close

Enter

Log in using OpenID

Bursluluk - Turgut Özal Üniversitesi

embedDownload
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
09 TEMMUZ 2014/ SENATO
T.C.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan
lisansüstü programlara burslu olarak alınacak lisansüstü öğrenciler ile yurt içinde ve yurt dışındaki
diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrencilerden Turgut Özal
Üniversitesi adına burs verilmesine karar verilenler ilgili başvuru ve değerlendirme esasları ile
bursluluk statülerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesine bağlı Enstitülerin lisansüstü
programlarında, bilimsel hazırlık programı hariç, öğrenim gören burslu öğrenciler ile diğer
yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrencilerden Turgut Özal
Üniversitesi adına burs verilmesine karar verilenlerle ilgili düzenlemeleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Turgut Özal Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyeti: Üniversite Mütevelli Heyetini,
c) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,
ç) Enstitü: Rektörlüğe bağlı lisansüstü eğitim veren enstitüleri
ifade eder.
Bursluluk Statüleri
MADDE 4 - (1) Üniversitede burslu veya indirimli olarak lisansüstü eğitim görmek isteyen
öğrencilere ilgili Enstitü ve Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen oranlarda burs veya indirim uygulanır.
(2) Bursluluk statüleri aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Tam Burs: Tezli lisansüstü programlardaki öğrencilere eğitim-öğretim ücreti muafiyetini ve
lisansüstü başarı bursunu,
b) Personel Bursu: Üniversitede görevli personelin yararlandığı burs olup, belirlenen oranlarda
eğitim-öğretim ücreti muafiyetini,
c) Proje Bursu: Üniversitede yürütülen dış kaynaklı projelerde ücret karşılığı görev yapan tezli
lisansüstü programlardaki öğrencilerin yararlandığı burs olup, belirlenen oranlarda eğitim-öğretim
ücreti muafiyetini,
ç) Araştırma Bursu: TÜBİTAK BİDEP benzeri programlardan burs kazanmış öğrencilere
sağlanan burs olup tezli lisansüstü programlardaki öğrencilerin belirlenen oranlarda eğitim-öğretim
ücreti muafiyetini,
d) Ar-Ge Kurum Bursu: Ar-Ge merkezi statüsündeki kuruluşlarda Ar-Ge personeli olarak
görevli öğrencilere sağlanan burs olup tezli lisansüstü programlardaki öğrencilerin belirlenen
oranlarda eğitim-öğretim ücreti muafiyetini,
e) Lisansüstü Başarı Bursu: Üniversitede tezli lisansüstü programlarda eğitim gören öğrencilere
aylık nakit olarak verilen bursu,
g) Mezunlar Başarı Bursu: Turgut Özal Üniversitesi lisans programlarından ilk üç derece ile
mezun olan ve Üniversitede mezun oldukları programın devamı niteliğindeki tezli lisansüstü
programlarda öğrenim gören öğrencilere eğitim - öğretim ücreti muafiyetini,
ifade eder.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
09 TEMMUZ 2014/ SENATO
Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı
MADDE 5 - (1) Personel, proje ve mezunlar başarı bursu dışındaki bursluluk statüleri için
öğrenci kontenjanları, Üniversitede yürütülen araştırma ve projeler ile eğitim-öğretim faaliyetleri göz
önünde bulundurularak ilgili anabilim dalının önerisi, ilgili Enstitü Kurulu ve Senatonun kararı,
Mütevelli Heyetinin onayıyla belirlenir. Onaylanmış kontenjanlar ilgili eğitim-öğretim yılının tavan
kontenjanları olup, herhangi bir dönemde boş kalan tam burs, proje bursu, araştırma bursu, ar-ge
kurum bursu, lisansüstü başarı bursu tavan kontenjanlarını aşmayacak şekilde yeniden öğrenci
alınabilir.
(2) Personel bursu statüsünde belirli bir kontenjan ayrılmayıp, bu bursluluk statüsü için yapılan
başvurular ilgili Enstitü tarafından değerlendirilerek, durumu uygun bulunanların kabulü ilgili Enstitü
Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.
