close

Enter

Log in using OpenID

8.Bölüm Yararlanılan Kaynaklar

embedDownload
KAYNAKLAR
ABOUROUH, M. 1990, La Particularite de la Symbiose Ectomycorizienne chez Cedrus Atlantica
Manetti. Uluslararası Sedir Sempozyumu (22-27.10.1990) Bildiriler Kitabı, Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Yayını, nu. 59, (136-142), Ankara.
AKALAN, İ.- S. BAŞER, 1972, Trakya’daki grumusol (vertisol) büyük toprak grubunun kil
minerallerinin x – ışınları yansıtma tekniği ile teşhisi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu proje nu. TOAG – 96, yay. Sayısı 12. Ankara.
AKGÜL, E. 1975, Türkiye’de doğu ladininin (Picea orientalis Link-Cair) yayılış sahası
topraklarında tesbit edilen başlıca özelliklerle bunlar arasındaki ilişkiler. Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten serisi 71 (VI + 119), Neşriyat sıra nu. 301, seri
3- Ankara.
AKSOY, H. 1978, Karabük-Büyükdüz Araştırma Ormanındaki orman toplumları ve bunların
silvikültürel özellikleri üzerine araştırmalar. İst. Üni. yay. nu. 2332, Orman Fak. Yay. nu
237 (136 sh.), Çelikcilt Matbaası-İstanbul.
AROL, N. 1959, Bolu ve civarında bazı göknar, kayın, çam saf ve karışık meşcerelerinde ölü örtü
miktarı ile besin maddesi muhtevası üzerine araştırmalar. T.C. Ziraat Vekaleti Orman
Umum Müdürlüğü Yayını, neşriyat sıra nu, 301, seri 3 – Ankara.
ATALAY, İ. 1972, Türkiye jeomorfolojisine giriş. Ege Üni. Sosyal Bilimler Fak. Yayını, nu. 9
(VI+284), Ticaret Matbaacılık TAŞ- İzmir.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ 1985,
Dünya ve Türkiye Sempozyumu, 13-17 Mayıs 1985, Sempozyum nu. 7, Erzurum
Çölleşen
BERENYI, D. 1967, Mikroklimatologie (328 sh.) Gustav Fischer Verlag Stuttgart-Fed.Almanya.
BLUME, H.P., 1968, Stauwasserböden (242 sh.) Arbeiten der Universitaet HohenheimLandwirtschaftlice Hochschule Bant 42 Verlag Eugen Ulmer – Stutgart – Fed. Almanya.
BLUMENSTOCK, D.I.–THORNTHWAITE, C.W. 1941, Soil and Man. U.S. Dept. Agriculture
Yearbook, Washington, ABD.
BURSCHEL, D. – EDER, R – REHFUESS, K.E – KANTARCI, M.D. 1977, Wirkungen
verschiedener Bodenbearbeitungsverfahren auf Wachstum, Phytomasse- akkumulation
und Nährelementvorräte junger Kiefernwaldökosystemen (Pinus sylvestris L.) nach
unterschiedlichen Bodenbearbeitungen. Forschungsberichte Forstliche Forschungsanstalt –
München Nr. 38 (109 sh.).
De BANO, L. –RICE, R.M. –CONRAD, C.E. 1979, Soil Heating in Chapparal Fires effects on soil
properties, plant nutriens, erosion and runoff. Pasific Southwest Forest and Range
Experiment Station Research Paper PSw – 145 –ABD.
DEUTSCHEN BODENKUNDLICHEN GESELLSCHAFT 1985, Systematik der Böden der
Bundesrepublik Deutschland. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundl. Gesellschaft Band
44, ISSN – 0343 – 107 x, Schriftenleitung : P. Hugenroth. Göttingen – Fed. Almanya.
DUCHAFOUR, Ph. 1960, Precis de Pedologie. Masson et Cie Editeurs-Paris-Fransa.
284
DUNN, P.H.–De BANO, L.F.–EBERLEIN, G.E. 1979, Effeckt of Burning on Chapparal Soils; II
Soil Microbes and Nitrogen Mineralisation. Soil Science Society of America Journal, Vol.
43, nu. 3, May-Juna 1979 - (509 – 514).
DÜNDAR, M. 1973, Ankara civarındaki bazı karaçam ve sarıçam kültürlerinde görülen
kurumalarla iğne yapraklardaki besin maddeleri konsantrasyon seviyeleri arasındaki
ilişkiler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Teknik Bülten serisi 53 (VI+174) – Ankara.
DÜNDAR, M. 1978, Türkiye’nin çeşitli yetişme bölgelerindeki sarıçam (Pinus sylvestris L.)
ormanlarının iğne yapraklarındaki besin maddeleri içerikleri ile boy artımı arasındaki
ilişkiler. TÜBİTAK Proje nu. TOAG – 272 (157) – Ankara.
ÇEPEL, N. – DÜNDAR, M. – ERTAN, E. 1980, Samsun – Gelemen orman fidanlığında görülen
duman zararları üzerine araştırmalar. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, Cilt 30,
sayı 1 (6-42) – İstanbul.
ÇEPEL, N. – DÜNDAR, M. 1980, Bolu – Aladağ orman ekosistemlerinde sarıçamın (Pinus
sylvestris L.) boy artımı ile reliyef ve toprak özellikleri arasındaki ilişkiler. İst. Üni.
Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 30, sayı 1 (129-140) – İstanbul
ÇEPEL, N. –DÜNDAR, M. 1984, Sarıçam ve kızılçam ormanlarının mikroelementler ile
beslenme durumlarının belirlenmesi üzerine araştırmalar. İst. Üni. Orman Fakültesi
Dergisi, seri A, cilt 34, sayı 2 (18-38) İstanbul
EDER, R. 1975, Die Entwicklung von Kiefernwaldökosystemen im Jugendstadium unter dem
Einfluss von Bodenbearbeitungs-und Düngungsmassnahmen auf zwei unterschiedlichen
Standorten in der Oberpfalz. Dissertation- München, (VIII+ 171) – Fed. Almanya.
ERİNÇ, S. 1965, Yağış müessirriyeti üzerine yeni bir deneme ve yeni bir indis. İst. Üni. Coğrafya
Enstitüsü Yayını, Nu. 41- İstanbul.
ERİNÇ, S. 1965, Türkiye’de toprak çalışmaları ve Türkiye toprak coğrafyasının ana çizgileri. İst.
Üni. Coğrafya Enstitüsü Dergisi,cilt 8, sayı 15 (39)- İstanbul
ERİNÇ, S. 1969, Klimatoloji ve metodları. İst. Üni. yay. nu. 994, Coğrafya Enstitüsü yay. nu. 35
(XV+538). Taş Matbaası- İstanbul.
ERUZ, E. 1979, Belgrad Ormanındaki meşe ve kayın ekosistemlerinin bazı önemli kimyasal ve
fiziksel toprak özelliklerine ilişkin araştırmalar. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi seri A,
cilt 29, sayı 1, (54-91) – İstanbul.
ERUZ, E. – ZENKE, B. 1984, Ernaehrungszustand von Pinus nigra Bestaenden im
Westanatolischen Gebirge. Forstwissenschaftliches Centralblatt 103. Jahrg. H. 6 (375-382)
– Fed. Almanya.
