close

Enter

Log in using OpenID

6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALT YAPILARININ DESTEKLENMESİNE

embedDownload
6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALT YAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN YAYIMLANARAK
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Araştırma Alt Yapılarının Desteklenmesine Dair 6550 no’lu Kanun 10 Temmuz 2014 tarihinde 29056
sayı ile Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun kapsamında Kalkınma Bakanı başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Milli Eğitim
Bakanı'ndan oluşacak Araştırma Altyapıları Kurulu kuruluyor. Kurul tarafından yeterlik kararı verilen
araştırma altyapıları tüzel kişilik kazanacak ve kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk
hükümlerine tabi olacak Araştırma altyapıları, yükseköğretim kurumu yerleşkelerinde, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait alanlarda, teknoloji geliştirme bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde ve endüstri
bölgelerinde kurulabileceği gibi özel sektör ve sivil toplum kuruluşuna ait arazilerde de
oluşturulabilecek Araştırma altyapıları, gümrük vergisi, her türlü fon, damga vergisi ve harçtan muaf
olacaktır.
Aşağıda yer alan maddelerde amaçları özetlenmiş olan Araştırma Alt Yapılarının Desteklenmesine Dair
Kanunu ile birlikte; birçoğu merkezleri gelişmiş ülkelerdeki ayrıcalıklı konumuna yükseltebilecek
nitelikte görülmekte ve ilkleri içerdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca, bu kanun ile özel sektör ve
kuruluşlarının da bu yapıları kurmaları desteklenmekte olup, bu özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerine
doğrudan katılımını sağlayacağı gibi, Ar-Ge’ye yapılan harcamalarda özel sektörün payının artmasına
da katkı sağlanacaktır.
Kanunun kapsam ve amaçları;










Araştırma alt yapılarının bütçe ve personel sorunlarının çözümlenmesi,
Ar-Ge, Yenilik ve inovasyon etkinliklerinin artırılması,
Özel sektör ve sivil toplum organizasyonlarının sürece aktif katılımlarının sağlanması ve
işbirliklerinin yolunun açılması,
Proje faaliyetlerinin inovasyona yönelik olmasının temin edilmesi,
Yapılan araştırmalarda fikri sınai mülkiyet hakları konusunun önceliklendirilmesi,
Yükseköğretim kanununun kısıtlayıcı bazı hükümlerinin uygulanmamasının sağlanması,
Elde edilen gelirlerin döner sermaye gelirleri kapsamı dışında tutularak, bilginin ekonomik
yarara dönüştürülmesinin teşvik edilmesi ve nitelikli Ar-Ge personelinin motivasyonunun
sağlanması,
Araştırma alt yapılarında üretilen bilgi, buluş, patent vs.’nin ekonomik yarara dönüştürülmesi
için şirket kurmalarına veya şirketlere ortak olmalarının sağlanması,
Araştırma alt yapılarının yeterlik kavramı ile çalışma performanslarının artırılması, yeterliğin
süreli verilerek belirli hedefler doğrultusunda çalışma zorunluluğunun getirilmesi, bu yapıların
sürekliliğinin sağlanması,
Ar-Ge ve destek personeline belirli limitler çerçevesinde ücret uygulanması imkânı getirilerek
yine nitelikli personelin buralarda istihdam imkanının sağlanması, şeklinde özetlenebilir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140710-3.htm
6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALT YAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA
KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN İLK KEZ 2015 YILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARI PROJE ÇAĞRISINA
ÇIKILDI
Türkiye özelinde ve bölgesel önceliklerle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alan, temel ve
uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren ve araştırmacıların bir
arada çalışabilecekleri ortamı oluşturan araştırma altyapılarının oluşturulması hedeflenerek
kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı
tarafından yayınlanan 2015 yılı için önerilecek projelerde belirlenen öncelikli alanlar ve diğer bilgiler
için tıklayınız.
http://www3.kalkinma.gov.tr/servisler/Duyuru/Duyuru.aspx?Enc=698742CF9E74D4BB71DEE4809C5
C09A577D05254240FE78D714FB82B65EC6923
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
223 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content