(3) Proje bursu statüsünde belirli bir kontenjan ayrılmayıp bu bursluluk statüsü için yapılan
başvurular ilgili proje yürütücüsü öğretim elemanının teklifi, anabilim dalının uygun görüşü, ilgili
Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
(4) Burslu öğrenci alınacak programlar ile öğrenci başvuru usul ve tarihleri Rektörlük
tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
Başvuru Şartları
MADDE 6 - (1) Üniversiteye proje bursu, personel bursu ve mezuniyet başarı bursu dışındaki
bursluluk statülerinde burslu öğrenci olarak başvurmak isteyen adayların;
a) Lisans mezuniyet notu ortalamalarının en az 3,00/4,0 olması, yüksek lisans mezuniyet notu
ortalamalarının ise en az 3,50/4,0 olması,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az
80 standart puan almış olmaları ya da ALES yerine uluslararası GRE ve GMAT sınavlarından
ALES’ten istenen puana eşdeğer puan almış olmaları,
c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da Üniversitenin yapacağı dil
yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 80 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL ve
IELTS gibi sınavlardan YDS'den istenen puana eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
(2) Birinci paragrafın (a), (b) ve (c) bentlerindeki şartların tamamını birlikte sağlayamayan
adayların, 100 puan üzerinden hesaplanan lisans mezuniyet not ortalamasının yüzde 40’ı, 100 puan
üzerinden hesaplanan yabancı dil puanının yüzde 20’si ve ALES puanının yüzde 40’ının toplamının en
az 75 olması halinde başvuruları kabul edilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabulü
MADDE 7 - (1) Lisansüstü burslu öğrenci adaylarının programa kabul işlemleri Üniversitenin
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre ve Üniversitenin belirlediği
kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
(2) 6. Maddedeki genel şartlara ek olarak Enstitü tarafından bilim sınavı yapılabilir. Bu sınavda
ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen asgari başarı şartını
sağlayamayan adaylar değerlendirmeye alınmaz.
(3) Adaylar 100 puan üzerinden hesaplanan; mezuniyet not ortalamalarının yüzde 40’ı, ALES
puanlarının yüzde 40’ı, yabancı dil puanlarının yüzde 20’sinin toplamından elde edilen puanlara göre
sıralanır, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenci burslu olarak kabul edilir.
Proje Bursu Uygulama Esasları
MADDE 8 - (1) Adayın proje bursu statüsünde değerlendirilebilmesi için, proje konusu ile
ilgili anabilim dalında Üniversitenin tezli lisansüstü programlarına kabul edilmiş veya proje konusu ile
ilgili anabilim dalında Üniversitenin bir tezli lisansüstü programı öğrencisi olması gerekir.
(2) Dış kaynaklı projesi kabul edilen öğretim elemanına projede kabul edilen nitelik ve sayıda,
projenin her 6 aylık süresi için 1 yarıyıl süre ile proje burslu lisansüstü öğrenci kontenjanı verilir.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
09 TEMMUZ 2014/ SENATO
Öğretim elemanı proje sözleşmesini imzalamasını takip eden ilk yarıyıl başında bu kontenjanı
kullanmaya hak kazanır.
İşlemlerin Takibi
MADDE 9 - (1) Burslu olarak yüksek lisans ve doktora programına alınan öğrenciler ile ilgili
işlemler, Ana Bilim Dalları ile Enstitüler tarafından ortaklaşa yürütülür. Öğrencilerin her tür özlük
hakları, yükümlülükleri ve işlemleri Enstitüler tarafından takip edilir.
(2) Bursluluk statüsü verilen her öğrenciye ana bilim dalı başkanı önerisi ile Müdürlükçe bir
öğretim üyesi sorumlu olarak atanır.
Öğrencilerin Yükümlülükleri
MADDE 10 - (1) Personel, Ar-Ge kurum ve Mezunlar Başarı burslusu dışındaki burslu
statülerde bulunan öğrenciler ana bilim dalı başkanlıklarının teklifi ile Enstitünün uygun gördüğü
araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetleri (staj, laboratuvar ve diğer uygulama çalışmaları, lisans
derslerinin sınavlarında gözetmenlik, vb.) ile ilgili işleri yapmayı kabul eder.
(2) Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, her dönem sonunda
sorumlu öğretim üyesinin raporu göz önünde bulundurularak, ilgili Enstitünün önerisi üzerine Senato
tarafından belirlenen kriterlere göre (FORM 58) yapılacak değerlendirmede dikkate alınır.
Değerlendirme sonuçlarına göre, öğrencilerin bursları Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kısmen veya
tamamen kesilebilir.
