close

Enter

Log in using OpenID

69823-68868

embedDownload
T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)'ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama
Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent
kadrolarına) alınacaktır.
Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyurulur.
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Sureti
5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil
yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS'den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri
yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.
7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu'nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD' şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna
başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora
ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),
8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.
Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama
Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır.
Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.
Ünvanı Der. Adedi
Profesör 1
1
Birimi
Eğitim Fak.
Bölümü
İlköğretim
Profesör 1
1
Doçent
Doçent
1
1
1
1
Doçent
1
1
Anabilim Dalı
İlköğretim ve
Matematik Eğitimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme
Yönetim ve
Organizasyon
Mühendislik-Mimarlık Fak.
Maden Mühendisliği Maden İşletmesi
Mühendislik-Mimarlık Fak. Metalurji ve Malzeme Malzeme
Mühendisliği
Fen Edebiyat Fak.
Kimya
Fizikokimya
Doçent
Doçent
Doçent
1
1
2
1
1
1
Fen Edebiyat Fak.
Fen Edebiyat Fak.
Eğitim Fak.
Doçent
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
1
2
1
1
1
1
1
1
Diş Hekimliği
Diş Hekimliği
Fen Edebiyat Fak.
Eğitim Fak.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
3
3
1
3
1
1
1
1
İlahiyat Fak.
Tıp Fak.
Tıp Fak.
Eskişehir Meslek
Yüksekokulu
İstatistik
Tarih
İlköğretim
İstatistik Teorisi
Yeniçağ Tarihi
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
Klinik Bilimler
Protetik Diş Tedavisi
Klinik Bilimler
Endodonti
Tarih
Ortaçağ Tarihi
Bilgisayar ve Öğretim Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Teknolojileri Eğitimi
Felsefe ve Din Bilimleri Din Felsefesi
Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları
Çevre Koruma
Çevre Koruma ve
Teknolojileri
Kontrol
AÇIKLAMALAR
İlköğretim Matematik Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim, organizasyon ve kalite yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Maden ekonomisi ve madenlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Malzeme ve Metalürji Mühendisliği alanında Doçentlik ünvanı almış olup, mekanik
alaşımlama ile sentezlenen Mg-esaslı alaşımların hidrojen depolama özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fizikokimya alanında Doçentlik ünvanı almış olup, İletken polimer kaplamalarla bakır ve çelik korozyonunun
önlenmesi alanında çalışmaları olmak.
Sağlam Örnekleme Yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Kırım Tarihi ile ilgili çalışmaları olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.
İmplant üstü protezlerde marjinal kemik kayıpları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Daimi molar ve premolar dişlerin apikal foramen morfolojisi hakkında çalışma yapmış olmak.
Ortaçağ Tarihi alanında çalışmaları olmak.
Öğretim Teknolojileri alanında doktora ünvanına sahip olmak.
Ahlak Felsefesi alanında çalışmaları olmak.
Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı uzmanı olmak.
Genel Dahiliye uzmanı olmak. Yandal uzmanlığı olmamak.
Polimer kil nanokompozitler alanında çalışmalar yapmış olmak.
(Bas›n: 69823- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MUDANYA 1. ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN
Sayı: 2011/48 Esas
31/01/2014
Konu: Temyiz Dilekçesinin Tebliği hk.
Davacı, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI vekili AV. CEMİLE ERKAN tarafından
Davalılar ALİ ALKAN- ALİ KEMAL KORKMAZ- MUSTAFA ÖZTÜRK- MUSTAFA KULABER- AYŞE
ASUMAN İPEKMAN- AYŞE SABİHA BAŞARAN- HASAN TURGUT BAŞARAN- AYŞE SELMA
SELVİLİ- AHMET HAMDİ AKSOY VE SEMİH İBRAHİM USLU - (HALİL ÜNER MİRASÇILARI ) NİLGÜN
ÜNER - SAVAŞ ÜNER VE MERVE ÜNER aleyhlerine açılan 2942 S.K. Değ. 10. Md. Gereğince
KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİT VE TESCİLİ davasının yapılan açık yargılaması sırasında;
Mahkememizce verilen ara kararı gereğince; Yargılama sırasında adresleri meçhul olan daha önce
dava dilekçesi ve duruşma günü kendilerine ilanen tebliğ yapılan Davalılar ALİ KALKAN- HASAN
TURGUT BAŞARAN- AHMET HAMDİ AKSOY, AYŞE ASUMAN İPEKMAN VE AYŞE SALİHA BAŞARAN'a
gerekçeli karar ilanen tebliğ edildiğinden; Davacı Kurum vekilinin de Kanuni süresi içerisinde yaptığı
27/01/2014 tarihli Temyiz Dilekçesinin de ilanen tebliği gerektiğinden; "Davacı idare vekili karara
dayanak oluşturan Bilirkişi raporunu kabul etmediğini, dava konusu taşınmaza takdir komisyonunca
tespit edilen kamulaştırma bedeli yasal ve yerindedir. Belirlenen bedel Kamulaştırma Yasasının
aradığı koşulların değerlendirilmesi sonucu tespit edilmiştir. Mahkemece belirlenen bedel çok fahiş
olup kabulü mümkün değildir, gerekçesi ve ayrıca dosya içerisinde mevcut her türlü dilekçelerinin
içeriğini oluşturan hususları da temyiz nedeni olarak ileri sürüp yerel mahkeme kararının bedel
bakımından bozulmasına karar verilmesi yönünde" yaptığı temyiz talebi, Davalılar ALİ KALKAN- HASAN
TURGUT BAŞARAN- AHMET HAMDİ AKSOY, AYŞE ASUMAN İPEKMAN VE AYŞE SALİHA BAŞARAN’a
İlanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belirtilen temyiz dilekçesine cevap
verilmediği takdirde dosyanın ilgili Yargıtay Daire Başkanlığı'na gönderileceği hususu ilanen tebliğ
olunur.
(Bas›n: 68868- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
706 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content