close

Enter

Log in using OpenID

atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi-ı - KLU - TBMYOELEKTRIK

embedDownload
Kırklareli Üniversitesi
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK
UNV13103
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
UNV13103
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
ELEKTRİK
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi şartlarda ve nasıl kurulduğunun, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının öğretilmesini amaçlar.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı, dersle ilgili kavramlar, Türk İnkılâbını Hazırlayan Gelişmeler, Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları,
Osmanlı Devleti’nde Yenilik Hareketleri, Osmanlı Devleti’nde Fikir Akımları, XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi ve
Savaştığı Cepheler, Ermeni Tehciri, Gizli Anlaşmalar, Wilson İlkeleri, Savaşın Sona Ermesi ve Barış Antlaşmaları, Savaşın Sonuçları, Mondros Ateşkes Anlaşması ve İlk İşgaller, Milli
Mücadele’ye Hazırlık Dönemi, Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Ülkenin Durumu ve Azınlıkların Faaliyetleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra Kurulan Cemiyetler (Milli
Varlığa Zararlı Cemiyetler, Milli Cemiyetler), İzmir’in İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Genelgeler, Kongreler Dönemi ve Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (Mustafa Kemal Paşa’nın
İstanbul’a Gelişi ve İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Samsun’daki Çalışmaları, Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’daki Çalışmaları, Amasya
Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Yurt Genelinde Yapılan Diğer Kongreler, Amasya Görüşmeleri ve Protokolü, Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelmesi, Son Osmanlı
Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misak-ı Millî Kararlarının Alınması ve Faaliyetleri, İstanbul’un İşgali, Meclis-i Mebusan’ın Dağıtılması ve Bu Duruma Mustafa Kemal’in Tutumu,
Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İlk Çalışmaları ve Özellikleri, Milli Mücadele Döneminde Ayaklanmalar, İtilaf Devletleri’nin Türkiye’yi Paylaşma
Tasarıları, Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler (Güney Cephesi, Doğu Cephesi, Batı Cephesi), Lozan Konferansı ve Barış Antlaşması
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. Sezai Öztaş
Dersi Veren:
Yrd.Doç.Dr. Mahmut Akkor
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978-605-87598-4-8
ATAY, Falih Rıfkı. Çankaya, İstanbul, 1984,ATAY, Falih Rıfkı. Bana Atatürk’ün Anlattıkları, İstanbul, 1955,BERKES, Niyazi. Türkiye’de
Çağdaşlaşma, Ankara, 1973,ŞİMŞİR, Bilal N.. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Ankara, 1973,TANSEL, Selahattin. Mondros’tan Mudanya’ya Kadar,
İstanbul, 1991,TURAN, Refik ve diğerleri. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara,2010,TURAN, Şerafettin. Türk Devrim Tarihi, Ankara,
1991,UÇAROL, Rıfat. Siyasi Tarih, İstanbul, 1985,ÜLKEN, Hilmi Ziya. Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1986,ARIK, Remzi Oğuz. Türk İnkılâbı
ve Milliyetçiliğimiz, Ankara, 1981,EROĞLU, Hamza. Atatürk ve Milli Egemenlik, Ankara, 1987,ARMAOĞLU, Fahir. 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi,
Ankara, 1983,EROĞLU, Hamza. Türk İnkılâp Tarihi, İstanbul, 1982,KANSU, M. Müfit. Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Ankara,
1988,KARABEKİR, Kazım. İstiklal Harbimiz, İstanbul, 1969,KARAL, Enver Ziya. Atatürk’ten Düşünceler, İstanbul, 1981,ATATÜRK, Mustafa
Kemal. Nutuk, İstanbul, 1982,KOCATÜRK, Utkan. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938, Ankara, 1988,LEWIS,
Bernard. Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, 1984
Vize/Final
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
100
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı, dersle ilgili
kavramlar
Ön Hazırlık
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Türk İnkılâbını Hazırlayan Gelişmeler
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978605-87598-4-8
Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları, Osmanlı Devleti’nde
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Yenilik Hareketleri
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Osmanlı Devleti’nde Fikir Akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık,
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Türkçülük, Batıcılık), XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978(Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları
605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Birinci Dünya Savaşı (Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi ve
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Savaştığı Cepheler, Ermeni Tehciri, Gizli Anlaşmalar, Wilson
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978İlkeleri)
605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Birinci Dünya Savaşı (Savaşın Sona Ermesi ve Barış
Antlaşmaları, Savaşın Sonuçları, Mondros Ateşkes Anlaşması Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978ve İlk İşgaller)
605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Milli Mücadele’ye Hazırlık Dönemi, Mondros Ateşkes
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Antlaşması Sonrasında Ülkenin Durumu ve Azınlıkların
Faaliyetleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra Kurulan Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978Cemiyetler (Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler, Milli Cemiyetler), 605-87598-4-8
İzmir’in İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler
Dökümanlar
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Genelgeler, Kongreler Dönemi ve Büyük Millet Meclisi’nin
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Açılması (Amasya Görüşmeleri ve Protokolü, Heyet-i
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978Temsiliye’nin Ankara’ya Gelmesi, Son Osmanlı Mebusan
Meclisi’nin Toplanması ve Misak-ı Millî Kararlarının Alınması ve 605-87598-4-8
Faaliyetleri, İstanbul’un İşgali, Meclis-i Mebusan’ın Dağıtılması
ve Bu Duruma Mustafa Kemal’in Tutumu, Büyük Millet
Meclisi’nin Açılışı)
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İlk Çalışmaları ve Özellikleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Milli Mücadele Döneminde Ayaklanmalar, İtilaf Devletleri’nin Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978Türkiye’yi Paylaşma Tasarıları
605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler (Güney Cephesi, Doğu Cephesi)
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978605-87598-4-8
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler (Batı Cephesi), Mudanya
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Ateşkeş Antlaşması
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Lozan Konferansı ve Barış Antlaşması
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed.
Final
Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli
Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
9
10
11
12
13
14
15
Genelgeler, Kongreler Dönemi ve Büyük Millet Meclisi’nin
Açılması (Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a Gelişi ve
İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a
Çıkışı ve Samsun’daki Çalışmaları, Havza’daki Çalışmaları,
Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Yurt
Genelinde Yapılan Diğer Kongreler)
Ara Sınav
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını,
(2012). ISBN 978-605-87598-4-8
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Yıkılmaya başlayan Osmanlı Devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketlerini tanımlayabilme
Mustafa Kemal Atatürkün liderliğinde verilen Milli Mücadeleyi ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecini açıklayabilme
Osmanlı Devletinin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olayları örnekleyebilme
İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecini tartışabilme
Milli Mücadele ruhunun nasıl doğduğunu hangi koşullarda geliştiğini değerlendirebilme
Osmanlı reform hareketleriyle başlayan yeni Türk Devletinin kurulmasıyla süren dönemi değerlendirebilme
Lozan Barış Antlaiması'nın önemi ve sonuçlarını açıklayabilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P06
P05
P08
P10
P09
P04
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanabilmek
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma
hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri
geliştirebilme becerisine sahip olmak.
P11
P07
P01
P03
P02
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
15
2
30
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
15
1
15
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
5
5
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
60
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content