Bursluluk Devam Şartları
MADDE 11 – (1) Personel, Ar-Ge kurum ve Mezunlar Başarı burslusu dışındaki burslu
statülerde öğrenim görmekte iken başka bir kurumda işe girme, sağlık veya ailevi nedenlerle 9.
maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getiremeyecek olan öğrenciler ilgili anabilim dalının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile müteakip dönemden itibaren tam ücretli statüye geçerler.
(2) Ar-Ge kurum burslusu olarak kabul edilen öğrencilerin bağlı bulundukları kurumdan
ayrılmaları halinde bu öğrencilerin bursluluk statüleri ilgili dönemin sonunda sona erer. Bu
öğrencilerin diğer burslu statüler için başvuru hakkı saklıdır.
(3) Personel burslusu öğrencinin Üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda bursluluk
statüsü, ayrılma tarihini kapsayan dönem sonu itibarıyla sona erer ve müteakip dönem başından
itibaren öğrenci tam ücretli statüye geçmiş sayılır.
(4) Üniversitede yürütülen dış kaynaklı projenin tamamlanması veya durdurulmasına bağlı
olarak ya da kendi istekleri ile projeden ayrılmaları nedeniyle burslulukları sona eren proje burslusu
öğrenciler müteakip dönem başından itibaren tam ücretli statüye geçmiş sayılırlar. Bu öğrencilerin
diğer burslu statüler için başvuru hakları saklıdır.
(5) Geçerli mazereti olmadan yarıyıl kaydını yenilemeyen ya da bir yarıyıl devamsızlık yapan
öğrencinin bursluluk statüsü sona erer.
(6) Bursluluk hakları öğrencilerin devam ettikleri programın normal bitiş süresince devam eder.
(7) Yarıyıl not ortalaması 2,50’nin altına düşen öğrencilerin bursluluk statüleri sona erer.
(8) Yüksek lisans programlarında iki yarıyıl içinde dersleri tamamlayamayan ve iki yarıyıl
sonunda genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencilerin bursluluk statüleri sona erer.
(9) Doktora programlarında;
a) Dersleri dört yarıyılda tamamlayamayan,
b) Dört yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3,00’ın altında olan,
c) Beşinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına giremeyen,
ç) Yeterlik sınavından iki kez başarısız olan,
d) Doktora tez önerisi savunmasını zamanında yapmayan,
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
09 TEMMUZ 2014/ SENATO
e) Doktora tez önerisi reddedilen,
f) Tez izleme komitesince iki kez başarısız bulunan
öğrencilerin bursluluk statüleri sona erer.
(10) Lisansüstü eğitimleri süresince herhangi bir disiplin cezası alan öğrencinin bursluluk
statüsü sona erer.
(11) Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı eleman olarak görevlendirilmiş burslu
öğrencilerin, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen günlerde, geçerli mazeret olmadan bir ay
içerisinde beş gün devamsızlık yapması halinde bursluluk statüleri sona erer.
(12) Bursluluk statüsü iptal edilen öğrenci kalan sürelerin tam eğitim-öğretim ücretini öder.
(13) Bursu/indirimleri iptal edilen veya ilişiği kesilen öğrenciler tekrar burs/indirim kazanma
şansına sahip olamazlar.
Bursluluk Statüsü Değişikliği
MADDE 12 – (1) Ücretli veya diğer burslu statülerdeki öğrenciler eğitim süresi içinde burslu
öğrenci başvuru şartlarını sağladıkları takdirde, kontenjanlar dâhilinde uygun bursluluk statüsüne
başvurabilirler.
(2) Ücretli statüden burslu statülerden birine geçmek isteyen veya burslu statüler arasında
değişiklik talep eden öğrencilerin durumları ilgili anabilim dalının önerisi üzerine Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından incelenir. Bu öğrencilerin bursluluk statüsü değişikliği mevcut kontenjanlar kapsamı
içerisinde ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
gerçekleşir.
Lisansüstü Başarı Bursu Uygulama Esasları
MADDE 13 - (1) Lisansüstü Başarı bursunun verilmesinde aşağıdaki düzenleme ve ölçütler
esas alınır:
a) Öğrencinin herhangi bir kurumda çalışmaya başlaması halinde bursu kesilir.
b) Yüksek lisans öğrencisi olup ders aşamasında bulunanlara tam zamanlı araştırma görevlisi
net ücretinin %50’si oranında burs verilir.
c) Yüksek lisans öğrencisi olup tez aşamasında bulunanlara tam zamanlı araştırma görevlisi net
ücretinin %60’ı oranında burs verilir.
