close

Enter

Log in using OpenID

AÖF PROJE YÖNETİMİ ders notu için tıklayınız!

embedDownload
PROJE
YGG
</^Pd
KOLAYAO
F
'ú..$7ú1ú=(
%85$'$6$'(&(g=(7ø1
ø/.h1ø7(6ø6ø=(
2/$5$.*g67(5ø/0øù7ø5
g=(7ú17$0$0,1,1
.$d6$<)$2/'8ö818
h1ø7(/(5øødø1'(.ø/(5%g/h0h1
*g5(%ø/ø56ø1ø=
YGG
2
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa2
YGG
İÇİNDEKİLER
ϭ͘mE7d
-WƌŽũĞǀĞWƌŽũĞzƂŶĞƚŝŵŝŶĞ
GiriƔ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͙͙͙͘ϰ
Ϯ͘mE7d
- WƌŽũĞzƂŶĞƚŝŵŝŶĚĞŝůŐŝůĂŶůĂƌ
Ŧ
........................................................................8
ϯ͘mE7d
-Projenin BaƔ
latŦ
lmasŦ
........................................................
.............................͙ϭ
0
ϰ͘mE7d
-Projenin Planlanmas
Ŧ
I - ĂŵĂŶzƂŶĞƚŝŵŝ͕
ŝƔ
KŦ
rŦ
lŦ
mŦ
Etkili
Ekip OluƔ
turma͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͘ϭ
4
ϱ͘mE7d
- Projenin Planlanmas
Ŧ
II- Maliyetlerin Tahmin Edilmesi,
ƺƚĕĞůĞŵĞǀĞZŝƐŬzƂŶĞƚŝŵŝŶŝŶ
PlanlanmasŦ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͘͘
͙....17
ϲ͘mE7d
- WƌŽũĞŶŝŶzƺƌƺƚƺůŵĞƐŝ
......................................................................................19
ϳ͘mE7d
-Projenin injůĞŶŵĞƐŝǀĞ<ŽŶƚƌŽůƺ
........................................................................24
ϴ͘mE7d
- Projenin KapatŦ
lmasŦ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
25
3
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa3
YGG
ϭ͘mE7d
- WƌŽũĞǀĞWƌŽũĞzƂŶĞƚŝŵŝŶĞ'ŝƌŝ
Ɣ
PROJE NED
iR?
͞WƌŽũĞ͕ďĞŶnjĞƌƐŝnjƂnjŐƺŶďŝƌƺƌƺŶ͕ŚŝnjŵĞƚǀĞLJ
ƺƌĞƚŵĞŬĂŵĂĐ
Ŧ
LJůĂLJƺƌƺƚƺůĞŶŐĞĕ
ĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌďƺƚƺŶƺďŝƌŐŝƌŝ
Ɣ
ŝŵĚŝƌ͘͟
projelerin sahip olmas
Ŧ
gereken temel niteliklerƂnjĞƚůĞ
aƔ
aŒ
Ŧ
ĚĂŬŝďŝĕŝŵĚĞƐ
Ŧ
ralanabilir:
,ĞƌƉƌŽũĞŶŝŶƐŽŶƵĐƵŶĚĂ͕ďĞŶnjĞƌƐŝnjďŝƌƺƌƺ
Ŧ
kar.
WƌŽũĞůĞƌŐĞĕŝĐŝďŝƌ
ƐƺƌĞŝĕŝŶĚĞŐĞƌĕĞŬůĞ
Ɣ
ƚŝƌŝůĚŝŬůĞƌŝŝĕŝŶ͕ŚĞƌƉƌŽ
Ɣ
langŦ
cŦ
ve
bitiƔ
i vardŦ
r.
Projelerin tanŦ
mlanmŦƔ
ďŝƌďƺƚĕĞůĞƌŝǀĞ
hedefleri bulunur.
Projeleri oluƔ
turan faaliyetler Ŧ
tpatŦ
p aynŦ
deŒ
ildir.
