close

Enter

Log in using OpenID

aşçıbaşı a grubu cevaplı soru kitapçığı

embedDownload
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TBMM BAŞKANLIĞI
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
AŞÇIBAŞI
12 Nisan 2015 - SAAT: 10.30
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
ADI
: ………………………………………………………………
SOYADI
: ………………………………………………………………
T.C. KİMLİK NO
: ………………………………………………………………
SINAV SALON NO
: ………………… SIRA NO: …………………………….
DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz.
GENEL AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır:
Sınav Konusu
ORTAK KONULAR
ALAN BİLGİSİ
2.
3.
4.
5.
Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav
Salon No ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki
ilgili alanlara yazınız. Kitapçık türünüzü ve
T.C. Kimlik No bilgilerinizi optik cevap
kâğıdınıza işaretlemeyi unutmayınız.
Bu soru kitapçığında yer alan 50 adet soru
için toplam cevaplama süresi 60 dakikadır.
Cevaplamaya
istediğiniz
sorudan
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap
kâğıdında aynı numaralı cevap yerine
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına
yapılan
işaretlemeler
dikkate
alınmayacaktır.
Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok
cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
Soru Sayısı
10
40
6.
Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir.
7. Optik cevap kâğıdına yazacağınız her türlü yazıda
ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem
kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem
kullanmayınız.
8. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde,
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini
unutmayınız.
9. Optik
cevap
kâğıdınızı
buruşturmayınız,
katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret
koymayınız.
10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
AġÇIBAġI
12 NĠSAN 2015
A
4. 6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’na
göre, aşağıdakilerden hangisi Bilgi ve Bilişim
Hizmetlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına
bağlı hizmet birimidir?
ORTAK KONULAR
1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkilerinden
birisidir?
A) Destek Hizmetleri BaĢkanlığı
B) Kütüphane ve ArĢiv Hizmetleri BaĢkanlığı
A) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüĢmek ve
kabul etmek
C) Ġnsan Kaynakları BaĢkanlığı
D) Ġdari ve Mali ĠĢler BaĢkanlığı
B) Milletlerarası antlaĢmaları onaylamak ve yayımlamak
C) Kararnameleri imzalamak
D) Milli Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak
5. Kömür dağıtımında görevli Hasan Bey’in, dağıtımda
hemşerilerine öncelik tanıması aşağıda verilen hangi
tür çıkar çatışmasına örnektir?
2. Bakanlık Merkez Teşkilatı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Eski Kamu Görevlileriyle ĠliĢkiler
B) Ġkinci Bir ĠĢte ÇalıĢma
A) Yardımcı hizmet birimleri, Bakanlıkların hizmet ve görev
alanına giren belli (tanımlanmıĢ) hizmetleri yürütürler.
C) Hediye Alma
D) Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlama Amacıyla
Kullanılması
B) Bakanlık merkez teĢkilatında ihtiyaca göre TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı adıyla ana hizmet birimi kurulabilir.
C) Bakanlık merkez teĢkilatında ihtiyaca göre Personel
Genel Müdürlüğü adıyla danıĢma ve denetim birimi
kurulabilir.
D) Bakanlık merkez teĢkilatında ihtiyaca göre Eğitim Dairesi
BaĢkanlığı adıyla yardımcı birim kurulabilir.
6. İlgili kişilere sürekli bilgi verme imkânı sağlayan yazılı
ve basılı halkla ilişkiler aracı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) BroĢürler
B) Bültenler
C) Yıllıklar
D) Mektuplar
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
memurların disiplin işlemleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası disiplin
amirleri tarafından verilir.
B) Devlet memuruna savunmasını yapabilmesi için en az on
gün süre verilir.
7. “Demirin tozu ve pası dev iĢçilerin kipriklerine yağar,
gözlerine dolardı.”
C) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade
eder ve derhal uygulanır.
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda verilen
cümledekine benzer bir yazım yanlışı vardır?
D) Kendisine uyarma cezası verilmiĢ devlet memurları bu
cezaların uygulanmasından üç sene sonra atamaya
yetkili amire baĢvurarak bu cezanın özlük dosyasından
silinmesini talep edebilir.
A) Kendisini yanlız Erzurum’a götürecek kadar tren parası
vardı.
B) Kirpi yavrusunu “pamuğum” diye severmiĢ.
C) Yalan yanlıĢ sözlerle onu oyalıyordu.
