close

Enter

Log in using OpenID

Alevi-Bektasilerin sorunlari ve cözümlerine iliskin rapor

embedDownload
Alevi KÜLTÜR Enstitüsü
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN
SORUNLARI VE
ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
[2013 Yılı itibariyle Türkiye’de Alevi ve
Bektaşi inançlı toplumun durumu ve
düşünceleri ile ilgili
bilimsel araştırma raporudur]
Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü
Bilim Kurulu
[13 Ağustos, 2013]
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
İÇİNDEKİLER
A.
Giriş
B.
Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsünün Amacı ve Çalışmaları
C.
Raporun Yazılmasının Gerekçesi
D.
Raporun Yöntemi
E.
Sorun ve Çözüm Önerileri
a.
Güven Eksikliği ve Diyalog Sorunu
b.
Diyanetin Yeniden Yapılanması Sorunu
c.
Din Eğitimi Sorunu
d.
Cemevlerinin İbadet Yeri Kabul Edilmeyişi Sorunu
e.
Alevi ve Bektaşilerin Kendi Kültürlerine Yönelik Bilgilendirilmeleri Sorunu
F.
Enstitümüz Bilim Kurulunun Saptamaları
a.
Alevilik ve Bektaşilikle İlgili Yeterince Bilimsel Araştırma Yapılmamıştır
b.
Alevilik ve Bektaşilik Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yeterli Değildir
c.
Tanıtım Çalışmaları Yeterli Değildir
d.
Kutsal Ziyaret Yerlerinin Rekreasyonu yapılmamıştır
e.
Birlik ve Beraberliği Destekleyici Çalışmalar Eksiktir
f.
Ortak Kültür Değerlerimiz Yeterince Korunmamaktadır
G. Sonuç
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
A- Giriş
Alevi Bektaşi inancı, merkezine insanı alan ve insanın bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak niteliklerini geliştirmeyi amaç edinen bir İslam yorumudur. Düşüncenin kavramlarına girdiğimiz zaman yaratılışın özünün insan olduğu, yaratıcıya duyulan sevginin her şeyin üstünde tutulduğunu görürüz. Bu düşüncelerin analizi, bizi batıda aydınlanma çağı sürecindeki hümanist düşüncelere kadar götürmektedir. Batı aydınlanmasından yaklaşık 300 yıl kadar önce
Horasan’da geliştirilen İslam düşüncesi içindeki insan sevgisinin bütün canlılığı ile yaşaması son derece dikkat çekicidir. Alevi Bektaşi inancı bu düşünceleri
Anadolu’ya taşıyan, burada olgunlaşmasını sağlayarak 13. Yüzyılda Anadolu
aydınlanmasını hazırlayan geleneğin günümüzdeki devamıdır. Anadolu’nun
yedi yüzyıl içinde geçirdiği sosyal, siyasal ve kültürel büyük çalkantılara rağmen halen Anadolu kırsalında bu düşünceler bütün canlılığı ile yaşamakta
ve evrensel bir değer olarak insanlığın dikkatlerine sunulmayı beklemektedir.
Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre, Pir Sultan, Şah Hatayi
ve daha birçok Horasan ve Rum ereni Anadolu’da sevginin, barışın ve kardeşliğin hamurunu yoğurmuşlar, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika’da bu ışık, yüzyıllardır aydınlatma görevini sürdürmüştür. Bu düşünce öncelikle insanın kendisini
tanımasını, eksikliklerini gidererek kendisini arıtmasını esas almaktadır. Bu
süreç ile, insan-ı kamil niteliğinde bireyler yetiştirerek, toplum-u kamil (erdemli insanlardan oluşan bir toplum) oluşturmak amacındadır. Bu yüzdendir
ki “Okunacak en büyük kitap insandır” ilkesi ile hareket edilir. Din, dil, ırk ve
cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün insanlara saygıyı ve sevgi esas alınır. Hatta
yaratılmış her şey, yaratıcısı yüzünden sevilir ve saygı duyulur.
Batı aydınlanmasının da kaynağını oluşturan bu düşüncelere günümüzde
hem ülkemizin hem de bütün insanlığın ihtiyacı vardır. Tarihin derinliklerinden gelen bu güzellikleri yaşatmamız ve bütün insanlığa yaygınlaştırmamız
gerekir.
