close

Enter

Log in using OpenID

ÇİN HALK CUMHURİYETİ MADEN SEKTÖRÜ

embedDownload
ÇİN HALK
CUMHURİYETİ
MADEN
SEKTÖRÜ
ÜLKE RAPORU
Eren GÜNDOĞAN
1
İçindekiler
Çin Halk Cumhuriyeti Genel Bilgiler ........................................................................................................................ 3
Tablo 1: Temel Sosyal Göstergeler .......................................................................................................................... 3
Çin Halk Cumhuriyeti Genel Ekonomik Göstergeler ................................................................................................ 4
Tablo 2: Temel Ekonomik Göstergeler .................................................................................................................... 5
Çin Halk Cumhuriyeti Dıi Ticaret Verileri ................................................................................................................. 5
Tablo 3: Çin Halk Cumhuriyeti’ne İhracat Yapan Ülkeler ........................................................................................ 6
Tablo 4:Çin Halk Cumhuriyeti’nin İhracat Yaptığı Ülkeler ....................................................................................... 6
Çin İthalat ve İhracat Kalemleri ............................................................................................................................... 7
Tablo 5:Çin İthalat Kalemleri ................................................................................................................................... 8
Tablo 6: Çin İhracat Kalemleri ................................................................................................................................. 8
Türkiye-Çin Dış Ticaret Rakamları ........................................................................................................................... 9
Tablo 7:Türkiye’nin Çin’e Olan İhracatı ................................................................................................................... 9
Grafik 1:Türkiye’nin Çin’e İhraç Ettiği Ürünler ........................................................................................................ 9
Tablo 8:Çin’in Türkiye’ye Olan İhracat Rakamları ................................................................................................. 10
Grafik 2:Çin’in Türkiye’ye İhraç ettiği Ürünler ....................................................................................................... 10
Çin Halk Cumhuriyeti Maden İthalatı .................................................................................................................... 10
Tablo 9:Çin’in Maden İthalatı Seviyesi .................................................................................................................. 11
Grafik 3: Çin Maden İthalatı Kalemleri .................................................................................................................. 11
Tablo 10:Çin’e Maden İhraç Eden Ülkeler ............................................................................................................. 12
Tablo 11:Çin Maden İthalatı Kalemleri .................................................................................................................. 13
Türkiye’nin Çin’e Olan Maden İhracat Rakamları .................................................................................................. 13
Tablo 12:Türkiye’nin Çin’e Olan Maden İhracatı Seviyesi ..................................................................................... 14
Grafik 4:Türkiye’nin Çin’e Olan Maden İhracatı Kalemleri .................................................................................. ..14
Çin Maden İthalatı ve Türkiye Maden İhracatı Serilerinin İstatistiki İncelenmesi ................................................. 15
Tablo 13: Çin Maden İthalatı Serisi İçin Augmented Dickey-Fuller Testi ............................................................... 16
Tablo 14: Türkiye’nin Maden İhracatı Serisi İçin Augmented Dickey-Fuller Testi ................................................. 17
Tablo 15: Granger Nedensellik Testi ..................................................................................................................... 17
Tablo 16: Pearson Korelasyon Testi ..................................................................................................................... 18
Tablo 17: Çin toplam maden ithalatı serisinin tanımlayıcı istatistikleri ................................................................. 18
Tablo 18: Türkiye’nin toplam maden ihracat serisinin tanımlayıcı istatistikleri .................................................... 19
Çin’in Maden İthalatına Uyguladığı Tarifeler ........................................................................................................ 19
Tablo 19: Çin’in Türkiye’ye uyguladığı gümrük vergisi oranları ............................................................................. 20
Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar .................................................................................................................... 22
Resmi Tatiller……………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasındaki Antlaşma ve Protokoller .................................................................. 23
İlgili Kurum ve Kuruluşlar ...................................................................................................................................... 24
2
ÇİN HALK CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER
Çin Halk Cumhuriyeti 1,39 milyarlık nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi olup yüz
ölçümü bakımından dünyanın en büyük üçüncü ülkesidir. Ülke resmi olarak üniter bir yapıya
sahip olsa da idari yapısında 22 eyalet ve 5 otonom bölge bulunmaktadır. Bu 22 eyalet ise
Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Hubei, Hunan,
Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shaanxi, Shanxi, Tayvan,
Zhejiang, ve Yunnan'dır. Başlıca şehirleri; Şanghay, Pekin, Guangzhou, Shenzen, Dongguan
ve Tianjin’dir. Çin’e komşu ülkeler ise Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan,
Afganistan, Nepal, Bhutan, Hindistan, Laos, Birmanya, Vietnam, Rusya, Kuzey Kore ve
Moğolistan’dır. Çin iç savaşın sona erdiği 1949 yılından beri komünizm ile yönetilmektedir.
Enerji tüketimi sıralamasında dünya birincisi olan Çin önemli enerji rezervlerine sahip
olmasına rağmen kömür ve petrol ithalatçısı konumundadır.