ç) Doktora öğrencisi olup yeterlilik öncesi aşamada bulunanlara tam zamanlı araştırma görevlisi
net ücretinin %60’ı oranında burs verilir.
d) Doktora yeterlilik sınavında başarılı olanlara tam zamanlı araştırma görevlisi net ücretinin
%75’i oranında burs verilir.
(2) Öğrenciler bursluluk statülerine ek olarak Üniversitenin takdir ettiği tamamlayıcı
imkanlardan (yemek, çalışma ofisi, vb.) yararlanabilirler.
Sağlık sigortası
MADDE 14 - (1) Üniversite, personel burslusu veya bir kuruma bağlı olarak çalışan ve sosyal
güvenlik sistemi kapsamındaki öğrenciler dışındaki burslu öğrencilere eğitim ve öğretim süresince
sağlık sigortası yaptırır.
(2) Enstitüler, bu kapsama giren öğrencilerin listesini Enstitüye kabulleri sırasında Rektörlüğe
yazı ile bildirir. İlişiği kesilenler ve personel burslusu veya ücretli statüye geçen öğrenciler için
Enstitünün talebi ile Rektörlükçe sigorta yaptırma veya iptal işlemi gerçekleştirilir.
Diğer Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrenciler İçin Bursluluk
MADDE 15 - (1) Yurtiçi ve yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü
öğrencilerinden, Turgut Özal Üniversitesinin ilgili fakülte/enstitü yönetim kurullarının önerisi ve
üniversite yönetim kurulunun onayı ile belirlenen sayıda öğrenciye, burslu oldukları süre kadar
mezuniyetlerini müteakip Turgut Özal Üniversitesinde öğretim elemanı olarak çalışmaları koşulu ile
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
09 TEMMUZ 2014/ SENATO
Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda burs sağlanabilir. Burs verilmeden önce
Rektörlük tarafından Ek:1’de yer alan Taahhütname ve Kefaletname Senedi imzalatılır. Bu
taahhütname hükümlerine aykırı durumlarda Taahhütname ve Kefaletname Senedi uyarınca işlem
yapılır.
Akademik Personel İndirimleri
MADDE 16 - (1) Üniversitenin öğretim görevlisi, okutman ve öğretim yardımcıları kadrosunda
bulunan öğretim elemanları, Enstitülerin tezli lisansüstü programlarında, alanları ile ilgili olmak
kaydıyla, ücret ödemeden eğitim görebilirler.
(2) Turgut Özal Üniversitesi öğretim elemanlarından kadrosunun bulunduğu bilim dalının
dışında başka bir anabilim dalında doktora programına kabul edilenler, öğrenim ücretinin % 25’inden
muaf tutulur. Söz konusu muafiyet öğretim elemanının Üniversite kadrosundaki görevi devam ettiği
sürece geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 17 -(1) Bu Yönerge, onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 -(1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
EK:
Ek 1: FORM 15 Taahhütname ve Kefalet Senedi.
1
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Oturum / Karar Sayısı
08/12/2010
21/1
Yönergedeki Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Oturum / Karar Sayısı
03.04.2013
11/4
Değişiklik Yapılan Madde
1
Kaldırılan maddeler
Mevcut 3. ve 4. maddeler kaldırılmıştır.
2
Madde numarası
değişikliği
Metin değişikliği
3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. ve 15. maddeler yeni madde olarak
eklenmiş, mevcut madde numaraları buna göre değiştirilmiştir.
1-(1), 2-(1), 8-(1), 14-(1), 17-(1)
Yönergedeki Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Oturum / Karar Sayısı
09.07.2014
2
2
Madde numarası
değişikliği
Metin değişikliği
Değişiklik Yapılan Madde
4. maddenin 2. Fıkrasının g bendi, 5. madde 3. fıkrası ile 8.
Madde, 16. Maddenin 2. Fıkrası yeni madde olarak eklenmiş, mevcut
madde numaraları buna göre değiştirilmiştir.
1- (g), ,4-(1), 5-(1), 6(1), 7-(3), 11-(4), 12-(2), 16-(1-2)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
263 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content