close

Enter

Log in using OpenID

(21 kas\375m.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Kore'den gazileri duygulandýran vefa
Güney Kore
Cumhuriyeti
Türkiye
Büyükelçiliði
Savunma
Ataþeliði
tarafýndan
Çorum'da Kore
Gazilerine
Kore Devlet
Madalyasý
verilmek üzere
tören
düzenlendi.
* HABERÝ
2’DE
Güney Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliði Savunma Ataþeliði Gaziler Derneði’ni ziyaret
Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) sona
ÇOGEP projesine ödüllü kapanýþ
* HABERÝ 2’DE
ÇORUM
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
(Ç.HAK:3263)
21 KASIM 2014 CUMA
LPG 2,19
“LPG UYGUN YOLLAR UZUN”
DEVLET HASTANESÝ CÝVARI PARK KARÞISI ÇORUM
Kuzey Kampüs þekilleniyor
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Kuzey Kampüs
inþaatlarýnda incelemelerde
bulunarak yürütülen çalýþmalar
hakkýnda firma yetkililerinden bilgiler
aldý.
* HABERÝ 7’DE
Ýþte iki tespit,
yorum
okuyucunun
HABER YORUM
Mustafa Demirer
Çorum
Valiliði
tarafýndan
düzenlenen,
Ýl Kültür ve
Turizm
Müdürlüðü
tarafýndan
organize
edilen,
'Çorum Hitit
Söyleþi
Ahmet Emre Bilgili
Günleri'nin
5'incisi gerçekleþtirildi. Ýstanbul Ýl
Kültür ve Turizm Müdürü Prof.
Dr. Ahmet Emre Bilgili, þehir ve
kültür iliþkisinin önemine dikkat
çekerek, Hattuþa’yý dehþet bir
medeniyet olarak yorumladý.
* HABERÝ 16’DA
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kuzey Kampüs inþaatlarýnda incelemelerde bulundu.
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü’nün önceki gün
düzenlediði basýn toplantýsýnda
iki ayrý tespite cevap verdi.
Yorum okurlarýn...
* SAYFA 4’DE
Külcü’ye göre, söz verip
yapamadýðý 2 proje var
Belediye
Baþkaný
Muzaffer Külcü,
önceki gün
düzenlediði
basýn
toplantýsýnda
söz verdiði
halde iki ayrý
projede
ilerleme
saðlanamadýðýný söyledi.
* SAYFA 4’DE
‘Hititler dehþet
bir medeniyet’
Buharaevler’e yeni Aile Saðlýðý Merkezi
Çýnar ASM hizmette
Çýnar
Aile
Saðlýðý
Merkezi
(ASM)
Buharaevler
Mahallesi
5. Cadde
7. Sokak
Enes
Apartmaný
numara 5’te
hizmete girdi.
* HABERÝ
10’DA
* HABERÝ 10’DA
* SAYFA 12’DE
Çýnar Aile Saðlýðý Merkezi, Buharaevler Mahallesi’nde hizmet vermeye baþladý.
Bizim Toptan’da renkli kutlama
Ülker’in 70. yýlý Çorum’da kutlandý
Yýldýz Holding
markalarýndan
Ülker,
kuruluþunun
70’inci yýlýný
kutluyor.
Ülker’in kuruluþ
yýl dönümü
nedeniyle dün
Bizim Toptan
Çorum
Maðazasý’nda
da kutlama
programý
düzenlendi.
* HABERÝ 11’DE
ATIF-DER
Yönetim Kurulu
Baþkan Mustafa
Lek, CHP Çorum
Milletvekili Tufan
Köse'nin TBMM'de
gündem dýþý söz
alarak Ýskilipli Atýf
Hoca'yla ilgili
yaptýðý konuþmayý
üzülerek
dinlediklerini
söyledi.
* HABERÝ 5’DE
Muzaffer Külcü
Çorum’un yüzde 33’ü orman
ATIF-DER
Köse’yi kýnadý
Mustafa Lek
Protokol müdürünün
vefatý üzdü
Yaklaþýk 1 ay
önce geçirdiði
kalp krizi
nedeniyle
hastanede
tedavi altýnda
tutulan
Þanlýurfa Valiliði
Ýl Protokol
Müdürü Yaþar
Kuzu, hayatýný
kaybetti.
Kuzu'nun
cenazesi, il
Yaþar Kuzu
protokolünün de
katýldýðý törenle memleketine uðurlandý.
* HABERÝ 2’DE
Enkazda altýnlarýný arýyor
Ülker’in 70. kuruluþ yýl dönümü dün Bizim Toptan Çorum Maðazasý’nda da kut-
* HABERÝ 3’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMA 21 KASIM 2014
ÇOGEP projesine ödüllü kapanýþ
Ç
orum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Güvenli Hayat
iliþkin tedbirleri yaþama geçirmeyi, bu kapsamda kendilerine sosyal ve
ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Deseðitim desteði saðlanarak topluma faydalý bireyler olarak yetiþmelerine
tek Programý (ÇOGEP) sona erdi.
katkýda bulunmayý, kente göçle gelmiþ, uyum saðlayamamýþ veya diðer
dezavantajlý toplum kesimlerinin sosyal hayata adapte edilmesini ve
ÇOGEP projesinin kapanýþ programý nedeniyle ödül töreni ve yegüvenli yaþama dolaylý olarak olumsuz yönde etki eden yoksunluklarý
mek düzenlendi. Geceye Vali Vekili Adem Saçan, Ýl Jandarma Alay ve
azaltmayý hedeflediklerini vurguladý.
Garnizon Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, BelediBu kapsamda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda da bilgi veren Paþaye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, daire müdürleri, polisler ve davetliler
alioðlu, þunlarý kaydetti; “Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüzle koordineli
katýldý.
bir þekilde, il merkezinde bulunan tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve
liselere yaptýðýmýz okul ziyaretleri ve faaliyetlerinde, polisin tanýtýlmaProgramda bin konuþma yapan Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan
sý, suçlardan korunma yollarý anlatýlmasý vesilesiyle öðrencilerin suç
Tarancý, suçla mücadeledeki felsefelerinin suçu oluþmadan önlemek,
korkularýný yenmeleri, gençlerimize internet ve bilgisayar kullanýrken
suça neden olan etkenleri yerinde tespit etmek ve bu mücadelede halkpsikolojik ve fiziksel olumsuzluklara maruz kalmamalarý ve sarnal orla birlikte kalýcý ve etkili çözümler üretmek olduðunu söyledi.
tamda daha güvenli ve verimli zaman geçirebilmeleri için dikkat edilTarancý, günümüzde polislik hizmetlerinin toplumun yapýsýna ve
mesi gereken hususlar, çeþitli suçlara maruz kalýp etkilenmemeleri
toplumsal iliþkilere baðlý, insan haklarýna saygýlý, birey odaklý ve topamacýyla güvenli internet
lumsal duyarlýlýklarý gözeve bilgisayar kullanma yolten bir yapýda olmasý gereklarý hakkýnda eðitimler veliliðinin þüphe götürmez bir
rilmiþtir. Ayrýca, birlikte yagerçek olduðunu söyledi.
þama kültürü ve çocuklarSuç ve suçlularla müdaki vatandaþlýk bilincinin
cadelede Toplum Destekli
geliþtirilmesine yönelik bilPolislik hizmetlerinin bu
gilendirme ve bilinçlendiryönüyle toplumun güvenlik
me çalýþmalarý yapýlmýþtýr.
talebine göre þekillenen bir
Çocuklarýmýza bu vatanýn
anlayýþýn yaþama geçirilmeve baðýmsýzlýðýmýzýn kolay
si anlamýna geldiðini dile
kazanýlmadýðýný yerinde
getiren Tarancý, toplumsal
göstermek ve onlarda ortak
sorunlara odaklanan ve çöbir tarih bilinci ve þuurunun
zümlerin bütüncül bir çeroluþturulmasý amacý ile 84
çevede ele alýnarak topluçocuðumuzla birlikte Çamun bütün kesimleri ile kunakkale gezisi düzenlenGüvenli
Hayat
ve
Güvenli
Gelecek
için
Çocuk
ve
Gençler
rumlarýnýn ve devlet organmiþ, rehberler eþliðinde yalarýnýn yer aldýðý bir hizmet
Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) sona erdi.
pýlan bu gezide çocuklara
anlayýþýnýn bu açýdan çaðýn
Çanakkale'nin tarihi mebir gerekliliði olduðunun
kanlarý gezdirilmiþtir. Hepimizin her an bir engelli adayý olduðumuz bikabul edildiðine iþaret etti.
linciyle il merkezinde faaliyet yürüten Rehabilitasyon merkezleri ziyaret edilmiþ, buralarda eðitim gören engelli gençlerimiz ve çocuklarýmýBu noktada polis teþkilatýnýn sadece suçlularý kovalayan, suçlarý
zýn, hayatla aralarýndaki engelin ortadan kaldýrýlmasýna bir nebze de olaydýnlatmaya çalýþan deðil, toplumun bütün katmanlarýndan aldýðý dessa katkýda bulunmak ve onlara yalnýz olmadýklarýný hissettirmek ve her
tekle suç ve olaylarýn temelindeki sosyolojik, psikolojik ve toplumsal
an onlarýn yanýnda olduðumuzu hatýrlatmak amacýyla birlikte eðlenceli
nedenleri sorgulayan, ildeki tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile iþbirlizaman geçirilmiþtir. Yine ilimizde faaliyet gösteren rehabilitasyon merði yapan ve tespit edilen sorunlara bilimsel çözümler üreten bir teþkilat
kezlerinde eðitim gören fiziksel ve zihinsel engelli 12 çocuðumuza 4 ay
haline geldiðini anlatan Tarancý, “Önleyici polislik ile suçla mücadelesüreli baðlama eðitimi verilmiþ ve böylece, aileleri ile birlikte farklý bir
de felsefemiz, suçu oluþman önlemek, suça neden olan etkenleri yerinsosyal aktivitede bulunmalarýna imkan saðlanmýþtýr. Emniyet Genel
de tespit etmek ve bu mücadelede halkýmýzla birlikte kalýcý ve etkili çöMüdürlüðü ile Türkiye Ýzcilik Federasyonu arasýnda imzalanan "Karzümler üretmektir. Hedefimiz ise, halkýmýza sunduðumuz güvenlik hizdeþiz Projesi" ile Ýlimizden tespit ettiðimiz 80 öðrenci ile Türkiye Ýzcimetinin kalitesini arttýrarak vatandaþýmýzda oluþan kiþisel güvensizlik
lik Federasyonun kamp alanlarýnda, doðal yaþamý yerinde görmek,
kaygýsýný azaltmak, halkýmýzýn huzur ve yaþam kalitesini yükseltmekfarklý yöresel özellikleri tanýtarak, ortak tarih ve yaþama bilinci oluþturtir” dedi.
mak, çocuklarýn tarihi ve kültürel bilgilerini arttýrarak geçmiþlerini taTarancý, asayiþ ve güvenlik ekseninde çocuk ve gençlerin toplumnýmalarýný saðlamak amacýyla, bir hafta süren Bolu-Ýstanbul-Çanakkasal hayata olumlu yönde katýlýmlarýný saðlamak, onlarý yapamadýklarý
le illerini kapsayan Ýzcilik Kampý ve Gezisi düzenlenmiþtir. Faaliyetler
sosyal ve kültürel eðitim faaliyetlerinin içerisine çekerek tehlikelerden
sonucunda Anaokullarýnda 11 bin 500, ortaokullarda 5 bin 435, liseleruzak tutmak adýna “Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek” projesi kapsade ise 7 bin 70 öðrenci olmak üzere yaklaþýk, 24 bin çocuk ve gencimýnda “Gelecek Çocuklarla Þekillenecek” projesini hayata geçirdiklemizle yüz yüze görüþüldü. 2014 yýlý projemizdeki faaliyet ve etkinlikrini belirterek, bu projenin hayata geçmesinde katký sunan tüm paydaþleri içeren bin adet tanýtým dergisi ve bin adet 2015 yýlý takvimi bastýrýlara teþekkür etti.
larak kurumlarýmýza daðýtýmý yapýlacaktýr. Projemizin uygulamasýnda
Toplum Destekli Polislik Þube Müdürü Erkan Paþaalioðlu ise,
desteðini bizlerden esirgemeyen baþta sayýn Valimiz olmak üzere Proje
Büyük bir heyecan ve özveri ile uyguladýklarý proje kapsamýnda, anapaydaþýmýz olan Çorum Belediye Baþkanlýðý, Hitit Üniversitesi Rektörokulundaki en küçük çocuktan, lisede eðitim gören çocuklara, zihinsel
lüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Aile ve Sosve fiziksel engelli gençlerden suça sürüklenen ve suçtan zarar gören çoyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Gençlik
cuk ve gençlere kadar toplumun dezavantajlý olarak tabir ettiði grup bive Spor Ýl Müdürlüðü, Çorum Devlet Tiyatrolarý Müdürlüðü ve Ýl Emreyleri ile bunlarýn aile ve eðitsel çevrelerine yönelik, bilgilendirme ve
niyet Müdürlüðümüzün ilgili þube müdürlüklerine teþekkürlerimi sunabilinçlendirme faaliyetleri yürütüldüðünü, çocuk ve gençlere toplum
rým”
içinde yalnýz olmadýklarý hissinin verilmeye çalýþýldýðýný söyledi.
Konuþmalarýn ardýndan Çocuk Gözüyle Polis konulu þiir ve resim
Paþaalioðlu, bu projede çocuk ve gençlerin kiþisel ve sosyal geliyarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri daðýtýldý. Program
þimlerinin saðlanmasý çerçevesinde, toplumsal açýdan korunmalarýna
halk oyunlarý gösterilerinin ardýndan sona erdi.(ÝHA)
Protokol müdürünün vefatý üzdü
Y
aklaþýk 1 ay önce geçirdiði kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi altýnda
tutulan Þanlýurfa Valiliði Ýl
Protokol Müdürü Yaþar Kuzu, hayatýný kaybetti. Kuzu'nun cenazesi, il protokolünün de katýldýðý törenle
memleketine uðurlandý.
Þanlýurfa Ýl Protokol
Müdürü ve polis memuru
Yaþar Kuzu, 17 Ekim 2014
tarihinde geçirdiði kalp krizi
sonucu özel bir hastanede
tedavi altýna alýnmýþtý. 3'üncü kez bypass ameliyatý olan
Kuzu, yeni bir kalp krizine
dayanamadý. Hayatýný kaybeden Kuzu'nun cenazesi,
Þanlýurfa Valiliði önünde
düzenlenen resmi törenle
memleketi
Kýrýkkale’ye
uðurlandý. Törene; Þanlýurfa
Valisi Ýzzettin Küçük, vali
yardýmcýlarý, Ýl Emniyet
Müdürü Eyyüp Pýnarbaþý, Ýl
Jandarma Komutaný Jand.
Alb. Selman Kömürcü, daire müdürleri, STK baþkan
ve temsilcileri, sevenleri,
yakýnlarý, meslektaþlarý ve
mesai arkadaþlarý katýldý.
Cenaze aracýyla valilik bah-
çesine getirilen Kuzu’nun
cenazesini gören protokol
üyeleri de gözyaþlarýný tutamadý. Kuzu’nun kýsa özgeçmiþinin okunmasýnýn ardýndan Þanlýurfa Ýl Müftüsü Ýhsan Açýk dua ederek, cenaze
törenine katýlanlardan helallik istedi.
Yapýlan duanýn ardýn-
Yaklaþýk 1 ay önce geçirdiði kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi altýnda tutulan
Þanlýurfa Valiliði Ýl Protokol Müdürü hemþehrimiz Yaþar Kuzu için tören düzenlendi.
dan bir konuþma yapan Vali
Küçük, “10 aydýr bu ilde görev yapýyorum benim için
en acý gün. Bu vilayet içinde
en acý günü yaþýyoruz. Toplam on yýl Þanlýurfalýlara
polis memurumuz Yaþar
Kuzu hizmet etti. Bunun sekiz yýlý vilayette geçti. Yaþar
Kuzu vilayette adeta bir yumuþatýcýydý. Gelen insanlara
en güzel kelime ile mukabele ediyordu. Gelen kiþiler ne
kadar hýrçýn olursa olsun, ne
kadar sert olursa olsun muhakkak o gelen kiþilerin
gönlünü alýp gönderiyordu.
Yaptýðý iþ çok büyük bir iþti
önemli bir iþti. Valiliðimize
gelen kiþilerin karþýlaþtýðý
ilk kiþi oydu. Ümidim ve temennim yüce Allah’tan O'na
en güzel þekilde mukabele
etmesidir. Ýyilikle onu huzuruna kabul edecektir” diyerek ailesine baþsaðlýðý ve sabýr diledi.
ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS
LASTÝK ve AKÜLER’DE
KIÞ KAMPANYASI
*Balance Lastik Ayarý
*Jant Düzeltme
*Far Ayarý
* Nitrojen Gazý
Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM
Tel: 0364 213 47 29 * [email protected]
Fatih Batit (0 532 560 09 43) Mehmet Yaðlý (0 533 733 45 86)
(Ç.HAK:2502)
(Ç.HAK:3243)
*Yeni Lastik Satýþý
*Akü Satýþý
*Lastik Oteli
*Rot Ön Düzen Ayarý
Güney Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliði Savunma
Ataþeliði Gaziler Derneði’ni ziyaret etti.
Kore'den gazileri duygulandýran vefa
EMRE KUT
G
üney Kore Cumhuriyeti Türkiye
Büyükelçiliði Savunma Ataþeliði
tarafýndan Çorum'da Kore Gazilerine
Kore Devlet Madalyasý verilmek üzere
tören düzenlendi.
Çorum Muharip Gaziler Derneði'nde düzenlenen törene Kore Büyükelçiliði Savunma Ataþesi Kurmay Albay Jooseong Han, Türkiye Muharip
Gaziler Derneði Genel Baþkaný Emekli
Albay M. Þükrü Tandoðan, Çorum
Muharip Gaziler Derneði Þube Baþkaný Muharrem Gül, gaziler ve gazi yakýnlarý katýldý.
DEDELERE MADALYA, TORUNLARA BURS
Kore Büyükelçiliði Savunma Ataþesi Kurmay Albay Jooseong Han, 3
Kore Gazisine Kore Devlet Madalyasý
takdim ederken gazi torunu 3 öðrenciye
de eðitim bursu verildi. Hatýra olarak
da bazý gazilere hediye takdim edildi.
Muharip Gaziler Derneði þube
Baþkaný Muharrem Gül ise, Çorum'un
simgesi olan saat kulesi maketini Kore
Büyükelçiliði Savunma Ataþesi Kurmay Albay Jooseong Han'a hediye etti.
BU BÝNA GAZÝLERE YAKIÞMIYOR
Türkiye Muharip Gaziler Derneði
Genel Baþkaný Emekli Albay M. Þükrü
Tandoðan gazilerin bulunduðu dernek
binasýnýn gazilere yakýþmadýðýný belirterek, "Buradan yetkilere sesleniyorum
bu bina gazilerimize yakýþmýyor. En kýsa zamanda ilgilenmelerini istemekteyiz. " dedi.
Törenin ardýndan Hürriyet Parký'nda hatýra fotoðrafý çekilerek tören
sona erdi.
Törenin ardýndan Hürriyet Parký'nda hatýra fotoðrafý çekilerek tören sona erdi.
Baþarýlý öðrencilere ödül
E
mniyet Teþkilatý tarafýndan düzenlenen ‘Polise Genç Bakýþ’ konulu resim ve þiir yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler ödüllerini aldý.
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü
Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðünce hazýrlanan, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve
Gençler Sosyal Koruma ve Destek
Programý (ÇOGEP) düzenledi. Bu
kapsamda “Gelecek Çocuklarla Þenlenecek” faaliyetlerinden biri olan Polise Genç Bakýþ konulu Resim ve Þiir
yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler ödüllendirildi.
Ýl genelinde yapýlan deðerlendir-
meler sonucunda resim dalýnda yarýþmaya katýlan Kargý Cumhuriyet Yatýlý
Bölge Ýlkokulu’ndan Elanur Gülsüm
Çaðlayan birinci, Ýsmail Can Tav
ikinci ve Furkan Sarýkaya üçüncü oldular. Dereceye giren öðrencilere
Kaymakamlýkta düzenlenen törenle
ödüllerini Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Ýlçe Emniyet Amir V.
Komiser Bünyamin Dede, Ýlçe Jandarma Komutaný J.Üst.Teð. Süleyman Erden tarafýndan verildi.
Ödül töreninde birinciye bisiklet, ikinciye fotoðraf makinesi, üçüncüye ise kol saati olmak üzere çeþitli
hediyeler verildi.(ÝHA)
Polise Genç Bakýþ’ konulu resim ve þiir yarýþmasýnda dereceye
giren öðrenciler ödüllerini aldý.
CUMA 21 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Kýzýlay Baþkaný’ndan Çukurözlü
yangýnzedeler için yardým çaðrýsý
‘Ýhtiyaçlarý tamamlayana kadar
Çukuröz’ü yalnýz býrakmayalým’
EROL TAÞKAN
K
ýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Canpolat, Bayat'ýn Çukuröz Köyü'nde yaþanan yangýn felaketinde her þeylerini kaybeden aileler için yardým çaðrýsýnda bulundu.
"Kardeþlerimizin tüm ihtiyaçlarýný tamamlayana kadar yardým çalýþmalarýmýzý devam
ettireceðiz." diyen Canpolat, hayýr sahiplerinden birinci el giyecek baþta olmak üzere
her türlü yardýmý beklediklerini bildirdi.
Yangýnýn ilk anýndan itibaren, devlet
kurumlarý ve STK'larýn yangýn maðduru ailelerin imdadýna koþtuðunu hatýrlatan Canpolat, evleri yanan 29 ailenin tüm fertlerinin
Sedat Canpolat
kiþisel bilgilerinin mevcut olduðunu, özellikle giyim konusunda hazýrlanacak yardým paketleri için firma sahipleri ve hayýrseverler olmak üzere herkese çaðrýda bulunduklarýný söyledi.
"Elinde imkaný olanlardan Çukuröz'e
ulaþtýrýlmak üzere yardým bekliyoruz."
sözleriyle kamuoyuna davette bulunan
Canpolat, "Çukuröz'de yaþanan acý olayda
herþeylerini kaybeden ve þu kýþ gününde
bir çorabý bile ihtiyaç duyan kardeþlerimiz
ayaða kalkana kadar, ihtiyaçlarý tamamlanana kadar yardým seferberliðimiz devam
edecek." diye konuþtu.
sevkiyatýný ciddi manada tehdit etmeye baþladý. Halep'in düþmesi
halinde 1,5 milyon insan açlýk ve ölüm tehdidi altýnda kalacak.
1.5 milyon insan ölüm tehdidi altýnda
Deniz Feneri’nden Kýzýlay’a ziyaret
S
uriye'de rejim güçlerinin Halep'i
larýmýzý tehdit etmeye baþladý.
kuþatma giriþimi, muhaliflerin konYardýmlar güçlükle gönderiliyor
trolündeki bölgelere insani yardým sevÝHH Olarak bu sorundan dolayý inkiyatýný ciddi manada tehdit etmeye
sani yardým sevkiyatýný çok zor þartlar
baþladý. Halep'in düþmesi halinde 1,5
altýnda yapýyoruz. Milyonlarca Suriyeli
milyon insan açlýk ve ölüm tehdidi alzor durumda ve þu anda Suriye'de çok
týnda kalacak.
kritik günler yaþanýyor. Çünkü yardýmÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý,
lar Handarat üzerinden güney bölgelere
yaptýðý açýklamada þi bilgileri verdi;
ulaþtýrýlýyor. Bu noktanýn bir bölümü ise
"Esed'e baðlý birlikler Halep'in kuzeEsed'in kontrolüne geçti ve Halep'in kuyindeki Handarat ve çevresine saldýrýþatýlmasý gündemde. Dolayýsýyla muhalarýný yoðunlaþtýrdý. Yönetim karþýtlarýliflerin kontrolündeki bölgelere insani
nýn tek çýkýþ noktasý olan bölge, Suriyardým güçlükle ulaþtýrýlýyor. Handaye'nin güneyine yapýlacak yardým açýSelim Özkabakçý
rat'ýn kaybedilmesi 1,5 milyon Suriyelisýndan büyük önem taþýyor. Rejimin
nin kaderine terk edilmesi anlamýna geHalep'i kuþatma giriþimi ise insani yardýmlarýn ihtiliyor. Bu durumda Halep'in kuþatýlmasý halinde Türyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasýný zorlaþtýrýyor. Bu dukiye'ye yeni bir göç dalgasý baþlayacaktýr.
rum, uzun süredir Suriye'nin iç bölgelerine yardým
Kimsenin yurdundan edilmesini istemiyoruz.
elini uzatan bizleri endiþelendiriyor.
Ama yaklaþýk 50 bin Yezidi ile 200 bin Kobanili zor
Suriye'deki iç karýþýklýk artýk insanlýk dramýndurumdayken dünyayý ayaða kaldýranlardan 1,5 mildan çýktý ve trajediye dönüþtü. ÝHH Olarak Suriyon Halepli zordayken de ayný tepkileri bekliyoruz.
ye'nin birçok noktasýna gýda ve çeþitli ihtiyaç malzeUnutulmasýn ki, Halep düþerse 1,5 milyon kiþi
mesi ulaþtýrmaya devam ediyoruz. Ancak Halep'in
açlýk ve ölüm tehdidi altýnda kalacak."
kuzeyindeki Handarat bölgesinin bir bölümünün re(Haber Merkezi)
jim güçlerinin eline geçmesi Ýnsani Yardým Konvoy-
‘Afrika’da bir kuyu da biz açalým’
EROL TAÞKAN
D
eniz Feneri Çorum
Koordinatörü Yasemin Eyvazlý, Deniz Feneri gönüllüsü hanýmlarla
birlikte Kýzýlay Çorum
Þube Baþkaný Sedat Canpolat'ý ziyaret etti. "Afrika'da bir kuyu da biz açalým" konulu çalýþmalar
hakkýnda bilgi veren Eyvazlý, toplumun tüm kesimlerini ve STK'larý bu
anlamda ziyaret ettiklerini
aktardý.
Deniz Feneri Bayanlar Kulübü tarafýndan organizesi sürdürülen su kuyularý ile ilgili çalýþmanýn,
hayatýn en önemli ihtiyacýndan yola çýkýlarak sürdürüldüðünü kaydeden
Yasemin Eyvazlý, susuzluðun pençesinde kývranan insanlarýn imdadýna
yetiþmek için hizmet ettiklerini bildirdi.
Deniz Feneri gönüllüleri Arife Sevgülü, Sey-
Deniz Feneri gönüllüsü hanýmlar Kýzýlay Çorum
Þubesi Baþkaný Sedat Canbolat’ý ziyaret etti.
han Eren, Öznur Yoldaþ
ve Kadriye Sular'ýn da yer
aldýðý ziyarette, misafirlerini Kýzýlay Kadýn Kollarý
Baþkaný Fatma Paþaoðlu
ile birlikte karþýlayan Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Canpolat, Deniz
Feneri'nin çalýþmalarýný
çok yakýndan takdirle ta-
kip ettiklerini anlatarak,
"Kardeþ kuruluþ olarak
kabul ettiðimiz Deniz Feneri'nin çalýþmalarýnýn gururla takip ediyoruz. Fedakar ve anlamlý bir çalýþma içerisindeler. Ýnsana
deðer veren ve hizmet
üreten her kuruluþu kardeþ kabul ederek, ortaya
konan çalýþmalarý da bizzat bizim çalýþmalarýmýza
ve hedeflerimize destek
olarak kabul ediyoruz.
Elimizden gelen her türlü
desteði vermeye hazýrýz.
Bu deðerli ekibe ve destek
veren herkese teþekkür
ediyorum." dedi.
11,00¨
Yerli Duvar Kaðýdý m2
Enkazda altýnlarýný arýyor
B
ayat ilçesine baðlý
Çukuröz köyünde çýkan ve 29 evin kül olduðu yangýnda, geleceðe
yönelik 5 yarým altýn biriktiren Ayfer Ceylan
(24), yanan evlerinin enkazýný elleriyle kazýyarak
alevler arasýnda kalan altýnlarýný aradý
.Ýlçe
merkezine
yaklaþýk 50 kilometre
mesafede bulunan 130
haneli Çukuröz köyünde
geçtiðimiz cuma akþamý
çýkan ve aralarýnda imam
lojmaný ile köy konaðýnýn da yer aldýðý 29 evin
kullanýlamaz hale geldiði
yangýnda maðdur ailelerin yaralarýnýn sarýlmasýna yönelik çalýþmalar devam ediyor.Yangýn maðduru aileler, evlerinin enkazýndan hurda vaziyette
çýkan eþyalarý bir kenara
toplarken, Ayfer Ceylan'ýn enkaz arasýndan elleriyle bir þeyler aradýðý
dikkati çekti.
BÝRÝKÝM ÝÇÝN
ALTIN ALMIÞ
Bir öðrenci yurdunda usta öðreticilik yaptýðý
belirtilen ve geleceðe yönelik birikim için 5 yarým
altýn satýn aldýðý öðrenilen Ceylan'a zaman za-
Yangýnda evi yanan Ayfer Ceylan altýnlarýný arýyor.
Demiroðullarý 26 yýllýk
Çorum halý ve mobilya
maðazasýný kapatýyor
Tüm ürünlerde büyük indirimler
Gelip görmeniz menfatinize olacaktýr.
(Ç.HAK:3287)
8,00¨
*
*
*
*
*
*
*
man babasý ve bir yakýný
da yardýmda bulunurken,
baba Mustafa Ceylan'ýn
"Kýzým yeter artýk, bulunmaz, aramaya gerek
yok, canýn sað olsun"
sözlerine karþýlýk "Ya bulunursa" þeklinde cevap
veren Ceylan'ýn, bir ara
enkaz arasýndan bulduðu
ve babasýna uzattýðý cismin, daha sonra 50 kuruþ
olduðunun anlaþýlmasý
üzerine kýsa süreli heyecan yaþayan genç kýz,
aramalara kaldýðý yerden
devam etti.
Aradan yaklaþýk bir
hafta geçmesine raðmen,
yanan evlerin enkazýndan
hala dumanlarýn çýktýðý
gözlendi. (AA)
Demiroðullarý Halý ve
Mobilya Maðazasý
Kubbeli Cad. No: 56
Tel: 224 55 98
8 mm Laminat
Parke iþçilik
dahil m2
Ýthal Duvar Kaðýdý m2
NELER YAPIYORUZ?
Alçý
Alçýpan
Boya
Patlatma Doðal Taþ
Dekoratif Ýç Cephe
Dýþ Cephe Isý Yalýtýmý
TV Üniteleri
Gergi Tavan
Çalýþmamýz
*
*
*
*
*
*
*
*
Gergi Tavan Sistemleri
Mobilya Ýç Dizayn
Asma Tavan
Bölme Duvar
Kýrým/Yýkým
Tamirat Tadilat
Duvar Kaðýdý
Cam Mozaik ve Çeþitleri
OÐUZ
26,00¨
Referanslarýmýz:
* Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset,
* Mekan Cafe Bar, * Adalet Haným Sitesi
B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar,
* Toyota Þamlýoðlu Plaza, * Karamel
Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya,
* Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül
Taban, * Efe Elektrik, * Baðcývan Rot Balans.
DÝZAYN
ÝÇ MÝMARLIK
Karakeçili Mah.
Alaybey Sok. 85/A
777 04 08
0 543 285 26 29
4
www.corumhakimiyet.net
CUMA 21 KASIM 2014
Ýþte iki tespit, yorum
okuyucunun
HABER
MUSTAFA DEMÝRER-HABER YORUM
B
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü önceki gün makamýnda gazetecilerle bir araya geldi.
Belediye Basýn Birimi aracýlýðýyla toplantý saati gazeteye bildirilince,
Türkiye genelinde AK Parti ve partili belediyelerin yoðun olarak eleþtirildiði bir mevzu soru olarak aklýma geldi.
Baþkan Külcü, toplantýda memleket için önem taþýyan Sosyal Konutlar Projesi'nde yaþanan süreci uzun uzun anlattý. Daha sonra diðer konu
baþlýklarýna geçti. Meslektaþlarýmýn sorularý da Külcü'nün bahsettiði mevzularla ilgili olunca karþýlýklý diyaloglar baþladý, toplantý sohbete döndü.
Yaklaþýk 2.5 saat süren basýn toplantýsýnýn sohbet bölümünde kafamdaki
soruyu Külcü'ye sorma fýrsatý buldum.
YORUM
SÖZLERÝNÝ HATIRLATTIM
MAHÇUPYAN YAZDI
Külcü'ye yönelttiðim soruyu ve onun cevabýný aktarmadan önce
okurlara nereden esinlendiðini özetleyim: Geçtiðimiz günlerde Baþbakan
Ahmet Davutoðlu'nun yeni Danýþmaný Akþam Gazetesi Yazarý Etyen
Mahçupyan, AK Parti'nin 12 yýllýk iktidarý boyunca yaþadýðý, muhalefete
koz verdiði üç temel baþarýsýzlýðý yazmýþtý. Mahçupyan'ýn 'AKP'nin üç temel baþarýsýzlýðý' baþlýklý yazýsýnýn üçüncü bölümü, Çorum'un yaný sýra ülkenin bir çok kentinde AK Parti teþkilatlarý ve belediyelerini yakýndan ilgilendiriyor.
