close

Enter

Log in using OpenID

: S.DEMİRHAN Y - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLlG l
İlçe Milli Eğitim M üd ürlüğü
LOt 7014
Sayı :3348692 1-100/ ~))b
Konu : " Barı ş Posteri ve Kompozisyon"
Yarı ş ması
.... ... . ..... . ...................... MÜD .. RLÜÖÜNE
İl gi: İl Milli Eği tim Müdürlüğünün 1411 0/2014 tarih ve 01/454 1934 say ılı yazısı.
U lu s l araras ı
Lions Kulüpleri Birli ğ ince her yı l dı'Lzenlenmekte olan " Barış Posteri ve
11 ,12, ve 13 yaş larındaki ö ğrencilerin ka tılabilmeleri için Valilik
Makamından a lınan 13 Ekim 2014 tarih ve 4525329 say ılı onay ile uygun görülmüş olup,
yarış m aya ait şartname Müdürlüğümüz Web adresi duyurular bölümünde yayımlanmıştır.
Bilgilerinizi ve ge reğini rica ederim.
Kompozisyon
Yarı ş mas ı "
EKİ :
I-Yazı cı
Sayfa)
2- Şartname ( lO Sayfa)
DAGITIM :
Tüm Ortaokul Müd.
20.1 10/2014 VHKİ
Ldl0/2014 Şef
~Oll 0/20 14 Ş ub. Md .
: S.DEMİRHAN
:M.HALC~
: D.BOSTAN
A kçaabaı Kaymakam lığı İlçe Milli Eğilim M ü":"
Y
"ğüAynl?tilIBilgi: D.BOSTAN (Şub e Müdürü)
Tel: (O 462) 2281084-2-1 Faks: (0462) 2282/190 ~gilim -Öğrel im ube S DEMİRHAN (VHKİ)
e-posıa: akcaClbClI61 c. meb,gov,ır
;nıe~dres i:akcClaba/-ml!b,go v, lr
T.C.
TR<\BZON.vALILI Gl
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
14110/2014
Sayı
: 56046570/310.01.01 /4541934
Konu: "Banş Posteri ve Kompozisyon"
Yanşması
..
~.
.. .:',
it.JI.ç.~B.QIi .T KA YMAKAMLIGINA
(Ilçe Milli
Eğitim Müdürlüğü)
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği ' nce her yıl düzenlenmekte olan "Ban:; Posteri ve
Kompozisyon Yanşması" 11.12. ve 13. Yaş öğrenci gruplan arasında düzenlenmesi isteği
Valilik makamından alınan 13 Ekim 2014 tarihli ve 4525329 sayılı -onay ile uygun görülmüş
olup, yanşmaya ait şartname ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
1- Yazı (1 Adet)
2- Şartname (lOSayfa)
DAGITIM:
ı 8 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Güvenli Elektronik
Im~1ı Aslı ile Aymdır.
./..~.J J.Q.J20J.i(••
ALL
F
HilS~!l
J
:<AZAZ
Milh Eğı iirıı ~üdürlUğO
Şefi
HükÜmet Konağı61040 TRABZON
Aynntılı bilgi için: H.B. FETTAHOOLU Şb. Md.
Tel: (O 462) 23020 94 (I i i 2- i i i 3) H. KAZAZ Şef
Elektronik Ağ: www.trabzon.meb.gov.tr
e-posta: dinogretimi61 @meb.gov.tr / kultur61 @meb.gov.tr
Faks: (O 462) 2302096
Bu evrak güvenli elektronik imza ile i m zalan mı ş tır. http://evraksorgu meb .gov.tr adresi nden
43fc-2d92-3c37 -b97 ı -29c ı kodu ile teyit edi lebilir.
ULUSLARARASI
L İON S
118 - U YÖNETİM ÇEVRESi
TRABZON LioNS DERNEGİ
Tarih:10.Ekim.2014
Tarih: 2014/5
Konu:i~r:ışma izni Hak.
;.e • • ;:...~-:..