ERUZ, E. –YENİYOL, M. 1984, Belgrad Ormanındaki örnek iki deneme alanında toz taşı ve
balçık anamateryalinden gelişmiş toprakların kil mineralojisi. İst. Üni. Orman Fakültesi
Dergisi, seri A, cilt 34, sayı 2 (134-144) – İstanbul.
FIEDLER, H.J. – REISSIG, H. 1964, Lehrbuch der Bodenkunde. VEB Gustav Fischer-Jena.
FIEDLER, H.J. – NEBE, W. – HOFMANN, F. 1973, Forstliche Pflanzenernährung und Düngung.
ISBN 3- 437 30165 – 9 Gustav Fischer Verlag – Stuttgart – Fed. Almanya.
FINCK, A. 1963, Tropische Böden. Verlag Paul Parey – Hamburg und Berlin, Fed. Almanya.
GLINKA, K.D. 1914, Die Typen der Bodenbildung. Berlin-Almanya.
285
GÖRCELİOĞLU, E. 1974, Türkiye’de toprak erozyonunun kapsamı ve önemi. İst. Üni. Orman
Fakültesi Dergisi, seri B, cilt 24, sayı 1 (107 – 120)- İstanbul.
GÖRCELİOĞLU, E. 1982, Batı Toros Göller Bölgesinde özellikle Burdur Gölü çevresindeki
sedimantasyonun yaygınlığı, önemi ve alınması gereken havza ıslâh önlemleri. İst. Üni.
yay. nu. 2908, Orman Fakültesi yay. nu. 313 Matbaa Teknisyenleri Basımevi-İstanbul.
GÜLCUR, F. 1958, Rize mıntıkasında hümid şartlar altında gelişmiş bazı fakir toprakların kil
fraksiyonlarında kimyasal ve mineralojik özellikler üzerine araştırmalar. İst. Üni. Orman
Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 8, sayı 2 (35-104), İstanbul.
GÜLCUR, F. 1964-1. Mersin mıntıkasında (Akdeniz Bölgesi) mevcut bazı terra rosa
topraklarının fizik ve şimik özellikleri ile bu toprakların kil fraksiyonlarının mineralojisi
üzerine araştırmalar. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 14, sayı 1 (1-37)İstanbul.
GÜLÇUR, F. 1964-2, Bazı terra rosa topraklarının toz fraksiyonlarının mineralojik tabiatı ve
kimyasal terkibi üzerine araştırmalar. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, Cilt 14,
sayı 1 (101-110)- İstanbul.
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY 1997, Turkey 1997 Review, Energy Policies of IEA
Countries. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Publications
Service, Paris/ France.
IRMAK, A. 1934, (Mustafa Asaf-1934) Beitrag zur Ökologie der Tanne (Dissertation)
Sächsischen TH Dresden (Tharand) Bufra, Buchdruckerei Otto Franke-Almanya.
IRMAK, A. 1940, Belgrad Ormanı toprak münasebetleri. T.C. Yüksek Ziraat Enstitüsü
Çalışmalarından, sayı 70, Ankara.
IRMAK, A. 1947, Kuzey Anadolu’da Abant Gölü kenarında turbalık teşekkülü. Yüksek Ziraat
Enstitüsü Dergisi, cilt 8, sayı 2 (16)- Ankara.
IRMAK, A, 1954, Arazide ve laboratuvarda toprağın araştırılması metodları. İst. Üni. yay. nu.
599, Orman Fakültesi yay. nu 27 (159) Halk Matbaası-İstanbul.
IRMAK, A. –SEVİM M. - GÜLÇUR, F. 1962, Bolu-Aladağ orman sahasında pedolojik
araştırmalar. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 12, sayı 1 (1-13)- İstanbul.
IRMAK, A. GÜLÇUR, F. 1964, Uludağ Granit anataşı üzerinde gelişmiş olan bazı toprak
profillerinde etüdler. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 14, sayı 2 (1-14)İstanbul.
IRMAK, A. – GÜLÇUR, F.- MITCHELL, W.A.1967, Some granitic and andesitic soils in North –
West Turkey. I. General description of the soils. Agrochimica XI- n. 2, Febbraio (176-183).
IRMAK, A.-KANTARCI, M. D. 1971, Pseudogley in Waldgebieten Ostthraziens (Türkei).
Pseudogley und Gley (Genese und Nutzung Hydromorpher Böden) (341 - 348).
Herausgeber: Schlichting, E. - Schwertman, U., Verlag Chemie GmbH Weinheim – Fed.
Almanya.
IRMAK, A. 1972, (1. Baskısı 1968), Toprak İlmi. İst. Üni. Yay .nu. 1268, Orman Fak. Yay. nu. 121
(XII + 299), Taş Matbaası – İstanbul.
IRMAK, A- ÇEPEL, N. 1974, Bazı karaçam, kayın ve meşe meşçerelerinde ölü örtünün ayrışma
ve humuslaşma hızı üzerine araştırmalar. İst. Üni. Orman Fak yay. nu. 204.
286
IRMAK, A.-KURTER. A–KANTARCI, M. D. 1980, Trakya’nın orman yetişme bölgelerinin
sınıflandırılması. İst.Üni. yay. Nu. 2636, Orman Fakültesi yay. nu. 276 (XVI + 295). Matbaa
Teknisyenleri Basımevi – İstanbul.
İNCE, F. 1983, Yeni toprak ordoları (temel özellikleri ve sınıflandırılmaları), Dicle Üni. FenEdebiyat Fakültesi yay. nu 8 (XII– 161), Dicle Üniversitesi Basımevi Diyarbakır.
HIZALAN, E. 1969, Toprak Etüd ve Haritalama I. Ankara Üni. Ziraat Fakültesi yay. nu. 379, Ders
kitabı 135 (218 sh.) Ankara Üniversitesi Basımevi-Ankara.
HOFFMANN, G. 1961, Die Stickstoffbindung der Robinie (Robinia pseudoacacia L.). Archiw
Forstwesen 10 (627 – 632) - Fed. Almanya.
HUSER, R. 1971, Stickstoffeinnehmen von Waldökosystemen durch Niederschläge-Zeitsch. F.
Pflanzenernah. Und Düngung – Bodenkunde Band 125, H. 71 (42-49) (Fed. Almanya)
JAHN, G. 1970, Die Beydağları. Giessener Geographische Schriften Heft 18 (164) Selbstverlag des
Geographischen Instituts der Justus Liebig- Uni. Giessen-Fed. Almanya.
JENNY, H. 1941, Factors of soil formation. McGraw-Hill Book Co. Inc. Newyork-London.
KACAR, B. 1984, Bitki Besleme. Ankara Üni. Ziraat Fak. Yay. nu. 899, Ders kitabı nu, 250 (X+317).
Ankara Üniversitesi Basımevi – Ankara.
KACAR, B. 1984, Çayın Gübrelenmesi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) yay. nu. 14
(XII + 356).
