close

Enter

Log in using OpenID

2013 – 2014 Mardin Artuklu Üniversitesi İzleme Raporu

embedDownload
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
İÇİNDEKİLER
2
Giriş
:………………………………..…….…….01
Birinci Bölüm :………………………………..…………..05
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde akademisyenlere
yönelik baskı ve mobbing uygulamaları
İkinci Bölüm
:……………………………………...……..11
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde idari personele
yönelik baskı ve mobbing uygulamaları
Üçüncü Bölüm:……………………………………………..14
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde fiziki yapı-bütçe uygulamaları ve
usulsüzlükler
Dördüncü Bölüm:……………………………………….....16
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğretim problemleri
ve öğrencilere sunulan imkân(sızlık)lar
Sonuç
Değerlendirme
:………………………………………..…..16
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
3
Mardin Artuklu Üniversitesi
2013-2014 İzleme Raporu
Bu çalışma/izleme, yeni kurulmuş üniversitelerimizden
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde akademisyenlere ve diğer
çalışanlara yönelik idari uygulamalar, öğretim alanında
stratejiler ve öğrencilere sağlanan imkânlar ile kamu hizmeti
için tahsis edilmiş bütçelerin nasıl kullanıldığı hakkında adı
geçen üniversitede 2013-2014 tarihleri arasında yapılan
gözlemlere dayanmaktadır.
İzleme dönemi içinde, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde başta
rektör ve rektör tarafından atanmış akademik unvanlı bir kısım
yöneticiler tarafından, bazı akademisyen ve idari personele
yönelik sistemli bir şekilde, süreklilik kazanmış bir sıklıkla
tekrarlanan baskılar gözlenmiştir. 28 Şubat sürecindekilere
benzer baskılar belli bir kasıt ve bilinçle, akademisyenleri ve
diğer çalışanları yıldırma, pasifize etme, işten uzaklaştırma
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
amacı taşımakta olup meslek hayatı ve sağlığına zarar verilmiş
bir mağdurlar kitlesi ortaya çıkarmıştır. Öğrencilere imkân
sağlama, üniversitenin fiziki şartlarını iyileştirme ve tahsis
edilen bütçeleri yerli yerinde kullanma konularında yapılan
izlemelerde, bir üniversiteye yakışmayan ciddi sorunlar
gözlenmiştir. Bu sorunlara dair tespitler çalışmada 4 başlık
altında değerlendirilmiştir.
4
Çalışma/izleme, Türkiye çapında üniversitelerde yaşanan
olumsuzluklara dair bir örneklem sunmakta ve Mardin Artuklu
Üniversitesi’nde yaşanan baskı-zulüm, mobbing ile
usulsüzlüklere son vermek ve öğretim yaklaşımlarını
iyileştirip öğrencilere daha iyi imkânlar sunulması için
farkındalık oluşturarak, benzeri baskı ve usulsüzlüklerin
yaşanmaması için STK’lar ile ilgili kurumları harekete
geçirmeyi amaçlamaktadır.
Mardin Artuklu Üniversitesi
Eğitim-Bir Sen Temsilciliği
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
BİRİNCİ BÖLÜM
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ’NDE
AKADEMİSYENLERE YÖNELİK BASKI VE
MOBBİNG UYGULAMALARI
5
Rektör başta olmak üzere bazı rektör yardımcıları ve yine
rektör tarafından atanmış akademik unvanlı yöneticiler
tarafından akademisyenlere yönelik yıldırma, baskı ve zulüm
uygulamaları şunlardır:
1. Kadrolar konusu bir tehdit unsuru olarak kullanılmakta,
doktorasını bitiren bazı araştırma görevlilerine ve doçentlik
kadrosu bekleyen yardımcı doçentlere açık bir şekilde, eğer
üniversite yönetimi içindeki gruplardan birine dâhil olmazlar
ise kendilerine kadro verilmeyeceği veya görev sürelerinin
uzatılmayacağı söylenerek bir korku ortamı oluşturulmaktadır.
Rektör bu politikalarla, üniversiteyi belli bir kesimden
tamamen “temizleme” niyetini saklamamaktadır. Bu süreçte
doktorasını bitirmiş araştırma görevlilerinin bir kısmı halen
kadro engeli ile karşı karşıyadırlar.
2. Kadro talebiyle idarecilerle görüşen akademisyenlerden kadro
karşılığında şu taleplerde bulunulmaktadır: “Şu kişiler
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
görüşme, selamlaşma onlarla ilişkini kes”; “Şu STK’dan
hemen istifa et, hatta istifa ettiğini bize belgelendir”, “tüm
bunları yapsan bile samimi olduğunu ölçmek için bir süre seni
takip
edeceğiz”.
