close

Enter

Log in using OpenID

2013/12 - Tekfen Holding

embedDownload
2013 Yılı
Faaliyet Sonuçları
1/
İçindekiler




2
2013 Yılı Genel Değerlendirme
2013 Yılı Konsolide Mali Tablolar
2014 Yılı Beklentileri
Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler




3
2013 Yılı Genel Değerlendirme
2013 Yılı Konsolide Mali Tablolar
2014 Yılı Beklentileri
Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler
2013 Yılı Genel Değerlendirme
 2013 yılında Türkiye ekonomisini ve mali piyasalarını olumsuz ekileyen çeşitli faktörler ortaya
çıkmıştır. 2008 krizi sonrasında özellikle ABD’de başlayan ve Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkelere yabancı sermaye girişini canlandıran parasal genişleme döneminin artık sonuna
gelindiğine dair gelişmeler, Türkiye’nin özellikle güney komşularında yaşanan politik sıkıntı ve
karışıklıklar ile Türkiye’de yıl içerisinde çeşitli nedenlerle yaşanan politik gerginlikler bu
faktörler arasındadır.
 2013’te Türkiye, bir önceki yıla göre ekonomik büyümenin arzu edilen ivmeyi kazanamadığı,
ihracatın az da olsa gerilediği, cari işlemler açığının büyüdüğü ve işsizlik oranının yükseldiği
bir yılı geride bırakmıştır. Ayrıca bu dönemde yıllık enflasyon hem yükselmiş, hem de hedefleri
aşmıştır. Özellikle yaz aylarında ve yıl sonuna doğru mali piyasalarda büyük dalgalanmalar
olmuş, ABD doları ve Euro, Türk lirasına karşı tarihi zirve seviyelerine yükselmiştir.
 Bu makro konjonktür çerçevesinde, 2013 yılı Tekfen için de kârlı bir yıl olmamıştır. Tekfen
Grubu 2013 yılında 3.846 milyon TL ciro; 10 milyon TL faiz, vergi, amortisman öncesi kâr
(FAVÖK) gerçekleştirirken, 64 milyon TL net zarar kaydetmiştir. Yine 2013 yılı sonunda
Tekfen Grubu’nun aktif büyüklüğü 4.697 milyon TL ve özkaynak büyüklüğü de 1.942 milyon
TL olmuştur.
4
2013 Yılı Genel Değerlendirme -2

Tekfen Grubu’nun iki büyük faaliyet alanından biri olan Taahhüt Grubu 2013 yılında, bir önceki yıla yakın sayılabilecek
2.327 milyon TL ciro gerçekleştirmesine karşın, Türkmenistan ve özellikle Fas projelerinde ortaya çıkan beklenmedik
maliyet artışlarına bağlı olarak yılı 217 milyon TL net zararla kapatmıştır. Buna karşın, Taahhüt Grubumuz, 2013 yılında
yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında yeni iş alarak tarihi bir başarıya imza atmıştır. Bu işler sayesinde grubun 2011 ve
2012 yılları sonunda sırasıyla 2 ve 2,2 milyar ABD doları seviyelerinde gerçekleşen “kalan iş miktarı” (backlog)
büyüklüğü, 2013 sonunda 3 milyar ABD doları gibi tarihi yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Alınan yeni işlerin de etkisiyle
grup önümüzdeki döneme umutla bakmakta ve 2014 yılında özellikle kârlılık açısından 2013’ün yaralarını sarmayı
hedeflemektedir.

Tekfen’in diğer büyük faaliyet alanını temsil eden Tarımsal Sanayi Grubu yıl içinde faaliyetlerini başarıyla sürdürerek,
2013 yılında 1.423 milyon TL ciro ve 63 milyon TL net kâr yaratmıştır. Özellikle döviz kurlarındaki artışın ithal
hammadde maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisine karşın, Grup kayda değer bir kâr yaratabilmiştir. 2013 yılında Tarımsal
Sanayi Grubumuza ilişkin bir diğer önemli husus da, bir önceki yıl alınan büyük ölçekli yatırım kararından, yıl içindeki
olumsuz makroekonomik konjonktüre rağmen, taviz verilmemiş olmasıdır. Toros Tarım’ın Samsun İşletmesi’nde,
hammadde tedarikinde güvenliğin sağlanması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla planlanan, yaklaşık 300
milyon ABD doları tutarındaki bu dev yatırımın, 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Emlak Geliştirme Grubu ise 2013 yılında çalışmalarını iki büyük proje üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bunlardan ilki, saha
çalışmalarına 2013 yılı Aralık ayında başlanan ve büyük ölçekli bir konut projesi olarak tasarlanan İstanbul Esenyurt
Projesi’dir. İkincisi ise, Rönesans Grubu’yla birlikte İzmir’de karma kullanım (konut-ofis-ticari) amaçlı tasarlanan ve
inşaatına 2014 yılı içinde başlanması beklenen İzmir Projesi’dir. Her iki proje de henüz başlangıç safhasında olduğu için,
Emlak Geliştirme Grubu tarafından 2013 yılına yönelik olarak kayda değer bir ciro ve kârlılık bütçelenmemiştir. Nitekim
Grup 2013 yılında 30 milyon TL ciro ve 1 milyon TL net zarar açıklamıştır.

Tekfen Grubu, 2014 yılında daha başarılı sonuçlar elde ederek, özellikle kârlılık açısından performansını yeni yılda önemli
oranda iyileştirmeyi hedeflemektedir.
5




