close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Şekli

embedDownload
A- EĞĠTĠM VE DĠNLENME TESĠSLERĠNE BAġVURU ESASLARI
1) ÇalıĢan personel (memur-sözleĢmeli-iĢçi) Tesislere “TCDD EĞĠTĠM VE DĠNLENME
TESĠSLERĠNE BAġVURU FORMU”nu (EK-1) bir nüsha ve eksiksiz olarak doldurmak ve
çalıĢtığı iĢyerine vermek suretiyle yapacaktır. ĠĢyerleri, baĢvuru formundaki tüm bilgileri titizlikle
kontrol ederek onaylayacaktır.
2-) Daire BaĢkanlıkları ve doğrudan Daire BaĢkanlığına bağlı teĢkil müdürlüklerinde
çalıĢanların baĢvuru formları, ilgili Daire BaĢkanlığı tarafından onaylandıktan sonra Ġnsan
Kaynakları Daire BaĢkanlığına gönderilecektir.
3-) Bölge, Liman ve Fabrika müdürlüklerinde çalıĢanların baĢvuruları; tesis ve devrelere
göre, memur ve iĢçi için ayrı ayrı tasnif edilerek, Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığına
gönderilecektir.
4-) BaĢvurular, en geç 18.04.2014 tarihine kadar Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığına
gönderilmiĢ olacaktır. Bu tarihten sonra gönderilen baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
5-) BaĢvuru yapanlar, tesise en fazla 5 kiĢi (7 yaĢ dahil 7 yaĢın üzeri) katılabileceklerdir.
5 kiĢinin üzerindeki baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
6-) BaĢvurular, puan durumu da dikkate alınarak Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı
tarafından değerlendirilecek ve tesislere katılmaya hak kazanan personel, iĢyerlerine liste halinde
(EK 2) bildirilecektir. Ayrıca internet sitesinde (www.tcdd.gov.tr) yayınlanacaktır.
7-) Tesislere katılmaya hak kazanan personel TCDD veznelerinden herhangi birine, en geç
23.05.2014 tarihi mesai saati sonuna kadar, ön tahsis ücreti olarak 250,00 TL yatıracak ve
makbuzun bir suretini tesis müdürlüğüne teslim etmek üzere yanında bulunduracaktır. Belirtilen
tarihe kadar ön tahsis ücretini ödemeyenlerin tahsis iĢlemi iptal edilecektir.
8-) Tahsis yapıldığı halde, tesis yönetimine bilgi verilmeden devre baĢlangıcından itibaren
24 saat içinde tesise katılmayanların tahsisleri iptal edilecektir. BoĢ olan kabinlere Bölge
Müdürlüğünce tahsis yapılacak ve kalınan gün sayısı üzerinden ücret alınacaktır. Bu Ģekilde tahsis
yapılanlar (EK 2) formuna iĢlenecektir.
9-) Yeterli baĢvuru olmayan devreler dıĢında; bir kiĢiye iki devre veya bir devrede iki
kabin tahsis edilemeyeceği gibi, bir kiĢi aynı sezonda birden fazla tesise katılamayacaktır. Bölge
Müdürlüğünce yapılacak tahsislerde bu husus göz önünde bulundurulacaktır.
10-) Her devre sonunda; tesise katılanların listesi (EK-3) eksiksiz ve tereddüte yer
vermeyecek Ģekilde (adına tahsis yapılan ve beraberinde katılanların hangi kurumda olursa
olsun iĢyerleri, iĢyeri sicil numaraları, yakınlık derecesi, tahsil edilen günlük ücret,
çocukların yaĢları vb.) düzenlenecektir. Ayrıca her devrenin sonunda gelir-gider tablosu
düzenlenerek Tesis Müdürünün onayından sonra Ġnsan Kaynakları Dairesine gönderilmek üzere,
Bölge Müdürlüğüne gönderilecektir.
Tesiste görev alan personelin tesisten yararlanan ailesi ile ilgili bilgiler ve tahsil edilen
ücretler de aynı Ģekilde (EK-3) listelerde eksiksiz olarak belirtilecektir.
