close

Enter

Log in using OpenID

9. sınıf ısı konusu

embedDownload
isı
ilu"Lnff
,ıqı^
,
üh,
A
[Y},
=
ğ
: tJa[l"
A.t*,
AT"c *J,^rrr,t
sıc.ELl,e
3ılıı
"xınlu
,ıu.rvwıl
,Jı
,*+h,\ *l,*!,,
?J\dı,|ıAıA
al.,l+,*L iq,,\ ^,
ür"f"
[fı
AıısyrnlŞİ
O,
,Llul',
;;
AT
C= Czın
t
,
"w
)
\
AT
,',|nt *L'l,n
S,.oll,t &"L,
=
ond".{, bulşnıı *r,J[Jr+,h
Ll,L)on, L,ırL,h,h J*
ol,nn *&J"J- tıcaıil,}, J;ı;L
şııo{
,ııL:L
Yll ı,uJfur, ıJı
wqir; . ulut M"J Uür, qrvıı,nJ-Ll
b" ıJı *l,ş -ug"^}çi s,;tl,Lloı, *;il
J"-; LrJ*, i, ,fu
S,*LI,L Ln,
nlrn *J
- l"t . nr*,n#';
,l,, ^vtılti
- vl-|ıııL*v| ,Jt tzılü
"+il
1ıoı , ,*, ^L1,1,
olorı
oş4"ll'şoWz"
lıı
J'0,
l
,,
Jen}n
0,
,i.
q1,1*w.i1|
^"JJ"
,çrtA04
,nl,
ı{
n*J)ı,
ül.
*{in
"lJ, }ı
Jr.r* Jo
.l-.
sa{LuLL,ı
§{-r*,h
t
ı"ıe
^
!j
Jl D)
»İ
J ı.
ılJl,
QoLnon ru.'^U"llu,
B
-
e ,,wilear 'jl
_
ta
2,
T>T
,"v[JeAoıı
Q*nİdl,. Cı.6T, = * M2oC2, AT,
nIc,n
*J-
,h^,'llt,
^)
L,*Jt"
Qol,*, =
\M,Jıçl ,Jı *:Lkr,r,
*JI^,1^
w?ioLil,Y,
o
rr^.
L ,*[W
l
ıJı ot,ş, oLr
öşşrueşç
-
ıs
ğ*,ğğğ, - ğ§
K, L ve M sıvılarından sırasıyla 4m, 3m ve 6m kiıtielerinde alınıp, bu sıvılara 2Q, Q ve 4Q ısıla-rı vei"ildiğinde sı-
20 "C ta 200 g su ile, 80 "C ta 600 g su karıştırılıyor,
Kanşımııı denge sıcaklığı kaç'G oiur? (q"
A)
45
B)
50
C) 56
D)
= 1 caUg"C)
65
cakiık değişimleri eşit olmakJad
Ei 68
ır.
Buna göre, gıvıların öz ısıları
ki ilişki nedir?
A:*İşıi,ı*
A)
c*. >
B) cr>
c*> c,
c,
c*-
c.
cL ve
c" arasındaC) cr> c,r> c.
E) c*= c- > c,
D) cr> cr> c,,
ç{3ğtjFğ
ğsİ{§üş{
- İ6
lsıca yaiıtılrnış hıir kapfa butunan gO'C taki 200 g suyun sıcaklığını 39oC a düşürebilmek için kaba 10'C taki sqdaç kaç graın karıştııılmatıdır?
A)
30ü
B)
400
c)
500
QL900--
E) 800
Ç*5;uilrş
ı
#
aİ
Z-
öffi,v€ıf
*
,9
*
vi|J
2rn
in
i,l
;j;jj
ry
zaman(s)
I
İ
ı
ç}şaıışşt
-
ız
lsıca yalıtılnıış Lıir kapta, T"C taki
taki m, granı su kariştırılıyor,
Oenga sıcaklığı
ni
3
#ergğ.Jpa
B)
!,n1
gram su ile 9T'C
5PC oiduğuna ııöıe,'m2
} oranı kaçtır?
;
ciı
,)
*
E);
Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan 2m ve 3m kütleli X ye Y cisimlerinin sıcaklık-zaman grafikieri şekildeki gibidir.
9I kaçtır?