Mustafa Demirer
BURJUVAZÝ HIRSI VE MÜTEAHHÝT ZÝHNÝYETÝ
Mahçupyan'ýn AK Parti'nin baþarýsýz kaldýðý 3 konudan biri olarak gördüðü ve bizi de ilgilendiren sorun þuydu:
"Tabandan gelen "YENÝ BURJUVAZÝ" hýrsý
....Üçüncü baþarýsýzlýk ise, iktidarýn tabandan gelen yeni burjuvazinin hýrsýnýn yarattýðý 'hoyratlýða' yenik düþmesi, hatta zaman zaman bunu besleyen bir konuma sürüklenmesidir. Suiistimalin doðal hale geldiði bir alýþkanlýk ortamýnda yükselen binalar,
azami kârdan baþka bir hedef gütmeyen madencilik örnekleri, kapkaç mantýðýyla hayata geçirilen enerji santralleri ve bütün bu tabloyu mümkün kýlan belediyecilik 'kaçaklarý' AKP iktidarýnýn bugün en önemli ayak baðý. Silaha dayanmayan ihtilalci bir
dönüþümün ancak yüksek oyla mümkün olmasý, bunun ekonomik baþarý ve büyüme-
Terminal
2015’te
hizmete
girecek
B
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Çevre Yolu üzerinde yapýmý tamamlanan Terminal’ýn 2015 yýlý itibarýyle hizmete gireceðini açýkladý.
Önceki gün düzenlediði basýn
toplantýsýnda konuya dair bir soruya
cevap veren Baþkan Külcü, “Terminal’de çalýþmalarýmýzý tamamlama
aþamasýna geldik. 2015 yýlý Ocak ayý
itibariyle taþýnma gerçekleþecek, yeni
terminal binasý hizmete girecek.” dedi.
ye dayanma zorunluluðu, söz konusu büyümenin aciliyeti ve hýzý,
AKP'nin etik normlarý içselleþtirmemiþ bir müteahhit zihniyeti tarafýndan
kuþatýlmasýyla sonuçlandý. Bu kesim belki iktidarýn ihtiyaç duyduðu iktisadi ivmeyi ve sosyal desteði saðladý, ancak AKP'nin meþruiyet zemininde de gedikler açtý.
Sonuçta ileriki tarihçiler belki bunlarý yazmayacaklar. Ama bu türden baþarýsýzlýklarýn önü alýnmazsa tarihçilerin yazacaðý büyük hikâyeye
ulaþmanýn da bir garantisi olmayabilir...."
Külcü'ye, "Sosyal Konut Projesi'nin yapýlacaðý arsanýn yüzde 25'lik
kýsmýný inþaat yapacaðýz. Yani yaklaþýk 60 bin m2 alan yapýlaþmaya açýlacak. Yüzde 75'lik kýsým yeþil alan, okul, cami gibi sosyal donatý alanlarý olacak. Yaptýðýmýz (imar planlarý) 6 yýllýk dönemde ortaya koyduðumuz belediye vizyonunun uyuþmasý lazým. Ýnsan, medeniyet ve þehir gibi deðerlerimizin altýný doldurmamýz gerekiyor. Yoksa mikrofonu elimize
alýp þehir ve medeniyetten bahsetmek olmaz. Sýklýk bölgesi gibi bir yapýlaþmaya asla müsaade etmeyeceðiz..." sözlerini özetleyip hatýrlattýktan
sonra, Türkiye genelinde AK Partili Belediyelerin imar ve ranttan dolayý
yoðun þekilde eleþtirildiðini, partide büyük gediklerin açýlmasýna bu türden belediyelerin yol açtýðýný, Çorum'un da bu belediyeler arasýna girdiðini söyledim.
O TESPÝTLERE CEVABI
Bu tespite, Baþkan Külcü'nün cevabý, "belediyelerde imarýn ateþli bir silah olduðu, ona dokunmayýp risk alýnmadýðýnda hiçbir þey yapýlamadýðý, riskler alýndýðýnda o
yöreye, þehrin insanlarýna hizmet getirilebildiði" þeklinde oldu. Külcü, örnek olarak
da, Kýþla önünden geçen Fevzi Çakmak ile terminal önünden geçen Akþemseddin Caddesi'nin bulvar yol olarak açýlmasýný, Karakeçili Mahallesi'nde yapýlan istimlâklarý örnek gösterdi. Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapýlan hizmetten dolayý þahsýna alacak çýkarýldýðýndan bahsetti. Bütün zorluklara raðmen risk alýp memlekete geniþ caddeler açtýklarýný anlattý. Geçmiþ dönemlerde risk alýnamadýðý için Çorum'un hizmetten mahrum kaldýðýný da sözlerine ekledi.
Benim yorumumun ardýndan Külcü de bunlarý söyledi. Nihai deðerlendirme
okurlarýmýzýn...
Külcü’ye göre, söz verip
yapamadýðý 2 proje var
MUSTAFA DEMÝRER
B
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, önceki
gün düzenlediði basýn toplantýsýnda söz verdiði halde iki ayrý projede ilerleme saðlanamadýðýný söyledi.
Baþkan Külcü, önceki gün düzenlediði basýn
toplantýsýnda, 6 yýllýk belediye baþkanlýðý döneminde söz verdiði halde
sadece iki projeyi gerçekleþtiremediðini savundu.
Külcü, yerine getiremediði iki projeyi stadyum ve
arasta olarak aktardý.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, önceki gün düzenlediði basýn toplantýsý düzenlemiþti.
Engelliler aþure piþirdi
orum Belediyesi'nin örnek
Ç
projeleri arasýnda yer alan
Engelli Eðitim Merkezi'nde engelli
gençler ile protokol üyeleri birlikte
aþure piþirdi.
Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn
eþi Mesude Kara, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi
Hatice Külcü, Ýl Genel Meclis
üyeleri Yurdanur Özzehinli ve
Yýldýz Bek, Belediye Meclis
üyeleri Seyhan Günhan, Nahide
Tekin, Süreyya Çosgunsu, Semrin
Kaleli ve Serda Uysal ile Zihinsel
Engelliler Derneði Baþkaný
Neslihan Hüsüllüoðlu, Engelli
Eðitim Merkezi'nde eðitim alan
gençlerle mutfaða girdi.
Gençlerin merkezde ürettiði
birbirinden güzel mutfak
önlüklerini kuþanan protokol
üyeleri, engelli gençlerle birlikte
aþure hazýrlamanýn heyecanýna
ortak oldu. Hem sohbet edip hem
de duygusal anlar yaþayan
protokol üyeleri aþure piþene kadar
Engelli Eðitim Merkezi'nde engelli gençler ile protokol üyeleri birlikte aþure piþirdi.
Engelli Eðitim Merkezi'ndeki
kurslarý da inceleme fýrsatý buldu.
Müzik kursuna katýlan Bekir
Madan adlý öðrencinin yazdýðý
marþ ile kursiyerlerin seslendirdiði
türküleridinleyen protokol üyeleri
daha sonra spor, nakýþ, çini ve
seramik kurslarýný ziyaret
etti.Kapýsýný açtýklarý her bir kursta
ayrý bir heyecan ayrý bir mutluluk
yaþayan protokol üyeleri engelli
gençlerin birbirinden özgün
eserlerini inceledikten sonra
þaþkýnlýklarýný gizlemedi. Vali
Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara,
"Burayý inceledikten sonra,
merkeze gelemeyenler varsa onlar
için üzülüyorum. Bu merkezden
tüm engelli gençlerimiz
yararlanmalý" dedi.Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi
Hatice Külcü de gençlerin
eserlerini ulusal çapta yarýþmalara
göndereceklerini çünkü engelli
gençlerin son derece profesyonel
çalýþtýðýný söyledi.
Ziyaret sýrasýnda merkezin
Seramik Öðretmeni Hacer Kesici
protokol üyelerinden bir talebi
oldu. Gençlerin yaptýðý seramikler
için yapýmý devam eden
Akþemsettin Camii'nde bir bölüm
ayrýlmasýný isteyen Kesici,
gençlerin onure olacaðýný belirtti.
Engelli gençlerle birlikte
piþirilen aþurenin tadýna hep
birlikte bakýldý.Engelli Eðitim
Merkezi yiyecek öðretmeni Levent
Baþak'ýn yardýmlarýyla hazýrlanan
aþureye herkes tam not verirken,
ellerini kullanamayan ama özel bir
aparat ile bilgisayarda yazý
yazabilen engelli genç Bekir
Madan'ýn yazdýðý birbirinden
etkileyici þiirler de ziyaretçilere
hediye edildi. (Haber Merkezi)
Gençlerden ‘Doðaya Saygý’
Ç
orum Belediyesi
Gençlik Merkezleri
Fotoðrafçýlýk Kulübü
öðrencileri deðerler
eðitimi dersi kapsamýnda
‘Doðaya Saygý’ etkinliði
gerçekleþtirdi.
Etkinlik
çerçevesinde onlarca
genç pastýrma sýcaklarýný
da fýrsat bilip Sýklýk
Tabiat Parký'nda
birbirinden güzel
fotoðraf çekti. Doðaya
ve onun korunmasý
gerektiðine dikkat çeken
öðrenciler, Gençlik
Merkezleri Fotoðraf
Kulübü sorumlu
öðretmeni Serdar
Karaca'nýn öðrettiði
teknikleri kullanarak,
usta fotoðrafçýlara taþ
çýkaracak kareler çekti.
Doðanýn insan eli
deðmemiþ halinin
özelliðine ve güzelliðine
vurgu yapan gençler,
daha önce de insana,
anne-babaya, trafikteki
insanlara saygý
konusunda toplumsal
duyarlýlýðý artýrmak için
çeþitli etkinlikler
düzenlemiþti. Gençler,
Deðerler Eðitimi
kapsamýnda çeþitli
projeler geliþtirerek
etkinliklerine devam
edeceklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
Gençler Doðaya Saygý’ etkinliði gerçekleþtirdi.
Hayrettin
Karaman
“La ilahe illallah”
diyen cennete girecek
mi?
“Lâ ilâhe illallah diyen cennete girecektir”
mealindeki bir hadis sebebiyle bu konu öteden
beri tartýþýlmýþ ve Ýslam alimleri, âyet ve
hadislerin bütününü göz önüne alarak makul
açýklamalar yapmýþlardýr. Ama yine de sorular
ve cevaplarýn ardý arkasý kesilmemiþtir. Nitekim
aþaðýdaki soru da bunlardan biridir:
Aziz Hocam,
Kafalarý cidden karýþtýran bu diyalog
meselesinde, insanlarýn bir otoritenin sözüne
ciddi manada müracaat etme ihtiyacý
hissettiklerini düþünüyorum. Bu çerçevede sizin
yazýlarýnýz ve diyalogla ilgili bir kitabýnýz ayrý
bir önem taþýyor. Kitapta eksik gördüðüm ve
ilave etmemiz gereken üç sorum daha var.
Bunlarý da cevaplama lütfunda bulunursanýz çok
sevinirim. Ýþte sorular:
1.Hadis-i þerifte geçen; “La ilahe illallah
diyen cennete girecektir” ifadesini ehl-i kitap
açýsýndan nasýl anlamalýyýz? Bu hadisten
hareketle, kelime-i þehadetin ikinci kýsmý kabul
edilen “Muhammedun Resulullah”ý
söylemeyenlerin durumu hakkýnda ne
söyleyeceksiniz?
2.Kur’an-ý Kerim’in ehl-i kitapla ilgili
ayetleri bütün olarak göz önüne alýndýðýnda
tarihsellikten bahsedilebilir mi?
3.Ehl-i kitapla “amentü”de ittifakýmýz var
demek doðru mudur? Dini açýdan bunun bir
sakýncasý var mýdýr?
Cevap:
Kur’ân-ý Kerim bütün insanlara hitap
ediyor, herkesi ve her kesimi (dinli dinsiz, ehl-i
kitap, kitapsýz, müþrik, agnostik...) Ýslam’a
çaðýrýyor. Özellikle ehl-i kitabý ortak kelimeye
(Bir Allah’a kulluk etmeye, bir O’nu Rab
bilmeye) davet ediyor, ehl-i kitabýn Allah için
baba demesini, Hz. Ýsa için oðul demesini, bir
baþka varlýða tanrýlýktan bir pay ayýrmasýný
kabul etmiyor, böyle yapanlara “kâfir ve
cehennemlik” diyor, kurtuluþun Ýslam’da ve
Allah’ýn kabul ettiði tek dinin Ýslam olduðunu
ilan ediyor, son Peygamber'in yalnýzca bir
bölgeye, bir kavme deðil, bütün insanlara
peygamber olarak gönderildiðini bildiriyor.
Yüzlerce âyet ve hadisin ortaya koyduðu bu
gerçekler, bu temel açýklamalar karþýsýnda,
soruda naklettiðiniz hadisin muhtemel
manalarýna bir bakalým:
a) “Lâ ilahe illallah” diyen cennete girer,
peygambere ve diðer iman esaslarýna inanmasý,
ibadet etmesi, haramlardan uzak durmasý
gerekmez.”
Hadise böyle bir mana verilirse Kur’an’da
ve hadislerde tarif edilen Ýslam’dan vazgeçilmiþ
olur, yüzlerce âyet ve hadisin hiçbir anlamý ve
yeri kalmaz. Þu halde hadisi böyle anlamak
büyük bir hatadýr.
b) Kelime-i tevhîdin bu ilk cümlesi
bütünün özeti, sembolü olarak ifade edilmiþtir,
maksat “Ýslam’ýn getirdiði iman esaslarýna
inanan cennete girer” demektir.
c) Bu hadis müminlere hitap etmektedir,
anlatmak istediði de þudur. “Ýnancý tam olan bir
mümin, günahlarýndan dolayý bir süre ceza
görse bile sonunda cennete girer.”
Bu son iki mana, diðer âyetler ve hadislerle
çeliþmez, bu sebeple bu iki mana üzerinden
yürümek gerekir.
(Diðer iki sorunun cevabý gelecek yazýda).
Buhara
Camii’nde sivil
savunma
semineri
Ý
l Milli Eðitim
Müdürlüðü Sivil
Savunma Uzmaný
Mahir Odabaþý,
Buhara Camii
cemaatine seminer
verecek.
Bugün Cuma
namazdan önce vaaz
yerine, doðalgaz ve
korunma yöntemleri
ile yangýn söndürme
Mahir Odabaþý
cihazlarý ve evasansör kazalarýndan korunma konularýnda
seminer vereceklerini belirten Mahir Odabaþý,
“Konuya ilgi duyan cemaatin erken gelmesini
tavsiye ediyoruz. Zira bu tür konular camilere
ilk defa giriyor. Çok önemli geri dönüþümler
alýyoruz. Gönüllülük esasýna dayalý olarak
yaptýðýmýz bu çalýþmalar dinleyenlerin ilgisini
çekiyor ve eve gidince küçük çaplý da olsa
genel güvenlik kontrolü yapmaya çalýþýyorlar.”
dedi.
Odabaþý, seminerlerinin her hafta farklý
camilerde devam edeceðini kaydetti. (Haber
Merkezi)
CUMA 21 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
ATIF-DER Köse’yi kýnadý
5
A
TIF-DER Yönetim Kurulu Baþkan
dýðýný bir kez daha apaçýk bir þekilde gösMustafa Lek, CHP Çorum Milletvekitermiþtir.
li Tufan Köse'nin TBMM'de gündem dýþý
Bu vesile ile þunu da sormak isteriz,
söz alarak Ýskilipli Atýf Hoca'yla ilgili yapacaba Üç Ali'lerin, Dersim katliamý aktörtýðý konuþmayý üzülerek dinlediklerini söylerinin, darbecilerin, cuntacýlarýn ve diðerledi.
lerinin isimleri birileri tarafýndan ilçelere,
Ýskilipli Atýf Hoca'nýn isminin yerel
köylere, mahallelere, parklara, caddelere,
siyasete alaycý bir üslupla malzeme yapýlsokaklara verilirken hangi zihniyetle verilmasýný ve CHP Milletvekili Tufan Köse'nin
miþtir. Ýsimlerinin verilmesinde hukukun
alaycý tavrýný þiddetle kýnadýklarýný ifade
üstünlüðüne inanmalarý, milli iradeye sayeden Mustafa Lek, yaptýðý yazýlý basýn
gýlý olmalarý mý birinci etkendir.
açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi:
Son olarak diyoruz ki; birileri darbe“CHP Çorum Milletvekili Tufan KöMustafa Lek
cilere, katliama ortak olanlara, kalem tutan
se'nin TBMM'de yaptýðý konuþmada þehidimiz, Ýskilip'in ve ülkemiz saðduyulu insanlarýn büyük
ellerin kalemini kýran hukuksuzlara, milli irade düþmanmuhabbetini kazanmýþ Ýskilipli Atýf Hocamýz hakkýndalarýna, milletin deðerlerini ayakaltýna alanlara muhabbet
ki bölümlerini üzülerek dinledik.
beslemeye ve destekçi olmaya devam etsin. Bizim müÝskilipli Atýf Hocamýzýn ve isminin yerel siyasete
cadelemiz de millete ve deðerlerine karþý olanlara ve onalaycý bir üslupla malzeme yapýlmasýný ve CHP Milletlara muhabbet besleyenlere ve destek olanlara yönelik
vekili Tufan Köse'nin þehidimiz hakkýndaki alaycý tavrýolacaktýr. Ve mazlumlara, milletin deðerlerine saygý gösný þiddetle kýnadýðýmýzý ifade etmek isteriz.
terenlere, milli irade yanýnda olanlara, velhasýl icraatlaÝskilipli Atýf Hocamýzýn ismi, Ýskilip'te resmi bir
rýný sözde deðil özde yapanlara ise muhabbetimiz ve
kuruma verilmiþse bu baþta Ýskiliplerin daha sonra da üldesteðimiz her geçen artacaktýr.
kemizdeki saðduyulu insanlarýmýzýn talebiyle olduðunu
Bu talihsiz alaycý tavrý, ATIF-DER Yönetim Kuruda hatýrlatmak isteriz kendilerine.
lu olarak esefle kýnýyor ve muhatabý, Ýskilipli Atýf HoCHP Milletvekili Tufan Köse'nin konuþmasýnýn Ýsca'dan, Ýskilip'ten, ülkemizdeki saðduyulu insanlarýmýzkilipli Atýf Hoca ile ilgili kýsýmlarý bize CHP'nin tek pardan özür dilemeye bir an evvel davet ediyoruz." (Haber
ti zihniyetinden kurtulamadýðýný, Türkiye partisi olamaMerkezi)
Boðazkale AK Parti
Sadýk Aþýk’la devam
AK Parti Boðazkale ilçesi 5.Olaðan Kongresi yapýldý.
AK
Parti Boðazkale ilçesi
5.Olaðan Kongresi Ýl
Baþkan Vekili Rumi Bekiroðlu, Ýl
Baþkan Yardýmcýlarý Eyüp Arslan, Mümtaz Yýlmaz ve Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yetim, Adnan Armaðan, Memduh
Akbaþ, Boðazkale Belediye Baþkaný, Osman Tangazoðlu, Ýlçe
Baþkaný Sadýk Aþýk, Ýl Genel
Meclis Üyeleri, Ýlçe Belediye
Meclis Üyeleri ve delegelerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
AK Parti Çorum Ýl Tanýtým
ve Medya Baþkanlýðý'ndan verilen bilgiye göre; Divan heyeti
CHP ilçe baþkanlarý TBMM’de
C
HP ilçe baþkanlarý,
Çorum Milletvekili
Tufan Köse’nin daveti
üzerine TBMM’yi ziyaret
etti.
Ziyarete CHP Kargý
Ýlçe Baþkaný Ýsmail Hakký
Bolbapaça, Uðurludað Ýlçe Baþkaný Hünkar Akbürü, Mecitözü Ýlçe Baþkaný
Seçkin Mert, Gençlik
Kollarý, Yönetimleri ve
bu ilçelere baðlý köy
muhtarlarý katýldý. CHP
Grup toplantýsýna katýlan
CHP heyeti daha sonra
Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu ile görüþme
fýrsatý buldu.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Genel Baþkan Kýlýçdaroðlu, baþarýlý çalýþmala-
Eyüp Arslan, Mümtaz Yýlmaz ile
Adnan Armaðan, Mehmet Yetim
ve Memduh Akbaþ'tan oluþtu.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve istiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan kongrede AK
Parti Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk açýþ konuþmasý yaptý.
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlunun selamlama
konuþmasýnýn ardýndan AK Parti
Ýl Baþkan Vekili Rumi Bekiroðlu,
parti politikalarý, hükümet icraatlarý, genel ve yerel gündeme deðindi. Bekiroðlu, ilçe kongresinin birlik ve beraberlik içerisinde
gerçekleþtirilmesinden duyduðu
memnuniyeti dile getirdi.
Divan Baþkaný Eyüp Arslan, ilçe kongresinin parti ve ilçe
halkýna hayýrlý uðurlu olmasý temennisinde bulunarak, AK Parti'nin hizmet kervanýnda bulunan
bir sevdalý olarak gönüldaþlarýyla
bir arada olmaktan memnun olduðunu ifade etti.
AK Parti Genel Merkez
Teþkilat Baþkanlýðý'nýn oluru ile
Ýlçe Baþkaný olarak seçime giren
Sadýk Aþýk, delegelerin 121'inin
oyunu alarak tekrar seçildi. (Ha-
ber Merkezi)
Bolpaça’nýn itirazý reddedildi
Ç
orum’un Kargý ilçesinde önceki
için müracaat etmiþti. Ýl Yüksek Seçim
gün gerçekleþtirilen 5. Olaðan
Kurulu iki gün süren incelemenin ardýnKongrede, AK Parti Ýlçe Baþkaný seçidan, Ýlçe Seçim Kurulunun kararýný onalen Recep Bolpaça’nýn baþkanlýðý Ýlçe
yarak, Bolpaça'nýn itirazýna 'red' kararý
Seçim Kurulu kararýyla düþürülmesinverdi.
den sonra yapýlan itirazý deðerlendiren
Konuya iliþkin olarak bir açýklama
Ýl seçim kurulu itiraz kararýný reddetti.
yapan Recep Bolpaça, sürecin avukatla15 Kasým 2014 Cumartesi günü
rý tarafýndan takip edildiðini belirterek,
yapýlan AK Parti 5. Olaðan Kongresin“Hukuki haklarýmýzý sonuna kadar arade baþkanlýða seçilen Recep Bolpamakta kararlýyýz. Ýl Seçim Kurulu'nun
ça'nýn partiye üye olmadýðý gerekçesiyvermiþ olduðu karara, bugün avukatlarýle, Ýlçe Seçim Kurulu tarafýndan baþmýz Yüksek Seçim Kurulu'na baþvurakanlýðý düþürülmüþtü.
rak itiraz edecekler. Son kararý Yüksek
Seçim Kurulu verecek. Biz vicdanen raRecep
Bolpaça
Ýlçe Seçim Kurulu kararýný bir üst
hatýz ve haklarýmýzý sonuna kadar arayamahkemeye taþýyan Recep Bolpaça,
caðýz'' dedi.
avukatlarý aracýlýyla Ýl Seçim Kurulu'na baþvurarak,
üyeliklerinin usulsüz bir þekilde silindiði gerekçeYüksek Seçim Kurulu'nun nihayi kararý yaklasiyle Ýlçe Seçim Kurulu'nun kararýnýn iptal edilmesi
þýk 10 gün sonra vermesi bekleniyor.(ÝHA)
CHP ilçe baþkanlarý, Çorum Milletvekili Tufan
Köse’nin daveti üzerine TBMM’yi ziyaret etti.
rýndan dolayý Milletvekili
Tufan Köse'ye teþekkür
etti. Heyet ile kýsa bir süre sohbet eden Kýlýçda-
roðlu, “Ülkemizin geleceði konusunda Parti Teþkilatlarý ve Gençlik Kollarýnýn yaný sýra muhtarla-
ra da çok büyük görevler
düþüyor” dedi.
(Haber Merkezi)
MHP Osmancýk kongresi 27 Aralýk’ta
M
HP Osmancýk Ýlçe Kongresi
27 Aralýk 2014 tarihinde
gerçekleþecek.
Ýlçe baþkanlýðýna aday olacak
bütün üyelere baþarý dileðinde bu-
lunan MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Musa Kara, “Kongremizde
aday olarak yarýþacak baþkan
adaylarýmýzýn demokrasi çerçevesinde yarýþacaðý ve partimize yakýþýr bir þekilde geçmesini temen-
ni eder, baþkan adaylarýmýzdan
kim kazanýrsa kazansýn partimin
ve yeni seçilecek ilçe baþkanýmýn
yanýnda partime hizmet etmeye
devam edeceðim.” dedi. (Haber
Merkezi)
TSO’dan nezaket ziyaretleri
Ç
orum Ticaret ve Sanayi Odasý
Meclis Baþkaný Erol Karadaþ
ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, Çorum'da yeni göreve baþlayan bürokrat ve STK temsilcilerini ziyaret etti.
Karadaþ ve Baþaranhýncal sýrasýyla; 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Halil Yüksel, Cumhuriyet Baþsavcýsý Vekili Ozan Kaya, Baro
Baþkaný Altan Akpýnar, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn ile
Vali Yardýmcýlarý Haldun Aksalman
ile Adem Saçan'ý ziyaret ederek, görevlerinde baþarýlar diledi.
Karadaþ ve Baþaranhýncal ziyaretlerde, Çorum bürokrasisinde
ahenkli bir çalýþma ortamýnýn bulunduðunu, özellikle Çorum'a önyargýlarla gelen bürokratlarýn görev
sürelerinin sonunda Çorum'dan ayrýlmak istemediklerini ifade etti.
Ziyarette, Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý'nýn da Çorum'da iþ
dünyasý ile kamu arasýnda bir köprü
görevi gördüðünün aktarýldýðý ziyaretlerde, Oda'nýn kentin lehine atýlacak her adýmda kamu kuruluþlarý ve
sivil toplum kuruluþlarýnýn yanýnda
olduðu vurgulandý.
(Haber Merkezi)
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
Çorum'da yeni göreve baþlayan bürokrat ve STK temsilcilerini ziyaret etti.
(Ç.HAK:3281)
Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) 333 10 50 (pbx)
6
www.corumhakimiyet.net
CUMA 21 KASIM 2014
Çukuröz’ü deðerlendirdiler
V
ali Kara ve Uslu Çukuröz
denle yangýn iþçilerinin
Köyü Yangýný sonrasýnda
-ki elimizde rakamlar
yapýlan çalýþmalarý deðerlenvar. (1 Kasým-1 Mayýs
dirdiler.
Yangýn Mevsimi sonu
orman yangýnlarý; 2013
Çorum Valisi Ahmet Kayýlý 436 adet, 2014 yýlý
ra, Çorum Milletvekili ve
444 adet yangýn çýkmýþTBMM Ýdare Amiri Salim
týr.) Yani bir sonraki kaUslu'yu makamýnda ziyaret
sým ayýna kadar mevederek, Çukuröz köyünde
simlik orman iþçilerinin
meydana gelen yangýn sonrasý
sürekli hâle getirilmesi,
yapýlan çalýþmalarý deðerlenbilgi ve donanýmlarýnýn
dirdiler.
artýrýlmasý gerekmekteVali Kara, Çukuröz Ködir. Bunun içinde; ya
yü için Valilik olarak yardým
doðrudan kadro verilkampanyasý baþlattýklarýný bemesi ya döner sermaye
Vali Kara ve Uslu Çukuröz Köyü Yangýný sonrasýnda yapýlan çalýþmalarý deðerlendirdiler.
lirtti. Ýsteyenlerin; Ziraat Banile iliþkilendirilmesi ya da
kasý Çorum Þubesi'nde açýlan, (TR06 0001 0000 7830 9681 6550 04)
çalýþma sürelerinin uzatýlmasý gerekmektedir.
IBAN ile (30968165-5004) hesap numarasýndan, Ziraat Bankasý Bayat
Kadrolu, 4/C'li mevsimlik, geçici ya da taþeron iþçiliði, iþçi ya da
Þubesi'nde açýlan (TR28 0001 000 570 703 60774 5001) IBAN ile
memur gibi yapay statülerin mutlaka Avrupa Birliði normlarýna, ILO
(0570-70360774 5001) hesap numarasý ve Halkbank Bayat Þubesi'nde
normlarýna, çaðdaþ standartlara, AB pratikleri dikkate alýnarak yeniden
açýlan (TR82 0001 2001 4210 0016 1000 17) IBAN ile (1421
dizayn edilmesi gerekmektedir. Bu noktada da buradan ilgililerin dikka16100017) nolu hesap numaralarýna yardým yapabileceklerini söyledi.
tini çekmek istiyorum.
Uslu, “Þu anda kýþ koþullarýna dayanýklý 30 konteynýr gelmiþ ve 26
Ýkincisi de özellikle itfaiye teþkilatýnýn belediyelerden ya da orkonteynýrýn kurulumuna, kanalizasyon, elektrik ve su tesisatý yapýmý da
manlardaki itfaiye teþkilatýnýn daðýnýklýktan kurtarýlýp tek elde toplandevam etmektedir. Çukuröz köyü halkýmýza ve tüm Çorumlular’a geçmasý ve bir ulusal að içerisinde yer almasý gerekmektedir. Böylece, simiþ olsun derken, baþta Valimiz olarak zatýâlinize olmak üzere, belediyasi mülahazalardan uzak, itfaiye teþkilatýnýn daha etkin ve verimli kulye baþkanýmýz ve personeline, Ýl Genel Meclis Baþkaný ve üyelerine özlanýlmasý saðlanmýþ olacaktýr. Mümkünse AFAD bünyesinde ayrý bir
veri ile çalýþan tüm kamu görevlilerine, geçmiþ olsun dileklerini ileten
organizasyon olarak yer almasý gerekliliði yaþanan kimi olaylarla kanýtBaþbakanýmýz Sayýn Davutoðlu'na kabine üyelerine ve baþta Çorum ollanmýþtýr" diye konuþtu.
mak üzere tüm Milletvekillerimize teþekkür ederim.
14 Kasým 130 haneli Çukuröz köyünde 6 gün önce çýkan yangýnÇorum ilimiz Bayat-Çukuröz köyünde çýkan yangýndan çýkartacada, 27 konut ve ahýrýn, köy konaðý, su deposu ve bir iþ yerinin tamaðýmýz iki önemli sonuç ve önerimiz ortaya çýktý. Birincisi; yangýn mevmen yandýðý felakette 30 aile etkilenmiþti. (Haber Merkezi)
simi dýþýnda da yangýnlar ülke genelinde devam etmektedir ve bu ne-
‘Belediyelere ayrým yapýlmýyor’
AK
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
lerinin uzatýlmasý gerekmektedir.
Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kadrolu, 4/C’li mevsimlik, geçici ya da taþeron iþçiliKurulunda Çorum’un Bayat ilçesi Çukuröz köyünde meyði, iþçi ya da memur gibi yapay statülerin mutlaka Avrupa
dana gelen yangýn ve yapýlan çalýþmalar ile mevsimlik orBirliði normlarýna, ILO normlarýna, çaðdaþ standartlara,
man iþçileri hakkýnda konuþma yaptý. Uslu konuþmasýnda
AB pratikleri dikkate alýnarak yeniden dizayn edilmesi geayrýca, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin bir gün
rekmektedir. Bu noktada da buradan ilgililerin dikkatini
önce TBMM Genel Kurulu’nda yapmýþ olduðu konuþmaçekmek istiyorum.
sýna yönelik idealara da cevap verdi.
Ýkincisi de özellikle itfaiye teþkilatýnýn belediyelerden
Ýþte Uslu’nun TBMM Genel Kurulunda yaptýðý koya da ormanlardaki itfaiye teþkilatýnýn daðýnýklýktan kurtanuþma;
rýlýp tek elde toplanmasý ve bir ulusal að içerisinde yer al“Çorum'a baðlý Bayat ilçemiz Çukuröz köyünde
masý gerekmektedir. Böylece, siyasi mülahazalardan uzak,
meydana gelen yangýn ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda
itfaiye teþkilatýnýn daha etkin ve verimli kullanýlmasý saðhem bilgi sunmak hem de bazý önermelerde bulunmak
lanmýþ olacaktýr. Mümkünse AFAD bünyesinde ayrý bir orüzere söz almýþ bulunuyorum. Sizleri saygýyla selamlýyoganizasyon olarak yer almasý gerekliliði yaþanan kimi olaySalim Uslu
rum.
larla kanýtlanmýþtýr.
