beykoz doga school programme of ınquıry 2013-2014

Disiplinler Üstü
Temalar- Transdisciplinary Themes
BEYKOZ DOGA SCHOOL PROGRAMME OF INQUIRY 2013-2014
TarihDate
SürePeriod
Bulunduğumuz Yer ve ZamanYer ve zaman hakkında sorgulama; kişisel tarihimiz,
evler ve seyahatler, insanlığın keşifleri, icatları ve
göçleri, yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve
uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların
birbirleriyle bağlantıları.
Where We Are in Place and Time
An inquiry into orientation in place and time;
personal histories; homes and journeys; the
discoveries, explorations and migrations of
humankind; the relationships between and the
interconnectedness of individuals and civilizations,
from local and global perspectives.
Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları,
değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını
sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme,
yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk
duyma yolları, estetik olanı takdir etmemiz.
How We Express Ourselves
An inquiry into the ways in which we discover and
express ideas, feelings, nature, culture, beliefs
and values; the ways in which we reflect on, extend
and enjoy our creativity; our appreciation of the
aesthetic.
16.09.2013-01.11.2013
04.11.2013-13.12.2013
12.05.2014-13.06.2013
An inquiry into the natural world and its laws; the interaction
between the natural world (physical
and biological) and human societies; how humans use their
understanding of scientific principles;
the impact of scientific and technological advances on society
and on the environment.
16.12.2013-24.01.2014
All year unit (for K.)
6 week – 6 hafta
6 hafta – 6 weeks
(5 hafta)(5 weeks)
(6 hafta)-(6 weeks)
5+
ANA FİKİR: Biz, zamanla büyüyen ve değişen
bireyleriz.
Anahtar Kavramlar: Şekil, değişim,dönüşümlü
düşünme
Bağlantılı kavramlar: Özellikler,Büyüme,Kanıt
Sorgulama Maddeleri
3.
1.
Fiziksel özelliklerimiz
2.
Kendi tarihimizin kanıtı
3.
Bizim hikayelerimiz
Sorgulama Üniteleri- Inquiry Units
Central Idea: We are all individuals who have
grown and changed over time.
Key Concepts: Form, Chance,reflection
Related Concepts: Properties, growth,evidence
Lines of Inquiry:
1.
Our physical characteristics.
2.
Evidence of our history
3.
Our stories
Profil: Açık görüşlü, Dengeli,Dönüşümlü
DÜşünen
Tutum: Hoşgörü, Güven ,Bağlılık
Profile:Open minded,Balanced,Reflective
Attitudes: Tolerance,Confidence, Commitment
ANA FİKİR: Biz, okulda ortak noktaları ve
ortak deneyimleri paylaşan bireyleriz.
Anahtar Kavramlar: Şekil, Bağlantı,
Sorumluluk
Bağlantılı kavramlar: Benzerlikler,
ilişkiler,değerler
Sorgulama Maddeleri
1.Birey olarak kim olduğumuz
2. Nasıl birbirimize benzediğimiz
3. Okul topluluğumuz
4. Okul topluluğundaki rol ve sorumluluklarımız
1. Sınıf
Dünyanın İşleyişi
Doğa ve kanunları hakkında sorgulama; (fiziksel ve biyolojik)
doğa ile insan toplumları arasındaki
etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl
kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve
çevre üzerindeki etkisi
How the World Works
Kim olduğumuz
Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve
değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve
ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve
kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve
sorumluluklar, insan olmanın anlamı.
Who We Are
An inquiry into the nature of the self; beliefs and
values; personal, physical, mental, social and
spiritual health; human relationships including
families, friends, communities, and cultures;
rights and responsibilities; what it means to be
human.
Central Idea: We are all individuals who share
commonalities and common experiences at
school.