Tablo 1: Temel Sosyal Göstergeler
Resmi Adı
Başkenti
Yönetim
Devlet Başkanı
Nüfus
Dil
İnançlar
Yüzölçümü
Başlıca Şehirleri
Komşuları
Telefon Kodu
Resmi Web Sitesi
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)
Pekin
Tek Partili Yönetim Sistemi (Çin Komünist Partisi)
Xi Jinping
1,35 Milyar
Mandarin
Ateist (Resmi), Taoist-Budist, Hristiyan %3-4,
Müslüman %1-2
9 596 000 km²
Şanghay (15,6 milyon), Pekin (13,1 milyon),
Guangzhou (11 milyon), Shenzen (8,5 milyon),
Dongguan (6,5 milyon), Tianjin (5,2 milyon)
Afganistan, Bhutan, Birmanya, Hindistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Kuzey Kore, Laos, Moğolistan, Nepal,
Pakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Vietnam
+86
www.gov.cn
Kaynak: EIU, China Country Report
3
Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomik Göstergeler
Çin, sahip olduğu geniş toprakları, büyük ve üretken nüfusu ve doğal kaynaklarıyla
küresel dünyanın önemli bir aktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Çin’in kendi petrol
kaynakları gittikçe büyüyen ekonomisine yetmemektedir. Çin petrol ve doğalgaz temini için
giderek artan bir oranda dış kaynaklara bağımlı hale gelmiştir. Çin’in bugünkü ekonomik
gücünün temelleri 1970’lerin ikinci yarısında ortaya konan kalkınma programı çerçevesinde,
Çin’de tarım, sanayi, bilim ve teknoloji olmak üzere dört temel reform alanının belirlenmesi
ve hızla uygulamaya konulmasında yatmaktadır. Ekonomik reformların ilk uygulandığı
1978’in Aralık ayında Çin’in dünya ekonomileri ile entegrasyonu merkezi otoritenin
kontrolünde idi. Reform kararlarının ana eksenini, bu entegrasyon ve dış ticaretin
liberalizasyonu oluşturmuştur. Merkezi planlama sistemini terk ettiği 1978 yılından itibaren
Çin, yılda ortalama %10 oranında büyümektedir. Ancak ekonomik büyümenin hızı istikrarlı
değildir. Tüketim eğilimi artmakta, fiyatlar yükselmekte, yabancı yatırımlar ve şehirde kişi
başına düşen gelir artmaktadır. Reform döneminde ekonomik büyüme kıyı bölgelerinde çok
daha hızlı gerçekleşmiştir. 1980’li yıllar ve 1990’ların başında Guangdong eyaleti genel
olarak İnci Nehri Deltası, en hızlı büyüyen bölge olmuştur. 1990’lı yıllarda yine Fujian ve
Guangdong bölgesi Tayvan kaynaklı yatırımlara konu olmuştur. 1990 yılından bu yana
Çin’deki Tayvan kaynaklı yatırımların 100 milyar doları geçtiği düşünülmektedir. Kuzey
doğudaki Shandong eyaleti ise Japonya ve Güney Kore kaynaklı yatırımlara ev sahipliği
etmiştir. Son olarak resmi otoritelerin dikkati “Ejderhanın Başı” sayılan Yangtzhe Deltası’nın
geliştirilmesinde, yani Şanghay bölgesinde yoğunlaşmıştır. Çin son dönemde yabancı
sermayeyi çekme konusunda çok başarılı olmuştur. 1990’ların başından itibaren gelişmekte
olan ülkelere yapılan yatırımların başında Çin yer almıştır. Çin hükümeti yabancı yatırımlara
ayrıcalıklı muamele yerine ülkenin bu anlamda bir doyuma ulaştığı düşüncesi ile yerli ve
yabancı yatırımlara eşit muamele anlamına gelen uluslararası kabul görmüş, “Milli Muamele”
ilkesini uygulamaya koymuştur. Bununla birlikte altyapının zayıf olduğu batı ve iç bölgelerde
özellikle uzun vadeli projeler için bazı özel teşvikler düşünülmektedir. Dış Ticaret Kanunu
1995’te yürürlüğe girmiştir. Dış Ticaret, yabancı sermayeli kuruluşlar istisna tutulmak üzere,
ticaret planlama mekanizması ilkeleri çerçevesinde Dış Ticaret ve Ekonomik İşbirliği
Bakanlığı (MOFTEC) tarafından yürütülmektedir. Dış ticaret, ulusal ve bölgesel düzeyde
örgütlenmiş Dış Ticaret Şirketleri (FTC) yoluyla gerçekleştirilmektedir. İhracata ilişkin
zorunlu planlama kaldırılmakla birlikte bazı ürünler üzerindeki lisans uygulaması devam
etmektedir.
4
Tablo 2: Temel Ekonomik Göstergeler
GSYİH
13.39 Trilyon ABD $
Kişi Başına GSYİH
9,800 ABD $
İhracat
2.21 Trilyon ABD $
İthalat
1.95 Trilyon ABD $
Enflasyon Oranı
% 3,0 (2013)
Büyüme Oranı
% 7,7 (2013)
İşsizlik Oranı
%4.1
Para Birimi/Döviz Kuru
6,15 (1 ABD $ Karşılığı)
Kaynak: EIU, China Country Report
ÇİN HALK CUMHURİYETİ DIŞ TİCARET VERİLERİ
Dış Ticaret Göstergeleri Çin’in ticaret hacminin ve ticaret fazlasının her yıl düzenli
olarak arttığını göstermektedir. Resmi veriler tam olarak belli olmasa da, Çin Genel Gümrük
İdaresi tarafından açıklanan ticaret verilerine göre, Çin 2013 yılı dış ticaret hacmindeki artışa
bağlı olarak, dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'ni ilk kez geride
bırakarak zirveye yerleşmektedir. 2013 yılında Çin'in yıllık mal ticareti toplamının 4 trilyon
doları aştığı tahmin edilmektedir. 2013 yılında Çin'in ihracatının bir önceki yıla göre %7,9
oranında artarak 2,21 trilyon dolara ulaştığı; ithalatının ise yine bir önceki yıla göre %7,3
oranında artarak 1,95 trilyon dolara ulaştığı belirtilmektedir. Buna göre, Çin'in 2012 yılına
göre ticaret fazlasının %12,8 oranında artarak 260 milyar dolar olarak gerçekleştiği dikkat
çekmektedir. Çin’in dış ticaret verileri incelendiğinde ithalatının yaklaşık üçte birlik kısmını
yakın çevresindeki ülkelerden yaptığı görüşmüştür.2013 yılı itibarı ile Çin’e en çok ihracat
yapan ülke 183 milyar dolar seviyesi ile Güney Kore’dir.
