brıef ınformatıon about the theses/projects

BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES/PROJECTS
Student’s Name
Burçak Özdemir
University
İstanbul Bilgi University
Graduate Program
MA in (Clinical) Psychology
Entry Year to the Program
2010
Graduation Year
2014
Master’s Thesis or Project
Thesis
Title of the Thesis/Project
The Relationship Between Narcissism, Perceived Parental Attitudes,
Romantic Relationships and Sexual Attitudes
Advisors’ Names
Yrd. Doç. Dr Ayten Zara, Doç. Dr. Levent Küey, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Kafesçioğlu
Total Number of Pages
137
Total Number of References
124
Abstract
The primary aim of this study was to investigate the relationship between
narcissism, perceived parental attitudes and, romantic relationships and
sexuality. The second aim was to determine whether the respondent
demographics (gender, relational satisfaction) influenced narcissism, perceived
parental attitudes and, romantic relationships and sexuality. In the present
study, a sample which was consisted of 267 young adults between ages 19 to 38
was investigated. Results revealed that gender differentiated the groups on love
attitudes and sexual attitudes. Moreover, relational satisfaction had significant
associations with love attitudes, romantic relationship characteristics and sexual
attitudes. A series of hierarchical regression analyses were conducted to examine
the association between narcissism and, romantic relationships and sexuality
after controlling the possible effects of perceived parental attitudes. Results
revealed that narcissism moderately related with romantic relationships and
sexuality. The findings, limitations of the study and implications for future
research were discussed.
Tezin/Projenin Başlığı
Narsisizm, Algılanan Aile Tutumları, Romantik İlişkiler ve Cinsel
Tutumlar Arasındaki İlişkiler
Türkçe Özet
Bu çalışmanın temel amacı, narsisizm, algılanan aile tutumları, romantik ilişkiler
ve cinsellik arasındaki bağlantıların incelenmesidir. Çalışmanın ikinci bir amacı da,
demografik bilgilerin (cinsiyet, ilişki doyumu gibi) narsisizm, algılanan aile
tutumları, romantik ilişkiler ve cinsellik üzerinde bir etkisi olup olmadığını
belirlemektir. Çalışmaya, yaşları 19 ve 38 arasında değişen, 267 genç yetişkin
katılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, cinsiyetler arasında, aşka ve cinselliğe
ilişkin tutumlar açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca, ilişki doyumu ile
aşka ve cinselliğe ilişkin tutumlar ve romantik ilişki özellikleri arasında anlamlı
bağlantılar saptanmıştır. Algılanan aile tutumlarının olası etkileri kontrol edilirken,
narsisizm, romantik ve cinsel ilişkiler arasındaki bağlantıları saptamak amacıyla,
hiyerarşik regresyon analizleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre,
narsisizm ile romantik ilişkiler ve cinsellik arasında kısmi olarak anlamlı ilişkiler
bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları, sınırlılıkları ve gelecekte yapılabilecekler,
tartışılmıştır.