Bu talepleri
yerine
getirmeyen
akademisyenlere kadro verilmemekte, dışarıya karşı ise bu
akademisyenlerin akademik anlamda yetersiz olduğu gerekçesi
sunulmaktadır.
Doçentlik kadro talebi için rektör
yardımcılarından biri ile görüşen bir akademisyene (yardımcı
doçente) rektör yardımcısı tarafından “beni sevmediğini
düşünüyorum, bu sebeple sana kadro vermeyeceğiz” şeklinde
bir cevap verilmesi durumun vahametini gözler önüne
sermektedir.
6
3. Akademisyenler, rektör, bazı rektör yardımcıları ile bir kısım
idareciler tarafından ikna odaları uygulamasına benzer bir
şekilde odalarına çağrılmakta “şu kişiyle konuşma, şu
STK’dan istifa et, dediklerimizi yapmayanlar zarar görecek”;
“dediklerimiz yapmazsanız canınızı acıtacağız”, “sizi
bitireceğiz” diye açık bir şekilde tehdit edilmektedir. Öyle ki;
bazı akademisyenler, birbirleriyle kimsenin görmeyeceği
yerlerde, gizli görüşmek zorunda kalmaktadırlar.
4. Rektör tarafından hedef alınan akademisyenlere ders
verilmemekte, böylece fiilen cezalandırılmaktadırlar. Bunun
içinde ders dağılımları kendi olağan ve meşru süreci içinde
değil,
ilgisiz
yöneticilerin
müdahaleleri
ile
gerçekleştirilmektedir. Bazen de tersi bir uygulama ile bir
akademisyen çok fazla ders yükü verilerek üniversiteden
ayrılmaya zorlanmaktadır. Örneğin; bir dönem ders
verilmeyerek cezalandırılan bir akademisyen bu cezanın etkili
olmadığı düşüncesi ile bir sonraki dönemde haftada 45 saati
aşkın ders vermek zorunda bırakılmıştır. Üstelik ders programı
aynı gün içinde iki farklı şehirde ders verecek şekilde
düzenlenerek, yapılan baskının boyutu arttırılmıştır.
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
5. Akademisyenlere yönelik baskı unsurlarından biri de “izinler”
konusudur. Araştırma izni, bilimsel faaliyet ve jüri
üyeliklerine katılma gibi akademisyenlerin görev tanımları
içinde önemli yer tutan faaliyetler için izin verilmediği gibi,
bazı akademisyenlere özel “yılık izin” kullandırtmama gibi
uygulamalar ile en temel özlük haklarına bile saldırılmaktadır.
Yine izinler meselesi akademisyenleri hizaya getirici bir unsur
olarak kullanılmaktadır. Bu kullanıma bir örnek olarak şunu
verebiliriz: Gerekli prosedürleri tamamlayarak umre ziyareti
için gerekli izinleri alan bazı akademisyenler, izin işlemleri
önceden tamamlanmış olmasına rağmen, havaalanında
yurtdışına çıkmak üzereyken aranıp izinleri onaylanmadığı
için yurtdışına çıkamayacakları, çıkmaları durumunda müstefi
sayılacakları hususunda uyarılmış böylece “bizim dediklerimizi
yapmaz iseniz…!” şeklinde mesaj verilmiştir.
6. Rektör kendisinin politikalarının eleştiren öğretim üyelerini,
bölümlerini kapatmakla tehdit etmektedir. Hatta örnek olması
için üniversitenin ilk kurulan ve en gelişmiş bölümlerinden
birinin yüksek lisans ve doktora öğrencisi alması engellenmiş,
lisans öğrencisi alınmamasına yönelik YÖK’e teklifte
bulunulmuş yani fiilen bölümün kapatılması girişiminde
bulunulmuştur.
7. Bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü, yüksekokulu
müdürlüğü, dekanlık, dekan yardımcılığı, fakülte kurulu,
üniversite senatosu gibi yönetim organlarında muhalefet eden,
edebileceği düşünülen, sorgulayan üyeler baskılanmakta,
dışlanmakta, istifaya zorlanmakta ve örtülü/örtüsüz tehditlerle
yıldırılmaktadır. İdari görevi bulunan bazı akademisyenler
sistematik şekilde uygulanan rektör aleyhine gizli toplantılar
yapıyordunuz, “şurada şununla görüştünüz, şöyle dediniz”
şeklinde düzmece iddialar ile istifaya zorlanmaktadır. Bu
sebepler ile hem idari görevlerinden istifa eden hem de
7
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
öğretim üyeliğinden istifa edip başka üniversiteye geçen
akademisyenler bulunmaktadır.