D) Sağ cebinden çıkardığı kibritle gaz lambasını yaktı.
1
Diğer sayfaya geçiniz.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
AġÇIBAġI
12 NĠSAN 2015
A
8. Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazilik” unvanı ile
“Mareşallik” rütbesi aşağıdaki hangi
savaştan/muharebeden sonra verilmiştir?
A) I. Ġnönü SavaĢı
B) II. Ġnönü SavaĢı
C) Sakarya Meydan Muharebesi
D) BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi
9. Aşağıdaki dağlardan hangisi Karadeniz Bölgesi’nde
yer alır?
A) Ilgaz
B) Yıldız
C) Kaz
D) Madra
10. 2015 yılı, aşağıdaki hangi ülkede “Türkiye yılı” olarak
kutlanacaktır?
A) Avusturya
B) Avustralya
C) Almanya
D) Azerbaycan
2
Diğer sayfaya geçiniz.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
AġÇIBAġI
12 NĠSAN 2015
A
14. Mutfak denince ilk akla gelen yer olan, genelde öğle ve
akşam servislerinde sıcak yemeklerin dağıtıldığı
mutfak bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
ALAN BİLGİSİ
11. Mutfağın çalışma organizasyonundan, yemeklerin
gerektiği gibi hazırlanmasından, çalışma
randımanından, hijyeninden ve bütün mutfakla ilgili
faaliyetlerden sorumlu olan mutfak personeli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıcak Mutfak
B) Sebze Yeri
C) Pastane
D) Kasaphane
A) Mutfak ġefi (AĢçıbaĢı)
B) Soğukçu ġefi
C) Sebze ve Çorba ġefi
15. Genelde soğuk mutfağın içinde veya ona yakın bir
o
yerde olan, ısısı +20 C civarında olması gereken
mutfak bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
D) Izgaracı veya Kebapçı ġefi
A) Pastane
B) Ordövr-Meze Kısmı
C) Kasaphane
D) Sıcak Mutfak
12. Ziyafet yemeklerini hazırlamaktan sorumlu olan ve
ekibi ile genelde sıcak yemekleri ve salataları
hazırlayan mutfak personeli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Izgaracı veya Kebapçı ġefi
B) Kasaphane ġefi
16. Bir motor yardımıyla uyarılan fan, sıcak havanın hızla
dolaĢımını sağlar ve yiyecekler çok katlı raflarda piĢirilir.
Ürünün döndürülmesi ya da karıĢtırılması gerekmez.
C) Personel Mutfağı ġefi
D) Banket Mutfağı ġefi
Koku karışması olmadığından farklı gıdaları da aynı
anda pişirebilen bu mutfak ekipmanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kuzineler
B) PiĢirme Ocakları
C) Konveksiyonel Fırınlar
D) Mikrodalga Fırınlar
13. Aşağıdaki mutfak personelinden hangisi kısım
sorumlusu değildir?
A) Turnan ġef (Yedek Usta AĢçı)
B) Yardımcı ġef (Kalfa)
C) Pastane ġefi
D) Balıkçı ġefi
17. Aşağıdakilerden hangisi mutfağın hazırlık bölümünde
kullanılan ekipmanlardan birisi değildir?
A) Et Kesme ve Kıyma Makinesi
B) Salamander
C) Bıçak
D) Mikser
3
Diğer sayfaya geçiniz.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
AġÇIBAġI
12 NĠSAN 2015
18. Pişirme bölümünde, özel lezzet verme ve kuru ısıda
pişirme işlemlerinde kullanılan, etlerde tütsü lezzetinin
verilmesini sağlayan, mangal kömürü veya odun
kullanılan tipleri de mevcut olan mutfak ekipmanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A
22. Aşağıdakilerden hangisi yağın vücudumuzda yaptığı
görevlerden birisi değildir?
A) Enerji verir.
B) Derialtı yağı vücut ısısını kontrol eder.
A) Kuzine
B) Fritöz
C) Hücrelerin esas yapısını oluĢturur.
C) Bıçak
D) Izgara
D) Doygunluk hissi verir.
19. Muayene çubuğu, mutfağın aşağıdaki hangi
bölümünde kullanılan bir ekipmandır?
A) Teslim Alma
B) Depolama
C) Hazırlık
D) PiĢirme
23. Herhangi bir haşere ve mikroorganizma
bulaşmasından kuşkulanılması durumunda taze
sebzeler, tuzlu veya klorlu suda kaç dakika
bekletilmelidir?