KANTARCI, M.D. 1972- 1, Belgrad ormanında toprakların oluşum ve gelişimleri üzerine etkili
faktörler, genetik toprak tipleri ve bunların genetik toprak sistematiğindeki yerleri (Die
beeinflussenden Faktoren bei der Bodenbildung und genetische Bodentypen im Belgrader
Wald bei İstanbul). İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 22, sayı 1 (215-293) –
İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1972-2, Toprakların genetik ve ekolojik yönden sınıflandırılması (Genetische
und ökologische Bodenklassifikationen). İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 22,
sayı 2 (150-197) – İstanbul.
KANTARCI, M.D. –ERUZ, E.- KANTARCI, N. 1973, Trakya’nın Karadeniz kıyısı kumullarından
Durusu (Terkos) ve Yalıköy (podima) kumullarının orman yetişme muhiti özellikleri
üzerine araştırmalar. TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi 5-8 Kasım 1973 – Ankara (9 sayfa).
KANTARCI, M. D. 1974, Trakya’da bir orman köyü çevresinde ormanın mer’a ve tarlaya
dönüştürülmesi ile orman toprağının bazı özelliklerinde meydana gelen değişiklikler (Die
Veränderungen mancher Bodeneigenschaften durch die Umformung des Waldes zu Weide
und Acker bei einem Walddorf in der Türkei). İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt
24, sayı 1 (191 – 217) – İstanbul.
KANTARCI, M.D.– REHFUESS, K. E. 1974, Die Entwicklung jungen Kiefernwaldökoysteme
unter dem Eifluss von Bodenbarbeitung und Düngung auf zwei Standorten in der
Oberpfalz. II. Veranderungen der Kohlenstoff – und Stickstoffvorräte im Boden
während der Freilage. Mitteilungen d. Deutschen Bodenkudlichen Geselschaft 20 (327 –
338) – Fed. Almanya.
KANTARCI, M.D. 1975, İç Trakya Orman Yetişme Muhiti Bölgesinde antropojen stebin
gelişmesi ile orman yetişme muhiti özellikleri arasındaki ilişkiler üzerine incelemeler.
(Eine Untersuchung über die Entwicklung anthropogener Steppe und ihre Beziehungen
287
mit manchen Standortseigenschaften im Wuchsgebiet Thrakisches Inland – Türkei). İst.
Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 25, sayı 1 (133-156) – İstanbul.
KANTARCI, M.D. – KANTARCI, N. 1975, Toprak işlemesinin orman topraklarının gözenek
hacmine etkisi üzerine bir araştırma. (Eine Untersuchung über die
Porenvolumenänderung durch die Bodenbearbeitungen in den Waldböden). İst. Üni.
Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 25, sayı 1 (317-388)- İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1976, Kuzey Trakya Orman Yetişme Muhiti Bölgesinde ince kristalli şistler
ve granitlerden oluşan toprakların orman ağaçlarının beslenmesine etkin bazı bölgesel
düzeydeki özellikleri üzerine araştırmalar (Untersuchungen über die regionalen
Eigenschaften insbesondere mit den bedeutenden Nährtoffgehalte, der aus
feinkristallinen Schiefer und Granitgesteinen enstandenen Waldböden im Wuchsgebiet
Nord – Thrakischen Gebirgslandschaft) Yayınlanmamış araştırma (teksir XI + 321) –
İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1978, Orman ekosistemi, orman yetişme ortamı, bunun sınıflandırılması ve
haritalanması esasları. (Forstliche Ökosysteme, forstliche Standort, ihre Klassifikation
und Karteierung). İst.Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt, 28, sayı 2 (117-149)İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1979-1 Ilıman iklim koşullarında silikat anataşından oluşan toprakların
yıkanma ve birikme horizonlarının analitik olarak incelenmesi. (Eine analytische Studie
über die Auswaschung-und Anreicherungshorizonten mancher aus silikatischen
Ausgangsgesteinen unter den gemässigten Klimaverhältnissen entstandenen Böden im
Nord-Ostthrakien-Türkei). İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 29, sayı 1 (60116)-İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1979-2, Aladağ Kütlesinin (Bolu) kuzey aklanındaki Uludağ Göknarı
ormanlarında yükselti-iklim kuşaklarına göre bazı ölü örtü ve toprak özelliklerinin
analitik olarak araştırılması. (Analytische Untersuchungen mancher Streu-und
Bodeneigenschaften in den Tannenwälder nach vertikal-zonalen Stufen auf dem
Nordabfall des Aladağ-Massivs bei Bolu). İst. Üni. yay. nu. 2634, Orman Fakültesi yay. nu.
274 (VIII+220) Matbaa Teknisyenleri Basımevi-İstanbul.
ÖZETİ (ZUSAMMENFASSUNG): KANTARCI, M.D. 1978, Aynı isim altında, İst. Üni.
Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 28, sayı 2 (60-116)- İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1980-1, Belgrad Ormanı toprak tipleri ve orman yetişme ortamı birimlerinin
haritalanması esasları üzerine araştırmalar. (Untersuchungen über die Boden-und
Standortskartierung im Belgrader Wald bei İstanbul). İst. Üni. yay. nu. 2635, Orman
Fakültesi yay. nu. 275 (XVIII+352).
ÖZETİ (ZUSAMMENFASSUNG): (KANTARCI, M.D. 1972, Aynı isim altında, İst. Üni.
Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 22, sayı 1 (123-213)- İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1980-2, Ilıman iklim koşullarında toprak kesitinde kilin taşınması ve
birikmesi olayı üzerine araştırmalar. (Untersuchungen über die Tondurchschlämmung
in Böden Nord-West Türkei). İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 30, sayı 2 (153190)- İstanbul.
KANTARCI, M. D. 1980-3, Aladağ Kütlesinin (Bolu) kuzey yamacında Uludağ Göknarı
ibrelerindeki mineral madde miktarlarının yükselti - iklim kuşaklarına göre değişimi.
(Variierung der Elementgehalte in den Tannennadeln nach vetikal-zonalen Höhenstufen
288
im Nordabfall des Aladağ-Massivs bei Bolu-Türkei). İst.Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri
A, Cilt 30, sayı 2 (135-152)- İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1981-1, Aladağ Kültesinin (Bolu) kuzey yamacındaki Uludağ Göknarı (Abies
bornmülleriana Mattf.) ekosistemlerinde ekolojik araştırmalar. (Ökologische
Untersuchungen in Ökosystemen von Abies bornmülleriana Mattf. (Uludağ-Tanne) am
Nodabfall des Aladağ-Massivs bei Bolu-Türkei). Orman Ekosistemi Sempozyumu 10-15
Kasım 1980 İstanbul - Bolu. İst. Üni. Orman Fakültesi yayını (125-160) Matbaa Teknisyenleri
Basımevi-İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1981-2, Kuzey Trakya Orman Yetişme Bölgesinde granit anataşı üstündeki
bir toprak katenasının analitik olarak incelenmesi (Analytische Charakteristierung einer
Bodenkatena aus Granit in Nord-Thrakischen Gebirgslandschaft-Türkei). İst. Üni.
Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 31, sayı 1 (167-191)-İstanbul.
