close

Enter

Log in using OpenID

Adalete Erişim - Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

embedDownload
Dışişleri Bakanlığı
Matra Katılım Öncesi Hukukun Üstünlüğü Eğitimi (Matra PATROL)
“Hukukun Üstünlüğü Alanında Hükümetin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi”
aşağıdaki ülkelerden toplam 25 kamu görevlisine yönelik
Adalete Erişim
konusunda 10 günlük eğitim programı
Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
15-25 Mart 2015
Lahey, Hollanda
Geliştiren ve sağlayan: T.M.C. Asser Enstitüsü www.asser.nl
Finanse eden: Hollanda Dışişleri Bakanlığı
Bu eğitim programı 2012-2015 döneminde her yıl sağlanan sekiz bireysel eğitim
programı serisinden birisidir.
Temel Bilgi
Adalete Erişim Eğitimi aşağıdaki kişilere yöneliktir:
Kıdemli kamu görevlileri, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve ulusal Adalet Bakanlıkları ya da
yargının örgütlenmesiyle ve kendi ülkelerinde hakimlerin sürekli eğitimiyle ilgilenen devlet
kurumlarının istihdam ettiği görevliler başvuru yapmaya davet edilmektedir. Bu kişiler,
reform sürecine katkı sağlayabilen anahtar kişilerdir ve kendi ulusal yapılanmalarında yeni
elde edilmiş bilgileri ve içerikleri sürdürülebilir hale getirebilecek konumdadırlar.
Azami katılımcı sayısı 25’dir. Toplam sayı tek bir ülkeden gelen katılımcı sayısı arasında bir
denge kurulacaktır.
Amaçlar:
Bu eğitim programının genel amacı; politika danışmanlarıyla, yargı mensuplarıyla ve yargı
sektöründe çalışan diğer kamu görevlileriyle gerekli bilgileri ve becerileri paylaşarak, onlara
kendi ülkelerinin yargı sistemlerinin Hollanda deneyimiyle (katı ve adil) gelişen
modernleşmesini yönetmelerine ve teşvik etmelerine yardımcı olarak hedef ülkelerdeki
hükümetler bünyesinde Hukukun Üstünlüğü alanlarında oluşan kurumsal kapasitenin
güçlenmesini sağlayarak Hollanda Hükümetinin Avrupa entegrasyonu konusundaki
politikasını teşvik etmek ve desteklemektir.
Eğitimin ikincil amacı; katılımcıların kendi aralarında ve katılımcılar ve (konuk) öğretim
üyeleri ve ilgili hükümet departmanları arasında bilgi transferini ve çeşitli politika alanlarında
yerel uzmanlığı güçlendirmeyi desteklemek, katılımcılar ve öğretim üyeleri arasında
işbirliğini teşvik etmek, yerel uzmanların muhtemelen konsorsiyum ortaklarıyla birlikte
bölgede yeni uzmanları eğitmelerini sağlayan sürdürürebilir, uluslarüstü uzman ağlarının
geliştirilmesini (eğiticilerin eğitilmesi) desteklemektir.
Seçilebilir ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve
Türkiye
Son başvuru tarihi: 18 Ocak 2015
Eğitim süresi:
15-25 Mart 2015
Dil:
İngilizce
Program Maliyeti: Hollanda Hükümeti seçilen katılımcılara tam burs sağlayacaktır. Her bir
burs uluslararası seyahat(ekonomi), yiyecek ve konaklama, vize ve
sigorta, öğrenim harcı, ders materyalleri ve gezi masraflarını
karşılayacaktır.
Yer:
Lahey, Hollanda
Eğitim yeri:
T.M.C. Asser Institut
R.J.Schimmelpennicklaan 20-22,2517JN Lahey
www.asser.nl
Otel konaklaması: Otel Court Garden, Lahey
www.hotelcourtgarden.nl
Giriş
Hedef ülkelerde yargı reformu, Avrupa Birliği üyesi olmak için bu ülkelerin uyması gereken
en hassas siyasi kriterlerden birisidir.
Reformun genel amacı vatandaşlar ve tüzel kişiler için adalete eşit ve adil erişimi temin
etmektir. Yargı idaresinde verimliliğin artırılması hedef ülkelerde Hukukun Üstünlüğünü
güçlendirmede hayati öneme sahiptir. Etkili ve tarafsız bir yargının geliştirilmesi; adalete
erişimin artırılmasında, vatandaşlar ve tüzel kişiler için yasal kesinliğin ve tahmin
edilebilirliğin geliştirilmesinde ve bu doğrultuda demokrasi ve hukukun üstünlüğünün
güçlendirilmesinde esastır.
