close

Enter

Log in using OpenID

Akademik personele tazminat tasarısı kabul edildi

embedDownload
On5yirmi5.com
Akademik personele tazminat tasarısı kabul edildi
Tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Profesör, doçent ve yardımcı
doçentlere brüt aylık tutarının yüzde 100'ü, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi,
okutman ve uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacıları kadrosuna ise yüzde
Yayın Tarihi : 24 Ekim 2014 Cuma (oluşturma : 1/31/2015)
Bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte proje, araştırma, yayınlar ile aldıkları ödüller esas
alınarak hesaplanacak olan yıllık akademik teşvik puanları ile orantılı olarak da Akademik Teşvik
Ödeneği verilecek.
Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutmanlar,
uzmanlar, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacılarına yeni mali haklar getiren Yükseköğretim
Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda kabul edildi.
Tasarı, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa madde eklenerek, yüksek öğretim tazminatı
uygulamasını düzenleniyor.
Buna göre Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuru, ek gösterge dahil brüt aylık
tutarının profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara yüzde 100'ü, araştırma
görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacıları kadrosunda
bulunanlara yüzde 115'i oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenecek. Bu tazminata hak
kazanılması ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak.
Bu maddeye göre ödenecek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak ve
ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi,
ikramiye, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak.
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ
Tasarıya göre bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında
sonuçlandırdıkları proje, yaptıkları araştırma, yayın ve sergi, aldıkları patent ile çalışmalarına yapılan
atıflar, bilim danışma kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sundukları ve almış
oldukları akademik ödüller esas alınarak, öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve
okutmanlar için yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak, aldıkları puanlarla orantılı olarak da
akademik teşvik ödeneği adı altında yeni bir ödeme yapılacak.
Buna göre her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte
yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile
çalışmalara yapılan atıflar,bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve
almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık
akademik teşvik puanı hesaplanacak.
Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, Devlet Memurları Kanunu'na tabi ek gösterge
dahil en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının, profesör kadrosunda bulunanlar için yüzde
100'üne, doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 90'ına, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar
için yüzde 80'ine, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim
planlamacısı kadrosunda bulunanlar için yüzde 70'ine aldıkları akademik teşvik puanının yüze
bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik
ödeneği verilecek.
Ahaber’e göre ödeme, aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları
tarafından Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın 15'inde yapılacak. Damga
vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam,
tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında
dikkate alınmayacak.
Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanına göre, akademik teşvik puanlarının
hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri, bu faaliyetlerin puan karşılıkları,
akademik teşvik toplam puanının yüzde 30'unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün
toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul
ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar, Yükseköğretim
Kurulu'nun önerisi, Maliye Bakanlığı'nın görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.
Söz konusu yönetmelik 4 ay içinde yürürlüğe konulacak, ilk defa akademik teşvik puanı
hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle, 2016 yılı için yapılacak.
Bu dökümanı orjinal adreste göster
Akademik personele tazminat tasarısı kabul edildi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
13 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content