11-) ÇalıĢan eĢlerden yalnız birisi tesislere katılmak için baĢvuru yapabilecektir. EĢlerin
ikisi birden ayrı ayrı baĢvuru yaptıkları takdirde, tahsis yapılsa dahi iptal edileceği gibi haklarında
idari iĢlem yapılacaktır.
12-) Emekli personel baĢvurularını sadece özel devreler için 18.04.2014 tarihine kadar
Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığına yapacaktır.
Kamp tahsisi yapılan emekli personel, en geç 16.05.2014 tarihine kadar 250,00 TL ön
tahsis ücretini TCDD veznelerinden birine yatırarak makbuzun bir nüshasını Ġnsan Kaynakları
Dairesi BaĢkanlığına gönderecektir. Diğer nüshasını tesiste göstermek üzere yanında
bulunduracaktır.
1
B- ÜCRETLER VE MALĠ HÜKÜMLER:
1-) TCDD personeli ve emeklilerinin eĢleri ile üstsoy ve altsoylarına (çocuk, gelin, damat,
torun, anne ve baba), TCDD personeli için belirlenen ücret uygulanır.
2-) Verilen kontenjanlar dahilinde yasama görevi devam eden veya sona ermiĢ
Milletvekilleri, TBMM çalıĢanları, CumhurbaĢkanlığı ve BaĢbakanlık Merkez TeĢkilatı ile Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği TeĢkilatı sivil personeli, UlaĢtırma HaberleĢme ve Denizcilik
Bakanlığı merkez teĢkilatı, Hazine MüsteĢarlığı personeli ile eğitim ve dinlenme tesisi
bulunmayan kamu kurum ve kuruluĢlarının personeli bu durumu belgelemeleri halinde,
BaĢbakanlığın (2008/5) Genelgesine uyarınca, TCDD personeline uygulanan ücret üzerinden
tesislerden yararlanır.
3-) 2. madde dıĢında kalan diğer kurum ve kuruluĢların personeli ve emeklileri ile bunların
eĢleri, üstsoy ve altsoylarına, Maliye Bakanlığının 18 Ocak 2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine ĠliĢkin Tebliğ gereğince TCDD personeline
uygulanan ücretin % 25 fazlası uygulanır.
4-) 1, 2 ve 3 üncü sırada sayılanlar dıĢında tesislerden yararlandırılanlara da TCDD
personeli için belirlenen tarifenin % 50 fazlası uygulanır.
5-) Tahsis yapılanların ön tahsis ücreti olarak yatırdığı 250,00 TL, toplam kamp ücretinden
düĢüldükten sonra, kalan tahsis ücreti tesiste peĢin olarak alınacaktır.
6-) Diyet ve benzeri sağlık raporu bulunanlar dâhil, tesislerden yararlananlardan yemek ve
iĢletme ücreti tam olarak alınacaktır.
7-) 1 ġubat 2011 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar
için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır.
1 ġubat 2008 ile 1 ġubat 2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise
(yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.
8-) Tahsis yapıldığı halde bu isteğinden vazgeçenlere; katılacakları devrenin baĢlama
tarihinden en az beĢ iĢ günü (postadaki gecikme dikkate alınmayacaktır) öncesine kadar, bu
isteklerini yazılı olarak Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığına bildirmeleri halinde, ön tahsis
ücretleri kesintisiz olarak geri verilir. Ölüm, hastalık, kaza, doğal afet ve görevlendirme v.b. gibi
zorunlu nedenler dıĢında; bu süreden sonra bildirimde bulunanlardan, bildirimde bulunması geren
son gün ile dilekçe tarihine kadar geçen her gün için % 5 i oranında kesinti yapılarak ön tahsis
ücreti geri verilir.
Yukarıda belirtilen mazeretlerin dıĢında, devre baĢlangıç tarihinden önceki son iĢgünü
mesai bitiminden sonra tesise katılmaktan vazgeçme bildiriminde bulunulması halinde ise ön
tahsis ücreti iade edilmeyerek gelir kaydedilir.
