close

Enter

Log in using OpenID

Artırımlı Katkı Payı Öğrenim Ücretleri

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 14/11/2014-35592
*BE6EA521*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Sayı :20219791/304.02/
Konu :Artırımlı Katkı Payı Öğrenim
Ücretleri
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA
Rektörlük Makamının 14.11.2014 tarih 46148110/304.02/35539 sayılı yazısı ve ekleri
ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve öğrencilere duyurulmasını rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. Şadi ŞEN
Müdür
EK :
Yazı ve Ekleri
DAĞITIM
Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Başkanlığına
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim
Dalı Başkanlığına
Fizik Anabilim Dalı Başkanlığına
Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı
Başkanlığına
İlköğretim Anabilim Dalı Başkanlığına
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Başkanlığına
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
Başkanlığına
Kimya Anabilim Dalı Başkanlığına
Maden Mühendisliği Anabilim Dalı
Başkanlığına
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Başkanlığına
Matematik Anabilim Dalı Başkanlığına
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
Başkanlığına
Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 67100, Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: S.Gemici
Tel: : (0372) 257 25 50
Faks: (0372) 257 49 35
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://fbe.beun.edu.tr/fbe/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BE6EA521*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Başkanlığına
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Anabilim Dalı Başkanlığına
BEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 67100, Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: S.Gemici
Tel: : (0372) 257 25 50
Faks: (0372) 257 49 35
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://fbe.beun.edu.tr/fbe/
Evrak Tarih ve Sayısı: 14/11/2014-35539
*BE5UABMB*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı :46148110/304.02/
Konu :Artırımlı Katkı Payı Öğrenim
Ücretleri
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 30.06.2014 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2014/6787 sayılı
"2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair"
kararının 11.maddesi (süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti
tutarları ile artırımlı katkı payı ve öğrenim ücreti uygulaması) gereğince 2014-2015 eğitimöğretim yılı güz yarıyılında ödenmesi gereken katkı payı/öğrenim ücretleri borç/alacak olarak
hesaplanarak e-kampüs sistemine yüklenmiş olup, öğrencilerin ödemelerini 23 Ocak 2015
tarihine kadar T.A.O. Vakıflar Bankası Online Tahsilat/Kurum Faturadan yapabilecekleri
www.beun.edu.tr web sayfamızda yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi ve duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. M.Haluk GÜVEN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EKLER :
1- EK Resmi Gazete örneği
2- EK İlan Örneği
DAĞITIM
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Denizcilik Fakültesi Dekanlığına
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 67100 Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.Erkan
Tel: : (0372) 257 29 78
Faks: (0372) 257 31 76
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BE5UABMB*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 67100 Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.Erkan
Tel: : (0372) 257 29 78
Faks: (0372) 257 31 76
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/
ARTIRIMLI KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ
ÖDEMESİ GEREKEN ÖĞRENCİLERİN
DİKKATİNE!
27.09.2014 TARİH VE 29132 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK 30.06.2014
TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YAYIMI TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN
BAKANLAR KURULUNUN 2014/6787 SAYILI “2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE
ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN
TESPİTİNE DAİR” KARARININ 11.MADDESİ (SÜRESİNDE MEZUN OLAMAYAN
ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARLARI İLE ARTIRIMLI KATKI
PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ UYGULAMASI) GEREĞİNCE 2014-2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖDENMESİ GEREKEN KATKI PAYI/ÖĞRENİM
ÜCRETLERİ HESAPLANARAK E-KAMPÜS SİSTEMİNE YÜKLENMİŞTİR.
TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN E-KAMPÜS ADRESLERİNE GİREREK KATKI
PAYI/ÖĞRENİM
ÜCRETİ
BORÇLARI/ALACAKLARI
OLUP
OLMADIĞINI
ÖĞRENMELERİ GEREKMEKTEDİR.
SÖZ KONUSU MADDE HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ
BORCU OLANLAR ÜCRETLERİNİ 23 OCAK 2015 TARİHİNE KADAR T.A.O. VAKIFLAR
BANKASI ONLİNE TAHSİLAT/KURUM FATURADAN BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ADINA ÖĞRENCİ NUMARASI/TC.KİMLİK NUMARASI İLE YATIRILABİLECEKTİR.
YAPILACAK HİÇBİR TAHSİLAT İÇİN BANKA TARAFINDAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN
İŞLEM BEDELİ VB. ADLARDA ÜCRET ALINMAYACAKTIR.
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İADESİ OLANLAR İSE BAĞLI BULUNDUKLARI
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / ENSTİTÜ /
MESLEK YÜKSEKOKULU
DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK FAZLA YATIRILMIŞ
OLAN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİN İADESİNİ TALEP EDEBİLECEKLERDİR.
İADE TALEBİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ AŞAĞIDADIR.
ÖNEMLE DUYURULUR.
İlan Tarihi:11.11.2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ
İADE DİLEKÇESİ
…./…./201.…
Bülent Ecevit Üniversitesi ………………............. Fakültesi/Yüksekokulu/Enstitüsü/Meslek
Yüksekokulu ……………….…………………... Bölümü ……………………… nolu öğrencisiyim. 2014/2015
Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında fazladan yatırmış olduğum katkı payı/öğrenim ücretinin
aşağıda belirtilen hesap numarasına iadesi hususunda gereğini arz ederim.
ADI SOYADI
İMZA
Hesap Sahibi :
*TC Kimlik No :
*IBAN
:
Banka Adı
:
Banka Şubesi :
Hesap No
:
* Not : Hesap kimin adına ise onun TC Kimlik No ve IBAN yazılacaktır.
*Banka Dekontu ile Hesap Cüzdanı örneği dilekçeye eklenecektir.
ADRES:
CEP TEL:
EV TEL :
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
1 302 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content