Key Concepts: Form, Connection, Responsibility
Related Concepts: Similarities, relations, values
Lines of Inquiry
1. Who we are as individuals
2. How we are alike
3. Our school community
4. Our roles and responsibilities in the school
community
Profil: Duyarlı ,İlkeli
Tutum: Saygı, Hoşgörü,Doğruluk(güvenişbirliği)
Profile: Caring ,Principled
Attitudes: Respect ,Tolerance,Integrity(confidence, cooperation)
ANA FİKİR: Yerlerin ve mekanların tasarımı
veya doğal özellikleri onların nasıl kullanıldığını
belirler.
Anahtar Kavramlar: Şekil, İşlev, Neden-Sonuç
Bağlantılı Kavramlar: alan, yapı,dizayn,güvenlik
Sorgulama Hatları:
1.
Binaların/yapıların özellikleri
2.
Doğal mekanların özellikleri
Yerlerin ve mekanların insanlar tarafından nasıl
kullanıldığı
Central idea
Spaces and places have designed or natural features
which determine how they are used.
Key concepts: form, function, causation
Related concepts: space, structure, design, safety
Lines of inquiry
1. Characteristics of built places
2. Characteristics of natural places
3. How places and spaces are used by people
Profil: Araştıran-Sorgulayan,Düşünen
Tutum:Doğruluk,İşbirliği
Profile: Inquirer, Thinker
Attitudes: Integrity, Cooperation
ANA FİKİR: Hikayeler bizi bilgilendirir ve bize
ilham verir, biz de bir çok yoldan onlara karşılık
veririz.
Anahtar Kavramlar:
Sebep-sonuç,Bakış Açısı,Bağlantı
Bağlantılı Kavramlar: Etki, gerçeklik,karşılıklı
bağlılık
Sorgulama hatları:
1.Hikayeler
2. Hikayeleri anlatmanın farklı yolları
3. Hikayelere karşılık verme
Central Idea: Stories inform and inspire us, and we
can respond to them in many ways.
Key Concepts: Causation,Perspective,Connection
Related Concepts: impact,truth,interdependence
Lines of Inquiry:
1. Stories
2. Different ways of telling stories
3. Responding to stories
Profil: Düşünen, İletişim Kuran
Tutum: Yaratıcılık, Empati
Profile: Thinker, Communicator
Attitudes: Creativity, Empathy
ANA FİKİR: Her bireyin kim olduğunu etkileyen
benzersiz bir kişisel geçmişi vardır.
Anahtar Kavramlar: Şekil, Sebep- sonuç,
Dönüşümlü Düşünme
Bağlantılı Kavramlar: öznellik, sıralar, kanıt
Sorgulama Maddeleri
1.Hayat hikayelerimiz
2.Kendi geçmişimizin kanıtları
3.Kendi geçmişimizin etkileri
ANA FİKİR: Kutlamalar ve gelenekler ortak inanç ve
değerlerin yansımasıdır.
Anahtar Kavramlar: Şekil, bağlantı, bakış açısı
Bağlantılı Kavramlar: Benzerlikler
Farklılıklar,İnançlar
Sorgulama Maddeleri
1. Kutlama yapma sebepleri
2. Geleneklerin ve kutlamaların özellikleri
3. Dünya çapındaki ortak kutlamalar
Central Idea: Every person has a unique personal
history which influences who they are.
Key Concepts:Form Causation, Reflection
Related Concept: subjetivity, sequences, evidence
Lines of Inquiry
1. The stories of our lives
2. The evidence of our own histories
3. The influence of our histories
3.
Central Idea: Celebrations and traditions are the
reflections of common beliefs and values.
Key Concepts: Form , Connection, Perspective
Related Concepts: Similarities, Differences, Belifs
Lines of Inquiry
1.
Things that we celebrate
2.
The reasons for celebrations
What celebrations around the world have in common
Profil: Dengeli, Dönüşümlü DÜşünen
Tutum: Bağımsız Davranma,Merak
Profile: Balanced, Reflective
Attitudes: Independence, Curiosity
Profil:,İletişim Kuran ,açık fikirli
Tutum: Hoşgörü, Yaratıcılık,Empati
Profile: Open minded ,Communicator
Attitudes: Tolerance, Creativity, Empathy
ANA FİKİR: Toprak, büyüme ve barınmak için ortam sağlar.