8. Üniversitede akademisyenlere sağlıklı çalışma ortamları
hazırlanacağına, mevcut sağlıksız odalar bile baskı unsur
haline dönüştürülmektedir. Hocaların odaları kendilerinde
habersiz değiştirilebilmektedir. Odaların baskı unsuruna
dönüştürülmesiyle ilgili olarak şu örnek düşündürücüdür: Eşit
düzeyde akademisyenler arasında yönetimle anlaşabilen birine
bir idareci odası verilip, muhalif olduğu düşünülen
akademisyene aynı odanın sekreter bölümü verilerek bir
akademisyene bir diğeri aracılığıyla baskı uygulanmıştır.
8
9. En etkili baskı araçlarından biri de sürgündür. Yıldırmak
amacıyla bazı akademisyenler kendileriyle hiç ilgisi olmayan
yüksekokullarda
görevlendirilerek
cezalandırılmaktadır.
Bunun için tercih edilen şehir dışındaki/ilçelerdeki meslek
yüksekokullarıdır. Hatta bu sürgünlerin yoğunluğundan,
akademisyenler ve diğer çalışanlar arasında üniversiteye bağlı
Midyat Meslek Yüksekokulu, Midyat Sürgünler Kampı
şeklinde isimlendirilmektedir. Bu yıl Midyat Meslek
Yüksekokulu’na bağlı olarak Dargeçit’te açılan bir bölüm de
akademisyen ve diğer çalışanlara yeni bir tehdit unsuru olarak
kullanılmakta, muhalif olduğu iddia edilenler Dargeçit’e
sürgün edilmekle tehdit edilmektedirler.
10. Akademisyenlerin yönetime karşı tüm itirazları bir şekilde
Kürdoloji bölümüne karşıt bir tavır gibi gösterilerek siyasi bir
alana çekilmekte ve bunun üzerinden akademisyenler
susturulmaya çalışılmaktadır.
11. Rektör ve bazı yöneticiler tarafından kendilerinde olağanüstü
bir güç olduğu izlenimi verilerek, istedikleri her şeyi
yapabilecekleri güç ve dirayette oldukları, kim nerede ne
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
yaparsa yapsın haberleri olacağı, resmi şikâyet vb. girişimlerin
etkili olmayacağı hatta bunu yapanların daha fazla zarar
göreceklerini söyleyerek bir korku ortamı oluşturulmaktadır.
Bu söylemler bazı akademisyenlerde durmadan dinleniyoruz,
takip ediliyoruz hissi uyandırarak tedirginliğe yol açmaktadır.
12. Yine Rektör ve çevresindekiler kendilerine karşı yapılacak her
şeyi savuşturabilecek güçte oldukları imajı vermek için
“falanın Ankara’da Başbakana (ya da Cumhurbaşkanına) çok
yakın ağabeyi/akrabası var. Kimse bize bir şey yapamaz” ya
da “bakan dayısı var” gibisinden artık en geri kalmış
toplumlarda bile rastlanmayan bir propaganda stratejisi takip
ederek, kendilerince akademisyenler üzerinde baskı
oluşturmaya çalışmaktadırlar.
13. Rektör tarafından, üniversitedeki farklı gruplar birbirine karşı
tahrik edilmekte ve çatışma ortamı oluşturulmaktadır. Hatta
akademisyenler arasındaki bazı düşünce ayrılıklarının
öğrenciler arasında da yayılması sağlanarak üniversitedeki
kamplaşmada öğrencilerin de taraf olması sağlanmaya
çalışılmaktadır.
14. Rektör tarafından bilinçli bir şekilde yönlendirilen bir kesim,
diğer akademisyenleri takibe alarak bir yandan taciz etmekte
diğer yandan toplanılan veriler baskı unsuru olarak
kullanılmaktadır. Mesela akademisyenlerin ne zaman okula
geldikleri, ne zaman çıktıkları, derslere giriş durumları vs.
rektör tarafından yönlendirilmiş veya kendilerine durumdan
vazife çıkaran birilerince kontrol edilmekte, bunun için
gerekirse öğrenciler bile kullanılmaktadır. Ya da sürgün
edilenlerin, sürgün edildikleri yerdeki durumları hiç ilgisiz
kişiler tarafından ilgili birimdeki idareciler veya çalışanlar
aranarak taciz boyutunda kontrol edilmektedir. Yine bu
takipler sonrası oluşturulan veriler “ikna odalarında” veya
9
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
yeri geldiğinde (!) “sen şununla şu saatte şurada görüştün” vs.
gibisinden tehdit unsurlarına dönüştürülmektedir.
