close

Enter

Log in using OpenID

Bilgi ve Genel Kültür YarışmasıTutanağı

embedDownload
lrt
İlçt,
İ
l"
.(
.
\ lr \\ \l \lr \\lt l(,l
riılli l.giı,iııı \Iiiıliiı,liiiii
I
\
\iı\ ı
:9907.1],\{}/-l5{},'
iıtııııı : liiigi
lııl:ııııığı
ı ı,
{.,e
'__,,ı
,'i
ııçi lıii llii
{}(ıit}.1i
:,
ı,
]tti-i
\ ıt|,ısııl:ııl
\ıiıü[ Itı,i a;l \ı.
IrI
t}itgi
l
r
{Jrlıçkıilı-ı İ{oı-ıteıııııs siıltııırıı,ııia
]5 Marı 2ü];{ Salı gı_iırii }ieı-ııln [:\jıeıı
-1'ıılııııııİi
e ktc giiırde ıİİıı-ıiştİı
ı e {jeııııl iiültiir \'ıırışırrıısı ile ilgİlİ
vapi 1;,ıçiık ıılaııı
i}ilgil*riniz-ç \,e gereğiııi ricı ecicıiı-ı-ı.
\|iıiiiiı,:ı.
Şıı iıe
l,-l.: I--i
tıt;ııııiı
(2 §ıır l'ıı)
İ)llğıtıııl:
I
iiııı i)ı,tııtıl.ııl ı ç [-ist \lt|.
1
l
\
?,
}'|
iitl
iiı,ii
KuLA iı,çr vriı,r-i nettlvı vıüuünr.üĞü
riı,çi vE GENEı, xüı,rün ivanışvıasr ruuNaĞr
l
20|3- 20|4 Öğretim Yılı Manisa İ lılilli Eğitim Müdürlüğiiniin 30.01. 2014 tarihive 427469 sayılı
yazıIarı gereği i|imizresmi/özel ortaokul ve ortaöğetim ile mesleki ortaöğretim kurumlarrrun öğrencilerine
yönelik bilgi ve genel kültür yanşmasl düzenlenmesine karar verilmiştir.
İlgi yarışmaların organizesi için İlçe Milli Eğitim Şube Müdiirü İbrahim ÖZgr başkanlığında İlçe
Yi.irütme Kurulu oluşturmuştur. İlçe Yürütme Kurulu 06. 03. 2014 tarihinde Çarşamba gtinü saat 13.30'da
toplanarak yarlşma ile ilgili yaflşma esaslaıı, srnav yeri, srnav günü ilçe komisyonu tarafindaıı aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.
1- Ortaokullar25Mart20|4 günü saat 10,00'da Kula Kenan Evren Ortaokulu Konferans Salonunda
yapılacaktır.
2- Ortaogretim Kurum|arı25 Mart20l4 günü saat l4,00'da Kula Kenan Evren Ortaokulu Konferans
Salonunda yapılacaktır.
3- Oıtaokullar soru seçme komisyonlarl yanşma günü saat 08:00'da Kula Kenan Ewen
Ortaokulundahazır bulunacaklardır. Ortaöğretim kurumları soru seçme komisyonları yarışma giinü
saat 12:00'da Kula Kenan Evren Ortaokulundahazır bulunacaklardır.
4- Ortaokul ve Ortaöğretim kurumları soru seçme komisyon üyeleri:
].
ORTAOKULLAR KOMISYON,UYELERI
\
ı - TüRJ(çE
l
Öğretmeni
Öğretmeni ,
a- Çiğdem DEMİRAY/ Fatih Ortaokulu
b- Adnan DURDU/Atatürk Ortaokulu
-
:
i
c- Muhittin ERDEMİR/ Naci Haklı Ulusoy Ortaokulu Öğretmeni
2
_
MATEMATİK
BARAT{
Zafer Ortaokulu Öğretmeni
b- Mehmet Durmuş YILDIRI]\4/ Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu Oğretmeni
c- Mustafa SEVER/4 Eylül A.S.Özmen Ortaokulu
3 - F'EN ve TEKNOLOJİ
a- İbrahim AYRANCI/Atattirk Ortaokulu
b- Fatma ÇELIK/Özel Ufuk Ortaokul
c- Nihat ŞEN/ Fatih Ortaokulu
a- Gökhan
SOSYAL BİLGİLER VE TC İNKILAP TARİHİ
İbrüim KIY}ı411,I Çarıkballı ortaokulu
b- Uysal \aENİLMEZN .M.Ecemiş Ortaokulu
c- Kerem ALTANAtaci Hakkı ulusoy Ortaokulu
4_
a-
s
_
iNcir,izcn
a- Fatma
IŞII(Rafet
Üçelli
Ortaokulu
l
ÇETNEL/ Sandal Cumhuriyet OıtaokuNu
c- Remzi TOPÇULAR/ Mehmet ve Hüseyin tosud Otaokulu
6- DİN rÜı,rÜnÜ ve AHLAK BİLGİSİ
a- Rahime Nur AŞÇI/Encekler Ortaokulu
b- Yakup ÇAYIR/ 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu
