close

Enter

Log in using OpenID

C : 1 Efendi (Erzurum), Mehmet Emin Bey

embedDownload
Meclisi Mebusa «
t : 29
7 Kânunusani 1334 (1918)
C : 1
Efendi (Erzurum), Mehmet Emin Bey (Trabzon), Hamit Bey
(izmir), Vasfi Efendi ( H a m a ) , Veli Bey (Aydın), Veysel Rı­
(Halep), Hasan Rıza Paşa (Hudeyde), Hasan Sezai Bey (Ce­
za Bey (Gümüşhane), H a r u n Hilmi Efendi (Tekfurdağı),
belibereket), H a s a n Fehmi Bey (Gümüşhane), H a s a n La-
Haşim Bey (Malatya), Yanko Küvanoğlu Efendi Karahisa-
mi Efendi (Bitlis), Hüseyin Tosun Bey (Erzurum), Hakkı
rı Şarki), Yusuf Ziya Efendi (Bolu), Yunus Nadi Bey (Aydın)
îlhami Bey (Hudeyde), Bedros Hallaçyan Efendi (İstanbul),
H a m d u l l a h E m i n Paşa (Antalya), Ali Haydar Bey (Saruhan), Halit Süleyman Bey (Divaniye), Davut Yusufani Efen­
Yoklama Esnasında Mevcut Bulunmayanların Esami­
si :
di (Musul), Fazıl Berki Bey (Kengiri), Sami Bey (Divani­
Ananyas Efendi (Niğde), Ebul Ula Bey (Niğde), A h ­
ye), Dikran Barsamyan Efendi (Sivas), Raif Efendi (Erzu­
met N a i m Bey (Basra), İsmail Bey (Kastamonu), Emanuel
r u m ) , Rahmi Bey (Sivas), Rüştü Bey (Kastamonu), Rüştü
Karasu Efendi (İstanbul), Orfanidis Efendi (istanbul), ih­
Bey (Denizli), Reşit Paşa (Ergani), Reşit Bey (Cebelilübnan),
san Onnik Efendi (İzmir), Bedi El Müeyyet Bey (Şam), Di-
Sami Paşa (Şam), Sason Efendi (Bağdat), Salim Efendi (Ka-
mistokli Efkalidis Efendi (Tekfurdağı), Tevfik H a m m a d
rahisarı Sahip), Sadettin Efendi (Havran), Sad El Hüseyni
Efendi (Nablus), Tükididis Efendi (Çatalca), Abdullah Hıfzı
Bey (Kudüsü Şerif), Selim Ali Selam Bey (Beyrut), Süley­
Efendi (Kütahya), Rüştü Bey (izmit), Halet Bey (Erzincan),
m a n Bey (Gelibolu), Süleyman Sudi Bey (Lazistan), Ali
Hasan Fehmi Efendi (Nisop), (Mezun), Hüseyin Cahit Bey
Haydar Bey (Asir), Seyyid Ahmet Safı Efendi (Medinei Mü­
(İstanbul), Hüseyin Kadri Bey (Karesi), Muharrem Hıfzı Bey
nevvere), Seyyid Yusuf Fazl Bey (Asir), Seyfullah Efendi
(Hudeyde), Hilmi Efendi (Ankara), M e h m e t Hilmi Bey
(Erzurum), Şakir Bey (Yozgat), Hacı Şefik Bey (İstanbul),
(Basra), H a m d i Bey (Konya), (Mezun), H a m d i Bey (Bağ­
Mehmet Şefik Bey (Bayazıt), Şemsettin Bey (Ertuğrul), Şeyh
dat), (Mezun), Ali Haydar Bey (Konya), Haralambidi Efen­
Beşir Efendi (Halep), Mehmet Sadık Bey (Ertuğrul, Sadık
di (istanbul), Ömer Şevki Bey (Sivas), Asım Bey (Amas­
Efendi (Kütahya), Süleyman Sadık Paşa (Mersin), Salah
ya), Dimitraki Papafıtu Efendi (Gelibolu), Rasim Bey (Si­
Cimcoz Bey (İstanbul), Ziya Bey (İzmit), Yusuf Ziya Mol­
vas), Ragıp Neşaşibi Bey (Kudüsü Şerif), Rahmi Bey (İz­
la Bey (Lazistan), Talat Bey (Canik), Emir Adil Bey (Cebe­
mir), Rıza Bey (Kırkkilise), Rıza Bey (Bursa) " M e z u n " , Ri-
lilübnan), Atıf Bey (Ankara), Abdlkadir Efendi (Maraş),
fat Kamil Bey (Bolu), Zülfü Bey (Diyarbekir), Sadullah Mol­
A b d u l l a h Safi Bey (Kerkük), Abdullah Azmi Bey (Kütah­
la Bey (Trablusşam), Sait Bey (Menteşe), Simonaki Simo-
