close

Enter

Log in using OpenID

13 - Sermaye Piyasası Kurulu

embedDownload
SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ
2014/13
06/05/2014
A. YENİ BAŞVURULAR
1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar
Ortaklık
İhraç Edilecek
Sermaye
Piyasası Aracı
Paylar
Bedelsiz
Bedelli
İç
Kaynaklardan
Kâr
Payından
Halka
Açılma
Diğer
Sermaye
Piyasası
Araçları
1. Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi
A.Ş. (1)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
200.000.000
2. Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. (2)
Tahvil
-
-
-
-
265.000.000
3. Şekerbank T.A.Ş.
Pay
125.000.000
-
-
-
-
4. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay
-
-
-
-
5. Zorlu Faktoring A.Ş. (2)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
118.800.000
6. Şekerbank T.A.Ş. (3)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
500.000.000
7. Vera Varlık Yönetim A.Ş. (2)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
10.000.000
Pay
10.430.020
-
-
-
-
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
3.000.000.000
10. Halk Sigorta A.Ş.
Pay
-
-
-
-
11. İş Finansal Kiralama A.Ş.
Pay
-
-
-
Pay
-
-
-
-
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
100.000.000
Kira Sertifikası
-
-
-
-
1.000.000.000
8. Genpower Jeneratör Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (4)
9. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (3)
12. Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
13. Beykoz Doğa Öğretim Yatırım ve
Ticaret A.Ş. (2)
14. Bereket Varlık Kiralama A.Ş. (3)
(1)
(2)
(3)
(4)
51.000.000
50.000.000
21.500.000
37.138.000
Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
Halka arz ve /veya halka arzedilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcıya satılması planlanmaktadır
Başvuru, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında olmayan Şirket’in, Gen Yatırım Holding A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşecek
birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanması amacıyla yapılmıştır.
NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.
1
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
B. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları
Mevcut
Sermaye
Ortaklık
Yeni Sermaye
1. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
3.200.000.000
3.600.000.000
2. Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş.
1.300.000.000
1.500.000.000
Bedelsiz
Sermaye Artırımı
İç
Kâr
Kaynaklardan
Payından
Bedelli
Sermaye
Artırımı
-
Satış
Türü
36.000.000
364.000.000
Bedelsiz
-
200.000.000
Bedelsiz
-
2. Borçlanma Araçları
Nominal
İhraç Tavanı
100.000.000
Ortaklık
1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcı
3. Yatırım Fonu Katılma Payları
Fon
1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B
Tipi Değişken Fon (Bknz. Diğer
Başvuru Sonuçları Md. No: 7)
Kurucu
İhraç Tutarı
İhraç Edilen
Pay Sayısı
İlk
Tutar
Son
Tutar
İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
130.000.000
13.000.000.000
20.000.000
150.000.000
C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER
1. Suç Duyuruları
Aksel Enerji Yatırım Holding AŞ (AKSEL) pay piyasasında 05.11.2013-21.04.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn, Kanun) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, SPKn’nun 115 inci
maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir.
Suç Duyurusunda
Bulunulan Şahıs
Rıdvan ATABEY
Emin KIRIK
Hasan Hüseyin PATLAR
Hakkı Serkan OTLAK
Suç Duyurusuna
Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği
Kanun Maddesi
Aksel Enerji Yatırım Holding AŞ pay piyasasında
05.11.2013-21.04.2014 döneminde gerçekleştirilen
işlemlerin 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde
tanımlanan suçun unsurlarını oluşturması.
6362 sayılı SPKn’nun 107/1
maddesi
Okan AVKAN
2
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
2. İşlem Yasakları
A) Aksel Enerji Yatırım Holding AŞ (AKSEL) pay piyasasında 05.11.2013-21.04.2014 döneminde gerçekleştirilen
işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn, Kanun) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki
tabloda kimlik bilgilerine yer verilen ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişilerle suça konu işlemlerin
gerçekleştirildiği hesapların sahipleri hakkında, 6362 SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Kurulumuzun
V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 6 ncı maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.