Anahtar Kavramlar: Şekil,İşlev, sorumluluk
Bağlantılı kavramlar: Yapı, Rol, Haklar
Sorgulama hatları:
1. Toprağın yapısı
2.Toprağın çeşitliliği
3.Toprağın önemi
Central Idea: Soil provides an environment for growth and
shelter.
K
Key Concepts: Form,Function, Responsibility
Related Concepts: Structure, role,rights
Lines of Inquiry:
1.The forms of soil
2.The diversity of soil
3. The functions of soil
Profil:Araştıran Sorgulayan, Bilgili
Tutum: Değer Bilme, Merak
Profile: Inquirer, Knowledgeable
Attitudes:Appreciation, Curiosity
ANA FİKİR: Güneşin dünya ile ilişkisi, dünyadaki yaşamı
etkiler.
Anahtar Kavramlar: Sebep-sonuç, Değişim,İşlev
Bağlantılı Kavramlar: Etki, Döngüler,Sıralar, Sistemler
Sorgulama Maddeleri
1. Dünya’nın Güneş ile ilişkisi
2. Güneş’in canlılar üzerindeki etkisi
2.
3. Mevsimler
10.02.2014-21.03.2014
Gezegeni Paylaşma
Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı
kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve
sorumluluklar hakkında sorgulama; toplumlar
ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit
fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü.
Sharing the Planet
An inquiry into rights and responsibilities in the
struggle to share finite resources with other
people and with other living things;
communities and the relationships within and
between
them; access to equal opportunities; peace and
conflict resolution.
24.03.2014-09.05.2014
(6 hafta)- (6 weeks)
(7 hafta)- (7 weeks)
Kendimizi Düzenleme Biçimimizİnsan yapısı sistemler ile toplulukların birbirleriyle olan
bağlantıları hakkında sorgulama;
örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik
etkinlikler ve bunların insanlık, çevre
üzerindeki etkisi.
How we Organize Ourselves
An inquiry into the interconnectedness of human-made systems
and communities; the structure
and function of organizations; societal decision-making;
economic activities and their impact on
humankind and the environment.
ANA FİKİR: Haritalar ve planlar kendimizi organize
etmemizde ve yönlendirmemizde bize yardımcı olur.
Anahtar Kavramlar:
İşlev, Bağlantı,Dönüşümlü düşünme
Bağlantılı kavramlar:İletişim, ağlar, gözden geçirme
Sorgulama hatları:
1.
Planlar
2.
Haritalar
3.
Planları ve haritaları kullanma
Central Idea: Maps and plans help us to organize and orient
ourselves.
Key Concepts: Function, Connection, Reflection
Related Concepts: Communication, Networks, Review
Lines of Inquiry:
1.
Plans
2.
Maps
3.
Using maps and plans
Profil: Riski Göze Alan, İlkeli
Tutum: Bağımsız Davranma, Şevk,Güven
Profile: Principled, Risk -Taker
Attitudes: Independence, Enthusiasm,Confidence
ANA FİKİR: Hayvanlar farklı bölgelerden
gelirler; karakterleri, davranışları ve ihtiyaçları
ile ayırt edilirler.
Anahtar Kavramlar: Değişim,
Bağlantı,Sorumluluk
Bağlantılı Kavramlar: Uyum, karşılıklı
bağlılık,haklar
Sorgulama hatları:
1.Çevremizdeki hayvanlar
2.Hayvanların hayatta kalması için gerekenler
3.Hayvanların nerelerden geldikleri
Central Idea: Animals originate from different
places, and have disctinguishing characteristics,
behaviours and needs.
Key Concepts: Chance,
Connection,Responsibility
Related Concepts: Adaptation,
Interdependence,Rights
Lines of Inquiry:
1. Animals in our environment
2. What animals need to survive
3. Where animals originate from
Profil: Duyarlı, Bilgili
Tutum: Saygı,İşbirliği ,Doğruluk
Profile: Caring, Knowledgeable
Attitudes: Respect,Cooperation,Integrity
ANA FİKİR: Gıda ürünleri farklı kaynaklardan gelir ve
yediğimiz yiyecekler olmak için genellikle değişiklik gösterir.