6
2013 Yılı Genel Değerlendirme
2013 Yılı Konsolide Mali Tablolar
2014 Yılı Beklentileri
Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler
Temel Finansal Göstergeler
Temel Bilanço Kalemleri (Milyon TL)
Toplam Varlıklar
Özkaynak Toplamı
Temel Gelir Tablosu Kalemleri (Milyon TL)
Satışlar
Brüt Esas Faaliyet Kârı
31 Ara 12
4.130
31 Ara 13
Değişim (%)
4.697
14▲
2.111
1.922
01 Ocak 12- 01 Ocak 1331 Ara 12
31 Ara 13
9▼
Değişim (%)
3.949
385
3.846
127
3▼
67▼
Esas Faaliyet Kârı
200
-124
162▼
FAVÖK
281
10
97▼
300*
-64
121▼
Net Dönem Kârı
* Eurobank Tekfen A.Ş.’deki hisselerimizin satışından elde edilen kârın Net Dönem Kârına etkisi 129 milyon TL’dir.
7
Satışlar
Dağılım (Milyon TL)
Konsolide (Milyon TL)
3.949
2.395 2.327
3.846
2012
2013
1.424 1.423
61
2012
Taahhüt
2013
Tarım
30
Emlak
Geliştirme
68
67
Diğer
Dağılım (%)
2012
2013
0,8% 1,7%
1,5% 1,7%
36,1%
37,0%
60,7%
8
60,5%
FAVÖK
Dağılım (Milyon TL)
Konsolide (Milyon TL)
2012
142
137
2013
117
281
0
0
2
-8
10
2012
9
2013
-100
Taahhüt
Tarım
Emlak
Geliştirme
Diğer
FAVÖK Marjı (%)
Dağılım (%)
Konsolide (%)
2012
9,7 8,3
5,9
2013
2,5
-0,5 -0,8
7,1
-4,3
-11,9
0,3
Taahhüt
2012
10
2013
Tarım
Emlak
Geliştirme
Diğer
Net Dönem Kârı
Dağılım (Milyon TL)
Konsolide (Milyon TL)
300
2012
2013
159 *
116
92
63
24
2
-1
-64
2012
2013
-217
Taahhüt
Tarım
Emlak
Geliştirme
* Eurobank Tekfen A.Ş.’deki %29,26 oranındaki hisselerimizin satışının net dönem karına etkisi 129 milyon TL’dır.
11
Diğer
Net Dönem Kârı Marjı (%)
Dağılım (%)
Konsolide (%)
2012
7,6
232,7
2013
137,2
8,1 4,4
1,0
-1,7
2012
12
2013
-2,5
-9,3
Taahhüt
3,0
Tarım
Emlak
Geliştirme
Diğer
Çalışan Sayısı
17.532
15.514
15.509
13.079
Diğer
Tarım
Emlak
Taahhüt
11.366
2009
2010
2011
2012
2013
Çalışan Sayısı
2009
2010
2011
2012
2013
Taahhüt
8.877
10.680
12.982
15.546
13.614
Emlak
745
569
710
419
348
Tarım
949
993
995
1.035
1.033
Diğer*
795
837
822
532
519
Toplam
11.366
13.079
15.509
17.532
15.514
* Diğer segmentinde 2009-2011 dönemi için, bu dönemde iştiraklerimiz arasında olan Eurobank Tekfen çalışanlarının Tekfen Holding’in ilgili şirketteki hisse oranına tekabül
eden kısmı dahildir.
13
Yatırım Harcamaları
Milyon TL
193,3
184,1
133,4
Diğer
Tarım
Emlak
Taahhüt
96,5
2008
43,3
53,9
2009
2010
2011
2012
2013
Yatırım Harcamaları (Milyon TL)
14
Taahhüt
Emlak
Tarım
Diğer
Toplam
2008
88,5
15,8
17,3
11,8
133,4
2009
26,5
0,7
15,3
0,8
43,3
2010
30,0
0,2
10,2
13,5
53,9
2011
78,4
0,3
11,4
6,4
96,5
2012
142,6
0,3
49,9
0,4
193,3
2013
24,7
0,4
158,4
0,6
184,1
Net Nakit Durumu*
Holding Net Nakit Durumu (Milyon TL)
Faaliyetler İtibariyle Net Nakit Durumu (Milyon TL)
2012
635
767 688
2013
147 224
193
11
-99
-290
-619
2012
2013
Taahhüt
Tarım
Emlak
Geliştirme
* Finansal borçlar, nakit, nakit benzerlerinin ve 3 aydan uzun mevduatların neti olarak hesaplanmıştır.
15
Diğer




16
2013 Yılı Genel Değerlendirme
2013 Yılı Konsolide Mali Tablolar
2014 Yılı Beklentileri
Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler
Toplam Satışlar
Milyon TL
3.949
2012
* Yıl Sonu Beklentisi
17
3.846
2013
3.991
2014/B*
Satışlar (Milyon TL)
Taahhüt Grubu
2.395
2012
Tarımsal Sanayi Grubu
2.327
2013
2.445
2014/B*
Emlak Geliştirme Grubu
61
1.424
1.423
1.408
2012
2013
2014/B*
Diğer Faaliyetler
54
68
67
2014/B*
2012
2013
84
30
2012
* Yıl Sonu Beklentisi.
18
2013
2014/B*
FAVÖK
Milyon TL
281
272
10
2012
* Yıl Sonu Beklentisi
19
2013
2014/B*
FAVÖK (Milyon TL)
Taahhüt
Tarımsal Sanayi
167
142
137
117
111
2013
2014/B*
-100
2012
2013
2014/B*
Emlak Geliştirme
0
2012
Diğer
0
-8
-7
2012
* Yılsonu Beklentisi
20
2013
1
2
2014/B*
2012
2013
2014/B*
FAVÖK Marjı (%)
7,1
6,8
0,3
2012
* Yıl Sonu Beklentisi
21
2013
2014/B*
FAVÖK Marjı (%)
Taahhüt Grubu
Tarımsal Sanayi Grubu
6,8
5,9
9,7
8,3
7,9
2012
2013
2014/B*
-4,3
2012
2013
2014/B*
Emlak Geliştirme Grubu
Diğer Faaliyetler
2,5
-0,5
-0,8
-13,0
2012
* Yıl Sonu Beklentisi
22
1,2
2013
2014/B*
2012
-11,9
2013
2014/B*
Net Dönem Kârı
Milyon TL
300 **
151
-64
2012
2013
2014/B*
* Yıl Sonu Beklentisi
** Eurobank Tekfen A.Ş.’deki %29,26 oranındaki hisselerimizin satışının net dönem karına etkisi 129 milyon TL’dir.
23
Net Dönem Kârı (Milyon TL)
Taahhüt Grubu
Tarımsal Sanayi Grubu
37
24
116
80
63
-217
2012
2013
2014/B*
Emlak Geliştirme Grubu
2012
2013
2014/B*
Diğer Faaliyetler
159
92
2
40
2012
* Yıl Sonu Beklentisi
24
-1
-6
2013
2014/B*
2012
2013
2014/B*
Net Dönem Kârı Marjı (%)
7,6
3,8
-1,7
2012
* Yıl Sonu Beklentisi
25
2013
2014/B*
Net Dönem Kârı Marjı (%)
Taahhüt Grubu
Tarımsal Sanayi Grubu
1,5
1,0
8,1
4,4
5,7
2013
2014/B*
-9,3
2012
2013
2014/B*
Emlak Geliştirme Grubu
2012
Diğer Faaliyetler
232,7
3,0
137,2
-2,5
47,6
-11,1
2012
* Yıl Sonu Beklentisi
26
2013
2014/B*
2012
2013
2014/B*
 2013 Yılı Genel Değerlendirme
 2013 Yılı Konsolide Mali Tablolar
 2014 Yılı Beklentileri
 Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler

27
Taahhüt Grubu
Taahhüt Grubu
2013 Yılı Gelişmeleri ve
Potansiyel Projeler
Orta Doğu Bölgesi

Sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynakları nedeniyle uluslararası inşaat firmalarının en büyük ve Tekfen İnşaat’ın
da en önemli pazarlarından biri konumunda olan Ortadoğu Bölgesi, aynı zamanda bu sektörde yoğun rekabetin
yaşandığı bir bölgedir. Tekfen bu bölgede rekabetin görece daha az olduğu yüksek nitelikli projelere teklif
vererek, bölgedeki varlığını daha niş bir kulvarda geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Tekfen İnşaat’ın Suudi Arabistan’da Sadara Kimya Şirketi için 2012 yılında başladığı Propilen Oksit Proses
Ünitesi’nin inşasına 2013 yılında plana uygun olarak devam edilmiş olup, projenin 2015 başında tamamlanması
planlanmaktadır. Aynı kompleks içinde inşa edilecek olan başka tesislerden de pay alınarak, işin hacminin
büyütülmesi yönündeki girişimler devam etmektedir.
Tekfen’in son yıllarda varlığını giderek güçlendirdiği ülkelerden biri olan Katar’da yapımını üstlendiği Kuzey
Otoyolu ve Seremoni Yolu projesi, 2013 yılında büyük ölçüde tamamlanarak idareye teslim edilmiştir. Diğer
yandan aynı otoyolun devamı niteliğinde ilave olarak alınan 95 km’lik Kuzey Otoyolu Yanyollar ve İlave
Kavşaklar Projesi, kapsamı genişleyerek devam etmektedir. 2015 sonunda tamamlanması planlanan projenin, yeni
keşif ve kapsam artışlarıyla yaklaşık 800 milyon ABD dolarına ulaşması beklenmektedir.
Birleşik Arap Emirlikleri’nden Abu Dabi’de Shah, Asab ve Sahil (SAS) bölgelerinden çıkartılan petrolün gazdan
ayrıştırılmasını sağlayacak tesis ile ayrıştırılan petrolün sevk edilmesini sağlayacak olan 92 km uzunluğundaki
boru hattının inşası 2013 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmıştır.
Güvenlik kaygıları nedeniyle Tekfen’in geçtiğimiz yıllarda sınırlı bir şekide varlığını sürdürdüğü Irak, ülkedeki
siyasi yapının giderek yerine oturması ve güven ortamının tesis edilmeye başlamasıyla yeniden şirketin ilgi alanına
girmiştir. Çeşitli projeler için temasların sürdüğü ülkede, Tekfen İnşaat’ın Tekfen Mühendislik’le birlikte Basra
Körfezi’ndeki Rumeyle Petrol Üretim Sahası’nda BP, CNPC ve SOMO konsorsiyum ortaklığına 2010 yılında
vermeye başladığı genel proje yönetimi ve mühendislik hizmetleri, 2013 yılında da devam etmiştir. Söz konusu
hizmetlerin, 2014’te Irak yönetimi tarafından alınacak yatırım kararlarıyla daha büyük bir hacime ulaşması
beklenmektedir.




28
Taahhüt Grubu
2013 Yılı Gelişmeleri ve
Potansiyel Projeler
Hazar Bölgesi




Dünyanın en büyük üçüncü petrol ve doğalgaz rezervine sahip olan ve dünya enerji piyasasındaki etkinliği her
geçen gün artan Hazar Bölgesi, Tekfen İnşaat’ın yoğun faaliyet gösterdiği coğrafyaların başında gelmektedir.
Bu bölgenin en önemli oyuncularından biri olan Azerbaycan, Tekfen İnşaat’ın faaliyetlerinin de odağı
konumundadır. Tekfen, Azeri gazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak Şah Deniz Faz-2 yatırım
hamlesini yakından takip etmektedir. Nitekim, Aralık 2013 itibariyle Şah Deniz Faz-2 yatırımları çerçevesinde
toplam ağırlığı 26.442 ton olan iki adet yeni offshore platformu ve iki platformu birbirine bağlayacak bir bağlantı
köprüsü için BP Exploration (Şah Deniz) ile sözleşme imzalanmıştır. Toplam bütçesi yaklaşık 975 milyon ABD
doları olan projede Tekfen İnşaat, Azfen’deki ortaklık payı ile birlikte yaklaşık 496 milyon ABD doları paya sahip
bulunmaktadır. Diğer taraftan Tekfen İnşaat, Tekfen-Azfen Konsorsiyumu olarak yine BP Exploration ile Şah
Deniz Faz-2 yatırımları çerçevesinde inşa edilecek olan Sangaçal Kara Terminali Tesisleri’nin inşaat ve montaj
işleri için de bir sözleşme imzalamıştır. Toplam bütçesi yaklaşık 1 milyar ABD doları olan projede Tekfen İnşaat’ın
toplam payı yaklaşık 621 milyon ABD dolarına ulaşmaktadır.
Tekfen’in Azerbaycan’da 2013 yılında başladığı bir diğer proje, başkent Bakü’de inşa edilen 68 bin seyirci
kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadı’dır. İlk bütçesi 640 milyon ABD doları tutarındaki bu projede, inşaat işlerinin yanı
sıra genel projelendirme hizmetlerini de Tekfen İnşaat üstlenmiştir. Projenin 24 ay gibi rekor bir sürede
tamamlanması planlanmaktadır.
Tekfen İnşaat’ın Hazar Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği ülkelerden bir diğeri olan Türkmenistan’da ana müteahhit
Petrofac’a karşı üstlenilen Galkynyş Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi, takvime uygun olarak 31 Mayıs 2013
tarihi itibariyle mekanik olarak tamamlanmıştır. 2011 yılında başlayan proje, Güney Yoloten çevresindeki
kuyulardan çıkarılan ham doğalgazın temizlenip arındırıldıktan sonra, kullanılabilir halde boru hatlarıyla dış
pazarlara sevk edilmesini kapsamaktadır. İdarenin Tekfen’in hizmet kalitesinden duyduğu memnuniyet
çerçevesinde, doğalgaz yatırımlarıyla öne çıkan ülkede benzer nitelikte yeni projelerin alınması hedeflenmektedir.
29
Taahhüt Grubu
2013 Yılı Gelişmeleri ve
Potansiyel Projeler
Türkiye