Bilindiði üzere 14 Kasým Cuma güne akþam sularýnda 27 konut ve
‘CHP’LÝ, MHP’LÝ VE AK PARTÝ’LÝ BELEDÝYELERE AYRIM
ahýrýn, köy konaðý, su deposu ve bir iþ yerinin tamamen yandýðý elim bir
SÖZ KONUSU DEÐÝL’
felaket yaþanmýþtýr ve burada 30 ailemiz etkilenmiþtir. Çok þükür ki can
Dün burada (18.11.2014) sevgili hemþehrim Sayýn Tufan Köse bir
kaybý söz konusu deðildir. Hayvan telefatý da söz konusu olmamýþtýr.
konuþma yaptý ve "Çorum'un saðlýðý bozuldu." dedi. Çorum'un saðlýðýÇorum, Bayat, Ýskilip, Osmancýk, Ankara Büyükþehir, Çankýrý,
ný ve sosyal barýþý bozan düzenlemelerden iki tane örnek verdi. Bir taAmasya, Kargý, Tosya belediyeleri ile orman iþletme þeflik ve iþletmenesi hastanelerle ilgili. Sevgili Tufan Köse kardeþim burada olsaydý dalerine, il özel idaresine, 14 itfaiye, 9 arazöz iþ makinesi, 2 su tanký ve 1
ha iyi olacaktý. Yüzüne ifade edecektim ama mutlaka bu tutanaklardan
pikapla müdahale eden tüm komþu ilçelerin ve illerin kurumlarýna tehaberi olacak.
þekkür ediyorum.
Bir: Çorum'da 140 poliklinik doktoru vardýr ama buna raðmen 118
Saðlýk Bakanlýðýmýz da 2 ambulans, 2 doktor ve 5 saðlýk personetane poliklinik vardýr. Doktor sayýsýna göre polikliniklerin düzenlenmeliyle olay yerinde bulunmuþtur ve burada tüm kamu görevlileri canhýsi eski hastanede, yapým inþaatý devam eden barakalarda mümkündür.
raþ bir þekilde özverili bir çalýþma yaparak hizmet vermiþlerdir.
Ýkincisi: Evet, hastanemiz yapýlmaktadýr ve Ocak ayýnda baþlayan
Sabah 04.30 sularýnda yangýn bütünüyle kontrol altýna alýnmýþtýr.
hastane yapýmýnýn þu anda yüzde 20'si tamamlanmýþ bulunmaktadýr. Bu
Burada bilhassa belirtmek istiyorum ki hem kamu görevlileri hem belebittiðinde, eski hastanede birinci ve ikinci basamak saðlýk hizmetleri dediye personelimiz özverili bir çalýþma yapmýþ, çevre köy sakinleri ve
vam edecektir. Diðer bir hususu da ifade etmek istiyorum. Farklý siyasi
özellikle de Çukuröz halký çok yoðun bir çaba göstererek ayný zamanpartilerden belediyeler arasýnda herhangi bir ayrým söz konusu deðildir.
da sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma konusunda da cemile örneði bir
Sayýn Tufan Köse bunun yakýn þahididir. Nitekim bizzat ben hem
davranýþ sergilemiþlerdir. Kendilerine bu vesileyle hem teþekkür ediyoCHP'li belediyelere hem MHP'li belediyelere hem de AK Partili beledirum hem de geçmiþ olsun dileklerimi yineliyorum.
yelere adil bir þekilde kamu hizmetlerinden yararlanmasý konusunda
Kýzýlay burada çok seri bir þekilde hareket etmiþ ve 30 çadýr, 100
elimden gelen gayreti yaptým ve yapmaya devam edeceðim. En son,
yatak ve 200 battaniyeyi ulaþtýrmýþtýr. AFAD ekipleri tarafýndan çadýrMecitözü Belediyesi CHP'lidir, 465 bin liralýk su borusu ve Oðuzlar Belar kurulmuþtur. Þimdi, burada, konteynýr ulaþtýrýlmýþtýr, 30 konteynerin
lediyesine bir cenaze aracý gönderilmesini saðladým. Eski MHP’li
kurulum çalýþmalarý baþlamýþtýr. Çorum'da bulunan Baþbakan YardýmUðurludað Belediyesine çöp kamyonu, Laçin’e Çöp Süpürme aracý vecýmýz Sayýn Numan Kurtulmuþ olaya anýnda müdahale etmiþ ve bu mürilmiþse bunda benim katkým ve adalet anlayýþýmýn sonucu görmek
dahale sonucu gereken katkýlar, yardýmlar süratli bir þekilde vatandaþmümkündür. 12.796 km² Çorum topraðý birdir ve insanlarýnýn her biri
larýmýza ulaþtýrýlmak üzere koordine edilmiþtir.
bizim için saygýdeðerdir.
Buradan çýkartacaðýmýz iki önemli sonuç ve önerim vardýr. Bir taToplum yararýna hangi belediyeye ne kadar verildiðinden çok,
nesi þu: Yangýn mevsimi dýþýnda da yangýnlar ülke genelinde devam ethangi belediyenin ne kadar ihtiyacý olduðu önemlidir. Þu ana kadar Çomektedir ve bu nedenle yangýn iþçilerinin –ki elimizde rakamlar var. (1
rum'da 4.716 kiþi toplum yararýna çalýþmadan yararlanmýþ ve Çorum'a
Kasým-1 Mayýs Yangýn Mevsimi sonu orman yangýnlarý; 2013 yýlý 436
30 milyon 707 bin liralýk toplum yararýna çalýþmadan bir bütçe transfer
adet, 2014 yýlý 444 adet yangýn çýkmýþtýr.) Yani bir sonraki kasým ayýna
edilmiþtir. Herhâlde bununla övünmek, yetinmek hepimiz için daha
kadar mevsimlik orman iþçilerinin sürekli hâle getirilmesi, bilgi ve doönemlidir diye düþünüyorum. Tekrar saygýlar sunuyorum.” (Haber
nanýmlarýnýn artýrýlmasý gerekmektedir. Bunun için de ya doðrudan kadMerkezi)
ro verilmesi ya döner sermaye ile iliþkilendirilmesi ya da çalýþma süre-
Dodurga projelere destek istedi
B
elediye Baþkaný
Mustafa Aydýn ve
Dodurga AK Parti Ýlçe
Baþkaný Abdullah
Uysal ve Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu makamýnda
ziyaret ettiler.
Dodurga Belediye
Baþkaný Mustafa
Aydýn, yaptýðý ve
planladýðý çalýþmalar
hakkýnda bilgiler
vererek bakanlýklar
nezdinde taleplerini
iletti. Ayrýca Baþkan
Aydýn, devam etmekte
olan Obruk-Dutludere
projesi Dodurga
pompaj sulamasý
çalýþmalarý hakkýnda
bilgiler vererek,
"Sulama projesinin
hizmete girmesiyle
bölgemiz tarýmsal
Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ve Dodurga AK Parti Ýlçe
Baþkaný Abdullah Uysal, Milletvekili Salim Uslu’yu ziyaret etti.
alanda kalkýnma
yaþayacak.
Hükümetimize ve
projenin
gerçekleþmesinde
büyük destek saðlayan
siz deðerli
milletvekillerimize çok
teþekkür ediyoruz"
dedi.
Milletvekili Uslu
ise, "Çorum'un 12.796
km², her karýþ
topraðýna hizmet
etmek için bütün
imkanlarýmýzý sonuna
kadar kullanýyoruz.
Ekip çalýþmasýyla
güzel, verimli
sonuçlarý hep birlikte
alýyoruz. Dodurga
ilçemizin de büyük
oranda faydalanacaðý
Devlet Su Ýþleri
yatýrýmlarýnda; Orman
ve Su Ýþleri Bakanýmýz
Veysel Eroðlu'nun
Çorum'a vermiþ
olduðu önem,
Müsteþar hemþehrimiz
Lütfi Akça'nýn destek
ve katkýlarýyla ve
vekillerimizin sýký
takibi/koordinasyonu
ile bu günlere geldik.
Sulu tarýmýn Çorum'da
tarih yazacaðýný hep
birlikte göreceðiz.
Emeði geçen, katký
saðlayan Ýþletme
Müdürümüzden Bölge Müdürümüze,
Valimizden Müsteþarýmýza ve
Bakanýmýza teþekkür
ediyoruz" diye
konuþtu.
(Haber Merkezi)
Milletvekili Baðcý, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu'na teþekkür etti.
Bakan’dan talepler
P
lan ve Bütçe Komisyonunda 2015
Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Görüþmelerinde Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Bütçesi üzerine söz alan Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý,
Çorum'a gösterdiði ilgiden dolayý Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu'na teþekkür etti. Baðcý, konuþmasýnda, "Sayýn Bakaným ilimize gösterdiðiniz ilgi ve desteklerden dolayý teþekkür ederim. Biz GAP, DAP, KOP gibi
bölge planý içinde olan bir il deðiliz.
Bizim en büyük sulama projemiz temelini beraber attýðýmýz 120 hektar
(120000 dekar) alaný sulayacak Alaca
Koçhisar Sulama projemizdir. Çalýþmalarý devam ediyor. 2015'de 1. Etapta su toprakla buluþacaktýr. Alacalýlar
adýna teþekkür ederim.
Ýkinci olarak Bayat ilçemize yapýlan Kunduzlu Barajý'dýr. Bu hafta sonu þantiyesini ziyaret ettim. Çalýþmalar hakkýnda bilgi aldým. 2015 yýlýnda
arýtma tesisine isale hattý projesinin
yapýlarak ihale edilmesini bekliyoruz.
Üçüncü olarak ani bir yaðýþ nedeniyle Osmancýk ilçemizde afete ve
bir iþçimizin ölümüne neden olan bölgelere Taþkýn Koruma Projesi ihale
edildi.
Dördüncü olarak gecikmiþ Hitit
Üniversitemiz yerleþkesi için verdiðiniz büyük desteðe teþekkür ederim.
Sayýn Bakaným, bu vesileyle bazý
taleplerimizi de bilgi ve dikkatlerinize
sunmak istiyorum. Sungurlu ilçemize
içme suyu saðlayacak ve 350 hektar
alaný sulama amaçlý planlanan Sungurlu Barajý çalýþmalarda höyük tespit
edilmesi nedeniyle durmuþtur. Sorunun çözülmesi ve projenin hayata ge-
çirilmesini bekliyoruz.
Son olarak, Kýzýlýrmak Taþkýn
Koruma ve Yatak ýslahý ile Þehir Geçiþi Projesinin 2015 yýlýnda ihale edilmesini ve bu konuda desteðinizi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Baðcý, ayrýca muhalefet milletvekillerinin eleþtirilerine de cevap vererek þöyle dedi:
"Ormanlarýn korunmasý, geliþtirilmesi ve iþletilmesi, çölleþme ve
erozyonla mücadele, tabiatýn korunmasý ve korunan alanlarýn geliþtirilmesi ve suyun yönetimi önemlidir. AK
Parti Hükümetleri döneminde toprak,
su, orman yönetilebilir ve gelecek için
sürdürülebilir bir kaynak haline getirilmiþtir. Her söz aldýðýnda Muhalefet
Partisi Milletvekilleri çevre duyarlýlýklarý ile HES, Termik Santraller ve
Nükleer Enerjiye karþý çýkýyorlar. Deðerli arkadaþlar ihtiyaç duyduðumuz
enerjiyi nasýl karþýlayacaðýz? Biz suyu
yönetebilir hale getirdik. Orman varlýðýmýzý 10 yýlda 1 milyon hektar artýrdýk. Endüstrinin ihtiyaç duyduðu orman varlýklarýný da üretmen durumundayýz. Yol yaparken aðaç kesiliyor diye itiraz ediyorsunuz. Kocaeli'nden Ýstanbul'a kaç saatte ulaþýlmaktadýr?
Trafikte bekleme süresinin ekonomiye
maliyetini biliyor musunuz? Biz karþý
çýktýðýnýz Kuzey Marmara Otoyolunu
yapacaðýz. Muhalefetten arkadalar
sözleriyle bizi, Hükümetimizi, Bürokratlarý 'Beyaz Adam', kendilerini de
'Kýzýlderili' konumuna mý koyuyorlar?
Bu ülke hepimizin. Suyu, topraðý, ormaný korumak geliþtirmek elbette görevimiz ama Türkiye'yi de geliþtirmek
sorumluluðumuzdur."
(Haber Merkezi)
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit
Baðcý, Çorum Valisi Ahmet Kara’yý makamýnda aðýrladý.
Fikir alýþveriþi
AK
Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Çorum
Valisi Ahmet Kara’yý makamýnda
aðýrladý.
Baðcý’ya nezaket ziyareti gerçekleþtiren Vali Kara, görüþmede Çorum’un huzur ve güven ortamýný koru-
yacak, ekonomisine katký yapacak ve
halkýn refah seviyesini yükseltecek
yatýrýmlar ve planlanan projelerle ilgili fikir alýþveriþinde bulundu.
Vali Kara, Çukuröz köyü yangýný
sonrasýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda Baðcý'ya bilgi verdi.
(Haber Merkezi)
PANKOBÝRLÝK Baþkaný Taner Taþpýnar ve PANKOBÝRLÝK Yatýrým ve Projeler
Müdürü Turgut Arnaslýgil, Milletvekili Cahit Baðcý’yý ziyaret etti.
Baðcý’ya Þeker dosyasý
P
ANKOBÝRLÝK Baþkaný Taner
Taþpýnar ve PANKOBÝRLÝK Yatýrým ve Projeler Müdürü Turgut Arnaslýgil, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Cahit Baðcý'yý TBMM'de ziyaret ederek þeker sektörünün geleceði
üzerinde görüþ alýþ veriþinde bulundu.
PANKOBÝRLÝK Baþkaný Taþpýnar, halen TBMM'de görüþülmeyi
bekleyen Þeker Kanunu ve þeker fabri-
kalarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý
üzerine Baðcý'ya iki dosya sundu.
Milletvekili Baðcý, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
"Þeker konusunda ne pancar üreticisini, nede çalýþaný maðdur edeceðiz.
Üretimin devamýný saðlayacaðýz. Ancak ülkemizin pahalý þeker tüketmesinin önüne de geçmemiz gerekir. Bütün
taraflarla görüþüyoruz. Bir çözüm arayýþýndayýz." dedi.
(Haber Merkezi)
CUMA 21 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Kuzey Kampüs þekilleniyor
H
itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kuzey Kampüs inþaatlarýnda incelemelerde
bulunarak yürütülen çalýþmalar hakkýnda firma yetkililerinden bilgiler aldý.
Ýnceleme gezisinde Yapý Ýþleri ve Teknik Daire
Baþkaný Hasan Baylavlý ve beraberindeki teknik personel hazýr bulundu.
Çaðýn gerektirdiði eðitim öðretim yaklaþýmlarý göz
önünde tutularak yapýlanan Kuzey Kampüsü ile birlikte
üniversitenin daha da güçleneceðini belirten Rektör Alkan, üniversite mensuplarýnýn daha kaliteli ve konforlu
koþullarda eðitim faaliyetlerine devam edebilmeleri adýna modern, teknolojik bir yerleþke oluþturma gayreti
içerisinde olduklarýný söyledi.
Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý personelinin
titiz ve özverili çalýþmalarý beraberinde Kuzey Kampüsü’nün çok güzel ve muazzam bir yapýya kavuþacaðýný
belirten Rektör Alkan, en son teknoloji ile donatýlarak
modern tasarýma sahip prestijli binalarýn en kýsa sürede
baþarýyla tamamlanacaðýna inandýðýný açýkladý.
KUZEY KAMPÜS
Kuzey Kampüs þu an için üç etaptan oluþuyor
1. Etap : Acilen (kýsa vadeli) ihtiyaç duyulan bölge
2. Etap : Orta vadede deðerlendirilecek bölge
3. Etap : Uzun vadede deðerlendirilecek bölge
Kuzey Kampüste tahsis iþlemleri devam eden arazilerle birlikte bugün itibarýyla 2 milyon 190 bin 936
m²’ye, Güney Kampüste ise 461 bin 441 m²’ye ulaþýldý.
Üniversite diðer birimlerle birlikte toplamda 2 milyon
904 bin 505 m² yerleþke alanýna sahip bulunuyor. Kuzey Kampüs’te 542 bin m² alanda master planlarý yapýldý, kampüs alt yapýsý ile toplam 55 bin 700 m² fiziki alana sahip dört adet birimin 22 Mayýs 2014 tarihinde yapým iþi ihalesi gerçekleþtirildi.
Ýhale edilen, 97.500.000,00.-TL sözleþme bedelli
“Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 1. Etap Kampüs
Altyapýsý (Yol, Su, Atýksu, Yaðmur Suyu, Isý ve Enerji
Merkezi), Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat
Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalý Spor Salonu
Binalarý Yapýmý Ýþi” Ýçin Yüklenici Firma Nuhoðlu Ýnþaat San. ve Tic. A.Þ & Dalgýçlar Ýnþaat Madencilik San.
ve Tic. A.Þ. Adi Ortaklýðý ile 27 Aðutos 2014 tarihinde
sözleþme imzalanarak. 1. Etap yapým iþine baþlandý.
Kuzey Kampüs 1. Etap Yapým Ýþi
Altyapý projeleri, ýsý ve enerji merkezi binalarýný,
bunlara baðlý galeri ve enerji hatlarýný, kampüs giriþ kapýsýný, kampüs yollarýný (bisiklet yolu, yaya yolu vb. dahil), pis su, temiz su, yangýn suyu ve yaðmur suyu hatlarýný kapsýyor.
542 bin m² alana yayýlan Kampüs Master Planý,
altyapý ve üstyapý projeleri mevcut yeþil alanlar göz
önüne alýnarak ve korunarak projelendirildi. Arazi yapýsý ve mevcut yeþil alanlarýn varlýðýndan dolayý ana taþýt
yolu ve yaya yollarý çizgisel akslarla konumlandýrýlmýþ
ve peyzaj bu doðrultuda þekillendirildi. Master planý
içerisinde yaðmur sularýnýn toplanmasý ile oluþturulacak
bir gölet de yer alacak. Ayrýca TSE Yeþil Bina Sertifikasý çalýþmalarý da tüm hýzýyla devam ediyor.
Kampüsün elektrik, ýsýtma ve soðutma enerjisi; doðalgazdan elektrik üreterek, baca ve gövde ýsýsýný ýsýtmada, atýk gazýn absorbsiyonlu chiller ile soðutmada
kullanýlmasýna dayanan enerji üretim þekli olan trijenerasyon sistemi ile saðlanacak. Sistemin kendisini 4 yýlda amorti etmesi ve %35’lik enerji tasarrufu saðlanmasý
öngörülüyor.
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Binasý idari ve
derslik olmak üzere iki bloktan oluþuyor ve toplam 20
bin 200 m² kapalý alana sahip. Proje kapsamýnda binada 68 adet akademik personel odasý, 31 adet amfi bulunuyor.
Ýlahiyat Fakültesi Binasý idari ve derslik olmak
üzere iki bloktan oluþmaktadýr ve toplam 18 bin 400 m²
kapalý alana sahip.Proje kapsamýnda binada 63 adet akademik personel odasý, 10 adet amfi ve 24 adet derslik
bulunuyor.
Merkez Yemekhane binasý toplam 8 bin 500 m²
kapalý alana sahiptir ve 3 bin kiþiye ayný anda hizmet verebilecek þekilde localar oluþturularak planlandý.
Spor Salonu Binasý toplam 400 seyirci kapasitesine ve 8 bin 600 m² kapalý alana sahip bina bir ana ve iki
küçük salondan oluþuyor. Ana salon, Avrupa standartlarýna uygun ve dünya þampiyonluðu karþýlaþtýrmalarý yapýlmasý amacý ile minimum 30 m x 50 m ebatlarýnda
h=15 m olarak planlandý..
2016 yýlýnda üniversitenin ev sahipliðinde Çorum’da yapýlacak olan 12. Dünya Üniversitelerarasý Güreþ Þampiyonasý’nýn bu spor salonunda yapýlmasý planlanýyor.
Bugün yer teslimi gerçekleþecek olan 1. Etap yapým iþinin süresi toplam 1.299 gün olup, bu süre içerisinde ilk etapta ýsý ve enerji binalarýnýn ve kapalý spor salonunun 2016 yýlýna kadar tamamlanmasý planlanýyor.
Kuzey Kampüs 2. Etap Yapým Ýþi
Bu kapsamda yapýlacak olan Kreþ (3 bin 440 m²),
Mühendislik Fakültesi Ek Bina (10 bin m²), Merkez Kütüphane (8bin 940 m²), Enstitü (4 bin 745 m²) binalarýnýn projelendirme çalýþmalarý devam ediyor. Kampüs
alanýnda gelecek yýllarda Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel
Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi ile açýlmasý yönünde çalýþmalarý devam eden diðer eðitim birimleri ile
birlikte doðacak yapý ihtiyacýný karþýlamak adýna rezerv
alanlar býrakýldý. Bu kapsamda yurt binalarý için master
plan üzerinde býrakýlan yerlerde Kredi Yurtlar Kurumu
yurt binalarý için proje çalýþmalarýný baþlatti, yakýn bir
zamanda yapýmý gerçekleþtirilecek.
Kuzey Kampüs içerisinde yer alacak olan üniversite camiinin ödeneðinin merkezi bütçeden karþýlanamamasý üzerine camiinin yapýmý da ikinci etap kapsamýna
alýndý. Toplam 3 bin 186 m² kapalý alana sahip olacak
olan bu camide kapalý ve açýk alanda ayný anda yaklaþýk
2 bin 500-3 bin kiþi ibadet edebilecek. Söz konusu camiinin yapýmý için tüm hayýrseverlerin desteði bekleniyor.(Haber Merkezi)
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kuzey Kampüs inþaatlarýnda incelemelerde bulundu.
Meslektaþlarýndan Rektör’e ziyaret
Y
ozgat Tapu ve
Kadastro Bölge
Müdürü Tamer
Taþkýran ve Çorum
Kadastro Müdürü
Tonguç Genç Hitit
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan’ý ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr.
Alkan, kampüs
alanýnýn kamulaþtýrma
çalýþmalarýnda ve
sonrasýndaki
süreçlerde alýnan
destek için Bölge
Müdürü nezdinde
Çorum Tapu ve
Kadastro
Müdürlüklerine
teþekkür etti.
Görüþmede
ayrýca haritacýlýk
alanýnda ortak
organizasyonlar
düzenlenebileceði,
karþýlýklý desteklerin
olabileceði hususunda
görüþ birliðine
Yozgat Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Tamer Taþkýran ve Çorum Kadastro Müdürü
Tonguç Genç Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
Rektör’den ÝÝBF’ye mesaj
H
itit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan,
Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi
akademik personeli
ile bir araya gelerek
üniversitede yapýlan
çalýþmalar, geçmiþ
yýla yönelik
deðerlendirmeler ile
gelecekte hedeflenen
ve giriþimde
bulunulan projeler
hakkýnda bilgi verdi.
Kuzey Kampüsü
I. Etap altyapý ve üst
yapý çalýþmalarý, Hitit
Üniversitesi Bilimsel
Teknik Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi
(HÜBTUAM),
TEKNOKENT,
Meslek Yüksekokulu,
Alaca Meslek
Yüksekokulu,
Sungurlu Meslek
Yüksekokulu
inþaatlarýmýza iliþkin
bilgi paylaþýmýnda
bulunan Rektör,
Kuzey Kampüsü’nde
Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi
inþaatýnýn
tamamlamasýyla
birlikte ÝÝBF
Fakültesi’nin lisans
Reha Metin Alkan
ve lisansüstü düzeyde
daha büyüyeceðine
dikkat çekti. Alkan,
Kuzey Kampüsü’nde
inþaatý devam eden
Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi
binasýnýn, idari ve
derslik olmak üzere
iki bloktan
oluþtuðunu belirterek,
toplam 20 bin 200 m²
kapalý alana sahip
binada 68 adet
akademik personel
odasý, 31 adet amfi
bulunduðunu
hatýrlattý.
HUZEM,
HÝTÝTSEM
kapsamýnda yapýlan
çalýþmalar, öðrenci
otomasyon sistemi,
akademik web
sayfasýnýn
oluþturulmasý,
Merkez
Kütüphane’nin
elektronik
kaynaklarýndan
isteyen
akademisyenlerin
üniversite dýþýndan da
yararlanabilmeleri,
programlara yabancý
dilde derslerin
eklenmesi, yayýn
teþviki gibi konulara
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
ÝÝBF’de akademisyenlerle buluþtu.
deðinen Rektör
Alkan,
akademisyenlerin
proje ve yayýn
sayýlarýndaki artýþýn
önemine dikkat
çekerek, özellikle yurt
dýþý imkanýndan
yararlanarak eðitim
almayý, ders vermeyi
ve yayýn yapmayý çok
önemsediklerini ifade
etti.
Bilgi toplumu
olmanýn ve üniversite
sektör iþbirliðinin
önemini vurgulayan
Rektör Alkan, Silikon
Vadisinin yapmýþ
olduðu teknolojik
çalýþmalarla dünyayý
sürüklediðine dikkat
çekerek “Bizlerde
bilim insanlýk içindir
anlayýþý ile deðiþen
dünyada, deðiþen
yeni Türkiye’de
bizlerden hizmet
bekleyen insanlýðýn
daha kaliteli, daha
konforlu bir hayat
yaþamasý için var
gücümüzle
çalýþmalýyýz” dedi.
Rektör
Alkan,“Evrensel
ölçüler göz önünde
tutularak
mensuplarýmýza daha
iyi imkanlar
sunmanýn çabasý ve
gayreti
içerisindeyizSizlerin
gayretleri ve yapmýþ
olduðu baþarýlý
çalýþmalar sonrasýnda
omuz omuza daha
güzel baþarýlara imza
atacaðýmýza
inanýyorum”dedi.
(Haber Merkezi)
Öðretmenler Günü’ne özel 7 bin TL’ye
varan indirimlerle Honda Civic Sedanlar
Honda Plaza Meroto’da
Kampanya yalnýzca öðretmen veya 1. derece yakýnlarý için geçerli olup stoklarla sýnýrlýdýr. Civic Sedan CO2 emisyonu (gr/km) 154, birlesik yakýt tüketimi 6.7 lt/100 km degerlerindedir.
6 yýl veya 150.000 km uzatýlmýs sartlý garanti ile ilgili detaylý bilgiyi www.honda.com.tr veya bayimizden edinebilirsiniz. Kampanya Kasým ayý sonuna kadar geçerlidir.
HONDA PLAZA MEROTO
ANKARA YOLU 3. KM. ÇORUM
TEL : 0 364 333 10 51
8
www.corumhakimiyet.net
CUMA 21 KASIM 2014
Bugün sevdiðim eski bir öðrencim yanýma
uðradý, Güneydoðu bölgemizin güzel bir ilçesinden...
Konuþtuk; tarým iþletmesi var, giriþimci ama
daha güçlü bir teþebbüs kurmak üzere yola çýkmýþ. Türkiye ortama iþletme geniþliðinden on kat
daha fazla arazileri bulunuyor. Tarým Bakanlýðý
desteklerinden de yararlanarak badem ve ceviz
tesisi yapmýþlar. Kýrsal turizm yapmak istiyor,
malum bu konuda önemli fonlar var ve yaralanmak arzusunda...
Sevgili Mehmet, sen bu iþi kendin mi yapacaksýn yoksa parayý alalým nasýlsa çalýþtýrýlýr mý?
diye mi düþünüyorsun…
-(Duraksadý) Ben de yapabilirim, Hocam,
dedi..
O halde; biliyorsun "Taþýma suyla deðirmen
dönmez!", yani baþarýlý olabilmek için iþin baþýnda durmak, iþe sahip çýkmak, kendini ve çalýþanlarý yetiþtirmek, kararlý ve azimle çalýþmak gerekli!
-Haklýsýnýz Hocam, Ben yapacaðým, dedi.
Bölgenin topoðrafik yapýsý, ulaþým, su, elektrik altyapýsý nasýl? doðal güzellikler bakýmýndan
Kuþak farký!
bir farklýlýðý var mý? insanlarý çe-Ellerinizden öper bir oðlum
kecek hangi özellikleri var?
var. Ben o kadar çok istemem, Allah'ýn izniyle 2 veya en fazla 3 çocu-Evet güzel cazip bir yer ve
ðum olsun isterim.
altyapý sorunu yok, Hocam…
Allah baðýþlasýn, pekala bir müSana yardým edebilecek, ailehendis olarak sen böyle düþünüyorden veya köyden kimseler de olsun
ama
ya eþin ne düþünüyor?
malý! Kaç kardeþsiniz?
- Eþim de memur, benimle ayný
- Sekiz.
düþünüyor.
Ortalama kaç çocuk var aileBu iþin eðitimle bir ilgisi oldulerde?
ðunu düþünüyoruz, herhalde deðil
-Genellikle 10 çocuktan fazla
Orhan ÖZÇATALBAÞ
mi, Mehmet?
ama deðiþebiliyor. Örneðin dayýla- Kesinlikle Hocam, bizim ilçerýmdan büyük olanýn 11 oðlu var!
de/köyde eðitim arttýkça çocuk sayýOnbir erkek çocuk mu! güzel
sý düþüyor. Bir de eskiden iþgücüne ihtiyaç çoktu.
futbol takýmý gibi! (karþýlýklý güldük), Peki kýz
Bu nedenle de ailelerin araziyi iþlemek, koyunlaçocuðu yok mu?
rý gütmek için daha kalabalýk olmasý faydalýydý.
- Evet, kýzlarla beraber 17 çocuðu var, diðer Fakat bugün araziler küçüldü ve diðer iþ imkandayýmýn ise toplam 4 çocuðu var.
larý arttý. Bu nedenle aile içinde daha az iþgücüne
Bu fark nereden kaynaklanýyor, sana göre ihtiyaç var. Ama yinede ebeveynlerin eðitim düMehmet'cim!
zeyi düþükse yada eðitim almamýþsa çocuk sayý-Küçük dayým okudu, öðretmen olarak gö- sý fazla oluyor…
rev yapýyor.
Pekala böyle mi gitmeli, yoksa neler yapmalý dersin. Ayrýca biliyorsun, geliþmekte olan topYa, sen ne düþünüyorsun?
lumlarda aile katýlan her birey, yoksulluðu tetikliyor!
- Haklýsýnýz Hocam, tabii bu böyle gitmemeli, zaten köyde yoksulluk var, çocuklara daha
iyi bakmak için, çocuklarýn da çocukluklarýný yaþamalarý için çocuk sayýsýnýn az olmasý gerekli.
Peki nasýl olacak bu?
- Hocam, EÐÝTÝM ÞART !
***
Evet! öðrencimle yaptýðýmýz bu samimi görüþmeye ait notlar; Türkiye'nin temel bir sorununa parmak basmanýn ötesinde, çýkýþ yolunun da
nerede olduðunu gösteriyor. Ve deðiþimin kuþak
farkýndan mý yoksa eðitim farkýndan mý, kaynaklandýðýna; yada kuþak farkýnýn eðitim farkýndan
mý doðduðuna yönelik önemli ipuçlarý veriyor…
Tabii ki; O bir üniversite mezunu ve kendisinden önceki kuþaktan ve eðitim alma olanaðý
bulamamýþ akranlarýndan çok farklý düþünüyor…
Yani çözüm diðer önlemler yanýnda; eðitimden
geçiyor…
O halde; EÐÝTÝMÝN YAYGINLAÞTIRILMASI ÞART!
Yanlýþ antibiyotik
öldürebilir
U
zmanlar Türkiye'de antibiyotik
kullanýmýnýn %40'ýnýn gereksiz
olduðunu ve bu sonucun ölümlere
sebep olabileceðini ifade etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi
(DEÜ) Týp Fakültesi Enfeksiyon
Hastalýklarý ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalý
Baþkaný ve Enfeksiyon Kontrol
Komitesi Baþkaný Prof. Dr. Ayþe
Yüce, "Avrupa Antibiyotik
Farkýndalýk Günü" nedeniyle
yaptýðý açýklamada, Dünya Saðlýk
Örgütü verilerine göre, geliþmekte
olan 71 ülkede yapýlan bir
çalýþmada dünyada antibiyotik
kullanýmýnýn giderek arttýðýný
belirtti.
Dünyada antibiyotik
kullanýmýnýn 2000-2010 arasýnda
yüzde 36 arttýðýný, bu artýþlarýn
yüzde 76'sýnýn Brezilya, Rusya,
Çin, Hindistan ve Güney Afrika
gibi geliþmekte olan ülkelerde
yaþandýðýný dile getiren Yüce,
açýklamada þunlarý kaydetti:
"Türkiye'de gereksiz
antibiyotik kullanýmý yüzde 40'lara
yükseldi. Yanlýþ antibiyotik
kullanýmý, yaþam kayýplarýna bile
neden olabiliyor. Türkiye'de
antibiyotik kullanýmýnýn yüzde 30
ila 40'ý gereksiz olarak belirlenmiþ
olup, bunun maliyeti yaklaþýk 1
milyar liradýr. Türkiye'de doktor
tavsiyesi olmadan antibiyotik
kullanýmý yüzde 26'lara kadar
ulaþmýþtýr. Gereksiz antibiyotik
kullanýmý önemli bir saðlýk sorunu
haline gelmiþ olup Dünya Saðlýk
Örgütü, antibiyotiklerin yaklaþýk
yarýsýnýn gereksiz yere
kullanýldýðýný bildirmektedir.