Anahtar Kavramlar: Değişim, işlev
Bağlantılı Kavramlar: Dönüşüm, Rol
Sorgulama Maddeleri
1.
Temel gıda ürünü kaynakları
Gıda ürünlerinin üretimden tüketime kadar geçirdiği safhalar
3.
Gıdaların işlenmesi için kullanılan sistemler
Central Idea: The relationship between the sun and the earth
affects life on earth.
Key Concepts: Causation, Change,Function
Related Concepts: Impact,Cycles, Sequences, Systems
Lines of Inquiry
1.
The relationship between the sun and the earth
2.
The sun’s impact on living creatures
3.
The seasons
Central Idea: Food comes from different sources and is often
changed to become what we eat.
Key Concepts: Connection, Function
Related Concepts: Transformation, Role
Lines of Inquiry
1.Primary sources of food
2.Stages some food goes through from origin to consumption
3.The systems used to process food
Profil: Araştıran Sorgulayan, Bilgili
Tutum: Merak, Değer Bilme
Profile:Inquirer, Knowledgeable
Attitudes: Curiosity, Appreciation
Profil: Dengeli,İlkeli, Düşünen
Tutum: İşbirliği,Bağlılık,Güven
Profile: Balanced, Principled, Thinker
Attitudes: Cooperation,Commitment, Confidence
ANA FİKİR: Bitkiler büyür, değişir, sağlıklı
kalması ve yaşayabilmeleri için belirli şeylere
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kavramlar:
Şekil,Sebep-sonuç, Değişim
Bağlantılı Kavramlar:özellikler, büyüme
Sorgulama hatları:
1.
Canlı ve cansız şeyler
2.
Bitkilerin nitelikleri
3.
Bitkilerin büyüme ve değişimleri
Central Idea: Plants grow and change and
need specific things to survive and keep healthy.
Key Concepts: Form, Causation, Connection
Related Concepts: Properties, growth
Lines of Inquiry
1.Living and non-living things
2. Characteristics of plants
3. Growth and change of plants
Profil: Riski Göze Alan, Bilgili
Tutum: Merak, Şevk
Profile: Risk Taker, Knowledgeable
Attitudes: Curiosity, Enthusiasm
BEYKOZ DOGA SCHOOL PROGRAMME OF INQUIRY 2013-2014
2. Sınıf
ANA FİKİR: Dengeli seçimler bizi sağlıklı ve
güvenli bir yaşama hazırlar.
Anahtar kavramlar: Şekil, Bağlantı, Sebep
Sonuç
Bağlantılı kavramlar: yapı, homeostaz,etki
Sorgulama Maddeleri
1.Dengeli seçimler
2.Sağlıklı ve güvenli hayatın özellikleri
3.Seçimlerimizin hayatımız üzerindeki etkileri
Cent ral Idea: Balanced choices prepare us to
healty and safe life.
Key concepts:Form, Connection, Causation
Related concepts: structure, homeostasis, impact
Inquiry lines:
1. Balanced choices
2.Features of healthy and safe life
3.Effects of our choices on our life.
Profil: Dengeli ,Dönüşümlü Düşünen
Tutum: Değer bilme, Saygı , Bağımsız davranma
Profile: Balanced, Reflective
Attitudes: Appreciaton, Respect,ındependence
3. Sınıf
ANA FİKİR: Dünya çapında, insanlar ortak
inanç, değer, kültürel ve insani bağları olan farklı
gruplara aittir.
Anahtar Kavramlar: Şekil, Bağlantı,Bakış açısı
Bağlantılı kavramlar: Benzerlikler
,farklılıklar,ilişkiler, önyargı
Sorgulama Maddeleri:
1.Ait olduğumuz gruplar
2. Grup içinde ve gruplar arasındaki bağlantılar
3. Dünya çapındaki gruplar
ANA FİKİR: Evler, bulunduğu yerin kültürünü
yansıtır ve zamanla değişime uğrar.