5
Tablo 3: Çin Halk Cumhuriyeti’ne İhracat Yapan Ülkeler
İhracatçı
Ülke
Güney Kore
Japonya
2010
(1000$)
138.339.223
176.736.084
2011
(1000$)
162.716.843
194.567.856
2012
(1000$)
168.728.402
177.832.336
2013
(1000$)
183.023.983
162.378.677
Çin
106.867.897
122.614.384
142.929.913
157.492.530
Tayvan
115.733.646
124.910.647
132.199.339
156.586.943
A.B.D.
102.734.185
123.124.010
133.765.823
153.606.906
Avustralya
61.105.168
82.667.477
84.568.209
98.593.122
Almanya
74.251.272
92.726.220
91.933.081
94.242.277
Malezya
50.430.150
62.136.640
58.304.935
60.071.067
İsviçre
17.108.296
27.287.232
22.884.176
56.127.579
Brezilya
38.099.447
52.386.750
52.281.127
53.747.503
S. Arabistan
Güney Afrika
Rusya
32.829.048
14.896.422
25.913.994
49.467.520
32.095.190
40.362.600
54.861.126
44.653.737
44.138.279
53.488.557
48.352.465
39.617.333
Tayland
33.193.365
39.039.796
38.551.206
38.521.895
Angola
22.815.049
24.922.180
33.561.897
31.955.188
Endonezya
20.795.189
31.337.084
31.935.986
31.486.227
Singapur
24.728.920
28.139.649
28.529.563
29.966.599
İran
18.300.891
30.332.973
24.869.408
25.404.912
Kanada
14.921.961
22.167.123
23.209.148
25.219.180
Fransa
17.116.565
22.078.793
24.124.460
23.116.437
2.044.059
2.506.228
2.871.810
3.575.130
285.920.769
375.190.705
400.825.239
422.440.177
1.396.001.600
1.743.394.900
1.818.199.200
1.949.934.687
Türkiye
Diğer
TOPLAM
Tablo 4: Çin Halk Cumhuriyeti’nin İhracat Yaptığı Ülkeler
6
İthalatçı
Ülke
Hong Kong
A.B.D.
Japonya
Güney Kore
Almanya
Hollanda
Birleşik Krallık
Rusya
Vietnam
Hindistan
Malezya
Singapur
Tayvan
Avustralya
Endonezya
Brezilya
B.A.E.
Tayland
Kanada
Meksika
Türkiye
Diğer
Toplam
2010
2011
2012
2013
(1000$)
(1000$)
(1000$)
(1000$)
218.301.360 267.983.737
323.445.330 384.854.022
283.780.323 325.010.988
352.438.221 369.111.212
121.043.965 148.268.708
151.626.581 150.388.804
68.766.311
82.920.308
87.673.764
91.196.702
68.047.133
76.399.999
69.212.732
67.364.998
49.704.161
59.499.691
58.898.785
60.328.824
38.767.054
44.122.055
46.296.693
50.957.385
29.612.074
38.903.018
44.056.551
49.601.249
23.101.556
29.091.568
34.212.587
48.594.333
40.913.958
50.536.416
47.677.452
48.449.347
23.802.061
27.886.048
36.525.700
45.931.114
32.347.238
35.570.137
40.750.209
45.879.931
29.674.922
35.109.073
36.777.357
40.664.980
27.220.264
33.910.013
37.734.920
37.563.451
21.953.565
29.220.944
34.285.244
36.948.166
24.460.652
31.836.677
33.413.633
36.192.015
21.235.461
26.812.848
29.568.343
33.403.421
19.741.222
25.694.604
31.196.768
32.739.436
22.216.134
25.266.590
28.125.194
29.224.021
17.872.653
23.975.906
27.517.963
28.971.171
11.942.037
15.613.705
15.585.293
17.755.350
383.259.696 464.755.367
481.762.880 504.402.726
1.577.763.800 1.898.388.400 2.048.782.200 2.210.522.658
Kaynak: Trademap
Çin İthalat ve İhracat Kalemleri
Çin’in tüm dünyaya ihraç ettiği ürünlere göz attığımızda en önemli ürünler arasında genel
itibariyle elektronik ürünlerin yer aldığını görmekteyiz. Günümüz modern teknolojileri
dikkate alındığında Çin’in üretmiş olduğu teknolojiler ülke ekonomisine ihracat yoluyla
fazlasıyla katma değer sağlamaktadır. Çin ithalatına göz attığımızda ise daha farklı bir tablo
göze çarpmaktadır. Çin ithalatında elektronik eşyaların yanı sıra hammadde temininin de
yüksek bir seviyede gerçekleştiği gözlenmektedir. Hammadde ithalatında en büyük payı %16
ile ham petrol almaktadır. Ham petrolle beraber demir cevherleri ile petrol yağları ithalatı
toplamı %23’ü geçmektedir. Hammadde ithalatı dışında çeşitli cihazların ve otomobillerin
ithalatı da yine önemli ithalat ürünleri içinde yer almaktadır.
