close

Enter

Log in using OpenID

- 1 - HAYAT BOYU BECERİ EĞİTİMİ HAREKETLİLİK PROJESİ

embedDownload
-1-
HAYAT BOYU BECERİ EĞİTİMİ HAREKETLİLİK PROJESİ
GÖNDEREN KURUM İLE KATILIMCI ARASINDAKİ SÖZLEŞME
EK-2
Proje No: 2014-1-TR01-KA102-000765
Bir tarafta
……………….. ………………………………………….. tarafından temsil edilen
(bundan sonra “kurum” olarak anılacaktır)
Ve diğer tarafta
……………………………………………. ………..(bundan sonra “katılımcı” olarak anılacaktır)
Bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve aşağıda belirtilen Özel Şartlar ile Ekler
üzerinde
MUTABAKATA VARMIŞLARDIR.
Ek I
Ek II
Ek III
Özel Şartlar
Genel Şartlar
Çalışma Programı
Kalite Taahhütnamesi
ÖZEL ŞARTLAR
MADDE 1 – PROJENİN AMACI
1.1
1.2
1.3
1.4
Kurum, katılımcıya Erasmus + programı kapsamındaki Hareketliliği gerçekleştirmesi için
imkân sağlar.
Katılımcı, sorumluluk kendisine ait olmak üzere Ek-II’de tanımlanan Hareketliliği
gerçekleştirme sorumluluğunu üstlenerek, sağlanan imkânı proje şartları içerisinde kabul
eder.
Katılımcı, işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve şartları okuyup kabul ettiğini beyan eder.
Sözleşme ile ilgili herhangi bir düzeltme veya ek sözleşme, yazılı olarak yapılır.
Proje kapsamında;
Meslek dersi öğretmenlerinin; eğitmenlik becerisine yönelik AB standartlarındaki
uygulamaları görerek mesleki becerilerin öğrencilere nasıl aktarılacağının gözlemlenmesini
sağlamak,
Okul deneyimi ile AB ülkelerindeki meslek okullarının idare, işleyiş, sektör işbirliği gibi
konularda gözlem yapma imkânı sunmak,
Sektör deneyimi ile alanlarına yönelik gelişmeleri gözlemelerini sağlamak,
İş ortamında, sektörün içinde tecrübe edinmelerini sağlamak hedeflenmektedir.
MADDE 2 – SÜRE
2.1 İşbu sözleşme, taraflardan sonuncusunun sözleşmeyi imzaladığı tarihte yürürlüğe girer.
Proje No : 2014-1-TR01-KA102-000765
Katılımcı
(Paraflar)
Kuruluş
-2-
2.2
Hareketlilik, en erken Nisan 2015 tarihinde başlar ve en geç Nisan 2016 tarihinde sona erer.
Yararlanıcı bu sürelere uymak zorundadır. Süreye bağlı kalınmamasından kaynaklanan tüm
geri ödeme ve cezai yaptırımlar yararlanıcı tarafından karşılanacaktır. Hareketliliğin süresi
her durumda 30 (otuz) günden az olamaz
MADDE 3 – HAREKETLİLİĞİN FİNANSMANI
3.1 Hareketlilik için sağlanan eş-finansman niteliğindeki azami Topluluk hibe miktarı Ulusal
Ajans tarafından belirlenen miktar kadardır.
3.2 Hibenin nihai miktarı, gerçekleşen hareketlilik süresinin her hafta için UA tarafından
belirlenen miktarın (€) ile çarpılmasıyla belirlenir. Katılımcı, gerçekleşen hareketlilik
süresinin başlama ve sona erme tarihlerine ilişkin kanıtlar sunmak zorundadır.
MADDE 4 – ÖDEME DÜZENLEMELERİ
4.1 Ödeme yararlanıcıyı kabul eden yurtdışı ortak kuruma fatura karşılığı yapılır.
Yapılan ödemenin içeriği; Yeme-içme, konaklama, yerel ulaşım ve eğitimi kapsamaktadır.
4.2 Yurtdışı ödeme yapılan kurum yararlanıcının zaruri ihtiyaçları olan (Yeme-içme,
konaklama, yerel ulaşım) giderleri kapsamaktadır.
Bu giderler dışındaki giderler katılımcıya aittir.
Katılımcıya direk olarak herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
MADDE 5 – PROJE YÜRÜTME DÜZENLEMELERİ
Katılımcı Öğretmen;
5.1 Gönderen ve alıcı ülkenin çalışma, genel ve meslek adap ve kurallarına ve buna bağlı yasal
düzenlemelerine uymakla,
5.2 Proje de belirtilen zamanlar çerçevesinde üzerine düşen görevleri yapacağını ve
tamamlayacağını kabul etmekle,
