close

Enter

Log in using OpenID

4924 SAYILI KANUNA GÖER SÖZLEŞMELİ PERSONEL

embedDownload
4924 SAYILI KANUNA GÖER SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA
DAİR İLAN METNİ
Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen
sözleşmeli sağlık personelin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği” 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Anılan yönetmeliğin 5. maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve uzman
tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak olup, söz
konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Genel Sekreterliğimizce
sonuçlandırılacaktır.
USUL VE ESASLAR
1) Kadrosu sadece Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde bulunan personelin sözleşmeli
statüye geçiş talebi değerlendirilecektir.
2) 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/A bendine göre istihdam eden Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp/İlk ve
Acil Yardım) unvan ve branştaki personel başvurabilecektir.
3) Kurumumuza bağlı Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Eğitim Görevlisi ve
Başasistan (Acil Tıp/İlk ve Acil Yardım) olarak görev yapan hekimlerin, vize
cetvelindeki pozisyonlardan “Uzman Tabip (Acil Tıp/İlk ve Acil Yardım)”
unvanında sözleşmeliye geçişleri yapılabilecektir. (Kurumumuza vize edilmiş
sözleşmeli eğitim görevlisi ve başasistan pozisyonu bulunmamaktadır.)
4) Devlet hizmeti yükümlüleri (görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği
değiştirilemediğinden) sadece görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel
pozisyonlarına başvuru yapabileceklerdir.
5) Kadrosu Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde olup, 5258 sayılı Kanuna göre aile
hekimliğine geçen hekimlerin de Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp/İlk ve Acil Yardım)
pozisyonundaki sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında
talepleri alınabilecek, ancak sözleşme imzalamadan önce aile hekimliği sözleşmelerini
feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
6) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Birlik emrinde sözleşmeli yönetici
olarak görev alanların anılan Kanuna göre Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp/İlk ve Acil
Yardım) pozisyonundaki sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru
aşamasında talepleri alınabilecek olup, ancak sözleşme imzalamadan önce 663
sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
7) Başvurular personelin halen görev yaptığı sağlık tesisine EK-3 Başvuru Formu ile
yapılacak olup, ilgili sağlık tesisi tarafından 27/03/2015 tarihi mesai bitimine kadar
(postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır) Genel Sekreterliğimiz İdari
Hizmetler Başkanlığı Atama/Görevlendirme Birimine gönderilecektir.
8) Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili
mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.
9) Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla aynı birimdeki pozisyon sayısı, başvuruda
bulunan kadrolu personel sayısı kadar olması durumunda kura işlemine gerek kalmadan
sözleşmeliye geçiş işlemi direkt olarak yapılacaktır.
10) Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla aynı birimdeki pozisyon sayısı, başvuruda
bulunan kadrolu personel sayısından az olması durumunda kura ile sözleşme
imzalayacak personel tespit edilecektir.
11) Öncelikle pozisyonun bulunduğu birimde çalışan personelin başvurusu
değerlendirilecektir.
12) Personelin görev yaptığı birimde durumuna uygun boş pozisyon bulunması durumunda
diğer pozisyonlar için yaptığı başvurular değerlendirilmeyecektir.
13) Yapılan yerleştirmeden sonra boş kalan münhal pozisyonlar için diğer başvurular
kuraya tabi tutulacaktır.
14) Genel Sekreterliğimizce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin
sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele
Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.
15) Kura, başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır.
16) Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp/İlk ve Acil Yardım) pozisyonlarının tamamı, ilgili
unvan ve branştaki personelin pozisyonun bulunduğu sağlık biriminin Acil
Servislerinde istihdam edilmek üzere kullanılacaktır.
17) Birliğimize bağlı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde tadilat nedeniyle acil
sağlık hizmeti verilemediğinden, Maliye Bakanlığı’nın 09/02/2015 tarih 1401 sayılı
yazısı ile anılan hastaneye vize edilen ( Tabip 8, Acil Tıp Uzmanı 3) sözleşmeli
pozisyonlar için ilana çıkılmamıştır. Anılan hastane kadrosundaki personelin ilan edilen
diğer sağlık tesislerindeki sözleşmeli pozisyonlara başvuruları değerlendirmeye
alınacaktır.
2015-4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ POZİYONA GEÇİŞ İŞLEMLERİ İLE
İLGİLİ KOMİSYON ÇALIŞMA VE KURA TAKVİMİ
20/03/2015 – 27/03/2015
30/03/2015-31/03/2015
01/04/2015
02/04/2015
Genel Sekreterlik Toplantı Salonu
03/04/2015
Münhal
Kadroların
Açıklanması
ve
Başvurularının Alınması
Başvuruların
Komisyon
tarafından
değerlendirilmesi
Değerlendirme sonucunda yerleşenlerin, Boş
kadrolar ile kuraya kalan personelin ilan
edilmesi (ikkh.gov.tr)
Kura tarihi ve Yeri
Kura sonuçlarının ilan edilmesi (ikkh.gov.tr)
AÇIKLAMA:
1- Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini
feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11 inci
maddesinde yer alan, “İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi
tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın
görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler” hükmü Genel Sekreterliğimizce göz önünde bulundurulacaktır.
2- Acil Servislerde 4924 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken, başka servislerde
görevlendirilecek personelin, 657 sayılı Kanuna göre kadrolu görevine (eski görevine)
dönmeden servis değişikliği yapılmayacaktır.
3- Acil Servislerde, 24 saat kesintisiz hizmet verilmesi esasına göre personel istihdam
edildiğinden hizmetin gerektirdiği niteliklere haiz olan personelin başvuruları
değerlendirilecektir.
4- Eğitim görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip ve Tabip unvanında Devlet memuru olarak
çalışmaktayken bu Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler,
sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre
söz konusu statüye geçerken çalıştığı il emrindeki Kurumumuza ait boş Devlet
memurluğu kadrolarına naklen atanırlar. Ancak, durumlarına uygun kadronun
bulunmaması ve ilgilinin talebi halinde Kurumumuzun uygun göreceği il emrindeki
Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına naklen atanırlar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
334 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content