close

Enter

Log in using OpenID

Dalmaçyalı Bazaltik Andezit

embedDownload
HAKKIMIZDA
Ensan Madencilik San. Tic. Ltd. Þti. 2006 yýlýnda Bursa ilinde kurulmuþ ve firma
merkezi Bursa Organize Sanayi Bölgesindedir. Andezit ve Bazalt ocaðý blok ve
ebatlý kesim üzerine Bursa iline baðlý Büyükorhan ilçesinde faaliyetine baþlamýþtýr.
2010 yýlý itibarý ile de mermer grubuna girip ayný bölgede onyx ocaðýný faaliyete
alýp, onyx ve diðer mermer gruplarý ile ham ve iþlenmiþ olarak üretimini
sürdürmektedir.
HÝZMETLERÝMÝZ
15000 m2 arazi üzerine kurulu 1000 m2 kapalý alanda Karan Makina yapýmý
ST’leri, Ebatlama Makinalarý, Silim Makinasý, Cnc Tel Kesme Makinasý ile Andezit,
Bazalt, Onyx ve diðer mermer gruplarýnýn talep edilen ölçüler doðrultusunda
kesim, ebatlama ve diðer iþlemlerini yapmaktayýz.
kalite asla tesadüf deðildir.
Misyon;
Andezit, Granit ve Doðal taþ uygulamalarýnda, yüksek kalite standartlarýnda anahtar teslimi çözümler sunarak
mümkün olan en kýsa sürede, öncü kuruluþlardan biri haline gelmektir.
Vizyon;
Andezit, Granit ve Doðal taþ uygulamalarýnda, Türkiye'de ve dünyada müþteri odaklý hizmet anlayýþýyla hareket
ederek anahtar teslimi, katma deðeri yüksek imalat ve hizmet çözümleri sunan, teknolojik geliþmelere hýzla uyum
saðlayan, deðiþimi yönlendiren, müþteri ve çalýþan memnuniyetini üst düzeyde tutan, sektöründe önde gelen
firmalardan olmaktýr.
Deðerlerimiz;
Güvenilirlik,
Deneyim,
Kalite,
Sorumluluk,
Yenilikçilik,
Ýþ ahlakýna baðlýlýk,
Koþulsuz müþteri memnuniyeti ...
kalite asla tesadüf deðildir.
3
Andezit
Volkanik kökenli olan andezit kayaçlarý renk, doku, sertlik, su emmeme, suda daðýlmama,
sýký dokulu özelliði ve gülkurusu (pembe) renkli olmasýnýn yaný sýra kýrýldýðýnda ve disk
kesicilerle kesildiðinde düzgün yüzey veren doðal taþ olarak bilinmektedir. Andezit taþýnýn yoðun
olarak Ýç Anadolu bölgesinde olduðu bilinse de Marmara Bölgesi Bursa Ýli sýnýrlarý içerisinde
de yüksek rezervde oluþum gösterdiði görülmektedir.
Andezitler, kaldýrým, bordür, parke taþý, kaplama taþlarý (yaya yollarý, park ve bahçe
düzenlemeleri v.b.), çeþmeler, merdiven basamaklarý, istinat duvarlarý, çeþitli profiller
(harpuþta, takoz), tarihi bina ve alanlarýn restorasyonu, kent mobilyalarý (Oturma
gruplarý, çiçeklik v.b.) ve mezar taþlarý olarak kullanýlmaktadýr.
Andezitlerde üretim yöntemleri daha geliþmiþtir. Bunun sebebi de bu konuda þirket bazýnda
ve ciddi anlamda çalýþmalarýn yaný sýra andezitlerin mermere benzer tarzda da iþlenerek
üretilebilmesi, çeþitlendirilmesi, özellikle de teknolojinin bu taþlarýn üretiminde kullanýlmasýdýr.
Andezit üretimlerinde istenilen ebatlarda kesim ve yüzey iþlemleri yapýlarak döþeme taþý olarak
kullanýlabildiði gibi spesifik þekillerde ve ölçülerde kesilip iþlenerek de farklý kullaným alanlarý
oluþturulabilmektedir.
kaba yontulmuþ
þekli ve pastel, dingin renk formatý ile tarihi dokuyu anýmsatma da birebir uyuþmaktadýr. Bu
özelliðine atmosferin bozuþturma tesirlerine, ateþe karþý dayanýklýlýðý ve ýsý-ses izolasyonu saðlama
özellikleri eklenince bir çok projede kaplama taþý olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Andezit bordür ve kaldýrým taþlarý 60 - 70 yýl süreyle bozulmadan kullanýlabilmektedir. Bu nedenle
yaya trafiðinin yoðun bölgelerinde andezit gibi dayanýklý doðal yapý taþlarýnýn kullanýmý geçen birkaç
yýl içinde önemi ve özellikleri anlaþýlarak pek çok þehrimizde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Belediyelerin
doðal taþlara yönelmesi ile andezit tüketiminin önümüzdeki yýllarda daha da artmasý beklenmektedir.