İşlem Yasağı Getirilen
Şahıs/Şirket
Rıdvan ATABEY
İşlem Yasağına Konu
Pay Kodu
AKSEL
İşlem Yasağı Süresi
2 Yıl
Emin KIRIK
AKSEL
2 Yıl
Hasan Hüseyin PATLAR
AKSEL
2 Yıl
Hakkı Serkan OTLAK
AKSEL
2 Yıl
Okan AVKAN
AKSEL
2 Yıl
Urhan AVKAN
AKSEL
2 Yıl
B) Kurulumuzun 22.04.2014 tarihli Kararları ile kimlik bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan ve haklarında geçici olarak 2 yıl
süreyle borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilen şahısların aşağıdaki paylarla ilgili işlem yapma
yasaklarının kaldırılmasına karar verilmiştir.
Sıra No
İşlem Yasağı Kaldırılan Şahıs
Pay Kodu
1
Adnan DİNÇER
BLCYT
2
Ayhan ESEN
BLCYT BAYRD
3
Batuhan GİZER
BLCYT
4
Bekir ŞAHİN
BLCYT BAYRD
5
Halil UZUN
BLCYT
6
Hamit ALANKUŞ
7
Hatice İŞBARA
BLCYT
8
Mehmet KARAKUŞ
BLCYT
HITIT
BAYRD
9
Mehmet KARAMANOĞLU
BLCYT BAYRD DENGE HITIT
10
Mustafa DERİN
BLCYT BAYRD DENGE HITIT
11
Mustafa Erhan ÇETİNUS
12
Nail AKGÜN
BLCYT BAYRD
13
Necati GİZER
BLCYT
14
Necip YÜZGEÇ
BLCYT
15
Önder AĞDERE
BLCYT
16
Şahin SÖBÜ
BLCYT
17
Tarkan ŞAHİN
18
Ufuk KELEŞ
BAYRD
HITIT
DENGE
BLCYT BAYRD
HITIT
3. Diğer Yaptırım ve Tedbirler
A) Aksel Enerji Yatırım Holding AŞ (AKSEL) pay piyasasında 05.11.2013-21.04.2014 döneminde gözlenen olağan dışı
fiyat ve miktar hareketlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn, Kanun) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
incelenmesi sonucunda; AKSEL pay piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri dikkate alınarak
yatırımcıların korunmasını teminen; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(b) maddesi çerçevesinde, 07.05.2014 tarihinde gerçekleştirilen
işlemlerden başlamak üzere, AKSEL pay piyasasında brüt takas uygulanması ve takas alacaklarının takas süresinin sonunda
dağıtılmasına, bu tedbirin uygulanmasını teminen İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'ye bildirimde bulunulmasına karar
verilmiştir.
3
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
B) Garanti Faktoring AŞ (GARFA) pay piyasasında 18.04.2014-28.04.2014 döneminde gerçekleşen işlemlerin 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn, Kanun) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda;
1) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(b) maddesi çerçevesinde, 07.05.2014 tarihli işlemlerden başlamak üzere, GARFA pay
piyasasında brüt takas uygulanması ve takas alacaklarının takas süresinin sonunda dağıtılmasına, bu tedbirin uygulanmasını
teminen İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'ye bildirimde bulunulmasına,
2) 07.05.2014 tarihinden başlamak üzere,
i) 6362 SPKn'nun 101/1-(ç) maddesi çerçevesinde, Kurulumuzun Seri:V, No:65 Tebliği'nin 9 uncu maddesinde öngörülen
bir müşterinin takası henüz gerçekleştirilmemiş pay alım işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşacak açık takas pozisyonunun
asgari %20'si oranında uygulanan net varlık bulundurma zorunluluğunun, GARFA pay piyasasında gerçekleşecek işlemlerde açık
takas pozisyonun tamamını (%100) karşılayacak oranda özkaynak bulundurması şeklinde uygulanmasına,
ii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(ç) maddesi çerçevesinde, GARFA pay satışından kaynaklanan takas alacaklarının
özkaynak hesabında dikkate alınmamasına,
iii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(ç) maddesi çerçevesinde, Seri:V, No:65 Tebliği'nin 9 uncu ve 12 inci maddeleri
kapsamında müşterinin net varlığının hesaplanmasında GARFA paylarının özkaynak olarak kabul edilmemesine,
iv) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi çerçevesinde, GARFA pay piyasasına emir iletecek ve işlem yapacak aracı
kurumların internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,
v) Bu tedbirlerin uygulanmasını ve mevcut üyelerinin bilgilendirilmesini teminen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne
bildirimde bulunulmasına
karar verilmiştir.