KANTARCI, M. D. 1981-3, Ormanın tahribedildiği yamaçlarda toprak işlemesinin kil
erozyonuna etkisi. (Die Einflüsse der Bodenbearbeitung auf die Tonfraktionsverluste aus
Böden durchs Wasser an entwaldeten Hängen). İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A,
cilt 31, sayı 2 (93-110) - İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1982–1, Akdeniz Bölgesinde doğal ağaç ve çalı türlerinin yayılışı ile bölgesel
yetişme ortamı arasındaki ilişkiler. (Beziehungen zwischen den Verbreitungen von
natürlichen Baum – und Straucharten und regionalen Standortseigenschaften im
Mittelmeer – Gebiet der Türkei). İst. Üni. Yay. nu. 3054, Orman Fakültesi yay. nu. 330
(VIII + 105) Matbaa Teknisyenleri Basımevi-İstanbul.
KANTARCI. M.D. 1982 – 2, Ağaçlandırma alanlarında arazi hazırlığı ve toprak işlemesinin
orman yetişme ortamı üzerindeki etkileri. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri B, cilt,
32, sayı 2 (52-93) – İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1983, Kerpe Tur – 71/521 ağaçlandırma alanında uygulanan arazi hazırlığı ve
toprak işlemesi yöntemlerinin toprak özellikleri ve sahil çamı fidanlarının gelişimi
üzerindeki etkileri. (Einfluss von Geländebearbeitungen und Bodenbearbeitungen über
Bodeneigenschaften und Wachstum von Pinus pinaster Ait. im Aufforstungsgebiet bei
Kerpe-Türkei). İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 33, sayı 2 (104-140) – İstanbul.
KANTARCI, M. D. – KOPARAL, S. 1984, Türkiye’nin Batı Akdeniz Bölümündeki kızılçam
ağaçlandırmaları (Aufforstungen mit Hartkiefer (Pinus brutia Tenn ) im Westlichen
Mittelmeer – Gebiet der Türkei). İst.Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 34, sayı 2
(81-103)- İstanbul.
KANTARCI, M. D. 1984-1, Türkiye’nin Batı Akdeniz Bölümündeki kızılçam
ağaçlandırmalarında ekolojik değerlendirmeler. (Ökologische Auswertungen über die
Aufforstungen mit Hartkiefer (Pinus brutia Tenn) im vestlichen Mittelmeer – Gebiet der
Türkei). İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 34, sayı 2 (81-103)- İstanbul.
KANTARCI, M. D. 1984–2, İstanbul adalarının yetişme ortamı özellikleri, peyzajı ve
ağaçlandırılması konusunda bir inceleme. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri B, cilt 34,
sayı 3 (49-69)- İstanbul.
KANTARCI, M. D. – BİLECEN (TAŞCIOĞLU), L. 1984, Alanya - Manavgat yöresindeki
akarsuların bazı kimyasal özellikleri üzerine incelemeler (Manche chemische
Untersuchungen über die Flüsse Umgebung von Manavgat und Alanya). Türk-Alman
289
Çevre Müh. Sempozyumu 11-16 Haziran 1984- İzmir. Dokuz Eylül Üni. Müh. Mim. Fak. Çevre
Mühendisliği Bölümü ÇEVRE-84 Kitabı (E 44-50)-İzmir.
KANTARCI, M.D. 1985–1, Dibek (Kumluca) ve Çamkuyusu (Elmalı) sedir (Cedrus libani A.
Richard) ormanlarında ekolojik araştırmalar (Ekologische Untersuchungen in
Zedernwäldern (Cedrus libani A. Richard) von Dibek (Kumluca) und Çamkuyusu
(Elmalı). İst. Üni Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 35, sayı 2 (19-41)-İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1985–2, Türkiye’de arazi hazırlığı ve toprak işlemesinde uygulanan
mekanizasyonun ekolojik değerlendirilmesi. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği
Sempozyumu 8-12 Temmuz 1985 Bolu, Orman Genel Müdürlüğü Yayını (Tebliğler Kitabı) –
1985 (229-238) – Ankara.
KANTARCI, M.D. 1985–3, Türkiye’nin çölleşmesi ile yanlış arazi kullanımı arasındaki ilişki.
Çölleşen Dünya ve Türkiye Örneği. Sempozyumu 13-17 Mayıs 1985 – Erzurum. Atatürk Üni.
Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Yayını (Semp.nu. 7) (399-405) – Erzurum.
KANTARCI, M.D. 1986–1, İstanbul Feneryolu ağaçlandırma alanında asit yağışların etkisi ve bu
yağışların kaynağı üzerine incelemeler. ÇEVRE –86 Sempozyumu 2-5 Haziran 1986 – İzmir
Dokuz Eylül Üni. Müh. Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Yayını (11 s) – İzmir.
KANTARCI, M.D. 1986–2, Büyükada ağaçlandırmasında bir deneme ve bazı öneriler. Orman
Mühendisliği Dergisi, yıl 23, sayı 12 Aralık 1986 (10-13)- Ankara.
KANTARCI, M. D. 1986–3, Genetik toprak sınıflandırmasının ana konuları I. Ayrışma ve
oluşum olayları. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri B, cilt 36, sayı 2 – İstanbul.
KANTARCI, M. D. 1986–4, Genetik toprak sınıflandırmasının ana konuları II. Gelişim olayları.
İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri B, cilt 36, sayı 3- İstanbul.
KANTARCI,
M.D.–PARLAKDAĞ,
S–PEHLİVAN,
N.
1986,
Sedir
ormanlarının
gençleştirilmesinde yangın kültürü ve ekolojik yorumu. (Ökologische Auswertung der
Brandkultur bei der Verjüngung von Zedernwäldern). İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi,
seri A, cilt 36, sayı 2 – İstanbul.
KANTARCI, M. D. 1987-1, Sedir ormanlarında gençlik çağlarındaki meşçerelerin kuruluşu ve
bazı ekolojik değerlendirmeler. (Ökologische Auswertungen über die Struktur der
Zedernwälder in jungen Stadien) İst. Üniv. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, Cilt.37, sayı:2
(23-41), İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1987-2, Toprak kirlenmesi ve sonuçları. Çevre - 87 Sempozyumu, 26-28. 10.
1987 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, (Editör: Şengöl, F. - Müezzinoğlu, A.), 15s, İzmir.
KANTARCI, M.D. 1987–3, Türkiye’de toprak kullanımının bazı sorunları. Toprak Semineri 15
Ocak 1987 – İstanbul. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği İstanbul Şubesi yayını (5 sh.)İstanbul.
KANTARCI, M.D., KOPARAL, S. 1987, Kadriye – Belek (Antalya – Serih) kumul
ağaçlandırılması. [Dünnen Aufforstung bei Kadriye-Belek (Antalya-Serih)]
Yayınlanmamış araştırma çalışması.
KANTARCI, M. D. 1988-1, Beydağları’ndaki bakir sedir ormanlarında ekolojik
değerlendirmeler. (Ökologische Auswertungen über die Ürwaldbestänge Zedernwälder
von Beydağları) İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, Cilt.38, sayı:2 (69-91), İstanbul.