30
Uzun yıllardır operasyonlarının büyük kısmını yurtdışında sürdüren Tekfen İnşaat, Türkiye’de uzmanlık alanına
uygun yeni projelerin gündeme gelmesiyle, 2012 yılından bu yana yurtiçindeki iş hacminde önemli artış sağlamıştır.
Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm Projesi kapsamında, projenin ana müteahhidi İspanyol Técnicas Reunidas ile 2011
yılı sonunda imzalanan 501 milyon ABD doları tutarındaki iş, plana uygun olarak devam etmekte olup, Tekfen’in
inşaat ve montajından sorumlu olduğu RUP ünitesinin Eylül 2014 itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.
Grup şirketlerinden Toros Tarım’ın Samsun Üretim Tesisi’nde yatırımına başladığı, yeni bir sülfürik asit tesisi
kurulması, mevcut iki adet fosforik asit tesisinin geliştirilerek üretim kapasitesinin yükseltilmesi ve mevcut NPK
tesisinin yenilenmesine ilişkin proje de, Tekfen İnşaat tarafından gerçekleştirilmektedir. EPC olarak üstlenilen
projenin 2014 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Bakû-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nın Türkiye kısmının onarım ve geliştirme işleri 2009 yılından bu
yana Tekfen İnşaat’a emanet edilmiştir. BTC Tamir İşleri Projesi, 2013 yılı içinde verilen iş emirleri kapsamında
düzenli olarak devam etmiş ve söz konusu işler planlanan süreleri içinde teslim edilmiştir. Ayrıca, BTC Boru Hattı
kapsamında 2013 yılı içinde ihaleye açılan üç yıllık yeni “Onarım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Toplam 136 milyon
ABD doları mertebesinde gerçekleşmesi beklenen proje, daha önce olduğu gibi idare tarafından peyderpey
yayınlanacak “iş emirleri” yoluyla yürütülecektir.
Önümüzdeki dönemde Türkiye’de başlaması beklenen yeni petrol, doğalgaz ve enerji yatırımları, Tekfen’in
Türkiye’deki proje sayısını daha da artırma fırsatları içermektedir. SOCAR’ın İzmir Aliağa’da kuracağı Star
Rafinerisi, Tekfen İnşaat için önemli bir iş potansiyeli oluşturmaktadır. Rafineriyi inşa edecek ortak girişimin lideri
olan Técnicas Reunidas firması ile Tüpraş’ta gerçekleştirilen verimli işbirliğinin, Star Rafinerisi’nde de sürmesi
arzu edilmektedir. Diğer taraftan, Azerbaycan ile Türkiye arasında 2011 sonunda mutabakat zaptı imzalanan ve
Haziran 2012’de hükümetler arası imzaların atıldığı Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP),
Türkiye dışında Azerbaycan ve Gürcistan’da da Tekfen İnşaat’a yeni iş fırsatları yaratması beklenmektedir. Projenin
toplam 7 milyar dolarlık bir yatırımla, beş yılda hayata geçirilmesi beklenmektedir.
Taahhüt Grubu
2013 Yılı Gelişmeleri ve
Potansiyel Projeler
Kuzey Afrika

Tekfen İnşaat’ın 2004 yılından bu yana iş yaptığı Kuzey Afrika, dünyada Arap Baharı’nın etkilerinin en fazla
hissedildiği yerlerden biri olarak halen istikrar arayışı içindedir. Libya’da 2011 başında çatışmaların patlak
vermesi üzerine dondurulan ve Sahra Çölü’nün altındaki yeraltı sularının 4 metre çapındaki dev borularla
Akdeniz sahil şeridindeki yerleşim alanlarına taşınmasını içeren “Man Made River” (Yapay Nehir) projesinin
Tekfen tarafından üstlenilen Al Kufra-Tazerbo bölümünde faaliyetlerin yeniden başlatılabilmesi için 2013
yılında Libya otoritesiyle görüşmelere devam edilmiştir. Geçmiş alacakların ödenmesi, zararların karşılanması
ve yarım kalmış işlerin tamamlanmasına yönelik umutlar artarak sürmektedir.

