close

Enter

Log in using OpenID

2014 kasım ayı meclis gündemi

embedDownload
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
Yer
: İl Genel Meclisi Toplantı Salonu
Tarih : 03 Kasım 2014-Pazartesi
Saat : 14:00
1-) Açılış.
2-) Yoklama.
3-) Ekim ayı toplantılarına ait İl Genel Meclisi Karar ve Tutanaklarının okunarak Meclisin
bilgisine sunulması.
4-) Valilik Makamınca İl Genel Meclisimize havale edilmiş olan, İl Özel İdaresi Mali
Hizmetler Müdürlüğünün 28.10.2014 tarih ve 5592 sayılı; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’nin 24.maddesi gereği hazırlanan 2015 Mali Yılı Bütçe tasarısı, aynı yönetmeliğin
26.maddesi gereği İl Encümeninde görüşülmüş ve değişiklikler yapılarak 10.09.2014 gün ve 142
sayılı kararıyla İl Genel Meclisine sunulmasına karar verilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği, 2015 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu 31.maddesi gereği hazırlanan İl Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Programının
görüşülüp karara bağlanması.
5-) İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 216 sayılı Kararı ile İdari İşler Komisyonu ile
Çevre ve Sağlık Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen; Karabük İli Eflani
İlçesi Acıağaç Köyü Gökçeoğlu Mahallesine isalesi öngörülen Q=0,200 lt/sn verimli
'"Büngüldeyik” membasmm Q=0,120 lt/sn.lik kısmının tahsisi için 29.05.2014 tarihinde köylere
asılan ilana, ilan süresi içinde Müftüler Köyü Muhtarlığı itiraz ettiğinden, kurulan İtiraz Tetkik
Komisyonunca hazırlanan teknik rapor doğrultusunda “Büngüldeyik” membasının Q=0,120 lt/sn.lik
kısmının bahsi geçen Mahalleye içmesuyu ihtiyacı olarak, kalan Q=0,080 lt/sn.lik kısmının doğal
hayatın devamlılığı için doğaya bırakılacak şekilde tahsis edilip edilmemesine ait hazırlanan
komisyon raporunun karara bağlanması.
6-) İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 218 sayılı Kararı ile İdari İşler Komisyonu ile
Plan ve Bütçe Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen; 06.07.2009 tarih ve 90
sayılı İl Genel Meclisi kararı ile ihdas edilen 1 adet l ’inci dereceli “İç Denetçi” Kadrosunun,
görülen lüzum ve ihtiyaca binaen, 5302 Sayılı İl özel İdaresi Kanununun 10’uncu maddesinin,
Tinci fıkrasının (1) bendi ve 5302 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan “İl Özel İdareleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11 ’inci maddesi uyarınca 5’inci dereceli “İç
Denetçi” kadrosu olarak değiştirilmesi hususuna ait hazırlanan komisyon raporunun karara
bağlanması.
7-) İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 221 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun
görülen; İlimiz Eskipazar İlçesi Söbüçimen Köyü Merkez ile Yeni Mahalle arasında yaklaşık 1200
metre yolun bakım ve onarımının yapılabilmesi için Özel İdaremizin yol ağma alınıp alınmamasına
ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
8-) İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 220 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun
görülen; İlimiz Merkez İlçeye bağlı Karaşar Köyü ile Eskipazar Söbüçimen Köyü Doğcular
Mahallesi ile Karaşar Köyü Kuşburuncuk Mahallesi ile Eskipazar Doğancılar Köyü Demirciler
Mahalleleri arasındaki yolların bakım ve onarımının yapılabilmesi için Özel İdaremizin yol ağma
alınıp alınmamasına ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
9-) İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 222 sayılı Kararı ile Eğitim, Kültür ve Sosyal
Hizmetler Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonunca
detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen; İlimiz Yenice İlçemize bağlı köylerimizde taşımalı
sistem veya öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan okullarımızın, lojmanlarımızı, okul bahçelerinin
durumlarını incelemede bu binaların ve arsalarının nasıl değerlendirilebileceğini, halkımızın
hizmetine veya ekonomiye nasıl kazandırabileceğinin araştırılmasına ait komisyon raporunun İl
Genel Meclisinin bilgisine sunulması.
10-) İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 211 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonu ile Tarım Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen;
İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde bulunan, tapuda; 12 Pafta, 150 Ada, 17 Parsel no'da
kayıtlı taşınmaz üzerine “Yurt Alanı” faaliyetine yönelik olarak Uygulama ve Nazım İmar Planı
yapılıp yapılmamasına ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