5
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
Bilimsel doğrular çerçevesinde ve ön yargılardan arınmış bir şekilde kaynağından araştırılması ve anlaşılması halinde bir sorun gibi gösterilen bu inancın aslında toplumumuzun vazgeçemeyeceği dinamiklerinden biri olduğu
görülecektir. Bu kültürü anlamak birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirecek,
kendimize duyduğumuz saygı ve özgüveni artıracaktır.
B-
Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü’nün Amacı ve Çalışmaları:
Almanya’da 1996 yılından bu yana hizmet vermekte olan, Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü’nün birinci temel amacı hiçbir ön yargı ve değerlendirmenin
etkisinde kalmaksızın Alevi-Bektaşi düşüncesinin kaynağından ve bilimsel
doğrulara dayanarak anlaşılmasını sağlamak, elde ettiği bilgi ve bulguların
başta bilim dünyası olmak üzere geniş bir kamuoyu tarafından paylaşılmasını
olanaklı kılmaktır. Bu amaçlarında başarıya ulaşmak için kendisine titiz bir
çalışma programı yapmış, Türkiye’de veya Almanya’da hiçbir kurum ve kuruluştan yardım ve destek almaksızın kendi öz gücü ile çalışmalarını yürütmeye
özen göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir.
Enstitümüzün bünyesinde çalışan bilim adamlarının tamamı gönüllülük esasına göre çalışmakta ve şu anda Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan,
Almanya ve İngiltere’nin saygın üniversitelerinde görev yapmaktadırlar.
Enstitümüzün bu raporuna esas olan bilgi ve bulguların kaynağına gelince,
bunu şu temel noktalardan ele almak gerekmektedir:
a.
Alevi ve Bektaşi düşüncesinin kaynağına yönelik çalışmalar: Araştırma
merkezimizde görev alan bilim adamlarımızın yaptığı çalışmaların önemli bir
kısmı tarih araştırmalarına yöneliktir. Bu yüzden yapılan çalışmaların ilk basamağı olarak İslam Tarihi, Türk Tarihi ve Anadolu’ya gelişimiz ve sonrasında
günümüze kadar süren gelişmelerin tarihini oluşturan temel kitapların yer
aldığı bir ihtisas kütüphanesi kurulmuştur. Bu kütüphanede yine Alevi Bektaşi
düşüncesinin tarihine ait önemli ölçüde belge ve kaynak toplanarak tasnif
6
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
edilmiş ve değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan bulgular ise enstitümüzün çıkardığı Türkçe, Almanca, İngilizce, Arnavutça yayın yapan bilimsel dergimizde
yayınlanmakta, düzenlediğimiz uluslararası bilimsel kongrelerde bilim dünyasına sunulmaktadır.
b.
Enstitümüzün bu rapora kaynaklık yapan çalışmalarının bir kolunu
ise alan araştırmaları oluşturmaktadır. Bilim adamlarımız, Anadolu ve Balkanlarda Alevi-Bektaşi düşüncesinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde, alan
araştırmaları yapmakta, halktan toplanan sözlü tarih ve kültür unsurları ile
birlikte ellerinde bulunan belgelerin kopyalarını alarak arşivlemektedir. Arşivlenen bilgi ve belgeler yine dergimiz vasıtasıyla bütün dünya üniversitelerine
gönderilmektedir.
c.
Üçüncü önemli çalışması ise Anadolu’da geliştirdiğimiz kültürel mirasımızın tarihsel ve otantik yapısı ile yaşatılmasını sağlamaktır. Örneğin, her yıl
Anadolu ve Balkanlar’dan gelen halk ozanları, inanç önderleri ve bilim adamları ile farklı inançların mensuplarının da katılmasıyla “Hıdırellez” şenliklerle
kutlanmaktadır.
Nevruz sofraları, Hızır ve Muharrem matemi, Aşure gibi ritüelleri canlı tutarak genç kuşakların bu geleneklere katılımı sağlamaktadır. Bu etkinliklerin
pek çoğuna Alevi, Sünni geniş bir halk kitlesinin yanı sıra Almanya’da yaşayan
yabancılar da katılmaktadır. Kültürümüzün sözü geçen özelliklerinin inanç,
siyasal görüş ve etnik köken ayrımı olmaksızın insanların üzerinde yarattığı
olağanüstü etki, raporumuzda yer alan düşüncelerin oluşmasına önemli bir
katkıda bulunmuştur.
d.