VAliLiK
MAKAMl'NA
TRABZON
. ~. 1~'1: :f;i ::\~i"~~-..:6)~iı!~:~~~~1~':~i~~)t':"~!.~~i:' '+ ,:.:. .: . ~" ~
,- -
" ,
....... :' ~....~.~ - . ' -
, o..a . . . . . . . . ,
• .....,..
• ~.
'ri
.0'
•
.
. "
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğince her yıl düzenlenen "Banş PôsterEv.e;Koin):>.qzJsyo.rty'arışrn~Iarı"na .
Ülkemizde katılacaktırjı elemelerinde seçilen eser ~ürkiye genelinde yapılacak değerlendirme sonunda
Birinciliğe layık görülmesi halinde Uluslararası yarışmada Türkiyeyi temsil edecektir .
....
"BARIŞ,SEVGiVE ANLAYıŞ" konulu yarışma çocuklarımıza Barış;ın dünya için ne'kadar gerekli olduğunu
hissetmeleri, duygu ve düşüncelerini tüm dünya ile paylaşmalari 'içlrrfırsat yc:m3tmış olacaktır.Bu çalış­
ma aynı zamanda ülkemizin Uluslararas platformda da tanıtılmasında büyük önem taşımaktadır.
Dışişleri Bakanlığından alınan
olur belgesi, yarışmalara ilişkin şartnameler.bilgi formları ektedir.
ilimizde her yıl sponsorluğunu Trabzon Lions Derneğinin yaptığı bu yarışmalar ile ilgili olarak il Milli
Eğitim Müdürlüğünüze bağlı ortaokullarda bulunan 11, 12, 13 yaşlarındaki öğrencilerin katılabilmeleri
Ve ekli yarışma şartnamelerinin iı Milli Eğitim Müdürlüğünüzce duyurusunun yapılabilmesi için
'
Makamınızca gerekli iznin verilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederiz.
Saygılanmızla.
A
,.-'
. , "
Sayı:
~~iIIS~~ğ~~"ne
----Trabzon Valisi
;J .
Ekler:
"
","
.
;:?;
AYDIN UZUN
Trabzon Lions Derneği Bşk.
LTeknik Şartnameler
2.Öğrenci Katılm Formları
3.Dışişleri Bakanlığı
Olur Yazısı
TARAND ı
Adre: Gazipaşa cad. Erdemli apt. 9/1 TRABZON Tel:3217057 GSM:05367127795
r ,,~
.... ~r.
I'
> .. _- .......J
.
.
(o'
'.
ULUSlARARASI LlONS
118-u VONETlM ÇEVRESi FEDERASYONU
2014-2015 HIzMET DÖNEMi
,~
( '; ':~\;
WI'; ..
~~~.~'
-...
~
ULUSLARARASI UONS kUI'oPLERI BiRLi4i
118-u VÖNEnM ÇEVRESI FEDERASYONU
, sanş ~osteri Vanpnası Teknik Şartnamesi
,H.ıdd.Ll.:Uluslararası
LiODS
Kuh1p1cri Birliji 118-U Yönetim Çevresi Fedc:ra..syanu~nun organizasyonu ile
1:151 !cmizde ödii1lüBarış Posteri Yanşma.sı düzenlenmiştir"
!1ı: ılde 2;" ~RJ~ .S~VGt ve. ANLAYıŞ
Ja;;'m.,mızdakı onemlD' hissetmelerı,
." ~o~ulu bu yarışma çocu1danmı:za; dflnya banşınm
için bir fusat
duygu.lann.ı res.ım ile ifade ederek, göıüşlerini paylaşma!an
) mı ıtmıŞ olacak:or.
,HJ l hk.l:Bu amaçla d1ı2cnlenen bu.ödtUl11 resim yarışmasında uyulması gereken kurallar aşajıda bcJirtilmiştir.
:.i~ . Yarışma, OrtaokuJlann 6-7-8 sınıflannda okuyan ve 15 KMlm '2014 tarihinde 11, U ye U .,nda olan
,Uıu;
~clı
15 f(u,m LOQO.. '151(3$10]'2003 tarihleri aljl$lNla
d_yı.n
öjrendlcrc asıkbL Katılımcı, yanşmaya
arak yanşma şartnamesindeki tüm şartlan kabul etmiş sayılır.