^mZ<>
i YAPILAN FAAL
iYETLER
iLE PROJE
ARASINDAK
i FARKLAR
ŝƌŚŝnjŵĞƚ͕ƺƌƺŶLJĂĚĂƐŽŶƵĕĞůĚĞĞƚŵĞŬŝĕŝŶ
Ŧ
ůĂŶƐƺƌĞŬůŝĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌů
kavramlarŦ
ĕŽ
Œ
u zaman kar
ŦƔ
tŦ
rŦ
lmakta ve ayn
Ŧ
olarak deŒ
erlendirilmektedir. Oysatemelde bu iki kavram
ďŝƌďŝƌůĞƌŝŶĚĞŶŽůĚƵŬĕĂĨĂƌŬů
Ŧ
dŦ
r. PƌŶĞ
Œ
in; bir boya fabrikas
Ŧ
ŶĚĂƺƌĞƚŝůĞŶƐƚĂŶĚĂƌƚ
Ŧ
n
tekrar tekrar aynŦ
Ɣ
artlar altŦ
ŶĚĂƺƌĞƚŝůŵĞƐŝƐƺƌĞŬůŝ
yapŦ
lan bir faaliyetken, ayn
Ŧ
fabrikada daha
ƂŶĐĞƺƌĞƚŝůŵĞŵŝ
Ɣbir boyanŦ
n, ƺƌĞƚŝŵ
Ɣ
artlarŦ
nŦ
n belirlenmesiŝĕŝŶ͕ƐƺƌĞůŝǀĞďĞů
ĚąŚŝůŝŶĚĞ
bir defalŦ
k yapŦ
lan ĕĂů
ŦƔ
ŵĂ;ĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌďƺƚƺŶƺͿƉƌŽũĞŽ
Œ
erlendirilmelidir
PROJELER
iN SINIFLANDIRILMASI
Projelerin sŦ
nŦ
flandŦ
rŦ
lmasŦ
nda, projenin Ɣ
iůĞƚŵĞŝĕŝŶĚĞ
Œ
ĞƌŝŶŝŶ;LJƺŬƐĞŬ͕ŽƌƚĂǀ
Ɣ
ƺŬŐŝďŝͿ
4
yanŦ
sŦ
ra kullanŦ
labilecek diŒ
ĞƌƂnjĞůůŝŬůĞƌŝĂ
Ɣ
aŒ
Ŧ
ĚĂŬŝďŝĕŝŵĚĞƐ
Ŧ
ralanabilir:
 KarmaƔŦ
klŦ
k Derecesi:Projeler karmaƔklŦ
ŦŬĚĞƌĞĐĞůĞƌŝŶĞŐƂƌĞ͖ŽŬ
Ɣ
ƺŬ͕
ƺ
Ɣ
ƺŬ
(ŝƔ
ůĞƚŵĞŝĕŝŶĚĞƚĞŬďŝƌďŝƌŝŵĐĞLJĂƉ
Ŧ
ůĂďŝůĞŶƉĂƌĕĂůĂƌ
Ŧ
biraraya getirme,montaj projeleri
ǀď͘Ϳ͕KƌƚĂ;^ŝƐƚĞŵƉƌŽũĞůĞƌŝͿǀĞzƺŬƐĞŬ;
-array- projeleri) olmak ƺnjĞƌĞϰŐƌƵƉƚĂ
deŒ
erlendirilebilir.
 Teknoloji Seviyesi:Projelerin gerektirdiŒ
i teknoloji seviyeleri; Pratik bilgi,
mevcut
teknolojinin en iyisi, ileri teknoloji ve yeni geli
Ɣ
tirilecek ileri teknolojive buluƔ
lar
ŽůŵĂŬƺnjĞƌĞϰƐ
Ŧ
nŦ
fta toplanabilir.
 Risk Se
viyesi: WƌŽũĞůĞƌƌŝƐŬƐĞǀŝLJĞůĞƌŝŶĞŐƂƌĞ͖ĕŽŬ
Ɣ
ƺŬ͕Ěƺ
Ɣ
ƺŬ͕ŽƌƚĂǀĞ
LJƺŬƐĞŬ
seviyede riskli olarak 4 seviyeye Ŧ
ayr
labilir.
 WƌŽũĞƐƺƌĞƐŝ͗
WƌŽũĞůĞƌƉƌŽũĞƐƺƌĞůĞƌŝŶĞŐƂƌĞ͖Ŭ
Ŧ
sa (3 aydan dahaŦ
sa),
k kŦ
sa-orta (3
aydan daha uzun 9 aydan daha
Ŧ
sa),
k orta-uzun (9aydan dahauzun 18 ay
dan daha
kŦ
sa) ve uzun (18 aydan daha uzun) olarak
ƐŦŶŦĨůĂŶ
dŦ
rŦ
labilir. ProjelerA, B, C ve D
ŽůŵĂŬƺnjĞƌĞϰĨĂƌŬů
Ŧ
tipte gruplandŦ
rŦ
lmaktadŦ
r.
A tipi projeler: <ƺĕƺŬƂůĕĞŬůŝƉƌŽũĞůĞƌĚŝƌǀĞƉƌŽũĞŶŝŶ
Ŧ
mlanmasŦ
na ve kapsam
Ŧ
nŦ
n
belirlenmesine gerek vard
Ŧ
ƌ͘ƵƚŝƉƉƌŽũĞůĞƌĚĞǀĂƌŽůĂŶƐƺƌ
hizmette kŦ
sa
ƐƺƌĞŝĕŝŶĚĞƵĨĂŬĕĂƉů
Ŧ
deŒ
iƔ
imlerin elde edilmesihedeflenir.