290
KANTARCI, M. D. 1988-2, Hisarlı Dağı ile Gala Gölü ve çevresinin ekolojik özellikleri ve ve
yörenin tabiatı koruma alanı olarak değerlendirilmesi olanakları. Gala Gölü ve Sorunları
Sempozyumu, 27.5.1988 (Enez) kitabı (12-24), Doğal Hayatı Koruma Derneği bilimsel yayın
serisi, İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1988-3, Çatalca Yarımadasının kuzey kesiminde (Ağaçlı yöresi) linyit kömürü
açık işletme alanlarında arazi kullanımı ve ağaçlandırma için temel ekolojik incelemeler
ve değerlendirmeler. (Ökologische studien für die Aufforstungszweeke auf der
materialien des Braunkohletagebaus im Wuchsbezirk Ağaçlı bei İstanbul)
İst. Üni.
Orman Fakültesi Dergis, seri A, cilt 38, sayı 1 (60-90), İstanbul.
KANTARCI, M. D. 1989-1, Kuzey Trakya dağlık yetişme ortamı faktörlerinin değişimi ve
genetik toprak tiplerinin sıralanışı. Toprak İlmi Derneği 10. Bilimsel Toplantı (30.6 4.7.1987 Kırklareli) Kitabı (11-21), Toprak İlmi Derneği yay. nu. 5, Ankara.
KANTARCI, M. D. 1989-2, Trakya’da kuzey-güney kesitinde dağlık yetişme ortamı bölgesinde
(Poyralı-Demirköy - İğneada kesitinde) ortam faktörlerinin değişimi ve genetik toprak
tipleri. Toprak İlmi Derneği 10. Bilimsel Toplantı (30.6 - 4.7.1987 Kırklareli) Kitabı (25-29),
Toprak İlmi Derneği yay. nu. 5, Ankara.
KANTARCI, M.D. 1989 – 3, Türkiye topraklarının genetik sınıflaması için taslak. Toprak İlmi
Derneği 10. Bilimsel Toplantısı 30 Haziran – 4 Temmuz 1987-Kırklareli.
KANTARCI, M. D. - PARLAKDAĞ, S. - PEHLİVAN, N. - DOĞAN, B. - ÇETİN, A. - YENEL, O.
1990, Sedir ormanlarının gençleştirilmesinde yangın kültürü yöntemi ve gençleştirme
alanlarında kültür bakımı uygulamalarının ekolojik esasları. Uluslararası Sedir
Sempozyumu (22-27.10.1990) Bildiriler Kitabı, Ormancılık Araştırma Enstitüsü yayını,
nu.59, (461-479), Ankara.
KANTARCI, M. D. 1990-1, Yangın kültürü ile yetiştirilmiş ve sıklık bakımı görmüş genç sedir
meşçeresinin kuruluşu. Uluslararası Sedir Sempozyumu (22-27.10.1990), Bilimsel gezi
kitabı, (27-29), Ankara.
KANTARCI, M. D. 1990-2, Büyük saha siperi altında yakılmaksızın ve açık alanda yangın
kültürü ile sedir gençliğinin yetiştirilmesi ve sedir gençliğinde kültür bakımı (seyreltme)
denemesi. Uluslararası Sedir Sempozyumu (22-27.10.1990) Bilimsel gezi kitabı, (30-36),
Ankara.
KANTARCI, M. D. 1990-3, Açık alanda yangın kültürü ile sedir gençliğinin yetiştirilmesi ve sedir
gençliğinde kültür bakımı (seyreltme) denemesi. Uluslararası Sedir Sempozyumu (2227.10.1990), Bilimsel gezi kitabı, (71-74), Ankara.
KANTARCI, M. D.-CENGİZ, Y. 1990, Tam alanda yakılarak terasa dikim ve tam alana ekim ile
yetiştirilmiş sedir gençliklerinin boylanmalarının karşılaştırılması. Uluslararası Sedir
Sempozyumu (22-27.10.1990), Bilimsel gezi kitabı, (75-78), Ankara.
KANTARCI, M. D. 1991, Çatalca ve Kocaeli Yarımadaları’nda anakaya - toprak özellikleri ile
çöp ve atıksu sorunları üzerine bir inceleme. Uluslararası Çevre Sorunları Sempozyumu
(22-24.5.1991) Bildiriler Kitabı, (Editör: Curi, K.), Marmara Rotary Kulübü yayını (176-190),
İstanbul.
KANTARCI, M.D. Manavgat – Cerle Deresi Kızılçam (Pinus brutia Tenn) ormanlarında
ekolojik araştırmalar. (Ökalogische Untersuchungen in Hartkiefern (Pinus brutia Tenn)
Wäldern von Manavgat-Cerle-Bach in Türkei). yayınlanmamış araştırma.
291
KANTARCI, M.D. –REHFUESS, K.E. Dibek (Kumluca) ve Çamkuyusu (Elmalı) ormanlarında
sedir ibrelerindeki minör elementlerin bakıya ve yükseltiye göre değişimi (Varierung der
Mikroelementgehalte in Zedernnadeln nach den Exposition und vertikal-zonalen
Höhenstufen in Dibek (Kumluca) und Çamkuyusu (Elmalı) Zedernwäldern).
Yayınlanmamış araştırma.
KANTARCI, M.D. –KARAÖZ, M.Ö., Belgrad Ormanı Bentler Bölgesi bölme 77’de yöreye
yabancı ağaç türleri ile kurulmuş meşcerelerde meşcere kuruluşları ve büyüme ile
yetişme ortamının bazı özellikleri arasındaki ilişkiler. (Untersuchungen über die
Beziehungen zwieschen Standortseigenschaften und Wachstumverhältnisse in den
Fremdenartenbeständen im Belgrader Wald bei İstanbul). Yayınlanmamış araştırma.
KANTARCI, M.D. - KARAÖZ, M. Ö. 1991, Belgrad Ormanı bölme 77’deki sarıçam
meşçerelerinin yapısı ve boy büyümesi ile ilgili fiziksel toprak özellikleri. (The
correlation between the growth of height and the soil properties in the Scoth Pine of the
compartment – 77 in the Belgrad Forest). İst.Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 41,
sayı 2 (19-35), İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1992-1, Zararlı maddelerin orman topraklarına etkileri. IX. Türkiye - Almanya
- Polonya Çevre Mühendisleri Sempozyumu, 5-7 Temmuz 1992, (Editör: Kocasoy, G.),
Boğaziçi Üniv. Matbaası ISBN - 975518 - 011, Yay. Sıra nu. 516, (405-422), İstanbul.
KANTARCI, M. D. 1992-2, Akdeniz ormancılığının ekolojik esasları, Türkiye Akdeniz Bölgesi
Ormanları ve Ormancılığa İlişkin Bilimsel Yaklaşımlar. İ.Ü. Orman Araştırma ve
Uygulama Merkezi yay. nu. 1 (22-35), İstanbul.
KANTARCI, M.D. 1995, Gelibolu Yarımadası tarihi milli park ağaçlandırma ve peyzaj projesi
için Toprak ve yetişme ortamı birimleri haritası ile raporu (yayınlanmamıştır).
KANTARCI, M. D. 1995, Hava kirliliğinin bitkiler üzerine doğrudan ve dolaylı etkileri. 1. Hava
Kirlenmesi, Modellemesi ve Kontrolu Sempozyum Kitabı (234-259), İTÜ Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ile İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre
Mühendisliği Bölümü ortak yayını, İstanbul.