c- Figen AKcNrulupmar Ortaokulu
b- Emine
7_
GöRSEL SANATLAR, BEDEN rĞirivri, vıüzi«, GENEL rür,rün
Ayla ÇAKIR/Bebekli Ortaokulu
b- İsmail BSGİN/Fatih Ortaokulu
c- Didem ARTAN/V.M.Ecemiş . ortaokulu
a-
oRTAöĞRETiM KURUMLARI KoMisyoN üynr-nni
DİL ve ANLATIM- TÜRK EDEBİYATI
a- Mehmet ÖZTÜRK/Anadolu Öğretmen Lisesi
b- Halil Melih KAHRAMAN/Haoı Ömer Özboyacı Teknik ve EML Lisesi
c- Suna KILINÇ/S.S.Palanduz Anadolu Lisesi ı
1-
-->
{r
2-
MATEMATİIğ GEOMETRİ
a- Bayram
DURMAZ/Anadolu Öğretmen Lisesi
b- Murat GEMAN/Kız Meslek ve Teknik Lisesi
c- Mehmet DOKUZOĞLU/ Yunus Emre Anadolu Lisesi
3- DİN rÜr,rÜnÜ ve AHLAK nİr,cİsİ
a- Celal ÇULLUKO ĞrV l S.S.Palanduz Anadolu Lisesi
b- Mehmet ERDEM/ Halit Tokul Imam hatio Lisesi
c- Hasan DURMUŞ^(ız Teknik ve Meslek Lisesi i
4_TARİH
İ
BİLGE/Halit Tokul İmam Hatip Lisesi
b- Beray ENGIN/ Hacı Ömer ÖzboyacıTeknik ve Meslek Lisesi
c- Mahmut ÇİFTÇİBAŞI/ Anadolu Öğretmen Lisesi
a- Tamer
5_
l
COĞRAFYA
a- Hasan
EROĞLU/Ticaret Meslek Lisesi
b- Uysal DEMİR/ S.S.Palanduz Anadolu Lisesi
c- Ahmet ERDİL/ Yunus Emre Anadolu Lisesi
6-FiZiK
VAPURCU/H.Ömer Özhoyacı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
b- Znbeyde GarNEŞ/ Anadolu Öğretmen Lisesi
c- Engin ÇAĞLAYAN/ Yunus Emre Anadolu Lisesi
z- rİıvry.q.
a- Nihal ALTUNTAŞ/ Halit Tokul İmam hatip Lisesi
b- Ertan YILMAZ/Yunus Emre Anadolu Lisesi
c- Halil Devrim YILMAZ|Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi
a- Mehmet
- 8_BiyoloJi/ sAĞLIK
gilcisi
a-Üzeyir YARDIMCU H.Ö.Özboyacı Teknik ve EML Lisesi
b- Aylin NCV Halit Tokul İmam hatip
c- Hasan MADENCİ/ Anadolu Öğretmen
f
9- GENEL XÜr,rÜn (Spor, {ilzik, Bilim Siyase{ Kültür, Güncel
Lisesi
Lisesi
l
Konular)
YAMAN/ Anadolu Öğretmen Lisesi
b- Murat KARAKUŞ/ Ticaret Meslek Lisesi
c- Ender ÖrlvlBZlKula Hacı Ömer Özboyacı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
5- Yarışma giinü okul isimleri ve bilgi iletişim ile ilgili hazırlıklar Hacı Ömer Özboyacı Teknik ve
a- Mehmet
I
Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Şefliğince ve Elektrik Elektronik Şefliğince yapılacaktır.
6- Yarışma için salonun tertip ve düzeni Kenan Evren Ortaokulunca yapılacaktır.
7- Ortaokul Jtiri Başkanl ve Üyeleri:
a- Jüri Başkanı: Ramazan SÜMEN- Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdilrü
b- üye
: Ümit AVCI- 4 Eylül A.S.Özmen Ortaokulu Müdürü
c- üye
: Niyazi ÖZCPN- Ulupınar Ortaokulu Müdürü
d- üye
: Osman KAŞIKÇI- V.M.Ecemiş.Ortaokulu Müdürü
8- OrtaOğretim Okulları Jüri Başkanl ve Üyeleri:
,
a- Ji,iri Başkanr: Mehmet SARACALOĞrU-ll.rr. Tosun Ortaokulu Müdürü
b- üye
: İsmail SANDALLI- Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdüfü
c- üye
: Metin DAMAR- Ticaret Meslek Lisesi Müdilrü
d- üye
: Mustafa ÖZYaVleN- Gökçeören Lisesi Müdüriı
ı
hazırlarıar akirr]ru rltrm alrnmı ştır.
Adem S
Atatürk O. O. Müdürü
.
Tekn. ve
EML Müd
H. T.
Ahmet G
Anadolu Ö
Müd. Kom. Başkanı
lvluduru
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 683 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content