Anahtar Kavramlar: Bakış açısı, Değişim
Bağlantılı kavramlar: öznellik, dönüşüm
Sorgulama Maddeleri:
1.
Barınma ihtiyacı
2.
Farklı ev türleri
3.
Evlerin zamanla değişimi
4.
Farklı kültürlerdeki evler
Central Idea: Homes reflect the culture where they
live and change over the time.
Key concepts: Perspective , Change
Related concepts: Subjectivity, transformation
Inquiry lines
1. Housing needs
2. Different kinds of houses and homes
3. Changing of the houses over time
4. Homes around the world
Profil: Açık görüşlü, İletişim Kuran
Tutum: Hoşgörü, Şevk, Değer Bilme
Profile: Open Minded- Communicator
Attitudes: Tolerance, Enthusiasm
ANA FİKİR: Ülkeler; özellikleri, coğrafyaları ve
zaman içerisindeki değişimleriyle tanımlanırlar.
Anahtar kavramlar: Şekil, değişim,sebep sonuç
Bağlantılı kavramlar: Özellikler,dönüşüm,etki
Sorgulama Maddeleri:
1-Ülkemizin coğrafi özellikleri
2.Zaman içinde değişim
3-Etrafımızdaki dünya
Central Idea: Countries can be defined by their
features, geography, and change over time.
Central Idea: People belong to different groups
with which they share common beliefs, values,
Key Concepts: Form, Change,Causation
cultural and human connections across the world. Related Concepts: properties, transformation,impact
Key concept: Form, Connection, Perspective
Lines of Inquiry
Related concepts: Similarities,Differences,
1.The natural features of our country
relations, prejudice
2.Change over time
3.The world around us
Lines of Inquiry
1. Groups we belong to
2. Connections within and across groups
Profil: Düşünen, Açık Görüşlü
3. Groups across the world
Tutum: Hoşgörü, Merak
Profile : Thinker, Open mİnded
Profil:Duyarlı ,Dengeli,İletişim Kuran
Attitudes: Tolerance, Curiosity
4. Sınıf
Tutum: Saygı,Empati
Profile : Open mindedn, communicator, balanced
Attitudes: Respect, empathy
ANA FİKİR: Vücudumuz bağlantılı sistemler
bütünüdür.
Anahtar Kavramlar: Şekil, İşlev, Bağlantı
Bağlantılı Kavramlar: Yapı,sistemler,homeostaz
Sorgulama Maddeleri:
1.
Vücudumuzdaki organlar,
2. Vücudumuzdaki sistemler ve fonksiyonları,
3. Vücudumuzu oluşturan sistemlerin birbiriyle
ilişkisi
Central Idea: Our body is a set of connected
systems.
Key Concepts: Function, Connection
Related Concepts: Structure, Systems,
Homeostasis
Lines of inquiry
1.The organs of our body
2. The systems of our body and their functions
3.The relationships between the systems ın our
body
Profil: Dengeli, Dönüşümlü Düşünen
Tutum: Değer bilme, saygı
Profile: Balanced, Reflective
Attitudes: Appreciation, respect
ANA FİKİR: : Masallar bireylerin bakış açısını
yansıtır ve hayal güçlerini canlandırır.
Anahtar kavramlar: Dönüşümlü düşünme, Bakış
Açısı
Bağlantılı kavramlar: Yorum, görüş
Sorgulama Maddeleri
1.Masallar
2.Farklı türden masallar
3.Masallardaki bakış açıları
4.Farklı kültürlere ait masallar
Central Idea: Tales reflects individuals perspectives
and can stimulate their imaginations.