Antibiyotik direnci tüm
dünyada hýzla artmaktadýr ve bu
durum mikroplarýn bu savaþý
kazandýðýný göstermektedir.
Antibiyotiklere karþý dirençli
mikroorganizmalarla oluþan
enfeksiyonlarda ölüm oraný yüzde
50 kadar daha fazladýr. Bu
koþullarda, neredeyse
antibiyotiklerin bulunmadýðý eski
dönemlerdeki gibi basit
enfeksiyonlarda bile yaþamýmýzý
kaybedecek duruma geleceðiz."
GRÝPKEN
ANTÝBÝYOTÝK
KULLANMAYIN
Profesör Yüce, toplumda
özellikle kýþ mevsimiyle birlikte
nezle, grip, soðuk algýnlýðý gibi
solunum yolu enfeksiyonlarýnda
yaygýn olarak gereksiz antibiyotik
kullanýldýðýný belirterek, bu
hastalýklarýn tedavisinde antibiyotik
kullanýlmasýnýn gereksiz ve yanlýþ
olduðuna iþaret etti.
Yüce, antibiyotiklerin
virüslere deðil bakterilere karþý
etkili olduðunu, ateþi düþürmeyip
aðrýyý gidermediðini, bir bakteriyel
enfeksiyon olduðunun saptanmasý
halinde bu ilacýn kullanýlmasý
gerektiðine iþaret etti.(AA)
Bebeðinizin ayaklarýný takip edin
aðlýklý ayak geliþimi için
S
çocuklarýn doðuþtan itibaren
takibi çok önemli.Prof. Dr. Sinan
Karaoðlu: "Ailelerin özellikle
hassasiyetle üzerinde durduðu
konulardan biri çocuklarýna
mutlaka ortopedik ayakkabý
giydirmektir. Oysa ortopedik
ayakkabý, yalnýzca ortopedik
sorunu olan ayaklar için idealdir ve
bilinçli, iyi seçilmiþ olmasý
gerekmektedir. Yani ayakta
herhangi bir sorun yoksa ortopedik
ayakkabýya gerek yoktur.
Ortopedik ayakkabý denildiðinde,
ayaðýn anatomik yapýsýna uygun
ayakkabýlar kastedilmektedir.
Ancak ayaktaki ortopedik sorunlar
tek tip deðildir ve bilinçsiz olarak
kullanýlan ortopedik ayakkabýlar
ayaðý cendere içinde tuttuðu için
ayak geliþimi saðlýðý olumsuz
etkilenmektedir.
ORTOPEDÝK
AYAKKABI YERÝNE PATÝK
Prof.Dr. Sinan Karaoðlu,
"Çocuklarda ayak geliþimi
için ailelerin ortopedik
ayakkabý ýsrarý nedeniyle
olumsuz etkilenebilir. Bu
nedenle özellikle çocuklarda
patik gibi yumuþak
ayakkabýlar tercih edilmesi
ayak saðlýðý açýsýndan daha
uygundur diye konuþtu.
Çocuk ayaðý için en
saðlýklý olan ayakkabýnýn,
kývrýldýðýnda topuk kýsmý ile
burnu deðecek kadar yumuþak
olanlar olduðunu kaydeden
Prof.Dr. Karaoðlu, "Eriþkinler için
ise ayaðýn hareketlerini en az
þekilde kýsýtlayacak, ayaðýn
ortopedik yapýsýný bozmayacak
ama onu dýþ etkenlerden koruyacak
kadar kalýnlýðý olan esnek
ayakkabýlar tercih edilmelidir dedi.
Türk toplumunda yüzde 20-25
gibi düztabanlýk sorunu
bulunduðunu bildiren Prof.Dr.
Karaoðlu, "Bunlarýn da çok büyük
bir çoðunluðu esnek düztabanlýktýr.
Yani bir hastalýk deðildir ve bunun
çocukluk yaþýndaki oraný yüzde
90dýr. Diðer bir deyiþle çocuklarýn
yüzde 90'ý düztaban olarak doðar.
Hem motor geliþiminin
tamamlanmamasý hem de yað
dokunun fazla olmasý nedeniyle
ayaktaki görüntü bu þekildedir.
Gerekli olmadýðý durumlarda
ortopedik ayakkabý kullanarak ayak
kaslarýnýn geliþimine engel
olunduðunda, çocuklarda
düztabanlýðýn kalýcý hale gelme
olasýlýðý daha da artar. Kýsaca
ortopedik ayakkabý, ayakta gerçek
bir ortopedik sorun varsa doktor
tarafýndan önerildiðinde
kullanýlmalýdýr. Fizyolojik, geçici
durumlar için ayakkabýdan daha
çok, egzersiz gibi yöntemler tercih
edilmelidir dedi.
AYAK
TEMBELLEÞEBÝLÝR
Ortopedik ayakkabýlarýn
çoðunun, ayaðýn kývrýmlarýný pasif
olarak yani alttan yükselttiðini (ark
takviyesi) ve bir yerde ayaðýn
motor geliþimini geciktirdiðini
belirten Prof. Dr. Sinan Karaoðlu,
"Ayaðýn saðlýklý olarak görevini
yapabilmesi için kaslarýnýn
çalýþmasý gerekir ve bunu da
ortopedik ayakkabý engelleyebilir.
Bu durum, ileride olmayacaksa bile
bazý problemlerin ortaya çýkmasýna
yol açabilir, kiþi zorlanarak
problemli bir ayaða sahip olabilir.
Bunun en önemli nedeni ortopedik
ayakkabýnýn ayak tabanýndaki
çukurlarý doldurmasý ve ayaðýn
motor geliþimi bir yerde
geciktirmesidir. Çünkü ayaðýn
çalýþmasý gereken bazý kaslarý
çalýþamaz hale gelir ve onun
görevini ayakkabý yapmýþ
olur. Ayak bu nedenle
tembelleþir diye
konuþtu.(DHA)
Kirli hava kanser yapýyor
K
apalý ortam hava kirliliðinin akciðer
kanserine davet çýkarýyor.
Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre akciðer
kanseri tüm dünyada kanser türleri arasýnda
erkeklerde en sýk ölüme neden olan birinci,
kadýnlarda ise ikinci kanser türü.
Dünyada her yýl ortalama 1,3 milyon kiþi
bu nedenle hayatýný kaybediyor. Akciðer
kanserinden ölümlerin erkeklerde yüzde 9294'ünün, kadýnlarda ise yüzde 78-80'inin
sigaraya baðlý olduðu belirtiliyor. Sigara
akciðer kanseri için primer risk faktörü olup,
sigara içim süresinin içilen miktardan daha
önemli olduðu düþünülüyor.
'Küçük hücreli'' ve 'küçük hücreli
olmayan' olmak üzere iki ana gruba ayrýlan
akciðer kanserinin sigara dýþý risk faktörlerinin
de bulunduðunu vurgulayan Medicana
International Ankara Hastanesi Göðüs
Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Mahmut
Gülgösteren, bu faktörleri þu þekilde sýraladý:
'Kapalý ortam hava kirliliði: Binalardan
binalara, hatta ayný ev içinde farklý odalarda
bile deðiþiklik gösteren çok sayýda hava
kirleticisi bulunmaktadýr. Bazý kapalý ortam
kirleticileri temel olarak dýþ ortamdan
kaynaklanýrken, ev içi kaynaklarý olanlar da
olabilir. Bunlar arasýnda havada asýlý
solunabilen parçacýklar, kükürt dioksit (SO2),
azot dioksit (NO2), karbon monoksit (CO),
fotokimyasal oksidanlar, kurþun ve diðer bazý
oksidanlar sayýlabilir.
Asbest: Madenlerde, gemi yapýmýnda,
yalýtým malzemesi yapýmýnda kullanýlýr.
Solunum yollarýnda uzun süreli tahriþ
oluþturur.
Radon: Evlerde, toprakta doðal olarak
bulunan, kokusuz radyoaktif bir gazdýr.
Verem hastalýðý (tüberküloz): Bu
hastalýðýn yerleþtiði akciðer alanýnda sonradan
akciðer kanseri geliþebilir.
Daha önceden akciðer kanseri geçirmiþ
olmak: Bir kere akciðer kanseri nedeniyle
ameliyat olmuþ veya ýþýn tedavisi uygulanmýþ
olanlarda ikinci bir kanser geliþme riski vardýr.'
Erken teþhisin önemini vurgulayan Op.
Dr. Gülgösteren, 'Akciðer kanseri belirtilerinin
ortaya çýkmasý yýllar sürebilir ve hastalýk ileri
evreye ulaþtýktan sonra fark edilir. Baþlýca
belirtileri kesilmeyen ve giderek kötüleþen
öksürük veya öksürüðün þeklinde deðiþiklik,
kalýcý göðüs aðrýsý, kan tükürmek, kanlý
balgam, öksürükle çýkan balgam renginde
deðiþiklikler, nefes darlýðý, ses kýsýklýðý, sýk sýk
zatürre olma, iþtahsýzlýk, kilo kaybý ve
kansýzlýk, halsizlik, yorgunluk vb.'dir. Bu
bulgular akciðer kanserinden veya baþka
nedenlerden kaynaklanabilir. Bulgularýn bir
doktor tarafýndan deðerlendirilmesi gerekir. Bu
tür belirtiler kiþiyi doktora gitmeye sevk
etmelidir' dedi.
Küçük hücreli dýþý akciðer kanseri
hastalýðýnýn erken evrelerinde ameliyatýn ilk
seçenek olduðunu söyleyen Op. Dr.
Gülgösteren, 'Genel olarak ameliyatla tümörlü
doku tamamen çýkarýldýðý ve çevrede hiç
hastalýk kalmadýðý durumlarda baþka tedaviye
gerek yoktur. Ameliyatla çýkarýlmasý mümkün
olmayan evre 3 akciðer kanserinin esas
tedavisi ýþýn tedavisi (radyoterapi), ilaç tedavisi
(kemoterapi) ve radyoterapidir. Küçük hücreli
akciðer kanseri tedavisinde ise bu kanser
türünün tedavisine hastalýðýn sýnýrlý veya
yaygýn oluþuna göre karar verilir. Sýnýrlý
hastalýkta kemoterapi ve radyoterapi ardýþýk
veya eþzamanlý olarak uygulanýr' diye
konuþtu.(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
CUMA 21 KASIM 2014
D
aha önce bir çok besin allerjisi duymuþsunuzdur, süt, yumurta, fýstýk alerjisi gibi…
Peki hiç "tahýl allerjisi" duyduðunuz mu?
Çölyak hastalýðý, tahýllardan buðday, arpa, çavdar ve yulafta
bulunan "gluten" isimli proteine karþý baðýrsaklarda allerji
geliþmesi ile oluþan ve ömür boyu süren bir besin allejisidir.
Mýsýr, pirinç ve mercimekte gluten proteini olmadýðý için hastalarýn bu tahýllara allerjisi yoktur.
Altýncý ayda diyetine tahýllý gýdalar girmeye baþlayan bir
bebekte eðer genetik eðilim de varsa "gluten proteini" baðýrsakta allerji yapmaya baþlar, tahýllý gýdalarýn verilmeye devam etmesi
ile bu allerji baðýrsak iç yüzünde hasarlanmaya neden olur.
Hasarýn devam etmesiyle baðýrsaðýn besinleri kana çeken
parmaksý uzantýlarý, küntleþir ve düzleþir ve yok olur. Baðýrsaðýn
içindeki bu hasarlanma çocuk tahýllý gýdalar yedikçe ilerler ilerler…ve çocuklarý 1-3 yaþ civarýnda þiddetli ishal, karýn þiþliði ve
kilo kaybýna neden olarak hastanelik eder. Týpký yemyeþil bir
arazinin susuzluktan ÇÖL olmasý gibi, týpký güzel bir ormanýn
YAKýlýp kül olmasý gibidir ÇÖLYAK HASTALIÐI…
Hastalýk ilk kez 1888 yýlýnda keþfedilmiþtir. Ancak
hastalýðýn bir tahýl allerjisi olduðu 1950 li yýllarda anlaþýlmýþtýr.
Bu tarihten 1990'lý yýllara kadar çölyak hastalýðýnýn oldukça nadir
bir hastalýk olduðu düþünülmüþtür çünkü hastalýðýn bu yýllara
kadar, sadece yukarýda bahsettiðim þiddetli ishal ve kilo kaybýyla giden ve sadece baðýrsaklarý etkileyen bir hastalýk olduðu
zannediliyordu.
Bundan yaklaþýk 25 yýl önce çölyak hastalýðýna yönelik basit
tarama testlerinin geliþtirilmesi ile hastalýðýn sadece küçük çocuklarda dirençli ishal yapan bir hastalýk olmadýðý, çocukluk ve gençlik döneminde zayýflýk, boy kýsalýðý kansýzlýk, kemik erimesi ile
de belirti verebileceði saptanmýþtýr.
Tüm bu geliþmeler "buzdaðý" nýn görünmeyen yüzünü
ortaya çýkarmýþ ve hastalýðýnýn 1990'lý yýllarda düþünüldüðü gibi
onbin de bir sýklýkta deðil, tüm dünyada yaklaþýk 100'de bir sýklýkta görüldüðünü ortaya koymuþtur. Bu ciddi sýklýk tüm ülkelerde çölyak hastalýðý taramasý yapýlmasýna neden olmuþtur.
Ülkemizde 2011 yýlýnda okullarda yapýlan 20190 çocuðun dahil
edildiði bir tarama çalýþmasýnda, çölyak hastalýðý sýklýðý 212'de
bir (%0,47) bulunmuþtur. Bu oranlar ile düþünüldüðünde hastalýk
günümüzde çocuklarda en sýk kronik hastalýklardan birisidir.
9
Çölyak hastalýðý
Hastalýðýn tüm dünyada uygulanan tek tedavisi
"glutensiz diyet" tir. Yani
hastalarýn buðday, arpa, çavdar ve yulaf yemesi ömür
boyu yasaklanýr. Taný koyduðum hastalara söylerken
çok zorlanýrým bunu.. ama
gerçek bu ..ömür boyu buðday yasak…çünkü çölyak
hastalarý için bu tahýllar
birer zehirden farksýzdýr.
Gluten az miktarda da alýnsa
bile zamanla hastayý içten
içe
zehirlemekte
ve
Yrd. Doç. Dr. Atakan
COMBA
karaciðer, tiroid hastalýðý,
HÝTÝT ÜNV. TIP
kemik erimesi, epilepsi,
FAKÜLTESÝ
kýsýrlýk ve hatta baðýrsak
ÇOCUK
kanserine sebep olabilmekGASTROENTEROLOJÝ
tedir. Hastalar için beslenANA BÝLÝM DALI
mede temel sorun, ana besin
kaynaðýmýz olan ekmektedir. Buðday unundan yapýlan ekmek yasak olduðu için
çölyak hastalarý özel olarak üretilmiþ "glutensiz un" ve
glutensiz ekmekler"i tüketirler, ayrýca mýsýr unu da hastalara
zararsýzdýr, kullanýlabilir. Þehriye, makarna, bisküvi, gofret gibi
tahýl içeren diðer gýdalarýnda glutensiz þekilleri mevcuttur.
Çölyak hastalarý, glutensiz diyete uyduklarý sürece baðýrsak
ve diðer organlarýnda hasar geliþme riski çok düþüktür ve sorunsuz bir ömür sürerler.
Týpta en önemli noktalardan birisi, her zaman koruyucu
hekimliktir yani hastalýklarýn oluþmadan saptanmasý ve önlenmesidir. Peki çölyak hastalýðýnýn oluþmadan önlenmesi mümkün
müdür? Genetik eðilim, hastalýðýn oluþumunda en önemli etken
olmakla birlikte gluten içeren gýdalarýn, bebeðin diyetine anne
sütü alýrken ve 4 ile 7. aylar arasýnda sokulmasý, çölyak
hastalýðýnýn engellenmesinde þimdilik bilinen tek korunma
yoludur.
Hastalýðýn çocuklarda sýk görülmesi ve geç taný aldýðýnda
vücutta bir çok organda hasara yol açmasý nedeniyle erken teþhis
son derece önemlidir. Bu nedenle çölyak hastalýðýnýn erken tanýnmasýnda hekimlerimize ilaveten ailelere, öðretmenlere ve tüm
topluma önemli görevler düþmektedir. Çünkü halen her taný alan
bir çölyak hastasýna karþýlýk, yedi çölyak hastasý maalesef taný
alamamaktadýr. Sýk ishal olan, kilo alamayan, büyüme geriliði
olan, açýklanamayan kansýzlýk ve kemik erimesi olan çocuklarýn
çölyak hastalýðý yönünden taranmasý gerekmektedir.
Ýnsan saðlýðýnýn geliþmesi için bir taraftan robotik cerrahi,
tele týp gibi baþ döndüren teknolojilere sahne olan "týp bilimi"
diðer taraftan da "toplumda hastalýklara farkýndalýklarýn artýrýlmasý için yoðun eðitim çalýþmalarýna sahne olmaktadýr.
Toplum olarak hastalýklara farkýndalýklarýn artýrýlmasý,
çocuklarýmýza saðlýklý bir gelecek sunmamýzý saðlayarak, bize
"saðlýklý nesiller" olarak geri dönecektir. ÇÖLYAK HASTALIÐI,
toplumdaki sýklýðý ve erken tedavinin önemi nedeniyle, bu farkýndalýðý hak eden hastalýklarýn baþýnda yer almaktadýr.
Bakanlýk’tan ebola uyarýsý
S
algýnýnýn görüldüðü ülkelere seyahat
edecek Türk vatandaþlarýna uyarý yapýldý.
Bakanlýðýn internet sayfasýnda
yayýmlanan duyuruda, mart ayýnda Batý
Afrika’da Gine’de baþlayan ve baþka ülkelere
de sirayet eden salgýnýnýn henüz kontrol altýna
alýnamadýðý hatýrlatýldý.
Açýklamada, Gine, Sierra Leone ve
Liberya’da salgýnla mücadelenin devam ettiði
ancak Dünya Saðlýk Örgütü'nün az sayýda
vakanýn görüldüðü Senegal ve Nijerya’da
salgýnýn sýrasýyla 17 ve 19 Ekim 2014
tarihleri itibariyle sona erdiðini açýkladýðý
kaydedildi.
Duyuruda, "Vatandaþlarýmýzýn seyahat
öncesinde Bakanlýðýmýz, Saðlýk Bakanlýðýmýz
ve ilgili büyükelçiliklerimizce yapýlabilecek
uyarý ve duyurularý takip etmeleri, Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Hudut ve Sahiller Genel
Müdürlüðü’nün
http://www.seyahatsagligi.gov.tr/ internet
sayfasýnda yayýnlanan salgýnýn seyrine iliþkin
güncel bilgiler ile salgýndan korunma
tedbirlerine dair önerileri edinmeleri kuvvetle
tavsiye edilmektedir" denildi.
BAKANLIKTAN SEYAHAT
DUYURUSU
Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan diðer
duyuruda da Cezayir’de yabancýlarýn ülke
içinde seyahatlerine iliþkin kýsýtlamalar
getiren bir gezi rejimi uygulandýðý belirtildi.
Bu uygulama çerçevesinde, yabancý uyruklu
kiþilerin baþkentin merkezinden 40 kilometre
yarýçapýndaki bir alan dýþýna yapmak
isteyecekleri her türlü seyahatlerinin bildirim
ve izne tabi olduðu ifade edildi. Duyuruda, bu
uygulamanýn diðer þehirler için de geçerli
olduðu vurgulandý.
Cezayir Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn 27 Ekim
2014 tarihli notasýyla ülkede bulunan
yabancýlarýn tabi olduklarý seyahat rejimini
hatýrlattýðý belirtilen duyuruda, tüm
yabancýlarýn bu uygulamaya mutlaka riayet
etmelerinin istendiði aktarýldý.
Duyuruda, "Cezayir’de bulunan veya bu
ülkeye seyahat edecek tüm vatandaþlarýmýzýn
güvenlik uygulamalarýna mutlak suretle
uymalarý ve bu baðlamda þahsi güvenlikleri
için ülke içindeki her türlü seyahatlerini
zamanlýca Cezayir polisine veya
jandarmasýna bildirmeleri gerekmektedir"
denildi.(AA)
Sigara yasaðý iþe yaradý
T
Bakanlýklara ‘kamu spotu’ çaðrýsý
ÝK Genel Müdürü Atalay,
B
bazý özel durumlar hariç
bakanlýklarýn tanýtýmýný yaptýðý
kamu spotlarýnda yayýncý
kuruluþa ödeme yapmasýný
isdedi.
Mehmet Atalay,
"Kamunun bu konuda parasý
var. Televizyonlara bunlarý
yüklemeyelim" dedi.
Karabük’te faaliyet gösteren
basýn kuruluþlarý ile istiþare
toplantýsý yapmak için kente
gelen Basýn Ýlan Kurumu
Genel Müdürü Mehmet Atalay,
toplantý öncesinde Vali Orhan
Alimoðlu ve Belediye Baþkaný
Rafet Vergili’yi makamýnda
ziyaret etti.
ÜCRET ÖDENSÝN
Kamu spotlarýnýn da
televizyonlarda ücretli
yayýnlanmasý konusunda da
çalýþma yaptýklarýný aktaran
Atalay, þunlarý söyledi:
"Bazý özel durumlar hariç
bakanlýklar tanýtýmýný yaptýðý
kamu spotlarýnda yayýnlayan
kuruluþlara ücret ödesin.
Kamunun bu konuda parasý
var. Televizyonlara bunlarý
yüklemeyelim. Bu konuda iyi
geliþmeler olacak. Bazý il özel
Ýdareleri ve belediyeler ilan
verirken bölme yada ihale
sýnýrýnýn altýna býrakarak
doðrudan teminle ilana gidiyor.
Gazetelerin burada da kaybý
var. Size söz veriyorum bire bir
bunu takip edeceðiz.”
Gazetecilerin özgürce
haber yapmalarýný istediklerini,
þantaj, yalan, iftira, hakaret gibi
basýn ahlak kurallarýna
uymayan haberlerden
kaçýnýlmasý gerektiðini de ifade
eden Atalay, "Etkin yayýn
yapan gazetelere ihtiyacýmýz
var. Tüketiciye ulaþacak.
Kamunun bayide satýlmayan,
abonesi olmayan sadece
çýkýyor görünen naylon
gazetelere ilan verdirmeyin
dediðini biliyorsunuz. 5 yýlda
çok yol aldýk. Bunlar artýk
konuþulmuyor. Yerel gazeteler
sadece kamu ilanlarýyla deðil
reklam pastasýna da ortak
olmalý. Bu rekabet gücünü
arttýracaðý gibi kaliteyi de
getirecektir” dedi.(ÝHA)
ürkiye’de 15 yýl önce 30 milyon sigara içicisi
varken bugün bu sayý 20 milyona indi.
Türkiye Sigara ile Savaþ Derneði Baþkaný Dr.
Mustafa Aydýn Türkiye’nin sigara ile mücadele konusunda dünyaya örnek olabilecek bir seviyede olduðunu belirterek, “15 yýl geriye gittiðimizde uçaklarda, otobüslerde, hastane odalarýnda, okullarýn öðretmen odalarýnda sigara içilen bir Türkiye’den bugün
dünyaya örnek olacak bir Türkiye haline gelmiþ bulunmaktayýz. Bütün bu çalýþmalarýn altýnda Türkiye
Sigara ile Savaþ Derneði’nin imzasý var. 1998 yýlýnda kurulan derneðimiz, kanunlarýn çýkarýlmasý, dumansýz hava sahalarýnýn oluþturulmasý, halkýn bilinçlendirilmesi konularýnda birçok faaliyette bulundu.
Bu çalýþmalar sonucunda bugün 1999 ve
2000’li yýllarda Türkiye’de 30 milyon civarý sigara
içicisi varken bugün bu sayý 20 milyona indi. Türkiye’de sigara içen insan sayýsý her geçen gün aþaðýya
inmektedir. Türkiye Sigara ile Savaþ Derneði’ne verdiði bu mücadelede destek olan siyasetçilerimize,
muhalefeti ve iktidarý ile TBMM’ye ve medyaya teþekkür ediyorum” dedi.
“HER YER DUMANSIZ HAVA SAHASI
OLACAK”
Dumansýz hava sahasýný insanlarýn yaþam sahasý olarak adlandýrmak gerektiðini belirten Dr. Mustafa Aydýn, “Dumansýz hava sahasýný aþtýðýmýz zaman
karþýmýza þöyle bir gerçek çýkar. Bir insan bir yerde
yaþýyorsa oranýn dumansýz hava sahasý olmasý gerekir ve bu kaçýnýlmazdýr. Biz öncelikle dumansýz hava
sahasýný eðitim ve saðlýk kurumlarý gibi dar alanlarda
ve insanlarýn toplu þekilde yaþadýðý alanlarda baþlattýk. Ancak yakýn tarihte insanlýðýn bulunduðu her yer
dumansýz hava sahasý olacaktýr” diye konuþtu.
“SAÐLIK GÝDERLERÝNÝN YÜZDE 25’Ý
SÝGARA KAYNAKLI”
Saðlýk giderlerinin yüzde 25’inin sigara kay-
naklý hastalýklara harcandýðýný belirten Vali Þahin,
“Bugün saðlýk giderlerimizin yüzde 25’ini sigaradan
kaynaklanan hastalýklarla mücadelede kullanýyoruz.
Sigaraya ve sigara sektörüne harcanan para 20 milyar
dolar civarýnda yer alýyor. Asgari ücretle çalýþýp sigara içen bir kiþi gelirinin yüzde 20’sini sigaraya ayýrýyor. Bunlarýn her birini hesapladýðýmýzda ne kadar
büyük bir yanlýþlýk ve oyunun içindeyiz onu görüyoruz. Bu nedenle bu tür derneklerin çabalarý her türlü
takdire deðer” ifadelerine yer verdi.
Kanserin en önemli nedeninin sigara olduðunu
söyleyen Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Baþkaný
Op. Dr. Hüseyin Urlu, “Sigara ile savaþ gerçekten
hem saðlýðýmýz hem de ekonomimiz için çok önemli. Bir ailede sigara içildiðinde ayda 500 TL bir ekonomik yükü olacaktýr. Bildiðiniz gibi kanserin birinci önemli nedenlerinden biri sigaradýr. Onun dýþýnda
birçok kalp ve damar hastalýklarýnda önemli rol oynar. Bu nedenle ‘sigara içmeyelim’ diyorum” diye
konuþtu.(ÝHA)
10 CUMA
www.corumhakimiyet.net
21 KASIM 2014
Çorum’un yüzde
33’ü orman
Son 10 yýlda 22 bin dekar arazi aðaçlandýrýldý
RECEP MEBET
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi ‘Kasým
Ayý Toplantýlarý’ dün gerçekleþen oturumla sürdü.
Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya’nýn
yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler
Yurdanur Özzehinli ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel
Meclisi Üyeleri katýldý.
Ýl Genel Meclisi Salonu’nda düzenlenen
toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Yoklama ile
baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak
özeti okundu. Meclis üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin görüþüldüðü toplantý, çeþitli konularda
komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup
oylanmasý ile devam etti.
Yazýlý önerge hakkýnda Meclis Üyelerine bilgiler
veren Dilaver Yýldýrým, arýcýlýðýn hangi þartlarda
yapýldýðý, organik arýcýlýðýn hangi bölgelerde
uygulandýðý, devlet desteði, güvenli bal alýrken dikkat
edilmesi gereken hususlarýn araþtýrýlmasý gerektiðini
söyledi.
Sahte bal konusundaki önlemleri de içine alan
önerge, incelenmek üzere oy birliðiyle Tarým ve
Hayvancýlýk Komisyonu’na havale edildi.
ÇORUM’UN YÜZDE 33’Ü ORMAN
Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam,
Çorum’un yüzde 33’ünün orman alanlarýyla kaplý
olduðunu söyledi.
Çorum’un 1 milyon 356 bin 678 hektar olan
ARICILIKLA ÝLGÝLÝ ÖNERGE
yüzölçümünün 441 bin 420 hektarýnýn ormanlýk alan
olduðunu belirten Orhan Çatalçam, 915 bin 258
CHP Ortaköy Ýl Genel Meclisi Üyesi Dilaver
hektar arazinin ise açýk alan olduðunu kaydetti.
Yýldýrým, Çorum’daki arýcýlýk faaliyetleri ile ilgili
araþtýrma önergesi verdi.
Ýl Genel Meclisi’nde Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü ve faaliyetleri
konusunda sunum yapan
Çatalçam, aðaçlandýrma
çalýþmalarý hakkýnda da
bilgiler verdi.
Çatalçam, “20032012 yýllarý arasýnda
Çorum’da 21 bin 880
dekar alanda
aðaçlandýrma çalýþmasý
yapýldý” dedi.
Çorum’da 124
maden izin alaný
bulunduðunu belirten
Çatalçam, yol faaliyetleri
ve Orköy kredilerine de
deðindi.
Orhan Çatalçam
Dodurga ve Laçin’de
Dilaver Yýldýrým
bulunan bal ormanlarý,
odun dýþý ürünler, þehir
ormanlarý ve mesire
yerleri, orman yangýnlarý
ile mücadele, havuz ve
göletler, su tankeri
daðýtýmý, odun üretimi,
bakým ve rehabilitasyon
çalýþmalarý, erozyonla
mücadele, su kontrolü
eylem planýndan bahseden
Çatalçam, ceviz, badem ve
dut eylem planlarý ile yol
kenarý, okul, üniversite,
ibadethane ve mezarlýk
aðaçlandýrmalarý, fidan
üretimi ve ücretsiz fidan
daðýtýmý, özel
Ýl Genel Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. aðaçlandýrma çalýþmalarý
ve köylülere aktarýlan
kaynaklar hakkýnda da
bilgiler verdi. Çatalçam,
sunumunun ardýndan
Meclis Üyeleri’nin
konuyla ilgili sorularýný
cevapladý.
Toplantýda ayrýca
Boðazkale ilçesine baðlý
Emirler ve Yazýr
Köyleri’ne ait yerleþik
alan ve civarý sýnýr tespiti
ile ilgili olarak Ýmar ve
Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý.
Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat
13.30’da gerçekleþecek
oturumla devam edecek.
Çorum’daki arýcýlýk faaliyetleri ile ilgili araþtýrma önergesi verildi.
Çýnar Aile Saðlýðý Merkezi, Buharaevler Mahallesi’nde hizmet vermeye baþladý.
Buharaevler’e yeni Aile Saðlýðý Merkezi
Çýnar ASM hizmette
RECEP MEBET
Çýnar Aile
Saðlýðý Merkezi
(ASM)
Buharaevler
Mahallesi 5.
Cadde 7. Sokak
Enes Apartmaný
numara 5’te
hizmete girdi.
Aile Hekimi
Dr. Gülsüm Leyla
Karaaslan ve Ebe
Hemþire Gözde
Çevik’in görev
yaptýðý Çýnar
ASM,
Buharaevler’de
birinci basamak
saðlýk hizmeti
sunmaya baþladý.
Yaklaþýk bir
aydýr faaliyet
gösteren Çýnar
ASM, Buhara 5.
Cadde’de BÝM
Maðazasý’nýn
karþýsýndaki
sokakta
hizmetlerini
sürdürüyor.
Çorum Halk
Saðlýðý
Müdürlüðü’nün
onayý ile kurulan
Çýnar ASM, nüfus
yoðunluðunun
arttýðý bölgede
yaþayan
vatandaþlara
yerinde ve daha iyi
hizmet vermeyi
hedefliyor.
‘Hekim Seçme
Hakký’ çerçevesinde
Çorum’un her
yerinden hastaya
hizmet verebilen
Çýnar ASM’ye kayýt
için kiþinin nüfus
Çýnar ASM’de Aile Hekimi Dr. Gülsüm Leyla Karaaslan görev yapýyor.
Merkezde birinci basamak saðlýk hizmetleri sunuluyor.
cüzdaný ile baþvuruda
bulunmasý gerekiyor.
Muayenenin yaný
sýra acil müdahale,
pansuman, enjeksiyon,
gebe ve bebek takibi
ile aþýlarý, obezite
izlem gibi koruyucu
saðlýk hizmetleri
sunan Çýnar ASM, kan
ve idrar numunesi
alýmýyla da
laboratuvar hizmetleri
veriyor.
Çorum þehir
merkezindeki 19. aile
saðlýðý merkezi olan
Çýnar ASM, diðer
ASM’ler gibi tüm
koruyucu saðlýk
hizmetlerini ücretsiz
olarak sunuyor.
Buharaevler Muhtarý’ndan
‘hayýrlý olsun’ ziyareti
ifade eden Leyla
Leyla Karaaslan ve
RECEP MEBET
kazandýrmanýn
Karaaslan ise
Ebe Hemþire Gözde
mutluluðunu
Buharaevler
Buharaevler Mahallesi
Çevik’e baþarýlar
yaþadýðýný söyledi.
Mahallesi Muhtarý
Muhtarý Erdoðan’a
diledi.