Enstitümüzün raporumuza yansıyan çalışmalarının bir kısmı ise anket
ve görüşmelere dayalı alan araştırmalarıdır. Almanya’da yaşayan Alevi Bektaşi
inancına bağlı kimselerle yüz yüze yapılan alan araştırması sonucu “kendilerini nasıl tanımladıkları?”, “inançlarını nasıl yaşamak istedikleri?” ve “beklentileri“ ana temalı sosyal antropolojik bir alan araştırması yapılmış, bu araştırma
iki yıl sürmüştür. Bunun sonuçları yine bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.
7
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
e.
Almanya’da yapılan çalışmanın benzeri bir çalışmaya esas olmak üzere Türkiye’nin saygın üniversitelerinde bu alanda çalışan bilim adamlarıyla
Ankara’da üç kez toplanılmış ve bu toplantılardan elde edilen görüş ve değerlendirmeler de raporumuzu zenginleştirmiştir.
Hazırlanan rapor için çalışmalara üç yıl önce başlanılmıştır. Bu üç yıl süresince
yukarda sözünü ettiğimiz alan araştırmalarının sonuçları da beklenilmiş elde
edilen bilgi ve bulgular hiçbir ön yargıya düşmeksizin tamamen bilimsel doğrular çerçevesinde titiz bir biçimde değerlendirilmiştir.
C-
Raporun Yazılmasının Gerekçesi:
Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü, yıllardır yaptığı bilimsel araştırma ve çalışmaların birikimi ile, bilgi bulanıklığı ve gereksiz tartışmaların ortadan kaldırılmasını bir bilimsel sorumluluk olarak düşünmektedir. Bu raporun hazırlanmasının
gerekçelerinin başında bütün bilim adamlarının üzerinde titizlikle durmaları
gereken bir bilim etiğinin yattığını belirtmeliyiz. İnsani ve sosyal bilimlerin temel vazgeçilmez değeri olan bu etik anlayışa göre, sosyal ve insani bilimlerin
amacı, insanların kendilerini ve birbirlerini daha iyi tanıyarak birbirleriyle anlaşmalarını sağlamaktır. İnsanların birbirleriyle kavga değil sevgi ve kardeşlik
duygusu ile kucaklaşmalarına katkı sağlamak bilim dünyasının vazgeçilmez
temel etik değerleri arasında yer almaktadır.
Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü’nün böyle bir raporu hazırlamasının sebepleri
arasında Türkiye ve üzerinde yaşadığımız coğrafyada ortaya çıkan gelişmeler
önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de yeni bir anayasa çalışmasının yapılması, bu çalışmanın çağdaş demokratik değerler ve insan haklarına saygılı
ve nitelikli bir anayasa olması düşüncesine katkıda bulunmaktır. Yaşadığımız
coğrafyada ortaya çıkan ve her geçen gün daha çok acı veren inanç ayrılıklarının yarattığı çatışmalar, şiddet ve öldürme olaylarının yarattığı travmaların verdiği üzüntü bu raporun yazılma gerekçelerinden biridir. Balkanlarda
ve Orta doğuda yaşanan şiddet olaylarının tahribatının gittikçe artması, ku8
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
tuplaşmaların derinleşmesi ve bunların önünün alınamaması enstitümüzün
taşıdığı yüksek sorumluluk duygusu içinde böyle bir raporun hazırlanmasını
zorunlu kılmıştır. Enstitümüz sorunların ancak doğru bilgi ve bilimsel yöntemle çözümlenebileceğine inanmaktadır.
D-
Raporun Yöntemi:
E-
Rapor, sosyolojik ve tarihsel perspektif esas alınarak tamamen bilimsel yöntemle hazırlanmıştır. Önce sorunların kökleri ile birlikte tespiti, sonra
da mevcut durum ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.