Key concept: Connection, Reflection, Perspective
Related concepts: Opininon, interpretation
Inquiry lines:
1 Tales
2. Different kinds of tales
3. Perspectives in tales
4. Different tales from different cultures.
Profil: Açık görüşlü, Bilgili
Tutum: Empati , Güven,Yaratıcılık
Profile: Open minded, Knowledgeable
Attitudes: Empathy, Confidence, Creativty
ANA FİKİR: İnsanlar madde ve fikirleri işleyerek
sanat eseri yaratırlar.
Anahtar kavramlar: Bakış Açısı ,Değişim,
Dönüşümlü Düşünce
Bağlantılı kavramlar: Öznellik,dönüşüm, yorum
Sorgulama Maddeleri:
1.Farklı sanat biçimleri
2. İnsanların sanat aracılığıyla kendilerini nasıl ifade
ettiği
3.Sanatın toplum içindeki rolü
Central Idea: People create art through using and
manipulating materials and ideas.
Key Concepts: Perspective, Change, Reflection
Related Concepts: Subjectivity, transformation,
interpretation
Lines of Inquiry:
1. Different forms of art.
2. How people express themselves through art.
3. The role of art in society.
Profil: İletişim Kuran, Dönüşümlü Düşünen
Tutum: Yaratacılık, Şevk
Profile : Communicator, Reflective
Attitudes: Creativity, Enthusiasm
ANA FİKİR: Bizler kişisel geçmişimizin,
kültürümüzün, ulusal mirasımızın ve coğrafi
çevremizin ürünüyüz.
Anahtar Kavramlar: Sebep-Sonuç, Şekil, Bakış
Açısı
Bağlantılı Kavramlar: Etki, özellikler, inançlar
Sorgulama Maddeleri:
1. Kişisel geçmişlerimiz
2. Ulusal kültürümüz ve mirasımız
3. Coğrafi çevremiz
ANA FİKİR: Reklam, nasıl düşündüğümüzü ve
yaptığımız seçimleri etkiler
Anahtar Kavramlar: İşlev, Bakış Açısı, Dönüşümlü
Düşünme
Bağlantılı Kavramlar:
Sorgulama Maddeleri:Rol, öznellik, yorum
1.Reklamcılığın amacı
2.Reklamların türleri, tarzları ve yerleri
3.Reklamı etkili kılmak ve seçimlerimizi etkilemek
için kullanılan araçlar
Central Idea: We are a product of our histories,
culture, national heritage and geographical
environment,
Key concepts: Causation, Form, Perspective
Related concepts: Impact,Properties, Beliefs
Lines of inquiry
1.
Our histories
2.
Our national heritage and culture
3.
Our geographical environment
Central Idea: Advertisements can affect how we
think and the choices we made.
Key Concepts: Form, Connection,Perspective
Related concepts: Role, Subjectivity,interpretation
Lines of inquiry
1. The purpose of advertisements
2. Type, styles and the places of advertisements.
3. The tools are used to make effective commercials.
4.How advertisements affect the choices we make
Profil: Açık görüşlü, Duyarlı, Bilgili
Tutumlar: Hoşgörü, Empati
Profile: Open Minded, Caring,Knowledgeable
Attitudes: Tolerance, Empathy
Profil: Riski gözü alan,iletişim kuran,İlkeli
Tutumlar: Güven, Yaratıcılık, Doğruluk
Profile: Inquirer, Communciator,Principled
Attitudes: Confidence, Creativity, Integrity
16.12.2013-24.01.2014
ANA FİKİR: Bizler canlı ve cansız varlıklarla, madde ve
olgularla doğal dünyamız içerisinde iletişim içerisindeyiz.
Anahtar kavramlar: Bağlantı, Şekil,işlev
Bağlantılı kavramlar: Karşılıklı Bağlılık,yapı, iletişim
Sorgulama Maddeleri
1. Canlılar
2. Madde ve cisimler
3. Doğal olaylar
Central Idea : We interact with living and non living bthings,
materials and phenomena in our natural world.
Key concepts: Connection, Form, function
Related concepts: Interdependence, structure, communication
Inquiry lines:
1.living things
2.materials and matter
3.natural phenomena
Profil: Duyarlı, Araştıran Sorgulayan
Tutum: İşbirliği, Merak
Profile: Caring, Inquirer
Attitudes: Cooperation, Curiosity
ANA FİKİR: Dünyanın uzay içindeki durumu ve pozisyonu
hayatlarımızı etkiler.
