close

Enter

Log in using OpenID

AÖF SİYASİ TARİH I ders notu için tıklayınız!

embedDownload
DİKKATİNİZE:
BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK
OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.
ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU
ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN
GÖREBİLİRSİNİZ.
SİYASİ
TARİH
I
KISA ÖZET
KOLAYAOF
SİYASİ TARİH-I
2
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa 2
SİYASİ TARİH-I
İÇİNDEKİLER
1. ÜNİTE- Modern Avrupa’nın Doğuşu………………………………………………….………………..……...…4
2. ÜNİTE-Avrupa’da Güç Mücadelesi ve Westphalia Düzeni……………………………………...…. …7
3. ÜNİTE- XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Büyük Güçlerin Küresel Rekabeti... ............................12
4. ÜNİTE- Fransız Devrimi..................................................................................................17
5.ÜNİTE- Avrupa’nın Siyasal ve Ekonomik Dönüşümü (1815-1871)........ ……...…………….....22
6. ÜNİTE- Küresel Emperyalist Yarış………………………………………………..….……..…………………...25
7. ÜNİTE- Birinci Dünya Savaşı (19081918).......................................................................28,ĂƚĂ͊zĞƌŝƔĂƌĞƚŝƚĂŶŦŵůĂŶŵĂŵŦƔ͘
3
8. ÜNİTE- Uluslararası Sistemin Yeniden Şekillendirilmesi (1919-1929)….......................….32
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa 3
SİYASİ TARİH-I
ϭ͘mŶŝƚĞʹ DŽĚĞƌŶǀƌƵƉĂ͛ŶŦn DoŒuƔu
ORTA ÇAĞIN MİRASI
Roma 7mparatorluŒƵ͛ŶƵŶϯϵϱ͛ƚĞŝŬŝLJĞĂLJƌŦlmasŦŶĚĂŶ͕//͘DĞŚŵĞƚ͛ŝŶϭϰϱϯ͛ƚĞ7ƐƚĂŶďƵů͛Ƶ feth ederek
DoŒu Roma (Bizans) 7mparatorluŒƵ͛ŶĂƐŽŶǀĞƌŵĞƐŝŶĞŬĂĚĂƌŐĞĕĞŶ ĚƂŶĞŵKƌƚĂĂŒ olarak adlandŦrŦlŦr.
BazŦ BatŦ kaynaklarŦ KƌƚĂĂŒ͛Ŧn, Kristof <ŽůŽŵď͛ƵŶϭϰϵϮ͛ĚĞŵĞƌŝŬĂŬŦtasŦnŦ keƔfetmesiyle sona
erdiŒini kabul ederler. Bu ĚƂŶĞŵŝŶŝůŬďĞƔ LJƺnjLJŦlŦ ĕŽŒu kaynakta ͞ŬĂƌĂŶůŦŬĕĂŒůĂƌ͟ŽůĂƌĂŬŝƐŝŵůĞŶĚŝƌŝůŝƌ͘
Son beƔ LJƺnjLJŦlŦŶĂŝƐĞŐĞŶĞůůŝŬůĞ͞LJƺŬƐĞŬŽƌƚĂĕĂŒůĂƌ͟ĂĚŦ verilir. ƵĚƂŶĞŵĚĞŐƺŶƺŵƺnjĚĞŬŝ&ƌĂŶƐĂǀĞ
ůŵĂŶLJĂ͛ŶŦŶŐƺŶĞLJďƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞ&ƌĂŶŬ ŬĂďŝůĞůĞƌŝŬƺĕƺŬĂůĂŶůĂƌĚĂŚąŬŝŵŝLJĞƚŬƵƌŵĂŵƺĐĂĚĞůĞƐŝ
vermekteydi. Merovenj ailesinden Clovis, yaklaƔŦk olarak 500 civarŦnda diŒer Frank kabilelerine
ƺƐƚƺŶůƺŬ saŒlamŦƔ, HŦristiyanlŦŒŦ ƐĞĕŵĞŬƐƵƌĞƚŝLJůĞWĂƉĂ͛ŶŦn da desteŒini almŦƔtŦ. Merovenj ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ
HŦristiyanlŦk, BatŦ ǀƌƵƉĂ͛ĚĂŬŝƉƵƚƉĞƌĞƐƚ;ƉĂŐĂŶͿŬĂďŝůĞůĞƌĂƌĂƐŦnda yayŦldŦ. ůŽǀŝƐ͛ŝŶƂůƺŵƺŶĚĞŶƐŽŶƌĂ
LJƂŶĞƚŝŵŝĂůƚŦŶĚĂŬŝƚŽƉƌĂŬůĂƌ͕ƵnjƵŶƐƺƌĞŶƚĂŚƚŬĂǀŐĂůĂƌŦ neticesinde yavaƔ yavaƔ ƉĂƌĕĂůĂŶĚŦ. Orta
ĂŒ͛ŦŶďƵĚƂŶĞŵŝŶĞ͞ŬĂƌĂŶůŦŬĕĂŒůĂƌ͟ĂĚŦnŦŶǀĞƌŝůŵĞƐŝŶŝŶĞŶƂŶĞŵůŝƐĞďĞďŝ&ƌĂŶŬŬĂďŝůĞůĞƌŝĂƌĂƐŦndaki
ďƵŵƺĐĂĚĞůĞ esnasŦnda ticaretin donma noktasŦna geliƔŝ͕ŬĞŶƚůĞƌŝŶďƺLJƺŬƂůĕƺĚĞLJŽŬŽůƵƔu, tarŦm
alanlarŦnŦn sŦnŦrlanmasŦ, okuma yazma oranŦnŦn neredeyse sŦfŦƌĚƺnjĞLJŝŶĞĚƺƔmesi ve kanunsuzluŒun
ŚĞƌLJĞƌĚĞŚąŬŝŵŽůƵƔƵĚƵƌ͘^ŝLJĂƐŝďŝƌŽƚŽƌŝƚĞĚĞŶǀĞĚƺnjĞŶĚĞŶ ƐƂnjĞƚŵĞŬŝŵŬąŶƐŦzdŦr.