Tekfen’in Kuzey Afrika’daki faaliyetleri bakımından önemli bir yere sahip olan Fas’ta sürdürülen projelerden,
yıllık 850 bin ton kapasiteli iki adet DAP (Diamonyum Fosfat) gübre tesisi, 31 Mayıs 2013 tarihinde başarıyla
tamamlanarak işverene teslim edilmiştir. Khouribga bölgesindeki madenlerden çıkarılan fosfat cevherinin
çamur haline getirildikten sonra deniz kıyısındaki Jorf Lasfar liman bölgesine taşınmasını sağlayacak boru hattı
işinde projenin 2014 yılı 1. çeyreğinde tamamlanması planlanmıştır.
31
Taahhüt Grubu
Faaliyet Bölgeleri
 Yıl boyunca çalışmalarını 8 ülkede sürdüren Tekfen İnşaat, 2013 sonu itibariyle 3 milyar ABD doları tutarında
kalan iş miktarına sahiptir. Temel olarak Hazar Bölgesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika olarak üç ana coğrafyada
yoğunlaşan bu portföy, Türkiye dışında Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Libya*’yı
kapsamaktadır.
 Grubun Derince, Ceyhan ve Bakü’de (Azerbaycan) olmak üzere 3 adet imalat tesisi bulunmaktadır.
* Sunum tarihi itibariyle Taahhüt Grubu’nun Libya’daki faaliyetleri dondurulmuştur.
32
Kalan İş Miktarı
(“Backlog”) 31 Aralık 2013
Taahhüt Grubu
Proje
Çiftehan-Pozantı Otoyolu
BTC Boruhattı İyileştirme İşleri
BTC Boruhattı Bakım ve İyileştirme İşleri
Tüpraş-Fuel Oil Dönüşüm Projesi İzmit Rafinerisi
Toros Tarım Samsun Fabrikası Yatırım Projesi*
Çelik Modül Temini ve İmalatı
Çelik Modül Temini ve İmalatı
TÜRKİYE TOPLAM
Güney Yoloten Gaz Sahası Projesi Paket 2 & 3A
TÜRKMENİSTAN TOPLAM
SOCAR Yeni Yönetim Binası
Deniz Üstü Petrol Platformu Modül Yapılarının İmalat ve Montajı
Bakü Olimpiyat Stadı Projesi
Şah Deniz Faz 2 Deniz Üstü Platformların İmalat ve Montajı
Sangaçal Terminali
AZFEN Projeleri**
AZERBAYCAN TOPLAM
Propilen Oksid Proses Ünitesi
SUUDİ ARABİSTAN TOPLAM
OCP Boru Hattı Projesi Khouribga- Jorf Lasfar
FAS TOPLAM
Katar Ana Yollar, Kuzey Otoyolu Projesi 2. & 3. Fazlar
Katar Ana Yollar İlave İşleri
QAPCO LDPE3 Düşük Yoğunluklu Polietilen Tesisi
Kuzey Otoyolu - Yan Yollar Mühendislik ve İnşaat İşleri
KATAR TOPLAM
Büyük Yapay Nehir Projesi - Al Kufra - Tazerbo Su İletim Sistemi
LİBYA TOPLAM
Rumalia Saha Geliştirme Projesi Mühendislik ve Proje Yönetim Hizmetleri
IRAK TOPLAM
TOPLAM
Ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Tahmini
Bitiş Tarihi
15.10.2014
31.03.2014
10.09.2016
09.09.2014
07.11.2014
07.11.2014
08.12.2014
Türkmenistan
31.12.2013
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
30.09.2014
20.04.2014
28.02.2015
31.12.2017
15.10.2017
S. Arabistan
05.01.2015
149.826.676 $ 149.826.676 $
Fas
01.04.2014
433.867.013 $ 433.867.013 $
Katar
Katar
Katar
Katar
30.09.2013
25.02.2014
30.06.2012
25.06.2016
792.756.364
95.991.781
166.348.917
592.030.028
Libya
Beklemede
486.461.084 $ 325.928.926 $
Irak
30.06.2014
213.130.573 $ 213.130.573 $
Not: “Tahmini bitiş tarihi” işin mekanik tamamlanma tarihini ifade etmektedir.
*Holding’in konsolide cirosuna dahil edilmemektedir.
** Özkaynaktan pay alma yöntemiyle konsolidasyona dahil edilmektedir.
33
Cari Kontrat
Değeri
318.970.115 $
102.061.732 $
136.200.000 $
497.463.416 $
176.224.332 $
13.267.742 $
26.302.112 $
Tekfen Payı
225.352.386 $
102.061.732 $
136.200.000 $
497.463.416 $
176.224.332 $
13.267.742 $
26.302.112 $
315.493.170 $ 315.493.170 $
348.145.408
206.799.725
717.792.893
262.365.978
369.395.209
1.761.574.939
$
$
$
$
$
$
348.145.408
206.799.725
717.792.893
262.365.978
369.395.209
704.629.976
$
$
$
$
$
$
$ 792.756.364 $
$ 95.991.781 $
$ 166.348.917 $
$ 592.030.028 $
Gelir Bazlı
Tamamlanma Kalan Miktar
Oranı
(ABD $)
95,9%
9.277.222
98,5%
1.547.057
0,0%
136.200.000
69,9%
149.684.562
21,8%
137.765.254
0,0%
13.267.742
26.302.112
0,0%
474.043.949
89,1%
34.404.721
34.404.721
66,1%
118.051.105
98,6%
2.846.167
44,8%
396.318.251
0,0%
262.365.978
0,0%
369.395.209
27,7%
509.108.606
1.658.085.316
29,6%
105.416.366
105.416.366
90,6%
40.701.625
40.701.625
96,4%
28.724.060
78,9%
20.269.877
98,2%
3.067.922
15,6%
499.758.064
551.819.923
70,0%
97.898.859
97.898.859
83,1%
35.917.805
35.917.805
2.998.288.564
Taahhüt Grubu
Büyüme
Kalan İş Miktarı (“Backlog”) (milyon ABD$)
Yurtdışı
Yurtiçi
2.998
3.000
2.500
2.005
2.000
1.694
1.000
500
0
744
175
685
201
726
242
569
484
484
1.535
535
167
368
501
264
237
1.830
1.740
1.461
1.500
1.350
2.150
2.522
1.333 1.259
1.449 1.589
1.794
1.668
1.257 1.225
555
561
476
111
75
72
36
34
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
159
 2013 yılı içinde yeni alınan ve tamamlanan işlerin etkileri gözönüne alındığında Grubun 31 Aralık 2013
itibariyle backlogu bir yıl öncesine göre yaklaşık %40 oranında artarak, 3 milyar ABD Dolarına
yükselmiştir.
 31 Aralık 2013 itibariyle yurtdışındaki kalan iş miktarı tüm işlerin %84’ünü oluşturmaktadır.
34
Taahhüt Grubu
Devam Eden Projeler
Coğrafi Bölgeler Bazında Kalan İş Miktarı
(“Backlog”) Dağılımı
Hazar
Bölgesi
56%
Türkiye
16%
Orta
Doğu
23%
Kuzey
Afrika
5%
Bölge
Hazar Bölgesi
Orta Doğu
Türkiye
Kuzey Afrika
Toplam
35
Milyon $
1.692
693
476
139
2.998
Proje Türüne Göre Kalan İş Miktarı
(“Backlog”) Dağılımı
Endüstriyel
Tesisler
54%
Boru
Hattı
9%
Proje Türü
Endüstriyel Tesisler
Otoyol
Bina
Boru hattı
İmalat İşleri
Toplam
Bina
17%
İmalat
İşleri
Otoyol 1%
19%
Milyon $
1.610
558
514
276
40
2.998
Faaliyet Geliri &
FAVÖK Marjı
Taahhüt Grubu
Satışlar (Milyon TL) ve FAVÖK Marjı (%)
3.000
Ciro
Marj
2.500
15%
13,2%
2.395 2.327 2.445
12,0%
12,7%
8,5%
2.000
5,1%
1.073 1.031
10%
1.864
7,3%
1.500
9,3%
11,2%
1.319
6,8%
1.341
1.111
5%
5,9%
1.000
545
534
500
 2012 yılında %5,9 olan FAVÖK
Marjı, 2013 yılında -%4,3 olarak
gerçekleşmiştir.
 Projelerin başlangıç aşamasında
beklenen proje sonu FAVÖK Marjı proje
bazında bakıldığında %10 ile %25
arasında değişebilmektedir.
 Efektif vergi oranı proje bazında %0 %35 aralığındadır.
0%
0
-4,3%
-500
-5%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014B
 2013 yılında FAVÖK yaklaşık 100 milyon TL negatif, FAVÖK marjı -%4,3 olarak gerçekleşmiş, yaklaşık 217
milyon TL’lık net dönem zararı oluşmuştur. Söz konusu zarar, Taahhüt Grubu’nun Fas ve Türkmenistan’da devam
eden boru hattı projelerinde ortaya çıkmıştır. Bu zarara yol açan faktörler, 2013 yılı içerisinde ortaya çıkan
beklenmedik proje değişiklikleri ve bu değişikliklere bağlı olarak katlanılan ek maliyetler, süre uzaması kaynaklı artan
işçilik ve genel giderler gibi sebepler olup, bu sebepler nedeniyle ortaya çıkan olumsuz etkinin büyüklüğü yaklaşık
234 milyon TL’dır.
36
 2013 Yılı Genel Değerlendirme
 2013 Yılı Konsolide Mali Tablolar
 2014 Yılı Beklentileri
 Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler

37
Tarımsal Sanayi Grubu
Tarımsal Sanayi Grubu
Gelişmeler
GÜBRE
Dünyadaki Gelişmeler
 2013 yılı genelinde gübre fiyatları düşüş eğilimi göstermiştir. Aralık ayında üre, amonyum sülfat ve
amonyum nitrat fiyatları dip seviyelerinden dönerek artış kaydetmiştir.
 Gübre fiyatlarındaki düşüş eğiliminin ana sebepleri Çin’in gübre arzındaki artış, Hindistan’ın gübre
talebindeki düşüş ve potas piyasasında Rusya-Beyaz Rusya ihracat birliği BPC’nin son bulmasıdır.
Türkiye’deki Gelişmeler
 2013 yılı gübre tüketimi 2012 yılına göre %9 artarak 5,8 milyon tona ulaşmıştır. 2014 ilkbahar
sezonuna yönelik erken satışların etkisiyle Kasım-Aralık aylarında tüketim rakamları normal
seviyelerin üzerinde gerçekleşmiştir.
 2013’ün son aylarında ülke genelinde yağış normal seviyelerin altında kalmıştır. 2014 yılının ilk
aylarında da devam eden kuraklığın 2013/2014 tarım sezonunu olumsuz etkileme olasılığı vardır.
38
Yurtiçi Gübre
Satışları ve Pazar Payı
Toros Tarım
Çeyrek Dönem
33%
600
1.000 Ton
500
400
386
10
300
200
376
30%
2.000
25%
20%
418
5%
0
0%
2013/4Ç
Toplu Satışlar
1.500
Pazar Payı
35%
30%
1.612
70
28%
1.615
91
30%
25%
20%
15%
1.000
1.542
10%
100
Bayi Satışları


2.500
15%
2012/4Ç

28%
432
14
35%
1.000 Ton
700
Kümülatif
1.524
500
10%
5%
0
0%
2012
2013
Bayi Satışları
Toplu Satışlar
Pazar Payı
Son çeyrekte 2014 ilkbahar sezonuna yönelik erken satışların artmasına paralel olarak satış miktarı 2012 yılının
aynı dönemine göre artmıştır.
Kümülatif dönemde ise satış miktarı 2012 yılı ile aynı seviyede gerçekleşmiştir.
Fakat iki dönemde de tüketim artışı daha fazla olduğundan pazar payında düşüş olmuştur.
39
Toros Tarım
Yurtiçi Gübre Satışları
Çeyrek Dönem (1.000 Ton)
Kümülatif (1.000 Ton)
2012/4Ç
2013/4Ç
2012
2013
666 673
226 239
347 336
338
286
5

154
106 139
50 55
48 51 43 54
8
13 24
54 55 65
1
1
3
AN33 gübresinde ilk yarıyılda koşulların ekonomik olmaması nedeniyle tedariğin yetersiz kalması sonucu
CAN ve AN satış miktarında düşüş yaşanmıştır.
40
5
Toros Tarım
Yurtiçi Satış Fiyatları
Çeyrek Dönem (ABD $/ton)
2012/4Ç Ort.
Kümülatif (ABD $/ton)
2013/4Ç Ort.
2012 Ort.
2013 Ort.
616
496
623
486
459
315 295
469
464
413
373
364 344
530
524
292
416
381 382
325 342
282 276
219
AN 26
AN 33
AS
ÜRE
ORTALAMA FİYAT (ABD$/TON)
41
DAP
KOMPOZE
AN 26
AN 33
AS
ÜRE
DAP
2012/4Ç
2013/4Ç
fark
2012
2013
fark
450
374
-17%
429
405
-6%
KOMPOZE
Toros Tarım
Gübre Üretimi
Çeyrek Dönem (1.000 ton)
2012/4Ç
Kümülatif (1.000 ton )
2013/4Ç
2012
2013
1.423
1.408
337
300
81
64
78
664656
148
109
100
306 265
297
328
156 159
30 27
AN 26


AN 33
DAP
KOMP
Toplam
Üretim
AN 26
AN 33
DAP
KOMP
Toplam
Üretim
Talep doğrultusunda AN26 yerine AN33 üretimi gerçekleştirildiğinden AN26 üretim miktarı düşmüştür.
Kompoze gübrelerde satış miktarındaki düşüş eğilimi ve asgari stok tutma politikası sebebiyle son çeyrekte
üretim düşük gerçekleşmiştir.
42
Toros Tarım
ÜRÜN ÇEŞİDİ
AN26
NPK
NPK/DAP
TOPLAM*
FABRİKA
MERSİN
CEYHAN
SAMSUN
* Ağırlıklı ortalama kapasite kullanım oranı
43
Kapasite Kullanımı
KAPASİTE
(1.000 Ton/yıl)
660
660
527
1.847
KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)
2012/4Ç
98
81
41
77
2013/4Ç
103
53
45
70
2012
104
80
62
83
2013
103
79
63
83
Toros Tarım
Gübre İthalatı
Çeyrek Dönem (1.000 ton)
2012/4Ç
Kümülatif (1.000 ton)
2013/4Ç
2012
2013
189
59
171
41
35
87
27
95
62 63
17
0
AN33