15. Lojman dağıtımı hususu da akademisyenler arasında bir baskı
unsuru olarak kullanılmaktadır. Lojman dağıtımlarında mevcut
prosedürlerin dışına çıkılarak, keyfi uygulamalar yapılmıştır.
Muhalif olanlara lojman verilmemesi ya da sıralamalarda
arkaya atılmaları gibi uygulamalar artık normalleşmiştir. Her
yeni lojman kiralandığında oraya taşınan bir seçkinler sınıfı
oluşmuştur. Öyle ki; 3 yılda 3 kez lojman değiştirenler bile
mevcuttur.
10
16. Üniversitenin akademik düzeyini arttırmaya yönelik projeleri
desteklemesi gereken BAP’tan ancak belirli kesimler
faydalanabilmektedir. Muhalif olduğu iddia edilen veya
şüphelenilen bir akademisyen projesi kabul edilmiş bile olsa
uygulamasına imkân verilmemektedir.
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
İKİNCİ BÖLÜM
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ’NDE İDARİ
PERSONELE YÖNELİK BASKI VE MOBBİNG
UYGULAMALARI
Üniversite yönetiminin idari personele yönelik uygulamaları
da,
yukarıda
Akademisyenler
başlığında
anlatılan
uygulamalardan farklı değildir. Yeni kurulan bir üniversite
olmasına rağmen neredeyse yerinden edilmemiş, pozisyonu
değiştirilmemiş hiçbir personel bulunmamaktadır. Bu çalışma
esnasında, sürgün edilmiş, bir şekilde baskıya mobbinge
maruz kalmış birçok kişi tespit edilmiştir. Genel anlamda
usulsüzlüğe zorlanan herkes, üniversite yönetiminin isteklerini
yerine getirmediği taktirde bir şekilde cezalandırılmaktadır.
Memurlar arasında baskıya maruz kalanların çokluğu, sadece
örnekler sunmamıza imkân vermektedir.
Bu konudaki uygulamaların bazıları şunlardır:
1. Üniversitenin ilk genel sekreteri, rektörün baskısı ve keyfi
gerekçelerle fiilen görevinden alınarak, Midyat Meslek
Yüksek Okulu’na memur statüsünde 13/b-4 maddesi ile
sürgün edilmiştir. Genel sekretere yönelik baskı, yıldırma ve
mobbing uygulamaları, sekreter üniversiteden ilişiğini
kesinceye kadar aralıksız devam etmiştir.
11
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
2. Genel Sekreterin idari vazifesini yaptığı dönemde beraber
çalıştığı daire başkanları ve diğer idari personele de
görevlerinden ayrılmalarına yönelik sistemli baskı ve mobbing
uygulamaları yapılmıştır.
3. Rektörün keyfi ve hukuk tanımaz uygulamalarına boyun
eğmeyen İdari ve Mali İşler Daire Başkanı görevinden
alınarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu
Müdürlüğü emrine memur olarak atanmıştır.
4. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı da aynı muamelelere
maruz kalarak Midyat Meslek Yüksek Okulu emrine memur
olarak sürgün edilmiştir.
12
5. Yine vekâleten genel sekreterlik görevini de yürüten genel
sekreter yardımcısı görevinden alınarak, önce Mardin Meslek
Yüksek Okulu Müdürlüğüne, daha sonra Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı emrine oradan da Midyat Meslek
Yüksek Okulu Müdürlüğü emrine hiçbir görev tanımlaması
yapılmadan sürgün edilmiştir.
6. Diğer Genel Sekreter yardımcısı da önce Turizm İşletmeciliği
ve Otelcilik MYO Müdürlüğü emrine oradan da Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı emrine ve oradan da Sağlık Yüksek
Okulu Müdürlüğü emrine, oradan da Fen Fakültesi Dekanlığı
emrine ve son olarak da Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
emrine görevlendirilmiştir.
7. İdari kadroya yönelik yapılan bütün usulsüz ve hukuksuz
uygulamaların her biri idare mahkemelere taşınmak suretiyle
durdurulmasına rağmen üniversite yönetimi, başka bir davaya
konu olabilecek baskı ve mobbing uygulamalarıyla karşılık
vermiş ve bu yolla mahkeme kararlarının uygulanmasına engel
olmaya çalışmıştır.