Bu cislmlerin öz:sıları orrn,,'cY
A)İ
çüxLJM
B)3
c)2
D)3
E)4
M,JL u^ü &"+ t/ü
IA',, Sıııı,
w2-
ilY
w ft"z{nq
L,*lLul
i:'
|
hulunnL;l,h €unlq.r
"r\,u,,,i|, ü,,,
Ee[ug=ül'Jo^'n ,sı *lo *L s{ı/,
J,v i,"ailİ,
*,
M|
ıJt
;b h u
ü
U
l
q4wış^{, Qr,\ylg J-,w
Dr-H4: S,,ı,lon,n ,.çı vererc,L",:#'
L+, I-jno
xo*r,hn Ln* Lny
AııI}FIQLAŞHA= §ıvılaf,n |§ı *Jon L
|*l;
Luhorlrü* Jnu,V,
w2
nw,wrlııe
Y6uııııŞx4
= GnıIoı',n tJı wr,ervL *r, hnl,
)^ıı
çun^ur,h, ypınlzu*
\
-İYoıııaŞHA
= Gnrl",,,n
DeiYcııınŞıa= Pln
ıJı nlrroL plnr* Ll"
ryk,n
JJı
u**I' ,nrl..ri,
§"?ı-lııı-P{ı,ıE= ıL[,|nn,n tJı nL*Ir. l,n,).
-{,ıaAdıMŞHA,
-
ü"Ion,a,Jı u*r*L JkL
,,T!|,Tlt
s
,,*ul,H P',{ln*,
J-ı ^|[H*,
{iT
f|llş
quwr},,o l4onlos*
Ü*,U
Lı|.rnlq* t-M
y^ LL wwrfu
kl,
6h
t^b
Jrn
s;Ll,lnlra*Ln-
fte9ı,üııWL,,ni,lnş*
roJLr,h
Ll
-l,qıuı,
JF}jr
fl'!}n,Tl^*
W;:,
ı],{
+'J,4
ü,J,r,",JıJ, ,"-,dl"J,*l;;i *ff,{"ai' ,g-ff,
Ş,r!İ}''ft-,ff
l\A
, rn
1An'"ı l,v, ,"rqJ[rrli,
,r{r,,)"^,sı
aA
6
rvı
i
r+,
^,
rffi'*
_ZnVNAllL= S,,,kı,n ,Jı
Wz
\r^l"e
rtr*ı,,rwıirw
fu*^ıAıA
ti
[)}',,İl,r,
',
Jr,V
"l^ıwL
brw**
ı
q,rıu"*i,*ir}
b
l^L"r",Ll*r
-L
u[u n,ı
C
cr,Lorn*L
o
d*\,l
M-JL[*,l t-l
4,r,*,v;
iü, 2}ı,{nn,h,(r.
l
v4ilb
c
i
N-l
,t
Ro
-l
ş
Y
Pp
İıli
3F
o
,§J
Nc
A.'ıf_ ğoİ tı§
fr} :Bs
\--l'
aC
b
O
(,o
ıl
3
C)
,
§
ğ
;r
l
-rr
\
Oo
N
ıt
3P
"o
p
!'u,
a---
ll
r§-
t/l
ğr,
lt
(O
)
-şı
§A-
.ıb-J
Ğ
€
-o
l.
(,--:
J
"t,
>
§
ş
\ı
P
§
?
nh
€>
\
oLgq*t
1
f
-
e$çaırşg-a
20'C tek!
.
ğRl\,ğİd - §
.
.}
lsıca yalıtılmış bir kapta bulunan 80'G takl 600 g suyun sıcaklığını 30oC a düşürmek için, kaba -20'C taki buzdan kaç gram konulmalıdır?
10 gı"am su,
a} 0'C ta buz höline geçerken kaç kalorilik ısı verir?
b} 100'C ta buhar höline geçerken kaç kalorilik
lSl
alır?
(cou, =
A)
0,5 cal/g,'C; Lo,, = 80 cal/g; c", = 1 cal/g."C)
100
B)
,t50
C)
200
D)
250
E) 300
ç*$şş:n*
çeiaÜae
#
fl
f
.{
zJ
;
ş
Z.
,JJ
in
,JJ
'\
#
'.
çiüruruçpg
-a
A)
cal/g'C;
0,06
4
Buna göre,
I.
II.
