close

Enter

Log in using OpenID

Book 1.indb - Pegem.net

embedDownload
ÖSYM
öabt
yeni sınav sistemine
göre hazırlanmıştır.
ÖABT
TARİH
5
DENEME
TAMAMI ÇÖZÜMLÜ
Komisyon
ÖABT TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 5 DENEME
ISBN 978-605-364-765-2
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
1. Baskı: Haziran 2014, Ankara
Proje-Yayın Yönetmeni: Bahar Sarımehmetoğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Alperen Aslan
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
İçindekiler
Deneme 1..........................................................................................................................................................................................................................................................................................1
Çözüm 1 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................9
Deneme 2.....................................................................................................................................................................................................................................................................................15
Çözüm 2 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................24
Deneme 3.....................................................................................................................................................................................................................................................................................31
Çözüm 3 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................40
Deneme 4.....................................................................................................................................................................................................................................................................................47
Çözüm 4 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................56
Deneme 5.....................................................................................................................................................................................................................................................................................61
Çözüm 5 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................70
ÖABT
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
0000000001
KPSS-ÖABT
000000001
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
Bu testte 50 soru vardır.
1.
Zeki Velidi Togan’a göre tarih yazılış şekline göre
rivayetçi, şeni, tekevvüni ve içtimai olarak dört bölüme
ayrılır.
4.
Miladi takvimin meydana gelmesinde aşağıdaki İlk
Çağ uygarlıklarından hangisinin katkısı yoktur?
A) Mısır
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tekevvüni
tarihi doğru açıklamaktadır?
A)
C) Yunan
D) Sümer
E) Roma
Olayı doğrudan hikâye eden eserler
B)
Olayı öğreterek faydalı sonuçlar çıkaran eserler
C)
Olayın sebep ve sonuçlarını ortaya koyan
eserler
D)
Yazıtları inceleyerek ortaya çıkan eserler
E)
Olayın arkasına gizlenmiş tarihî kanunları ortaya
koyan eserler
5.
Aşağıdakilerden hangisi “Tarihin Babası” olarak
bilinen Herodot’un kaleme aldığı Historia adlı
eserin özelliklerinden biri değildir?
A)
2.
B) İyon
Tarihe yardımcı bilim dallarından meskukat bir
devletin;
I.
sosyal yapı,
II.
sanatsal yapı,
III.
dinî yapı,
IV.
ekonomik yapı
Eserini İtalya’daki Thurii kasabasında yazmıştır.
B)
MÖ V. yüzyıl Grek ve Pers mücadelesini anlatır.
C)
Kitabının bir bölümünde İskit Türklerinden
bahseder.
D)
Eserinde dünya haritasına yer vermiştir.
E)
Eserini Büyük İskender’e sunmuştur.
özelliklerinden hangisi hakkında doğrudan bilgi
vermez?
A) I ve II
B) II ve IV
D) III ve IV
3.
C) I ve III
E) I, II ve III
6.
Öğretici tarih yazıcılığının ilk temsilcisi olan
Thukydides;
İlk Çağ'da yaşayan Urartular'ın yıkılmasında;
I.
Kimmerler,
I.
Pön,
II.
Persler,
II.
Peleponnes,
III.
İskitler,
III.
Gavgamela
IV.
Medler
olaylarından hangilerini öğretici tarzda yazmıştır?
devletlerinden hangisinin etkisi yoktur?
A) Yalnız I
A) Yalnız II
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
B) Yalnız III
D) III ve IV
2
C) I ve II
E) II, III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS-ÖABT
7.