‘Hayýrlý olsun’
Abdulkadir Erdoðan
nezaketinden dolayý
Ziyaretten
dileklerini ileten
dün Çýnar Aile Saðlýðý
teþekkür etti.
duyduðu memnuniyeti
Erdoðan, Dr. Gülsüm
Merkezi (ASM)’ni
ziyaret etti.
Aile Hekimi
Dr. Gülsüm Leyla
Karaaslan ve Ebe
Hemþire Gözde
Çevik’in
evsahipliðindeki
ziyarette TÜFAD
eski Baþkaný
Mehmet Tevfik
Hacýismailoðlu da
hazýr bulundu.
Ziyarette
konuþan
Abdulkadir
Erdoðan,
mahallelinin
talepleri
doðrultusunda
yaptýklarý
giriþimler
neticesinde
Buharaevler’e yeni
bir ‘Aile Saðlýðý
Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan, Çýnar ASM’yi ziyaret etti.
Merkezi’
Ýl Genel Meclisi’nde Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü ve faaliyetleri konulu sunum yapýldý.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 21 KASIM 2014
11
Yön Çevre ve Aka’nýn
tercihi ‘Dacia Duster’
RECEP MEBET
dan satýn alýnan 11 adet Dacia Duster jeep dün düzenlenen
programla teslim edildi.
Renault ve Dacia yetkili satýcýsý Sima Otomotiv’de
düzenlenen araç teslimatýna Yön Çevre ve Aka Ortak
Saðlýk Güvenlik Birimi ortaklarý Bülent Akta ve M.
Murat Kýlýçlý ile bazý firma
çalýþanlarý katýldý.
Sima Otomotiv Dacia
Satýþ Müdürü Ýsmail Hakký
Çakar ve Satýþ Þefi Zekiye
Kaltaklý’nýn da hazýr
bulunduðu teslimatta
konuþan Bülent Akta,
“Mühendislik ile iþ saðlýðý
ve güvenliði alanýnda
müþterilerimize en iyi
hizmeti vermek için her tür
yol koþuluna uyum saðlayan
Daica Duster’ý tercih ettik”
dedi.
Dacia’yý tercih
etmelerinde yakýt
ekonomisi, kullaným
konforu ve düþük bakým
maliyetlerinin de etkili
olduðunu anlatan Akta,
“Faaliyet gösterdiðimiz
sektörde kullandýðýmýz
araçlarýn hizmet
koþullarýmýza uyumlu
Anahtar teslim programýnda firma yetkililerine çiçek verildi.
olmasý önemli. Bu nedenle
Renault güvencesiyle Sima
Otomotiv’de satýþa sunulan
Daica Duster’ý tercih etmeyi
uygun gördük” diye
konuþtu.
Programda konuþan
Satýþ Müdürü Ýsmail Hakký
Çakar ise sýnýfýnýn yýldýzý
olan Dacia Duster’ýn 4x4
tutkunlarýnýn da gözdesi
olduðunu söyledi.
Cazip fiyat avantajlarý
içeren filo kampanyasýnýn
sürdüðünü hatýrlatan Çakar,
“Dacia’nýn binek ve ticari
modellerini yakýndan
görmek, test etmek ve
detaylý bilgi almak isteyen
herkesi Ankara Yolu 1.
kilometrede hizmet veren
plazamýza bekliyoruz” dedi.
Araç filosu için
Daica’yý tercih eden Yön
Çevre ve Aka Ortak Saðlýk
Güvenlik Birimi yetkililerini
kutlayan Çakar, yeni
araçlarýn firmaya hayýrlý
Yön Çevre ve Aka Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi, 11 adet Dacia Duster’ý filosuna ekledi.
uðurlu olmasýný diledi.
Yön Çevre Mühendislik Danýþmanlýk Hizmetleri ve
Aka Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi, hizmet filosunu Daica
marka son model araçlarla güçlendirdi.
Araç parkurunu geniþleten iki kardeþ kuruluþ tarafýn-
Dinç’ten farkýndalýk eðitimi
Ülker’in 70. kuruluþ yýl dönümü dün Bizim Toptan Çorum Maðazasý’nda da kutlandý.
Bizim Toptan’da renkli kutlama
Ülker’in 70. yýlý
Çorum’da kutlandý
RECEP MEBET
illerin mülki erkaný ile birlikte kutlamalar yapýlýyor.
Yýldýz Holding markalarýndan Ülker, kuruluBÝZÝM TOPTAN’DAN KAMPANYAYA
þunun 70’inci yýlýný kutluyor.
DESTEK
Ülker’in kuruluþ yýl dönümü nedeniyle dün
Çalýþanlarýn bireysel olarak çevrelerine bir
Bizim Toptan Çorum Maðazasý’nda da kutlama
mutluluk yaþatarak dahil olduðu kampanyaya Yýlprogramý düzenlendi.
dýz Holding þirketleri de katýlýyor.
Yýldýz Holding þirketlerinden Bizim Toptan’ýn
Þok maðazalarýnda özel olarak belirlenen 70
evsahipliðindeki kutlamaya Maðaza Müdürü Yusuf
Ülker ürünü 31 Aralýk’a kadar avantajlý fiyatlarla
Sarýyerli ve firma çalýþanlarý ile müþteriler katýldý.
tüketiciyle buluþacak.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket
Bizim Toptan maðazalarýnda ise 3 Aralýk tariErzen’in de katýldýðý kutlamada 70. yýl pastasý kehine kadar yapýlacak her 70 liralýk Ülker alýþveriþisildi. Ülker ürünlerin oluþan ikramlarýn yer aldýðý
ne 7 liralýk para puan verilecek.”
kutlamaya katýlanlara çeþitli hediyeler de verildi.
Ülker'in 70. yýl kutlamalarý çerçevesinde baþlatýlan “Mutlu et, Mutlu ol” kampanyasýndan bahseden Bizim Toptan
Maðaza Müdürü Yusuf Sarýyerli, “1944 yýlýnda pötibör bisküvi üretimi ile yola çýkan ve bugün gýda alanýnda dünyanýn sayýlý þirketleri arasýnda yer alan
Yýldýz Holding’in ilk markasý
olan Ülker, 70. yaþýný yepyeni
bir kampanya ile kutluyor” dedi.
“Her yýl Kasým ayýnýn
üçüncü perþembesini ‘mutlu et,
mutlu ol’ günü ilan eden Ülker’in tüm çalýþanlarý, bugünde
küçük iyiliklerle etrafýndaki insanlarý mutlu etmek için çalýþaKutlamaya katýlan çocuklara hediyeler verildi.
cak” diyen Sarýyerli, þu bilgileri verdi:
M. Ömür Dinç
70. YIL SEVÝNCÝ
ÇORUM’DA
RECEP MEBET
Bahçelievler
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi (MTAL)
Rehberlik Servisi
tarafýndan düzenlenen
‘Farkýndalýk’ konulu
eðitim semineri dün
gerçekleþti.
Lena Danýþmanlýk
Eðitim Danýþmaný M.
Ömür Dinç’in konuþmacý
olarak katýldýðý programý
Okul Müdürü Halise
Akay, müdür
yardýmcýlarý, öðretmenler
ve çok sayýda öðrenci
izledi.
Rehber Öðretmen
Gülbahar Arslan Alkan
tarafýndan organize
edilen programda
kürsüye gelen Ömür
Dinç, farkýndalýk eðitimi
ile öðrencilere hayata
bakýþ açýsý kazandýrmayý
ve deðerlere dikkat
çekmeyi hedeflediklerini
söyledi.
Karakter, özgüven,
hayal gücü, hedef,
mücadele, umut ve
farkýndalýk gibi
kavramlardan bahseden
Dinç, slayt gösterisi
eþliðindeki sunumunda
verdiði örneklerle dikkat
çekti.
Öðrencilerin ilgiyle
izlediði program, sorucevap bölümünün
ardýndan sona erdi.
Bahçelievler MTAL’de farkýndalýk konulu eðitim semineri düzenlendi.
“Ýkinci Dünya
Savaþý’nýn zorlu
yýllarýnda tedarikte
sýkýntý
yaþayan
Anadolu esnafýnýn
ayaðýna
nakliye
farký almadan ürün
götüren Ülker, 70.
yaþýný gözbebeði
Anadolu’da da kutluyor. Yýldýz Holding fabrikalarýnýn
bulunduðu iller dahil Çorum gibi birçok ilde çalýþanlar,
distribütörler, iþ ortaklarý ve mevcut
Kutlama pastasýný Bizim Toptan müþterileri birlikte kesti.
Yunus Market’in Buhara
þubesi yarýn açýlýyor
Slayt gösterisi eþliðindeki seminerde öðrencilerin konuyla ilgili sorularý da cevaplandý.
Okul salonunda gerçekleþen programa öðrenciler büyük ilgi gösterdi.
RECEP MEBET
Yunus Market Buharaevler Þubesi yarýn saat
11.00’de düzenlenecek törenle açýlacak.
Yunus
Marketler
Zinciri’nin Türkiye çapýndaki 71. þubesi olan ‘Çorum-6’ adlý maðaza Buhara 5. Cadde numara
16/B’de hizmete girecek.
Açýlýþ hazýrlýklarýnýn
tamamlandýðýný belirten
Yunus Market Bölge Müdürü Þahin Aðýr, “Cumartesi günü saat 11.00’de
gerçekleþecek açýlýþýmýza
tüm Çorum halkýný davet
ediyoruz” dedi.
Yunus Market Buharaevler Þubesi yarýn açýlýyor.
12 CUMA 21 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
SAÐIRIN HASTA ZÝYARETÝ
Ýyi kalpli saðýr bir adam, bir gün komþusunun hasta
olduðunu öðrenir. Kendi kendine þöyle düþünür:
-Komþum hastalanmýþ. Onun ziyâretini yapmam, hâl
ve hatýrýný sormam lâzým. Ama ben saðýr bir adamým, o
da hasta, sesi çýkmaz. Zaten hastaya malûm þeyler
sorulur, malûm cevaplar alýnýr. Ben nasýlsýnýz diyeceðim,
o iyiyim, teþekkür ederim, diyecek. . . Ne yiyorsun desem,
elbet bir yemek ismi söyleyecek, ben de âfiyet olsun
derim. Doktorlardan kim geliyor, diye sorarsam, bir
doktor adý verecek. . . Ben de iyi doktordur derim, olur
biter, diye düþünür. Hastayý ziyârete gider, baþucuna
oturur:
-Nasýlsýnýz? diye hâl hatýr sorar. Hasta inleyerek:
-Ölüyorum! diye cevap verince saðýr adam:
-Oh oh, çok memnun oldum, diye karþýlýk verir.
Hasta:
-Bu ne demek, adam ölümüme memnun oluyor diye
kýzar.
Saðýr tekrar sorar:
-Ne yiyorsunuz?
Hasta kýzgýnlýkla:
-Zehir!. der. Saðýr onun bir yemek ismi söylediðini
sanarak:
-Âfiyet olsun! diye karþýlýk verir. Hasta büsbütün
çileden çýkmýþtýr. Saðýr adam sormaya devam eder:
-Tedâvi için doktorlardan kim geliyor?
Hasta:
-Hadi be defol!. . Azrail geliyor, diye cevap verir.
Saðýr:
-Çok bilgin, tecrübeli bir doktor. Ýnþallah yakýnda
çâresini bulur, deyince hasta dayanamaz:
-Kahrol!. . diye baðýrýr, saðýr ise komþuluk görevini
yerine getirdiði için çok memnun ayrýlýr. (MESNEVÎ'den)
www.corumhakimiyet.net
CUMA 21 KASIM 2014
13
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:28 MUHARREM: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:8 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým:14
2014
21
KASIM
Paris'te Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði
(AGÝK) Antlaþmasý (1990) - Dünya
Televizyon Günü - Mardin'in Onur
Günü
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.49
06.18
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.32 AKÞAM 16.33
14.07 YATSI
17.55
Çocuklarýna Ýslamiyeti öðretmeyen
kimseler, Cehenneme gideceklerdir. Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
Ç
orum, son on-on beþ yýldýr kültür etkinliklerine aðýrlýk verÝstanbul'un 100 latifesi
mektedir. Yýllarca bir festivalden baþka etkinlik yokken
HAFTALIK
Ýstanbul'un 100 köyü
konferanslar, paneller, sempozyumlar, bilimsel toplantýlar bir
Ýstanbul'un 100 mektep ve medresesi
birini izler hale geldi. Bunlarýn artarak devamýný arzu ederiz.
Ýstanbul'un 100 vakfý
Bu etkinliklerin kitaplaþmasý konusunda da gözle görülür
Ýstanbul'un 100 lezzeti
artýþlar oldu. Þiir, hikaye, roman türünde yayýnlanan kitaplarýn
Ýstanbul'un 100 binasý
yaný sýra Çorum tarih ve kültürünü belgeleyen eserlerde de
hissedilir derecede geliþme var. Bunlarý yeterli görürsek yerimÝstanbul'un 100 haný
izde saymýþ oluruz. Onun için araþtýrýlmayan pek çok konu, yeni
Ýstanbul'un 100 gazetesi
araþtýrýcýlarý beklemektedir.
Liste uzayýp gidiyor. Kaybolan el sanatlarýndan ve ustaMesela Sivas belediyesi ve valiliði birlikte bin temel eser
larýndan alýn da sanayi kuruluþlarýna kadar pek çok konuyu ele
yayýnlamaya karar vermiþler. Bunun için öncelikle konularý
almýþlar
ve eserler yayýnlamaya baþlamýþlar.
Ethem ERKOÇ
tespit etmiþler. Onu araþtýracak eleman bulup resmen
ethemerkoç@corumhakimiyet.net
Orasý Ýstanbul… Orada konu çoktur, deyip geçmemek
görevlendirmiþler. Bu konuda üniversiteden de destek almýþlar.
lazým.
Biz,
Çorumlular olarak haddimizi biliriz. Bu listedekiEserlerin basýmý konusunda sýkýntýlarý yok. Zira Ýstanbul'da
lerin yüzde beþi kadar bizde malzeme, konu yok mu? Buna
Sivaslý yayýnevleri, seve seve sponsor oluyorlar.
sanýyorum kimse itiraz edemez.
Bu konuda en güzel örnek Ýstanbul… Köklü tarihiyle Ýstanbul'da
Tamam da hocam, bu konularý kim araþtýracak, kim hazýrlayacak diye
konuþulacak pek çok konu var elbette. Ama bunlarý belli bir sistem içinde
bir itirazi soru gelebilir. Bizde bir kolaycýlýk vardýr, fikri kim ortaya atarsa
sunmak, yine ciddi bir organizasyon gerektirmektedir.
onu sürüttürülür diye. Bu nedenle kimse fikir ve proje üretmez hale geliyor.
"Ýstanbul'un Yüzleri" diye bir projeden söz ettiler. Önce baþlýk, bana çok
Bu açmazý geçmemiz lâzým. Çorum tarih ve kültürüyle ilgili pek çok
muðlak geldi. Sonra incelemeye baþladým. Listenin baþýnda "Ýstanbul'un 100
bakir alan vardýr. Bunlarý sýraladýðýmýzda konular ortaya çýkacaktýr. O zaman
Ressamý" vardý. Bize de uyabilecekleri iþaretlemeye baþladým:
her konu bir araþtýrmacýya havale edilerek kollektif aklý harekete geçirmek
Ýstanbul'un 100 camisi
mümkündür.
Ýstanbul'un 100 kütüphanesi
Bu noktada þu veya bu kuruma külfet getirmek gibi bir niyetim yok.
Ýstanbul'un 100 kitabý
Herkes taþýn altýna elini soktuðu zaman gelecek nesillere aktarabileceðimiz
çok
kýymetli
eserler ortaya çýkacaktýr.
Ýstanbul'un 100 yazarý
Belediyemiz, eserlerin basýmý konusunda zaten yeterince destek verÝstanbul'un 100 musikiþinasý
mektedir. Diðer kurumlar da bu noktada katkýda bulunabilir.
Ýstanbul'un 100 ilim ve fikir adamý
Bu tür faaliyetler, Çorum'daki sekiz-on kiþiden beklenmemelidir. Farklý
Ýstanbul'un 100 hamamý
ve yeni isimler devreye sokulabilmelidir. O zaman Ýstanbul'a oranla yüzde
Ýstanbul'un 100 çeþmesi
beþlik bir eylem planý hazýrlanabilir. Bu plana ilçeler de dahil edilmelidir.
Ýstanbul'un 100 kitabesi
Enerji içecekleri ölümcül olabilir
A
merikan Kalp Derneði'nin yeni
araþtýrmasý, enerji içeceklerinin 6
yaþ altýndaki çocuklar için ölümcül olabileceðini gösterdi.
5 bin ayrý olaya iliþkin bulgularý inceleyerek, 2010-2013 yýllarý arasýnda
sürdürülen çalýþmalarla ortaya çýkan rapora göre, olaylarýn önemli bölümünde
kalp ritminde düzensizlik görüldü. Ayný
þekilde, kan basýncýnda ciddi yükselme
de belirlendi.
Araþtýrmaya katýlan Michigan Çocuk Hastanesi Þef Doktoru Dr. Steven
Lipshultz, çocuklarýn markete gidip
enerji içeceklerinden alamayacaklarýný
fakat evde olanlarý içebileceklerini belirterek, "Buzdolabýndan veya ortada býrakýlan içecekleri içebilirler" dedi.
Enerji içecekleri genel olarak, yüksek þeker, kafein içeriyor. Bu içeceklere
enerji artýrmasý için, Taurine, I-cartine ve
amino asit içeren bazý maddeler de ekleniyor. Araþtýrmalar, esasýnda bu içeceklerin ‘özel karýþýmlarýna' raðmen, bir fincan kahveden daha fazla uyarýcý olmadýðýný gösteriyor ama tehlikenin kaynaðý,
enerji artýrýcý olarak eklenen karýþýmlar.
2.7966
2.7969
223 03 00
2.2272
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
Gram
SULAR ECZANESÝ
ATÝLA SULAR
GÜLABÝBEY MAH. ATA
CAD. NO:24 - ATA AÝLE
HEKÝMLÝÐÝ YANI
213 15 39
METEOROLOJÝ
VEFAT EDENLER
1-Yakuparpa Köyü' nden gelme, Bayram ve
Ýbrahim YAPAR' ýn babasý, Sanayi Esnafýndan Nurettin,
Mehmet ve Hüseyin YAPAR' ýn amcasý; Bayram
YAPAR.
2-Elvançelebi Köyü' nden gelme, Milli Eðitim
Müdürlüðü' nden emekli Merhum Cemal GEDÝK' in eþi;
Raife GEDÝK.
3-Düvenci Beldesi Ataköy Mahallesi' nden,
Bekdaþ ÖZEN' in eþi, Abidin, Halis ve Ali ÖZEN' in
annesi, Fýrýncý Esnafýndan Ali CEYLAN' ýn kayýnvalidesi, Ümit ÖZEN' in babannesi; Hatice ÖZEN.
4-Selamet ÖRGEL' in eþi, Sibel, Sevtap, Pýnar ve
Seval ÖRGEL' in annesi, Öðretmen Servet ÖZKAN' ýn
kýz Kardeþi; Mehpare ÖRGEL .
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
ALIÞ
85,38
SATIÞ
85.43
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7050
21 KASIM 2014
CUMA
NÖBETÇÝ ECZANELER
ALBAYRAK ECZANESÝ
E.ÞEFKAT GÜLER
ULUKAVAK MH.TARAKÇI
8.SOK.32/B - ULUKAVAK
SAÐLIK OCAÐI YANI - ÝLÝM
YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI
227 77 62
2.2281
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Bir Demet Çiçek…1
Zamanýn sesi ve sözü Isparta’dadýr..
Nihayet bu sýký ve sýkýcý halin sonunda
Tefekkür
mahkemesi ve en uzun hapis hayatýný
Bu ikinci Isparta hayatýdýr.
Dünyamýz Afyon
burada yaþýyordu..
Koca sultan yaþlanmýþtýr..
O yýllarda sadece yanýnda Ceylan kalýr
Ýlk hayatýnda yaþadýðý hayat halleri onu
ve üstada yardýmcý olurdu..
oldukça ezmiþtir…
Afyon hapsinden sonra bu halkaya bazý
Harbi umumiler..
has talebeleri de dahil olacaktý..
Esaretindeki keþmekeþlikler..
Birkaç ay Afyon’da küçük bir mekanda
Dehrin vermiþ olduðu elemler..
kalan Bediüzzaman, tekrar Emirdað’a mecburi ikamete tabi idi..
Þan ve þerefin neticesiz hüzünleri..
Raþit Yücel
Çok partili siyasi hayata geçilmesi ile bir
Hapishanelerin getirdiði maddi sýkýntýnebze nefes alan üstad Isparta’da bir Dershalar..
rasityü[email protected]
corumhakimiyet. net ne-i Nuriye açýlmasýný arzu eder.
Manasýz tarassut ve tahakkümler..
Uzun araþtýrmalar neticesinde, çarþýya
Mahkemelerdeki müdafaalar..
yakýn bir mevkide, Fitnat hanýmýn evi kiralanýr..
Isparta’yý çok sevmiþti Bediüzzaman…
Dubleks olan bu mekanda baþta Zübeyir GündüTarihi olarak ispat edemiyordu ama, asýl memlezalp,Mustafa Sungur, Ceylan Çalýþkan, Tahiri Mutlu,
ketinin Isparta olduðunu belirtiyordu..
Bayram Yüksel daha sonra Hüsnü Bayram bu halka"Üç cihet ile Ispartalý olduðunu " söylüyordu..
nýn taneleri olmuþtu..
"Taþýyla ve topraðý ile mübarektir" diyordu IsArtýk bu dönem üçüncü Said dönemidir…
parta ya…
Risaleler teksir ile çoðaltýlýyor, hatta matbaalarÝlk nefiy yeri olan Burdur dan Barla ya getirilda basýlma teþebbüsler kendini gösteriyordu..
miþ,sekiz yýl kaldýðý ve hiçbir tarafa gitmediði bu belIsparta þenlenmiþ, her Ispartalý ona gösterdiði
deden, Eskiþehir hapsinden sonra Kastamonu’ya
hüsnü teveccüh bu þehrin her þeyine sirayet etmiþti…
nefyedilmiþ, burada da sekiz yýl kaldýktan sonra DeHer geliþ ve gidiþlerde otomobili bekleniyor,
nizli hapsinden berattan sonra Emirdað’a mecburi
çocuklar ve gençler arkasýndan koþuþuyordu..
ikamete tabi tutulmuþtu..
Gül beldesinin gülleri açmýþtý…
Burada da çok sýký takipte hayatý devam ediyordu..
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
il[email protected]
14 CUMA 21 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Köy yangýnlarý nasýl önlenebilir? 2
ÖNERÝM:
1. Köylerde görev yapan imam - öðretmen - varsa saðlýk personeline kâðýt üzerinde kalmayacak þekilde ciddi manada eðitim verilmeli. Bu eðitimler periyodik aralýklarla devam etmeli.
2. Köylerdeki camilere (bakkallara - kahvelere saðlýk ocaklarýna - okullara - muhtarlýklara) durumuna
göre en az 10 adet yangýn söndürme cihazý konulmalý.
Genelde camiler, kahveler köy meydanýnda olduðu
için ihtiyaç anýnda herkesin ulaþýmý kolay olur. Bu cihazlarýn ihtiyaç halinde doðru kullanýmýný saðlamak
amacýyla uygulamalý yangýn tatbikatý yapýlmalý.
3. Her evin giriþinde en az bir adet yangýn söndürme cihazý bulundurulmasý saðlanmalý.
4. Köylerde Cuma günü namazdan önce camilerde konunun uzmanlarý tarafýndan ''yangýnlar ve korunma'' konularýnda sinevizyon eþliðinde hayatýn içinden yaþanmýþ örneklerle, halkýn anlayacaðý dille bilgilendirme akabinde gönüllülük esasýna dayalý ilgilendirme sunumu yapýlmalý.
5. Evlerin elektrik tesisatlarýnýn yetkili personeller tarafýndan 5 yýlda bir kontrolü saðlanmalý.
6. Köylerin, mahallelerin yol tanýtým levhalarý
eksiksiz bulunmalý. Bu levhalara zarar verenlerin olasý bir afette nelere sebep olabileceði ve nasýl bir maddi - manevi sorumluluk altýna gireceði köylerde çocuklara - gençlere anlatýlmalý.
7. Bilhassa çok riskli köylerde su depolarý ve
buradan evlere ulaþabilecek þekilde faal yangýn hortumlarý bulunmalý ve periyodik tatbikatlý kontrolleri
yapýlmalý.
8. Televizyonlarda ana haberler öncesinde en az
1 dakikalýk yangýnlara karþý topyekün bilinçlenme
uyarý filmleri konulmalý.
9. Olasý bir faciayý önleyen imam - öðretmen veya diðer vatandaþlar örnek olmasý için ödüllendirilmeli. (Bir haftalýk tatil vb.)
10. Göçle beraber köylerde yalnýz baþýna yaþamak zorunda kalan yaþlýlarýn evleri en az yýlda bir defa yangýn güvenliði açýsýndan kontrolü saðlanmalý.
Devrildiðinde yangýna sebebiyet verecek soba borularý sabitlenmeli. LPG tüpleri - ocaklarý hortumlarý kontrol edilmeli.
11. Yangýn riski altýndaki köylerden sorumlu bir
teknik elaman görevlendirilmeli. Bu elaman maharetiyle köylerin genel periyodik kontrolü - eðitimi saðlanmalý. Hem istihdam alaný açýlýr hem de olasý yangýnlar en aza iner.
12. Yangýn söndürme cihazý, hortumlar veya güvenlik kontrolleri gibi hizmetler devlet eliyle ücretsiz
olarak verilmeli. Çünkü ücret olduðu zaman vatandaþ
yanaþmaz.
Yukarýda bir kýsmýný kaleme almaya çalýþtýðým
uyarýlarýma bazý dostlarýn, saçmalamýþ
lete maliyeti olsa,
dediðini duyar gibiyim. Ama olsun ben
50.000 x 30 = 1.500.000 TL (eski payine de belki gün gelir ciddiye alan çýkar
ra ile bir buçuk trilyon) tutar.
zannýyla yazýyorum. Ajandamý karýþtýrdýÜlkemizin en büyük özelliði afetler
ðýmda 30-40 sene önce ben þu makamda
öncesi gerekli tedbirleri tam olarak alamaolsam ''þöyle þöyle yapardým'' diye aldýsak ta, afetler sonrasýnda hem devlet, hem
ðým hayali notlarýmdan bazýlarýnýn belede topyekün millet olarak seferber oluyodiyeler veya farklý kurumlar tarafýndan
ruz. Bir ekmeðimiz varsa gerektiðinde yason dönemlerde uygulanmaya baþlandýrýsýný deðil tamamýný veriyoruz. Afetzede
ðýný görünce kendi adýma mutluluk duyuköylülerin gözyaþlarýný yüreðimizde hisyorum. Ýsterseniz bir iki tanesini sizinle
sediyoruz. Bu özellik dünya da her millepaylaþayým. Lisede öðrenciyken 'ben yette nasip olmaz.
kili olsam kimsesiz yaþlýlarýn evlerinin
Mahir
ODABAÞI
''Sussam içim rahat etmez / Konuþtemizliðini, bir ekip oluþturup ücretsiz
Milli Eðitim Müdürlüðü
sam sözüm kar etmez'' biliyorum. Ancak
olarak yaptýrýrým' diye yazmýþým. Görme
Sivil Savunma Uzmaný
yine
de
yýllar önceden dediðim gibi þimdi
özürlüler için kaldýrýmlara bir demir boru
de diyorum ki, yangýnlardan (depremlerdöþerim. Onu takip edip kolayca yürürler
den, sellerden vb.) sonraki harcamalarýmýgibi. Bugün birçok belediye bunu veya bunun farklýsýný uygulamaya baþladý. Bunun için bizler kafa yorma- zýn % 20 - 30'nu akýllýca kullanabilirsek olasý yangýnya devam edelim. Ortaya fikirler atalým. Mevla'm ke- larý ve diðer felaketleri önleyebiliriz. Bir can kurtulmasýna vesile olmanýn karþýlýðý yoktur. Ýnanmazsanýz
rimdir deyip gerisini býrakalým…
buyurun deneyin…
Son 30 yýl içerisinde Çorum'da meydana gelen
2005 yýlýnda Kargý - Saraycýk köyünde meydana
yangýnlarda yaklaþýk 200 ev yandý. Ve son olarak Bayat - Çukuröz köyünde meydana gelen yangýnda 30 gelen yangýn akabinde bir hafta da ben görev yapmýþtým.
Bu
baðlamda madem buraya kadar geldim hiç olhane yandý. Çok basit bir hesap yapalým. Vatandaþýn
baðýþý hariç, hane baþý en asgari olarak 50.000 TL dev- mazsa gelecek adýna iþe yarayým niyetiyle çadýr mes-
citte laptop eþliðinde köylü vatandaþlara yangýnlar ve
korunma konularýnda konuþma yaptým. Akabinde de
kadýn erkek herkesi meydana topladým. Battaniye ile
LPG - piknik tüpü söndürme tatbikatýný köylü teyzelere uygulamalý olarak yaptýrýrken, yan tarafta bizi seyreden yaþlý bir amca mýrýldanýyor. Halk tabiri ''GELMÝÞTE KÖY YANDIKTAN SONRA SÖNDÜRMEYÝ ÖÐRETÝYOR'' diye homurdanýyor. Ben de ''Amca
çekinme yüksek sesle söyle. Sen yerden göðe kadar
haklýsýn. Keþke köy yanmadan önce sizlere bu bilgileri verebilseydik'' dedim.
Ýskilip eski kaymakamlarýndan Birol Kurubal
Bey le sohbet ederken sivil savunmaya dikkatini çekmek niyetiyle, köyümüzde yangýnla ilgili yaþanmýþ
olayý paylaþýnca, Mahir bey ''Görev yaptýðým bir ilçede bir muhtar, köyün mezarlýk ihata duvarý için yardým
istedi. Ben de köyünüz yangýn riski altýnda. Bunun
için öncelikle yangýna yönelik tedbire bakalým sonra
mezarlýða bakarýz dedim. Ve o köye yangýn hortumlarý verdim.'' deyince, Sayýn Kaymakamým iyi yapmýþsýnýz. Malumunuz, Namýk Kemal'den mezarlýk ihata
duvarý için para talep edilince ''kesinlikle vermem.
Çünkü içerdeki çýkamaz, dýþardaki de girmek istemez.
Masrafa ne gerek var?'' demiþ dedim. Kaymakam Bey
devamla, ''O köyde yangýn çýktý ama hortumlar muhtarýn ambarda kilitli olduðu için bir iþe yaramadý…''
dedi. Bende ''Efendim, malzemeyi verip takibe gerek
kalmamasý Japonya gibi ülkelerde geçerli. Ama bizim
ülkemizde iki de bir soracaksýnýz'' dedim. (Bey efendi
kiþiliðiyle tanýdýðým sayýn kaymakamýmýzý saygýyla
yâd ediyorum)
Yine Kargý - Saraycýk köyünde yangýn sonrasý ýrmak kenarýna çadýrlar kurulmuþ ama bir hafta geçmesine raðmen seyyar banyo kurulamamýþtý. Köye gelen
bir basýn mensubu, ''Bir isteðiniz var mý?'' diye sorunca vatandaþ: ''Burasý köy yeri mecburen çalýþýyoruz
ama banyo yok. Kokuyoruz'' demiþti.
Bir baþka zaman Osmancýk belediye baþkaný arkadaþýmýza bunu anlatýp, ''Sayýn baþkaným, ilçende
seyyar banyo, WC var mý? Yedek mezarlýðýn var mý?
Yedek çöp alanýn var mý? Temel alt yapýsý yapýlmýþ çadýr kurulacak alan var mý? Afetlerde köye bile 10-15
gün sonra banyo verebiliyoruz. Ya büyük ilçelerde, þehirlerde olursa ne yaparýz?'' diyerek bazý önerilerde
bulununca ''Gerçekten çok haklýsýn, hiç düþünmemiþtim'' demiþti. Akýbet mi? Allah vermesin ama ''burasý
benim ilçem, yarýn bir þey olursa ben þu zaman baþkaný uyarmýþtým derim'' diyerek sohbete devam etmiþtik.(O zamanki þartlarla þimdiki þartlar deðiþti. Ülke
olarak bu noktada epey mesafe alýndý.)
''Dað baþýna kýþ gelir, insan baþýna iþ gelir / Umarým ihtiyaç halinde bu bilgiler hoþ gelir''
(Sürecek)
7 milyon diyabet hastasý var
S
osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, Türkiye’de yaklaþýk 7 milyon diyabet
hastasý olduðunu, söyledi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar
Gökalp Ýlhan, “Uluslar arasý Diyabet Federasyonu tarafýndan diyabet prevalansý hakkýnda yayýmlanan güncel
veriler Türkiye’de 20-79 yaþ aralýðýnda yaklaþýk 7 milyon diyabet hastasý olduðunu, bu rakamýnda yetiþkin nüfusun yaklaþýk yüzde 15’ine denk geldiðini göstermekte” dedi.