U:!. Yarışmaya gönderilen posterler özgün olacak, herhangi bir kaynaktın alınmayacaktır.
:./a. Yanşma ödüllü ofup,
ödüııedlk uç dereceye giren .v e mansiyon kazanan on postere verilecektir.
.
, .
. '
.
ÖdiHler:l-Y6netim g:yresi gtRmcIa: Dereceye giren eserlerden birlnd olan po.ster sahibine tam cumhurjyet
ye birinCiik madalyası ,ikiOF; olan poşter sahibine yanm altın ye ikjndUk matJalyasl.Og1ndl olan poster
~.ahI:ıjne kÜQlk altın ye ü,On CÜIOk mada~ verilecektir.Mansiyon alan Mster sahiplerine ise madalw ile
lıi:lLrte kol saati ödül olarak verilecektir. 2-Uluslararası bÜWk ödül: Uons Kulüpleri BirtiAince tüm dünya
,ı.I1:.ı: i
o
I:C :~ıldan arasında
ta!~ ;rde 5.000
24 finalist belirl~necektir. Türkiye genelinde birinci olan yanşmao Dünya birincisj olduğu
USD para ödOIÜ ile ÖdOllend;rllecektir.
:1/ ... '(anşmacılar,yanşmaya bir UODS Kulübünün sponsortuAlında katılabilir.Dereceye girsin ya da girmesin
'1CI1;:;maya katılan posterler sahiplerine iade edilmeyeceği gibi bu posterlerden yayımlanmaya değer bulunan
Jcsterler Için ölr:end velI,lerinden yayın ve kullanım hakkı (telif hakkı) iZin Ya2JSL alındıktan sonra Postertere
Ii~kin olarak S846 sayılı yasadan kaynaldanan çoğaltına. yayma, temsil, um uma iletim haldan 118 U Yönetim
;Evresi Federasyonunca kullanı.lır.
3j5.Varışmaya katılacak olan ilk6Iretim Okulları'nır\, şartname ekindeki (FORM 1) Okul KatdIlD Formlannı
LEx'm2) ÖJJ'end KItIhm formlannı ve pqstcricdnl ·bst Ya2J eki ile birlikte en _ ""nm 2Oj4
iiaİ U.QO
ve kadar
118-U Yönetim Çevresine
balll Uons Kulüplerinden biri aracıılı ile ya
Cuma . , 0
da Anafartatar
c.: de lesi Şehir çarşısı 5/53 Ulus -ANKARA adresine kargo ya da posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.
-1-
ULUSLARARASI LiONS
.118-U YÖNETIM ÇEVRESi FEDERASYONU
201~201S HIzMET DÖNEMi
.3'6.Yarışmaya katılan öğrenciler
.=.: ketJere on harfi geçmeyecek
posterlerini
rumuzlarını
hazırladıktan
ve gün ay ve
sonra posterlerinin arkalarına yapıştıracakları bey•
ile birlikte doğum tarihlerini yazacak, şartnam
yılı
ya
i: :inde bulunan öğrend katılım formunu tükenmeı.
da daima kalemle doldurup, velilerine inualatacaklardı
i) :Idurulan bu formlar bir
konup, zarfın ağzı kapatıldıktan soı,ıra ıar:f~n üzerine sadece . öğrendnin on har
zam
..
;~~~eyen tanımla~ci rumU2U ya1Jlarak ilgiliye teslim;:*~~ıE~~~~~t~~Jl~5J~~~?;~~~\~~~<~S~~:;·:;,~.· ..
:V·7.Tüm Posterler 33x50 santimetreden küçük,
3:, 'ı tPosterin yapımında
5Ox60saritkh~""büVO~ôırrüimaJı'dır;;: ;.C' . , ; .
