close

Enter

Log in using OpenID

34462-34469

embedDownload
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile "Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;
DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik
belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı
örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz
edeceklerdir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. Duyurulur.
BİRİMİ
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Fen Edebiyat
Fakültesi
Semra ve Vefa
Küçük SYO
BÖLÜMÜ
Temel İslam Bilimleri
Jeoloji Mühendisliği
ANABİLİM DALI
Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi
Jeoloji Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Temel İslam Bilimleri
Temel İslam Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Arkeoloji
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Hadis
Arap Dili ve Belagati
İslam Tarihi
Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi
Halk Sağlığı
Hemşirelik
ÜNVANI DERECESİ ADET
AÇIKLAMA
Doçent
1
1
İlahi ve insani irade konusunda çalışmaları olmak
Doçent
1
1
Kaliçilerin dinamik davranışları ve kaya mekaniği
konularında çalışmalar yapmış olmak
Doçent
3
1
Arıtma çamurlarının dezentegrasyonu ve anaerobik
çürütülmesi konularında çalışmalar yapmış olmak
Yrd. Doç. 1
1
Sediman tabakası ve coğrafi bilgi sistemlerinde
çalışmalar yapmış olmak
Yrd. Doç. 3
1
Bitkisel ürünlerin biyolojik aktif komponentleri ve
mikrobiyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak
Yrd. Doç. 3
1
Rüzgar gücü tahmini ve uygulaması konularında
çalışmalar yapmış olmak
Yrd. Doç. 4
1
Metasezgisel algoritmalar ile anten dizi sentezi
konularında çalışmalar yapmış olmak
Yrd. Doç. 3
1
İlk dönem muhaddisleri üzerinde çalışmaları olmak
Yrd. Doç. 3
1
Yrd. Doç. 1
1
Müsta'rebelerle ilgili çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 4
1
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında
doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3
1
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış
olmak ve Meme ve Serviks Kanseri Taramaları
konusunda çalışma yapmış olmak
(Bas›n: 34462- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. GÖLBAŞI/ANKARA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2000/556 Esas
KARAR NO: 2011/661 Karar
Davacılar Yusuf, Ali İhsan, Mustafa, İdris, Afife Ülker (Yiğit), Abdullah, Yunus, Fahriye ve Azime (Aksu) Ülker tarafından Davalılar
Mal Müdürlüğü, Tevfik, Tezcan, Nimet Elalan, Adeviye Vural, Münevver Karagülle, Mübeccel Uras, Naciye Pişkin (Uruş), Aytekin Atik,
Aytekin Tezcan, Abdulkadir Ertaç, Abdurrahman Bay (Uruşçu), Satıa Bay, Ömer Fevzi Tezcan, Halime Melahat Tin, Necibe Ertaç,
Müjgan Karagülle, Süleyman Çetin Tin, Halil Naci Tin, Fatma Naciye Tin, Hayriye Azize Tezcan, Tayfun Tezcan, Tufan Tezcan, Dilek
Aslan Tekin, Fevzi Tezcan, Nimet Tezcan, Kemal Tezcan, Gizem Tezcan, Hülya Karagülle, Erk Tezcan, S.Boran Tezcan, Aytekin
Tezcan, Mustafa Hoşer, Hande Atik (Ülker), Abdulkerim Ertaç, Zehra Oya Güvenç, Kemal Ertaç, Ahmet Yıldırım, M.Kemal Yıldırım,
Fazilet Eroğlu, Fatma Hanaşoğlu, Doğan Yıldırım, Birsen Karagülle, Serhat Karagülle, Hediye Çiğdem Sel, Meltem Utku, Mehmet
Aziz Karamanlıoğlu, Yüksel Bay, Alptekin Tezcan aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Ankara ili Gölbaşı İlçesi Yaylabağ Köyü 200 ve 202 Parsel sayılı taşınmazın Veli Oğlu Kerim adına bulunan tapu
kaydının iptali ile davacılar adına veraset ilamındaki payları oranında tesciline karar verilmesi talep edilmiş, yapılan yargılamalar
sonucunda mahkememizin 06/09/2011 tarih 2000/556 Esas 2011/661 Karar sayılı ilamı ile davanın REDDİNE dair karar verilmiş ve
Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 24/09/2013 tarih 2013/15415 Esas 2013/13241 Karar sayılı ilamı ile de mahkememiz kararı
BOZULMUŞ'tur.
Mahkememizce davalılara Yargıtay Bozma ilamı tüm araştırmalara rağmen tebliğe açık adresleri tespit edilemeyen, duruşma
günü, dava dilekçesi ve gerekçeli kararı ilanen tebliğ edilen Davalılar; Nimet Tezcan, Abdurrahman Bay (Uruşçu), Süleyman Çetin
Tin, Halil Naci Tin, Hayriye Azize Tezcan, Tayfun Tezcan, Tufan Tezcan, Dilek Aslan Tekin, Fevzi Tezcan, Nimet Tezcan, Kemal
Tezcan, Gizem Tezcan, Hülya Karagülle, Erk Tezcan, S.Boran Tezcan, Aytekin Tezcan, Mustafa Hoşer, Hande Atik (Ülker),
Abdulkerim Ertaç, Zehra Oya Güvenç, Kemal Ertaç, Ahmet Yıldırım, M.Kemal Yıldırım, Fazilet Eroğlu, Fatma Hanaşoğlu, Doğan
Yıldırım, Birsen Karagülle, Serhat Karagülle, Hediye Çiğdem Sel, Meltem Utku, Mehmet Aziz Karamanlıoğlu, Yüksel Bay, Alptekin
Tezcan'a iş bu Yargıtay Bozma Kararının ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğin yapılmış sayılacağı hususu
(Bas›n: 34469- www.bik.gov.tr)
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
702 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content