"Diyabeti Durduralým Projesi" kapsamýnda Türkiye Diyabet Vakfý 2014 yýlý “Diyabet Parlamentosu”,
SGK ev sahipliðinde Kurum Baþkaný Ýlhan’ýn baþkanlýðýnda SGK Erdoðan Özen Konferans Salonu'nda gerçekleþti.
Dünya genelinde olduðu gibi Türkiye’de de milyonlarca insanýn diyabetle yaþadýðýný ve bu sayýnýn her
geçen gün arttýðýný bildiren Ýlhan, “Günümüzde diyabet
sadece týbbi bir sorun olmasýnýn ötesine geçmiþtir. Toplumsal ve küresel bir sorun haline gelen diyabetin bu
çerçevede ele alýnmasý gerektiði kanaatindeyiz. Günümüzde diyabet bireyleri, aileyi, toplumu ve devlet üzerinde daha fazla fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve hatta mali anlamda son derece olumsuz sonuçlara maalesef
neden olmaktadýr. Tüm dünya nüfusu ele alýndýðýnda,
dünya nüfusunun yetiþkin nüfusunun ki bu da 3.2 milyar
kiþiye tekabül ediyor. Yaklaþýk 8,4’ü yani 382 milyon ki-
þinin diyabet hastasý olduðu görülmekte. Bu sayýnýn
2035 yýlýna kadar 592 milyon kiþiye ulaþacaðý tahmin
edilmekte” diye konuþtu.
ETKÝN TEDAVÝ MALÝYETÝ DÜÞÜRECEK
Türkiye’de 2003 yýlýndan itibaren saðlýk sisteminde sosyal güvenlik reformu, saðlýkta dönüþüm programlarýyla çok geniþ kapsayýcý reform çalýþmalarý yapýldýðýný ifade eden Ýlhan, þöyle konuþtu: “Bu maliyetlerinde
artýþýna yol açtý. Diyabet tedavisi ve bakým hizmetleriyle ilgili maliyetlerde ciddi oranda artýþ gösterdi. Diyabete dönük mücadelenin birinci hedeflerimiz arasýnda olmasýnýn temel sebebi vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesinin çok daha iyi bir noktaya getirilmesi, onlarýn saðlýklarýnýn daha iyi bir düzeyde seyretmesi bunun yaný sýra
mali yüklerini de unutmamamýz gerekiyor, bu mücadeleyi sürdürürken.
Risk faktörlerinin azaltýlmasý gerekiyor, saðlýklý
yaþamýn teþvik edilmesi gerekiyor, farkýndalýk düzeylerinin artýrýlmasý gerekiyor ve diyabetin geliþimi ilerleyen
dönemlerindeki komplikasyonlarýnýn önlenebilir ve geciktirilebilir olmasý noktasýnda bir takým tedbirler almak
gerekiyor. Etkin diyabet tedavisi ve hastalýðýn etkin yönetimi diyabetli hastalarýmýzýn da yaþam kalitesini artýracaðý gibi saðlýk harcamalarýmýzý da daha aþaðýya çekecektir. ”
1 YILLIK MALÝYET 10 MÝLYAR LÝRA
Diyabet hastalarýnýn yüzde 45’inin hastalýklarýnýn
farkýnda olmadýðýnýn bilindiðini söyleyen Ýlhan, “SGK
olarak medula sisteminde yaptýðýmýz düzenlemeler ile
artýk hastalarýmýzý çok daha yakýndan takip edebilmekteyiz. Diyabet hastalarýmýzýn teþhis ve tedavisine iliþkin
bütün bilgilere buradan ulaþabilmekteyiz. Kurumumuz
veri tabanýnda 2012 yýlý için yapýlan bir çalýþma neticesinde bir kitap oluþturduk ve SGK bakýþ açýsýyla diyabet
isimli bu kitapta belirtildiði gibi 5.2 milyon diyabet hastasýnýn, diyabet ve diyabetle iliþkili diðer hastalýklarýn
saðlýk harcamalarý içerisinde yüzde 23 gibi büyük bir
orana sahip olduðunu görmekteyiz.
Toplam rakama baktýðýmýzda tüm bunlarýn
SGK’ya 1 yýllýk maliyetinin 10 milyar TL olduðunu görmekteyiz. Diyabetle iliþkili diðer hastalýklar ve komplikasyonlarýnýn daðýlýmýna bakacak olursak yüzde’
28’inin kalp ve damar hastalýklarý için, yüzde 16’sýnýn
diyabetik ayak için, yüzde 11’i böbrek hastalýðý, yüzde
9’u sinir sistemi hastalýklarý, yüzde 5’i göz hastalýklarý
ve yüzde 30’u da diðer hastalýklar için harcandýðýný görüyoruz” þeklinde konuþtu.
Diyabetin genellikle aktif çalýþma yaþýnda olan kiþilerde görüldüðünü bildiren Ýlhan, “Türkiye’de diyabet
teþhisi konan kiþilerin yüzde 45,3’ü 40 ile 59 yaþlarý arasýndadýr” dedi.
15-16 Kasým 2013 tarihlerinde Ýstanbul’da diyabet
liderler zirvesinde ulusal ve uluslar arasý geniþ katýlýmlý
13 bin 500
yeni memur
alýnacak
Güçlü hafýza için
1 gram yetiyor
K
ahvaltýda bir gram zerdaçal
yemenin hafýzayý
güçlendirdiði belirlendi.
Tayvan'da yapýlan
araþtýrma, kahvaltýda bir gram
zerdaçal tüketmenin diyabetin
ilk evresinde ve biliþsel
becerilerinde azalma riski
bulunan kiþilerin hafýzasýný
güçlendirdiðini gösterdi.
Diyabet teþhisi koyulan 60
yaþýn üzerinde kadýn ve
erkeklerin katýldýðý araþtýrmada,
bilim adamlarý zerdaçalýn
hafýzaya etkisini araþtýrdý.
Katýlýmcýlar kahvaltýdan
önce ve saatler sonra hafýza
testine tabi tutuldu. Kahvaltýda
bir gram zerdeçal tüketen
katýlýmcýlar testlerde daha
baþarýlý oldu.
Araþtýrmanýn sonuçlarý,
"Asia Pacific Journal of Clinical
Nutrition" dergisinde
yayýmlandý.
Daha önceki araþtýrmalar,
orta yaþlý diyabet hastalarýnýn
beyin hacmi kaybýna daha
yatkýn olduðunu, bunun
sonucunda da hafýza ve
düþünme becerilerini kaybetme
riski taþýdýklarýný ortaya
koymuþtu.(AA)
Y
A
BD'deki Kolorado Üniversitesi'nde
yapýlan araþtýrmada, gece çalýþanlarýn daha az kalori yaktýðý ve bu nedenle
kilo aldýðý ortaya konuldu.
Araþtýrma için gönüllüler önce gündüz vardiyasýnda çalýþtýrýldý. Deneklerden güne kahvaltýyla baþlamalarý, devam
etmeleri ve geceleri uyumalarý istendi.
Ýki günlük gündüz vardiyasýnýn ardýndan
çalýþanlar üç gün gece vardiyasýna alýndý.
Bu esnada geceleri yemek yiyip, çalýþmalarý, gündüzleri uyumalarý istendi.
Yemeklerin ayný kaloride olmasýna dikkat edildi. Yakýlan kaloriler hesaplandý-
ðýnda en az enerjinin gece mesaisinde
harcandýðý anlaþýldý.
Araþtýrmanýn baþýndaki Prof. Dr.
Kenneth Wright, vücut saatinin gündüz
yemek yemeye ayarlý olduðunu belirtti
ve sözlerine þöyle devam etti: "Vardiyalý
çalýþma, vücudun biyolojik temposunun
gece de devam etmesini istiyor. Ve gündüzleri vücudun yavaþlayarak uykuya
geçmesini gerektiriyor. Ancak vücut biyolojisinde güneþ ýþýðý çok önemli bir
faktör olduðundan bunu yapabilmek çok
zor. Dolayýsýyla vardiyalý çalýþanlarýn vücudu, bu deðiþikliðe uyum saðlayamýyor." (Haber7)
ýl sonuna kadar 3 bin 500, 2015'te
ise 5000 hakim ve savcý alýmý, 5000
adli personel alýmý için de sýnav
yapýlacak.
Adalet Bakaný Bekir Bozdað, yýl
sonuna kadar 3 bin 500, 2015'te ise 5000
hakim ve savcý alýmý yapýlacaðýný
belirterek, Yargýtay ile yerel
mahkemelerde görev yapacak istinaf
mahkemeleri için de yýl sonuna kadar
5000 personel alýmý için sýnav
yapýlacaðýný açýkladý. Bozdað,
muhalefete anayasanýn yargý bölümünde
ivedi anayasa deðiþikliði yapma
çaðrýsýný da tekrarladý.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
CUMA 21 KASIM 2014
15
‘Polisin kronikleþmiþ sorunlarý çözüm bekliyor’
‘T
SK ve Emniyet Genel Müdürlüðü'nde Çalýþan Sivil
Silah ruhsatý, Trafik hizmetleri, Pasaport hizmetleri giMemurlar Çalýþtayý’nýn yarýn (22 Kasým Cumartesi)
bi Devlete büyük gelir getiren hizmetleri yapan emniyet
Ankara’da gerçekleþtirileceðini hatýrlatan Türk Büro Sen
mensuplarýna, kurumun döner sermaye sistemi ile bu hizÇorum Þube Baþkaný Sami Çam, çalýþtayda sivil memurmetlerden adil bir pay verilmeli ve Polislerin yaptýklarý bu
larýn sorunlarýnýn masaya yatýrýlarak, çözüm yollarý aranaiþlerden dolayý taltif gibi ödüllendirilerek iþ verimliliðinin
caðýný söyledi.
artýrýlmasý saðlanmalýdýr.
Bu kapsamda Emniyet teþkilatýnda çalýþan polis mePOLÝSLER MOBBÝNGE MARUZ KALIYOR
murlarýnýn sendikaya ulaþarak sorunlarýný ilettiklerini ve
Bilindiði üzere 17-25 Aralýk Yolsuzluk ve Rüþvet opeçözüm için destek istediklerini belirten Çam, þunlarý söyrasyonlarýndan sonra, hükümet emniyet teþkilatýnda yeni
ledi; “Polis; asayiþin, emniyetin ve düzenin güvencesi debir yapýlanmaya gitmek adýna sözde "paralel polislere" karmektir. Huzur ortamý ancak iþini severek yapan, verimli
þý operasyonlar düzenlemektedir. Paralel bahanesiyle Emçalýþan moral motivasyonu ve aidiyeti yüksek bir Polis teþniyet'te bir cadý avý baþlatýlmýþtýr. Tüm teþkilat mensuplarý
kilatý ile saðlanabilir.
huzur edilmiþtir. Bu durum polis memurlarý üzerinde ciddi
Sami Çam
Emniyet teþkilatý 2011 yýlý personel durumuna göre;
bir mobbing etkisi yaratmýþ, psikolojilerini bozmuþtur.
emniyet hizmetleri sýnýfý olarak 218 bin 794 kiþi ile hizmet
Ýl içi yer deðiþtirmeler, idarecinin keyfiyetinden çýkarvermektedir. Polis memurlarý emniyet hizmetleri sýnýfýnýn 197 bin 796
týlarak yönetmelikle baðlanmalýdýr. Disiplin kovuþturmalarýnda, amir
kiþi ile % 90,4 lük kýsmýný oluþturmaktadýr. Devletimiz için çok önembaskýsý ve keyfiyeti ortadan kaldýrýlmalýdýr. Diðer kamu görevlileri gibi
li iþlevler ve zor sorumluluklar yüklenmiþ olan emniyet teþkilatýnýn çok
disiplin hukukuna uygun soruþturmalar yapýlmalýdýr.
ciddi ve acilen çözüm bekleyen, kronikleþmiþ sorunlarý vardýr.
Ayný zamanda bütün mesailerinin amirlerinin iki dudaðý arasýnda
POLÝS MEMURLARI MESAÝ MEFHUMU OLMADAN ÇA- olmasý ve çalýþma saatlerinin amirlerinin vereceði emre göre belirleniLIÞTIRILIYORLAR
yor olmasý, aile düzenlerini de bozarak psikolojik sýkýntýlara yol açmakPolis memurlarýnýn çözüme kavuþmasý gereken baþlýca sorunlarý
tadýr.
þunlardýr;
2013 yýlýnda 40 polisimiz intihar etmiþtir. 2012 yýlýnda ise 25 poPolislerimiz mesai mefhumu olmadan ve ucu açýk çalýþma sürelelisimiz intihar etmiþtir. Her sene artarak devam eden intihar vakalarý,
ri ile hizmet vermektedir. Bu nedenle Emniyet teþkilatýnda bir çalýþma
polislerin maruz kaldýðý uygunsuz çalýþma ortamlarýnýn bir tezahürüdür.
düzeni standardýnýn oluþturulmasý gerekmektedir.
Polislere psikolojik destek verilmeli ve amirlerince maruz býrakýldýklarý mobbing biran evvel önlenmelidir.
Polisler üzerinde yapýlan birçok bilimsel araþtýrma göstermiþtir ki;
bir memur sýnýfý olan Polislerin düzensiz, belirsiz ve uzun çalýþma saatPOLÝS MEMURLARI DA SENDÝKALI OLMALIDIR
lerinin Polisler üzerinde büyük bir stres ve baský oluþturduðudur. Temel
Bilindiði üzere polis memurlarýnca Emniyet Sendikasý kurulmuþ,
insan haklarýna aykýrý olan 12-12, 12-24, 24-24 saat gibi gerçek dýþý çasonrasýnda ise sendikayý kuran 5 polis memuru polislikten ihraç edillýþma düzenleri kaldýrýlmalýdýr. Bunlarýn yerine nöbet usulüyle çalýþýlan
miþti.
birimlerde 8 saat verimli olarak çalýþýlabilecek net mesai süresi konulAnayasa'nýn kanun önünde eþitlik ilkesine aykýrý olarak, Polislere
malýdýr. Ayrýca gece gündüz çalýþmalarý, bayram ve hafta sonu tatillerisendikalý olma hakký verilmemesi büyük bir hukuksuzluktur. Polisin de
nin bulunmamasý nedeniyle kesintiye uðratýlmayacak, en az 24 saatlik
bir kamu çalýþaný olduðu unutulmamalý, en önemlisi hükümetin polisi
dinlenme süresi verilmeli ve bunun üzerindeki çalýþma saatleri ek medeðil, devletin polisi olduklarý hatýrlanmalýdýr. Emniyet teþkilatýnýn, Sisai olarak kabul edilmelidir.
yasi iktidara göre þekillendirilmeye çalýþýlmasý aklý selim hiçbir insanýn
EMNÝYET TEÞKÝLATI ÇALIÞANLARI YAPTIKLARI FAZ- kabul edebileceði bir durum deðildir. polislerin, Siyasi iktidara göre þeLA MESAÝLERÝNÝN KARÞILIÐINI ALAMAMAKTADIR
killendirilmeye çalýþýlmasý itibar kaybýna sebep olmaktadýr.
Emekli olurken kadro derecesi, ek gösterge ve sosyal haklarda, SaHükümetin son günlerde Emniyet teþkilatýnýn yeniden yapýlandýhil Güvenlik ve Jandarma mensuplarýnýn durumlarý göz önüne alýnarak,
rýlmasý ile ilgili bir kanun tasarýsý hazýrlýðý içinde olduðu bilinmektedir.
adaletsizlik ve haksýzlýklar düzeltilmeli, eþit iþe eþit ücret prensibi uyguSöz konusu tasarý ile bir kýsým polis þeflerinin tasfiye edileceði duyumlanmalýdýr. Lisans mezunu bir Polis memuru ancak 2200 ek gösterge ile
larý kamuoyunda tartýþýlmaktadýr. Bizler de, Emniyet teþkilatýnýn daha
emekli olabilmektedir. Polis memurlarý zor zamanlarda toplum için geda siyasallaþtýrýlacaðý endiþesini yaþamaktayýz. Polislerin var olan hakrekli olduklarý halde Polislik mesleðinde rütbe ve terfi almalarý çok çelarýný daha da geriye götürecek ve idarecilere polis memurlarý üzerinde
þitli sebepler ile engellenerek ancak 2200 ek gösterge ile emekli olabiltasarruf yetkisi verecek bir düzenleme, ülkeyi polis devleti anlayýþýna
mektedirler. Polis memurlarýnýn da, Sahil Güvenlik ve Jandarma mengötürecektir. Siyasi iktidarý uyarýyoruz; polis teþkilatýný iþlevsiz hale gesuplarýnda olduðu gibi görevdeyken en son çalýþtýðý kadro derecesinden
tirecek ve keyfi yetkiyi artýracak böyle bir düzenlemeden vaz geçin…
ve 3600 ek gösterge ile emekli olabilmelerinin yolu açýlmalýdýr.
Polisin, zor þartlar altýnda çok çalýþan, yüksek riskli iþler yapan,
Ayný iþi yapan hassas bölgeleri korumadaki bir Polis memuru ile
psikolojisi bozulmuþ kiþiler görüntüsünden kurtarýlmasý ve hak ettiði;
Baþbakanlýk Koruma Daire Baþkanlýðý'nda çalýþan arasýndaki ücret denözgüvenli, halka güven ve sükûnet telkin eden kanun adamý vasfýnýn
gesizliði hakkaniyetle çözüme kavuþturulmalýdýr. Kurum içinde ücret,
kendisine kazandýrýlarak, huzur ve asayiþin teminini saðlamasý Devletitaltif ve tazminat gibi konularda objektif ve adil olunmalý ve ülkenin her
mizin sürekliliði açýsýndan önem taþýmaktadýr.
yanýnda çalýþan teþkilat mensuplarý için eþit iþe eþit ücret kuralý uyguTürk Büro-Sen olarak, konunun takipçisi olacaðýmýzý kamuoyuna
lanmalýdýr.
saygý ile duyururuz.” (Haber Merkezi)
'Felsefenin Güncelliði' konulu konferans düzenlendi.
Öðrencilere felsefe bilgisi
HURÞÝT BOZKURT
Öðretmenler 24 Kasým’da müjde bekliyor
D
emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe
Baþkaný Ýbrahim Býçak, hükümetin öðretmenlik mesleðini onurlandýrmasýný, baþta ücret ve özlük politikalarý olmak üzere öðretmenliði tekrar seçkin bir meslek haline getirmesini beklediklerini belirtti.
18'inci Milli Eðitim Þurasý'nda tüm öðretmenlere her
24 Kasým Öðretmenler Günü'nde bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmesi yönünde sendikalarýnýn çýkarttýðý þura kararý
bulunduðunu hatýrlatan Býçak, açýklamasýnda þu görüþlere
yer verdi:
týr. Bu ücret hiçbir þekilde öðretmenlerin emeðinin karþýlýðý deðildir. Aile hayatýndan feragat ederek çocuklarýmýza
bu hizmeti sunan öðretmenlerimizin ücretleri en az yüzde
yüz oranýnda artýrýlmalýdýr. Milyar dolarlýk dershane sektörünün yükü öðretmenlerin sýrtýna yüklenmemelidir.
'ATAMA ve GÖREVDE YÜKSELMELERDE
ADALET ÝSTÝYORUZ'
Okul yöneticilerinin atanma þekilleri, mülakat komisyonlarý ve yapýlan adaletsizlikler vicdanlarý yaralamýþtýr.
Torpil ve iltimasla iþ baþýna gelen yöneticiler, liyakatli ve
'24 KASIM ÝKRAMÝYESÝ UNUTULDU'
vasýflý kiþileri çevrelerinde barýndýrmaktan kaçýnmaktadýr.
Torpil ve kadrolaþma nedeniyle birikimli, donanýmlý, liya24 Kasýmda öðretmenler ve eðitim çalýþanlarýný mutlu
katli ve ehil insanlarýn iþ baþýna gelmeleri engellenmiþ ve
edecek bir açýklama ve bir maaþ tutarýnda ikramiye ödendevletimiz bu nedenle her anlamda zayýflamýþtýr. YüzyýlÝbrahim Býçak
mesi için kulis, diplomasi faaliyetleri sürdürmeye devam
lardýr devam eden bu sosyal hastalýklar sosyolojik ve psietmekteyiz. Sendikamýzýn teklifiyle 18. Milli Eðitim Þurakolojik olarak nesiller boyunca devam eden tahribatlara neden olmaksýnda kabul edilen ikramiye kararýnýn üzerinden 4 yýl geçmiþtir ve hetadýr. Türkiye iktisadi, siyasi ve sosyal anlamda büyümek ve güçlü olnüz bir netice alýnamamýþtýr. Bilimsel, nitelikli ve verimli bir eðitim anmak istiyorsa torpil ve iltimasla mücadele etmek zorundadýr.
cak geçim sýkýntýsýndan kurtulmuþ, moral, özgüven ve motivasyonu
yüksek bir eðitim ordusu tarafýndan verilebilir. 2023, 2071 hedeflerine
'MEMURLAR TARÝHTE ÝLK DEFA ENFLASYON FARKI
ulaþmanýn yolu eðitimcilerin ekonomik, demokratik, mesleki ve özlük
ALAMIYOR'
haklarýnýn geliþtirilmesinden geçer.
Hükümetin 2014 yýlý için enflasyon farký vermemesi nedeniyle
'ÖÐRETMENLER EKONOMÝK SIKINTI ÝÇERÝSÝNDE'
memur ve emeklilerinin maðdur edilmiþtir. Maaþlara ve ek ödemelere
tarihte ilk defa bu yýl enflasyon farký yansýmamýþtýr. Kimi yetkili aðýzTarafsýz ve demokratik bir açýdan eðitim politikalarýný deðerlendilar memura enflasyon farký verilmesinin mümkün olmayacaðýný söyleren sendikamýzýn objektif penceresinden bakýldýðýnda yeni hükümetin
mektedir. Fakat Toplu sözleþme mutabakatý dýþýnda baþta üst düzey büilk yapacaðý iþ öðretmenlerin ekonomik sýkýntýlarýný giderecek ve karokratlar olmak üzere, hâkim ve savcýlara, akademisyenlere zamlar yamuda en düþük maaþ alan memur statüsünden kurtaracak bir ücret popýlmýþ ve bu zamlar yapýlýrken toplu sözleþme mutabakatýnýn dýþýna alelitikasý benimsemesidir. Bakanlýðýn öðretmenler gününe özel yaptýðý innen çýkýlmýþtýr. Dahasý 2015 yýlý için memur ve emeklilerine yüzde 3+3
dirimli uçak bileti anlaþmalarý öðretmenleri havalara uçurmamaktadýr.
maaþ zammý öngörülürken milletvekillerinin emekli aylýklarýna yüzde
24 Kasým müjdesi olarak öðretmenlerin ek göstergelerinin 3 bin 600'e
9,5 maaþlarýna da yüzde 7 oranýnda zam yapýlmýþtýr. Dolayýsýyla bu adayükseltilmesini, bu özel günde tüm eðitimcilere bir maaþ tutarýnda ikraletsizliði, maðduriyeti gidermek ve 2014 ve 2015 yýllarýnýn maaþ kayýpmiye ödenmesini, vergi dilimi uygulamasýnýn sabitlenerek ücretlerde
larýný kurtarmak için memur ve emeklilerimize ek zam yapýlmasý zorunyaþanan erimenin önüne geçilmesini, ek ders ücretlerinin günün þartlalu hale gelmiþtir.
rýna uygun bir þekilde en az iki katýna çýkarýlmasýný eðitim ödeneðinin
her dönem ve tüm eðitimcilere ödenmesini istiyoruz.
DES olarak, yaþadýðýmýz bütün sorunlara raðmen bütün öðretmenlerimizin, eðitim çalýþanlarýnýn Öðretmenler Günü'nü þimdiden kutlu'DERSHANELERÝN YÜKÜNÜ ÖÐRETMENLER ÇEKÝYOR'
yor, eðitimcilerin ekonomik, demokratik, mesleki ve özlük haklarýný geEðitimde fýrsat eþitliði saðlamak, vatandaþýn mali yükünü azaltliþtirerek toplumdaki hak ettikleri konuma getirilmeleri için hükümetten
mak ve eðitimi ücretsiz hale getirmek için kapatýlan dershanelerin yerieðitimciler adýna müjde beklediðimizi belirtiyorum." (Haber Merkezi)
ne okullarda takviye kurslarý açýlmýþtýr. Öðretmenler akþam saatlerinde
ve hafta sonlarý saati 8 buçuk 9 liradan ders vermek zorunda býrakýlmýþ-
Þair Bedirhan Gökçe Çorum'da düzenlenen öðretmenlere
moral gecesinde unutulmaz anlar yaþattý.
Bedirhan Gökçe
öðretmenlerle buluþtu
Þ
air Bedirhan Gökçe Çorum'da düzenlenen öðretmenlere moral gecesinde unutulmaz anlar yaþattý. Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) tarafýndan düzenlenen programa katýlan Gökçe, okuduðu þiirler ve
yaptýðý esprilerle büyük beðeni topladý.
Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen programa çok sayýda öðretmen ve aileleri katýldý. Burada konuþan ÇESDER Baþkaný Murat Yaþar,
kiþinin his, düþünce ve davranýþlarýnda geliþme ve iyileþmenin hasýl etmeye matuf süreçlerin tamamýnýn eðitim
olarak tarif edilebileceðini söyledi.
Öðretmenin çocuk üzerindeki etkisinin anne-baba ve toplumunkinden
kat kat fazla olduðunu belirten Yaþar
''Öðretmen hakiki insanlýðý tohumlarýný eken bir bahçivan, karþýlaþýlan
problemleri çözmede yardýmcý olan
tecrübeli bir rehber dolayýsýyla topluma ideal insan olma ufkunu gösteren
bir mürþittir ve öyle de olmak zorundadýr. Öðretmen ilmin haysiyetini taþýyan hadiselerin hikmetli yanýný görebilen bir ruhtur. ''dedi.
Öðretmenin vazifesinin müfredatýn darlýðý ve okulun duvarlarý arasýna sýkýþtýrýlamayacaðýný belirten
Murat Yaþar, ''Öðretmenini bulmuþ
bir toplum yükselme yolunda önemli
mesafeler kat etmiþ demektir. Hayatla
benliðimiz arasýnda köprü kuran öð-
retmen, geçeceði yol engellerle dolu
olsa bile buna tahammül eden, gönülleri elindeki sevgi meþalesinin etrafýnda toplamayý bilen, ayrýþtýrýcý deðil
birleþtirici, yýkýcý deðil yapýcý olan
kendini aþmýþ örnek bir insandýr. Öðretmenin toplumu þekillendirme konusunda aðýr bir mesuliyeti vardýr. Taþýdýðý aðýr mesuliyetin þuurunda olan
bir öðretmen daima gönüllere girme
azmi ile yanýp tutuþur ve kendini ülkesinin geleceðine adar. " dedi.
Sahneye çýkan Bedirhan Gökçe
ise, öðretmenlik mesleðinin kutsiyetinden bahsederek ''Her insanýn hayatýnda unutamadýðý bir öðretmen vardýr. Hiç hasta olmamýþsýnýzdýr o yüzden bir doktorla karþýlaþmamýþsýnýzdýr. Ama öðretmen öyle deðil illaki insan onunla karþýlaþýyor." Dedi.
Çorum'un kendisi için çok ayrý
bir yeri olduðuna da deðinen Gökçe
''Ýlk sahnemi Çorum'da almýþtým, bu
yüzden bu þehrin benim için ayrý bir
önemi var. Tarihi, geçmiþi, barýndýrdýðý doðal güzellikleri ile gerçekten çok
güzel ve kültürel miraslarla dolu bir
þehir." Diye konuþtu.
Okuduðu þiirler ve ekibinin seslendirdiði türkülerle öðretmenlere
unutulmaz bir gece yaþatan Bedirhan
Gökçe'ye, dernek yöneticileri çiçek,
Çorum Leblebisi ile kenti anlatan tablo hediye etti. (Haber Merkezi)
Mahmut Kaçar’a
geçmiþ olsun dileði ‘Elif Gibi Sevmek’
Saðlýk Sen’den aðýz
ve diþ saðlýðý çalýþtayý
S
S
aðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Saðlýk Sen tarafýndan Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hizmetlerine iliþkin çalýþtay yapýlacaðýný söyledi.
Saðlýk-Sen tarafýndan Aðýz ve Diþ Saðlýðý çalýþanlarýnýn sorunlarý ve çözüm önerilerinin tartýþýlacaðý bir çalýþtay düzenleneceðini belirten Lafcý, “Genel
Merkez yöneticilerimizin yaný sýra, Akademisyenler,
Diþ Hekimleri, Diþ Teknikerleri, Diþ Protez Teknisyenleri ve diðer katýlýmcýlarla yapýlacak olan çalýþtay
22 Kasým Cumartesi günü Eskiþehir'de gerçekleþtirilecek.” dedi. (Haber Merkezi)
DEÐÝLDÝR
Hitit Üniversitesi
Daha sonra 'FelseFelsefe ve Tarih Topluðu
fenin Güncelliði' konuile Mehmetçik Anadolu
sunda öðrencilere hitap
Lisesi tarafýndan ortaklaeden Hitit Üniversitesi
þa 'Felsefenin Güncelliði'
Ýlahiyat Fakültesi Öðrekonulu konferans düzentim Görevlisi Prof. Dr.
lendi.
Mevlüt Uyanýk, felsefenin söz cambazlýðý olmaMehmetçik Anadodýðýný
vurgulayarak
lu Lisesi Konferans Salo"Felsefe önemli, çünkü
nu'nda gerçekleþen ve
bütüncül bakýþ açýsýný sakonuþmacý olarak Hitit
dece bu verir. Felsefeyi
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk Thales ile baþlatmak
kendimizi inkârdan baþka
Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk
bir þey deðildir. Bu açýdan bize ait efkatýldýðý konferansa Okul Müdürü Ýssanelerimizi güncel tutmamýz gerekmail Madan ve öðrenciler katýldý.
mektedir. Felsefe hayatý sorgulamayý
Konferans öncesi bir konuþma
bilen insanlarla yoldaþ olmaktýr. Felyapan Okul Müdürü Ýsmail Madan,
sefe günümüzde aksettirilen anlamýyfelsefe olmazsa, hiçbir þeyin olmayala uçukluk, kaçýklýk deðildir." diye
caðýný belirterek, felsefeyi küçümsekonuþtu.
yen anlayýþý eleþtirdi.
Konferans programý öðrencilerin
FELSEFE SÖZ CAMBAZLIÐI sunduðu
müzik ile sona erdi.
Hacý Nuri Lafcý
aðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan
Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, dün Ankara'da trafik kazasý geçiren Onursal Genel Baþkan ve AK Parti Þanlýurfa Milletvekili Mahmut Kaçar geçmiþ olsun dileklerini
iletti.
Lafcý, “Onursal Genel Baþkanýmýz ve AK Parti
Þanlýurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, AK Parti Genel
Merkezi önünde geçirdiði trafik kazasý sonucu yaralandý. Kaçar, tedavisi yapýlmak üzere TOBB ETÜ Hastanesi'ne kaldýrýldý. Onursal genel baþkanýmýzýn genel durumu iyi. Kaza sonucu kaburgasýnda bir kýrýk olduðu bildirildi. Kendilerine geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tedavisinin ardýndan Sayýn Kaçar'ý en kýsa zamanda aramýzda görmek istiyoruz." dedi. (Haber Merkezi)
T
ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi, son günlerin en popüler kitaplarýndan Elif Gibi Sevmek'in yazarý Hikmet Anýl Özdemir'i Çorumlularla buluþturacak.
TDED'in Türkiye'nin önde gelen þair ve yazarlarýný
üniversite öðrencileri ve Çorumlu edebiyatseverlerle buluþturduðunu dile getiren TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan
Candan, Elif Gibi Sevmek kitabýnýn da son zamanlarýn en
çok satan kitaplarýndan birisi olduðunu kaydetti. Kitabýn
yazarý Hikmet Anýl Özdemir'in 22 Kasým Cumartesi günü
saat 12.00'da dernek konferans salonunda hayranlarýyla buluþacaðýnýn altýný çizen Turhan Candan, yazarýn saat
13.00'da da ÇKM Sahaf'ta kitabýný imzalayacaðýný dile getirdi.
