close

Enter

Log in using OpenID

5. sınıf deneme konuları

embedDownload
5.SINIF
Deneme Sınavları / İçer kler*
∗Deneme s navlar n n çer kler n gösteren tablolar 2013-2014 y ll k planlar na göre haz rlanm t r. 2014-2015 e t m y l ba lad
de kl k olab l r. çer kler n güncel hal ç n www.testokul.com adres n t klay n z.
5. S n f / Türkçe
Ö renme
Alan
Alt Ö renme Alan
5. S n f / Matemat k
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
2. Okudu unu Anlama
3. Okuma 4. Söz Varl n Gel t rme
5. Tür, Yöntem ve Tekn klere Uygun Okuma
4. Yazma
5. Görsel
Okuma
ve Görsel
Sunu
1. Yazma kurallar n uygulama
S ra
No
1. Görsel Okuma
12
12 12 12 12
Deneme S nav Konular
5. S n f / Fen B l mler
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
S ra
No
01
Deneme S nav Konular
01
Do al Say lar
02
Do al Say larla lemler
02
Bes nler n S nd r m
03
Uzunluk ve Zaman Ölçme
03
Vücudumuzda Bo alt m
04
Ara t rma Sorular Üretme, Ver Toplama, Düzenleme ve Gösterme
04
Kuvvet n Ölçülmes
05
Sürtünme Kuvvet
05
Ver Anal z ve Yorumlama
06
Madden n Hâl De
06
Temel Geometr k Kavramlar ve Ç z mler
07
Madden n Ay rt Ed c Özell kler
07
Üçgen ve Dörtgenler
08
Is ve S cakl k
08
Kes rler
09
Is Maddeler Etk ler
09
Kes rlerle lemler: Toplama ve Ç karma
10
I
n Yay lmas
10
Ondal k Göster m
11
I
n Maddeyle Kar la mas
11
Yüzdeler
12
Tam Gölge
12
Uzunluk ve Zaman Ölçme
13
Ses n Yay lmas
13
Üçgen ve Dörtgenler
14
Ses n Farkl Ortamlarda Farkl Duyulmas
14
Alan Ölçme
15
Canl lar Tan yal m
15
Geometr k C s mler
16
nsan ve Çevre l k s
17
Bas t B r Elektr k Devres nde Lamba Parlakl n
Etk leyen De kenler
18
Devre Elemanlar n n Sembollerle Göster m ve
Devre emalar
19
Yer Kabu unda Neler Var?
20
Erozyon ve Heyelan n Yer Kabu una Etk s
21
Yer Kabu undak Yer Alt ve Yer Üstü Sular
22
Hava, Toprak ve Su K rl l
2.Kend n Yaz l Olarak fade Etme
Toplam
nda çer k ve da l mlarda y ll k planlara göre
∗
∗∗
∗∗∗
Toplam
12 12 12 12 12
∗ 6. kazan ma kadar
∗∗ 11. kazan ma kadar
∗∗∗ 3. kazan ma kadar
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
Bes nler ve Özell kler
∗
∗∗
m
Toplam
12 12 12 12 12
∗ 3. kazan ma kadar
∗∗ 2. kazan ma kadar
5. S n f / Sosyal B lg ler
S ra
No
Deneme S nav Konular
5. S n f / ng l zce
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
S ra
No
Deneme S nav Konular
5. S n f / D n Kültürü ve Ahlak B lg s
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
S ra
No
Deneme S nav Konular
01
B z Bu Toplumun B r Üyes y z
01
My Da ly Rout ne
01
nsan Ak ll ve nanan B r Varl kt r
02
Roller m z, Haklar m z ve Sorumluluklar m z
02
My Town
02
Evrende B r Düzen Vard r / Allah Vard r ve B rd r
03
Çocuk Haklar na Yolculuk
03
Hello!
03
04
Güzel Ülkem
04
Games And Hobb es
Her ey Yaratan Allah t r / Allah n E ve Benzer
Yoktur
05
Zeng n Kültürümüz
05
Health
04
06
Atatürk'ü Anlamak
06
Mov es
Allah Her ey t r, B l r ve Görür / Allah n Her
eye Gücü Yeter
07
Har tan n D l
07
Party T me
05
Allah B z mle Beraberd r
Çal r m, Allah n Yard m na Güven r m ve
Ba ar r m
hlas Sures ve Anlam
08
kl m ve nsan Faal yetler
08
F tness
06
09
Ya anacak Yerler / Do a ve nsan
09
The An mal Shelter
07
10
Ülkem zde Afetler / Nerede Yanl Yapt k?
10
Fest vals
08
badet Ned r? / badetlerle lg l Kavramlar
11
Bölgem zde Ekonom k Faal yetler
12
N ç n badet Ed l r? / Ba l ca badetler
Toplam
12 12 12 12 12
12
nsan ve Ekonom
13
Cam y Tan yal m / Dua
13
Üret me Kat lal m, Gelece m z Kurtaral m
14
Güzel ve Güzel Davran : Sal h Amel
14
Hayat m z Nas l Kolayla t ? / Teknoloj yle Gelen
De m
15
badetler Davran lar m z Güzelle t r r
15
Atatürk'ün Gösterd Yol / B lg Kaynaklar m z
16
Rabbena Dualar ve Anlam
16
B ze H zmet Edenler
17
Hz. Muhammed n Evl l ve Çocuklar
Hz. Muhammed n A les ç ndek Örnek
Davran lar
17
El m zden Tutanlar
18
18
Gönüllüyüz
19
Hz. Muhammed n A les n n Örnek Davran lar
19
Yasalar B z m ç n Var
20
Salavat Dualar ve Anlam
20
Ülkem z n Yönet m Yap s / l ve lçem z n Yönet m
21
slam D n n n Temel Kayna Kur'an
21
Ortak De erler m z
22
Dünya Çocuklar
22
Kur an y ye ve Güzle Yönlend r r, Kötülüklerden
Sak nd r r
23
Ülkeler Aras Al ver / Teknoloj ve T caret
23
Kur an n Aç klay c l ve Yol Göster c l
24
Dünya'n n Haz neler / Tur zm Hang Katk lar
Sa lar?
24
Allah arayan nsan: Hz. brah m
25
F l Sures ve Anlam
26
Payla mak N ç n Öneml d r?
27
Sev nçler m z Payla al m
28
Üzüntüler m z Payla al m
29
Tah yyat Duas ve Anlam
30
Vatan ve M llet Kavramlar n Ö ren yoruz
31
B z Vatan m z ve M llet m z Çok Sever z
32
Bu Vatanda Hep m z B r M llet z
33
Manev De erler m z Koruyup Sayg Göster r z
Toplam
12 12 12 12 12
Toplam
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
12 12 12 12 12
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
773 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content