Feodalizm ve Tarım Devrimi
Feodalizm; ƐŝLJĂƐĂůŐƺĐƺŶ paylaƔŦlmasŦ, karƔŦlŦklŦ hak ǀĞLJƺŬƺŵůƺůƺŬůĞƌǀĞ LJƂŶĞƚŝŵĚĞƚĞŵƐŝůƵŶƐƵƌůĂƌŦnŦ
ŝĕĞƌŝƌ͘ƐĂƐĞŶŝŶ͛ĚĞ͕:ĂƉŽŶLJĂ͛ĚĂ͕WĞƌƐǀĞŽŒu Roma imparatorluklarŦnda da rastlanan feodalizm,
toprak sahibi ile onu ekenler arasŦndaki iliƔkinin, siyasi anlam kazanmŦƔ ƔĞŬůŝĚŝƌ͘,ƺŬƺŵĚĂƌůĂƌ͕ĚĞƐƚĞŬ
karƔŦlŦŒŦnda bazŦ topraklarŦ soylularŦŶLJƂŶĞƚŝŵŝŶĞ ǀĞƌŝƌ͕ŽŶůĂƌĚĂŐƺǀĞŶůŝŬůĞƌŝŶŝƐĂŒladŦklarŦ ŬƂLJůƺůĞƌŝďƵ
ƚŽƉƌĂŬůĂƌĚĂĕĂůŦƔtŦrŦrlardŦ. ŚĂƌůĞŵĂŐŶĞƂŶĞŵŝ͛ŶĚĞŶŝƚŝďĂƌĞŶĂƚŦ ǀƌƵƉĂ͛ĚĂLJĂLJŐŦnlaƔan feodalizm,
sadece ďŝƌƚŽƉƌĂŬLJƂŶĞƚŝŵďŝĕŝŵŝŽůŵĂŶŦŶƂƚĞƐŝŶĞŐĞĕŵŝƔ͕ƐŝLJĂƐĂůŐƺĐƺŶƉĂLJůĂƔŦlmasŦ, karƔŦlŦklŦ hak ve
LJƺŬƺŵůƺůƺŬůĞƌŝůĞLJƂŶĞƚŝŵĚĞƚĞŵƐŝůŐŝďŝƐŝLJĂƐĞƚďŝůŝŵŝĂĕŦsŦndan son ĚĞƌĞĐĞƂŶĞŵůŝŬĂǀƌĂŵůĂƌŦn
ƚĂƌŝŚƚĞŬŝƂŶĞŵůŝƂƌŶĞŬůĞƌŝŶŝƐƵŶŵƵƔtur. Feodalizmin BatŦ ǀƌƵƉĂ͛ĚĂƚĞŵĞůLJƂŶĞƚŝŵďŝĕŝŵŝŽůĂƌĂŬ
yaygŦnlaƔmaya baƔladŦŒŦ ĚƂŶĞŵ͕ďĂƔƚĂǀĞďĂŽůŵĂŬƺnjĞƌĞďŝƌĕŽŬƐĂůŐŦn hastalŦŒa raŒŵĞŶ͕ǀƌƵƉĂ͛ĚĂ
ŶƺĨƵƐƵŶ da hŦzla artmasŦna sahne oldu. 500 yŦlŦŶĚĂϮϳ͕ϱŵŝůLJŽŶŽůĂŶǀƌƵƉĂŶƺĨƵƐƵ͕ ͞ŬĂƌĂŶůŦŬĕĂŒůĂƌ͟
boyunca erimiƔ, 650 yŦlŦ civarŦŶĚĂϭϴŵŝůLJŽŶĂĚƺƔŵƺƔƚƺ͘ϭϬϬϬLJŦlŦna gelindiŒŝŶĚĞǀƌƵƉĂŶƺĨƵƐƵϯϴ͕ϱ
milyon kiƔiye ulaƔmŦƔtŦ͘ƵŶƺĨƵƐĂƌƚŦƔŦnŦn en ƂŶĞŵůŝƐĞďĞďŝ͕ƚĂƌŦŵƐĂůƺƌĞƚŝŵŝŶŐĞůŝƔmesiydi. BatŦ Roma
7mparatorluŒƵ͛ŶƵŶLJŦkŦlmasŦnda da etkili olan ve ǀƌƵƉĂ͛LJŦ ŐƺǀĞŶůŝŬƐŝnjďŝƌŬŦƚĂŚąůŝŶĞŐĞƚŝƌĞŶŬƵnjĞLJ
kaynaklŦ istila hareketlerinin, FranklarŦŶŐƺĕůĞŶŵĞƐŝLJůĞďŝƌůŝŬƚĞƐŽŶĂĞƌŵĞƐŝĕŝĨƚĕŝůĞƌŝŶ daha fazla
ĂůĂŶĚĂƺƌƺŶĞŬŵĞůĞƌŝŶŝŬŽůĂLJůĂƔtŦrmŦƔtŦ.