TDED Çorum Þubesi Baþkaný Turhan Candan, Hikmet Anýl Öztekin'in söyleþisine ve imza gününe tüm kitapseverleri davet etti. (Haber Merkezi)
Hikmet Anýl Özdemir
16 CUMA 21 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Peri bacalarý ziyaretçi bekliyor
Ç
orum’un Ýskilip ilçesine
ledi. Akkil Peribacalabaðlý Akkil köyünde
rý’ndaki oluþumun kaolin
andýran yapýlar Kapadok(kil) sýkýþmasý sonucu ortaya’yý aratmýyor.
ya çýktýðýný ifade eden Tanay, Kapadokya’daki peri
Ýskilip ilçesine 12 kilobacalarýnýn oluþumunun
metre mesafedeki Akkil kövolkan tüflerinin sýkýþmasý
yünde bulunan “Akkil Perisonucu oluþtuðunu belirtti.
bacalarý” olarak adlandýrýlan yapýlarýn turizme kazanAkkil Peribacaladýrýlmasý isteniyor. Henüz
rý’ndaki oluþuma Türkikeþfedilmemiþ doðal mirasý
ye’de çok az rastlanabileceile göz kamaþtýran Akkil
ðinin altýný çizen Tanay,
Peribacalarý Ýskilip turizmi
bölgenin doðal SÝT alaný
için dönüp noktasý olarak
niteliði taþýdýðýný savundu.
deðerlendiriliyor. Bugüne
Peri Bacalarý’nýn yaný sýra
kadar gün yüzüne çýkmayan
500 yýllýk karadut aðacý,
Akkil Peribacalarý’nýn ilçedipsiz dev kazaný, deve göde alternatif turizm imkaný
rünümlü sýra dýþý kayasý ve
Ýskilip ilçesine baðlý Akkil köyünde andýran yapýlar Kapadokya’yý aratmýyor.
oluþturacaðý belirtiliyor.
keþfedilmeyi bekleyen binlerce yýllýk doða mirasý ile
Jeomorfolog Nurettin Tanay, Akkil Peribacalarý’nýn oluþumunun
gün yüzüne çýkan Akkil Köyü þimdi ziyaretçilerini bekliyor.(ÝHA)
Kapadokya’daki peri bacalarýnýn oluþumlarýndan farklý olduðunu söy-
Kasaplarda et denetimi
Ý
skilip Belediyesi Zabýta Amirliði ekipleri, kent merkezindeki kasap ve et ürünleri satan marketleri denetledi.
Denetimlerde iþletmelerde uygulanan hijyen ve temizlik
kurallarýyla ilgili uyarýlar yapýlýrken, et ürünleri ve saklama koþullarýna iliþkin de bilgilendirmelerde bulunuldu.
Zabýta ekipleri ve veteriner hekim eþliðinde gerçekleþtirilen denetimlerde et ve tavuk satýþý yapýlan yerlerin
mevzuat þartlarýna uygun olup olmadýðý, satýlan mamullerin insan saðlýðýný tehdit edip etmediði, iþyerlerinin açma ve çalýþma ruhsatlarý, çalýþan personellerin saðlýk
karneleri ve iþ gömlekleri, iþyerlerinin genel temizliði,
yangýn tüpü kontrolleri ve esnaf teftiþ defterleri denetlendi.
Yapýlan denetimlerde her hangi bir olumsuzluða
rastlanmazken, kurallara uyan bütün iþ yerlerine teþekkür edildi. Denetimler aralýksýz olarak devam edecek.
(Haber Merkezi)
Denetimlerde iþletmelerde uygulanan hijyen ve temizlik
kurallarýyla ilgili uyarýlar yapýldý.
Pazarcý esnafýndan belediyeye tepki
O
smancýk ilçesinde
Pazarcý esnafý, bundan
önceki belediye yönetiminin
pazarcý esnafý Osbu tezgahlarýn yapýlmasý için
mancýk Belediyesi'nin
pazarcý esnafýndan para toplapazar yerinde tezgah kaldýklarýný öne sürerek, “Þimdi
dýrma uygulama kararýný
ise tezgahlarýn kaldýrýlmasýný
yanlýþ bularak tepki gösistiyorlar. Bu demirden ayaklý
terdi.
ve bazýlarýnýn ayaklarý betona
Osmancýk Beledigömülmüþ tezgahlarý nereye
götürelim? Hepimizin aracý biyesi Zabýta ekipleri Osle yok. Aracý olanlar ise sebze
mancýk Perþembe pazave meyve kasalarýný bile zorrýndaki esnaflara tezgahlukla araçlarýna sýðdýrýyorlar”
larýný kaldýrmalarý için
diyerek, belediyenin bu karatek tek tebligat verdi. Berýndan vazgeçmesini istediler.
lediye aldýðý kararla PerHer hafta yer parasý altýnþembe pazarýnýn kurulda belediyeye ücret ödedikleriduðu alaný diðer günlerni dile getiren esnaf, “Bizler
Osmancýk
ilçesinde
pazarcý
esnafý
Osmancýk
Belediyesi'nin
pazar
yerinde
tezgah
de otopark olarak kullamaðdur ediliyoruz. Kimi tezkaldýrma uygulama kararýný yanlýþ bularak tepki gösterdi.
nacaðýný beyan ederek
gah ne kadar uzun ve aðýr. Bu
her esnafýn bundan sonra
tezgahlarý baþka yerlere taþýPazar bitiminde tezgahýný kaldýrýp sadece Perþembe günü kurulan Pazar
maya gücümüz yetmez. Bu alan madem ki otopark olarak kullanýlacak,
yerine getirmesini istedi.
tezgahlarýn bulunduðu platform yerden yüksek buralara araç bile çýkamaz.” þeklinde konuþtular.
Bu uygulamayý haksýzlýk olarak gören pazarcý esnafý tepkilerini diBaþkan yardýmcýsý ile görüþülmesinin ardýndan Zabýta, esnaflarý
le getirerek topluca sessiz bir þekilde belediyeye yürüdü. Belediyede
tek tek dolaþarak kararýn 1 hafta daha ertelendiðini söylediler. (Haber
baþkan ile görüþmek isteyen esnafý baþkan yerinde olmadýðý için baþkan
Merkezi)
yardýmcýsý ile görüþerek alýnan kararý beðenmediklerini belirttiler.
Osmancýk’ta ‘Þiirle Muhabbet’
T
ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi, bu hafta Þiirle Muhabbet adlý programý gerçekleþtirdi. Derneðin Çok Amaçlý Salonu'nda
gerçekleþen
programa ilgi yoðundu.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk
Þubesi Baþkaný Kazým
Sekili, "Türkiye'de sanata olan ilginin pek iç açýcý olmadýðý malum. Bugün herkes sanat ve kültürün gerekliliðinden
bahsederken, kimi Ýslam
Medeniyetinde sanatýn
önemine, kimi Mustafa
Kemal Atatürk'ün sanata
verdiði önemi belirtirken bunlarýn sadece söz-
de kalmasý bizleri endiþelendiriyor." dedi.
Büyük usta Nuri
Pakdil'in aþk insaný, gönül insaný Fethi Gemuhluoðlu'nu anlattýðý eseri
'Baðlanma'da Gemuhluoðlu'ndan Sanatla baþladý' yurdumuzda yabancýlaþma; gene sanatla atýlacak yurt dýþýna. Sanatla kalkacaðýz ayaða sözlerini hatýrlatan Sekili,
"Ekip arkadaþlarýmýzla
ilçemizde eðitim, kültür,
sanat alanýnda durmadan
hizmet üretiyoruz. Ana
sýnýfý yaþýndan itibaren
her kesime yönelik çeþitli çalýþmalarýmýz var.
Yalnýz bizler bu üretimin
sorumluluðunu bütün
odurga Belediye
Baþkaný Mustafa
Aydýn, TOKÝ Baþkanlýðý
Finansman Daire Baþkaný
hemþerimiz Ayhan
Karaca'yý ziyaret etti.
Baþkan Aydýn,
Dodurga'da halkýn konut
ihtiyacý olduðunu ifade etti.
Hemþehrimiz Karaca ise,
konut konusundaki
ihtiyaçlarýna yardýmcý
olacaklarýný belirtti. Baþkan
Aydýn, "Dodurga halkýnýn
‘Þehir ve kültür iliþkisi iyi kurulmalý’
M. ALÝ CEYLAN
yaþýyorsak bunu önemsemek zorundayýz." diye koorum Valiliði taranuþtu.
fýndan düzenlenen,
Ýl Kültür ve Turizm
Tarihin tarihte yaþandýMüdürlüðü tarafýndan
ðýný ancak, tarihin tarihte
organize edilen, 'Çokalmadýðýný belirten Prof.
rum Hitit Söyleþi GünDr. Bilgili, tarihin dün, buleri'nin 5'incisi gerçekgün ve yarýn olduðunu hatýrleþtirildi.
lattý.
Proje kapsamýnda
Ýnsan ufkunun çok
Ýstanbul Ýl Kültür ve
açýk olmasý gerektiðine deTurizm Müdürü Prof.
ðinen Prof. Dr. Bilgili, "inDr. Ahmet Emre Bilgisan ufku geniþse, o insandan
li, 'Þehit ve Kültür' koher þey bekleyebilirsiniz.
Ahmet Emre Bilgili
nulu konferans verdi.
Ama ufku dar ise ondan hiçDün Çorum Müzesi Salonu'nda gerbir þey bekleyemezsiniz. Barýþ Mançekleþtirilen konferansa, Vali Yardýmço'ya sordular çok okuyan mý bilir?
cýsý Fikret Zaman, Ýl Kültür ve Turizm
Yoksa çok gezen mi? Barýþ Manço,
Müdürü Ali Özüdoðru, bazý daire müokuyarak gezen bilir diye cevap verdürleri, öðretmenler ile öðrenciler kadi." þeklinde konuþtu.
týldý.
'Kültür sadece sinemaya, tiyatroÝstanbul Ýl Kültür ve Turizm Müya gitmek deðildir.' diyen Bilgili, "Yedürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili,
me, içme, oturma, kalkma gibi alýþ'Þehir ve Kültür' konulu konferansýnkanlýklarýmýz da bir kültürdür." dedi.
da, Dünya nüfusunun çoðunluðunun
Ýnsanlarýn yaþadýklarý þehirleri
þehirlerde yaþadýðýna dikkat çekerek,
kazaným haline getirmeleri gerektiðini
"Þehir ve Kültür iliþkisini iyi kurmalýbelirten Bilgili, þöyle devam etti;
yýz. Þehirlere göçler sürüyor. Þehre
"Kültür müdürümüzle kýsa bir gezinti
göç ederek gelenlerin mutlaka kültürle
yaptýk. Hattuþa'da dehþet bir medeniirtibatýný saðlamalýyýz. Aksi takdirde
yet var. Devletin alt yapýyý oluþturmasosyal sorunlar ortaya çýkar." dedi.
sý gerekiyor. Bireylerin bu konuda
Þehir, kültür ve insan iliþkisinin
kendilerini geliþtirmesi gerekiyor. Biönemine dikkat çeken Prof. Dr. A.
reyin geliþmesi demek toplumun geEmre Bilgili, "Þehir, kültür ve insan
liþmesi demek. Toplumun geliþmesi
iliþkisini önemsiyoruz. Eðer þehirde
ise, devletin geliþmesi demek."
Ç
Gönüllü Genç Giriþimciler
harekete geçti
Gönüllü Genç Giriþimciler Hareketi isimli dernek için çalýþmalara baþlandý.
G
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi,
bu hafta Þiirle Muhabbet adlý programý gerçekleþtirdi.
hücrelerimizde yaþarken
yaptýðýmýz iþleri basit
göstermeye çalýþan, bununla birlikte bu tür
programlarýn olmamasý
için gayret gösteren in-
sanlarla da uðraþmak iþimizi daha da zorlaþtýrýyor. Bunun yanýnda yapýlan güzel iþlere destek
veren insanlarýmýzý da
yanýmýzda görmek ümi-
dimizi artýrýyor." diye
konuþtu.
Program katýlýmcýlarýn okuduklarý þiirlerle
devam etti. (Haber Merkezi)
Dodurga’ya TOKÝ gelebilir
D
, 'Çorum Hitit Söyleþi Günleri'nin 5'incisi gerçekleþtirildi.
talepleri doðrultusunda
yarýndan itibaren
çalýþmalarýmýza baþlýyoruz.
En az 85 ihtiyaç sahibinin
müracaat etmesi gerekiyor.
Ýlerleyen zaman içerisinde
konut yerleri ve fiyatlar
konusunda bilgilendirme
toplantýsý yapýlacaktýr.
Dodurgalýlar el birliði
yaparak birleþmeli.
Müracaat ve samimiyet
sizden, hizmet bizden"
dedi. (Haber Merkezi)
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn
önüllü Genç Giriþimciler Hareketi isimli dernek için çalýþmalara baþlandý.
Gönüllü Genç Giriþimciler Hareketi kurucularý arasýnda Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Kurucu Baþkaný Semih Kýzýldað, Trakya
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Giriþimcilik Topluluðu Kurucu Baþkaný
Recep Üst, Çorum'un baþarýlý eðitimcilerinden Mustafa Ömür Dinç, Ýstanbul Teknik Üniversitesi’nde katýldýðý baþarýlý projelerle tanýnan Ayþenur Güven, Hitit Üniversitesi Tiyatro
Kulübü Eski Baþkaný Tuðba Daþtan
ve katýldðý Erasmus + programlarý ve
yazdýðý projelerle bu konuda kendini
kanýtlamýþ olan Sinem Pala yer alýyor.
Gönüllü Genç Giriþimciler hareketi gündemi ilgilendiren, farkýndalýk yaratacak stratejik ulusal ve
uluslararasý projelere ve proje eðitimleri ile çok yakýnda her þehirde,
her üniversitede, öðrenciler, genç siviller ile gönüllü bir þekilde çalýþmak
ve etkileþim içerisinde olmak için
Çorum, Ýstanbul, Nevþehir, Ankara
gibi illerde çalýþmalarýný yoðun bir
þekilde devam ettiriyor.
Hareket adýna açýklamalarda
bulunan Semih Kýzýldað, “Gönüllü
Genç Giriþimciler Hareketi, üniversite yýllarýnýn ilk günlerinden itibaren
kendini geliþtirmeyi, görev almayý,
sorumluluk üstlenmeyi ilke edinmiþ,
giriþimcilik üzerine stratejik projeler
yazmayý hedeflemiþ Gönüllü Genç
Giriþimci adaylarýnýn oluþturduðu bir
harekettir.
Bu yapý küresellleþmiþ dünyada
kendine belirlemiþ olduðu misyon ve
vizyonlar ile ileriye dönük ulusal ve
uluslar arasý stratejik ve genç sivilleri ilgilendiren projeler yazmayý
amaçlamýþtýr. Ayrýca üniversiteler
arasý kongre ve etkinlikleri düzenlemeyi kendine misyon edinmiþ bir
dernek oluþumudur.
Gençlerin ve genç kalabilen gönüllü giriþimci adaylarýnýn uzun vadede en büyük vizyonu uluslararasý
projeler üreterek genç giriþimci
adaylara sponsor niteliðinde destek
bulmak ve yeni gönüllü adaylarýn
oluþabilmesi için gerekli eðitim alt
yapýsýný oluþturmaktýr. Ayrýca bu ekibin en büyük özelliklerinden birisi de
herhangi bi siyasi amaç, çýkar gözetmeksizin, sadece bu ülke için neler
yapabiliriz diyerek yola çýkmýþ olmasýdýr.
Tabi ki daha yeni bir oluþum
ama biz 2 yýl sonra nerede olmak istediðimizi iyi bir þekilde planladýk ve
inþallah bu hedefe ulaþmak için elimizden geleni yapacaðýz.Ülkemizin
böyle bir akýma ihtiyacý olduðu inancý ile yola çýktýk ve birþeyler yapmak
isteyen herkese kapýlarýmýzý sonuna
kadar açtýk. Bu hareket inþallah hem
halk nezdinde hem de gönüllüler
nezdinde çok kýsa sürede istediðimiz
seviyelere ulaþacaktýr. Elbette bizim
baþarýya ulaþmamýzý saðlayacak en
önemli faktörlerden birisi de basýndýr, biz bu desteði basýndaki kardeþ
ve abilerimizden alacaðýmýza tüm
kalbimizle inanýyoruz.” dedi. (Haber
Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
CUMA 21 KASIM 2014
17
Umre kayýtlarý baþlýyor
U
mre yapmak üzere kutsal topraklara gitmek
isteyenler için umre kayýtlarý bugün itibariyle baþlýyor.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý 2014-2015 dönemi umre programlarýný açýkladý. Ýlk kayýtlar 21
Kasým 2014 tarihinden itibaren alýnmaya baþlanacak. 7, 10, 14 ve 24 günlük umre programlarý
düzenleyen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ramazan
ayýnda umreye gitmek isteyenler için ayrýca
program hazýrlayacak. Umre için kutsal topraklara gitmek isteyenlerin program tercihlerine göre fiyatlar belirlendi.
Konu ile ilgili Ýl Müftülüðünden yapýlan
açýklamada umreye gitmek isteyen vatandaþlarýn
yapmasý gerekenler þöyle özetlendi:
“Umreye gitmek isteyen vatandaþlarýmýz,
ilan edilen 2014-2015 yýlý umre konaklama türlerinden tercih ettiði türe ait banka kodu ile Türkiye Diyanet Vakfý Hac ve Umre Muhasebe Mü-
dürlüðünce anlaþmalý bankalara (T. Vakýflar
Bankasý, T.C. Ziraat Bankasý, T. Halk Bankasý,
Akbank A.Þ, Albaraka Türk Katýlým Bankasý
A.Þ, Kuveyt Türk Katýlým Bankasý A.Þ ve Türkiye Finans Katýlým Bankasý A.Þ.) açtýrýlan umre kurumsal tahsilat hesabýna ücretini peþin olarak yatýrdýktan sonra banka dekontu ile birlikte
müracaatlarýný kendisine en yakýn il veya ilçe
müftülüðüne baþvurarak veya elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr adresinde umre bilgi
giriþ programýndan kendileri yapabileceklerdir.
Umre yolcularý, geçerlilik süresi en az bir
yýl olan çipli pasaportlarýný kendileri çýkartarak
kayýt yaptýrdýklarý müftülüðe teslim edeceklerdir.
Umreye yalnýz gidecek 45 yaþýndan küçük
bayanlar ile 18 yaþýndan küçük erkekler, noterden muvafakat name ile taahhütname ( Bu belge
Suudi Arabistan Büyükelçiliðinden/Konsoloslu-
ðundan vize almak için gereklidir) alarak müftülüðe teslim edeceklerdir.
45 yaþýndan küçük bayanlardan; eþleriyle
birlikte gidecek olanlar evlenme cüzdaný fotokopisi, yanýnda eþi olmayýp birinci derece erkek
akrabasý ile gidecek olanlardan ise eþlerinin vereceði muvafakat name ile vukuatlý nüfus kayýt
örneðinin aslýný müftülüðe teslim edeceklerdir.
Umre yolcularý, Ýl Saðlýk Müdürlüðüne
haftanýn Çarþamba ve Cuma günleri giderek
Menenjit ACW 135Y aþýsýný yaptýracak ve aþý
kartýný umre yolculuðu boyunca yanýnda bulunduracaklardýr.
Yurtdýþý Çýkýþ Harcý, umre yolcularý tarafýndan Vergi Dairesine ödenecek, umreye gidiþte havalimanýnda ibraz etmek üzere yanlarýnda
bulunduracaklardýr.” (Haber Merkezi)
Bölge illerin toplam Ar-Ge
harcamasý 330 milyon lira
T
ürkiye'de Ar-Ge
harcamasýnýn Gayri
Safi Yurtiçi Hasýla
içindeki payý %0,95
oldu. TÜÝK verilerine
göre, Samsun, Tokat,
Çorum ve Amasya
illerinin dahil olduðu
Batý Karadeniz
Bölgesi'nde Ar-Ge
harcamasý 330 milyon
118 bin 905 lira oldu.
Ar-Ge Faaliyetleri
Araþtýrmasý kapsamýnda
kamu kuruluþlarý, vakýf
üniversiteleri ve ticari
sektördeki anket
sonuçlarý ile devlet
üniversitelerinin bütçe
ve personel dökümlerine
dayalý olarak yapýlan
hesaplamalara göre
Türkiye'de Gayri Safi
Yurtiçi Ar-Ge Harcamasý
2013 yýlýnda bir önceki
yýla göre %13,4 artarak
14 milyar 807 milyon
TL olarak hesaplandý.
Bir önceki yýl
%0,92 olan Gayri Safi
Yurtiçi Ar-Ge
harcamasýnýn Gayri Safi
Yurtiçi Hasýla (GSYÝH)
içindeki payý 2013
yýlýnda %0,95'e
yükseldi.
Toplam Ar-Ge
harcamasýnda ticari
kesimin payý arttý
Gayri Safi Yurtiçi
Ar-Ge harcamalarýnda
ticari kesim %47,5 ile en
büyük paya sahipken
bunu %42,1 ile
yükseköðretim kesimi
ve %10,4 ile kamu
kesimi takip etti. Bir
önceki yýl ticari kesim
%45,1 ile yine ilk sýrada
yer alýrken, bunu %43,9
ile yükseköðretim, %11
ile kamu kesimi takip
etti.
Ar-Ge
harcamalarýnýn
finansmanýnda ticari
kesim %48,9 ile ilk
sýrada yer aldý
Ar-Ge
harcamalarýnýn 2013
yýlýnda %48,9'u ticari
kesim tarafýndan finanse
edilirken bunu %26,6 ile
kamu kesimi, %20,4 ile
yükseköðretim kesimi,
%3,3 ile yurtiçi diðer
kaynaklar ve %0,8 ile
yurtdýþý kaynaklar takip
etti.
TZE cinsinden ArGe personeli sayýsý %7,5
arttý
Tam Zaman
Eþdeðeri (TZE)
cinsinden 2013 yýlýnda
toplam 112 969 kiþi ArGe personeli olarak
çalýþtý. Bir önceki yýla
göre TZE cinsinden Ar-
Ge personeli sayýsýndaki
artýþ %7,5 oldu. Ar-Ge
personelinin sektörler
itibarý ile daðýlýmýna
bakýldýðýnda ise, TZE
cinsinden toplam Ar-Ge
personelinin 2013
yýlýnda %51,7'si ticari
kesimde, %37,7'si
yükseköðretim
kesiminde ve %10,6'sý
kamu kesiminde yer
aldý.
Kadýn Ar-Ge
personelinin oraný
%30,3 oldu
Tam Zaman
Eþdeðeri (TZE)
cinsinden kadýn Ar-Ge
personel sayýsý, 34 246
ile toplam Ar-Ge
personel sayýsýnýn
%30,3'ünü oluþturdu.
TZE cinsinden kadýn ArGe personel oraný ticari
kesimde %23,1, kamu
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
24 KASIM
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Yemek hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý Ýhale Odasý Kat 5
Saat: 11.00
***
Kamu Hastane Birliði Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
Tomografi cihazýna uygun kesit
baþýna X ýþýn tüpü kullanýmý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Toplantý Salonu
Saat: 11.00
***
Kamile-Hacý Ahmet Akdað
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali Yýllarý
Ziyaretçi Danýþma
Yönlendirme-Teknisyen
Yardýmcýsý-Kalorifer Yakma
hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri No:3
Çorum
Saat: 10.00
***
26 KASIM
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-2016-2017
mali yýllarý 36 aylýk silahsýz özel
güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110)
Saat: 10.00
***
27 KASIM
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü malzemeli temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl
Kriz Merkezi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali
Ýþler Daire Baþkanlýðý
Malzemesiz genel temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
(Mimar Sinan Mah. 8. Cad. No:
5 Çorum)
Saat: 10.00
***
28 KASIM
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
2015 Mali Yýlý 12 aylýk þoförlü
araç kiralama (yakýt hariç)
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Saat: 09.30
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 3095 ada
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü 2015 Mali
Yýlý 12 aylýk þoförlü araç
kiralama (yakýt hariç) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
2 ARALIK
Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu
Elektronik Güvenlik Sistemleri
parça dahil bakým ve onarým iþi.
Yer: Akkent Mah. Org. San. Böl.
1. Cad. Çorum
Saat: 14.00
***
T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut
Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ)
Sivas, Düzce, Yozgat ve Çorum
illerinde yapýlacak olan konut ve
sosyal donatý yerleþim
alanlarýnýn uygulama projeleri
hazýrlanmasý 4, paket
danýþmanlýk hizmet alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
Küçükçekmece / Ýstanbul
Saat: 11.00
***
3 ARALIK
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Motorin ve benzin alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü
Cad.Orman Ýþletme Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
4 ARALIK
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali Yýllarý 36
aylýk 5 kiþilik (1 Veri Ýþletim ve
Otomasyon, 1 Teknisyen
Yardýmcýsý, 1 Bahçývan, 2
Kalorifer Yakma) hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110 Çorum
Saat: 10.00
***
5 ARALIK
Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür
ve Spor Daire Baþkanlýðý
Mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve
servis hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü 3. kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
9 ARALIK
Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
Genel Sekreterlik ve baðlý saðlýk
tesisleri için hizmet aracý ve
hasta taþýma araçlarý kiralama
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl
Müdürlüðü
3 adet sürücülü araç kiralamasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mahallesi
Cengiz Topel Caddesi
Saat: 10.00
***
10 ARALIK
YURTKUR Samsun Bölge
Müdürlüðü
Elektrik alýmý iþi.
Yer: YURTKUR Samsun Bölge
Müdürlüðü Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
11 ARALIK
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü 2015 yýlý için araç
kiralama hizmet alýmý iþi (6
araç-þoförlü-yakýtsýz-12 ay
süreli)
Yer: Valilik Ek Binasý 5. Kat Ýl
Kriz Merkezi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
15 ARALIK
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik
abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için
elektrik enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 199 parsel no, Çoraköz
Mevkii Tatar köyü merkez/
Çorum 7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma uygun
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 369 parsel no, Avlandere
Mevkiinde tarýma elveriþli
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
16 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
kesiminde %25,2,
yükseköðretim
kesiminde ise %41,7
oldu.
En fazla Ar-Ge
personeli Ýstanbul (TR1)
Bölgesinde
Ýstatistiki Bölge
Birimleri Sýnýflamasý
(ÝBBS) 1.Düzeye göre
2013 yýlýnda Ar-Ge
harcamalarýnýn en
yüksek olduðu bölge
%27,5 ile Ankara,
Konya ve Karaman'ýn
dahil olduðu Batý
Anadolu Bölgesi (TR5)
iken, bunu %21,3 ile
Doðu Marmara (TR4)
ve %20,3 ile Ýstanbul
(TR1) Bölgesi takip etti.
Ar-Ge personel
sayýsýna göre ise %22,7
ile Ýstanbul (TR1) ilk
sýrada yer almakta olup,
bu bölgeyi %22,2 ile
Batý Anadolu Bölgesi
(TR5) ve %15,5 ile
Doðu Marmara (TR4)
Bölgeleri izledi. (Haber
Merkezi)
167 adet demir satýþ iþi.
Muhammen bedel: 160.000
Yer: Kaynar Yediemin Deposu /
Çorum
Saat: 16.00-16.10
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 524 ada
no, 27 parsel no, Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 1708 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahallesi’nde 6
baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 1505 ada no, 10 parsel no,
Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy
ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No,
Suyolu Mahallesi, Ölükçül
köyünde bahçe vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy
ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No,
Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2
hisseli arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
25 ARALIK
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
19 AN 872 plakalý, 1997 model
Mercedes marka, mavi, mor, lila
renkli açýk kasa kamyonun satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Kaynar Otopark ve
Yediemin Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada
no, 870 parsel no, Yavruturna
Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt
no 74, sayfa no 7253, 1 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
E
Çorum’un Dodurga ilçesine baðlý Dikenli ve Kirenci Köyü sakinleri, birlikte kurduklarý ‘Dikenli
ve Kirenci Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði’ çatýsý altýnda ilk kez bir araya geldi.
Ýki köy bir olup dernek kurdu
Ç
orum’un Dodurga ilçesine baðlý
Dikenli ve Kirenci Köyü sakinleri,
birlikte kurduklarý ‘Dikenli ve Kirenci
Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Derneði’ çatýsý altýnda ilk kez bir araya
geldi.
Derneðin Osmancýk Caddesi
Çevre Yolu Bulvarýndaki merkezinde
önceki akþam yemekli bir toplantý
düzenlendi. Toplantýya, Dikenli Köyü
Muhtarý Murat Þahin, Kirenci Köyü
Muhtarý Mehmet Sever, AK Parti Ýl
Genel Meclis Üyeleri Mehmet Tatlýsu
ve Mustafa Çatar ile birlikte çok sayýda
Dikenli ve Kirenci Köyü sakinleri
katýldý.
Toplantýnýn açýþ konuþmasýný
yapan Dikenli ve Kirenci Köyü
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði
Baþkaný Lütfü Kabakdere, Çorum’un
Dodurga ilçesine baðlý Dikenli ve
Kirenci köyünün tek bir dernek çatýsý
altýnda bir araya geldiðini ifade ederek,
bunun kendileri açýsýndan çok önemli
bir geliþme olduðunu söyledi. Kýsa bir
süre önce kurulan derneðin ilk olarak
yer sorununa çözüm bulduðunu
kaydeden Kabakdere, Osmancýk
Caddesi Çevre Yolu Bulvarýnda hizmete
açtýklarý dernek binasýnda þuanda 100’ü
aþkýn üye sayýsýna ulaþtýklarýný dile
getirdi. Ayrýca, daha þimdiden Çorum’da
yaþayan 600’ün üzerindeki Dikenli ve
Kirenci Köyü sakinlerinin buluþma
noktasý olduklarýný ifade eden
Kabakdere, birlik ve beraberlik
içerisinde her iki köyün sorunlarýna
ortak çözüm arayýþý içerisinde
olacaklarýný kaydetti.
Kabakdere, yaptýklarý ilk
kaynaþma toplantýsýnda, köy
sakinlerinin talep ve beklentilerini
dinlediklerini, yapýlmasý düþünülen bazý
çalýþmalarla ilgili olarak da karþýlýklý
fikir alýþveriþinde bulunduklarýný ifade
etti. (Haber Merkezi)
Derneðin Osmancýk Caddesi Çevre Yolu Bulvarýndaki
merkezinde önceki akþam yemekli bir toplantý düzenlendi.
Eðitim-Ýþ’ten ekonomik
durum araþtýrmasý
ðitim-Ýþ, 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle
öðretmenlerin ekonomik durumlarýný ortaya koyan bir araþtýrma yaptý. Araþtýrma sonuçlarýna göre,
öðretmenlerin yüzde 81'i kredi kartýna borçluyken,
her üç öðretmenden birinin ek iþ yaptýðý belirtildi.
Eðitim-Ýþ'in 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle, 33 ilde 1004 öðretmenle görüþerek yaptýðý ‘Öðretmenlerin borç durumlarýna iliþkin öðretmen görüþleri’ adlý araþtýrma sonuçlarýnýn öðretmenlerin karþý
karþýya olduðu ekonomik sorunlarý ortaya koyduðunu
ifade eden Eðitim-Ýþ Çoruum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, “Ankete katýlan öðretmenlerin yüzde 81'i kredi
kartýna, yüzde 79'u bankaya, yüzde 41'i esnafa, yüzde
39'u ise þahýslara borcu olduðunu belirtirken, yüzde
40'ý ise annesinden ve babasýndan maddi destek alýyor.” dedi.
Araþtýrmanýn dikkat çeken sonuçlarýný sýralayan
Yaþar:
“Öðretmenlerin % 55'i kendine ait evi olduðunu,
% 45'i ise kendine ait bir evi olmadýðýný, % 57'si kendine ait arabasý olduðunu, % 43'ü ise kendine ait bir
arabasý olmadýðýný, % 53'ü kirada oturduðunu, % 29'u
ek iþ yaptýðýný, % 41'i esnafa borcu olduðunu, borcu
olanlarýn % 51'i borcunun 0-5000 TL arasý, %21'i ise
5000-10.000 TL arasý olduðunu ifade etmiþtir.
Öðretmenlerin % 39'u þahýslara nakit borcu olduðunu belirtmiþtir. Borcu olanlarýn % 50'si borcunun
0-5000 TL arasý, %26'sý ise 5000-10.000 TL arasý olduðunu ifade etmiþtir. % 79'u herhangi bir bankaya
borcu olduðunu belirtmiþtir. Borcu olanlarýn % 48'i
borcunun 20.000 TL ve üzeri olduðunu; % 81'i kredi
kartý borcu olduðunu, borcu olanlarýn % 64'ü borcunun 0-5000 TL arasý, % 21'i ise 5.000-10.000 TL arasý olduðunu ve % 40'ýnýn da annesinden, babasýndan
ya da arkadaþlarýndan maddi destek aldýðýný belirtmiþtir.
Araþtýrma sonuçlarý öðretmenlerin, çoðunun kirada oturduðunu, esnafa, þahýslara, bankalara borcu
olduðunu, üçte birinin ek iþ yaptýðýný, anne babasýn-
dan ya da arkadaþlarýndan maddi yardým aldýðýný, hemen hepsinin kredi kartý borçlusu olduðunu ortaya çýkarmýþtýr.
AKP'nin iktidara geldiði 2002 yýlýndan bu yana
öðretmenlerin alým gücünde çok fazla bir düþüþ olduðu bilinen bir gerçektir. 2002 yýlýnda mesleðe yeni
baþlayan bir öðretmen maaþý ile 24 çeyrek altýn alýrken, 2014 yýlýnda sadece 14 çeyrek altýn alabilmektedir. Bu hesaba göre 2002 yýlýndan bu yana öðretmenlerin maaþlarýndaki alým gücü %41,6 oranýnda düþmüþtür.