",' ~~ :: ·/~·;·..~;·..~·f:;.:'i.:,~~;'-;~:;:·::{t:·:rH~"-[>,'::!·;';"~~ {~~-~"':"':<.:\':. '-~. ....... " .'~ -
kurşun kalem, daima kalem, m~';;:~~~:::i~~iii~:·~ ,'~~~.~~~i~·~~i~ml~ri kullanılabilir.
. • ' ;•• ~':l!.tı:~"'-ı ••[~; r ;t',~1ıı.iof';".?:-"':'~.
~..;-~::~·::.,( "~:"'~ '.;ı'; ~ ••
'.
'.
.
319.Üç boyutlu eserler yarışmaya kanlamaz TutkaUı, Şdjillrterıf." ~;;;~·fY~~:ikeriil:de belirleyici her~
bir.iey ·b ulunan posterler· kabul edilmez. Yapılan çalışma yapraklar halinde düzenlenip gönderilmemelidir v
kı~!inlikle katlanmamabdır. • :Eserler kesinlikle şeffaf herhangi bir malzeme ile kaplanmarnal
Ç! r revelenmemelidir. Tüm pOstcrlerin yuvarlanaTak 5 cm. veya 6 cm. çapındaki bir resim tüpüne konulabileeel
şt!kil ve esneklikte OlmaSl gereklidir.
3.1 j O.Her ölrend bir poster ile yanşmaya katılabilir: , ~e )ıer , ~1ı~r.na..ya.lnı2.ça,. bir öğrencinin kendi orijina
ç.ılı iması olmalıdır. Bilgisayar yapımı, fotoğraf ve kopyalama yoluyla 'e lde edilmiş olmamalıdır.
3.1 11.Poster üzerfne ve a~na hiç bir dilden yazı yazılmamahdır. .'
i) 1Z.Yarışmaya
katılıp
dereceye giren
öğrenciler
için
düzenlenecek ödül töreninin tüm
giderler
(u :3?lm,konaldama ..gibj) 118-U Federasyonuna ait olacaktır. Ödül töreni yer ve tarihi ödül alan pasteı
52 h. plerine ayrıca
bildirilecektir.
3) U.Oereceye girenler, 08 AMUK 2014 ~rihinde öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul yetkililerine telefon ilE
:i ~
YJrulacaktır.
ı • • ı • • • • • • • • ·································~········ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '
-2/
'i
f
XOKUL YÖNETİMİNİN DİKKATİNE! ' ,
ULUSLARARASI LiONS KULÜPLERİ BİRLİGİ
118-U YÖNETTh.1 ÇEVRESi FEDERASYONU~NUN
BARIŞ posTERİ Y ARIŞMASI ŞARTNAMESİNDE
ÖZEIJ.iKLE DİKKAT EDİLMEsİ GEREKEN KONULAR
AŞAGIDA ÖZETLENMİşTiR.
::."
.:
::
. -~ ..:
~
-
YARIŞMANIN SAGLIKLI OLARAK SONUÇLANDIRILABİLMEsİ
İçİN; BU KONULARA DİKKAT EDİLMEsi ÖGRENCİNİN ÖN
HAZIRLIK SIR.ASINDA UYARILMASI, POSTER ve FORMLARIN
ZAMANINDA TESLİM EDİLMESİ KONUSUNDA DESTEGİNİZİ RİCA
EDERİZ.
Öğrencilerinizin
- Teknik
Şartnameyi
mudaka
anlayarak
okumasını,
• Teknik Şartnameye uygun olarak çalışma yapmalarını,
• Posterin üzerine resmin konusu ile ilgili olsa bile kesinlikle yazı
ya711mam aslDl,
• Posterlerin arka yüzlerine ON harfi geçmeyen bir "RUMUZ"
ve ay,gün,yıl - olarak doğum tarihiniD yazılmasını ve aynı
"RUMUZ' - un teslim edilen FORM 2 zarfinın üzerine
yaZ1]masmı (Öğrencilerin aynı rumuzu kullanmamalanna dikkat
ediniz),
,-'
,
• FORM 2 de bulunan OKUL VELİsİ tarafından doldunı]ması
gereken kısmın mutlaka doldurularak imzalanmasını,
• F orm1ann ve posterlerin teslim sürelerine dikkat etmelerini
sağlayınız.
