close

Enter

Log in using OpenID

ACELE VE GUNLUDUR

embedDownload
18-TEM-2014 08:44 From:KHB GENEL SEKRETERLK 03523207313
Pa9e:1'7
To:3368857
(
T,
ACELE VE GUNLUDUR
T.C.
SAOLIK BAKANLIOI
TORKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Kayseri Ili Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi
KAYSERTILI
KAMU HASTANELER1 &Lid!
GENEL SEKRETERLIG1
Sayi :27268541-800/
Amaciyla
Konu
Yurtdisina Gonderilecek Personel
Evrak
Tarih
Bldmi
No
11830
18/07/2014
:
: yaz lveri
GitEN EVRAK
Ilgi: Turkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Destek ye Mari Hizmetler Kurum Balkan Yardimciligtrun
15.07.2014 tarih ve 2014.1304995.821 sayth yams'.
1 $ubat 1974 tarihli ye 14786 say'''. Resmi Gazetede yayimlanarak ywrurluge giren "Yetistirilmek
Amaciyla Yurtdisina Gonderilecek Devlet Memurlari Hakkindaki YOnetmelik" cercevesinde
Kurumumuza 2014 Mali Yili icin 11 kisilik kontenjan tahsisi
Soz konusu yonetmelik cercevesinde ilisikte sunulan duyuru (Kururnumuz web sayfasinda da yer
almaktaciir. http://www.tkhk-govAr/TR,6/cluyuruiar.htm0 ve eklerinin personele nittracaata imkan verecek
sekilde duyurulmasinin ye yapilacak olan miiracaatlarin en gec 25 Temmuz 2014 tarihi mesai bitirnine
kadar Genel Sekreterligimize ulastinlmasi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
(I,- 6
(ff, ~s1L ,vim spa
Uzm. en--EREZI-)
Genel ekreter a.
rri Hizm6ler Baskam
EKLER:
1-Yazi Sureti (1 sayfa)
2-Duyuru (3 sayfa)
3-Basvuru Formu (2 sayfa)
- Kayseri Egitim ye Arastirma Hastanesi
Nimet Bayraktar Agiz ve Dis Sagligi Merkezi
Develi Hatice — Muammer Kocatiirk Devlet Hastanesi
- Banyan Devlet Hastanesi
Pinarbasi Devlet Hastanesi
- Tomarza Devlet Hastanesi
- Yaliyali Devlet Hastanesi
Incesu 119e Devlet Hastanesi
Yesilhisar Devlet Hastanesi
Atattn-k Bulvari Hastane Cad. Kocasinan/KAYSERI
Tel: 0 352 336 88 82
Fax:0 352 320 73 13
6
. .6 04c fc,
KAYSERI EOITIM ye ARASTIRMA
HASTANESI
TARIIII
SAYISE
HAVALE GERE6I
BILGI
DOSYA NO.
EKLER
KAYIT
Ti_ y , t
/ 4 •(/
..,
/
18-TEM-2014 08:44 From:KHB GENEL SEKRETERLK 03523207313
Page:2'7
To:3368857
T.C.
SAC LIK BAKANLIG1
TURKIYE KAMU HASTANALERI KURUMU
Destek ye Mari Hizmetler Kurum Balkan Yardmen*
Sayi: 77182748-774
Konu: Yetistirilmek Amamila
Yurtdisina Gonderilecek Personel
au; ANT..!<11 • TrAtKriT:
11)151.*.
N.ILEA/IiiIit'Nft:•. TR tif:
.Feita‘i YURI k
ti7Z7t4
-7,01413P4995
1. 11111#111111111
1.
44
1g#111111111111111
1 tibat 1974 tarihli ye 14786 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yiirurluge giren
"Yetistirilmek Amactyla Yurtdisina Gonderileeek Devlet Memurlan Hakkuidaki
Yonetmelik" cercevesinde Kurumumuza 2014 Mali Yilt iein 11 kisilik kontenjan tahsisi
yapilmisti r.
Soz konusu yonetmelik cercevesinde ilisikte sunulan duyuru (Kurumumuz web
sayfasmda da yer almaktadir http://www.tkhk.gov.tr/TR,6/duyurular.html) ye eklerinin
tiim birimlerinize rniiraeaata in3kan. verecek sekilde duyurulmasuun ve yapilacak plan
milracaatlann en gec 4 Mustos 2014 tarihi mesai bitirnine kadar Tiirkiye Kamu Hastaneleri
Kurumuna ulasttnImasimn teminini rica ederim.