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
8. Görevinden el çektirilen Genel Sekreter, Genel Sekreter
yardımcıları, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
ve Bilgi İşlem Daire Başkanının yerine kısa süreli ve tamamen
belli
işleri
gerçekleştirmeye
yönelik
atama
ve
görevlendirmeler yapılmıştır. Bu makamlara atanan görevliler
kendilerine dayatılan hukuksuz bazı iş ve işlemleri yerine
getirmedikleri an hemen yerlerinden edilmişlerdir.
9. 2012-2014 arasındaki iki yıl boyunca, İdari ve Mali İşler Daire
Başkanı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı ve Bilgi İşlem
Daire Başkanlarının her biri 4 kez değiştirilmiştir. Bu el
çektirme ve atamalarda kamu yararının gözetilmediği açıktır.
10. Yapı İşleri Şube Müdürü kendisine dayatılan bazı usulsüz
işlemleri yapmadığından görevinden alınmış ve Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığına memur olarak atanmıştır. Yapı
İşlerinde çalışan mühendislerde benzer bir akıbete maruz
kalmışlardır.
11. Memurlara yönelik yapılan söz konusu uygulamalardan dolayı
üniversitede iş barışı bozulmuş ve memurlar üniversiteden
gitmek için muvafakat dilekçeleri vermeye başlamışlardır.
Daha önce çeşitli kurumlarda üniversiteye geçmek üzere
yapılan aşırı başvuru artık kesilmiş, üniversite haksız ve
hukuksuz uygulamaların merkezi olmuştur.
12. Yönetimin, çalışanlar arasında saldığı korku birçok kişide
“dinleniyor muyuz, takip ediliyor muyuz?” paronayalarına yol
açmış durumdadır. (aynı durum akademisyenler için de
geçerlidir)
13. Görevde yükselme sınavları, mevcut yönetimin yükselmesini
istediği kişilere yönelik olarak açılmaktadır. Öyle ki; ilan
13
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
edilen bazı sınavlar, yönetimin istediği kişiler başarılı
olamayınca iptal edilmiştir.
14. Hac farizası için, gerekli şartları sağlayarak, izin talebinde
bulunan bir çalışanın izin talebi gerekçesiz olarak reddedilmiş.
Bu çalışan rektörün gözdeleri olarak nitelenen bazı kişilere
yönlendirilerek, bu kişilerin rektörle-çalışan arasında aracı
yapmak suretiyle izin almak zorunda bırakılmıştır. Böylece
hem rektörün gücünü gösterilmiş hem üniversite çalışanlarına
kimlerle ilişkili olmaları gerektiğine dair mesaj verilmiştir.
14
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ’NDE FİZİKİ
YAPI-BÜTÇE UYGULAMALARI VE
USULSÜZLÜKLER
15
ÖNEMLİ NOT: Bütçeyle ilgili önemli yolsuzluk iddialarına
soruşturma konusu olmaları sebebiyle bu çalışmada yer
verilmemiştir.
1-Temizlik ve Güvenlik Görevlileri Alımı:
2009 yılında 30 temizlik ve 30 güvenlik görevlisi ile hizmet
almaya başlayan üniversite, Ağustos 2014 yılı itibarı ile 130
temizlik ve 130 güvenlik görevlisine kadar ulaşmıştır. İlk
bakışta yüksek istihdamlı bir başarı gibi gözüken bu durum
aslında zamanla üniversitenin aleyhine dönüşmüştür.
Mevzuat gereği, üniversitenin zorunlu hizmet alanlarında
kullanılması lazım gelen bu 260 personel, rektörlük, rektör
yardımcılıkları,
genel
sekreterlik,
genel
sekreter
yardımcılıkları, daire başkanlıkları, dekan ve okul
müdürlüklerinin özel kalemlerinde keyfi bir şekilde istihdam
edilmektedirler. Yaklaşık 6000 öğrenciye hizmet sunan
üniversitenin 260 kişi gibi bütçeye ağır bir yük getiren işçi
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
sayısı çok düşündürücüdür. Çünkü her bir personelin bütçeye
maliyeti aylık 1.500 tl gibi bir rakam olduğu düşünüldüğünde,
260 personelin üniversiteye maliyeti aylık 390 bin tl, yıllık ise
4 milyon 680 bin TL gibi muazzam bir rakama denk
gelmektedir. 26 farklı kampüsu ve yaklaşık 60 bin civarında
öğrencisine rağmen sadece 300 kişilik hizmet ve güvenlik
görevlisi bulunan Marmara Üniversitesiyle karşılaştırma
yapılacak olursa, kamunun zararı ortaya çıkmış olur.
