close

Enter

Log in using OpenID

!∂£Â¨°≤ "•¨•§©π•≥© "©¨ß© dž¨•≠ -²§²≤¨²ÿ²

embedDownload
Bilgi lem Müdürlü ü Görev ve Çalı ma Yönetmeli i
Amaç
Madde 1.
Bu Yönetmeli in amacı; Bilgi lem Müdürlü ünün te kilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalı ma usul ve
esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir ekilde yürütülmesini sa lamaktır.
Kapsam
Madde 2.
Bu yönetmelik, Avcılar Belediyesi Bilgi lem Müdürlü ünün; görev ve çalı ma usulü ile birlikte i leyi ini kapsar.
Yasal Dayanak
Madde 3.
Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmi tir.
Tanımlar
Madde 4.
Bu yönetmeli in uygulamasında;
a) Ba kan
: Avcılar Belediye Ba kanını
: Avcılar Belediye Meclisini
c) Belediye : Avcılar Belediye Ba kanlı ını,
d) Müdürlük : Bilgi lem Müdürlü ünü,
e) Personel : Bilgi lem Müdürlü ünde görevli tüm personeli, ifade eder
b) Meclis
K NC BÖLÜM
MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI, YÖNET M VE YETK LER
Müdürlük Görev Alanı
Madde 5.
Bilgi lem Müdürlü ünün görev alanı a a ıda maddeler halinde belirlenmi tir.
Tüm birimlerin kendi çalı ma esaslarına göre hazırlanmı olan Otomasyon Programının sorunsuz çalı masını ve birimler arası
ortak olan konularda veri formatları olu turarak, birimlerin ihtiyacı olan programsal de i iklerin yapılmasını sa lamak.
Tüm bilgisayar donanımı arızalarının ve donanım ihtiyacının giderilmesini sa lamak.
Kent Bilgi Sistemine yönelik, Co rafi Bilgi Sistemi bilgilerinin hazırlanması ve bu bilgilerin ilgili müdürlükler tarafından güncel
tutulması için gerekli koordinasyonu sa lamak.
lçemiz sınırları içerisindeki tüm ba ımsız birimlerin, ilgili birimlerce tespiti ile koordinasyonu sa layarak, ta ınmaz envanteri
ile belediye otomasyonundaki di er bilgilerin ili kilendirilmesini gerçekle tirmek,
Bilgi i lem Sisteminin teçhizatı ve programlarının alındı ı kurulu larla ili kileri düzenlemek, sözle me hazırlamak, gerekli servisi
almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sa lamak, gerekli önlemleri onaya sunmak, uygulamaya
koymak.
Ba ka kurulu lardan alınacak bilgi i lem servislerini, düzenlemek, kontrol altında tutmak. Ba kan, Ba kan Yardımcılarının,
Müdürlerin hazırlamı oldukları taslakların programsal altyapısını sa layarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini
sa lamak.
Belediye birimlerinin Ar iv çalı malarına rehberlik yapmak ve Kurum Ar iv çalı malarını yürütmek.
Yönetim
Madde 6.
Bilgi lem Müdürlü ünün görev da ılımı a a ıdaki ekilde olu mu tur:
a) Bilgi
lem Müdürü,
dari ve Teknik ler efli i
1. Müdürlük Kalem Bürosu
2. Program Yazılım Bürosu
3. Bilgisayar Donanım Bürosu
4. Kent Bilgi Sistemi Bürosu
c) Ar iv efli i.
b)
1
Madde 6.1.
Bilgi lem Müdürlü ü a a ıda belirtilen personelden olu ur;
a) Müdür
b) Memurlar
c) Di er personel
Yetkileri
Madde 7.
Bilgi
1.
2.
Bilgi lem Müdürlü ü, Avcılar Belediyesi Ba kanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri,
belirli bir plan ve program dahilin de yapmakla mükelleftir.
lem Müdürünün Görevleri:
Belediye Ba kanı ve/veya Ba kan Yardımcısından gelen talimatlar do rultusunda Bilgi lem Müdürlü ünün görev ve
sorumluluk alanına giren konuları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak belirli bir plan ve program dahilin de yerine
getirilmesini sa lamakta tam yetkili ve sorumlu ki idir. Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir,
1.1. Müdürlük içinde i bölümünü sa layarak personele gerekli görevlendirmeleri yapar, ve müdürlük çalı malarını denetler,
1.2. Müdürlü e gelen ve giden yazı veya dilekçelerin içeri i ile ilgili personeline sevk ve havalesini yaptıktan sonra i lemin
sonucundan bilgi sahibi olur.