Raporumuzun yöntemi aynı zamanda Alevi Bektaşi inancının tam ve eksiksiz anlaşılması süreçlerine bağlı olarak geliştirilmiştir. Öncelikle üzerinde durulması gereken noktalardan birisi Alevi Bektaşi düşüncesinin geniş kitleler
tarafından doğru tanınması ve tam olarak anlaşılması için tarihsel süreci iyi
bilmek gerektiğidir. Tarihsel süreç ise:
a.
Konunun İslam tarihi boyutu: Din alanındaki çatışmaların en önemli sebeplerinden birisi İslam’ın erken dönemi ile ilgili bilgi boşluğudur. Mevcut çatışmaları besleyen farklı tarih algıları, uzlaşı kültürünün yaratılmasını
engellemektedir. Alevi Bektaşi düşüncesinin de, tam olarak anlaşılması için
İslam tarihindeki bazı bilgilerin tam ve eksiksiz olarak ortaya çıkarılması, toplumun bu doğrultuda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Çünkü farklı anlaşılma
biçimlerinin zenginlik olarak algılanabilmesi için, İslam ortak paydası bilincine, farklı düşünenlerin ötekileştirilmemesine ihtiyaç vardır. Farklılıklar, ötekileştirme / dışlama olmadığı müddetçe elbette zenginlik kaynağıdır. Tarih
algısının sağlıklı olmayışı, İslam’ın erken döneminde yaşanan pek çok şeyin,
hatta gelenekllerin din gibi algılanmasına yol açmıştır. İslam’ın erken döneminin bilimsel yöntemlerle doğru anlaşılması, geçmişin kutsallaştırılmasını önleyeceği gibi, hem bir din olarak İslam’ın, hem de tarihin doğru anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır. Raporumuz İslam tarihi, özellikle de erken dönemle ilgili
bilimsel bilgilere dayalı olarak hazırlanmıştır.
9
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
b.
Alevi Bektaşi düşüncesinin tam olarak anlaşılması için İslam tarihindeki bazı bilgilerin tam ve eksiksiz olarak ortaya çıkarılması, toplumun bu
doğru bilgilerle bilgilendirilmesi gerekmektedir. Çünkü anlayış farklılığının
oluşmasının temel sebeplerinden birisi İslam tarihinde oluşan bazı anlayış
farklılıkları ve bu anlayış farklılıklarının bazen acımasız bir soy kırım haline
dönüşen travmalarıdır. Bunlar arasında Haşimoğulları ve Ümeyye oğulları arasındaki İslam tarihi öncesine kadar giden rekabet, hilafet, Kerbela ve
sonrasında gelişen olaylar, Emevi ve Abbasi tarihinin bazı dönüm noktaları
yatmaktadır.
c.
Konunun Türk Tarihi Boyutu: İslamiyet’in İran, Horasan ve Orta Asya’da yayılmaya başlaması ile birlikte gelişen olayların tam ve eksiksiz bilinmesi gerekmektedir. Bu alanda ortaya çıkan bilgi eksiklikleri de Alevi-Bektaşi
düşüncesinin anlaşılmasını ciddi olarak engellemekte tahminlere dayanan
yorumlar bilimsellikten uzak bir biçimde tartışılmaktadır. Bu bölgede oluşan
İslam yorumu ile Hz. Ali’nin Horasan’ın yönetiminden sorumlu olması, bu dönemde Horasan’ın bir Türk bölğesi olması, bu bölgenin ilk valilerini atamış
olması, Kerbela olayından sonra Hz. Ali soyundan gelen seyitlerin ve şeriflerin özellikle bugün Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve İran
tarafından paylaşılmış olan Horasan topraklarında İslam yorumunu anlatmış
olmaları, bu bölgede yaşayan toplulukların üretim biçimleri ve yaşam tarzları
Alevi Bektaşi düşüncesinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Raporumuzda izlediğimiz yöntem ve sunduğumuz bilgiler Alevi Bektaşi düşüncesinin bu boyutu ile ilgili bilgilere dayanmaktadır.
d.