Adına tahsis yapılan personelin görevlendirilmesi halinde, baĢvuru formunda belirttiği
kiĢiler tesislerden yararlandırılır.
9-) Mazereti nedeniyle tesise geç katılan veya erken ayrılanların iaĢe ve iĢletme masrafları
tam olarak tahsil edilir. Hiçbir Ģekilde Tesis Müdürlüğünce ücret iadesi yapılmaz.
Kalınmayan günlere ait peĢin olarak tahsil edilen ücretin geri verilmesi için, Tesis
Müdürlüğünden alınacak yazı (kiĢi sayısı, ayrıldığı gün ve saati içeren), fatura ve mazereti belirtir
belgenin eklendiği dilekçe ile Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığına baĢvuruda bulunacaktır.
Mazeretin geçerli bulunması halinde, kalınmayan günlere ait ücretin geri verilmesi Ġnsan
Kaynakları Dairesi BaĢkanlığınca sağlanacaktır.
10-) Bir kiĢiye kabin tahsis edilmeyecektir. Yer durumunun uygun olması nedeniyle tahsis
yapılması halinde, tek kiĢi kalanlardan kesinlikle iki kiĢilik ücret alınacaktır.
11-) Tesise katılanların kesinlikle kimlik kontrolü yapılacak ve yukarıdaki esaslar
dahilinde eksiksiz ücret tahsil edilecektir. Diğer Kurum ve KuruluĢlarda çalıĢanların iĢyeri
kimliklerine göre iĢlem yapılacaktır. Diğer kurum personeli veya emeklisi ve bunların altsoy veya
üstsoyu olduklarını belgelemeyenden zamlı ücret alınacaktır. Eksik ücret tahsil edilmesinden
Muhasebe Memuru ve Tesis Müdürü birlikte sorumlu tutulacaktır.
2
12-) Tesislerde Yemek durumunun uygun olması halinde; tesislerden günü birlik
yararlananlardan TCDD çalıĢanı olup olmadığına bakılmaksızın; kahvaltı için 10,00 TL öğle ve
akĢam yemekleri için ayrı ayrı 15,00 TL makbuz karĢılığı ücret alınacaktır.
13-) Urla, Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisi ile Akçay Tesisinin yüzme havuzundan günü
birlik yararlananların; TCDD ve diğer kamu personeli ve emeklileri ile bunların alt ve üst
soylarından 10,00 TL, bunların dıĢında kalanlardan 15,00 TL makbuz karĢılığında ücret
alınacaktır.
14-) Daha önce TCDD ve diğer kamu personeli ve emeklileri ile bunların alt ve üst
soylarına verilen mevsimlik giriĢ kartları, bundan sonra aylık olarak 150,00 TL, bunların dıĢında
kalanlardan aylık olarak 200,00 TL ücret alınacaktır.
15-) Tesise günü birlik gelenlerden tesis otoparkını kullananlardan, giriĢ ücretinin dıĢında
5,00 TL makbuzu karĢılığında otopark ücreti alınacaktır.
16-) Tesislerde demirbaĢ ve amortismanlı mal mevcutlarında olduğu gibi kapı giriĢ fiĢi,
otopark fiĢi, yemek fiĢi v.s. olarak kullanılacak olan sayfaları teselsül eden numaralı “Tahsil
Makbuzu” sayılacak ve bir tutanakla teslim alınacaktır.
17-) Talep olması halinde tesislerin devre boĢluklarına rastlayan Cumartesi günleri havuz
baĢı ve yemekhaneler; özel toplantı, düğün ve niĢan için kiraya verilebilecektir. Salon kirası olarak
3.000,00 TL alınacaktır. Kuru pasta, yaĢ pasta ve meĢrubat istenmesi halinde kiĢi baĢına ayrıca
10,00 TL ve yemekli organizasyonlarda; ana yemeğin beyaz et olması halinde kiĢi baĢı 40,00 TL,
kırmızı et olması halinde ise kiĢi baĢına 50,00 TL ücret alınacaktır. Video ve fotoğraf çekimi ile
orkestra ve sanatçı istekli tarafından temin edilecektir.
