close

Enter

Log in using OpenID

Bu PDF dosyasını indir

embedDownload
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Suzan AKKUŞ MUTLU
Eski Mezopotamya’da Tanrılara Sunulan Kurbanlar
Offerings Sacrificed To The Gods In Ancient Mesopotamia
1-17
İmran GÜR
Postmodern Öznenin Temelleri: İnsanlık Tarihiyle Hesaplaşma
The Principles Of The Postmodern Subject: Settlement With
The History Of Humanity
19-44
Hasan SUNGUR
Amerika’daki Neo-Muhafazakar, Liberal Tarihçilik
Çatışması Ve Lynne Cheney
The Conflict of Neo-Conservative and Liberal
Historiography in United States and Lynne Cheney
45-69
Muammer GÜL
İslam İktisadi Gelişmesinin Tarihi ve Dini Dinamikleri
Historical And Religious Dynamics In The Development
of Islamic Economics
71-106
Celal EMANET
Emeviler Dönemine Ait İngilizce Kitap, Tez ve
Makaleler Bibliyografik Bir Deneme
English Books, Dissertations, And Articles Of Umayyad Dynasty
(A Bibliographical Essay)
107-130
Tülay METİN
Selçuklularda Okçuluğa Genel Bir Bakış
A General View Of Archery In Seljuks
131-153
Mustafa ŞAHİN
Moğol Döneminin Yöneticilerinden Melik Mecneddîn-i
Kalyonî Ve Oğlu Şemseddîn Muhammed-i Kalyonî
Mecneddin-i Kalyoni And The Mongol Period, In Common
With His Son Malik From Muhammad Kalyoni
155-163
Bekir BİÇER
İslâm Coğrafyacılarının Eserlerinde Kürtler
Hakkındaki Rivayetler (9. Yüzyıl - 13. Yüzyıl)
The Rumors About The Kurds in The Islamıc
Geographers’ Works (9th Century - 13th Century)
165-187
Segâh TEKİN / Esra Banu SİPAHİ
Kent, Yönetim, Din, Siyaset ve Düşünce Bağlamında
Orta Çağ Avrupasına İlişkin Genel Bir Değerlendirme
A General Analysis on Medieval Europe within the Context
of City, Government, Religion, Politics and Thought
189-219
Muharrem YILDIZ / Mehmet Mekin MEÇİN
Dinlerde İç Yolculuklar: Riyazetin Kökenine Dair
Inner Journeys In Religions: On the Origins of the
Riyazah (The Asceticism
221-251
Kenan HAS
Teolojik Bazı Kavramlar ve Dinsel-Seküler
Otorite Sorunu Üzerine: Luther – Calvin
On Some Of The Theological Concepts And The
Problem Of Religious-Secular Authority; Luther-Calvin
253-273
Osman KABAKÇILI
Harut ve Marut Kıssasının Eş Uyumu Açısından Değerlendirilmesi
The Evaluation Of The Story Of Harut And Marut In Terms Of
Compatibility Of Couple
275-291
Gökhan ATMACA
Kurtubî Tefsirinde Tasavvuf
Sufîsm of Qurtubi’s Commentary
293-319
Emrah ÇETİN
Franz Taeschner'in Muhtelif Devirlerde Anadolu'nun Yolları Ve
Cihan Münakalatına Nazaran Vaziyeti İsimli Eseri Üzerine Notlar
Notes On The Franz Taeschner’s Work That Anatolian Roads in Different
Periods and Its Status When Compared to The World Transportation
321-343
Mehmet Emin BARS
Alp Tipi Kavramı Çerçevesinde Manas
Manas in The Context Of Alp Type
345-357
Kader SÜRMELİ
Konya Selçuklu Halı Motiflerinin Ekslibrislerde Yorumlanması
Interpretation of Konya Seljuk Carpet Motifs in Exlibrises
359-374
Gülcan AVŞİN GÜNEŞ
Hassa Mimarlar Ocağı ve Mimar Sinan
Ottoman Guild Of Architects And Architect Sinan
375-391
Uğur KURTARAN
XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Avusturya Siyasi İlişkileri
Ottoman-Austria Political Relatıons In 18th Century
393-419
Zülfiye KOÇAK / Hasan TAŞKIRAN
2793 Numaralı Ahlat Kazası Müslim Nüfus Defteri (30 Rebiyülevvel
1252/15 Temmuz 1836)’nin Tanıtım ve Değerlendirmesi
Numbered 2793 Ahlat Township Muslim Population Registry (30
Rebiyülevvel 1252/15 July 1836) Introduction and Evaluation
421-442
İsmail ARSLAN
19. Yüzyıl Sonlarında Edremit’te Beş Köylü Beş Tereke
Five Villagers and Five Terekes in Edremit in the Late 19th Century
443-466
Bülent ŞENER
Türk Boğazları’nın Geçiş Rejiminin Tarihi Gelişimi ve Hukuki Statüsü
The Historical Evolution and Legal Status of the Passage of the
Turkish Straits
467-493
Cafer ULU
1416 Sayılı “Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında
Kanun” Ve Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Uygulamaları
1416 Numbered “Law About The Students To Send To Foreign
Countries” And It’s Implementations In The First Years Of The Republic
495-525
Ömer METİN
Romanya Arşivlerinde Adana Görüşmeleri (30-31 Ocak 1943)
Adana Debates in Romanian Archives (30-31 January 1943)
527-544
Özgür YILDIZ / Hafize DOĞRAMACI
Muğla-Milas Kore Gazilerinin Anıları Işığında
Kore Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation On The Korean War In The Light
Of Muğla-Milas Korea Veterans’ Memories
545-570
Nedim YALANSIZ
İzmir’de 1989 Yerel Seçimleri