7
Tablo 5: Çin Halk Cumhuriyeti İthalat Kalemleri
Fasıl
Başlığı
Ürün Tanımı
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve
parçaları
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve
müstahsilleri ,mumlar
Nükleer reaktörler, kazan: makina ve
cihazlar, aletler, parçaları
Metal cevherleri, cüruf ve kül
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar
cihazları, tıbbi alet.
Tarife cetvelinin diğer kısımlarında
olmayanlar
Kara taşıtları, parçaları ve bunların
aksesuarları (demiryolu veya tramvay
vagonları hariç)
Plastik ve plastikten mamul eşya
Organik kimyasal müstahsiller
Bakır ve bakırdan eşya
DİĞER
TOPLAM
'85
'27
'84
'26
'90
'99
'87
'39
'29
'74
2011
(1.000 $)
2012
(1.000 $)
2013
(1.000 $)
350.954.252
381.520.999
439.318.434
275.766.337
313.066.988
314.700.164
199.313.752
181.960.039
170.669.062
150.655.638
133.727.965
148.447.268
99.140.733
106.145.649
107.738.335
49.498.449
68.769.065
104.730.510
65.438.574
70.596.739
74.145.773
70.198.652
63.131.991
54.251.470
365.043.041
1.743.394.900
69.424.491
60.864.293
54.516.255
377.604.705
1.818.199.200
72.409.466
65.953.236
50.380.735
401.439.691
1.949.934.687
Kaynak: Trademap
Tablo 6: Çin Halk Cumhuriyeti İhracat Kalemleri
Fasıl
Başlığı
85
84
61
94
90
62
Ürün Tanımı
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam
ve parçaları
Nükleer reaktörler, kazan: makina
ve cihazlar, aletler, parçaları
Örme giyim eşyası ve aksesuarları
Mobilyalar, aydınlatma, reklam
lambaları, prefabrik yapılar
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü,
kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet.
Örülmemiş giyim eşyası ve
aksesuarları
2011
(1.000 $)
2012
(1.000 $)
2013
(1.000 $)
445.756.705
487.322.454
561.703.550
353.763.873
375.899.473
383.310.504
80.164.561
87.045.225
96.810.372
59.336.352
77.886.190
86.435.683
60.684.983
72.631.372
74.689.712
63.073.873
61.224.360
68.271.919
39
Plastik ve plastikten mamul eşya
45.420.906
55.194.044
61.775.281
87
Kara taşıtları, parçaları ve bunların
aksesuarları
49.539.445
55.117.129
58.588.779
51.196.168
56.156.107
57.368.576
41.722.333
46.811.268
50.766.207
647.729.201
673.494.578
710.802.075
1.898.388.400 2.048.782.200
2.210.522.658
73
64
Demir veya çelikten eşya
Ayakkabılar, tozluklar vb. eşya ve
aksamı
DİĞER
TOPLAM
Kaynak: Trademap
8
Türkiye – Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret Rakamları
Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 41 yıl
içinde ekonomik ikili ilişkiler hızla gelişti. Özellikle son yıllarda iki ülke arasında üst düzey
karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilerek karşılıklı siyasi güven giderek güçlendirildi. Ekonomik
ve ticari ilişkilerimiz de siyasi süreçle birlikte gelişmiştir. İkili ticaret hacminde ilk kez 1
milyar dolar seviyesinin aşıldığı 2000 yılından bu yana kaydedilen düzenli gelişme sonucunda
bugün 28 milyar dolara ulaşılmıştır. Böylece Çin ülkemizin üçüncü büyük ticari ortağı haline
gelmiştir. Çin’e ihracatımızda Çin ekonomisinin ihtiyaç duyduğu hammaddeler ve
kimyasallar ağırlıklı bir yapıdadır. Çin’den ithal ettiğimiz ürünlerin önemli bir kısmını
elektrikli cihazlar ve makinalar oluşturmaktadır. 2012 - 2013 yılları arasında Çin ile Türkiye
arasındaki ikili ticaret büyüme oranı ortalama % 20 olmuştur. 2013 itibarı ile Türkiye’nin
Çin’e olan ihracatında %25’lik bir büyüme gözlenirken aynı dönem için ithalattaki büyüme
oranı %15’tir.
Tablo 7: Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne Olan İhracatı (1.000 $)
4000000
3.575.130
3500000
2.871.810
3000000
2.506.228
2500000
2.044.059
2000000
1500000
1000000
500000
0
2010
2011
2012
2013
Grafik 1:Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne İhraç Ettiği Ürünler
15%
5%
Madenve Metaller
11%
Kimyevi Maddeler
69%
Tekstil ve Hammaddeleri
Diğer
9
Tablo 8: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye Olan İhracatı (1.000 $)
30000000
24 685 885
25000000
20000000
21 693 336
21 295 242
2011
2012
17 180 806
15000000
10000000
5000000
0
2010
2013
Grafik 2: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye İhraç ettiği Ürünler
27%
45%
Elektrikli cihazlar
Makineler
Plastik ve plastikten eşya
24%
4%
Diğer
Çin Halk Cumhuriyeti Maden İthalatı
Çin Halk Cumhuriyeti 2013 yılı itibarı ile 187 milyar dolar ithalat seviyesi ile en çok
maden ithal eden ülke olup toplam maden ithalatının %36,6’lık kısmını gerçekleştirmiştir. Çin
Halk Cumhuriyeti’ne en çok ihracat yapan ülke ise %37’lik pay ile Avustralya’dır.