Yüksek Orta Çağlar: ǀƌƵƉĂy͘LJƺnjLJŦldan itibaren daha sonraki LJƺnjLJŦllardaki siyasi yapŦyŦ derinden
etkileyecek ƂŶĞŵůŝŐĞůŝƔmelere sahne olmuƔtur. BunlarŦn baƔŦnda DoŒu Frank topraklarŦnŦn (Almanya)
kralŦ /͘KƚƚŽ͛ŶƵŶ͕ŝƐƚŝůĂĚĂŶŬƵƌƚĂƌĚŦŒŦ Papa XII. John tarafŦndan ϵϲϮ͛ĚĞ<ƵƚƐĂůZŽŵĂ7mparatoru ilan
edilmesi gelir. ,ĞƌŶĞŬĂĚĂƌĚĂŚĂƂŶĐĞŚĂƌůĞŵĂŐŶĞ aynŦ unvanŦ almŦƔ ŽůƐĂĚĂƂůƺŵƺŶƺŶĂƌĚŦndan
krallŦŒŦ daŒŦldŦŒŦ ŝĕŝŶďƵƵŶǀĂŶŦ taƔŦyan baƔka bir kral olmamŦƔtŦ͘/͘KƚƚŽ͛ŶƵŶ<ƵƚƐĂůZŽŵĂ7mparatoru
ilan edilmesiyle birlikte, 7ŵƉĂƌĂƚŽƌ͛ƵŶZŽŵĂ<ĂƚŽůŝŬ<ŝůŝƐĞƐŝ͛ŶŝĚƺƔmanlarŦndan koruduŒu,
<ŝůŝƐĞ͛ŶŝŶŝƐĞ7ŵƉĂƌĂƚŽƌ͛ĂŬƵƚƐĂůďŝƌŵĞƔruiyet saŒladŦŒŦ ďŝƌĚƺnjĞŶŬƵƌƵůŵƵƔtur. zƺŬƐĞŬKƌƚĂĂŒlar,
Fransa ve 7ŶŐŝůƚĞƌĞ͛ĚĞƚĂŚƚŦn babadan oŒƵůĂŐĞĕƚŝŒŝ͞ƵůƵƐĂů͟ monarƔŝůĞƌŝŶŬƂŬƐĂůŵĂLJĂďĂƔladŦŒŦ bir
ĚƂŶĞŵŽůĚƵ͘ϵϴϳ͛ĚĞ,ƵŐŚĂƉĞƚ͞&ƌĂŶŬůĂƌŦn KralŦ͟ŝůĂŶĞĚŝůĚŝ͘KƚĂƌŝŚƚĞŶ͕ϭϳϵϮ-1814 yŦllarŦ arasŦ ŚĂƌŝĕ͕
ϭϴϰϴ͛ĞŬĂĚĂƌ&ƌĂŶƐĂ͛LJŦ ,ƵŐŚĂƉĞƚ͛ŝŶƐŽLJƵŶĚĂŶŐĞůĞŶŬƌĂůůĂƌLJƂŶĞƚĞĐĞŬƚŝƌ͘ zƺŬƐĞŬKƌƚĂĂŒlar
ǀƌƵƉĂ͛ĚĂƚŝĐĂƌĞƚŝŶĐĂŶůĂŶĚŦŒŦ ve kentlerin yeniden kurulduŒƵďŝƌĚƂŶĞŵŽůĚƵ͘ZŽŵĂ͛ŶŦn yŦkŦlŦƔŦnŦn
ardŦŶĚĂŶ͕ďŝƌŬĂĕŝƐƚŝƐŶĂ ŚĂƌŝĕ͕ĂƚŦ ǀƌƵƉĂ͛ĚĂŬĞŶƚŽůĂƌĂŬŶŝƚĞůĞŶĚŝƌŝůĞďŝůĞĐĞŬďŝƌLJĞƌůĞƔim birimi
kalmamŦƔtŦ. Bazen bir piskoposluk merkezi etrafŦŶĚĂŬƺĕƺŬŶƺĨƵƐŬƺŵĞůĞƌŝŽůƵƔuyordu. X. LJƺnjLJŦla
ŬĂĚĂƌŶĞďŝƌƚŝĐĂƌĞƚŵĞƌŬĞnjŝŶĚĞŶŶĞĚĞƚƺĐĐĂƌƐŦnŦfŦndan sƂnjĞƚŵĞŬŵƺŵŬƺŶĚƺ͘ y//͘LJƺnjLJŦla
gelindiŒŝŶĚĞŝƐĞƚƺŵǀƌƵƉĂ͛ĚĂƚŝĐĂƌĞƚŵĞƌŬĞnjůĞƌŝŽůĂƌĂŬŝƔlev ŐƂƌĞŶLJĞŶŝŬĞŶƚůĞƌŽƌƚĂLJĂĕŦkmaya