000000001
11. Hz. Muhammed Veda Hutbesi'nde;
İslam Öncesi Dönem'de, Ötüken merkezli kurulan
son Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
I.
Neseb Sorununa çözüm getirmiş.
A)
Karluklar
II.
Diyet ve fidyelerin kurallarını belirlemiş.
B)
Başkurtlar
III.
Kişi haklarının kutsallığını vurgulamış.
C)
Akhunlar
IV.
Kan davaları kaldırılmış.
D)
Kırgızlar
konularından hangilerine değinmiş olamaz?
E)
Türgişler
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) III ve IV
8.
9.
İslam Öncesi Dönem'de, Makedon Krallığı'nı
yenilgiye uğratarak Büyük İskender'in Asya
seferine son vermesine zemin hazırlayan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Asya Hun
B)
İskitler
C)
Akhunlar
D)
Başkurtlar
E)
Kimekler
C) I ve II
E) II, III ve IV
12. Aşağıdaki Türk-İslam Hükümdarlarından hangisi
Abbasi Halifesini Moğol ve Şii tehlikesine karşı
korumuş olamaz?
A)
Sultan Mahmut
B)
Tugrul Bey
C)
Muhammet Bin Toguç
D)
Sultan Baybars
E)
Ahmet Bin Tolun
Uygurlar, Orta Asya siyasi, sosyal, ekonomik ve
kültürel hayatı üzerinde etkili olmuşlardır.
13. Gaznelilerin Kuruluş Dönemi'nde farklı komutanlar
yönetimde etkili olurken zamanla saltanat sistemine
geçilmiştir.
Orta Asya hayatı üzerinde etkili olan aşağıdaki
hükümdarlardan hangisi Uygur Hakanlarından biri
değildir?
A)
Bilge Kül Kağan
B)
Böğü Kağan
Gazneli Devleti'nde saltanat sisteminin
uygulanmasında etkili olan hükümdar
aşağıdakilerden hangisidir?
C)
Moyençur Kağan
A)
Alp Tigin
D)
Bağa Tarkan Kağan
B)
Piri Tigin
E)
İşbara Kağan
C)
Şirzad Han
D)
Sebük Tigin
E)
Bilge Tigin
10. Hudeybiye Antlaşması gereğince Mekke’den
kaçan Müslümanlar Medine’ye alınmamışlar ve
bu Müslümanlar Medine yakınlarında konuşlanıp
müşriklerin ticari kervanlarına zarar vermişlerdir.
14. Türk-İslam Tarihinde;
Müşriklerin ticari kervanlarına zarar vermek
amacıyla toplanan Müslümanlara liderlik yapan
aşağıdakilerden hangisidir?
I.
Karahanlı,
II.
Akşit,
III.
Babür
A)
Ebu Zer
B)
Ebu Basir
C)
Ebu Cendel
devletlerinden hangileri ismini hükümdar
unvanından almış olamaz?
D)
Ebu Cahiz
A) Yalnız I
E)
Ebu Hureyre
B) Yalnız II
D) I ve II
3
C) Yalnız III
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS-ÖABT
000000001
15. Büyük Selçuklular;
I.
Sasani,
II.
Abbasi,
III.
Bizans
20. II. Bayezit’ten itibaren Osmanlı Devleti'nde
toplanmaya başlanan vergi çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
devletlerinden hangilerini örnek alarak ikta
uygulamasını daha sistemli hâle getirmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
A)
Mücerred
B)
Avarız
C)
Cerime
D)
İspenç
E)
Arusane
16. Timur'un Altınorda Hanlığı'nı ortadan
kaldırmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisi
kurulmuş olamaz?
A)
Kazan Hanlığı
B)
Sabir Hanlığı
C)
Astrahan Hanlığı
D)
Nogay Hanlığı
Osmanlı Devleti'nde ilk gazeteyi çıkaran
aşağıdakilerden hangisidir?
E)
Özbek Hanlığı
A)
İngiltere
B)
Fransa
C)
Hollanda
D)
Venedik
E)
Ceneviz
21. Devletler; siyasi, ekonomik ve kültürel amaçlı
gazeteler çıkarmıştır.
17. Aşağıda verilen terimlerden hangisi Karahanlı
askerî yapısı içerisinde yer almaz?
A) Otağ
B) Hayl
D) Yizek
C) Barangar
E) Tutgak
18. Kanunname-i Ali Osman ile II. Mehmet,
aşağıdakilerden hangisini yasallaştırmış olamaz?
A)
Sancak sistemi
B)
Ulufe maaşı
C)
Kardeş katli
D)
Müsadere sistemi
E)
Cülus bahşişi
22. Katip Çelebi: “Devlet yapısı, insan hayatı gibi
çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık evrelerinden
geçer. Doktorların her yaşa göre ilaç vermesi gibi
yöneticiler de duruma uygun reçeteler hazırlayarak
devletin ömrünü uzatabilir. Ancak doktorun bilgili
olması yetmez; hastaya sözünü dinletmesi ve acı
da olsa ilaca devam etmesi gerekir. Yöneticilerin
toplumdaki hastalıklar için kesin ve hızlı müdahalesi
gerekmektedir.” sözleriyle ıslahat yapılması
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Katip Çelebi'nin eserinde yer alan bu alıntı,
aşağıda verilen hangi kitabında daha detaylı
şekilde verilmektedir?
19. Osmanlı Devleti'nde Bey Sancağı olarak bilinen ilk
sancak merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Manisa
B)
İznik
C)
Bursa
D)
Amasya
E)
Karacahisar
4
A)
Mizan-ül Hakk
B)
Tuhfetü’l Kibar fi Esfari’l Bihar
C)
Düsturul Amel fi İslahi’l Halel
D)
Kanunname
E)
Muhammediyye Şerhi
Diğer sayfaya geçiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content