Son 10 yýl içinde baþta büyük þehirler olmak üzere belediyelerin kent yaya yollarýnda andezit
kullanýmý artmýþtýr. Avrupa'nýn pek çok ülkesinde de kent peyzajý projelerinde doðaltaþlar tercih
edilmektedir.
Özellikler
Uygulama Yerleri
• Serttir, aþýnmaz.
• Asit tesir etmez.
• Su emmez.
• Bünyesinde su yoktur.
• Aþýrý ýsý ve dona dayanýklýdýr.
• Hijyeniktir, serbest silis içermez.
• Deniz kenarlarý inþaatlarýnda
• Yürüyüþ alanlarýnda
• Parklarda
• Meydanlarda
• Merdivenlerde
• Uzun ömürlü yüzey kaplama ve duvarlarda
• Barbekü ve bacalarda, þöminelerde
• Dekorasyonlarda
• Çok sýcak ve soðuk ortamlarda idealdir.
Dalmaçyalý Bazaltik Andezit
Açýk Dalmaçyalý
Koyu Dalmaçyalý
Dalmaçyalý Bazaltik Andezit
Özgül Aðýrlýk
2.58 gr/cm³
Eðilme Dayanýmý
157 kg/cm³
Darbe Dayanýmý
11.5 kg/cm³
Basýnç Dayanýmý
805 kg/cm²
%0.25
Dona Dayanýmý
17.8 cm²/cm²
Aþýnma Dayanýmý
%1.15
Nem Oraný
%3.8
Su Emme (Aðýrlýkça)
Dalmaçyalý Bazaltik Andezit
% 10 Asit Çözeltisi
% Aðýrlýk Kaybý
Sülfürik Asit
0.20
Hidroklorik Asit
0.63
Formik Asit
0.22
Asetik Asit
0.15
Sitrik Asit
0.10
Su
0.10
4
5
Gül Kurusu (Pembe) Andezit
Gül Kurusu (Pembe) Andezit
Gül Kurusu (Pembe) Andezit
Özgül Aðýrlýk
2.52 gr/cm³
Eðilme Dayanýmý
145 kg/cm³
Darbe Dayanýmý
10.8 kg/cm³
Basýnç Dayanýmý
712 kg/cm³
Dona Dayanýmý
%0.4
Aþýnma Dayanýmý
18.3 cm²/cm²
Nem Oraný
%1.6
Su Emme (Aðýrlýkça)
%4.4
Gül Kurusu (Pembe) Andezit
% 10 Asit Çözeltisi
% Aðýrlýk Kaybý
Sülfürik Asit
0.30
Hidroklorik Asit
0.74
Formik Asit
0.45
Asetik Asit
0.20
Sitrik Asit
0.25
Su
0.15
Andezit Numunesi Üzerinde Ýncelemeler
1. Mineralojik Yapý
Anortit + Feldispat + Mika + Kristobalit
Minerallerinin Karýþýmý
XRD Grafiði
6
2. Kimyasal Bileþim
Ensan Verileri
Raw data
Sample
File
Comment
Date
Operator
: TESTSAMPLE
: ANDEZIT.ASC
:
: Mar-06-08 11:12:00
:
Memo
:
X-ray
Goelometee
Attachment
Filter
1.Monochro
C.Monochro
DivSlit
DivH.L.Slit
SctSlit
RecSlit
Monochro RS
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Cu / 40 kV/ 40 mA
Counter
: Scintillation
counter
Ultima+tbeta-thets
high
rex goniometer
Multipurpose attachment for T.F.& std
Not used
Scan stode
: Continucus
Not used
Scan speed
: 2.000
deg./min.
Fixed Monochromator
Sampling width : 0.020 deg.
Variable
Scan axis
: 2tbeta/theta
10mm
Scan range
: 10.000 +> 70.000 deg.
Variable
Theta offset
: 0.000
deg.
0.15mm
No Use
Intensity (counts)
2000
*
CeKa
o Anortit + Feldispat + Mika
* Kristobalit
1500
1000
SiO2
% 73.23
Al2O3
% 16.30
CaO
% 2.17
K2O
% 4.62
Fe2O3
% 3.00
TiO2
% 0.51
ZrO2
% 0.03
A.Z.
%0.14
500
0
20.000
40.000
2theta (deg.)