5.3 Gidilen ülkeden hareketliliğin bittiği tarihte dönmekle; Projede belirtilen gidiş-geliş eğitim
ve eğitim sürelerine uymakla,
5.4
Erasmus+ projeleri kapsamında uygulanan ülkemizdeki ve AB’deki yasal mevzuat ve
program kurallarını araştırıp öğrenmekle,
Sorumludur.
Katılımcı öğretmen olarak;
5.4 Tarafından istenen tüm belge, rapor, evrak ve bilgileri proje çerçevesinde ilgili birimlere
ikaza mahal vermeden hazırlayıp zamanında ulaştıracağını,
5.5 Projede ki düzenlemelere uyacağını ve projenin en üst seviyede verimli olması için gayret
sarf edeceğini,
5.6 Kurum tarafına bildirilen konular da gizlilik hükümlerine uyacağını,
5.7 Herhangi bir problem veya değişiklik durumunda alıcı ve özellikle gönderen kuruma bilgi
vermeden ve bu kurumun iznini almadan herhangi bir iş/işlem yapmayacağını,
5.8 Gideceği ülkede proje amacına uygun çalışmalar dışında herhangi bir faaliyete
katılmayacağını,
Proje No : 2014-1-TR01-KA102-000765
Katılımcı
(Paraflar)
Kuruluş
-3-
5.9 Projenin yaygınlaştırma çalışmalarına katılacağını,
5.10 Gideceği ülke ve proje hakkında tam ve detaylı bilgi aldığından şartlar görevler ve haklar
konusunda projeyi hazırlayan kurum hakkında sonradan bu konularda herhangi bir şikâyeti
olmayacağını,
5.11 Ödenek ve yapılacak ödemelerin kullanışından haberdar olduğundan gidilen ülkede maddi
konu da yararlanıcı tarafından kaynaklanan problemler nedeniyle (borç alış verişi,
yararlanıcının parasını bitmesi vb..) alıcı ülke, alıcı kurum ve gönderen kurumların çıkacak
sorunlarda sorumlu olmadığını,
5.12 Tarafına proje kapsamında verilen görevleri tam ve eksiksiz yapacağını bunlardan
kaynaklanan sorunların sorumluluğunun tarafına ait olduğunu,
5.13 Proje kapsamında olan sigorta işlemleri dışında ve bilinçli olarak verdiğim tüm maddi ve
manevi hasarı karşılamayı,
5.14 Hareketlilik süresince tüm zararlı alışkanlık ve davranışlardan uzak duracağını,
5.15 Gittiği ülkede kendisi dışında kurumunu ve ülkesini temsil ettiğini unutmayarak buna göre
davranacağını,
Kabul ve taahhüt eder.
MADDE 6 – NİHAİ RAPOR
Katılımcı, Hareketliliğini bitimini müteakiben en geç 7 (yedi) gün içerisinde resmi formları
kullanarak nihai raporunu kuruma sunar.
MADDE 6 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
Hibe, işbu sözleşme hükümlerine, Topluluğun ilgili kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti
kanunlarına göre uygulanır. Katılımcı, sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin kurum
tarafından alınan kararları ve bu kararların uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri, ulusal hukuk
kurallarına uygun olarak yetkili mahkemeye başvurmadan önce yasal işlemlere konu edebilir.
Ayrıca; Katılımcının mücbir sebepler dışında eğitim süresini tamamlamadan dönmesi, geç
katılması, katılım işlemleri tamamlanmasına rağmen eğitimlere katılım sağlamaması
durumunda eğitimi için tahsis edilen tüm masraf ve ödemeler (yeme-içme, konaklama,
ulaşım vb..) katılımcıdan tahsil edilir.
BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunanlar Türkçe olarak ve iki nüsha
halinde hazırlanmış olan işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.
Katılımcı
Adına
İmza
Kurum
Adına
İmza
Adı Soyadı/ Görevi
Tarih:
Tarih:
Proje No : 2014-1-TR01-KA102-000765
Katılımcı
(Paraflar)
Kuruluş
-4-
Ek I
GENEL ŞARTLAR
Madde 1: Sorumluluk
Herbir akit taraf, işbu sözleşmenin ifası