Muse CEL1k
.Big 'an a.
•Milste Yardmet SI
EKLER:
1- Duyuru ( 3 Sayfa)
2- Kontenjan Listesi ( 1Sayfa)
1260111.bd
C Plan
Destek ye Idari Hizmetler Ktinjfil Ba9kan Yardmen*
E§itim, AraVirma ye GeliVirme Dare RaOanIrOi
Bilgi:N,TAYBOnA
Tel: 0.312.7052415
18-TEM-2014 08:45 From:KHB GENEL SEKRETERLK 03523207313
To:3368857
Qs)
,avelk:nr
44111OWArtni,
T.C.
SAWK BAKANLIOI
TURKWE KAMU HASTANALERI KURUMU
Destek ye Idari Hizmetler Kurum Balkan Yardimcdigt
Egitim Aratirma ye Geii§tirme Daire BakanItgi
YET1STiR1LMEK AMACIYLA YURTDISINA GONDERILECEK PERSONEL ILE
tLGILI USUL 'VE ESASLAR1 BELIRLEYEN DUYURU
657 Sayth Devlet Memurlari Kanunu'nun degisik 78., 79., 218. maddeleri ye aril
kanunun 80. maddesine istinaden hazirlanan "Yetistirilmek Amactyla Yurtchstna
Gonderilecek Deviet Memurlart Hakkindaki Yonetmelik" esaslarma gore, 2014 plinda
Kurumumuz birimlerinin hizmet kapsamma giren konularda Kurumumuzca 11 kisinin
yurtdisma gonderilmesinin Bakanlar Kuruhfnun 27/01/2014 tarihli ve 2014/16069 sayth
karanyla uygun gortildagil Basbakanhk Kanunlar ve Karat-Ear Genel Mudiir
25/06/2014 tarih ye 31853594-125-1-2779 sayth yaztlartyla bildirilmistir.
A- YURTD1$INA GONDERILECEK ADAYLARDA ARANAN GENEL SARTLAR
1- Kontenjanlarda belirtilen konulara iliskin meslek dallannda yuksek ogrenimini
bitirmis ve bu meslekte adaylik dahil en az tic ytl calistms olmak.
2- Son tic ytlltk sicil doneminde olumlu sicil almts olmak.
3- Son iig yll icinde kademe ilerlemesinin durdurulmast cezasuu almanus olmak.
4- Erkek adaylar icin askerlikle iliskisi bulunmamak. (2014 yth icinde askerlikle
iliskisinin olmadigint beigelerneli)
5- 50 yasindan btiytik olmamak.
6- Daha Once yurt icinde aym konuda veya yurt chsinda ayru duzeyde egitim veya
ogrenim gOrmemis olmak.
7- Kamu Personeli Yabanot Dil Seviye Tespit Sinavindan (KPDS) veya Yabanct Dil
Seviye Tespit Smavindan (YDS) en az 70 (YDS-KPDS-C) veya TOEFL-jBT en az (84),
Almanca ve Fransizca icin ise ilgili (like kurumlantun (esclegerliligi kabul edilmis)
yaptigi smavlarda alinan belgeye sahip olmak. (Avrupa Ortak Dil cercevesi Seviyeleri en az
(B2) )Yurtdisma gonderileceklerin yabanct dil bilgisi diizeyini gdsterir basart beigelerinin, 04
Agustos 2012 - 04 Agustos 2014 tarihleri arastnda alinnus olmasi gerekmektedir.
8- Hastaltk sebebiyle egitim ve ogrenimini gerceklestiremeyeceg1 genet hOkOmler
cercevesinde hastaltk raporuyla tespit edilenler haric. bu YOnetmelik hilkilmierine gore geri
9agrilmarrn olmak.
9- Yurtdist ogrenimini bitirdikten sonra yurda cidaslerinde, Bakanligin uygun
gordtigil yer ye gorevde, yurtdtsmda kalman surenin iki kati kadar mecburi hizmet yapmayi
kabul etmek.