ÖGRENcİLERİNİZİ
YETENEKLERİNİ AÇIGA ÇıKARTMALARı içİN
DESTEKlEYİNİZ.
-_",
ULUSlARARASI LiONS
118-U YÖNETIM ÇEVRESI FEDERASYONU
2014-2015 HiZMET DÖNEMi
(tOBM 1)
Barış rostcı1
Yanpgap 0kgI Kanbm FOlDın .
."
ıCı
Jlan Olaılun Adı
J~ ıl
Müdiin1nim
------------'-::..:-; :..., .:,...:.,;,...:,. . ,: .:.>.: .',/'.... "'.' .
Adı
;;;..;
._~.
" ,;..:;.
....J
_:~"
i! ....-.,-..
•
~
.'
~:
~.
numarası
~.ı:iim Öğretmenin;n Adı:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
3a ~!ann Kuru1aca.lc Yetkili
.'
------------'----"-
Jk " lun Adresi
............................................ @ .. .................................. .. .
.J<U.un Telefon ILLLDW'3S1 : (O ........ .):-...._ _ _ __
,ııeNSOR
Fax.: (O..........)_ _ _ _ __
LtONS KULÜBC'f\ıı1lN ADI:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
............................................................................................................................................ ......................................................................................... . ....
. . . ..................................(Bu böltlm boş bırakılamaz Bu bölilmle ilgili aşağıda bilgili:ri ya21lı Komite baŞkan.L ile tem.iı
::LL; U LIL2.)
.\.r;:r Q ..A.,'\L<\.:
..
.L
,
.
. {anşmaya kanlabi1mck: içİIL ~ ekindeki bu :fomıun, FORM-2 (Öpci kanlım fomıu) ve ~ tlst ya2W il
' ,irlikte eksiksiz olarak doldıırulması ve en geç 14 KASIM 2014 CUMA. gtıııfl saat 17.00 'ye kadar 118-U YOncrim çcvresin
. ~lı Lions KulDplcrinden birine posta ile birlikte teslim edilmesi yada aşa!ıda1ci adrese teslim cdi1mclc ıl7ere posta /kargo il
,'önderilmesi gerddidir.
:~ facmilgili resim yanşmas, teknik şaruıa.mcs.i çerçevesinde geçerlidir.
....................................................................................... .
.UlCU ı
kin rom. İle Tnlfm Adresi :
~ .,Lj,f'! 5eçkiU Z:'~~
t<orn ıt...e 1'3·f.K
aA2-ip,+'J~ ~~ .., ~~'h\e2.rApt ,'._-
s!
'/lI./A ,.62."...0
ci
or 3 c; ,7-/ '2
;J.:2 / 'i- b
-;-
~T-f-
1-
f3-s-
ULUSLARARASI LiONS
118-u YÖNETiM ÇEVRESI FEDERASYONU
201~2015 HIZMET DÖNEMI
:10RM l )
Ranı Posıcrf Ymım.uı ÖJrcpd K_alım
. lı iRENcjNİN
.
."
(j Uldığı. Yanş.m.anuı Konusu
Formu
.r~ ıımlayıcı R.uınu2
:tes1im Tarihi
• \«( - Soyadı
1>0 tum Tarihi
(G1ln i Ay i Yıl)
Ok ıl Velis.inin.Adı
01: 1 Velisin.in teJdanU
_ _,_ _--:/._ __
:-
-------------------------------
(lr; lunun Adı - Sımfı
E;.·F i ısta Adresi
....... ..................................... @ ....... .. .............. ... ............ .
l:ı:ıl m O!rconcp1gig Adı
; .tlı:s1
Te!I :I:ın
: (0 ........),_ _ _ __
Fax.: (O ........)~_ _ _ _ __
• • 1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(LUTFEN BU KıSMI OKUY.ARAKİMZALAYINIZ! )
'\ EJ J TA.AHIfI)'TN.AME.Sİ
V cl; si bul.undııgum yulwıda adı geçen ' l5~ bilgilerinin doıru oJ.c1ıı!unu, yanşma şannamcsinj oIaıyara.lc vclisi bulunduğun
Ojr:n:inin bu yanşmaya bulmasını kabul ettigimi. eserinin yarışma şartlamıa uygun olma d1 11nın belirl.cmncsi ve yanşma dışı bJmııS
cr ır..nllnda dlaı sorum1ıılıığun carafıma alı olduğumı beyan.kabul ve r.aahhılt ederim..