Mardin Artuklu Üniversitesi’ndeki bu 260 kişi şu şekilde
istihdam edilmektedir.
16
Üniversite rektörünün evinde 6 güvenlik ve 4 hizmet personeli
toplamda 10 personel, Rektörlük özel kaleminde işe gelmeyen
eşlerle birlikte 20 personel, Rektörün kendisine ve ailesine
toplamda 30 personel hizmet etmektedir. Rakamlarla ifade
edilecek olursa, rektör ve ailesinin hizmetine her ay üniversite
bütçesinden 45 bin TL sadece bu yolla harcanmaktadır.Bu
personelin özellikle özel kalemde çalışanların tamamına
yakını temizlik personeli olarak değil, memuriyet
hizmetlerinde masa başı görevlerinde kullanılmaktadır.
Memurlar özel kalemde çalıştırılmamakta ve geçici personel
kullanılmaktadır. Ayrıca özel kalemde istihdam edilen bu
personelin 6-7 tanesinin eşleri de hizmet personeli
gözükmekteyken maalesef işe gelmeden maaş almaktadırlar.
Ayrıca rektör beyin talimatı ile rektörlük özel kaleminde
istihdam edilen geçici hizmet personeli ekibine %50 daha
fazla maaş ödenmektedir.(Rektörün kişisel hizmetleri için
yapılan bu harcamalar ayrıca şu harcama kalemleriyle
birlikte düşünülmelidir. Rektör özel hizmetinde kullanılan
aylık 20 bin TL ’ye kiralanan iki adet lüks araç, eşi için tahsis
edilen araç, rektör koruması ve şoförü için tahsis edilen araç,
özel kalem ekibine tahsis edilen araçla birlikte toplamda 5
araç yakıtı ve şoförleriyle birlikte rektörün şahsına hizmet
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
etmektedir. Rektörün aylık 15 bin TL villa kirası, 20 bin TL iki
makam aracı kirası, aylık 10 bin TL mutfak malzemesi
harcaması ve elektrik, su, internet, cep telefonu faturaları da
düşünüldüğünde; Rektörün üniversiteye maliyeti aylık 100 bin
TL civarında olmaktadır. Yıllık bu rakam 1 milyon 200 bin TL
gibi devasa bir rakam eşdeğer olmaktadır. Rektör beyin iki
dönemden beri üniversitede olduğu düşünüldüğünde bu rakam
iki fakülte binasına eşdeğer olmaktadır.)
Yukarıda rektör örneğinde tasvir edilen tablo; rektör
yardımcıları, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire
başkanları, dekanlar ve okul müdürleri için de geçerlidir.
Genel sekreter ekibinde 5, rektör yardımcıları ekibinde 3,
genel sekreter yardımcılarında 3, daire başkanlarında 1,
dekanlarda 1, okul müdürlerinde 1 kişi toplamda da 22 kişi bu
şekilde istihdam edilmektedir.
Yani toplamda 30 kişi üniversite rektörünün hizmetinde olmak
üzere toplamda 52 personel, üniversitenin temizlik ve güvenlik
hizmetinde değil de şahısların hizmetinde kullanılmaktadır. Bu
şekilde de aylık 85binTL maalesef gereksiz yere israf
edilmektedir. Üniversiteye ait birimlerde temizlik ve güvenlik
hizmetleri aksarken, maalesef bahsi gecen şahısların özel
hizmetleri aksamadan devam etmektedir.
17
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
YILLAR
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Genel
Toplam
BÜTÇE VERİLERİ
Yatırım
Cari Bütçe
Bütçesi
9.191.622
6.667.568
9.730.591
11.339.348
21.058.069
21.001.655
19.990.026
29.906.199
30.852.282
37.633.232
20.750.000
40.971.000
111.572.590 147.519.002
Toplam
15.859.190
21.069.939
42.059.724
49.896.225
68.485.514
61.721.000
259.091.592
Tablo 1: 2009-2014 Bütçeleri
18
2-Yatırım Bütçesi:
Beş yıllık kampüs gelişim sürecinde, Yatırım Bütçesiyle inşa
edilen altyapı, bina, tesis ve müştemilatları: Sadece 1 bina
yapılabilmiştir.