Avustralya’yı sırasıyla Brezilya ve Endonezya takip etmektedir. Bu 3 ülkenin Çin Halk
Cumhuriyeti maden ithalatındaki payı %57’dir. Çin’in maden ithalatı ürün bazında
incelendiğinde en önemli ithalat kaleminin %56’lık pay ile demir cevheri olduğu
gözlenmektedir. Demir cevherini %14’lük pay ile taş kömürü ve %10’luk pay ile bakır
10
cevheri izlemektedir. Bu 3 ürünün Çin Halk Cumhuriyeti’nin toplam maden ithalatındaki payı
%80’dir.
Tablo 9: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Maden İthalatı (1.000 $)
200000000
187.936.259
185.078.618
173.573.945
180000000
160000000
136.229.578
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
2010
2011
2012
2013
Grafik 3: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ürün Bazında Maden İthalatı
10%
14%
Demir cevheri
56%
20%
Diğer
Taşkömürü
Bakır Cevheri
11
Tablo 10: Çin Halk Cumhuriyeti’ne Maden İhraç Eden Ülkeler
İhracatçı Ülke
Avustralya
Brezilya
Endonezya
Güney Afrika
Şili
Peru
Kanada
Rusya
A.B.D.
Hindistan
İran
Moğolistan
Meksika
Türkiye
Ukrayna
Filipinler
Kazakistan
Kuzey Kore
Moritanya
Vietnam
Diğer
TOPLAM
2010
(1.000$)
2011
(1.000$)
2012
(1.000$)
2013
(1.000$)
45.070.312
18.961.118
8.170.389
7.726.246
5.077.793
4.437.368
2.361.823
2.852.567
2.510.335
12.492.229
2.245.201
2.278.118
1.439.163
1.529.163
1.634.487
1.155.832
2.306.759
689.338
886.070
1.643.014
10.266.575
136.229.578
61.020.326
26.874.610
15.179.736
11.290.214
5.545.120
5.420.500
4.652.499
5.143.435
2.911.807
11.190.069
3.043.121
3.365.125
2.289.557
1.506.557
2.326.819
2.036.806
2.163.003
1.626.230
1.305.837
2.412.412
13.529.033
185.078.618
58.417.352
23.979.701
14.821.062
9.918.261
5.753.554
5.833.022
5.275.121
5.119.859
3.448.965
5.066.817
2.522.430
3.396.825
2.457.842
1.818.842
2.419.551
2.595.281
2.047.152
1.630.273
1.286.398
1.926.853
13.616.699
173.573.945
70.891.609
22.440.814
15.374.402
10.631.539
7.512.128
6.103.722
5.274.857
5.035.430
3.730.997
3.208.262
2.893.471
2.885.240
2.665.714
2.467.714
2.385.905
2.258.198
2.143.130
1.850.406
1.611.489
1.443.322
14.782.349
187.936.259
Kaynak: Trademap
12
Tablo 11: Çin Halk Cumhuriyeti Ürün Bazında Maden İthalatı
GTİP
'2601
'2701
'2603
'2604
'2606
2010
(1.000$)
Ürün Tanımı
Demir cevherleri ve
konsantreleri
Taşkömürü;
taşkömüründen elde edilen
briketler, topak vb. katı
yakıtlar
Bakır cevherleri ve
konsantreleri
Nikel cevherleri ve
konsantreleri
Alüminyum cevherleri ve
konsantreleri
2012
(1.000$)
2013
(1.000$)
79.722.414
112.408.908
95.619.196
105.114.583
16.921.988
20.883.862
25.295.093
25.836.434
13.025.095
15.338.994
16.925.876
20.025.531
1.945.465
4.905.364
5.247.147
5.162.854
1.309.967
2.052.858
1.886.450
3.837.475
3.345.785
3.702.062
3.704.527
3.352.145
2.807.453
2.678.147
2.185.744
3.190.919
1.267.140
2.998.189
3.407.519
3.090.731
2.397.133
2.663.969
2.034.484
2.395.979
2.512.916
3.017.867
3.174.532
2.149.476
10.974.222
136.229.578
14.428.398
185.078.618
14.093.377
173.573.945
13.780.132
187.936.259
'7202 Ferro alyajlar
Manganez cevherleri ve
konsantreleri
'2702 Linyit
Krom cevherleri ve
'2610
konsantreleri
Kurşun cevherleri ve
'2607
konsantreleri
DİĞER
TOPLAM
2011
(1.000$)
'2602
Kaynak: Trademap
Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne Olan Maden İhracat Rakamları
2013 yılı itibarı ile Türkiye’nin Çin’e olan maden ihracatı bir önceki yıla göre %35,7’lik
artış oranı ile 2,46 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ürün bazında ihracat rakamları
değerlendirildiğinde blok mermer ve travertenin en önemli ihraç kalemi olduğu gözlenmiştir.
Blok mermer ve traverten ihracatı 978 milyon dolar seviyesi ile toplam maden ihracatının
%40’lık kısmına denk gelmektedir. Blok mermer ve traverten ihracatını 419 milyon dolar
seviyesi ile krom cevheri ihracatı ve 400 milyon dolar ihracat seviyesi ile bakır cevheri
izlemektedir. Bu 3 ürünün ihracat seviyesi toplam maden ihracatının %73’lük kısmına denk
gelmektedir. 2014 yılı ilk 10 aylık dönem incelendiğinde ise daha farklı bir tablonun ortaya
çıktığı gözlenmiştir. 2013 yılının aksine 2014 yılı ilk 10 aylık dönemde %25,4’lük bir düşüş
yaşandığı gözlenmiştir. Ürün bazında bakıldığında ise en önemli düşüşün %50 ile bakır
cevheri ihracatında olduğu gözlenmiştir.