Anadolu Tarihi Boyutu: Alevi Bektaşi inancının oluşmasındaki en
önemli süreçlerden biri de Horasan üzerinden 10.-13. Yüzyıllar arasında Anadolu’ya yapılan yoğun göçlerdir. Bu göçlerin kültürel yapımızda çok önemli
etkisi oluşmuştur. Konu iki bakımdan ele alınabilir. Bunlardan birincisi, Anadolu’ya gelen topluluklar belirli bir sistem içinde ve kendilerine “Horasan
Erenleri” adı verilen ve Hoca Ahmet Yesevi’nin öğrencileri olduklarını söyle10
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
yen inanç önderleri ile birlikte gelmişlerdir. Bu inanç önderlerinin Anadolu’da
yetiştirdiği öğrencilerine ise “Rum Erenleri” adı verilmektedir. Rum erenleri
ise sadece Anadolu’da değil Balkanlardan Macaristan’a kadar; Afrika’da Mısır,
Tunus ve Cezayir’e kadar dağılarak düşüncelerini yaymışlardır ve bu bölgelerde halen saygıyla anılmaktadırlar. Alevi Bektaşi inancını tam olarak anlamak
için onların düşüncelerini, yaşam biçimlerini ve olaylara bakış açılarını çok iyi
bilmek gerekmektedir. Çünkü şu anda yaşadıkları bölgelerde inancı ne olursa olsun o yörelerdeki insanların saygıyla andıkları, hatta türbelerini ziyaret
ettikleri bu inanç önderleri sadece Alevi Bektaşi kültürünün anlaşılması bakımından değil, ulusal kültürümüzün gücü ve etkisinin anlaşılması bakımından
önemlidir.
Buna, günümüzde çok kimse tarafından bilinmeyen üç örnek verebiliriz.
Bunlardan birincisi Gül Baba’dır. Gül Baba Galatasaray Lisesinin kuruluşunu
ll. Beyazit’a öneren bir inanç önderi olarak bilinir. Gül Baba Aynı zamanda
Budapeşte’nin fethi sırasında şehit düşmüştür. Macaristan’daki Türbesi Macar halkı tarafından da kutsal kabul edilmekte, Macar gençleri sevgililerine
evlenme teklif etmek üzere Gül Baba tepesine gitmektedir. İlk Macar renkli filmi Gül Baba üzerine çekilmiştir. Gül Baba Opereti halen Macaristan’da
sahnelenmektedir. 1912 yılında Balkan Savaşları sırasında hac görevlerini
yapmak üzere hacca gidemeyen Balkan Müslümanlarına dönemin din bilginleri, hac yerine Gül Baba Türbesini ziyaret etmelerini tavsiye etmişlerdir.
İkincisi İdris Baba’dır. İdris Baba Türbesi Macaristan’da Egri’de bulunmaktadır.
Tıp alanında yaptığı çalışmalarla bilinen İdris Baba halen Macarlar tarafından
da saygıyla anılmaktadır. Üçüncü örneğimiz ise Koyun Baba’dır. Koyun Baba
üzerine Carlo Domenico isimli İtalyan bestecinin yaptığı konçerto Avrupa’da
çok dinlenen müzik eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu bilgiler
ülkemizin Avrupa Birliği sürecinde tanınması ve saygınlığının pekiştirilmesi
açısından çok önemli birçok örnekten sadece bir kaçıdır. Bu örneklerden de
anlaşılacağı gibi, Alevi Bektaşi düşüncesi çevresinde oluşan kültürel değerle11
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
rimiz, günümüzde sosyal ve siyasal saygınlığımız için önemli belgeler olarak
kullanılabilir.
Yakın tarihimizle ilgili önemli kırılma noktalarının kaynağından bilinmesi Alevilik Bektaşilikle ilgili olayları ve sorunları doğru bir biçimde anlamamıza sebep olacaktır. Bu yüzden raporumuzda yöntemimize ışık tutan noktalardan
bir başkası da 13. Yüzyılda ortaya çıkan Babai isyanının tarihsel boyutudur.
Babai isyanının tarihsel boyutunun iyi anlaşılması günümüzdeki bazı sorunların doğru anlaşılmasına ışık tutacaktır.