IlL
Karışımın sıcaklığı 0'C olur.
Buzun tamamı erir.
Buz ısı aiır ve sıcaklığı
0'C
olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
lsıca yalıtılmış kapta bulunan 0'C ta 30 gram buzun
üzerine,40"C taki sudan en az kaç gram dökülürse
buzun tamamı erir?
(c", = '|
öffiİVğsc -
-10'C taki 50 g buz ile 40'C taki 80 g su karıştırılıyor
B)
Lo,, = B0 callg)
0,6
C)
6
D} 12
E) 60
(cr,, = 0,5 cal/g "C, cu, = 1 cal/g'C, L" = 80 callg)
C) I ve
B) Yalnız II
E) I, II ve II1
D) I ve I1I
A) Yainız I
1I
çöİ#p,
çöğ#ş{
fn',
]
ğ:ll
-5
0'C taki 20 gram buz, kaynama
O*,vğ§{ - 6
ğffiJvEğ{
oIan
|sica yalıtılmış kapta bulunan -60"C taki m gram buz
parças|nın üzerine, 40'C taki 2m gram su dökülüyor.
Kap ısıca yalıtılmış olduğuna göre karışımın son
sıcaklığı ve fiziksel durumu nedir?
(c,, = ] callg"C; Lo,. = 80 cal/g)
lsıl denge sağlandığında kaptaki karışım için ne
söylenebilir?
A) 0'C ta su
B) 0 "C ta buz
C) 0"C ta su ve buz karışımı
D) 28'C ia su
E) 't4'C ta su
A) 0'C ta
noktasında
sü gram suyun içine atılıyor.
(c., = 1 cal/g'C, co,, = 0,5 cal/g'C, Lo,, = B0 cal/g)
m gram su, 2m gram buz
B)
0
C)
0 "C ta 3m gram su
"C ta 3m gram buz
D) 0'C ta
f
E) 0"C t,
f,
çEşvış
çöx{ie{
İ
i
h
Tj
af
*
4
§
ü
$}
;1
,#
ğ
1
m gram su,
$
* gram
f,
su,
m sram nuz
m oram nuz
ırpruşş< - g
?
o&ftjğİd -
lsıca yalıtılmış kapia bulunan 0'C taki m gram
suyun içine buz parçası
atıldığında suyun kütlesi
öz ısısı
Ç]o,,
olan bir
ilI.
katının
verilmiştir.
Buna göre,
II.
sıcaklık ('C)
sıcak|ık-ısı grafiği
azalıyor.
I.
0,6 cal/g "C
Buna göre, katının
Buzun sıcaklığı 0'C
hil
değişim ısısı
kaç cai/g dır?
tı r.
Buzun kütlesi artmış-
ısı (cal)
tı r.
Buzun sıcaklığı 0"C ın altrndadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D)
l
^}2
çğ§ğUe€
C) Yalnız III
B)24
C) 30
E) 100
D) 70
E) II ve III
ve I1I
ç*xüw
öşşruş*g
-ş
L
slcaklık ('c)
l.,
ş
zJ
Cl}tlıtigiC
- iğ
Ş
*
z
-JJ
!rü
ijl
g
4
68
12
16
Şekildeki grafik, bir ocakta ısıtılan 10 gram|ık saf bir
Sıcaklıkısı grafiği şekildeki gibi olan bir cismin, sıvı
hAldeki ısınma ısısı kaç cal/g'C tır?
*} Maddenin erime ve kaynama noktaları kaç "C tır?
b} Madde 20 gram olsaydı grafik nasıl olurdu?
*} Madde iki ocakla ısıtılsaydı grafik nasıl olurdu?
(L" = 40 cal/g)
maddeye aittir.