Bununla beraber, alternatif uyuşmazlık çözümünün artan bir şekilde kullanılması adalete
erişimi pekiştirmektedir. Etnik, cinsiyet, din, ırk veya gelir ayrımı yapmaksızın tüm toplumun
adalete eşit erişimleri bulunmalıdır. Tüm vatandaşlar ve tüzel kişiler, anlaşmazlıklarının ve
farklılıklarının etkili ve nispeten ucuz bir şekilde çözülmesi hakkına haizdirler. Avrupa
Komisyonu hedef ülkelerde adalete erişimi geliştirme ihtiyacını defalarca vurgulamıştır. AB
yasa koyucularının adalete erişimi ve iç pazarın düzgün işleyişini artırmaya atfettikleri
önemin ışığında, yargı idaresinde verimliliği iyileştirnek üzere hedef ülkelerde yasal
reformların yapılması oldukça önemlidir.Yargının verimliliğinin güçlendirilmesi ve
anlaşmazlıkları çözerken mahkeme dışı yöntemlerin artan bir şekilde kullanımı adalete
erişimin geliştirilmesinde gereklidir.
Eğitim programının hedefi
Adalete Erişim eğitim programı, katılımcılara adalete erişimi artıran ve güçlendiren ortak bir
anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu program öncelikli olarak, (etkili kanun
yolu hakkı, adil yargılanma hakkı ve yargı süreci hakkı, özel ve aile hayatı hakkı, dini ifade
özgürlüğü, kişisel verilerin korunmasını içeren) Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı uyarınca
temel hakların yanı sıra Hollanda’da yargının örgütlenmesi ve bağımsızlığı gibi Hukukun
Üstünlüğünün çeşitli yönlerini kapsayacaktır. Programda, yargı idaresinde verimliliğin
arttırılması ve hem medeni hukuk da hem de ceza hukukunda anlaşmazlıkların çözümünde
verimliliğinin arttırılmasına ağırlık verecektir. Dolayısıyla, uluslararası bir unsura sahip olan
anlaşmazlıklar daha ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır.
Hedef ülkelerin kendi mevzuatı ele alınıp AB Müktesebatıyla ve uluslararası kabul gören
standartlarla karşılaştırılacaktır.
Yaklaşım
Eğitim programı pratik ve interaktif özellik taşıyacaktır. Bu husus katılımcı ülkelerin kamu
görevlileri ve yargıçları arasında bilgi paylaşma ve işbirliğini güçlendirme amacı ile aynı
doğrultudadır.
Eğitim programının yapısı
Program, önemli ölçüde katılımcılar arasındaki etkileşimi teşvik edecektir ve üç bileşen
çerçevesinde kurgulanmaktadır. Bunlar;
•
•
•
Teori
Pratik beceriler
Çalışma ziyaretleri/Sosyal program
Eğitimi tamamlamalarının ardından, katılımcılar;
•
•
•
•
•
•
yargı idaresini etkileyen gelişmeler konusundabilgi sahibi olacaklardır;
Hollanda yönetiminin ve yargı prosedürlerinin nasıl örgütlendiği konusunda bilgi
sahibi olacaklardır;
kendi ülkelerinde adalete erişimin geliştirilmesine ilişkin sorunlarla ilgilenmek için bir
esin kaynağı olarak bilgilenecekler ve en iyi uygulamaları kullanabilecekler;
belirli konuların ve ihtiyaç duyulan birtakım pratik becerilerin uygulanmasında eğitim
alacaklardır;
bilgi ve deneyim paylaşma fırsatına sahip olacaklardır;
yeni mesleki sınıraşırı ilişkiler geliştirme fırsatına sahip olacaklardır.
Hocalar
Tüm program hocaları dikkatle seçilir ve özellikle hedef ülkelerdeki yasal reform konusunda
geniş deneyime sahiptirler.Ulusal sistemlerdeki farklılıkların farkındadırlar ve katılımcıların
ülkelerinde yaşadıkları sorunlara yönelik kapsamlı bir bilgiye sahiptirler ve bu sorunlarda
pratik deneyimleri vardır.
Hocalar;
•
•
•
Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ve diğer Hollanda
politika departmanları,
Akademik Kurumlar ve STK’lar,
Lahey’deki mahkemeler ve kurullardan yararlanırlar.