13
Tablo 12: Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne Olan Maden İhracatı
(1.000 $)
3.000.000
2.467.714
2.500.000
1.818.842
2.000.000
1.529.163
1.506.557
2010
2011
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2012
2013
Grafik 4: Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne Ürün Bazında Maden
İhracatı (Milyon $)
MERMER-TRAVERTEN
152
184
981
KROM CEVHERİ
400
BAKIR CEVHERİ
KIYMETLİ METAL
CEVHERLERİ
419
KURŞUN CEVHERİ
14
Çin Halk Cumhuriyeti Maden İthalatı ve Türkiye Maden İhracatı
Serilerinin İstatistiki İncelenmesi
Bu kısımda 2001 - 2013 dönemi için Çin’in toplam maden ithalatı ile Türkiye’nin toplam
maden ihracatı arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan “Pearson Korelasyon
Analizi” sonucunda bu iki seri arasında kuvvetli pozitif yönde korelasyon olduğu tespit
edilmiştir. Bu iki seri için yapılan korelasyon analizinin sonucu 0,96’dır. Seriler için yapılan
bir diğer analiz ise Granger nedensellik analizidir. Granger nedenselliği bir bağımsız
değişkenin geçmiş değerleri, bağımlı değişkenin geçmiş devre değerleri ile birlikte bağımlı
değişkendeki değişmelerin açıklanmasında etkili olma durumu olarak açıklanabilir.
Nedensellik analizi yapılmadan önce söz konusu serilerin durağanlığı sınanmış olup her iki
serininde 1. düzeyde durağan olmadığı tespit edilmiştir. 1. Derece farkı alınan serilere
“Augmented Dickey-Fuller Testi” uygulandığı ise durağan oldukları tespit edilmiştir.
Durağanlaştırılan seriler Granger nedensellik analizine tabi tutulduklarında ise eklenen
gecikmeli değerlerin istatistiki olarak anlamlı bulunmamış olup bu iki seri için tek yönlü veya
çift yönlü nedensellik söz konusu değildir.
Yapılan istatistiki analizlerin sonuçları ise ekonomik beklentiler ile uyuşmaktadır. Çin'in
ulaştığı yüksek büyüme rakamları, beraberinde ham maddelere olan yüksek talebi gündeme
getirmiştir. Çin sahip olduğu kayda değer maden potansiyeline rağmen, pek çok ham
maddenin dünyadaki büyük alıcılarından olmaya devam etmektedir. Çin'in ham madde talebi
özellikle inşaat sektöründe kullanılan doğal taşlar ve otomotiv sektöründe kullanılan bakır,
demir, krom, alüminyum ve manganez gibi metal ham maddelere yönelik olmaktadır.
Türkiye’nin maden ihracatı kalemlerine bakıldığında Çin’in talep etmiş olduğu bu madenlerin
ağırlıklı olarak yer aldığı gözlenmiştir.
15
Tablo 13: Çin Halk Cumhuriyeti Maden İthalatı Serisi İçin Augmented
Dickey-Fuller Testi
Null Hypothesis: D(ITHALAT) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
t-Statistic
Prob.*
-4.192401
-5.521860
-4.107833
-3.515047
0.0458
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 9
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(ITHALAT,2)
Method: Least Squares
Date: 09/04/14 Time: 21:11
Sample (adjusted): 2005 2013
Included observations: 9 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
D(ITHALAT(-1))
D(ITHALAT(-1),2)
D(ITHALAT(-2),2)
C
@TREND(2001)
-8.299023
5.116645
2.105779
-47197.03
24535.30
1.979539
1.432113
0.763149
20973.87
6637.974
-4.192401
3.572793
2.759329
-2.250278
3.696203
0.0138
0.0233
0.0509
0.0876
0.0209
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.960034
0.920068
10449.70
4.37E+08
-92.41022
24.02135
0.004664
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
307.6667
36961.05
21.64672
21.75628
21.41027
0.930680
Null Hypothesis: D(IHRACAT) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
t-Statistic
Prob.*
-4.347034
-2.792154
-1.977738
-1.602074
0.0005
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 11
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(IHRACAT,2)
Method: Least Squares
Date: 09/04/14 Time: 21:49
Sample (adjusted): 2003 2013
Included observations: 11 after adjustments
Variable
Coefficient
16
Std. Error
t-Statistic
Prob.
Tablo 14: Türkiye’nin Maden İhracatı Serisi İçin Augmented DickeyFuller Testi
Null Hypothesis: D(IHRACAT) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
t-Statistic
Prob.*
-4.580782
-5.295384
-4.008157
-3.460791
0.0243
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 10
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(IHRACAT,2)
Method: Least Squares
Date: 09/04/14 Time: 21:55
Sample (adjusted): 2004 2013
Included observations: 10 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
D(IHRACAT(-1))
D(IHRACAT(-1),2)
C
@TREND(2001)
-2.885516
0.710887
16.49255
80.96825
0.629918
0.343072
245.4876
33.48482
-4.580782
2.072124
0.067183
2.418058
0.0038
0.0836
0.9486
0.0520
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.893056
0.839585
277.1637
460918.3
-67.88134
16.70146
0.002566
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
74.00000
692.0117
14.37627
14.49730
14.24349
1.720471
Tablo 15: Granger Nedensellik Testi
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 09/04/14 Time: 21:56
Sample: 2001 2013
Lags: 2
Null Hypothesis:
IHRACAT01 does not Granger Cause ITHALAT01D
ITHALAT01D does not Granger Cause IHRACAT01
17
Obs
F-Statistic
Prob.