A yr c; L bu yanpııa için teSLim c:dilen postt::rin dereceye gitsin girmesin şarınamm in ilgili maddesinde bCJirtiL.Cn şartlar dogrultılS1lruh
ı .g.l: yöııetiın Çevresi Federasyonu ve ona bağlı olan bıJDplerden herhangi bir hak ve talebimizjn oJmad'W nl , bu eserin i.sreııdiği
ş(ki ci: basılarak çoAalnlabilip ,yayımlanabileceAini kabul beyan ve raa1ıh11t ederim.
VEIL AD SOYAD İMZA.
.,.11 ••••••••• • •• •••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
EwlıJ tgıı posta lıc TCSJiın
Admi ;
,L'V : 5'~K...i'J..J ~,l.~~
komt'/::e ''75.5 .kG,q~iP~~Q~.~
~~_'_~_/_'ı_
Af
·rR.;::; 1]2..:::-A.?_ __
ULUSLARARASI LİoNS KULÜPLERİ BİRLİGİ
118-U YÖNETİM ÇEVRESi FEDERASYONU
Kompozisyon Yanşması Teknik Şartnarnesi
Madde l:Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği L18-U Yönetim Çevresi Federasyonu'nun
organizasyonu ile bölgemizde' 'BARIŞ ,SEVGİ ve ANLAyıŞ " konulu Kompozisyon
Yanşması düzenl enmı ştir. Bu yarışma, çocuk1arıIlliza; dünya barışının yaşamımızdaki
önemini hissetmeleri, duygulanm ifade ederek göıüşlerini paylaşmalan için bir fırsat
yaratmış olacaktır.
..
...
.
~ '. ~ . Madde 2:Bu amaçla düzenlenen bu ödüllü k~~ı&~tsyq1i~y.at!~ş.i:lıi;l~<iLYıilri:i~şi,~:~ii-el\er.ı.;.~.:''i.~· ., ...,
::·'.V;·:·
· · kın'aII aı. aşaoı
öda b e lırt'ı'1mış
. t···
.
. ·.~~>.::"S~~·~::~":;,>:-~~·;j:.:;::~:-;:;'.,;;J,:','-:·:.:,··:'·l:.~::::..:~..... ~.:'.. ;. :.": ."
._~ ........,
ıl.
,··.::'".··,\.",:,.r.,'.... ·-'-~. ~·, t" ">."" ,J.." ·.·r_;···~·,'·· .•... '''ı <_."
.i · ,
_
. .~. - .~. 2/1.Yarışma , İlköğretim 6-7-8 sınıflarında Okuy~~:.·~ı-~·:i;~~,ki~i~f~h\'rjj~AGf6ti~,;rV~~i~~·~~~··':'.".:.:~.' .~
13 yaşında olan yani lS-Kasım-2000- 15-Kasım-2003 :.tariıileı:j"-anisıiıda· dQğmuş olan.
•
"
öğrencilere açıktır,
2/2.Yanşmaya
alınmayacaktır.
. : ... .
J"
.. ...
.'( ........... . .r '
.... ~.
~_}; ~. ~.~~.-:
".
'.
,~.r.
.
.
o·: . .":~\'F~'~:~':~h.~~~,..:::,-;;:;:;;:'~.-:';'·,·;i;;'l"_~·-
gönderilen kompozısyonlar özgün : pt~<!ak :':',,: ·..':.-herJ:ıangi '" blr,,·· kaynaktan
.' .... :, .: .... ..;
.