KANTARCI, M. D., TOLUNAY, D. 1996, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Eğitim ve
Araştırma Ormanında toprak ve yetişme ortamı özelliklerinin belirlenmesi ve
haritalanması (Ada 538, parsel 59, 393 ha). İ.Ü. Araştırma Fonu 640 / 210994 nu’lu
Araştırma Projesi, (72 s.+ harita)
KANTARCI, M. D. 1997-1, Hava kirliliğinin ormanlarımıza etkisi ve Türk hava kalitesini
koruma yönetmeliğindeki sınır değerlerin ekolojik açıdan incelenmesi. Türkiye’de Çevre
Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II. Kitabı, Cilt 1, (404-421), İleri Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze – Kocaeli..
KANTARCI, M. D. 1997-2, Egzost gazlarının bitkilere etkisi. Egzost Gazlarının Çevreye Etkileri
Kitabı (80-103), Humboldt Bursiyerleri Derneği yayın nu.1, REM Matbaacılık A.Ş., İstanbul.
KANTARCI, M. D. 1997-3, Kalsiyumun bitki beslenmesindeki yeri ve önemi. Çevre
Korunmasında Kireç Kitabı (98-118), (Editör: Curi, K.), Boğaziçi Üni. yay. nu. 620 (ISBN 975
- 518 - 102 - 4), Boğaziçi Üni. Matbaası, İstanbul.
KANTARCI, M. D. 1997-4, Açık maden artık materyallerinin bitki yetiştirilebilir duruma
getirilmesi. 1. Toprak ve Gübre Sempozyumu, 20-22.10.1997 Tekirdağ, Trakya Üniversitesi
Tekirdağ Ziraat Fakültesi ve Gübre Üreticileri Derneği Yayını, (46-48), Tekirdağ.
292
KANTARCI, M. D. 1997-5, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Alanında Kalkınmanın
Devamlılığı İçin Toprak Koruması ve Su Üretiminin Önemi, Güneydoğu Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Dergisi, ISBN 1301 – 6253, Sayı 1, (17-34) , Elazığ.
KANTARCI, M. D. - KARAÖZ, M. Ö. 1998, Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Hava Kirliliğinin
Ormanlara Etkisi. Tarım ve Orman Meteorolojisi’98 Sempozyumu 21-23 Ekim 1998 İstanbul,
(Editör: Şaylan, L.), (141-147), İstanbul.
KANTARCI, M. D. 1998-1, Bodrum Yarımadası’nda açık maden ocağı vb. işletmelerin ekolojik
dengeye etkileri ve doğal dengenin yeniden sağlanması için gerekli işlemler. Bodrum
Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, 15-20.2.1998, Bodrum.
KANTARCI, M. D. 1998-2, Kızılçamın hızlı gelişen bir tür olarak yetiştirilmesinin ekolojik
esasları. Hızlı gelişen türlerle yapılan ağaçlandırma çalışmalarının değerlendirilmesi ve
yapılacak çalışmalar kitabı (45-52), Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı yay. sıra
nu.83, ISBN 975 - 8273 - 19 - 1, Ankara.
KANTARCI, M. D. 1998-3, Toprak ıslâhında kireç kullanımı. Doğa Dostu Ürünlerle Çevre Kirliliği
Kontrolü kitabı (89-101), Yayınlayan: Lokman, L., Paksan yayını, Varol Ofset Matbaacılık,
İstanbul.
KANTARCI, M. D., TECİMEN, B., BULUT, G., ÖZTÜRK, B., 1998, Ağaçlı kömür ocaklarının
artık materyalleri üstünde yetiştirilen ormanların gelişimleri ile anamateryal (toprak)
özellikleri arasındaki ilşkiler. Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyum kitabı (458479), İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman Botaniği A.B.D. Yayını.
KANTARCI, M. D. 1999-1, Türkiye’nin elektrik enerjisi politikası ve ormanlarımız. 3. Ulusal
Çevre Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 23-25.11.1999 Yayını, (Ed: Tokgöz, S.
– Karalök, Y.) (18s.) - İzmir.
KANTARCI, M. D. 1999-2, Madencilik ve Ormancılık. Altın Madenciliği ve Çevre (Editörler:
Yüce, E - Önal, G.) Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yayını, ISBN 975 - 7946 -07- 9, (119134), İstanbul.
KANTARCI, M. D. - KARAÖZ, M. Ö. 1999-3, Hava Kirliliği ve Ormanlarımız, Hava Kirlenmesi
ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 27-29
Eylül, s:115 – 123, İzmir.
KANTARCI, M. D. - KARAÖZ, M. Ö. 1999-4, Air pollution impacts on forests in Turkey, 10th
International Symposium on Environmental pollution and its impact on life in the
Mediterranean region (MESAEP), 2-6 October, , Alicante - Spain.
KANTARCI, M. D., KAYAÖZ, B., TECİMEN, B, SEVGİ, O., TOKGÖZ, N., 2000, Çan
çevresindeki dağlık arazide orman ağaçlarına ve topraklara hava kirliliği etkisinin
mevsimlik değişimi üzerine araştırmalar. İ.Ü. Araştırma Fonu 1065 / 031297 nu’lu
Araştırma Projesi, (VI + 118), İstanbul.
KANTARCI, N. 1972, Trakya’da Karadeniz kıyı kumullarının granülometrisi. İst.Üni. Edebiyat
Fakültesi Coğrafya Enstitüsü, Umumi Coğrafya Kürsüsü Mezuniyet tezi (VI-44)- İstanbul.
KARAÖZ, M. Ö. 1988, Belgrad ormanında bazı iğne yapraklı ve geniş yapraklı orman
ekosistemlerinin önemli edafik özellikleri ile bitkisel kütle karakteristikleri bakımından
karşılaştırılması. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 38, sayı 1 (157-190),
İstanbul.
293
KARAÖZ, M. Ö. 1991, Atatürk Arboretumundaki bazı iğne yapraklı plantasyonlarda ölü
örtünün kimyasal özellikleri üzerine araştırmalar. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri
A, cilt 41, sayı 2 (68-86), İstanbul.
KARAÖZ, M. Ö. 1993, Bazı yerli ve yabancı iğne yapraklı ağaç türlerine ait plantasyonlarda ölü
örtü miktarı ile bunlardaki besin maddesi rezervleri üzerine araştırmalar. İst.Üni. Orman
Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 43, sayı 1 (93-115), İstanbul.
KAYACIK, H. 1956, Amanos Dağlarında lokal turbalık teşekkülleri ve bunların florası üzerine
araştırmalar. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 6, sayı 1 (108-113) – İstanbul.
KOCASOY, G. - CURI, K. - KANTARCI, M.D., ve ARK. 1991, Tuzla Balık Gölünün ve yöresinin
rehabilitasyonu ön raporu (43 sh.), Tuzla Çevre Gönüllüleri, Tuzla - İstanbul.
KOPARAL, S. 1985, Antalya – Varsak projesi ve toprak özelliklerinin makine kullanarak ıslâhı.
Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği Sempozyumu 8 – 12 Temmuz 1985, Bolu. Orman
Genel Müdürlüğü yayını (275-284) – Ankara.