11
2.56231
3.23442
0.1569
0.1114
Tablo 16: Pearson Korelasyon Testi
IHRACAT
1.000000
0.966539
IHRACAT
ITHALAT
ITHALAT
0.966539
1.000000
Çin'in Toplam Maden İthalatı
200,000
160,000
120,000
80,000
40,000
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Tablo 17: Çin toplam maden ithalatı serisinin tanımlayıcı istatistikleri
5
Series: ITHALAT
Sample 2001 2013
Observations 13
4
3
2
1
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
80055.38
62644.00
187936.0
5235.000
70233.96
0.455600
1.678622
Jarque-Bera
Probability
1.395509
0.497702
0
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
Türkiye'nin Maden İhracatı
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
01
02
03
04
05
06
07
08
18
09
10
11
12
13
Tablo 18: Türkiye’nin toplam maden ihracat serisinin tanımlayıcı
istatistikleri
7
Series: IHRACAT
Sample 2001 2013
Observations 13
6
5
4
3
2
1
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
985.2308
791.0000
2813.000
48.00000
925.9887
0.598851
2.067957
Jarque-Bera
Probability
1.247564
0.535914
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Maden İthalatına Uyguladığı Tarifeler
Çin’de uygulanan tarifeler armonize Sistem-HS koduna dayanmaktadır. Biri en çok
gözetilen ulus kaydı (MFN) diğeri de genel olmak üzere iki farklı tarife uygulanmaktadır.
MFN tarifesi, içinde Türkiye’nin bulunduğu Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelere veya
karşılıklı ikili anlaşması olan ülkelere, genel tarife ise diğer ülkelere uygulanmaktadır. İthalat
vergilerinin çoğunluğu ad-valorem’dir. Ürünün CIF değeri üzerinden tespit edilir. Çin’in
gümrük vergisi oranları incelendiğinde en yüksek vergi oranlarının işlenmiş doğal taş
ithalatında uygulandığı gözlenmiştir. İşlenmiş doğal taş ithalatında alınan gümrük vergisi
oranları %8 ile %24 arasında değişmektedir. Endüstriyel mineraller için ise alınan vergi
oranları genel olarak %0 ile %5 arasında değişim gösterirken bu durumun tek istisnası
kavrulmamış demir piritleri için alınan %20’lik gümrük vergisidir. Metalik madenler için
gümrük vergisi oranları %0 ile %4 arasında seyretmektedir.
19
Tablo 19: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye uyguladığı gümrük
vergisi oranları
GTİP
GÜMRÜK
VERGİSİ
ORANI
GTİP
GÜMRÜK
VERGİSİ
ORANI
25010020
2502
2503
25041010
25041091
25041099
250490
250610
250620
25070010
25070090
250810
250830
250480
250850
250860
2508700010
2508700090
25101090
25102090
251110
251120
25120010
25120090
251310
251320
2514
2515
2516
251810
251820
251830
25199010
3%
20%
1%
1%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
3%
1%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
1%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
25199020
25199030
25199091
2519909910
2519909990
2520
252410
2524901010
2524901090
2524909010
2524909090
252510
252520
252530
25261010
25261020
25262010
2526202001
2526202090
2528
252910
252921
252922
252930
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
1%
1%
3%
1%
3%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
1%
5%
5%
3%
1%
3%
1%
1%
0%
1%
3%
3%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
20
GTİP
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
26179010
2618001001
2618001090
26180090
2619000010
2619000021
2619000029
2619000030
2619000090
261011
2620190010
2620190090
262021
262029
262030
262040
262060
262091
26209910
2620999011
2620999019
2620999020
2620999090
262110
2621900010
2621900090
GÜMRÜK
VERGİSİ
ORANI
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
1%
4%
4%
4%
1%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
1%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
GTİP
2701
270210
270220
2703000010
2703000090
2704
6801
68021010
68021090
68022110
68022120
68022190
680223
68022910
68022990
68029110
68029190
68029210
68029290
68029311
68029319
68029390
68029910
68029990
68030010
68030090
680410
680421
68042210
68042290
68042310
68042390
68043010
21
GÜMRÜK
VERGİSİ
ORANI
0%
3%
3%
5%
5%
0%
12%
24%
20%
10%
24%
24%
10%
24%
15%
24%
10%
24%
10%
24%
24%
10%
24%
24%
20%
20%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
GTİP
GÜMRÜK
VERGİSİ
ORANI
68042090
680510
680520
680530
68061010
6806109001
6806109090
680620
680690
720211
720219
7202210010
7202210090
7202290010
8%
8%
8%
8%
10,50%
5%
10,50%
10,50%
10%
2%
2%
2%
2%
2%
GTİP
GÜMRÜK
VERGİSİ
ORANI
7202290090
720230
720241
720249
720250
720260
720270
720280
720291
720292
720293
720299
9610
2%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
9%
1%
2%
15%
Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar
APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), ADB (Asya Kalkınma Bankası), ASEAN(diyalog ortağı) (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), BIS (Uluslararası İmar Bankası), ESCAP
(BM Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G20, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD(Uluslararası İmar ve Kalkınma
Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği),
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), IMF(Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası
Denizcilik Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat
Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), SCO (Şanghay İşbirliği Örgütü), UN