Sayfa 1 / 2
11-) İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 214 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonu ile Tarım Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen;
İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde bulunan, tapuda; 150 Ada,7-9 Parsel no'da kayıtlı
taşınmaz üzerine “Yurt Alanı” faaliyete yönelik olarak Uygulama ve Nazım İmar Planı yapılıp
yapılmamasına ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
12-) İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 214 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen;
İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde bulunan, tapuda; 14 Pafta, 159 Ada, 9 Parsel no'da
kayıtlı taşınmaz üzerine “Konut Amaçlı” faaliyete yönelik olarak Uygulama ve Nazım İmar Planı
yapılıp yapılmamasına ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
13-) İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 223 sayılı Kararı ile İdari İşler Komisyonu ile
Çevre ve Sağlık Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen; Karabük İli
Safranbolu İlçesi Akkışla Köyü Sofular Mahallesine isalesi öngörülen Q=0,160 lt/sn verimli
"Değirmendere” membasının tahsisi için 11.09.2014 tarihinde köylere asılan ilana, ilan süresi içinde
herhangi bir itiraz bulunmadığından, doğal hayatın devamlılığını sağlayacak başka kaynaklar
olması nedeni ile “Değirmendere” membasının tamamının bahsi geçen Mahalleye içmesuyu ihtiyacı
olarak tahsis edilip edilmemesine ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
14-) İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 224 sayılı Kararı ile İdari İşler Komisyonu ile
Çevre ve Sağlık Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen; Karabük İli
Eskipazar İlçesi Kapucular Köyüne isalesi öngörülen Q=0,400 lt/sn verimli “Kuzupınarı”
membasının Q=0,390 lt/sn.lik kısmının tahsisi için 02.09.2014 tarihinde köylere asılan ilana, ilan
süresi içinde herhangi bir itiraz bulunmadığından “Kuzupınarı” membasının Q=0,390 lt/sn.lik
kısmının bahsi geçen Köye içmesuyu ihtiyacı olarak, kalan Q=0,010 lt/sn.lik kısmının doğal hayatın
devamlılığı için doğaya bırakılacak şekilde tahsis edilip edilmemesine ait hazırlanan komisyon
raporunun karara bağlanması.
15-) İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 225 sayılı Kararı ile İdari İşler Komisyonu ile
Çevre ve Sağlık Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen; Karabük İli Yenice
İlçesi Ören Köyüne isalesi öngörülen Q= 1,000 lt/sn verimli “Karapınar” membasının Q=0,900
lt/sn.lik kısmının tahsisi için 22.08.2014 tarihinde köylere asılan ilana, ilan süresi içinde herhangi
bir itiraz bulunmadığından “Karapınar” membasının Q=0,900 lt/sn.lik kısmının bahsi geçen Köye
içmesuyu ihtiyacı olarak, kalan Q=0,100 lt/sn.lik kısmının doğal hayatın devamlılığı için doğaya
bırakılacak şekilde tahsis edilip edilmemesine ait hazırlanan komisyon raporunun karara
bağlanması.
16-) Valilik Makamınca İl Genel Meclisimize havale edilmiş olan, İl Özel İdaresi Su ve Kanal
Hizmetleri Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 5501 sayılı yazısında; Karabük İli Ovacık İlçesi
Avlağıkaya Köyüne isalesi öngörülen Q=3,00 lt/sn verimli “Çağlayan” membasının Q=1,00 lt/sn.lik
kısmının tahsisi için 24.06.2014 tarihinde köylere asılan ilana, ilan süresi içinde Kışla Köyü
Muhtarlığının itiraz ettiğinden dolayı İtiraz Komisyonu kurulmuş olup, İtiraz dilekçesi ve İtiraz
Tetkik Komisyonu Raporu memba tahsis dosyasına konulmuştur. Çağlayan Deresi membasının
çıktığı arazi özel kişiler adına tapulu olmadığından Q=3,00 lt/sn verimli “Çağlayan Deresi"
membasının Q=1,00 lt/sn.lik kısmının adı geçen köye içmesuyu ihtiyacı olarak, kalan Q=100
lt/sn.lik kısmının doğal hayatın devamlılığı için doğaya bırakılacak şekilde tahsis edilip edilmemesi.
17-) Valilik Makamınca İl Genel Meclisimize havale edilmiş olan, İl Özel İdaresi Su ve Kanal
Hizmetleri Müdürlüğünün 28.10.2014 tarih ve 5590 sayılı yazısında; ENBATI A.Ş.nin dilekçesinde
Hamzalar Mevkiinde bulunan Regülatör Kontrol Binasının su ihtiyacı için Belediye hattından su
verilemediğinden mevcut şebekemizden sayaç takmak suretiyle kendi hattına içme suyu talebi.
18-) Bir sonraki toplantının gün ve saatinin belirlenmesi.
19-) Kapanış.
r
rs
\
Sayfa 2 / 2
İl Genel Meclisi Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
93 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content