24 Kasým Öðretmenler Günü’nün yaklaþtýðý þu
günlerde Baþbakan ve Milli Eðitim Bakaný çeþitli
platformlarda öðretmenlerin maaþlarýnýn 2002'den bu
yana ne kadar arttýðý konusunda konuþmalar yapacaklardýr. Þimdiden açýklýyoruz bu konuþmalarýn tamamý
büyük bir yalandýr. Gerçek, Eðitim-Ýþ'in yaptýðý araþtýrma sonuçlarýndadýr. Öðretmenler ekonomik sorunlar içerisinde zorlu bir mücadele vermektedir.
AKP HÜKÜMETÝNE ÖNERÝLERÝMÝZ
Öðretmenlerin maaþlarý en az yoksulluk sýnýrý
olan 3900 TL olmalýdýr.
Öðretmenlerin ek ders ücretleri en az 20 TL olmalýdýr.
Öðretmenlere ödenen eðitim öðretime hazýrlýk
ödeneði, tüm eðitim çalýþanlarýna ödenmeli ve en az
bir maaþ tutarýnda olmalýdýr.
24 Kasým Öðretmenler Gününde öðretmenler bir
maaþ ikramiye verilmelidir.
Ýnternet hizmeti öðretmenlere ücretsiz olmalýdýr.
Öðretmenlere toplu taþýma araçlarý ücretsiz olmalýdýr.
Öðretmenlerin sýnav görev ücretleri en az iki katýna çýkarýlmalýdýr.
Öðretmenlere temsil tazminatý ödenmelidir.
Öðretmenlerin maaþlarýna enflasyon farký ve refah payý eklenmelidir.
Öðretmenlere kira yardýmý verilmelidir." (Haber
Kendini yaraladý
ýzarla tahta kesen kiþi kendini yaralaH
dý. Buharaevler Mahallesi Dr. Sadýk
Ahmet Caddesi’nde motorlu hýzarla tahta
kesen Ü.P. isimli genç yanlýþlýkla hýzarý
ayaðýna kaydýrdý. Yaralanan vatandaþ hastaneye kaldýrýldý.
Hamit’e doðum günü sürprizi
18 CUMA 21 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Harun AKKAYA
Ç
Genel Kaptan Hamit Iþýk futbolcular tarafýndan havaya atýlarak doðum günü kutlandý
orum Belediyespor
Genel Kaptaný Hamit
Iþýk’a doðum günü sürprizi. Dün yapýlan antrenman sonunda Genel Kaptan Hamit Iþýk’ýn arkadaþý Mustafa Altýnkaya tarafýndan alýnan pasta çalýþmanýn sonunda futbolcular tarafýndan Hamit
Iþýk’a sunuldu. Kaptan
Nedim tarafýndan sunulan pastadaki mumlarý üfleyen Hamit Iþýk daha
sonra ilk dilimi Nedim’in
elinde yedi.
Futbolcular pasta
sunumunun ardýndan Genel Kaptan Hamit Iþýk’ý
havaya oturak ikinci bir
sürprizi yaptýlar. Doðum
günü kutlamasýna Belediyespor Baþkaný Zeki Gül
ve Ýdari As Baþkan ve
Basýn Sözcüsü Mustafa
Özbayram da katýldý.
39 yaþýna giren Hamit Iþýk doðum gününü
unutmayan
arkadaþý
Mustafa Altunkaya ile
futbolcularýna teþekkür
etti,
ÝBD bu kez galibiyet diyor
Bayanlar 3. Voleybol ligindeki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derindere ilk
iki maçýný 3-2’lik skorlarla kaybettikten sonra pazar günü evinde oynayacaðý
Gümüþhane Gençlerbirliði maçýný mutlak kazanmak istiyor. Temsilcimiz
kadrosunu Irmak Deniz ile güçlendirdi.
Karaman’ýn sporu Çorumlulara teslim
Kaptan Nedim’in tuttuðu pastanýn mumlarýný üfleyen Genel Kaptan Hamit ilk dilimide kaptanýn elinden yedi
Hayati Kýsacýk’ýn Ýl Müdürü olarak atanmasýnýn ardýndan Karaman’a Þube
Müdürü olarakta Çorumlu eski Judoculardan Aslan Yýldýz atandý.
K
Hakemlere saldýran yandý
Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor bayan voleybol takýmý pazar günü evinde ilk galibiyetini alarak çýkýþa geçmek istiyor
B
ayanlar 3. Voleybol
Ligindeki
temsilcimiz Osmancýk
Ýsmail Burak
Derinderespor üçüncü
maçýnda ilk galibiyetini
pazar günü sahasýnda
oynayacaðý Gümüþhane
Gençlerbirliði karþýsýnda
almak istiyor.
Ligde ilk iki
maçýnda evinde Samsun
Spor Lisesi'ne 2-0 öne
geçtiði maçta 3-2, ikinci
hafta ise Samsun 19
Mayýs Üniversitesi
deplasmanýnda 2-1 öne
geçtiði maçta 3-2 maðlup
olarak galibiyet sevincini
yaþayamayan Osmancýk
ÝBD bayan voleybol
takýmý pazar günü kendi
evinde oynayacaðý
Gümüþhane
Gençlerbirliði maçýný
kazanarak çýkýþa geçmek
istiyor.
Antrenör Ümit
Gökgöz, hedeflerinin
grupta ilk ikiye girerek
yarý final ve final
grubunda mücadele
etmek olduðunu bu hedef
doðrultusunda son olarak
geçtiðimiz yýllarda Hitit
Üniversitesi takýmýnda
da forma giyen pasör
Irmak Deniz Özpamuk
ile anlaþtýklarýný ve bu
tecrübeli ismin
katýlmasýyla çok daha
güçlü hale geldiklerini
söyledi.
Tecrübe ve
kalitesiyle takýma direk
Basketbol aday hakem
kursu bir ay ertelendi
B
asketbol Aday
Hakem Kursu bir ay
ertelendi. Basketbol Ýl
Temsilcisi Demet
Gökmen 24-28 Kasým
tarihleri arasýnda
yapýlacak olan aday
hakem kursunun
Federasyon tarafýndan
22-26 Aralýk tarihlerine
ertelendiðini söyledi.
Gökmen, basketbol
aday hakem kursuna
katýlmak isteyenlerin
baþvuruluraný 17 Aralýk
tarihine kadar Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürlüðü’ne
yapabileceklerini belirtti.
katký yapacaklarýný
inandýklarý bu
transferlerle çok daha
güçlü hale geldiklerini
belirten Gökgöz,
Osmancýk halkýnýn ilk
maçtaki desteðinin
kendilerini son derece
mutlu ettiðini belirterek
pazar günü saat 14.00'de
oynayacaklarý
Gümüþhane
Gençlerbirliði maçýnda
da ayný taraftar desteðini
görmek istediklerini
belirtti.
Osmancýk ÝBD
Baþkaný Ýsmail Burak
Derindere de takýma
yapýlan son transferle
daha güçlü hale
geldiklerini belirterek
'Bu hafta sonu
oynayacaðýmýz
Gümüþhane maçýný
kazanarak
baþlatacaðýmýz çýkýþla
sezon sonunda
hedefimize
ulaþacaðýmýza
inanýyorum. Pazar günü
tüm Osmancýklýlarý
tribüne gelerek
takýmlarýna destek
vermelerini bekliyorum'
Hakemlere hakaret, saldýrý veya tehdit etme, tükürme
veya benzeri eylemlerde maçý tatil etme yetkisi verildi.
T
FF Yönetim Kurulu
hakemlere yönelik saldýrýlarýn artmasý üzerine
disiplin talimatýnda deðiþiklik yaparak maçý tatil
etme yetkisi verdi.
Futbol Müsabaka Talimatý'nýn 19. maddesinde
yapýlan deðiþiklik ile müsabaka hakemine, kulüp
yöneticilerinin kendilerine
yeþil zemin içinde veya dýþýnda sportmenliðe aykýrý
harekette, kiþilik haklarýna
saldýrýda, hakarette, tehditte bulunmalarý, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde
bulunmalarý halinde müsabakayý tatil edebilme yetkisi tanýnmýþtýr.
Bu deðiþikliðe ek
olarak Futbol Disiplin Talimatý'nýn ilgili maddelerinde yapýlan deðiþiklikler
ile de kulüp yöneticilerine
disiplin ihlalleri nedeniyle
verilen cezalarda artýrýma
gidilmiþtir.
Geliþim’de U 19 son sýraya indi
Hurþit BOZKURT
G
eliþim Liginde altýncý maçlar sonunda Çorum Belediyespor grupta son sýraya geriledi. Ligin altýncý
U 19 Geliþim Ligi
Haftanýn Sonuçlarý:
Çorum Belediyespor-Erzurum B. Þehir
Pazarspor - Tokatspor
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Pazarspor
2. Tokatspor
3. Sebat Proje
4. B. Þ. Erzurum
O
6
5
5
6
G
3
3
2
2
B
1
0
2
1
M
2
2
1
3
23 Kasým Pazar :
: 0-2
: 2-1
A
Y P
14 13 10
10 7 9
11 7 8
7 10 7
Tokatspor - Çorum Belediyespor.
Erzurum B. Þehir Belediye- Sebat Proje Akçaabat.
Karaman’a Þube Müdürü olarak atanan Aslan Yýldýz
hafta maçýnda sahasýnda konuk ettiði grupta son sýrada
bulunan Erzurum Büyük Þehir Belediyespor’a son dakikalarda yediði gollerle 2-0 maðlup olan Çorum Belediyespor bu maðlubiyetle 7 puanda kaldý ve son sýraya geriledi.
Grupta diðer oynanan maçta ise Pazarspor sahasýnda konuk ettiði Tokatspor’u 2-0 yenerek liderlik koltuðuna oturdu.
Ligde yedinci hafta maçlarý 23 Kasým pazar günü
oynanacak. Lider Pazarspor’un bay geçeceði haftada
ikinci sýradaki Tokatspor sahasýnda Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takým ilk yarýda son
dakika golüyle 1-0 maðlup olduðu Tokatspor deplasmanýndan rövanþý almak amacýnda. Grubun diðer maçýnda
ise Erzurum Büyük Þehir Belediyespor, Sebat Proje Akçaabat’ý evinde konuk edecek,
Pazar günü saat 13.00’de Tokat Uzunburun Sentetik Çim sahada’da oynanacak Tokatspor - Çorum Belediyespor maçýný Tokat Bölgesel Yardýmcý hakemlerden
Hasan Eraslan yönetecek. Yardýmcý hakemler ise Settar
Sayan ve Osman Yasin Toprak.Dördüncü hakem ise
Okan Gürdiþ. Maçýn gözlemcisi ise Hüseyin Eþiyok.
Ünilig Voleybol 26
Kasým’da baþlýyor
Ü
nilig Voleybol’da mücadele 26 Kasým çarþamba günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Hitit Üniversitesi bayanlarda C grubunda erkeklerde ise D
grubunda mücadele edecek. 30 Üniversite’nin altý grupta mücadele edeceði erkeklerde Hitit Üniversitesi Karabük Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Samsun 19
Mayýs Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi
takýmlarý ile karþýlaþacak.
Bayanlarda ise Hitit Üniversitesi C
grubunda Ankara Orta Doðu Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Kýrþehir Ahi Evran Üniversitesi ve Nevþehir
Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi ile mücadele edecek.
Demet Gökmen
araman'a atanan Çorum'lu Gençlik Hizmetleri Spor
Ýl Müdürü Hayati Kýsacýk ile birlikte Þube Müdürü
olarak ta diðer bir Çorumlu Aslan Yýldýz da Ýlçe Müdürü olarak göreve baþladý.
Çorum'da uzun yýllar Judo branþýnda sporcu olarak
görev yapan Aslan Yýldýz Ayaþ Gençlik ve Spor Ýlçe
Müdürü olarak görev yaparken geçtiðimiz günlerde Karaman'a Þube Müdürü olarak atandý ve görevine baþladý.
Aslan Yýldýz Çorum'da Hüseyin Üstündað'ýn öðrencisi olarak Judo sporu yaptý. Ardýndan Ankara Büyükþehir Belediyespor ve milli takýmlarda Judo antrenörü olarak görev yaptý. Sokakta çalýþan çocuklar üzerinde
yaptýðý çalýþmalar sonunda bin çocuðu topluma kazandýrdý. Bu çocuklardan 60 tanesi Judo milli takýmlarýnda
görev yaptý. Bu isimlerden 22 tanesi BESYO'yu kazandý ve þu anda Beden Eðitimi Öðretmenliði ve Judo antrenörü olarak görev yapýyorlar. Aslan Yýldýz çeþitli vakýf ve derneklerde spordan sorumlu genel baþkan yardýmcýsý olarak görev yapýyor.
Ünilig’de maçlar 26 Kasým çarþamba günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Hitit Üniversitesi grubundaki ilk
maçlarýný kendi evinde yapacak. 26 Kasým çarþamba günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de bayanlarda Hitit
Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi ile
karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan saat
15.00’de ise Hitit Üniversitesi Sinop
Üniversitesi’ni konuk edecek.
Ligde ikinci yarý 25 Þubat’ta oynanacak maçlarla baþlayacak. Grup maçlarý sonunda birinci olarak tamamlayan altý takým ile gruplarda en iyi kalecilerden
iki takým olmak üzere toplam sekiz takým final grubunda mücadele edecekler.
Çorum Belediyespor U 19 takýmý grubunda altýný maçýnda dördüncü maðlubiyeti alarak son sýraya geriledi
www.corumhakimiyet.net
Çorum Vergi Dairesinde vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Beko 200 TK
30400755 seri nolu ödeme kaydedici cihazýmýn
levhasýný kaybettim. Hükümsüzdür.
Gülsüm YILMAZ
Hüseyin Gazi kýzý
18/9/1983 Çorum
Doðumlu
T.C.No:32833299054
YÝTÝK
(Ç.HAK:3279)
Mür. Tel:
0 364
213 29 04
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
KÝRALIK SATILIK ARAÇLAR
DÜKKAN
Daðýtým
Elemaný
Grafiker SATILIK ÝÞYERÝ Aranýyor
Aranýyor
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Grafiker aranýyor.
Mür. Tel: 0 542 387 28 98
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
(Ç.HAK:3100)
(Ç.HAK:2702)
(Ç.HAK:3257)
0 533 771 08 18
Satýlýk ELEMAN ARANIYOR
ÖZBEK TELEFON
Halk
KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Otobüsü
0 533 516 24 93
Mür. Tel:
(Ç.HAK:3253)
(Ç.HAK:3240)
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
SAHÝBÝNDEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR
SATILIK
0-544-327 22 55
Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere
22-29 yaþ arasý Dönerci, Kebapcý,
(Ç.HAK:3245)
ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA
LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE
SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR
Kasap Kalfasý aranýyor.
Mür. Tel: 0 532 770 55 49
ELEMAN ARANIYOR
Satýlýk
Kýymetli Mülk
ELEMAN ARANIYOR
Asansör sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý vasýflý-vasýfsýz
bay elemanlar alýnacaktýr.
Menekþe Asansör
Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný Kat: 1 No: 3
Tel: 213 23 44-224 04 91
Çorum Palet Orman Ürünleri Ýnþ.
Nak. San. Tic. A.Þ.
OSB 6. Cad. No: 12
Tel: 254 96 31
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3171)
Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2
2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata
imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
(Ç.HAK:3288)
Kapý mobilya imalatýnda çalýþtýrýlmak
üzere vasýflý-vasýfsýz eleman
alýnacaktýr.
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
Satýlýk Devren Satýlýk
Lüx Daire Halý Yýkama
Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site
manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr.
Fiyat: 210.000 TL (pazarlýksýz)
Mür. Tel: 0 539 292 43 43
(Ç.HAK:3250)
olduðu uyarýsýnda
bulundu.
Woodhead
araþtýrmanýn klinik
aþamaya geçmesinin
uzun yýllar
alabileceðini düþünüyor.
Araþtýrmacý Çin’in
þimdilik sigara
tüketiminin azaltýlmasý
gibi politikalarla kanserle
mücadelede daha hýzlý
biçimde ilerleme
kaydedebileceðine de
dikkati çekiyor.
Çin, dünyanýn en
yüksek tütün tüketim
oranlarýndan birine sahip.
Ülkede her sene 2,5
milyon kiþi kanserden
ölüyor.(VOA)
(Ç.HAK:3252)
Araþtýrmanýn kanser
tedavisinde bir dönüm
noktasý olabileceðini
söyleyen Yan, klinik
araþtýrmalarýnýn 3 yýl
içinde baþlamasýný
umduklarýný belirtti.
Avustralya’nýn
Sydney kentinde yaþayan
týp araþtýrmacýsý yazar
Michael Woodhead
araþtýrmanýn iyi bir
üniversitede çalýþan
saygýdeðer bir grup
tarafýndan yapýldýðýný
söyledi.
Ancak Woodhead,
yöntemin insanlarda
kanserin tedavi
edilmesinde kullanýlýp
kullanýlamayacaðýný
söylemek için çok erken
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr.
(Ç.HAK:3172)
Devlet radyosunda
çýkan habere göre bilim
insanlarý gelecek
haftadan itibaren virüsü
maymunlar üzerinde test
etmeye baþlayacak.
Virüsü keþfeden
ekibin baþýnda Sun YatSen Üniversitesi’ne baðlý
Zongþan Týp
Fakültesi’nden Yan
Guangmei bulunuyor.
Yan, sivrisinek
türünün 1964 yýlýnda
baþka Çinli araþtýrmacýlar
tarafýndan keþfedildiðini,
kendi baþarýlarýnýn ise bu
sineðin taþýdýðý virüsün
kanser tedavisinde
kullanýlabileceðini
keþfetmek olduðunu
söyledi.
Muhasebe bürosunda
çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli Bay muhasebe
elemaný alýnacaktýr.
Mür. Tel: 213 18 81
(Ç.HAK:3285)
Sigorta Hastanesi civarýnda halen faal
durumda bulunan iþyeri devren
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 530 405 20 30
Kanseri yok eden
virüs buldular
Bir grup Çinli bilim
adamý, saðlam hücrelere
zarar vermeden kanserli
hücreleri yok eden bir
virüs keþfettiklerini
açýkladý
Çin’de medyaya
yansýyan haberde M1
olarak adlandýrýlan
virüsün Çin’in
güneyindeki Hainan
eyaletinde bulunan bir
tür sivrisinekte
keþfedildiði bildirildi.
Virüs þimdilik
karaciðer, mesane, kalýn
baðýrsak ve rektumda
kanser hücrelerinin
büyümesini engellemede
kullanýlmýþ ve bu testler
sadece fareler üzerinde
yapýlmýþ.
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
(Ç.HAK:3276)
(Ç.HAK:3265)
0 542 248 95 25
0 533 736 87 87
Devren Satýlýk ELEMAN ARANIYOR SATILIK LÜKS
DAÝRELER
Kasap Dükkan
SATILIK
2012 model çok temiz
1 adet dijital tam otomatik çevirmeli
tomruk arabasý (3 çizmeli)
1 adet 100’lük dik gövde
1 adet 80’lik markul
1 adet bileme
(Ç.HAK:3104)
(Ç.HAK:3249)
(Ç.HAK:2645)
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
(Ç.HAK:3284)
(Ç.HAK:3282)
(Ç.HAK:3280)
19
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Ýþ Bankasý
yaný 680 m2
iþyeri
kiralýktýr.
Bayat Ziraat Odasý
Baþkanlýðý’ndan
almýþ
olduðum,
Ruhsat Seri A:
Ruhsat No:17422
Plaka : 19-02-1999-027
Tescil No: 05.03.199936 nolu biçerdöver ruhsatýmý kaybettim,
hükümsüzdür.
Sait Buyruk
1945 Mehmet oðlu
Çorum/Bayat doðumlu
CUMA 21 KASIM 2014
KÝRALIK ÝÞYERÝ
YÝTÝK
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
‘Belediyespor’u devretmek için
gönlümüzde kapýmýzda açýk’
Futbola gönül kýrgýnlýðýný olduðunu bu yüzden maçlara gelmediðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediyespor’u
daha iyi yapacaðýný iddaa eden hemþehrilerine devretmek için gönüllerininde kapýlarýnda açýk olduðunu söyledi. Çorum olarak
geçmiþte kötü yönetim konusunda bir örnek yaþadýklarýný bunun Türkiye genelinde yaþandýðýný belirten Külcü ‘Bunlardan
gereken dersleri çýkartacak kurumsal bir yapýya sahip olan kulüp olmasý gerekiyor. Biz bunun için gerek tesis gerekse diðer
ihtiyaçlarý için üzerimize düþeni yapmaya devam edeceðiz’ dedi.
Halil ÖZTÜRK
B
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediyespor'un profesyonel futbol takýmýný talipli Çorumlulara devretmeye hazýr olduklarýný belirterek 'Yeter
ki geçmiþten ders almýþ ve
uzun vadeli planlarla yola
çýkacak bir ekip olsun' dedi.
Baþkan Külcü. Belediyespor'un bu noktaya
kendiliðinden gelmediðini
göreve geldikten sonra görev verdikleri arkadaþlarýnýn amatör ligde tabanda
aldýklarý kulübe titiz çalýþmalar sonucunda önce bölgesel lige ardýndan da profesyonel lige çýkardýðýný
belirterek 'Bu kulüp bu
noktaya kendiliðinden gelmedi emek verildi.
Çorum olarak yaþadýðýmýz kötü tecrübelerden
dolayý dikkatli olmak zorundayýz. Profesyonel anlamda bu iþi yapacak kulübü devralmak isteyen tüm
Çorumlulara gönlümüz ve
kapýmýz her zaman açýk.
Biz bu iþi daha iyi yapacaðýz Belediyespor'u üst liglere taþýyacaðýz diyenler
varsa buyursun gelsinler
görüþelim. Biz kulübe verdikten sonra sýrtýmýzý dönmeyeceðiz. Gücümüz oranýnda destek vermeye devam edeceðiz.
Türkiye genelinde bir
çok kulüpler kötü yönetimler sonunda geldikleri noktalar ortada. Bizde þehir
olarak bunun acý bir örneðini bizzat yaþadýk. Günlük planlama ile bir yere
varýlamayacaðýný gördük
ve yaþadýk. Bu hatalara bir
daha yapmamamýz gerekiyor. Belediye bünyesinde
oluþturacaðýmý Spor Müdürlüðü kurumsallaþma
adýna çok önemli bir eksiði
giderecek.
Yýllardýr bir yeri bile
yok denilen profesyonel
kulüplerimiz için tesis yapýmýna önümüzdeki yýl
içinde baþlayacaðýz. Ýki alternatif yer üzerinde duruyoruz ve proje hazýrlýðý devam ediyor. Bütçeden bir
miktar para ayýrdýk ve
2015 içine temelini atmayý
planlýyoruz. Belediyespor
tesisi olarak yapýlacak bu
tesis tabiki tüm Çorum'un
olacak. Bu kompleksin
içinde Güreþ Eðitim Merkezi de olacak.
Tek baþarýnýn üst lige
çýkmak olduðuna katýlmý-
yorum. Önemli olan þehir
olarak bir Spor Stratejisi
oluþturmak ve onun doðrultusunda hareket etmenin doðru olduðuna inanýyorum.
Ülke
olarak
2023'de ekonomide ilk 10
hedefinin yanýnda sporda
da bu hedefe ulaþmamýz
gerekiyor. sadece þov kýsmýyla uðraþmayý býrakýp
asýl sorunlarla ilgilenmek
ve bu sorunlarý çözmek zorundayýz.
CUMA 21 KASIM 2014
‘Futbola gönül kýrgýnlýðým var’
Çorum Belediyespor maçlarýna gelmemesinin futbola olan gönül kýrýnlýðýndan
olduðunu belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaþadýklarýnýn kolay
kabullenmesinin zor olduðunu söyledi. Külcü, yeni stadýn yapýmý konusunda ise
bir babayiðit aradýklarýný belirtti.
Bayraklý KýrklareliPazarspor maçýnda
2. Lig kýrmýzý grupta
oynanacak KýrklarelisporPazarspor maçýyla Celal
Bayraklý ikinci kez 2. ligde
görev yapacak.
Murat KARASU
limiz Ulusal Hakemi Celal
Ýgrupta
Bayraklý 2. Lig Kýrmýzý
oynanacak
Celal Bayraklý bu haftada 2. ligde
Kýrklarelispor- Pazarspor
maçýný yönetecek.
Futbol Federasyonu
Merkez Hakem Kurulundan
yapýlan açýklamaya göre Pazar
günü Lüleburgaz 8 Kasým
stadýnda saat 13.30’da
baþlayacak Kýrklarelispor ile
Pazarspor arasýndaki maçta
Bayraklý’nýn yardýmcýlýklarýný
ilimizden Gökhan Yumlu ve
Samsun’dan Kasým Ayarçin
yapacak. Maçýn dördüncü
hakemide Samsun’dan Ýhsan
Kýrbýyýk.
2. Lig kýrmýzý grupta
konuk Pazarspor 18 puanla
altýncý sýrada yer alýrken
Kýrklarelispor ise 14 puanla 12.
sýrada yer alýyor.
Yüksel BASAR
B
elediye Baþkaný Muzaffer Külcu
futbola gönül kýrgýnlýðý olduðunu bu
nedenle Belediyespor’un maçlarýna
gelmediðini söyledi.
Külcü, dün düzenlenen ödül töreni
ve ardýndan yapýlan basýn toplantýsýnda
‘Belediyespor maçlarýna neden
gelmediði yolundaki bir soruya ‘Futbola
gönül kýrgýnlýðým var bu yüzden maçlara
gelmiyorum’ dedi. Baþkan Külcü,
yaþadýðý sýkýntýlarýn kendisine çok büyük
sýkýntýlar yaþattýðýný iyi niyetle yaptýðý
desteklerden dolayý çektiklerinin yenilir
yutulur þeyler olmadýðýný belirterek
‘Benim yaþadýklarým çok aðýr þeylerdi.
Bu yaþadýklarýmý ve gönül
kýrgýnlýðýný içerimden atamýyorum. Ben
stada gelip en ön safta oturan orda poz
veren daha sonrada mahkemelere
gidenlerden daha doðru yaptýðýma
inanýyorum. Stada gelmemin
futbolculara artý motivasyon olacaðýný
biliyorum. Ýçinden gelmeyincede
olmuyor. Buna raðmen biz görevlerimizi
ve sorumluluklarýmýzý yerine getirmeye
devam ediyoruz. Görevlendirdiðimiz
arkadaþlarýmýz layýkýyla bu iþi
götürüyorlar’ dedi.
Yeni stad yapýmý konusunda ise
mevcut sahalarýn bulunduðu alaný alýp
yenisini yapacak bir babayiðit
aradýklarýný ancak bunu þu ana kadar
bulamadýklarýný belirten Külcü, projenin
hazýr olduðunu babayiðidi bulduklarý
anda inþaata baþlayacaklarýný söyledi.,
Belediyespor kaldýðý yerden devam
Harun AKKAYA
afta sonunu oynamadan Bozöyükspor maçýndan alacaðý üç
puanla geçirecek olan Çorum Belediyespor üç günlük iznin
H
ardýndan gelecek hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý.
Tutap Þekerspor maçýnýn ardýndan üç gün izin verilen Belediyespor dün saat 15.15’de Nazmi Avluca sahasýnda toplanarak haftanýn ilk antrenmanýný yaptýlar. Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal yönetiminde yapýlan çalýþmaya uçaklarý geç geldði için
izinli olan Fatih, Çaðlar ve Ali dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar.
Çalýþma öncesinde Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþma
öncesinde futbolcularla saha içinde bir toplantý yaptý. Geçen
maçýn kýsa bir deðerlendirmesi ve önümüzdeki dönemde oynayacaklarý maçlarla ilgili bilgilendirme yapan Ýncedal ilk yarý sonunda zirveye yakýn yerde ligi bitirmek için kalan haftalarýn
önemini belirtti.
Daha sonra toplu olarak yapýlan koþu ile baþlayan antrenman dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Haftanýn ilk antrenmaný daha sonra yarýda sahada yapýlan taktik çalýþma ile devam
etti. Çorum Belediyespor bugünü tek antremanla geçirecek. Hazýrlýklarýný bu sabah Hayat Club’ta yapacaðý aðýrlýk çalýþmasý ile
sürdürecek.
Çorum Belediyespor’un dün yapýlan çalýþmasý sýrasýnda
Baþkan Zeki Gül ile Mustafa Özbayram ve Hamit Iþýk
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile durum deðerlendirmesi yaptýlar.
Güreþçiler ödüllendirildi
Halil ÖZTÜRK
B
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü güreþçilerin ödül töreninde Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ile
Çorum Belediyespor güreþçileri Fatih Erdin ve Yalçýn Sözen’i bu yýl içinde yapýlan
müsabakalardaki baþarýlarý nedeniyle ödüllendiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
Çorum’u yeniden yiðidin harman olduðu yer konumuna getirme çabasýnda olduklarýný
söyledi. Külcü, sporda baþarý için ilkokul ve mahallelere inilmesi gerektiðini belirtirek
Belediye bünyesinde kurulan ve bir ay içinde açýlacak olan Spor Müdürlüðü’nün
Çorum’un sporuna yeni bir ivme kazandýracaðýna ve gelecek adýna olumlu iþlere imza
atacaðýna inandýðýný belirtti.
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediyespor'un
sadece isminin olduðu dönemden bugün 14 branþta
aktif olarak faaliyet gösterilen ve Ulusal-Uluslararasý
müsabakalarda derece yapan sporculardan oluþan bir
kulüp haline geldiðini söyledi.
Külcü, dün bu yýl içinde yapýlan müsabakalarda
dereceye giren güreþçiler Yalçýn Sözen ve Fatih Erdin'e
ödül verilmesi amacýyla düzenlenen törende çalýþmalarý
ve hedefleri hakkýnda açýklamalarda bulundu. Fatih Erdin'in bu yýl içinde Uluslararasý iki ve Ulusal iki müsabakalarda madalya kazandýðýný Yalçýn Sözen'in ise Karakucak Türkiye Þampiyonasý'nda baþpehlivan olduðunu belirterek kendilerini ödül yönetmeliði doðrultusunda ödüllendirdiklerini söyledi.
Sözen ve Erdin'i baþarýlarýndan dolayý kutlayan
Baþkan Külcü nasihatlar da bulunmayý da ihmal etmedi.
Baþarýyý yakalamanýn zirveye çýkmanýn zor olduðunu
ancak zirvede kalmanýn çok daha zor olduðunu belirten
Baþkan Külcü 'Çünki zirvede rüzgarlar sert eser ve orda
mücadele çok daha zordur. Onun için daha fazla çalýþmak daha fazla mücadele etmek zorundasýnýz' dedi.
Seçilmeden önce Güreþ Eðitim Merkezi'ni ziyaretlerinde karar verdikleri Belediyespor'a güreþ takýmý kurma sözünde durduklarýný ve Çorum'u yeniden 'Yiðidin
harman olduðu yer' konumuna getirme çabasýnda olduklarýný belirten Baþkan Külcü 'Kulüp olarak beþ yýl içinde 26 Uluslararasý 92 Ulusal düzeydeki müsabakalarda
derece yapmýþýz. 118 madalya kazanmýþýz.
Belediyespor amatör sporda 14 branþta faaliyet
gösteriyor bunlardan 12 sinde aktif. Kulübümüzde 1805
lisanslý sporcumuz var. Bunlardan 462 tanesi aktif ve 18
tane hocamýz görev yapýyor. Tabiki bizim önceliðimiz
sportif alanda baþarýdan çok toplumumuza spor yaptýrmak. Bunun içinde tesisler konusunda büyük geliþimler
gösterdik. Mahallelerimize 5-6 sentetik çim saha yaptýk.
Hemen hemen tüm parklarýmýza yürüyüþ parkurlarý ve
kondisyon aletleri koyuyoruz. Geçmiþte 5-10 vatandaþýmýzýn kullandýðý bu alanlarda þimdi günde 4-5 bin civarýnda vatandaþýmýz kullanmaya baþladý.
Sporda baþarý için temele inmek þart. Her spor yapan sporcu olmayacak. Önemli olan tüm topluma spor
yaptýracak imkanlarý oluþturmak. Bunlarýn içinde de baþarýlý olanlarý lisanslý ederek Türk sporuna kazandýrmak.
Sporda baþarý için temelin ilkokul ve sokaklara inmek
gerekiyor.
Ülke sporumuz her branþta dökülüyor. Bunun için
yeni bir yapýlanmaya ihtiyaç var. Bunun içinde tesisleþmenin yanýnda sportif çalýþmalarýnda yeniden elden geçirilmesi gerekiyor, Ülke olarak iþin þovunu bir kenara
býrakarak asýl sorunlarý çözmemiz gerekiyor.
Belediye bünyesinde kurduðumuz Spor Müdürlüðü çok önemli bir iþlev görecet. Bir ay içinde personeliyle bu birim çalýþmaya baþlayacak. Bu Müdürlük ile
Çorum’un spor kültürü ve portalý çýkartalýcak ve kayýt
altýna alýnacak. Ýlimizde sporun geliþiminde bu müdürlüðün çok önemli bir eksiði gidereceðine inanýyorum’
dedi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
16 698 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content