(Birleşmiş Milletler), UNCTAD (BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (BM
Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UPU (Dünya
Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO
(Dünya Meteoroloji Örgütü), UNWTO (Dünya Turizm Örgütü), WTO (Dünya Ticaret
Örgütü)
22
Resmi Tatiller
Yeni Yıl
1 Ocak
Bahar Festivali
1-2-3 Ocak / Ay takvimine göre
Dünya Kadınlar Günü
8 Mart
Kingming Festivali
4 Nisan
İşçi Bayramı
1 Mayıs
Gençlik Günü
4 Mayıs
Duanvu Festivali
5 Mayıs / Ay takvimine göre
Çocuklar Günü
1 Haziran
Çin Komünist Partisinin Kuruluşu
1 Temmuz
Silahlı Kuvvetler Günü
1 Ağustos
Ay Festivali
15 Ağustos
Ulusal Gün
1 Ekim -2 gün
Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasındaki Antlaşma ve Protokoller
İki Ülke Arasındaki Antlaşmalar ve Protokoller
İmza Tarihi
Ticaret Anlaşması
16.07.1974
Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması
19.12.1981
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
13.11.1990
Çifte Vergilendirmesin Önlenmesi Anlaşması
23.05.1995
DTM ile MOFTEC Arasında Ticari İstişare Mekanizması
Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı
12.03.1999
Hayvan Sağlığı ve Karantina Anlaşması
24.01.2006
Türkiye-Çin 16. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı
27.09.2009
Altyapı, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Protokolü
27.09.2009
Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü ile ÇHC
İthalat-İhracat Ticaret Bürosu Arasında İşbirliği
Sağlanmasına Yönelik Protokol
16.04.2010
23
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında
İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Genişletilmesi ve
Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşması
27.09.2009 (parafe)
08.10.2010 (imza)
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Üçüncü Ülkelerde Altyapı İnşaatı ve Teknik
Müşavirlik Alanlarında İşbirliğinin Arttırılmasına İlişkin
Mutabakat Zaptı
08.10.2010
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
ile Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında İkili
Ticari ve Ekonomik İşbirliği Orta ve Uzun Dönem Kalkınma
Planı İçin Ortak Araştırma Başlatılmasına Yönelik
Mutabakat Zaptı
08.20.2010
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
ile Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni
İpekyolu Bağlantısı Ortak Çalışma Grubu Kurulmasına
İlişkin Mutabakat Zaptı
08.10.2010
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Çin Kalkınma
Bankası Arasında Mali İşbirliği Çerçeve Anlaşması
21.02.2012
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Çin Halk
Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında Swap Anlaşması
21.02.2012
Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ile in Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve
Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye’den Çin’e
Gönderilen Tütünün Bitki Sağlığı Şartları Konusunda
Protokol
21.02.2012
BDDK ile Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu Arasında
Sınır Ötesi Krizlere Müdahalede Bankacılık İşbirliği
Protokolü
21.02.2012
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
T.C. PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
(TURKISH EMBASSY, TRADE COUNSELLOR)
Adres: Dong Wu Jie 9, Sun Li Tun 100600 Beijing
Tel: (86) (10) 65 32 38 46
Fax: (86) (10) 65 32 32 68
Web sitesi : http://beijing.emb.mfa.gov.tr/
24
ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET
MÜŞAVİRLİĞİ
Adres: Uğur Mumcu Cad, No.72, 06700 Gaziosmanpaşa, ANKARA
Tel: 0-312-4377107
Fax: 0-312-4466762
Web sitesi : http://tr.mofcom.gov.cn/
ÇİN HALK CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: Memduhpaşa Yalısı Kireçburnu Mah. Mısırlı Cad. Sarıyer, İSTANBUL
Tel: :212-2992634 / 212-2992188
Fax: 212-2992633 / 2992187
Web sitesi: http://istanbul.china-consulate.org/tur/
ÇİN DIŞ TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BAKANLIĞI (MOFTEC)
(MINISTRY OF FOREIGN TRADE & ECONOMIC COOPERATION)
Adres: 2 Dong Chang An Avenue Beijing 100731 CHINA
Tel : 86.10. 65198114
Fax: 86.10.65198962, 65002387
Asya İşleri Dairesi (Türkiye ile ilgili Daire)
Tel : 86.10.65198743, 65198753, 65198759
Fax : 65198903
Web sitesi : www.english.mofcom.gov.cn
ÇİN ULUSLARARASI TİCARET ODASI (CCOIC)
CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE
Adres : 1 Fuxingmenwai Street Beijing 100860 CHINA
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Asya İşleri Dairesi
Tel : 86.10.68533204, 68523420, 68573556,
Fax : 86.10.68511370
Exhibition Department
Fax : 68533684, 68511370
Web sitesi : www.english.ccpit.org
ÇİN ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ
(CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE (CIEC)
Adres : 6 East Beisanhuan Road Beijing 100028 CHINA
Tel: 86.10.64664433 (santral), 64671751
Fax: 86.10.64676811
The Overseas Exhibition Department
Tel: 86.10.64664433/5012, 5004 Fax: 86.10.64671381
The Exhibition Construction Department
Tel: 86.10. 64668603, 69246253
Fax: 86.10.69244277
Web sitesi : www.ciec-expo.com/cms/template/index_en.html
TÜRK-ÇİN TİCARET ODASI
Adres: Adres: Andaç Sok 10, Yeşilköy-34800 İSTANBUL
Tel: 212-6626252
Fax: 212-6630154
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 054 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content