close

Enter

Log in using OpenID

08/05/2014 tarih ve 1843518 sayılı yazı

embedDownload
T.C.
M1LLI EGITIM BAKANLIG1
Meslekl ve Teknik Egitini Genel Miidiirliigii
Sayi : 20880154/841/1843518
Konu: Ek Ucret Odemeleri
08/05/2014
VALILiGINE
(ll Mill? Egitim Mudiirlugii)
Ilgi:
a) 28 Arahk 2002 tarih ve 24977 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan "Mesleki
Egitimi Gelistirme ve Yaygmlastirma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle Ilgili
Gelirlere ve Harcanmasma Iliskin Esas ve Usuller"
b) 10/03/2003 tarih ve B.08.0.CED.0.34.01.02./121 (2003/16) sayih Genelge.
Bilindigi iizere; 3308 sayih Kanunun 32. Maddesi geregince, 9irakhk, mesleki ve
teknik egitimi gelistirme ve yaygmlastirma hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde
kullanilacak gelirler ve gelirlerin harcama esas ve usulleri Bakanhgimiz ve Maliye
Bakanhgmca ortaklasa hazirlanarak ilgi (a) esas ve usuller yiiriirliige girmistir.
Ilgi (a) esas ve usuller cercevesinde hazirlanan ilgi (b) genelge ile; Genel
Mudurliigiimuze bagh mesleki ve teknik ogretim okul ve kurumlannda gorevli kadrolu ve
kadrosuz atolye ve meslek dersi ogretmenleri ile usta ogreticilere okulda ve isyerlerinde
yaptiklan egitimle ilgili olarak ek iicret odemeleri ger^eklegtirilmektedir.
Ilgi (a) esas ve usullerin 8. maddesi geregince; 2014 yilmda yapilacak ek iicret
odemelerinin ayhk tutarmm hesaplanmasinda; ilgi (b) genelgede belirtilen, "a) I^letmelere
ogrenci gonderen okul vc kurumun brangi atolye ve meslek dersi olan mudiir ve mudiir
yardimcilan ile isletmelerde yapilan meslek egitiminde gorevli kadrolu ve kadrosuz atolye ve
meslek dersi bgretmenlerine 250 (ikiyiizelli), b) Okulda ve'kurumda" yapilan meslek egitimi
ile geli^tirme ve uyum kursu veya meslek kurslannda gorevli kadrolu ve kadrosuz atolye ve
meslek dersi ogretmenleri ile usta ogreticilere 150 (yiizelli) gosterge rakami uygulanacaktir."
ifadesi yer almakta.dir.
, f
Bu cer9evede, ek iicret odemelerinde Ocak aymda memur ayhklarma uygulanan maas
katsayisi, (2014 Yih Ocak Ayi maas katsayisi (0.076998)) ile 9arpimi sonucu bulunan tutarlar
esas almacaktir. 2014 yih boyunca yapilacak olan Ek Ucret ve Huzur Hakki
hesaplamalarmda 2014 yih Ocak ayi katsayisi esas almacaktir.
Yukandaki a^iklamalarda dikkate almarak; Ek iicret odemesinin zamamnda
yapilabilmesi ve ihtiya9 duyulan odenegin okullanmiz adina, ilgili okul/kunimun bagh
bulundugu saymanhklara gonderilebilmcsi i9in; Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigu
internet sitesi Okul/Kurum Uygulamasi boliimiinde yer alan "Ek Ucret ve Huzur Hakki
Odenek Talep Formunu" okul sifrenizi kullanarak 06/06/2014 tarihine kadar doldun-naniz
gerekmektedir.
Bu beige, 5070 sayili Hlektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli clcktronik imza ile inizalanmiptir
AAtatiirk Blv. 06648 Kizilay/ANKARA
Elektromk Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmtili bilgi lem: Tarhan OZKAYA
Tel: (0 312)4133366
Faks: (0 312)2226371
"Ek Ucret ve Huzur Hakkl Talep Formu" dolduailurken tarafimzca hesaplanan odeme
rakamlan Ocak-Haziran Donemini iQeren 1. Donem Ek Ucret boliimiine islenecektir.
Kesinlikle Huzur Hakkl odemeleriyle ilgili bir talepte bulunulmayacaktlr.
Okullanmizm onceki donemlerdcn cepitli nedenlcrle odemesini yapamadiklan Ek
Ucret ve Huzur Hakkl odemeleriyle ilgili durumlanni [email protected] adresine
bildirmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve ilgi (a) esas ve usuller, ilgi (b) Genelge ile yukanda bahsedilen
a9iklamalar gercevesinde ip ve iplemlerin yiiriitulmesini rica ederim.
Osman YILDIRIM
Bakan a.
Genel Miidiir V.
DAGITIM:
B Plani
Bu beige, 5070 sayiii Elektronik Jmza Kanununun 5 inci niaddcsi geregince giivcnli elektronik imza ile inwalanmijitir
AAtatiirk Blv. 06648 Kizilay/ANKARA
Elektronik Ag: www.mcb.gov.tr
e-posta: tarhano/[email protected]
A y n n t i l i bilgi icin: Tarhan OZKAYA
Tel: (0 312) 4133366
Faks: (0 312)2226371
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
604 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content