Page:3/7
18-TEM-2014 08:45 From:KHB GENEL SEKRETERLK 03523207313
To:3368857
B- ADAYLARDA ARANILACAK OZEL SARTLAR
Kontenjan listesinde "Siruf ' bashkit boliimde belirtilen;
arS.H.S." Saglik Hizmetleri Strufinda caltsaniari.
b)"T.H.S." Teknik Hizmetleri Strulinda calisanlart.
c)"G.1.H.S.- Gene Idari HizmetIer Sinifinda calisaniart gostermektedir.
C- MURACAAT EDECEKLERDEN ISTENEN BELGELER
1- Diplomasi ile varsa Lisansustu diplomasmin ve katildigi hizmetici egitim kursu
belgelerinin tasdikli fotokopileri.
2- Niifus FICIviyet Cuzdani Ornegi. (fotografli) (1 ye 2 nolu belgeler birim amirierince
tasdik edilebilir.)
3- Erkek adaylarm askerligini yaptigina veya tecil ettirdigine dair beige. (Tecil belgesi
2014 yilint kapsamak zorundadir)
4- Usuliine uygun olarak doidurulmus ve amirince onaylanmis "Liasvuru Formu"
(Kurumumuz interne sayfasinda yer alan formun bilgisayar ortammda doldurulup ciktismin
ahnmasi ye fotograf yapistirtimast)
5- Kamu Personeli Yabanci Dil Seviye Tespit Sinavindan (&PDS) veya Yabanci Dil
Seviye Tespit Sinavindan (YDS) en az 70 (YDS-KPDS-C) veya TOEFL-iBT en az (84),
Almanca ve Fransizca 19in ise ilgili ulke kurumlarinin (esdegerliligi kabul edilmiq)
yaptigi sinaviarda alinan beige. (Avrupa Ortak Dii cercevesi Seviyeleri en az (82) olmalidir)
Yabanci dil bilgisi dtizeyini gOsterir bawl belgelerinin 4 Akustos 2012 - 4 Akustos
2014 tarihleri arasinda alum's olmasi gerekmektedir. (Dil belgeleri fotokopi ise birim
amirince aslina uygun olduguna dair tasdik edilecektir.)
6- Ingilizce (yabanci diii Almanca ve Fransizca olanlar icin bu dillerde) ve Tiirk9e
olarak ayri ayri haztrianmis ozge9mis.
7- Onayli Hizmet Belgesi
8- Istenilen belgeleri eksik °Ian adaylar degerlendirilmeye alinmayacaktir.
Page:4'7
18-TEM-2014 08:45 From:KHB GENEL SEKRETERLK 03523207313
To:3366857
rz.f
mmitsmrw.r.
D- MURACAAT, SEciM $EKLI VE GENEL HUKUMLER
- (A) BolUmiindeki genel sartlar ile (B) bolumundeki kontenjanlarla ilgili ozel sartlart
tastyanlar, ekteki Kurumumuz internet sitesinde yer clan "Basvuru Formu"nu ( Birim
amirlerince tasdik edilecektir) doldurarak, (C) bOliimundeki istenen diger belgeleri
kaseli, asbnm aymichr ibareli olarak) tamamladtktan sonra kurum merkezinde
gOrev yapanlar Kurum Balkan Yarchmciligma/Daire Baskanligma, tasra teskilatmda &rev
yapanlar Genel Sekreterliklere milracaat edeceklerdir. Kurum Balkan YarchmcillIclan/Daire
Baskanliklart ye Genel Sekreterlikler taraftndan altnan milracaatlar en gec 4 Akustos 2014
tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuz genet evrak biriminde olacak sekilde gonderilecektir.
Evraklarm Kurumumuza vaktinde ulgmamast halinde adaylarin bapurulan kabul
edilmeyecek olup sorumluluk evrak gonderen birime aittir.
Sahsi basvurular kabul edilrneyecektir.
2 Kurum Baskan Yarclunciliklart/Daire Baskanhklart ve Genel Sekreterlikler
giinderilecek iist yaziya turn ekleri dizi pusulast halinde yazacaklardir.
3- Formun arkasma milracaat edilecek olan konu yazilacaktir.(Sadece bir konu
yazilacaktir)
4- Turn mQracaatlar Kurumumuz Miiracaat Kabul Komisyonunca Bakanitgima
Egitim ye Secme Komisyonuna sunulacaktir.