ya) .Abdülmuhsin Es S a d u n Bey (Müntefek), Osman Bey
noğlu Efendi (İzmir) (Mezun), M a h m a t Şakir Bey (Kon­
(Canik), İsmet Bey ( Ç o r u m ) , Ali Rıza Efendi (Konya), Ali
ya), Şefik Bey (Şam), Şükrü Bey (Kastamonu), Emir Sekip
Galip Efendi (Karesi), Ömer Lütfi Bey (Sinop), Ömer Müm­
Arslan Bey (Havran) (Mezun), Mehmet Sadık Efendi (De­
taz Bey (Kayseri) Hüseyin Avni Bey (Şam), Faik Bey (Edir­
nizli), M e h m e t Suphi Paşa (Adana) (Mezun), Şeyh Saffet
ne), Hüseyin Fazıl Bey (Ayıntap), Fazıl Arif Efendi (Amas­
Efendi (Urfa), Tahir Fevzi Bey (Taaz), Todoraki Efendi (Ca­
ya), Fuat Bey (Bağdat), Fuat Bey (Divaniye), Mehmet Fu­
nik), Abdülfettah Es Sadi Efendi (Akka), Abdülkadir Gey-
at Hulusi Bey (Antalya), Fehmi Efendi (Kırkkilise), Feyzi
lani Efendi ( H a m a ) , Abdülvehhap H a r u n Efendi (Lazki-
Bey (Diyarbekir), FeyzuIIah İlmi Efendi (Kudüsü Şerif), Ka­
ye), Mehmet Ubeydullaah Efendi (İzmir) (Mezun), O s m a n
sım Nuri Efendi (Yozgat) Matyo Kofidi Efendi (Trabzon),
Saib Bey (İstanbul), O s m a n El H a m d Paşa (Trablusşam),
Kazım Bey (Kalai Sultaniye) Kamil Efendi (Tokat), Keygam
îzmet Bey (Trabzon), Ali Cenani Bey (Ayıntap), Ali Hay­
Efendi (Muş), Matyos Nalbantyan Efendi (Kozan), Muhit­
dar Mithat Bey (Divaniye), Ali Rıza Efendi (Kırşehir), Ali
tin Bey (Çorum), Muhittin Efendi (Niğde), Mehmet Bey
M u a m m e r Bey (Karahisarı Şarki), Ömer Edip Bey (Urfa),
(Dersim), Mehmet Emin Faysal Efendi (Genç), Mehmet
Ömer m ü m t a z Bey (Ankara), H a s a n Ferhat Bey (Karasi),
Sabri Bey (Saruhan), Mehmet Ali Bey (Kerkük), Mehmet
Ali Fethi Bey (istanbul) (Mezun), Kamil Efendi (Ergani),
Ali Fazıl Efendi (Musul), Mehmet Fevzi Paşa (Şam), Meh­
Kamil Efendi (Karahisarı Sahip), Kamil El E s a d Bey (Bey­
met Nuri Efendi (Zor), Mehmet Ö m e r Vehbi Bey (Karesi),
rut), Keşşaf Efendi (Malatya) Mehmet E m i n Bey (Musul),
Mithat Şükrü Bey (Burdur), Mustafa Efendi (Hudeyde),
Mehmet Nuri Efendi (Mamuretülaziz), M a h m u t M e m d u h
Mustafa Efendi (Mardin), Mustafa Saffet Efendi (Mamu-
Bey (Trabzon), Mahmut Mahir Efendi (Kırşehir), Murat Bey
retülaziz), Mustafa Zeki Bey (Bolu), Mustafa Fehmi Efen­
(Bağdat), Mustafa İbrahim Bey (Saruhan) (Mezun), Mus­
di (Tokat), Mustafa Fevzi Efendi (Saruhan), Maruf Er Ru-
tafa H a k k ı Bey (İsparta), Mustafa Nedim Bey (Kengiri)
safi Efendi (Müntefek), M e m d u h Bey (Bursa), M ü n i p Bey
(Mezun), Misel Sarsak Efendi (Beyrut), H a s a n Naci Bey
(Hakkâri), Nafiz Bey (Amasya), Necmettin Molla Bey (Kas­
(Trabzon), (Hasta), Nazım Bey (Kerkük) (Mezun), A h m e t
t a m o n u ) , Misim Mazelyah Efendi (İzmir), Nasrettin Efen­
Necati Bey (Bolu), Nihat Bey (Canik), Vehbi Bey (Siverek),
di (Siirt), Nuri Bey (Kerbela), Vangel Mimaroğlu Efendi
Viktor Bey (İstanbul), Yorgi Yuvanidi Efendi (Trabzon).
— 531
—
TBMM KÜTÜPHANESİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 551 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content