1.3. Müdürlü ünün disiplininden sorumludur. Tüm personelinin performans durumunu izler ve gerekli de erlendirmeleri
yapar, sicil amiri olarak personele sicil notu verir,
1.4. Personelin özlük i lemlerini mevzuat çerçevesinde yürütür; izin planlarını yapar, rapor, do um, ölüm vb. konularda
yazı maları takip ve kontrol eder,
1.5. Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulacak i lemlerin stratejilerini analiz ederek, uygulanabilirlik raporlarını hazırlar veya
hazırlatır,
1.6. Stratejik planlama ile Müdürlü ün hedeflerinin gerçekle tirilmesini sa lar,
1.7. Sürekli geli en bili im teknolojisini takip ederek, mevcut sisteminin teknolojik geli me do rultusunda büyümesini sa lar,
1.8.
verimini artırarak zaman kaybını azaltır,
1.9. Görev alanıyla ilgili teknolojik geli meleri takip edip kuruma yansıtır.
dari ve Teknik
ler efli i
2-1 Müdürlük Kalem Bürosu
Müdürlük Kalem Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları;
2-1-1. Belediye müdürlüklerinin ihtiyaç envanterini yapmak, bilgi i lem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyacını
belirlemek,
2-1-2. Her türlü mevzuat, yönetmelik, genelge, bildiri, personel özlükleri vb. i lemleri takip etmek, ilgili personele bildirmek ve
ar ivlemek,
2-1-3. Bilgi i lem faaliyetleri için gerekli bölümlerle hiyerar ik düzen ve Bilgi i lem Hizmetleri sistemi içinde i birli i yapmak,
2-1-4. Standart dosya planına göre günlük evrak kayıt ve dosyalama i lemlerini yaparak, yasal süre içerisinde muhafaza etme
i lemlerini gerçekle tirmek,
2-1-5. Ba ka kurulu lardan alınacak bilgi i lem evrakları düzenlemek, kontrol altında tutmak,
2-1-6. Birimin ihtiyacı olan kırtasiye vb. büro malzemelerini temin etmek, ve gereksiz kullanımı önlemek,
2-1-7. Birimlerden gelen talepleri almak ve müdürünün bilgisine sunmak,
2-1-8. Müdürlük bütçesini hazırlamak ve ayniyat i lerini takip etmek,
2-1-9. Müdürlü ün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol eder ve süresinde cevap verilmesini sa lar.
2-1-10. Ta ınır Mal Yönetmeli i gere i müdürlü e ait demirba ların kayıtlarını tutmak ilgilisine zimmetlemek ve yıl sonu i lemlerini
gerçekle tirmek,
2-1-11. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve di er mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri
zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
2-1-12. Vatanda ları ilgilendiren Bilgi lem hizmetlerini yürütmek,
2-2 Program Yazılım Bürosu:
Program Yazılım Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları;
2-2-1. Bilgi i lem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalı malarını yönlendirmek, nezaret etmek,
denetim altında tutmak,
2-2-2. Belediyede kullanılan tüm yazılımların yerel ve uzak a larda veri entegrasyonunu sa layacak hizmetleri yapmak ya da
yetkili firmalara yaptırmak,
2
2-2-3.
2-2-4.
2-2-5.
2-2-6.
2-2-7.
2-2-8.
2-2-9.
2-2-10.
2-2-11.
2-2-12.
2-2-13.
2-2-14.
2-2-15.
2-2-16.
2-2-17.
2-2-18.
2-2-19.
2-2-20.
2-2-21.
2-2-22.
2-2-23.
Otomasyon yazılım programımızla ilgili birimlerden gelen talepleri de erlendirir, yeni bir modül isteniyorsa yazar ya da
ilgili firmaya yazdırır.
Otomasyon Sisteminde, paket programlarda gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarlarını yapar.Her kullanıcıya ifre vererek
ifrelerin gizlili i sa lar,
Uygulama ya da kanunda de i ikliklerinden dolayı programların çalı masında gerekli de i ikler yapılması gerekiyorsa
yapar ya da ilgili firmaya yaptırır.
Kusurlu i ve i lemleri tespit etmek ve düzeltilmesini sa lamak,
lenen bilgileri bilgisayarda teste tabi tutarak hata kaynaklarını bulmak ve düzeltilmesini sa lamak,
Otomasyon yazılımında meydana gelen arızaları gidermek ya da yetkili firmanın gidermesini sa lamak,
htiyaç do rultusunda yeni yazılımlar için analiz yapmak ve yeni yazılımlar üretmek ya da yetkili olan firmalara
ürettirmek. Kurulan bu yazılımların i lev testlerini yapmak,
Birimlerin ihtiyacı olan programları tespit etmek. Sistemimizde mevcut ise kurulumu yapmak, yok ise ilgili artname
hazırlayarak alımını gerçekle tirmek ve programları kullanıma hazır hale getirerek programın muhafazasını sa lamak
amacıyla yedekte tutmak,
Bilgisayarda bulunan verilerin gizlili i ve güvenli ini korumak.