..
2/3,Yarışma ödüllü olup ,ödüller ilk üç dereceye giren kompozisyonlara verilecektir.
Ödül1er:Oereceye gı ren eserlerden birinci olan öğrencıye tam cumhuriyet altmı ve birincilik
madalyası ,ikinci olan öğrenciye yanm cumhuriyet altını ve ikincilik: madalyası,üçÜllcü olan
öğrenciye küçük altın ve üçüncülük madalyası verilecektir.Mansiyon alan öğrencilere ise kol
saati ödülolarak verilecektir.
..:
2/4 . Yarışmacılar yanşmaya bir Lions Kulübünün sponsodıiğun:da katilabilir.Dereceye girsin
ya da girmesin yarışmaya katılan Kompozisyonlar ' 's'<iliiprertiie' " üıde ' ··ediImeyece·ği · gibi bu
kompozisyonlaı'dan yayımlanmaya değer bulunanlaı' · için· öğrenci velilerinden yayın ve
kullanım hakkı (Telif hakkı) izin yazısı alındıktan sonra kompozisyonlara ilişkin 5846 sayılı
yasadan kaynaklanan çOğaltma,yayma,temsıl,umuma ıletim haklan 118-U Yönetim Çevresi
Federasyonunca kullanılır.
2/S,Yarışmaya katılacak olan İlköğretim Okulları 'nın şartname ekindeki (FORM 1) Okul
Katılım Formlarını (Form 2) Öğrenci Katılım Formlarını ve Kompozisyonlarını üst yazı
eki ile birlikte en geç 14,Kasım 2014 Cuma gÜnÜ saat 17.00 ye kadar 118-U Yönetim
Çevresine bağlı Lions Kulüplerinden biri aracılığı ile ya da Anafartalar caddesi Şehir Çarşısı
5/53 Ulus·Ankara adresine kargo ya da posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir
2/6. Yarışmaya katılan öğrenciler kompozisyonlarını hazırladıktan sonra
arkalarına
yapışmacaklan beyaz etlketlere on harfi geçmeyecek rumuzlanm ve gün ay ve yıh ile birlikte
doğum tarihlerini yazacak, şartname ekinde bulunan öğrenci katılım formunu tükenmez ya da
dolma kalemle doldurup, velilerine imzalatacaklardır. Doldurulan bu formlar bir zarfa konup,
zarfın ağZ1 kapatıldıktan sonra zarfm üzerine sadece öğrencınin on harfi geçmeyen
tamınlayıcı rumuzu yazılarak ilgiliye teslim edilecektir
217.Kompozisyonlar,
doğru ve imla kurallarına uygun bir Türkçe ile yazılmış
olma1ı,üzerinde tanıtıcı herhangi bir işaret,imza vs. bulunmamalıdıf.
2/8,Ber öğrenci bir kompozisyon ile yarışmaya katılabilir ve her çalışma yalnızca bir
öğrencınin kendi orijınal çalışması olmahdır. Bilgısayar yapımı ,kopyalama vs yoluyla elde
edilmiş olmamalıdır.
.~.
j'
.' ~
. "
.•
2/9.Yanşmaya katılıp dereceye giren öğrenciler için düzenlenecek ödül törçrunin tüm
giderleri (ulaşım, konaklama gibi) 118-U Yönetim Çevresi Federasyonuna aittir.
2/10.Dereceye girenler 08 ARALIK. 2014 tarihinde ö~encinin kayıtlı olduğu Okul
Yetkililerine telefon ile duyurulacaktır.
• • • • • • • • • .• • • • • 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
·
....
...:.. 1
'J
(FORM 2)
Kompozlunu Yanıma" Ö!nmçl Katabm Fomu
öGRENeİNiN
Katıldığı Yatışmanın
Konusu
: "BARIŞ SEVGİ ve ANLAYıŞ"
Tanımlayıcı Ruınuz
Teslim Tarihi
: ....;-J.;: ..~ ~
~';ı: Soyadı
Doğum
Tarihi (Gün i Ay i Yıl)
Okul Velisinin Adı
Okul Velisinin Telefonu
~
Okulunun Adı - Sınıfı
E-Posta Adresi
.................................................................. '" ..