Anahtar kavramlar: Şekil, Sebep- Sonuç,İşlev
Bağlantılı kavramlar: yapı, sonuçlar,sistemler
Sorgulama Maddeleri:
1. Uzay sisteminin yapısı ve işlevi
2. Dünya üzerinde yaşamı sürdürülebilir yapan koşullar
3. Dünyanın hareketlerinin etkisi
Central Idea: The Earth’s conditions and position in space
impact our lives.
Key Concepts :Form, Causation, Function
Related Concepts: structure, consequences, systems
Lines of Inquiry:
1. The structure and function of the solar system
2. The conditions on Earth that make life sustainable
3. The impact of Earth’s movement
Profil : Araştıran-Sorgulayan, Bilgili
Tutumlar: Değer Bilme, İşbirliği,Merak
Profile : Inquirer, Knowledgeable
Attitudes: Appreciation, Cooperation, Curiosity
ANA FİKİR: Bir enerji kaynağı olan ışık ve ses pek çok
yönden hayatımızı etkiler.
Anahtar Kavramlar: Sebep-Sonuç, Değişim, Bağlantı
Bağlantılı Kavramlar: Etki, Dönüşüm
Sorgulama Maddeleri:
1. Işık ve ses kaynakları
2.Işık ve sesin kullanımı
3. Işık ve sesin hayatımız üzerindeki etkisi
ANA FİKİR: Canlıların bulunduğu yerler,
ANA FİKİR:
onlara hayatta kalmak için gerekli şeyleri sağlar.
Meslekler toplumda farklı alanlardaki ihtiyaçları karşılayarak,
Anahtar kavramlar: Şekil, sebep sonuç,
günlük yaşamımızda bize yardımcı olur.
sorumluluk
Anahtar kavramlar:Sorumluluk, İşlev
Bağlantılı kavramlar: Yapı, sonuçlar,haklar
Bağlantılı kavramlar: Sistemler, vatandaşlık
Sorgulama Maddeleri
Sorgulama Maddeleri
1.
Canlıların hayatta kalması için ihtiyacı olan
1.Farklı meslek türleri
şeyler
2.Mesleklerin toplum içindeki rolü
2.
Ekosistemler
3.Değişen meslekler
3.
Bağlılık ve sorumluluk
Central Idea: The place in which living things
Central Idea: Occupations meet the needs of different areas of
are found provides them with what they need to
society, helps us our daily lives.
survive.
Key concepts: Responsibility , Function
Key concepts: Form, Causation, Responsibility
Related concept: Systems, Citizenship
Related concepts: Structure, consequences,
Inquiry lines:
rights
1.Different types of occupations
Inquiry lines:
2.The role of occupations in society
1. What living things need in order to survive,
3.Changing occupations
2. Ecosystems
Profil: İlkeli , Riski Göze Alan
3. Interdependency and responsibility
Tutum: Doğruluk, Bağlılık
Profil: Araştıran-Sorgulayan, Düşünen
Profile: Principled,Risk-Taker
Tutum: Bağımsız Davranma, Bağlılık
Attitudes: Integrity, Commitment
Profile: Inquirer, Reflective
Attitudes: Independence, Commitment
ANA FİKİR: Topluluklar, insanların ihtiyaçlarını karşılamak
için oluşturulmuş, birbirine bağlı hizmetler sunarlar.
Anahtar kavramlar: Bağlantı, İşlev, Sorumluluk
Bağlantılı kavramlar: Ağlar, rol, vatandaşlık
Sorgulama Maddeleri:
1.
Çevremizde bulunan topluluklar
2.
Topluluk içerisindeki görevler
3.
Topluluk içerisindeki hizmetler
4.
Bizim toplumumuz içerisindeki sorumluklarımız
Central Idea: Communities provide interconnected services
designed to meet people’s needs.