44
15
19
4
AS
28
2 0
ÜRE
Diğer
3 3
Toplam
İthalat
AN33
AS
ÜRE
Artan talep doğrultusunda ithal gübrelerin tedarik miktarları 2012 yılına göre artmıştır.
Diğer
Toplam
İthalat
Tarımsal Sanayi Grubu
Elleçlenen Tonaj ve
Kiralanan Kapasite
TERMİNAL HİZMETLERİ
Elleçlenen Tonaj (1.000 ton) - Kümülatif
2012
Kiralanan Kapasite (1.000 m3) - Kümülatif
2013
2012
2013
5.359
4.480
1.076
384
Dökme Katı/Sıvı - Genel Kargo*

Petrol Ürünleri
Dökme katı/sıvı yüklerde 2012 yılına göre düşüş beklenenden fazla olmuştur. Kurda yaşanan gelişmeler
neticesinde kömür piyasasında belirsizlik oluşmuş, Samsun’da faaliyet gösteren kömür firmalarının ithalat
miktarları beklenenden düşük gerçekleşmiştir.
Ceyhan’da ise taş ve cevher ürün grubunda hizmet verilen şirketlerin ihracatlarının beklenenden düşük
gerçekleşmesi terminalde elleçlenen tonajı olumsuz etkilemiştir.
Petrol ürünleri kiralanan kapasitede iyileşme beklenenden iyi olmuştur. 2012 yılında %14 olan doluluk olanı
2013 yılında %40’a çıkmıştır.


* Petrol ürünlerinin elleçlenen tonajı dahil değildir.
45
Ciro, FAVÖK
& Net Kar
Tarımsal Sanayi Grubu
357
372
20
16
Milyon TL
31
337
2012/4Ç
Tarımsal



356
2013/4Ç
Terminal
Milyon TL
8
Net Kâr
27
6
Milyon TL
FAVÖK
Ciro
29
23
6
23
21
17
2012/4Ç
2013/4Ç
2012/4Ç
Tarımsal
Terminal
5
Tarımsal
24
2013/4Ç
Terminal
Son çeyrekte gübre satış miktarındaki artışa paralel ciro artmıştır.
Gübre fiyatlarında sene boyunca devam eden düşüş eğilimi dördüncü çeyrekte de devam etmiş ve gübre satış
fiyatları ile hammadde fiyatları arasındaki denge üreticilerin aleyhine gelişmiştir. Bu sebeple, FAVÖK
beklendiği üzere 2012 yılının son çeyreğine göre düşmüştür.
Net kâr, Samsun İşletmesindeki yatırımların aldığı “Büyük Ölçekli Yatırım” teşviki kaynaklı pozitif vergi
etkisi sebebiyle beklenenden yüksek gerçekleşmiştir.
46
Ciro, FAVÖK
& Net Kar
Tarımsal Sanayi Grubu
FAVÖK
Ciro
1.357
2012
Tarımsal


69
1.354
2013
Terminal
137
117
27
30
110
87
2012
Tarımsal
2013
Terminal
Milyon TL
Milyon TL
67
1.423
Milyon TL
1.424
Net Kâr
116
18
63
98
23
40
2012
Tarımsal
2013
Terminal
Gübre fiyatlarında sene boyunca devam eden düşüş eğilimi neticesinde gübre satış fiyatları ile hammadde
fiyatları arasındaki denge üreticilerin aleyhine gelişmiştir. Bu sebeple, FAVÖK beklendiği üzere 2012 yılına
göre düşmüştür.
TL’nin ABD Doları karşısında yıl genelinde değer kaybı yaşaması net kârı olumsuz etkilemiştir.
47
Toros Tarım
2014 Beklentileri
Gübre Faaliyeti
 Yurtiçi satış miktarı: 1,7 milyon ton
 Pazar payı: %31
 Yurtiçi ortalama satış fiyatı: $355/ton
 Kapasite kullanım oranı: %85
Terminalcilik Faaaliyeti
 Dökme Katı/Sıvı-Genel Kargo* elleçleme tonajı: 4,65 milyon ton
 Petrol ürünlerinde doluluk oranı: %41
* Petrol ürünlerinin elleçlenen tonajı dahil değildir.
48
Ciro, FAVÖK,
Net Kâr Beklentileri
Tarımsal Sanayi Grubu
FAVÖK
Ciro
1.354
2013
Tarımsal
49
75
1.333
2014B
Terminal
117
111
30
31
87
80
2013
2014B
Tarımsal
Terminal
Milyon TL
Milyon TL
69
1.408
Milyon TL
1.423
Net Kâr
63
23
80
21
40
59
2013
2014B
Tarımsal
Terminal
 2013 Yılı Genel Değerlendirme
 2013 Yılı Konsolide Mali Tablolar
 2014 Yılı Beklentileri
 Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler

50
Emlak Geliştirme Grubu
Tekfen Emlak Geliştirme Grubu*
Emlak Geliştirme Grubu
Organizasyon
Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme, Proje
Yönetimi, Varlık Yönetimi
Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş.
Faaliyet Alanı: Tesis İşletme Yönetimi
Tekfen Gayrimenkul YatırımA.Ş.
Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme
* Tekfen Oz Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 2013 yılının Mart ayı içinde tüm varlıkları ile birlikte satılmıştır.
51
Emlak Geliştirme Grubu
Projeler
Proje
Proje
Tipi
Konum
Proje
Başlangıç
Tarihi
İzmir Karma Kullanım
Karma
İzmir
Oca 13
Haz 17
254*
Esenyurt Projesi
Konut
İstanbul
May 13
Haz 16
231
Proje
Bitiş Tarihi
Toplam
FONKSİYONA GÖRE DAĞILIM (m²)
Proje
Konut
Satılabilir/
Kiralanabilir
Alan*
Ofis
Satılabilir/
Kiralanabilir
Alan*
Perakende
Satılabilir/
Kiralanabilir
Alan*
İzmir Projesi
25.000
10.000
30.000
Esenyurt Projesi
170.000
-
3.000
* Rakamlar toplam içinde Tekfen payını gösterir.
52
Tahmini Proje
Büyüklüğü
(Milyon ABD Doları)
485
Emlak Geliştirme Grubu
Devam Eden Projeler
İzmir Karma Kullanım
Genel Bakış:
 Rönesans Grubu ile % 50 ortaklıkla geliştirilmekte
Çok fonksiyonlu (rezidans, ofis ve alışveriş merkezi),
İzmir’in en büyük gayrimenkul projesi
Proje Büyüklüğü: 508 milyon $
Tekfen Payı: 50%
Proje Özeti :
 Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: (Tekfen Payı)
Konut: 25.000 m², Ev Ofis: 10.000 m², AVM: 30.000 m²
 Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç2/2014 Bitiş: Ç2/2017
Modern kent planlamasına örnek teşkil edecek, Egeli yaşam
kültürüne, iklimine hitap edecek tasarım
Yatırım Gerekçeleri :
Kentin planlanan ve gelişen Merkezi İş Alanı’nda
Liman Arkası’nda, otoyolların kesiştiği noktada, İzmir’in tüm
ilçelerinden kolay ulaşılabilir, merkezi konumda
1/1000 uygulama imar planlarının onaylanma
süreci devam etmektedir. Proje tasarımı ve
mühendislik çalışmaları devam etmektedir.
53
Emlak Geliştirme Grubu
Devam Eden Projeler
Esenyurt Konut Projesi
Genel Bakış:
 Mayıs 2013’te satın alınan 56.800 m² arsa üzerinde
geliştirilmekte
 1.400’e yakın konut ve perakende ünitelerinden oluşacak
projenin inşaat ruhsatı Aralık 2013’te alındı.
Proje Büyüklüğü: 231 milyon $
Tekfen Payı: %100
Proje Özeti :
 Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı:
Konut: 170.000 m², Perakende: 3.000 m²
 Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç1/2014 Bitiş: Ç2/2016
 Toplu konut geliştirmede Tekfen vizyonu ve standartları
korunarak fark yaratacak bir yaşam alanı planlanmaktadır..
Aralık 2013’te inşaat ruhsatı alınmıştır. Tasarım
geliştirme ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.
Satışa 2014’ün ikinci yarısı başlanması
planlanmaktadır.
54
Yatırım Gerekçeleri :
 Gelişen ulaşım altyapısı ve şehrin büyüme dinamikleri
nedeniyle tercih edilen bir bölge olan Esenyurt’ta, E5 karayolu
ile TEM bağlantı yolu kavşağında yer almaktadır.
 Konut talebinin en yüksek olduğu orta gelir grubu
hedeflenmektedir.
Emlak Geliştirme Grubu
Tekfen Services
İşletme Yönetimi
 Tekfen Tower, Taksim Residences, Tekfen Sitesi,
Yalıkavak Tekfen Evleri, Levent Ofis ve S-Cafe
işletme yönetimi Tekfen Services markası ile Tekfen
Turizm ve İşletmecilik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
 Emlak Geliştirme Grubu’nun devam eden
projelerinde ve potansiyel projelerinde de işletme
yönetiminin Tekfen Services tarafından yapılması
planlanmaktadır.
 Tekfen Services profesyonel işletme yönetimi ile
Emlak Geliştirme Grubu projelerine değer katmaktadır.
55
Emlak Geliştirme Grubu
Varlıklar
 Tekfen Holding Akmerkez ve Tekfen Tower’da sahibi olduğu ofis katlarından kira geliri elde
etmektedir.
 Tekfen Tower toplam 33,000 m² kiralanabilir alana sahiptir. Bunun %21’i grup şirketleri
tarafından kullanılırken, geri kalan kısmı çeşitli kurumlara kiralanmaktadır.
 Tekfen Tower’a ilişkin olarak, toplam olarak bakıldığında 2011’de 9,7 milyon ABD Doları,
2012’de 10,6 milyon ABD Doları olan Tekfen Tower kira gelirleri, 2013’de 11,4 milyon ABD
Doları olarak gerçekleşmiştir.
56
Yasal Uyarı
Tekfen Holding A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanan bu sunum (“Sunum”) Şirket
hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunum’un içeriği Şirket tarafından
kamuoyuna açıklanan bilgilere ve Şirket yönetiminin sağladığı verilere dayanmaktadır.
Şirket, Şirket yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar Sunumda yer alan
bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar nedeniyle hiçbir sorumluluk
kabul etmemektedir. Bu Sunumda yer alan bilgiler Şirket hisse senetlerinin satılması veya
ihraç edilmesiyle ilgili veya satın alınması veya satın alma taahhüdünde bulunulması için
bir çağrı veya teklif niteliği taşımaz. Menkul kıymetlere yatırım yapan ya da yapmayı
düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını kendi bağımsız inceleme ve
değerlendirmeleri ile sonuçlandırmalıdır. Şirket beklentilerine ilişkin Sunumda yer alan
bilgiler, Şirket yönetimince şimdiki ve gelecekteki faaliyetlere ilişkin çok sayıda varsayıma
dayandırılarak hazırlanmış olup, bu bilgiler yapılan varsayımlardaki değişikliklerden
etkilenebilirler ve hatta bu varsayımlar hiçbir zaman meydana gelmeyebilir. Bu Sunumda
yer alan geleceğe yönelik tahminler, sadece bu Sunumun yapıldığı tarih için geçerlidir.
Tekfen Holding yeni bilgi, olay ve diğer sebeplerden dolayı Sunumdaki beklentilerde
ortaya çıkabilecek güncelleme veya değişiklikler konusunda herhangi bir yükümlülük
üstlenmemektedir.
57
İletişim
 Tüm Sorular ve Rapor Talepleri için:
Çağlar Gülveren, CFA - Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü
e-mail: [email protected]
Tel: +90 212 359 3420
 Taahhüt Grubu için:
Fatih Bahçeci, Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Kontrol
e-mail: [email protected]
Tel: +90 212 359 3583
 Tarımsal Sanayi Grubu için:
Canan Şenkut, Yatırımcı İlişkileri Şefi
e-mail: [email protected]
Tel: +90 212 357 0193
 Emlak Geliştirme Grubu için:
Ayşe Turalı, Genel Müdür Yardımcısı
e-mail: [email protected]
Tel: +90 212 359 3703
58
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content