A) 15
20. Yağda eriyen türleri (A - D - E – K) vücutta depolanan,
suda eriyen türleri (B – C) ise depolanmayıp fazlası
dışarı atılan besin öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mineral
B) Vitamin
C) Protein
D) Karbonhidrat
B) Su
C) Yağ
D) Maden
C) 25
D) 30
24. Aşağıda yer alan et pişme derecelerinden hangisinde
etin pembeliği tamamen kaybolur?
A) Rare-Medium
B) Medium
C) Medium-Welldone
D) Welldone
25. Füme olarak da bilinen, belirli tekniklerle tuzlanmış
taze yiyeceklerin duman altında hazırlanması işlemi
aşağıdakilerden hangisidir?
21. Bir bölümü iskelet ve dişlerin yapıtaşını oluşturan,
diğer bir bölümü vücut suyunun dengede tutulmasını
sağlayan, bazıları ise vücutta besin öğelerinden enerji
oluşmasında ve zorunlu oksijenin taşınmasında
gerekli olan besin öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Protein
B) 20
A) Kippering (Tütsülemek)
B) Sauting (Tavada PiĢirme)
C) Frying (Kızartma)
D) Steaming (Buharda PiĢirme)
4
Diğer sayfaya geçiniz.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
AġÇIBAġI
12 NĠSAN 2015
26. Aşağıdakilerden hangisi bir pişirme yöntemi olan
Blanching için söylenemez?
A
29. Uygulamanın pratikliği açısından önce Julyen olarak
doğranıp sonra küçük parçalara bölünerek yapılan, en
küçük doğrama şekli olarak da ifade edilen besin
doğrama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir tür ağartma demektir.
B) Bir ön piĢirme olarak da algılanabilir.
A) Brunoise
C) Kendi suyunda piĢirme yöntemidir.
B) Verev
D) Sıvı olarak su veya sıvı yağ kullanılır.
C) KuĢbaĢı
D) Batonnet
27. Sıcak su bulunan kaba, başka bir kap ya da kaplar
oturtularak narin besinleri pişirme yöntemine ne
denir?
30. Aşağıdakilerden hangisi besin doğrama tekniklerinden
birisi değildir?
A) Grilling (Izgara)
A) Parmak Çubuk (Batonnet)
B) Steaming (Buharda PiĢirme)
B) Ağartma
C) Glazing (Parlatma)
C) Halka Doğrama
D) Bain Marie (Dolaylı PiĢirme)
D) Peysane Kesme
28. Pişirme yöntemlerinden bir tanesi olan Gratinating
(Üstten Kızartmak-Graten) yöntemi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
31. Aşağıdakilerden hangisi yiyecek, içecek işletme ve
üniteleri açısından, mönü planlaması sırasında dikkat
edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?
A) Daha önce piĢirilerek hazırlanmıĢ yiyecekler kullanılır.
A) Yiyeceklerin tüketilmeden önce iĢtah açıcı görünüĢe
sahip olması
B) Basınçlı ve basınçsız olarak yaklaĢık 200 derecelik
buharda piĢirilir.
B) Mevcut personel ve teçhizat durumu
C) Genellikle piĢirilmiĢ yemeğin son iĢlemi olan yüzeyini
gevrekleĢtirmek ve pembeleĢtirmek için tekrar
fırınlanması iĢlemidir.
C) Yiyeceklerin her zaman ucuz bir Ģekilde satın
alınabilmesi
D) 250-300 derecede, malzemesi eritilip, hafif kızartılarak
hazırlanır.
D) Servis yapılacak grubun kültürel özellikleri ve ırk farklılığı
5
Diğer sayfaya geçiniz.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
AġÇIBAġI
12 NĠSAN 2015
32. Bir yemeği gerektiği gibi hazırlamak için yemeğin içine
konan malzemeyi, çeşnisini, uygun pişirme usulünü ve
hazırlama tekniğini çok iyi bilmek mönü hazırlanması
sırasında dikkat edilmesi gereken aşağıdaki hangi
noktayı ifade etmektedir?
A
35. Aşağıdakilerden hangisi mutfakta uyulması gereken
hijyen kurallarından birisi değildir?
A) Konuktan gelen artık yemekler ısıtıldıktan sonra tüketime
sunulmalıdır.