sonucu kendisi veya personeli tarafından
uğranılan zararlar sebebiyle ortaya çıkacak
herhangi bir hukuki sorumluluktan, bu
zararların diğer tarafın veya personelinin
kasıtlı davranışından kaynaklanmaması
şartıyla, diğer tarafı muaf tutar.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi (ABEGPM), Avrupa
Komisyonu, Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğü(MTEGM) veya bu
kurumların personeli, işbu sözleşmeye
konu olan hareketliliğin uygulanması
aşamasında meydana gelebilecek herhangi
bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu
nedenle, MTEGM ABEGPM veya Avrupa
Komisyonu benzeri bir durum karşısında
tazminat ödenmesi talebini kabul etmezler.
Madde 2: Sözleşmenin Feshi
Kurum, katılımcının işbu Sözleşmeden
doğan yükümlülüklerden herhangi birini
yerine getirmemesi halinde, uygulanacak
hukukta hükme bağlanılan sonuçlara
bakılmaksızın,
katılımcının taahhütlü
mektup ile yapılan ihbarı almasından
itibaren bir ay içinde hiçbir önlem
almaması durumunda, herhangi bir ilave
yasal işleme başvurmaksızın sözleşmeyi
sona erdirme veya feshetme hakkına sahip
olur.
Katılımcı, sözleşmeyi sözleşme bitişinden
önce sona erdirir veya sözleşmede yer alan
kurallara uymazsa, katılımcı hâlihazırda
kendisi için ödenmiş olan hibe miktarını
iade etmek zorundadır.
Katılımcının sözleşmeyi “mücbir sebep”
sayılabilecek öngörülemez istisnai bir
durum veya katılımcının kontrolü dışındaki
ve
katılımcı
tarafın
hatası
veya
ihmalkârlığından kaynaklanmayan vb. bir
olay sonucu sona erdirmesi durumunda
kuruma hareketlilikten önce ivedilikle bilgi
vermesi gerekmektedir.
Proje No : 2014-1-TR01-KA102-000765
Madde 3: Bilgilerin Korunması
Sözleşmede yer alan bütün kişisel bilgiler,
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin
kişisel bilgilerin Topluluk kurum ve
kurumları tarafından kullanılmasına ve bu
bilgilerin serbest dolaşımının 45/2001
sayılı Yönetmeliğin (EC) ve kişisel
bilgilerin korunmasına ilişkin esaslarına
uygun olarak kullanılır. Bu bilgiler,
bunların Topluluk kanunları kapsamında
kontrol ve denetimden sorumlu (Avrupa
Sahtecilikle Mücadele Ofisi [OLAF] veya
Avrupa Sayıştayı) kurumlara aktarılması
imkanına halel getirmemek kaydıyla,
münhasıran gönderen kurum, ABEGPM ve
Avrupa Komisyonu tarafından ve sadece
sözleşmenin uygulanması ve takibi ile
sınırlı olarak kullanılır.
Katılımcı, yazılı olarak talep etmesi
durumunda, kendisine ait kişisel bilgilere
ulaşma hakkını kazanabilir ve hatalı ya da
eksik bilgileri düzeltebilir. Katılımcı,
kendisine ait kişisel bilgilere ilişkin
herhangi bir sorun için gönderen kuruma
ve/veya
ABEGPM’ye
başvurmalıdır.
Katılımcı, kendisine ait kişisel bilgilerin
gönderen kurum, ABEGPM, Avrupa Veri
Koruma Gözetmeni ve Avrupa Komisyonu
tarafından kullanımına ilişkin şikayette
bulunabilir.
Madde 4: Kontroller ve Denetimler
Sözleşmenin tarafları, hareketlilik ve
sözleşme hükümlerinin uygun şekilde
yerine getirildiğinin kontrol edilmesi
amacıyla ABEGPM, Avrupa Komisyonu
veya onların yetkili kıldığı diğer bir yetkili
harici kurum tarafından talep edilen her
türlü
ayrıntılı
bilgiyi
sağlamakla
yükümlüdür.
Madde 5: Diğer Hükümler
Sözleşeme tarafları sözleşmede yer
almayan konularda AB mevzuatı ve kendi
ülkelerindeki iç mevzuata tabidirler.
Katılımcı
(Paraflar)
Kuruluş
-5-
EK.II
ÇALIŞMA PROGRAMI
ÇALIŞMA PROGRAMI (4 Hafta)
3. hafta işletme deneyimi
1.hafta Okul deneyimi