Mimarlık Fakültesi Binası (Sağlık Yüksek Okulu olarak
kullanılmaktadır.)
Beş yıllık kampüs gelişim sürecinde, Yatırım Bütçesinin
kapsamı dışında hayırseverlerce inşa edilen bina, tesis ve
müştemilatlar ise şunlardır:
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,
Zeynel Abidin Erdem İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi ve Ek Blokları
Hacı Ahmet Bölünmez Edebiyat Fakültesi,
Süleyman Bölünmez Güzel Sanatlar Fakültesi,
Rektörlük Binası
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
Şakir Nuhoğlu İlahiyat Fakültesi,
Görüleceği üzere yatırım bütçesiyle inşa edilen altyapı, bina,
tesis ve müştemilatlar, yatırım bütçesinin kapsamı dışında
hayırseverlerce inşa edilenlerden epey altında kalmaktadır.
Tablo 1’deki bütçe potansiyeli göz önüne alındığında, Mardin
Artuklu Üniversitesi’nin kendisiyle aynı dönemde kurulan, alt
ve üstyapı faaliyetlerine başlayan üniversitelerin ‘kampüs
gelişimi’nin çok gerisinde kaldığı aşikârdır. Bu konuda göze
çarpan eksikliklerin başlıcaları şunlardır:
1. 2012-2013 döneminden itibaren dersler, resmen
bitmemiş ve teslim alınmamış halen şantiye olan
kampüs alanındaki binalarda yapılmaya başlanmıştır.
2. Derslik ve öğretim elemanlarının akademik
çalışmalarını yürütebilecekleri odaların yetersiz
olması göze çarpan en önemli eksikliklerden biridir.
3. Üniversite kampüsü şehir merkezinden 10 km. uzakta
olmasına rağmen, ne öğretim elemanlarının ne de
öğrencilerin
hizmet
alabilecekleri,
merkezi
yemekhane, kafeterya, kütüphane gibi bina ve
birimlere sahip değildir.
4. Kampüsün temel altyapısı denebilecek ana ve ara
yollar, elektrik ve internet iletim hatları, ısınma ve
soğutma tesisatı hala tamamlanmamıştır.
5. Kampüste acil ihtiyaçlar sınıfında değerlendirilen
lojman yatırımı halen yapılmamış olup ihtiyaç
kiralama ve satın alma yoluyla karşılanmaya
çalışılmaktadır.
19
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
6. Kampüs çevresinde ağaçlandırmaya dair ciddi bir çaba
içerisine girilmemiş, ilk dönemlerde yerleşke
çevresinde dikilen ağaçlar dahi kaderlerine terk
edilmiş ve kurumuşlardır.
7. Mardin-Diyarbakır yolu ile üniversite kampüsünün
ana girişini bağlayacak bağlantı yolu ile kavşak
yapılması konusunda hemen hiçbir gelişme
kaydedilmemiştir.
8. Aynı şekilde kampüs ile ilgili ‘Büyük ve Küçük
Ölçekli İmar Planları’nın hiç biri onaylanmamıştır.
20
9. Yine kampüs alanı içerisinde eğitim yapılan
binalardan iki km uzakta yapılmış olan öğrenci yurdu
ile bağlantı yolu henüz bitirilmemiştir.
Üniversite rektörü, yukarıda sıralanan baskıcı uygulamaları
bir kenara bırakıp üniversitenin fiziki şartlarının
iyileştirmesi yönünde çaba harcaması gerektiğine dair
kendisine yapılan telkinleri de açık bir şekilde, ikinci
rektörlük dönemi olduğunu bir daha seçilemeyeceğini
belirterek “ben artık bu üniversiteye bir çivi bile çakmam”
diyerek göz ardı etmektedir.
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRETİM
PROBLEMLERİ VE ÖĞRENCİLERE SUNULAN
İMKÂN(SIZLIK)LAR
Üniversite’nin mevcut idarecilerince en çok göz ardı edilen
hususlardan biri de öğrencilerin öğretim/akademik gelişimleri
ve öğrencilere sunulan sosyal imkânlardır. İzleme sürecinde
bu konuyla ilgili olarak, üniversite yönetiminin ileri düzeyde
umursamazlığı gözlenmiştir. Bu umursamazlığın bazı
yansımaları şunlardır:
1. Öğrencilerin yerleşke alanına ulaşmak için verdikleri
ulaşım
mücadelesi
daha
dersler
başlamadan,
motivasyonlarını kaybetmeleri için yeterli olmaktadır.
