close

Enter

Log in using OpenID

20 Şubat 2015 Son Başvuru tarihi: 24

embedDownload
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ
UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI ALIMI İLANI
Yayınlanma tarihi: 20 Şubat 2015
Son Başvuru tarihi: 24 Şubat 2015, saat 16.00
5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu gereğince, Yunus Emre Enstitüsünün (Ankara) çeşitli
birimlerinde uzman ve uzman yardımcısı olarak personel istihdam edilecektir. Ayrıca Enstitü
Başkanının takdiri ile gerekli görüldüğü takdirde Enstitünün yurtdışındaki merkezlerinde de
görevlendirilebilir.
I.
Özel Şartlar:
Yunus Emre Enstitüsünde uzman yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek adayların;



T.C. vatandaşı olması,
Başvurulacak birime göre, Üniversitelerin Sosyoloji, İktisat, Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar
bölümlerinin 4 yıllık lisans programlarından mezun olması,
İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birisini iyi derecede bilmesi,
Tercih Sebepleri:
-
Uluslararası geçerliği olan bir yabancı dili yeterli düzeyde bilmesi ve belgelendirmesi,
Adayın üniversitelerin ilgili bölüm/programlarından yüksek lisans veya doktora derecesine
sahip olması,
Alanında bilimsel yayın yapmış olması,
Alanıyla ilgili daha önce ulusal veya uluslararası projelerde görev almış olması,
Yurtdışı deneyimine sahip olması,
Yurtiçinde veya dışında uluslararası siyaset, kültürel diplomasi, eğitim vb. alanlarda faaliyet
gösteren nitelikli kurumlarda çalışmış olması.
II.
Başvuruda Aranacak Belgeler:
III.
- Özgeçmiş (CV)
- Lisans mezuniyet belgesi
- Yüksek lisans veya doktora mezuniyet belgesi (varsa)
- Yabancı dil belgesi (varsa)
- Akademik yayın listesi
- Sigorta hizmet dökümü veya hizmet belgesi,
- 1 adet vesikalık fotoğraf
Genel Şartlar
1. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
2.
3.
4.
5.
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak.
Başvuru şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten son başvuru tarihi saat
16.00’a kadar başvurularını yapacaklardır. Posta/kargo ile yapılan başvurularda oluşabilecek
gecikmeler nedeniyle süresi içinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar adaylara e-posta veya telefon yoluyla tebliğ
edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ön değerlendirme sonuçlarına göre uygun görülen
adaylar 25 Şubat 2015 tarihinde mülakat yapılacaktır.
Başvuru yapan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp
taşımadıklarını, kurumumuza belgeleri ile ibraz etmek zorundadır. Durumlarını
belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunu geçersiz hâle getirme
ve göreve alım işlemini iptal etme ile ilgili kurumun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
229 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content