Okul yönetiminin incelenmesi
Ders işleyiş metotları
Okul işletme işbirliği
Kullanılan eğitim materyallerinin
incelenmesi
Öğretim yöntem ve teknikleri
uygulaması





Sektörel gelişmeler ve ilişkiler
Çalışma şartları
Alana özgü gelişmeler
Araştırma geliştirme
çalışmaları(Arge)
Kalite kontrol - Toplam kalite
4. hafta İşletme deneyimi
2. hafta İşletme deneyimi





Sektörel durum – sektörel analiz
İşletme yapısı, İşletmede yer alan
bölümler
Organizasyon yapısı- insan
kaynakları
İşletmede hizmetiçi eğitimler Çalışanların işbaşı eğitimi
İşletmelerde öğrenci stajı
Proje No : 2014-1-TR01-KA102-000765





İş sağlığı ve güvenliği
Ağır ve tehlikeli işler,
STK ilişkiler
Satış pazarlama - Müşteri ilişkileri
Üretim uygulamaları
Katılımcı
(Paraflar)
Kuruluş
-6-
EK. III
HBBE HAREKETLILIK PROJESI ORTAKLIK KALITE TAAHHÜDÜ
GÖNDEREN KURULUS TAAHHÜT EDER:
Tanımlama
Yerleştirme amaçlarını, geliştirilmesi hedeflenen beceri ve yeterlilikleri esas
alarak tanımlamak.
Seçme
Bu amaçlara uygun Yerleştirme içeriğini, proje süresini, ev sahibi kuruluşu
ve hedef ülkeyi seçmek.
Belirleme
Katılımcıları açık bir şekilde tanımlanmış şeffaf ölçütleri esas alarak
belirlemek.
Hazırlama
Katılımcıları, ev sahibi ülkenin yaşam tarzına, çalışma ve kültürel hayatına,
özellikle mesleki ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri dil eğitimi aracılığıyla
hazırlamak.
Oluşturma
İçeriği tarafların tamamı için şeffaf olan ve staj sözleşmesini de kapsayan bir
sözleşme oluşturmak.
Tesis Etme
Seyahat, konaklama, vize/çalışma izni ve sosyal güvenlik sigortası
düzenlemelerine yönelik organizasyonların tesis etmek.
Değerlendirme
Her bir katılımcıyı, Leonardo da Vinci programına katılarak edindikleri
kişisel ve mesleki gelişimleri açısından değerlendirmek.
ARACI KURULUS TAAHHÜT EDER:
Seçme
Yerleştirme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için uygun ev sahibi
kuruluş seçmek.
Temin etme
İlgili tüm taraflara ilişkin ayrıntıları sağlamayı ve katılımcıların kendi
ülkelerinden ayrılmalarından önce nihai düzenlemelerin yapılmasını
temin etmek.
GÖNDEREN KURULUS VE EV SAHIBI KURULUS ORTAKLASA OLARAK TAAHHÜT EDER:
Görüşmeler Yapma
Her katılımcıya uygun staj programı oluşturmak için (mümkünse hazırlık
ziyaretleri sırasında) görüşmeler yapmak.
Anlaşmaya Varma
İzleme ve rehberlik konularında anlaşmaya varmak.
Yürütme
Kazanılan beceri ve yeterliliklerin tanınmasını sağlamak için üzerinde
uzlaşmaya varılmış geçerli kılma uygulamalarını yürütmek.
Oluşturma
Katılımcılar dahil, tüm taraflar için uygun haberleşme kanallarını
oluşturmak.
Değerlendirme
Projenin gelişimini sürekli olarak takip ederek değerlendirmek ve
gerekiyorsa uygun tedbirler almak.
Katılımcı
Proje No :
(Paraflar)
Kuruluş
-7-
EV SAHIBI KURULUS TAAHHÜT EDER:
Geliştirmek
Görev Vermek
Belirlemek
Sağlamak
Kontro Etmek
Ev sahibi ülkeyle ilgili anlayış ve kültürel bilinci geliştirmek.
Katılımcılara bilgilerine, becerilerine, yeterliliklerine ve eğitim
amaçlarına uygun görev ve sorumluluklar vermek ve bunlara uygun araç
ve ekipmanları hazır bulundurmak.
Katılımcının eğitimine ilişkin gelişimini izlemek için eğitmen belirlemek.
Gerektiğinde pratik destek sağlamak.
Her bir katılımcının uygun sigorta kapsamı altına alındığını kontrol
etmek.
KATILIMCI TAAHHÜT EDER:
Uymak
Yerleştirmesiyle ilgili olarak üzerinde müzakere edilmiş bütün
düzenlemelere uymak ve yerleştirmenin başarılı olması için her
türlü çabayı sarf etmek.
Riayet etmek
Ev sahibi kuruluşun kural ve düzenlemelerine, normal çalışma
saatlerine, davranış kurallarına ve gizlilik hükümlerine riayet etmek.
İrtibata Geçmek
Yerleştirmeyle ilgili herhangi bir değişiklik ya da problem olması
durumunda Proje Sahibi/Gönderen Kuruluşla irtibata geçmek.
Rapor Sunmak
Yerleştirme sonunda harcamalarla ilgili olarak talep edilen
destekleyici belgelerle birlikte, belirlenen şekilde hazırlanmış bir
rapor sunmak.
Proje No : 2014-1-TR01-KA102-000765
Katılımcı
(Paraflar)
Kuruluş
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
231 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content