KRAUSS, G.A. – SCHLENKER, G. 1953, Leitsätze für die forstliche Standortsgliederung und
Standortskartierung in Baden – Württemberg. Fed. Almanya.
KRAUSS, G.A. – SCHLENKER, G. 1954, Regionale Arbeitsgemeinschaften für forstliche
Standortskunde Allg. Forst und Jagdzeitung H. 8 Fed. Almanya.
KREUTZER, K. 1981. Der Einfluss der Düngung auf die forstliche Produktion und dadurch
enstehenden Umweltprobleme (59-81).
TÜRKÇESİ: SELİK, M. Gübrelemenin ormancılık üretimine etkisi ve bu yüzden ortaya
çıkan çevre problemleri (82-93). Orman Ekosistemi Sempozyumu 10-15 Kasım 1980 –
İstanbul-Bolu. İ.Ü. Orman Fakültesi yayını, Matbaa Teknisyenleri Basımevi – 1981-İstanbul.
KUBIENA, W. L. 1948, Entwicklungslehre des Bodens. Springer Verlag- Wien – Avusturya.
KUBIENA, W.L. 1953, Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas. Stuttgart- Fed.
Almanya.
LAATSCH, W. 1957, Dynamik der Mittleleuropaischen Mineralböden. Verlag von Theodor
Steinkopf Dresden und Leipzig (4. Baskı)- D. Almanya.
LAATSCH, W. –SCHLICHTING, E. 1959, Bodentypen und Bodensytematik. Zeitschr. F.
Pflanzenernahrung und Düngung Bodenkunde Band 87, H. 2 (132).
LANG, R. 1920, Verwitterung und Bodenbildung als Einfuhrung in die Bodenkunde.
E.Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Erwin Naegele) Stuttgart – Almanya.
LOUIS, H. 1939, Das natürliche Pflanzenkleid Anatoliens. Geographische Abhandlungen 12,
Stuttgart – Almanya.
LUTZ, H.J. –CHANDLER, R.F. 1947, Forest Soils. John Wiley and Sons Inc.- New-york – ABD.
MAKİNECİ, E. 1993, Demirköy Meşe Ormanlarındaki gençleştirme yöntemlerinin Ekolojik
açıdan incelenmesi. İ.Ü. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalında yapılmış
Yüksek Lisans tezi, (Yayınlanmamış).
MAKİNECİ, E. 1999, İstanbul Üniversitesi araştırma ormanındaki baltalıkların koruya
dönüştürülmesi işlemlerinin ölü örtü ve topraktaki azot değişimine etkileri. İ.Ü. Orman
Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalında yapılmış Doktora tezi, (Yayınlanmamış).
294
MENGEL, K. 1968, Ernährung und Stoffwechel der Pflanze. Gustav Fiescher Verlag- Stuttgart (3.
Baskı) – Fed. Almanya.
MEYER, H. 1964, Neue Erkentnisse über das Zusammenleben von Pilz und Baum. Die Umschau
in Wissenschaft und Technik 1964 H. 11 (325-328). Frankfurt am Main – Fed. Almanya.
MITSCHERLICH, G. 1971, Wald, Wachstum und Umwelt. 2. Band, J.D. Sauerländers Verlag,
Frankfurt am Main ISBN 3 7939 01106 – Fed. Almanya.
MITSCHEL, W.A. – IRMAK, A. 1957, Turkish Forest Soils. Journal of Soil Science, vol. 8 nu. 2
(184-192).
MUSTAFA ASAF 1934, Bak. Irmak, A. 1934.
MÜCKENHAUSEN, E. 1960, Die Wichtigsten Böden der Bundersrepublik Deustchland AID
Wissenschaftliche Schriftenreihe Heft WIV Bad Godesberg Heer Str. 124 – Fed. Almanya.
MÜCKENHAUSEN, E. 1977, Entstehung, Eigenschaften und Systematik der Böden der
Bundersrepublik Deutschland (2. Baskı) (1. Baskı 1962), DLG- Verlag- GmbH- Frankfurt
am Main (ISBN-3-7690-0298-9) – Fed. Almanya.
MÜLLER, S. - SCHLENKER, G. – WERNER, J. – GLATZEL, K. – JAHN, R. 1967,
Südwestdeutsche Waldböden im Farbbild Schriftenreihe der Landesforstverwaltung
Baden – Württemberg Band 23 – Fed. Almanya.
NEYİŞÇİ, T. 1986, Denetimli yakmaların toprağın kimyasal özellikleri ve fidan büyümesi
üzerine etkileri (Doktora tezi – İ.Ü. Orman Fakültesi) (Basılmamış).
ORÇUN, E. 1963, Bahçe Mimarisinde ağaçlandırma bakımından önemi haiz bazı coniferae’lerin
gelişmesinde mikorrhiza’nın etkisine dair araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
(Doçentlik tezi) (VI+111) – İzmir.
ÖZER, B. 1993, Demirköy’de ağaçlandırma alanlarındaki saf çam ve çam + meşe karışık
meşçerelerinde ölü örtü özelliklerinin araştırılması. İ.Ü. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve
Ekoloji Anabilim Dalında yapılmış Yüksek Lisans tezi, (Yayınlanmamış).
ÖZTÜRK, H. 1993, Demirköy’de baltalık ormanlarındaki aralamaların ölü örtü özelliklerine
etkileri üzerine araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalında
yapılmış Yüksek Lisans tezi, (Yayınlanmamış).
ÖZYUVACI, N. 1976, Arnavutköy Deresi yağış havzasında hidrolojik durumu etkileyen, bazı
bitki- toprak-su ilişkileri. İst. Üni. Yay. nu. 2082, Orman Fakültesi yay. nu. 221-(X+247) –
İstanbul.
POLLJAKOFF – MAYBER, A. –GALE, J. 1975, Plants in Salina Environments Ekological Studie.
vol. 15 (ISBN 3-540-07193-8) Springer Verlag Berlin, Heidelberg – Newyork (VIII+211).
RAMANN, E. 1911, Bodenkunde. Verlag. von Julius von Springer – Berlin.
REHFUESS, K. E. –KANTARCI, M.D. 1977, Einfluss von Meliorationsmassnahmen auf die
kleinräumliche Variation von Waldbodeneigenschaften. Zeitsch. F. Pflanzenernährung und
Bodenkunde 140 (677-688) Verlag Chemie GmbH D-6940 Weinheim – Fed. Almanya.
SAHİBÜLREİS ELHAC İBRAHİM İBNÜLHAC MEHMET 1651, Revnak-ı Bostan Süleymaniye
Kütüphanesi Esat Efendi Kitaplığı kayıt no. 1019-İstanbul. Günümüz Türkçesine çeviren: H.
TUNCER, 1961, Revnak-ı Bostan, Gürsoy Basımevi-Ankara
295
SCHEFFER, F.–SCHACHTSCHABEL P., 1956, Lehrbuch der Agriculturchemie und Bodenkunde
I. Teil Bodenkunde. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart – Fed. Almanya.
SCHAFFER, F. –SCHACHTSCHABEL, P. 1970, Lehrbuch der Bodenkunde. Ferdinand Enke
Vedrlag – Stuttgart – Fed. Almanya.