Giriş Koşulları
Katılımcıların seçilmesindeki
dayanmaktadır:
•
•
önemli
noktalar
büyük
ölçüde
aşağıdaki
hususlara
Başvuran devlet kurumunda çalışan bir profesyonel olmalıdır;
Başvuran yargının gelişimi alanına yönelik acil eğitim ihtiyacını açıkça göstermelidir;
•
•
•
•
•
•
Başvuran mevcut yargı uygulamalarıyla ve kendi ülkesinde yargı reformunun birçok
yönüyle ilgili deneyime sahip olmalıdır;
Başvuran iyi düzeyde sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip olmalıdır;
Başvuran oldukça motive ve hevesli olmalıdır;
Başvuran akran katılımcılarla bilgilerini rahatça paylaşmalıdır
(program sırasında tek kişilik sunumlar ve dijital öğrenme ortamında düzenli bilgi
paylaşımı gerekecektir);
Başvuranın en az 3 yıl çalışma deneyimi olmalıdır ve tercihen karar alma görevinde
bulunmalıdır;
Mevcut işverenin tavsiyesinin bulunduğu imzalı mektup getirmelidir.
Nasıl Başvurulur
Lütfen giriş koşullarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Tüm koşullara uyan başvuranlar
başvuru formunu tamamlamaya başlayabilirler.
Başvuranlar bu eğitim programına katılmak için izin almalıdır ve
işverenlerinden/amirlerinden imzalı tavsiye mektubunu sunmaları gerekmektedir.
kendi
Başvurular 18 Ocak 2015 tarihinden önce yapılmalıdır.
Yalnızca tam olarak belgelenmiş başvurular dikkate alınacaktır. Katılım likayate ve rekabete
dayanacaktır. Başvuranlar başvuranın Ulusal Hükümeti ve başvuranın ülkesinde bulunan
Hollanda Krallığı Büyükelçiliği tarafından seçilecektir. Bununla beraber, büyükelçilik
çalışanları, uygulanabildiği yerde, vize alma gerekliliği konusunda yardımcı olacaklardır.
Başarılı bir şekilde yüklenen başvurular otomatik e-posta doğrulaması alacaklardır. Beş
çalışma günü içinde otomatik e-posta almamanız halinde lütfen [email protected]
adresiyle irtibata geçiniz.
Başvuranlar eğitim programının başlamasından önce yaklaşık üç ila dört hafta arasında
başvurularının neticesi hakkında bilgilendirilecektir.
T.M.C. Asser Enstitüsü
Adalet, Barış ve Güvenlik Şehri Lahey’in ‘uluslararası bölgesinde’ yer alan T.M.C. Asser
Enstitüsü(1965), eşsiz, üniversitelerarası bir merkezdir. Enstitü, hukuk alanında aktüel
gelişmeler hakkında kapsamlı bir bilgi sunmaktadır. Sunulan eğitim, kamu ve özel
uluslararası hukuk, Avrupa hukuku ve Uluslararası ve Avrupa sporları hukuku alanlarını
kapsamaktadır. Enstitü araştırma, eğitim ve değerlendirme alanlarında uzmandır. Uluslararası
hukuk odaklı yargı sektöründe yer alan öğrencilere ve profesyonellere kalite (yönetsel) eğitim
sağlamada önde gelen ve yetkili bir enstitüdür. T.M.C. Asser Enstitüsü, (uluslararası)
yargıdan ve kamu görevlilerinden gelen katılımcılara mantıksal ve kalite eğitim
programlarının başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve sağlanması konusunda uzun ve zengin bir
geleneğe sahip bulunmaktadır.
Enstitü, ana faaliyetleri olan temel ve uygulamalı araştırma, lisansüstü eğitim/doktora adaylığı
rehberliği, yöneticilik eğitimi, bilgi dağıtımı ve değerlendirme ağırlıklı olarak eğitimlerini
Lahey’deki binasında yürütülmektedir. Bununla birlikte, Asser Enstitüsü yurtdışında çeşitli
hizmetler (kapasite geliştirme, teknik destek ve “talep üzerine” eğitim) vermektedir.
45 yılı aşkın bir deneyime dayanan enstitü çeşitli paydaşlara hizmet etme konusunda ulusal ve
uluslararası düzeyde kusursuz bir performansa ve gerçek hayat deneyimine (örneğin;
hükümetler için politika araştırması, gelişmekte olan ülke yargılarında kapasite geliştirme ve
yenilikçi eğitim modellerinin geliştirilmesi ve sağlanması) sahiptir.
Web sitesi:
www.asser.nl
İrtibat:
Eğitim Departmanı, T.M.C. Asser Enstitüsü
E-posta:
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content