Kampüs alanı içindeki yol düzensizliği, tek ulaşım aracı
olan halk otobüslerinin düzensizliği, çamur vs. ancak
görmekle anlaşılabilecek olumsuzluklar öğrencileri
canından bezdirmiştir. Konuyla ilgili öğrenciler de halk
otobüsü kooperatifi de üniversite içinde muhatap
bulamamaktan şikâyet etmektedirler. Özellikle ALES ve
üniversite sınavı gibi yoğun katılım gösterilen sınavlarda
üniversite mekânlarının kullanımında rezalete varan
görüntüler ortaya çıkmaktadır.
21
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
2. Kampüste, en çok öğrencinin bulunduğu Edebiyat
Fakültesi’nde, ciddi bir ısınma problemi yaşanmaktadır.
Bu soruna üniversite ve fakülte yönetiminin bulduğu tek
çözüm ufo tabir edilen küçük ısıtıcılar ile amfi ve sınıfları
ısıtmak olmuştur. Isınma sorunu, 2013-2014 döneminde
kış boyunca derslerin yapılmasını engelleyecek bir boyuta
varmıştır. Bu konuda öğrenciler ve akademisyenler
tarafından yönetim nezdinde yapılan girişimlerden de
sonuç alınamamıştır.
22
3. Öğrenci yemekhanesi de, öğrencilere hizmet sunmanın
değil eziyet etmenin aracı olarak kullanılmaktadır. Yemek
kalitesi, fiyatı ve yemek kartı uygulamaları yönetim ile
yüklenici firma arasında öğrencilere yemek yedirmemeye
yönelik bir anlaşma olduğu hissini uyandırmaktadır.
4. Öğrenim alanları içinde ciddi bir hijyen problemi
yaşanmaktadır. Sayıca çok fazla oldukları bilinen temizlik
görevlilerine öğrenim alanları içinde rastlamak nerdeyse
imkânsızdır. Aşağıda da değinileceği üzere bu görevliler
daha çok idarecilerin şahsi işleri için kullanılmaktadır.
5. Öğrencilerin sosyal alandaki faaliyetlerini destekleme
görevindeki SKS Dairesi, asli göreviyle nerdeyse hiç
ilgilenmemektedir.
Öğrencilere yönelik aktiviteler
düzenlenmediği gibi öğrencilerin planladığı hiçbir faaliyet
de desteklenmemektedir. SKS dairesinin bütçe
harcamalarının nasıl yapıldığı ise bir muammadır.
6. Üniversitenin fiziki yapısı içinde, engelli öğrencilere
yönelik nerdeyse hiçbir planlama yapılmamaktadır.
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
23
SONUÇ / Genel Değerlendirme
Üniversiteler bilimsel çalışmalarıyla bulundukları şehrin ve
toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkı
sağlamayı amaçlarlar. Farklı görüş, ilişki, inanç ve sosyal
tercihlerde bulunan akademisyen ve öğrencilerle büyük bir
zenginlik ve değer üretirler. Adil, şeffaf, tarafsız ve
özgürlükçü bir yaklaşımla yönetilen üniversiteler bilim
üretirler. Tarafgir, baskıcı ve kapalı devre çalışanlar ise
huzursuzluk, kaos ve gerginlik odağı olurlar. Yukarıda genel
olarak maddeler halinde sıralanan gözlemler ise Mardin
Artuklu Üniversitesi’nin bu tanımın ne kadar dışında olduğunu
gözler önüne sermektedir.
Mardin Artuklu Üniversitesi, dar alanda paslaşan ve kapalı
devre çalışan bir yönetim anlayışı yüzünden ciddi bir zaaf
içine
düşmüş
bulunmaktadır.
Öğretim
üyelerinin
kamplaştırıldığı, bu kamplaşmaya öğrencilerin ve şehir
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
halkının da dâhil edilmek istendiği bir süreç yaşanmaktadır.
Bu bağlamda bizatihi rektör tarafında yürütülen stratejiler
üniversiteyi bir kaos ve fitne odağı haline getirmiştir.
Biz Eğitim-Bir Sen temsilciliği olarak, sosyal sorumluluk
çerçevesinde bu sorunları dile getirmeyi kendimize görev
bildik. Bu çalışma ile ne sadece kendi üyelerimiz ne de
üniversitede belli bir kesimi koruma/kollama amacı
taşımaktayız. Üniversitenin bir bütün olarak içinde
barındırdığı farklılıklar ile gelişeceği inancındayız.
24
Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 – 2014 İzleme Raporu
Baskılar - Usulsüzlükler
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
579 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content