B tipi projeler: ŝƔ
letmelerde yayg
Ŧ
n olarak kullanŦ
lan nispeten Ŧ
kƐĂƐƺƌĞůŝƉƌŽũĞůĞƌĚ
Bu
projelerde genellikle mevcut, oturmu
Ɣ
, bilinen teknolojinin en iyisi kullan
Ŧ
lŦ
r. Projelerin
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa4
YGG
baƔ
langŦ
cŦ
nda, proje kapsamlar
Ŧ
ŶĚĂƵĨĂŬĂĕ
Ŧ
k noktalar bulunabilirancak yine de bu projelerin
ƌŝƐŬƐĞǀŝLJĞƐŝǀĞƚŝƉŝƉƌŽũĞůĞƌĞŐƂƌĞŽůĚ
Ɣ
ƺŬƚƺƌ͘
C tipi projeler:A ǀĞƚŝƉŝƉƌŽũĞůĞƌĞŐƂƌĞĚĂŚĂƵnjƵŶƐƺ
ƔŦ
k yapŦ
ya sahip
ƉƌŽũĞůĞƌĚŝƌ͘ƵƚŝƉƉƌŽũĞůĞƌŝůŐŝůŝĂůĂŶĚĂ͕
Ŧ
nŦ
ve denenmesini
gerektirdiŒ
ŝŶĚĞŶ͕ƉƌŽũĞůĞƌŝŶƐŽŶƵĕůĂƌ
Ŧ
ŚĞƌnjĂŵĂŶƂŶĐĞĚĞŶ
kestirilemeyebilir. Bu nedenle bu
proũĞůĞƌLJƺŬƐĞŬďƺƚĕĞůŝĚŝƌǀĞŐĞŶĞůůŝŬůĞƌŝƐŬ
ĚĞLJƺŬƐĞŬƚŝƌ
D tipi projeler: 'ĞƌĕĞŬůĞ
Ɣ
ƚŝƌŝůŵĞůĞƌŝĞŶŐƺĕƉƌŽũĞůĞƌĚŝƌ͘Ƶ
Œ
men, D tipiprojeler
iƔ
letmelere ya da insanl
Ŧ
Œ
aƔ
imdiye kadar elde edilmemi
ƔŬĂnjĂŶĕůĂƌǀĞLJĂƌĂƌůĂƌ
saŒ
layacak
niteliktedir
Proje Tipi
A
KarmaƔŦ
klŦ
k
Derecesi
ŽŬĚƺ
Ɣ
ƺŬ
Teknoloji
Seviyesi
Pratik bilgi
Risk
Seviyesi
ŽŬĚƺ
Ɣ
ƺŬ
Proje
^ƺƌĞƐŝ
KŦ
sa
(3 aydan az)
KŦ
sa-Orta
(3-9 ay)
B
ƺ
Ɣ
ƺŬ
C
Orta
D
zƺŬƐĞŬ
Mevcut
ƺ
Ɣ
ƺŬ
teknolojinin en
iyisi
zƺŬƐĞŬƚĞŬŶŽůŽũŝ
Orta
Orta-Uzun
(9-18 ay)
Yeni
zƺŬƐĞŬ
Uzun
geliƔ
tirilecek
(18 aydan uzun)
LJƺŬƐĞŬ
teknolojiler,
buluƔ
lar
5
WZK:zPEd
iMi NEDiR?
WƌŽũĞLJƂŶĞƚŝŵŝ͕ƉƌŽũĞŶŝŶ
hedeflerine ulaƔ
masŦ
ŝĕŝŶŐĞƌĞŬůŝŝŚƚŝLJĂĕůĂƌ
Ŧ
karƔŦ
lamakƺnjĞƌĞŝůŐŝůŝ
ƚƺŵďŝůŐŝ͕ďĞĐĞƌŝ͕ĂƌĂĕǀĞƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶƉƌŽũĞ
faaliyetlerine uygulanmas
Ŧ
dŦ
ƌ͘WƌŽũĞLJƂŶĞƚŝŵ
projenin fikir aƔ
amasŦ
ndan kapanŦaƔ
ƔamasŦ
ŶĂŬĂĚĂƌŐĞĕĞŶƚƺŵ
faaliyetleri kapsar.
WZK:zPEd
iMi i>WZK'ZDsWKZd&Pz
zPEd
iMi ARASINDAK
i FARKLAR
ProgramLJƂŶĞƚŝŵŝ͕ƚĞŬƚĞŬŐĞƌĕĞŬůĞ
Ɣ
tirildiŒ
inde istenilenyeterli etkiyi saŒ
layamayacak, ancak
ďŝƌĂƌĂĚĂŬŽŽƌĚŝŶĂƐLJŽŶŝĕŝŶĚĞLJƺƌƺƚƺůĚƺŬůĞƌŝŶ
etkin olabilecek projeler grubunun bir arada,
LJƂŶĞƚŝůŵĞƐŝĚŝƌ͘WŽƌƚĨƂLJLJƂŶĞƚŝŵŝŝƐĞ
iƔ
letmelerin belli stratejikhedeflerine ulaƔ
Kolayaof.com 0 362 2338723
Sayfa5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
166 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content