Local Elections Of 1989 In İzmir
571-597
Abdulgani BOZKURT
Hizbullah’ın Lübnan’da Kuruluşu ve Popülaritesinin Sebepleri
The Establishment Of Hezbollah In Lebanon And Reasons
Of Its Popularity
599-627
Bahar GÜDEK
Cumhuriyet Dönemi Müzik Alanında Yabancı Uzman Raporları
Foreign Expert Reports In The Field Of Music During
The Republican Era
629-659
Şahin SARUHAN
Opera Şarkıcılığında Bir Dönüm Noktası: ‘Do di Petto’
A Turning Point in Opera Singing: ‘Do di Petto’
661-679
Aylin Yonca GENÇOĞLU
Bir Kavram ve Kuram Üretme Stratejisi Olarak Temellendirilmiş Kuram
Grounded Theory As A Strategy Of Producing Concept And Theory
681-700
Hakan KARA
Yöneticilerin Mizah Tarzlarının Uygulamadaki Durumunun
Kuramsal ve Uygulamalı Olarak Açıklanması
The Theoretical and Applications Explanation of Manager’s
Humor Styles at Practice Status
701-724
Erol GÜLÜŞTÜR / Bülent C. TANRITANIR
The Reflection Of Power Of Men In Sandra Cisneros’s “Caramelo”, “The House
On Mango Street” And “Woman Hollering Creek And Other Stories”
Sandra Cısneros’un “Caramelo”, “The House On Mango Street” ve “The
Woman Hollerıng Creek And Other Storıes”Adlı Eserlerinde Erkeğin
Gücünün Yansıması
725-743
Fatih KANA
Türkçe Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması Dersi: Bir Durum Çalışması
Teaching Practice Course In Turkish Language Teaching: A Case Study
745-764
Mehmet Turgut BERBERCAN
Türk Yazı Dilinin Tarihȋ Dönemleri Ve Orta Türkçenin Yeri Meselesi
The Historical Eras Of Written Turkish Language And The Problem Of
Middle Turkic Period In Turkish Language History
765-783
Yasemin BAKİ / Neslihan KARAKUŞ
Fıkra Türünün Eğitimdeki Yeri Ve Türkçe
Ders Kitaplarındaki Kullanılabilirliği
Usability Of Jokes In Education And In Turkish Textbooks
785-812
Bilge ÖZTÜRK
Türkçe Tarih Metinlerinde Adlaştırma Temel
Alınarak Sözbilimsel Kipin Saptanması
The Determination of Rhetorical Mode on the basis
of Nominalization in Turkish History Texts
813-829
Serdar BULUT
İmlâ ve Telaffuz Sorununda Telefon İle İnternetin Rolü
The Role Of The Internet By Phone Problem Spelling And Pronunciation
Necla TEKTAŞ
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları
Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma
A Research On University Students' Social Networking Habits
831-849
851-870
Mustafa TEKİN / Salim RAZI
Effect Of Pre-Listening Relaxation And Self-Affirmation
Exercises On L2 Listening Comprehension Test Performance
Dinleme Öncesi Rahatlama ve Olumlama Etkinliklerinin
Dinleğini Anlama Sınav Performansi Üzerine Etkisi
871-888
Recep ÖZKAN / Mehmet Akif TAŞKIN
İlköğretim Öğrencilerinin Vatan Olgusuna İlişkin Algılarının Belirlenmesi
The Determination Of Primary School Students’ Perception Towards
The Concept Of Homeland
889-906
Murtaza AYKAÇ / Davut KÖĞCE
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Yaratıcı
Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Analysing The Use Of Creative Drama Method By
Primary School Teachers In Maths Course
907-938
Kasım TATLILIOĞLU
Üniversite Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik Kuramı’na Göre Kişilik
Özellikleri Alt Boyutlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
A Research Subscales Of Undergraduates’ Personality Traits According
To Five Factor Personality Theory In Terms Of Some Variants
939-971
Sercan DEMİRGÜNEŞ / Fatih OCAK / Aslıhan KÜÇÜKAVŞAR
2012 Yılı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Türkçe Soruları, 8. Sınıf Türkçe
Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı Metin Soruları ve 2013 Yılı 8. Sınıf
Türkçe Dersi Ortak Sınav Sorularının Çıkarım Türleri Açısından
İncelenmesi
An Investigation of Questions in Level Determination Exam (SBS) the Year of
2012, 8th Grade Turkish Teacher’s Guide Book and 8th Grade Turkish
Common Examination the Year of 2013 in the Light of Inference Types
973-985
Marwa ELSHAKRY
Çeviren: Mustafa ALİCAN
Bilim Batılı Olduğunda: Tarihyazımsal Yansımalar
When Science Became Western, Historographical Reflections
987-1004
RUMBEYOĞLU FAHREDDİN / MEHMED NABİ
Aktaran: Ünal TAŞKIN
Bahreyn Adaları Meselesi
Bahrain Islands Issue
1005-1013
Resul BABAOĞLU
Cumhuriyetin Kuruluşunda İktidar Kavgası
From Caliphate to Secular State: Power Struggle
in the Early Turkish Republic
1015-1021
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
252 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content