5- Bakanhgtma Egitim ye Secme Komisyonu'nca secilen adaylar 20 Aiustos 2014
tarihinde Bakanligunada sinaya (miitakata) tabi tutulacaktir.
6- Smava katilmast uygun gorillen adaylara cagn yapilacak ye cagrt yapilan adaylar
sinav tarihi ye yol sUresi de dikkate alinarak Genel Sekreterlikler tarafrndan izinli saytlacaktir.
Ayrtea smaya katilmast uygun gOrUlenlerin isim listesi Kurumumuz web sayfasmda ilan
edilecektir.
7- Bu maksatla Ankara'ya
ye diger masraflar adaylarca karsdanacakur.
8- Yurtdtsina gitmeye hak kazanan adaylara Kurumumuz tarafindan gerekli bilgi
verilecektir.
9- Bu duyuruda saytlan genel ye ozel sartlart tastmadtklart sonradan anlastlan
adaylarla ilgili islemler, sonuclartyla birlikte iptal edilecektir.
Pa9e:5/7
18-TEM-2014 08:45 From:KHB GENEL SEKRETERLK 03523207313
Pa9e:6/7
To:3368857
BILGI FORMU
1. KiMLid
FOTO
TC Kimlik No:
Ad! Soya&
Baba Adt:
Do§um Yeri-Yili:
Ana AM:
Medeni Hall:
_. ._
!Ices':
Ili:
CR No:
Aile Sira No:
Sira No;
Askerlik Durumu:
Emekli Sicil No:
Kurum Sicil No:
Gorey Onvant:
Kadro Drc;
Ne Tur Pasaporta Sahip:
Pasaport No:
KOy/Mahalle:
_
Pasaport Ge9erlilik Tarihi:
GOREV YERI: Adres ye Telefon
HER TURLU DUYURUNUN YAPILACAOI
ADRES, IKAMET-TELEFON
ye CEP TELEFONU
2. OGRENiM DURUMU
OKULU
OKULUN ADI VE YERI
E3iTi
AY YIL
aWANGIc
AY YIL
LISE VEYA DENGI
YUKSEK OO.DALI
YOK.06,0ST DALI
3. HiZMET DURUMU: (Son Wevinden onceki Wevleri) (Ilk gdrey yerinden ba§layarak)
GOREV YAPTIOI YER VE ADI
BALAMA
TARIlli
AYRILMA
TARIHI
ANLAMA
PEKIYI WI QRTA
KONUWA
PEKIYI iYi1/131.6_,
4. YABANCI DiL BiLGiSi: (Ilgili kareye x isareti konularak)
BILINEN YABANCI
OKUMA
DILLERIN ADI * 4 PEKIYilY1 QRTA
YAZMA
PEKIYI WI ORTA
• Yabanci Dil belgesi olanlar belgelerini ekleyeceklerbir.
Kurumu
TURKIYE KAMU
HASTANE LE RI
KURUMU
BAWANLIdl
Salmi
Strut'
1
SH
1
OH
Di4Hekimliginde Kullanilan Farkli Gatlintaleme
Tetkiklerinin Incelenmesi ye Uygulanmasi
(CT,MR,vb.)
Almanya Kamu Hastaneleri Kurumu
.
SLiresi
Gidilecegi Ulke
0-12 AY
OECD OLKELERi
0-6 AY
_
ALM A NYA
1
514:111 Tibbi Cihaz Yonetimi
0-6 AY
OECD OLKELERE
1
SH-TH Saglik Harcamalan
0-12 AY
OECD OLKELERI
0-6 AY
OECD ULKELERI
7
Kurum Toplamt
Ekitim ye treretim Kanusu
11
SH
Palyatif Tip,Palyatif Bakon,Yaruk
Merkezlen,Premattlire Retinopatisi,Hasta
Agtriama Egitimi,Hastanelerde Hasta
Gilvenitinin Satlanmasi,Klinik Rehber Haziriama
Metodolojisi
Lsee922 :0i
2014 YILINDA YETIFiRiLMEK AMACIYLA YURT 01$1NA GONDERILECEK DEVLET MEMURLARI iciN KURUMLARA TAHSIS EIALEN
KONTENJANLARA iliSKiN (I) SAYILI CETVEt.
18-TEM-2014 08:46 From:KHB GENEL SEKRETERLK 03523207313
U
*C Z.Vot ,VA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
192 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content