60.000
Mar-12-2008 11: 3:55
Page-1
3. Mikroyapý
Taramalý Elektron Mikroskobunda Numune Kesitinden Görüntüler
Matrisin Spektral Analizi
Full scale couris 1459
a1 Matris 2300x
1500
Si
1000
500
AI
Fe
O
Mg
0
0
1
K
2
3
Ca
Ti
4
Mn
5
keV
Matrisin Spektral Analizi
SiO2
% 54.62
Al2O3
% 12.74
CaO
% 2.36
K2O
% 0.32
Fe2O3
% 25.06
TiO2
% 2.60
MnO
% 0.76
MgO
%1.55
6
Fe
7
8
9
10
7
Andezit Numunesi Üzerinde Ýncelemeler
Mikroyapý Ýri Þeffaf Taneler
Spektral Analiz
Full scale couris 1209
A1 ÞEFFAF
Si
1200
1000
800
A1
600
400
200
O
Ca
Na
K
0
SiO2
% 60.08
Al2O3
% 24.52
CaO
% 8.54
K2O
% 0.83
0
Na2O
6.03
1
2
3
Fe2O3
-
Ca
4
5
keV
TiO2
-
6
7
8
9
10
MgO
-
(a) Mikroyapý verilerine göre flaks maddeleri olan demir, titan ve maðnezyum oksitler matrisde
yoðunlaþmýþtýr. Bunlar andezitin termal özelliklerini olumsuz yönde etkilemesi beklenen katýþýklardýr.
(b) Ýri þeffaf taneler anortit bileþimine yakýndýr. Anortit CaO.Al2O3.2SiO2 bileþiðidir. Ensan andezitinde
anortitin bünyesine bir miktar sodyum ve potasyum da girmiþtir.
Termal Özellikler
Erimeye Baþlama Sýcaklýðý
Termal Þok Dayanýmý
Isý Kapasitesi
Termal Ýletkenlik Katsayýsý
1200 °C sýcaklýkta kalýcý þiþme oraný
= 1170 °C.
= 1000 °C ila 25 °C sýcaklýk arasýnda 40 tur.
= 830 J/gm- °C
= 0.80 Watt/m-K.
= % 4.
Bu deðerlere göre malzeme maksimum 1100 °C sýcaklýða kadar çýkan çeþitli endüstriyel fýrýnlarda
ve uygulamalarda refrakter tuðla olarak kullanýlabilir. Matrisdeki demir oraný yüksek olduðu için
maksimum kullaným sýcaklýðýný fazla zorlamadan 1050 °C civarýnda tutmak daha makuldür. Termal
þok dayanýmý yüksek deðildir. Termal þok testinde 1000 °C sýcaklýkta 40 tur sonunda malzemede
çatlaklar meydana gelmiþ ancak malzeme daðýlmamýþtýr. 1200 °C sýcaklýða kadar ýsýtýlan malzeme
tekrar oda sýcaklýðýna soðutulduðunda bünyede %4 oranýnda kalýcý hacimsel þiþme meydana gelmiþtir.
Onyx
8
Scarlet Onyx
Ottoman Onyx
Homojen Honey Onyx
Colourful Honey Onyx
9
Light Emparador
Dalmaçyalý Beyaz & Sarý
Açýk Bej
Emparador
Dalmaçyalý Beyaz & Gri
Koyu Bej
Granit
Küp Taþ
Bordür
Yakma
Cilalý
10
11
Uygulama Çeþitleri
Uygulama Çeþitleri
12
13
Rekabetin hýzla artýþ gösterdiði ve kalitenin önemsendiði günümüzde görsel
ve hýzlý teknolojinin uygulamaya aktarýmý çok önemlidir.
1968 yýlýnda tuðla ve kiremit makineleri imalatý ile makine sektöründe üretime
baþlayan Karan Makina 1989 yýlý itibariyle de mermer kesme ve iþleme makineleri
imalatýna baþlamýþtýr. Halen günümüzde de teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak,
Bursa organize sanayi bölgesinde 6500 m² arazi üzerinde dört ayrý bölümden
oluþan toplam 5400 m² kapalý alanda mermer sektörüne makine üretmeye
devam etmektedir.
Sektördeki 20 yýla yakýn tecrübesiyle 2006 yýlýnda andezit ocaðý ve iþleme
tesisi yatýrýmýyla Ensan Madencilik firmasýný faaliyete geçirmiþtir. Ensan Madencilik
Karan Makina güvencesiyle sektördeki yerini korumaya devam etmektedir.
Merkez: Organize San. Böl. Sarý Cad. No:7
Nilüfer-Bursa/Türkiye
Ocak: Geynik Köyü 2.Km Büyükorhan / Bursa
T : +90 224 243 19 72 - F : +90 224 243 19 00
E : [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 757 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content