B) Gıda maddesi üretilen yerlerin sorumluluları gıda
hijyeninden anlayan eğitimli kiĢilerden seçilmelidir.
A) Dengeli Beslenme
B) Mönü Planlama Sıklığı
C) Yemeklerin tadına, her defasında temiz kaĢık veya
çatalla bakılmalıdır.
C) MüĢteri Tatmini
D) Standart Yemek Reçetesi
D) Mutfakta oluĢabilecek haĢere, sinek ve farelere karĢı
ciddi önlem alınmalıdır.
33. Mutfak salon iliĢkisinde, mutfak departmanıyla salon
departmanı Ģeflerin tutumu çok önemlidir.
36. Kirden arınmak olarak da tanımlanan görülen veya
görülmeyen kirleri yıkayarak arıtma işlemine ne denir?
Bu konuda öncelikle birbirleriyle çok iyi anlaşması
gereken kişiler aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Dezenfeksiyon
B) Temizlik
C) Hijyen
D) Sanitasyon
A) Metrdotel – Yiyecek Ġçecek Müdürü
B) AĢçıbaĢı – Genel Müdür
C) AĢçıbaĢı - Metrdotel
D) Garson – Komi
37. Aşağıdakilerden hangisi yiyecek akış sürecinde hijyen
ilkeleri ile ilgili olarak ürün satın alma programının
amaçlarından birisi değildir?
A) Doğru ürünü almak
B) Kaliteli ürünü almak
C) Ucuz ürünü almak
D) Tam anında satın almak
34. Gözle görülmeyen, gıda maddeleriyle beslenen, toksin
(zehir) üreten ve uygun ortamda çok hızlı çoğalan çok
küçük canlı varlıklara ne denir?
A) Mikroorganizma
B) Bakteri
C) Virüs
D) Mantar
38. Teslim almada hijyen ilkeleri ile ilgili olarak gıda
maddelerinin üretim ve son kullanma tarihleri kontrol
edilerek raf ömürlerinin ne kadarlık dilimde olması
hâlinde kabul yapılmalıdır?
A) 1/2
6
B) 1/3
C) 1/4
D) 1/5
Diğer sayfaya geçiniz.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
AġÇIBAġI
12 NĠSAN 2015
39. Çabuk bozulma olasılığı olmayan konserve, salça
şeker, un, çay, patates ve soğan gibi kök sebzeler ile
kuru baklagillerin saklandığı depolama şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A
43. Hastalık etkeni mikroorganizmayı kendisinde (hastalık
belirtilerini oluşturmayacak şekilde) barındıran ve
hastalık etkeninin de diğer insanlara yayılmasında
etken olan kişiye ne denir?
A) Günlük ihtiyaç
B) Soğuk
A) Abuayör
B) Komünar
C) Derin dondurucu
D) Kuru gıda
C) Turnan
D) Portör
40. Dondurulmuş gıda maddesinin çözünmesi
tamamlandıktan sonra, uygun koşullarda saklanması
koşuluyla en fazla kaç saat içerisinde kullanılması
sağlanmalıdır?
A) 12
B) 24
C) 36
44. Cam kırıkları, kıymık, metal, saç, tırnak, sigara külü,
böcek, sinek vb. yabancı maddelerin yol açtığı,
yiyeceklere besin olmayan yabancı maddelerin
karışmasıyla oluşan kirlenme türü aşağıdakilerden
hangisidir?
D) 48
A) Fiziksel
B) Kimyasal
C) Biyolojik
D) Bakteriyolojik
41. Aşağıdakilerden hangisi yiyeceklerin, üretim sürecine
hazırlanması aşamasında gerçekleştirilen işlemlerden
birisi değildir?
A) Yıkama
B) Doğrama
C) PiĢirme
D) Çözündürme
45. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel tehlikeli
besinlerden birisi değildir?
42. Gıdanın amaçlanan kullanımına uygun olarak
hazırlandığında ve/veya tüketildiğinde tüketiciye zarar
vermeye neden olmayacağı yaklaşımı aşağıdakilerden
hangisini tanımlamaktadır?
A) Gıda güvenliği
B) Son ürün
C) Kritik limit
D) Gıda zinciri
7
A) Yumurta
B) Konserve
C) Süt Ürünleri
D) Deniz Ürünleri
Diğer sayfaya geçiniz.