Key Concepts: Connection, Function , Responsibility
Related Concepts Networks, Role, Citizenship
Lines of Inquiry:
1.
Communities around us
2.
Roles in the community
3.
The services in the commnity
4.
Our responsibilities in ourcommunity.
Profil: Riski göze alan, Duyarlı, İlkeli
Tutumlar: Bağlılık, Güven
Profile : Risk Taker , Caring,Principled
Attitudes: Commitment, Confidence
ANA FİKİR: Toplumu desteklemek için yerel ve ulusal bazlı
yapılar vardır.
Anahtar Kavramlar: Bağlantı, işlev, sorumluluk
Bağlantılı Kavramlar: Haklar,değerler,adalet, vatandaşlık
Sorgulama Maddeleri:
1. Yerel yapılar ve hizmetler
2.Ulusal yapılar ve hizmetler
3. Bu yapılar ve hizmetlerin bize nasıl yardım ettikleri
Central Idea: Light and sound are energy sources which have
a major impact on our lives
Key Concepts: Causation, Change, Connection
Related concepts: Impact, Transformation
Lines of inquiry
1. Light and sound sources
2.The uses of light and sound
3. The impact of light and sound on our lives
Central Idea: There are local and nationwide structures to
support the community.
Key Concepts: Responsibility, Connection, Function
Related concepts: Rights, citizenship, values, justice,
interdependence
Lines of inquiry
1
Local structures and services
2.
National structures and services
3.
How these structures and services help us.
Profil: Araştıran sorgulayan, bilgili
Tutumlar: Merak, Şevk
Profile: Inquirer, Knowledgeable
Attitudes: Curiosity, Enthusiasm
12.05.2014-13.06.2013
Profil: Araştıran Sorgulayan, Açık fikirli
Tutumlar: İşbirliği, Hoşgörü, Saygı
Profile: Inquirer, Open Minded
Attitudes Cooperation, Tolerance, Respect
ANA FİKİR: Materyallerin kullanımı ve
idaresi doğal yaşam alanlarını olumsuz
etkileyebilir.
Anahtar kavramlar: İşlev, Sorumluluk,
Dönüşümlü düşünme
Bağlantılı kavramlar: Davranış, insiyatif,kanıt
Sorgulama Maddeleri:
1. Madde ve değişim
2. Canlılar ve yaşam alanları
3. Materyallerin sorumlu kullanımı ve idaresi
Central Idea: The use and disposal of
materials can adversely affect natural habitats.
Key Concepts: Function, Responsibility and
Connection.
Related Concepts: Behaviour,
initiative,evidence
Lines of Inquiry:
1.Matter and change
2.Living things and their habitats
3.Responsible use and disposal of materials
Profil: İlkeli,Düşünen
Tutumlar: Doğruluk, Bağımsız Davranma
Profile : Principled,Thinker
Attitudes: Integrity, Independence
ANA FİKİR: Birbirine bağlı ve kısıtlı
kaynakları paylaşan canlılar olarak haklarımız
ve sorumluluklarımız vardır
Anahtar Kavramlar: Sebep sonuç,
sorumluluk, dönüşümlü düşünme
Bağlantılı Kavramlar: Etki, haklar,davranış
Sorgulama Maddeleri:
1. İnsanlar arasındaki ilişkiler
2.insanlar ve diğer canlılar arasındaki ilişkiler
3. çevre üzerindeki insan etkisi
4. Kısıtlı kaynakları paylaşma
Central Idea: We have rights and
responsibility as we all interdependent and share
finite resources.
Key Concepts: Causation, responsibility,
reflection
Related concepts: Impact, rights, behaviours
Lines of inquiry
1.Relationships between people
2. Relationships between people and otehr living
things
3.Human impact on the environment
4. Sharing finite resources
Profil: Düşünen, Duyarlı
Tutum:Değer Bilme, Bağımsız Davranma
,Saygı
Profile: Thinker, Caring
Attitudes: Appreciation,Independence,Respect
Exhibition