C- YÖNETĠM-ĠġLETME VE TAHSĠSLER:
1-) Akçay, Urla ve Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin yaz sezonunda açılacak
devrelerinin belirlenmesi ve kabin tahsisleri ile ilgili iĢlemler Ġnsan Kaynakları Dairesi
BaĢkanlığı tarafından yürütülür. Katılımcı listeleri, devre baĢlangıcından önce 3.ve 6.Bölge
Müdürlükleri ile Tesis Müdürlüklerine bildirilir.
2-) Adına tahsis yapılanlar hakkını kesinlikle bir baĢkasına devredemez. Herhangi bir
nedenle tesise katılamayacak olanların yerine, yedek listedeki personel arasından Ġnsan
Kaynakları Dairesi BaĢkanlığınca tahsis yapılır.
3-) Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde çalıĢtırılan iĢçi statüsündeki personelin, Toplu ĠĢ
SözleĢmesi gereği kendisine ödenen iaĢe bedeli, görevli oldukları süre içerisinde ödenmez. Toplu
ĠĢ SözleĢmesine göre iĢçilere ödenmesi gereken iaĢe bedelleri, tesisin bulunduğu Bölge
Müdürlüğünün “Sosyal Tesisler Hesabı”na aktarılır.
4-) Tesis Müdürü, Muhasebe Memuru, DemirbaĢ Memuru, ĠaĢe Memuru ve Doktor veya
Sağlık Memuru, AĢçıbaĢı veya AĢçıbaĢı görevini yürüten AĢçı ve Büfeciye tesisin durumuna göre
birer ücretsiz kabin tahsis edilebilir. Bu personelin kendilerinden yemek bedeli alınmaz. Bunların
eĢ ve çocuklarından günlük olarak (3 kiĢiye kadar), TCDD personeline uygulanan yemek
ücretinin %50’si alınır. Aynı kabini paylaĢmak kaydıyla diğer yakınlarından iĢletme ve iaĢe
bedeli tam olarak tahsil edilir.
Diğer personelden evine günü birlik gidilemeyecek durumda olanlara birer yatak tahsis
edilebilir. Aile fertlerinin tesislerden yararlandırılması halinde iaĢe ve iĢletme ücreti tam olarak
tahsil edilir.
5-) Tesise misafir olarak katılanlara, aynı konumdaki ve tesiste adına tahsis yapılanların
ücret ve iĢlemleri uygulanır.
D- GENEL KURALLAR:
3
1-) Bu emirde belirtilmeyen hususlarda; Maliye Bakanlığı tarafından her yayımlanan
Kamu Sosyal Tesislerine ĠliĢkin Tebliği ve TCDD Personel Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.
2-) TCDD iĢletmesi Genel Müdürlüğü; tesis müdürünü ve tesisin bulunduğu Bölge
Müdürlüğü dıĢındaki iĢyerlerinden yapılacak diğer personeli görevlendirmek, tesislerin faaliyet
zamanlarını düzenlemek, tesislerden yararlanacakları, ücretleri ve tahsil Ģeklini belirlemek, kabin
tahsislerini yapmakla görevli ve yetkilidir.
3-) Tesisin bulunduğu yerdeki Bölge Müdürlüğü, tesislerin bakım ve onarımını yaparak
hizmete hazır hale getirmek, tesislerde Bölge içinden görevlendirilecek personeli belirlemek,
tesisleri iĢletmek ile görevli ve yetkilidir.
4-) Devreler belirlenen tarihlerde sabah kahvaltısı ile baĢlar, akĢam yemeği ile biter.
Tesislerde devre boĢluklarında tamir, bakım ve temizlik yapılması için devre baĢlangıcından
önceki gün saat 14.00’den önce ve bitimini takip eden gün saat 09.00’dan sonra kesinlikle
kalınamaz. Kahvaltı ve yemek verilemez.
5-) BulaĢıcı hastalığı bulunanlar kesinlikle tesislere alınmaz. Bu durumun tespiti ve
kontrolü gerekirse Tesis Yönetimi tarafından Tesis Doktoru’na yaptırılacaktır.
6-) Tesise evcil hayvan getirilemez.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content