Belediyemizde gerçekle en i lemlerin günlük, haftalık ve aylık olmak üzere periyodik olarak yedek almak ve
muhafazasını sa lamak.
Programlara ait lisansların muhafazasını yapmak,
Bilgisayar veya ileti im teçhizatları gibi elektronik aygıt, sistem, motor ve teçhizatlar konusunda Belediye birimlerine
danı manlık hizmetleri vermek,
Üretim veya montaj yöntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarını belirlemek, elektronik veya ileti im ürünleri ile
sistemlerinin üretimini ya da montajını yönetmek;
Mevzuat programlarının günlük güncelle tirilmesini yaparak, de i en güncel bilgilere en kısa sürede sahip olunması ve
kullanıcılara zaman kazandırılmasını sa lamak
lgili personele programın kullanımı do rultusunda e itim verilmesini sa lamak.
Avcılar Belediyesi’nin Resmi WEB sayfasının www.avcilar.bel.tr’nin sürekli güncel tutulmasını sa lamak,
Elektronik Belediyecilik sistemini aktif tutmak.
Belediyemiz tarafından mükelleflere yapılacak duyurular ile haber, faaliyet vb. bilgileri ilgili birimlerin verdi i bilgiler
do rultusunda web sitemizde ilan edilmesini sa lamak
Organizasyon eması ve di er yönetim ile ilgili de i ikliklerin web sitemizde yayınlanmasını sa lamak,
Yılsonu i lemlerini gerçekle tirmek.
Amirlerinin verdi i yazılım ile ilgili di er i leri yapmak.
2-3 Bilgisayar Donanım Bürosu:
Bilgisayar Donanım Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları;
2-3-1. Belediyemizin iç ve dı
birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmu olan programların bakım ve program
güncelle tirmelerini yapmak veya yaptırmak,
2-3-2. Bilgisayar Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulundurmak, satınalma yoluyla alımı yapılan
malzemelerin, bakım-onarım ve e itimi ile ilgili konuları, yetkili olan firmalara yaptırmak,
2-3-3. Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sa lamak, e er garantisi devam ediyorsa garantisi
kapsamında arızanın giderilmesini sa lamak ve bununla ilgili tüm i lemlerin takibini yapmak,
2-3-4. Virüs ya da trojenden kaynaklanan arızaların giderilmesini sa lamak,
2-3-5. Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadı ı ya da tamirinin ekonomik olmadı ı
durumlarda; donanımın hurdaya ayrılmasıyla ilgili raporun düzenlenip ilgili birime teslim edilmesinden, yerine verilecek
donanımın belirlenmesini sa lar.
2-3-6. Ana sunucu Bilgisayarların ve bilgisayar a ının, internet ve uzak ba lantıların sürekli güvenli ve çalı ır halde tutulmasını
sa lar.
2-3-7. Bilgi ileti imi ve bilginin i lenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve üretime yönelik bilgisayar ve bilgisayara dayalı
sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik yöntemleri ara tırmak; veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar ile
bilgisayar donanım bakımını yapmak,
2-3-8. Bilgisayarların tüm i levlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki ba lantıları kurmaya yarayan
yazılımların, tasarımını yapmak, yazmak ve güncelle tirmek,
2-3-9. Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, geli en bili im teknolojileri do rultusunda; yeni ortaya
çıkan ihtiyaçları da de erlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelle tirmek ya da gerekti inde yenisini satın
almak,
2-3-10. ç ve dı birimlere ait bilgisayarların veri ileti im altyapısını ve gerekli ba lantı hatlarını tesis ederek, kurmak ve yürütmek,
2-3-11. ç ve dı birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberle me sistemi ile birimler arası dosya payla ma ve bilgi alı veri i
imkanını sa lar,
2-3-12. Bilgisayar, çevresel donanım, ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların geli mesine katkıda bulunmak ve potansiyelini
arttırmak
2-3-13. Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görü meler yolu ile bilgisayar kullanıcı
ihtiyaçlarını incelemek , maliyet ve fayda analizlerini hazırlamak,
3
2-3-14.
2-3-15.
2-3-16.
2-3-17.
2-3-18.
2-3-19.
2-3-20.
Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin gerek yazılım gerek donanım ihtiyaçlarını temin
etmek,
Do ru ve güvenli veri sa lamak için veri tabanı i letim sistemleri ile veri sözlü ünün süreklili ini sa lamak,
Tüm kayıtların günlük yedekleme i lemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sa lamak,
Üst yönetim ve müdürlerin hazırlamı oldukları ihtiyaç program taslaklarının, programsal altyapısını sa layarak ilgili
birimlerce raporların üretilmesini sa lamak
Ta ınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki di er bilgilerin ili kilendirilmesi ortamının sa lanması,
Seminer ve e itim organizasyonuna gerekli malzemeyi temin etmek,
lgili di er görevleri yapmak,
2-4 Kent Bilgi Sistemi Bürosu:
Kent Bilgi Sitemi Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları;
2-4-1. Kent ile ilgili en güncel akıllı haritaların hazırlanması ve yeni bilgilerin sisteme aktarılmasını sa lar,
2-4-2. Ba ta mar ve ehircilik Müdürlü ü, Fen leri Müdürlü ü ve Mali Hizmetler Müdürlü ü olmak üzere di er tüm
müdürlüklerin çalı malarına tematik haritalar ile destek verilmesini sa lar,
2-4-3. Belediyemizdeki tüm birimlerde kullanılan CBS Yazılımının güvenli ve hatasız bir ekilde çalı masını sa lamak için
yazılımın bakım onarım ve güncelleme çalı malarını yapmak,
2-4-4. Co rafi Bilgi Sistemi yazılımında, yeni kullanıcı hesabı açılması, kullanıcı yetkilerinde de i iklik ve düzenleme i leri
yürütülür.
3.
Ar iv efli i
Ar iv efli inin görev, yetki ve sorumlulukları;
3.1. Birimlerdeki ar iv malzemesini tespit eder,
3.2. Birimlerin ar iv faaliyetlerine danı manlık yapar,
3.3. Ar iv konusunda standartlar olu turur ve birim ar ivlerinin bu standartlara uygunlu unu denetler,
3.4. Mevzuatı takip ve kuruma adapte eder,
3.5. Ar iv kodlarını tespit ve kuruma adapte eder,
3.6. Mekan, ekipman ve teçhizat ihtiyacını takip ve sonlandırır,
3.7. Hizmetiçi e itim ile ilgili çalı maları hazırlar,
3.8. Faaliyetlerle ilgili yapılan ihalelerin kontrol ve muayene i lemlerini yürütür,
3.9. Birimlerdeki ar iv malzemesini devralmak, devralınan malzemeyi tasnif etmek ve yerle tirmek, saklama süresi dolanların
imha i lemlerini yapar,
3.10. Kurum ar ivi malzemesinin envanter, katalog ve listeleme i lemlerini hazırlar, olu turulan katalog, envanter ve listelerin
güvenli ini sa lar,
3.11. Faaliyetlerle ilgili yapılan ihalelerin kontrol ve muayene i lemlerini yürütür,
3.12. Kurumumuzdaki önemli evrak ve dosyaları sayısalla tırır,
3.13. Ar iv depolarının malzemeye uygun ekilde korumasını sa lar,
3.14. Gereken malzemenin, restorasyon ve ciltleme i lemlerini takip eder,
3.15. Kurum ar ivindeki malzemelerden, isteklilere zimmetle dosya verir ve dosya alır,
3.16. Kurum dı ına çıkarılacak belgelerin örneklerinin olu turulması ve “Aslı Gibidir” onaylarının yapılmasını sa lar,
3.17. Müdürlükçe verilen di er görevleri yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA USUL VE ESASLAR, ORTAK HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Uygulama Usul ve Esaslar:
Madde 8.
Bilgi lem Müdürlü ünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre; Uygulama Usul ve Esaslar ile
Bilgi lem Müdürlü ü Görev, ve Çalı ma Yönetmeli i hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte
bulunmayan hususlarda Belediye Kanunu ve di er mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.
Yazı ma ve Koordinasyon
Madde 9.
Belediye Ba kanı veya Belediye Ba kanının yetki verdi i Ba kan Yardımcısının denetim ve gözetimi altında,
Belediye içi birimlerle ve Belediye dı ı özel ve tüzel ki iler, Kaymakamlık, Valilik, Kamu Kurum ve Kurulu ları ve
di er ahıslarla ilgili gerekli görülen yazı malar Avcılar Belediyesi mza Yetkileri Yönergesine göre yapılır.
4
Ortak Hükümler
Madde 10.
1)
2)
3)
4)
5)
Bilgi lem Müdürlü ünde çalı an tüm personel;
Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve di er mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve
eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir,
Irk, dil din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatanda a e it davranmakla mükelleftir,
Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve
ba layan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel;
üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların
kullanımında etkili ve verimli olmaya çalı ılır.
Yıllık çalı ma ve faaliyet raporunu hazırlar.
Yürürlük
Madde 11.
Bu yönetmelik hükümleri; Avcılar Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile yürürlü e girer. Bu Yönetmeli in
yürürlü e girmesiyle Avcılar Belediyesi Bilgi lem Müdürlü ü’nü ilgilendiren önceki çalı ma yönetmelikleri
yürürlükten kaldırılmı tır.
Yürütme
Madde 12.
Bu Yönetmelik, Belediye Ba kanı tarafından yürütülür.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
333 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content