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa 4
4
SİYASİ TARİH-I
baƔladŦ. Bu kentlere yerleƔen ve zenginleƔen ticaret uŒraƔanlarŦ͕ŬĞŶĚŝůĞƌŝŶŝ͞ƉĂƌĂŬĂLJŶĂŒŦ͟ŽůĂƌĂŬ
ŐƂƌĞŶďƺLJƺŬƚŽƉƌĂŬƐĂŚŝďŝ ůŽƌĚůĂƌůĂĐŝĚĚŝďŝƌŵƺĐĂĚĞůĞŝĕŝŶĞŐŝƌĚŝůĞƌ͘<ĞŶĚŝŚƵŬƵŬůĂƌŦnŦ geliƔtiren
ticaret erbabŦ, feodal beylerin etkisinden kurtulabildikleri yerlerde, baŒŦmsŦz kent devletleri ve
cumhuriyetler kurdular. Zaman zaman kentler arasŦnda, ticareti engelleyen haydutluk ve korsanlŦŒa
karƔŦ birlikler de kuruldu. BunlarŦn baƔŦnda Alman kentlerinin oluƔturduŒu ve XII-y///͘LJƺnjLJŦllarda BaltŦk
ǀĞ<ƵnjĞLJĞŶŝnjŝ͛ŶĚĞŬŝƚŝĐĂƌĞƚŝƚĂŵĂŵĞŶ egemenlikleri altŦna alan Hansa BirliŒi gelir. Kentlerde
yaƔayan meslek erbabŦnŦn oluƔturduklarŦ ŵĞƐůĞŬďŝƌůŝŬůĞƌŝŽůĂŶ͞ůŽŶĐĂ͟ůĂƌĚĂďƵĚƂŶĞŵĚĞLJƂŶĞƚŝŵĚĞ
ĞƚŬŝůŝŚąůĞŐĞůŵŝƔlerdir. Bir yandan feodalizmin getirdiŒi, kralŦn karar alŦrken soylulara danŦƔacaŒŦ ilkesi,
diŒer yandan kentlerin geliƔŵĞƐŝLJůĞďŝƌůŝŬƚĞLJƂŶĞƚŝŵĚĞƐƂnjƐĂŚŝďŝŽůŵĂŬŝƐƚĞLJĞŶ yeni kesimlerin ortaya
ĕŦkmasŦ zƺŬƐĞŬKƌƚĂĂŒůĂƌ͛ĚĂ͕ǀƌƵƉĂ͛ŶŦn her yerinde parlamentolarŦn yayŦlmasŦŶĂLJŽůĂĕƚŦ.
͞<ŽŶƵƔƵůĂŶLJĞƌ͟ĂŶůĂŵŦ
ŦklarŦŶLJƂŶĞƚŝŵŝŶĞŝůŝƔkin konularŦn ele alŦndŦŒŦ yer
iƔůĞǀŝŐƂƌŵĞLJĞďĂƔladŦ.
Haçlı Seferleri: zƺŬƐĞŬKƌƚĂĂŒlar, AvrupalŦlarŦn 7ƐůĂŵĚƺŶLJĂƐŦyla 7spanya dŦƔŦ
5
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa 5
ndakiprlmeto,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
549 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content