D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI
1. İhraç Talepleri Olumlu Karşılanan Alt Fonlar
Şemsiye
Fon
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu
Alt
Fon
Özel Portföy Yönetimi Hisse Senedi Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
(Yedinci Alt Fon)
2. Aşağıdaki ortaklıkların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 33 üncü maddesi ile II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun
Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kanun
kapsamından çıkarılmasına karar verilmiştir.
Ortaklık
ER-ÇİM-SAN Holding A.Ş. (*)
Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Kılavuzluk A.Ş.
Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından
Çıkarılma Gerekçesi
II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının
Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5 inci
maddesi kapsamında genel kurul kararıyla Kanun kapsamından çıkarılma
II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının
Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin 8 inci
maddesi kapsamında tescil edilmiş sermayesi ile kanuni yedek akçeler
toplamının tamamının karşılıksız kalması
II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının
Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin 6 ncı
maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, esas sözleşmesinde pay devirlerinin
yalnızca kılavuz kaptan olan kişilere yapılması zorunluluğunun yer alması.
(*) Kanun kapsamından çıkarılmanın görüşüleceği genel kurul toplantısında söz konusu işlemin onaylanmasını müteakip, genel kurul
toplantısına katılmayanlar da dahil olmak üzere, Kanun kapsamından çıkma kararına olumlu oy kullananlar dışındaki pay sahipleri için
ayrılma hakkı 1 TL nominal değerli bir pay için 1.392 TL üzerinden kullandırılacaktır.
3. Selçuk Gıda Endüstrisi İhracat İthalat A.Ş.’nin yönetim kontrolünü sağlayan imtiyazlı A grubu nama yazılı 213.998,93
TL nominal değerli payların satın alınması sebebiyle diğer ortaklara pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün Fatih ERKOÇ
tarafından yerine getirilmesi amacıyla Kurulumuza yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu başvurunun II26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde belirlenen asgari çağrı fiyatının; 1 TL nominal değerli A grubu paylar için 1,05141
TL, 1 TL B grubu paylar için 0,4174 TL olarak belirlenmesi ve bu fiyatlara iki aylık sürenin dolduğu 28.03.2014 tarihini aşan her
gün için Türkiye Bankalar Birliği’nce açıklanan yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi koşuluyla
olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
4
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
4. Tümer Tarım Hayvancılık İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin Ar Tarım Organik Gıda A.Ş.’nin diğer ortaklarına ait payları satın
almak üzere gönüllü pay alım teklifinin en geç 30 iş günü içinde başlatılmak üzere ertelenmesi yönündeki talebinin olumsuz
karşılanmasına karar verilmiştir.
5. Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)’nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran
International Paper Container Holdings (Spain), S.L.’nin, 1 TL nominal değerli pay için teklif fiyatı 7,10 TL olmak üzere,
4.088.221,97 TL nominal değerli Şirket payları için gönüllü pay alım teklifinde bulunmasına ilişkin başvurusunun olumlu
karşılanmasına karar verilmiştir.
6. Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 220.000.000 TL kayıtlı
sermaye tavanı içerisinde 53.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak
60.950.000 TL’ye artırılması dolayısıyla halka arz edilecek 7.950.000 TL nominal değerdeki hisseler ve Şirket ortaklarından Birol
MUTLU’nun sahip olduğu 13.250.000 TL nominal değerli hisseler ile ek satışa konu olacak Birol MUTLU’nun sahip olduğu
2.650.000 TL nominal değerdeki hisseler olmak üzere halka arz edilecek toplam 23.850.000 TL nominal değerli (B) grubu paylara
ilişkin olarak 07.02.2014 tarih ve 2014/3 sayılı Kurul Bülteni ile onaylandığı kamuya duyurulan izahnameye ilişkin ihraççı bilgi
dokümanı güncelleme metni, sermaye piyasası aracı notu, özet ve tasarruf sahiplerine satış duyurusuna Kurulumuzca onay
verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
7. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin kurucusu olduğu “İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fon”un
unvanının “Taaleri Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon” olarak değiştirilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
8. Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkma talebinin
olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR
İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
5
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
313 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content