SCHLICHTING, E. –BLUME, H.P. 1966, Bodenkundliches Praktikum. Verlag Paul Parey –
Hamburg und Berlin Fed. Almanya.
SCHIECHTL, M. - STERN, R.- WEIS, E. 1965, Anatolischen Gebirgen – Botanische, forstliche
und geologische Studien im Kilikischen Ala Dağ und Ostpontischen Gebirge von
Kleinasien. Kärntner. Museumschrift Nr. 31 – Avusturya.
SCHRÖDER, D.– ZAHİROLESLAM, S. 1963, Die Magnesiumvorrate Schleswigholsteinischer
Böden. Zeitsh. F. Pflanzenernahrung und Düngung – Bodenkunde 100 (207) – Fed. Almanya.
SCHRÖDER, D. 1969, Bodenkunde in Stichworten. Verlag Ferdinand Hirt – Kiel – Fed. Almanya.
SEVİM, M. 1951, Alaçam Dursunbey ormanlarında ekolojik ve pedolojik araştırmalar. İst. Üni.
Orman Fakültesi Dergisi, seri A, cilt 1, sayı 2 (19-46)- İstanbul.
SEVİM, M. 1955, Lübnan sedirinin (Cedrus libani Barr.) Türkiye’deki tabii yayılışı ve ekolojik
şartları. T.C. Ziraat Vekaleti Orman Umum Müdürlüğü Yayınları, silvikültür neşriyat sıra nu,
143, seri nu, 24, Yenilik basımevi- İstanbul.
ÖZETİ: SEVİM, M. 1952, Aynı başlık altında. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, cilt
2, sayı 2 (19-46), İstanbul.
SEVİM, M. 1957, Çangal ormanlarında (Ayancık) rastladığımız podsollaşmış topraklar
hakkında bazı müşahadeler.. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A , cilt 7, sayı 1 (198202)- İstanbul.
SOIL SURVEY STAFF, 1960, Soil Classification A Comprehensive System. 7 th Approximation
U.S. D.A. US. Grovt, Printing Office, Washington D.C.
SOIL SURVEY STAFF, 1967, Supplement to Soil Classification. 7 th Approximation U.S. D.A. US.
Grovt, Printing Office, Washington D.C.
SOIL SURVEY STAFF 1975, Soil Taxonomiy A. Basic System of Soil Classification for Making
and Interpreting Soil Surveys. U.S.D.A. Soil Conservation Service, Agr. Handbook Nu. 436.
STREMME, H. 1926, Grundzüge der praktischen Bodenkunde,. Gebrüder Bornträger- Berlin.
ŞENER, S. –ÖZKARA, M. 1986, Balıkesir-Bigadiç yöresinde bor madenleri atık sularının Simav
Çayına karışmasının bölge topraklarında meydana getirdiği kirlilik ve bunun tarımsal
üretime etkileri. ÇEVRE – 86 Sempozyumu 2-5 Haziran 1986 – İzmir (Editör: O. Uslu) İzmir
Büyük Şehir Belediyesi Matbaası.
ŞÖLEN, V. 1980, Eskişehir Orman Fidanlığı topraklarında bulunan kil minerallerinin tesbiti ve
bazı özellikleri üzerine araştırmalar. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri A, Cilt 30, sayı
1 (43-75)- İstanbul.
TOLUNAY, D. 1992, Aladağ’da (Bolu) sıklık çağındaki Sarıçam (Pinus sylvestris L.)
meşçerelerinde bakımların madde dolaşımına etkileri. İ.Ü. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve
Ekoloji Anabilim Dalında yapılmış Doktora tezi, (Yayınlanmamış).
TOLUNAY, D. 1997, Toprak kirlenmesi ve yanlış arazi kullanımının yarattığı sorunlar ile çözüm
önerileri. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri B, Cilt 42, sayı 1-2 (57-71) – İstanbul.
296
TOLUNAY, D. 1997, Atıksu arıtma tesislerinden arta kalan çamurların tarım ve orman
topraklarına karıştırılmasının etkileri. Trakya’nın Bugünü ve Geleceği İçin Trakya’da
Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, II 6-8 Kasım 1997 Kırklareli, TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Yay. No.202 (ISBN 975-395-244-9), (s.113-124), Edirne.
TOPRAK SU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 1978, Türkiye’nin arazi varlığı. Toprak etüdleri ve
haritalama Dairesi Başkanlığı- Ankara.
TUNCER, H. 1961, Revnak-ı Bostan. Bak. Sahibülreis Elhac İbrahim İbnülhac Mehmet.
TUNÇKALE, İ.H. 1964, Belgrad Ormanı toprak tipleri ve yayılışları üzerine araştırmalar
(Doktora Tezi- Basılmamıştır).
ÖZETİ: TUNÇKALE, İ.H. 1965, Aynı başlık altında. İst. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, seri
A, cilt 15, sayı 1 (111-164) – İstanbul.
TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI VAKFI 1983, Türkiye’nin çevre sorunları. Türkiye Çevre
Sorunları Vakfı yayını- Ankara.
ULRICH, B. 1981, Der Mineralstofkreisslauf in Waldökosystemen und seine Abhangigkeit von
chemischen Bodenzustand (39-49).
TÜRKÇESİ . M. DÜNDAR, Orman Ekosistemlerinde Mineral madde dolaşımı ve bunun
toprağın kimyasal durumuna bağlılığı (50-58). Orman Ekosistemi Sempozyumu 10-15
Kasım 1980 İstanbul – Bolu. İst. Üni. Orman Fakültesi yayını – Matbaa Teknisyenleri
Basımevi – İstanbul.
ULRICH, B. –MEINES, K.J.– KÖNIG, N.-KHANNA, P.K. 1984, Untersuchungsverfahren und
Kriterien zur Bewertung der Versauerung und ihrer Folgen in Waldböden. Forst und
Holzwirt 39 (278-286) – Fed. Almanya.
ÜNAL, H. –BAŞKAYA, H.S. 1981, Toprak Kimyası. A.Ü. Ziraat Fak. Yay. nu. 759, Ders kitabı nu.
218 (270) Ankara Üniversitesi Basımevi.
Von MARSCHNER, H. 1973, Bkz. Marschner, H. 1973.
WILDE, S.A. 1962, Forstliche Bodenkunde Almancası : T. KELLER – F. RICHARD – H.H.
KRAUSE Verlag Paul Parey – Hamburg und Berlin – Fed. Almanya.
WITTICH, W. 1961, Die Böden der USA und die Staatlichen Einrichtungen zu ihrer Erhaltung
und Bewässerung. Allgemeine Forstzeitschrifft Nr. 1 Fed. Almanya.
YILMAZ, T. – ÜRÜN, H. - BERKTAY, A. 1986, Konya Ovası ana tahliye kanalı suyu ile sulanan
toprakların kirlenmesi. ÇEVRE – 86 Sempozyumu 2-5 Haziran 1986- İzmir (Ek bildiri)
Editör O. Uslu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Matbaası.
ZECH, W. 1970, Nadelanalytische Untersuchungen über die Kalkchlorose der Waldkiefer (Pinus
sylwestris). Zeitschr. F. Pflanzenernährung und Bodenkunde Band 125 H. 1 (1-6)- Fed.
Almanya.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
330 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content