Alevilik-Bektaşilikle ilgili olarak üzerinde durulması gereken önemli noktalardan bir başkası da Çaldıran savaşı çevresinde gelişen ve etkisi günümüze kadar gelen Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail arasındaki başlangıçta tamamen
siyasi bir egemenlik savaşının zaman içinde büyük bir travmaya dönüşmesidir. Günümüzde halen etkilerini sürdüren bu olay çok yönlü kaynağından ve
doğru olarak anlaşılmaz ve geniş kitleler tarafından bilinmezse, çözüm arayışlarının amacına ulaşması için engel oluşturmaya devam edecektir. günümüzde de bir kırılma noktası olarak anlaşılmaya devam edecektir. Rapora esas
olan yöntemimizin belirlenmesinde Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail arasında
meydana gelen savaş ve bu savaşın çok yönlü etkileri göz önünde tutulmuştur. Türk Tarihi’nin en ciddi kırılma noktalarından birisi olan Çaldıran’ın doğru
anlaşılması, tarihi gerçeklerle yüzleşilmesini ve konu ile ilgili güncel boyutunun doğru anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
Alevi Bektaşi inancının dışlanmasına ve adeta suç olarak görülmesine sebep
olan toplumda derin bir ayrışmaya sebep olan olaylardan bir diğeri Yeniçeri
Ocağının kaldırılması sırasında başlayan yaklaşık on yıl devam eden Yeniçeri, Bektaşi ve Alevilere yapılan uygulamalar gelmektedir. Bu uygulamaların
etkisi günümüzdeki tartışmaların temelini oluşturmaktadır. Yaşanan acıların
etkisi bugün de varlığını hissettirmektedir.
Yöntemimizi oluşturan unsurlardan bir başkasını da inancını istediği gibi yaşamak isteyen Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın şu andaki duygu ve düşüncele12
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
rinin anlaşılması oluşturmaktadır. Bu da Alevilik Bektaşilik üzerine çalışmalar
yapan mevcut sivil toplum örgütlerinin düşüncelerini, beklentilerini araştırmanın yanında, doğrudan halkın içine girerek onların inançları ile ilgili düşüncelerini aktarmaya da dayanmaktadır. Bu sebeple rapora esas olan bilgilerin
önemli bir kısmında doğrudan Alevi Bektaşi inançlı vatandaşlarımızla yüz
yüze yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler oluşturmaktadır.
Raporumuzda, Alevilik-Bektaşilik inancı üzerine Türkiye ve Türkiye dışı ülkelerde çalışmalar yapan dernek ve vakıfların görüşleri, ürettikleri bilgiler, bu
konuda geliştirdikleri çözüm önerileri de incelenerek tasnif edilmiş ve yararlanılmıştır.
Hazırladığımız rapora esas olan yöntemimizin bir başka boyutu hukuki boyutudur. Bu boyut içinde esas aldığımız noktaların başında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler (Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi
Haklar Uluslararası Sözleşmesi) , Avrupa Birliği‘nin İnsan Hakları sözleşmesi
ile halen uygulamada olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 2010 yılında kabul
edilmiş olan Diyanet İşleri Başkanlığı yasasının ilgili maddelerinin değerlendirilmesi bulunmaktadır.
Özellikle sorun ve çözüm önerileri kısmında atıf yapacağımız düzenlemeler,
yönerge ve yönetmelikler: Bu yönerge ve yönetmelikler arasında Kültür ve
Turizm bakanlığının SİT alanları, Sinema Telif Eserler ile yayın ve kütüphanelerle ilgili düzenlemeleri gelmektedir. Bunun yanında TRT Genel Müdürlüğünün yayın politikalarında izlemesi gereken ilkelerle ilgili yönetmeliklere de
atıf yapılmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Arşivleri genel müdürlüğünün mevcut düzenlemeleri ile sorun ve çözüm önerileri arasındaki ilgi bilim
adamlarımız tarafından incelenerek rapora yansıtılmıştır.
Raporumuzun çözüm ve öneriler kısmında yer alan önerilerin tamamına yakın kısmı mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde iyi niyet ve kararlılıkla
ele alınarak çözülebilecek sorunlar olarak görülmelidir.