A)+
gı1
c}+
D)
1
E)2
çEeü*ş
çr§ee}ru<
gi
lsıı- Drnıçp
ıJı
HoJ&Jr.,h
*ı'l*t
T
,nnrnJ, *[.,\p "/Ü LLr,
J^w s,*ü,[ı, bo ,'*1, I ı+ ıııi Juy J-M,
*1,1_v*ı}rl
,,^Ll,},n,n
,TbpııoolıRi4l/
=
.'kLr!vv'ıtırı-ll|(-
ilqr'Ar,
----_-
w |rrrlu_
r.nı.ütı
iş
|JL V{lllVPl
W
ı--111rl'|l .lJl, rİ,, iJ
,
"-nlıvpi
iLl *.ZlLWl
f ,', i! * [
qlfJl
I^uno^lrrln
ll^qLll|Ow|ltL|ı,q,
1-1İl, a'l,İLnnlL e^4;' iho,,, *hr,nJoLl ;lıgü1) )nıirl
f,L"'6.,U
TornrJ}nn,v,}h,h
Jont L3,nunu ,ıwA
x S,|,r,nr, ilJı,,,,
EEu. iU' s,'r{*- },ul.V,lçle ,Lhı,'^ İrrllb
h
\,e
ıjı
gMkn,nJ*
..ıp
Bh,hrj ü.n,.n:
x lLin"|
h»l;L
Iln^un
o|o*u,
ıl.,{J*b- ıı,l JuY&}k
-
Enz^§
lJıqLh ,i,{ar,h wıh^i
"rlo
v(,
*^L
çnüül,,
br;çJly
-t'J^("ııno)
=A ,r ı^r,JJa*.l n ı!Jğ,[ *,f, ru(g"/={hL,,
so}u
},nl/onı,rJd.,
E,zıji'n)n b7 f"^Lİ,
|,,nin
so/lfıa
A
b'
,l*r,lrrra
u,Ltn *rn"Jllr-*,
E4ldi ,"Lr. İ" hh $k,ı ho.ul* i,ı.
,pL*JlL+"wr,
j)
=
,.1,1*r*ılglo
il*|» %LJ"
151flMaJİ
f
_hJ
5"h
3) [s.n,n
grJ
aj
,İroL
la}nı
çaşrn
L*üLLJ-,
lor ,>n
,
ün,çtr
rn,n
'*J,',
,rral'Jrl,
!
*t"
lşı,vıa
(UJ
%f,u
l*
Y* ,[^n,,
lüh.l$",l,
'1nr)
&nuJ',ı hn.ro,f
rl"Ul^ll[ sotn,n
u do
LU
Yo{uqln Yo
ıı,*naıt,
,
hv
,sı{uaıı,
I**,tr, ,r,L,*
,{*ı,
tr,
,
@ J. L+,loıJr, stırı vf,
l'4,oİJJ"",l }Jı i|*lL^]Llın;
ı
g{
}tl ü{-"
_i.,,.ı,
lııttrt
lsıtlı
]
MV,ı,
}d
l./
İ;rA
* JJ"l"*
,Jı
Ln
Lt
.,l
I/_
A
--ş
+
e1,1
-,,neıış
wt"{o
,7*,7l,C
)-M
&dun
k}r{,
iı,
İt-{»,
[,y
wl,{]^^,
lsı olq-ucdp
#-+
Llo,ı
tl"L|*^l
,A[»,1,1r^ Aur,h
il"l,,u,pn
il*,w^ıın *Jkb,,e*Jkln,,e- ,J(
-Mhg pÜ,{,t.
LI,J,C
[,,r,
,,çl* L,Lnul
blB
i,, lto{,l [^{no7or, (*1-14
l/",iL *lnnı (^)
,^L\,p Jr.; ,,LLı,L J4,,r,\^i(.c/,)
*_+ T"
N"rn
: ll*"^&tl,rhrLı,
M"}lr|. Abrı =
Q,n.
!
ü,fr
ho"*L
*iLLn,J,c
bu],ı,ı^n nu,n,h ç/\an .[nıtrJ-
lrq,ıan,ı, ,nu{l*L ,w^lill;Şo bn,V
+"1t
n)rrüku
m.rlloL Mıını\,
ıronkı. bulundrıü
sıc,.q\ıU- \.ğ 6qııülL
LJrnJrq} ,,*LJ,L
Lor,o LoŞr/h' irlutloılı
lo,n,n]o
',*Lrl*u"f
{,ti,l L}&l l w [email protected]$. tÖaÇı Nl*qVı
ı fv|üM ld
dd /14il4tCI^
,rıLknıfLq,
ı lLq,
{"Lhlll0l
ıhtırr+4|q = 4l*ı
t""fu
i
Fh,,uJlb,n S,*L|,L
,).rJrnrn
*
l),,*
ü,h
rrın|n Jarvçaı,lri ;l,oet
hlr,"#l
f, *ltrhJ,p,
.§,.c{,Ll,[l,ı
b*ğıl
145,48.,::5§1 .58
$',;',aı':,j1.ğ..{=s
.13 46
42 45
41 43
41 +?