TBMM BAġKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
AġÇIBAġI
12 NĠSAN 2015
46. Mutfakta oluĢabilecek kazaları önlemek amacıyla mutfak
ekipmanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
50. Pişen yiyeceklerin ateşten indirilerek kapaklarının
kapalı tutulması ve kendi buharlarında dinlenmeye
bırakılmasına ne denir?
Gazla çalışan sorunlu bir ekipman varsa
aşağıdakilerden hangisine derhal bildirilmelidir?
A) Teknik Servis
B) Metrdotel
C) Mutfak ġefi
D) Genel Müdür
A
A) Demlemek
B) Közlemek
C) Özemek
D) Islatmak
47. Aşağıdakilerden hangisi hazırlama aşamasında hijyen
süreciyle ilgili gıda güvenliği açısından ortaya
çıkabilecek bir takım tehlikelerin önlenebilmesi için
çalışanların bilmeleri ve dikkat etmeleri gereken hijyen
ilkelerinden birisi değildir?
A) Uygun sıcaklığa sahip ortamlarda çalıĢmak
B) Çapraz bulaĢmayı önleyici tedbirler almak
C) Kullanım suyunun temizliğinden emin olmak
D) Mutfakta çıkabilecek kazaları önleyici tedbirler almak
48. Kaynatılan yemeğin üzerinde istenmeyen kısımların
oluşturduğu köpüğe ne denir?
A) PoĢe
B) Kef
C) Harç
D) Gat
49. Gıda maddesinin hazırlanan karışımda bir süre
bekletilerek ona yumuşaklık ve lezzet kazandırılmasını
veya yemeklerin suyuna un, yumurta, limon gibi
malzemelerin eklenerek koyulaşmasını sağlamaya ne
denir?
A) Gratine Etmek
B) Boca Etmek
C) Terbiye Etmek
D) Sote Etmek
8
Test bitti.
8.
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
(Sınav başlamadan önce Salon Başkanı tarafından
yüksek sesle adaylara okunacaktır.)
1.
Sınavda 4 seçenekli, toplam 50 adet çoktan seçmeli
soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru
cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.
2.
Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 60 (altmış)
dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15
dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava
alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında
adayların sınav salonunu terk etmelerine izin
verilmeyecektir.
Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet
ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar
sınav salonuna alınmayacaktır.
3.
4.
5.
6.
7.
Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip
düzenlenmediğini kontrol ediniz. TC Kimlik
numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir
şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması
durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz.
Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık
türü ile ilgili kutucuğu işaretlemeyi ve ilgili kısma
ad ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız.
Optik cevap kağıdına işaretlenmesi gereken
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde
sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş olması
gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar
geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş
cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek
süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap
kâğıdında her türlü işaretleme siyah kurşun kalemle
yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı
olduğu sütunda ve/veya sütunlarda işaretlenecektir.
Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan
kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık
türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi
için Salon Görevlilerine başvurunuz.
Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen
bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları
mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki
boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun
dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav
sonunda
soru
kitapçıkları
toplanacak
ve
incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının
eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.
Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir yere
yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır.
Adayların sınav binasına CEP TELEFONU,
databank benzeri özel elektronik donanımlar ile
hesap makinesi, kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb.
iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan
fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlarla
girmeleri,
silah
ve
benzeri
teçhizatlar
bulundurmaları kesinlikle YASAKTIR. Bina
girişinde veya salonlarda ASYM tarafından
emanet ALINMAYACAKTIR.
Sınav binasında veya sınav salonlarında söz konusu
araçları bulundurduğu tespit edilen adayların
durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılır.
9.
Adayların sınav esnasında adayların sıraların
gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders
notu, kitap, defter vb. kaynakları bulundurmaları
yasaktır. Bulunduran adayların durumu Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılır.
10. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru
sormak, başka adayın/adayların kâğıdına bakmak,
başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb.
şeylerin alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan
herhangi birini yapan adayların durumu Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılır.
11. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs
eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım
edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru
kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından
görülmeyecek
şekilde
tutmanız
gerekmektedir.
12. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz
yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli
sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına
uymanıza bağlıdır.
13. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında
TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus
Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini sınav
süresince masaların üzerinde bulundurmaları
zorunludur.
14. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını
ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi
unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır
ve hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir.
15. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV
BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız.
16. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda
bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
871 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content