...
~
"
..
',ı
...................................................................................
türkçe Ôb'etmen'nln Adı
Adresi
Telefon
: (O ........)
-----------------
(0 ........ )_ _ _--'--_ _
Cep
Tel:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( LUTFEN BU KıSMI OKUYARAK İMZALAVJNIZ! )
-
,
...
~
.
-
.
..
VELi TAAIIHOTNAMEsİ
~ '.,-
Vc1isi bulundup yulcanda adı geçen ögrencinin bilgilerinin dogru oldugunu yanşma şartnamesini okuyaraıc
velisi bulundugum öpcinin bu
yanşmaya kanlmasım
kabul
ettiğimi,
eserin
yanpııa
,artlarma
uyswı
olmad1Atnın nbeşirlenmesi ve yarışma dışı kalması durumunda tf1m sorumlulutım tanıfıma ait olclulunU beyan
kabul ve taahhüt ederim.
Ayrıca bu yanşma için teslim edilen kompozisyonun dereceye girsin girmesin şannamenin 2/4 maddeainde
belirtilen şartlar dognıırusunda ı 18-U yönetim Çevresi Federasyonu ve ODa baALı kulüplerden berlıaogi bir bak
ve talcbimizi.n olmadııuu.bu eserin istendiği şekilde basılara.k çoğalcılabilip ,yayımlaoabileceğlıi.i kabUJ. bc:yao ve
taahhOr Cdc:riin.
-
oKULVELtst
AdiSoyadıİmza
.....................•.........................
,.!!#- ~
-
~ --- • ~
.-,..
-
•
•
.... .................... .
. -
~
~
Form ı tgn Posta tıc Teslim Adresi:
L 'JJ ~
b" A
Vf)
k
S{d-~ K i W ' - ~ .ı.~LL
0(77
.
it(L(? .J.iL
1;)'6/ı' a. aA· C~,., e.Z. Apt...
Y/1 'I '~ '3, ,
,L,'
i
-
i•
\
.! . "..i "
1
J
i
Kompozisyon Yanşwası Okul Katılım Formu
(FORM 1)
Katıldığı Yanşmanın Konusu
Katılan
~:-'-\ - .-.' '
: "BARIŞ SEVGİ ve ANLAYıŞ"
Okulun Adı
Okul Müdürünün Adı
Cep Numarası
Türkçe Öğreuneninin Adı
Cep Numarası
Bağlantı
'.
Kurulacak Yetkili
Okulun Adresi
@
E-Posta Adresi
Okulun Telefonnumarası
: (0 ......... ) _ _ _ _ _ __
(0 .......... )._ _ _ _ _ __
Sponsor Lions Kulübünün
Fax.:
adı:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AÇIKLAMA:
i.
2.
Yanşmaya katılabilmek için şartname ekindeki bu fonnun, FORM-2 (ÖArc:nci Katılım Fqnnu) ve
müdürlüğünüzün üst yazısı ilc birlikte eksiksiz olarak doldurulması ve en geç 14 KASIM 2014 CUMA günü
saat i 7.00'ye kadar i i 8-U Yönetim Çevresine ba~1ı Lions kulüplerinden birine kompozisyon ile birlikte
teslim edilmesi ya da aşaAıdaki adrese postalkargo ile gönderilmesi gereklidir.
.
Bu .tarm ilgili kompozisyon yarışması teknik şartnamesi çerçevesinde geçerlidir.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Form 1 İçın Posta be TcsHm Adresi;
L AI r:; eÇ k-/ ı-Y r;'J.(;ı e m.L;::
k- c
rn i
te.. 131 i.;
r;A2.;PdSd-.Q~l. (;;~~
g/ı ;-/4/3
·T~...L : cı 5"..3 f
1'~ J
3)-1
712.. 7- }-<jS
'fe :5 7
Ar
......: ..
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
5 562 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content