!qz
as,*5o
ş* es
ö§
69..::.:7ğ:
,aı eo-i,
ı6 _ış
49 53 68 68 68 75 8.1 88
46
45
44
+z
+ı
,.§
49
4B
46
44
43
41
53
52
49
47
45
43
a,i
60
57
54
51
48
67
65
oı
58
54
51
46 48,
ffi +ı 4g
ani
af"'ffi'",+o 42
3s*ffi*":3€
,3# ffiÇ,35 3B,-;37 ,#rrü'
-.S3 33 34 34 aŞ':;Fğı*,aS
' 32."j %F.33 3. , d&.' 3§ lıo
s{T ğry.şa ge.},iga,#3 ,34
,s
Ç
.
95
..4a 51 55 60 65 70 7a 83 90
57
55
53
50
aa
3? :#§s
45
41 ,43
ffiiffiz 3c*ffiffi
,lt§-
§
,.,8g ğİ.
ğ*
ğıerı.ı{%}
72
70
66
62
5s
55
7a
75
71
67
62
59
55
51
go
46
85
82
77
72
67
63
98
91
88
83
77
72
67
99
96
89 96
83 90 97
7a 83 90 98
72 78 as 89
59 63 67 72
55 58 oz 67
46
44
se se 60 64
q,s 52 56 59
ıp
33
+S +O +e 51 55
aı 39.f
4 G 48 50
35 ffiW,,.ffiffi
+c +a
'i
51
48
İİ
qq
+l
77
71
68
63
58
53
49
83
76
76
67
62
57
52
96
88
81
78
72
65
60
55
'4ğ,.,:6z
95
87
83
76
70
64
58
55
93
8s
81
74
68
61
58
'ıl*\_=:,:€i#illiıilNw=ffisll|ı|.tr|Mlillffiffiwffiffiffiai:4:.qı-:ıi
*llı( Ş ü11111ş"llll,t,;i; ü]$Wrffiffiffi,ce +o 4ı 43 45 47,
;ıffiffi,W$'ll,ffillllffiifrWT.ffiiffiffi=S§*§s_\$:öıl.#öıirs :'ş_9:._41 42
iia#r,ıffiS§$S,
#p,ıiliiü$_., ı
$ffiffiffi**N§.§i l;fi*.]j;jaq;-"sz._ 'şfui
],jüğ]iii;rğ 83 3#
iilffil$ffiffi#lffiı!,ğ="ffiffiftf-,_llı niııü,§ffi,",§,].#*:,;.
"ıi:ğ
Lıü,
ı
*
lııİffi
ib.izs ffiffi".ra dö'- ffi za
§ağlık Eakanlığı
ğ"i
iç*şd i tşır
* eaakü
ı
k ıtas l
e
§ı*saş*üa
n
ı
ı*
ii+§§
a6.,.'26
26 27 "qi:.qr, ,z7
ajt şıcakiık-hağıi
n*i.,-]
27. z7_,ü
Wr
t;]hJo§tı
ı"?
Hissedilen sıcaklık hesaplanırken Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı tabloya göre, yatay eksenden sıcaklık değeri,
düşey eksenden de o günkü nem oranı bulunur. Bu iki değerin kesim noktası o anki hissediien sıcaklığı verir,
. Hissedile\ sıçaklık; kişinin vücuİ yapüsıi giysilerinin ısı OlİenCl, psikolojik durumu, iklimsel çevre, güncel fizik-
ölçülen sıcaklıktan daha düşük olmaktadır.
Tabloda açıkça görüldüğü gibi, nem düzeyi artışının bizim hissettiğimiz sıcaklık üzerindeki etkisi oldukça fazladır.
Örneğin hava sıcaklığı 35 "C iken bağıl nem;
% 5 ise hissedilen sıcaklık 32
'C,
% 10 ise hissedilen sıcaklık 32 'C,
33'C,
% 40 ise hissedilen sıcaklık 37 'C,
% 20 ise hissedilen sıcaklık
%
60 ise hissedilen sıcaklık 45 'C,
% 3C
T*hf
L
ise hlssedilen sıcaklık
57'C
olur,
*da V*ı"iğşı: §*nki*riı: &ttişeşı
lsı veya güneş çarpması, termal şok
II. Güneş çarpması, ısı krampları veya ısı
bitkinliği, fiziksel etkin|ik ve bu şartiarda etkilenme süresine bağlı olarak
şiddetli termai stres ile birlikte ısı çarpması
IIL Fiziksel etkinlik ve bu şartlarda etkilenme süresine bağlı olarak kuvvetli termal stres ile birlikte ısı çarpması, ısı
krampları ve ısı yorgunlukları
I\r. Fiziksel etkiniik ve bu şartlarda etkilenme süresine bağlı olarak oluşan termal stresten dolayı hölsizlik, sinirliiik,
dolaşım ve solunum sisİemi rahatsızlıkları
llnol
lr-!ıw_ Al*,
i-
ı
üa""{ lr,,tw,,,ı, l\r}nnl, ri
-!- Ganc1\,h *l?},l
2 - Et Nino {Ltri
"
-
L
3
D
jnq,o'r,n
Se
^q
t4"J;"rp*
w^\+ııw dü,ln
'f^^{h,
h
r-"}l,ne
*
Q*rı
Prn,ıJ
Bn"lo
qtnı
:
l{**L"tl
r,'#*1
_G
,t;{*nY\^r,!^?,'
rnı ı_rşpt
|ıo,.In*
Ü\r, Bu
,{^ü"
ıJ( l^til{l-1şlrJ, l*"t^r* l»ıŞt» üu ,b*"
j^,k
U
ı+ebl
Apnıı €{HE
=
l"+1,1_ =ş
0,p,.* Ff,=
t)Mtıa
l^l,VüTl-a"ü tJ l T
[a t|.l. h,trnh
2"(L*& J\r'
t
"Lr-)
tr
-}*
Alr
lına,h ,rr."*Ll,h
i,n,,,4"r,
oi
A,h,\,4i 1'/ut']t,n
A= Ao
A.nO,c"
ffiSr'Ütşu'
#:
uyry| r"LLy|,4,f
w4,,i{tn
AB = A.", 2)"
a-*ijtlı
rJ,ğ,^or^
V,,§"*q
dr
n*Liw^Gr^l"ş.W
',,r.ffir
ö!İ ??ruy
p
*rJL
,,, ,,ıı,itJlÇ,h{"
.L=
&1*
nİ,lrl..fu_
{-n*J' &.lrAr_ * l,o*J^
s,"oÜl,Ll*ıJ.o oP OÜn *^{,g L,l
o.|rh^rn
ol c"u'Len
^l
r.,l,,ıo,ı L*r, qnzlol,,r,
,-z*-ı,hJa- üJ,l Lorüunr^
o
(l+/'^u"q
*l
P*
*,ş|J;4u,
^
i,LxT* tii
t
Aü = V*ü,
/V=
Ş!vı
L+AöA
Vo.3)"/r
GE NLü
JtuıA.A tş,'* ko"^lı/n ıı,aLl,fı,4oL *^{, n, /J,P,nJ,
ho*nn,\Jrl,
q^oa[rı* ,*tL{- lr,,u çıv, İ4/ıh |*ru\^r+ qLALq*
{
L^{,q-Htr, J^nj,,h lJ,, ı.rycT ''o' '' :tL
8ln
i
f,{*rl{Ar
\
\
\__
Jö GezıAlbA
GE,ııLES ı.4L =
'6nr,n*
*İ| ,aJn,, O"Cl {.Ul h;.{_» q.ç,7laırı4 r,,qL}?,
-t*{,nı
l"C, ,"{,n,lJ,},nJa, h*, i^Üı,VJrti ar"|,ş,
Lıor^}n,\,
cI
fu'O LJ"^J,c Eth*
td-ıJı
# Jr]-^,l^" *.,4hh
Sgıı uc
olo,vL
ı
|q,h n,l,nİ *Jl.) b,l/
.b,u
br"llL
ql
J»
w),n
L;J.l^ q*.,l,,r' lrıln Wbın
Gıbl,rıc U-+ı,t,lnn,
tralliL rLr"
rrlor
Lnl,n
-
l^*,n_
ıtü/ılnr
'/e
fr,ln aq,ı'{ eJt'
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
7 723 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content