13
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
F-
SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bugüne kadar gerek yapılan araştırmalar, yazılan makaleler gerekse panel
ve sempozyum programlarının değerlendirilmesi Alevilik-Bektaşilik ile ilgili
olarak hükümetlerin olumlu, yapıcı hemen hiçbir adım atmadıklarını ve bu
nedenle inandırıcılıklarını kaybettiklerini göstermektedir. Önceleri koalisyon
hükümetlerinin veya kısa ömürlü iktidarların yetersizliklerine bağlanan bu
durum 2002 Kasımından bu yana iktidarda olan ve uzun bir dönem istikrarlı
bir politika izlediğini beyan eden AKP hükümeti döneminde de maalesef değişmemiş, sözde kalan bir kaç umut da sönmüş ve Alevi-Bektaşiler hükümetten gelebilecek olumlu adımların atılması konusunda tümden güvenlerini
yitirdiklerini belirtmişlerdir. Dolayısıyla bundan sonra hiç bir vaadin kıymetinin kalmadığını, inandırıcılığın ancak gerçekleştirilen eylemlerle sağlanabileceğini beyan etmektedirler. Sonuç olarak diyebiliriz ki karşımıza çıkan ilk
sorun güven eksikliği sorunudur. Bilim kurulumuzun çalışmaları sonucunda
derlenmiş olan “sorun”ları sıralarken bu nedenle “Güven Eksikliği ve Diyalog
Sorunu” nu ilk maddeye taşıdık.
Alevi-Bektaşilerin kendilerini özgür ve huzurlu birer birey olarak hissedebilmeleri için çözüm bulunmasını bekledikleri sorunlar başlıca aşağıdaki başlıklar altında toplanabilmiştir:
a.
Güven Eksikliği ve Diyalog Sorunu:
Alevi-Bektaşiler Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmaktan gurur duymaktadırlar ancak giderek daha yoğun bir şekilde onlara “üvey evlat” gibi bakan
ve hiç bir taleplerini dikkate almayan bir hükümetle yönetildiklerini düşünmektedirler.
Alevilerin genel kanaatine göre kamusal alanda ayrımcılık, ötekileştirme ve
tasfiye hareketi kapsamına giren örnekler hemen her iktidar döneminde uygulanmış olmakla beraber son zamanda bu konudaki rahatsızlıkları ciddi şe14
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
kilde artmıştır. Ötekileştirmenin bir devlet politikası haline geldiği ve sistemli
bir şekilde uygulanır olduğu kanaati yaygındır. Kamuda çalışan Aleviler liyakati, kıdemi, unvanı ne olursa olsun AKP iktidarı döneminde bariz bir şekilde
ayrımcılığa tabi tutulduklarını düşünmektedirler. Görevden alınan, sürülen ve
uzman kadrosundan alınan Alevi bürokratlar, İdare Mahkemesi’nden göreve
iade kararı alsalar bile mahkeme kararlarının uygulanmadığından yakınabilmektedirler. Bu gibi örnekler Alevilerin hükümete güven duymasının önünde
bir engel teşkil etmektedir.
Kendi inançlarına saygı gösterilmemesinin yanı sıra, sünni bakış açısı ve uygulamalarının da dayatılması sonucu yüzyıllardır bağlı oldukları inanç/kültür
köklerinden koparılma, değiştirilme tehlikesiyle karşı karşıya bulundukları tedirginliğinin yerleşmesine neden olmaktadır. Bunlara bir kaç örnek verecek
olursak, Alevi bürokratların gördükleri toplumsal baskı sonucu (mahalle baskısı şeklinde) cumaya gitmeye, oruç tutmaya zorlanmakta olduklarını, bunları yapmadıklarında da sicillerinin bozulacağından veya kariyerlerinin olumsuz etkileneceğinden korktukları dile getirilmektedir. Bu tür baskılar doğrudan yasaklar halinde olmasa da Alevi-Bektaşilerin kendi inanç ve gelenekleri
çerçevesinde yaşamlarını sürdürmelerine engel teşkil etmektedir.
Gündelik hayatta görülen “mahalle baskısı” ndan en çok etkilenen, zarar
gören kesim Alevi ve Bektaşilerdir. Kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi
yaşamayan Alevilere yönelik toplumsal baskılar; Alevileri dönüştürmeye, sindirmeye yönelik algılanmaktadır. Ancak, bu türden baskıcı yöntemler Alevileri sindirmek ya da dönüştürmek yerine agresifleştirmeye, taleplerini dile
getirirken daha keskin bir dil kullanmalarına ve hükümetle aralarında zaten
olmayan güven ilişkisinin ciddi anlamda zedelenmesine yol açmaktadır.
Bir toplumda yöneten ve yönetilenler arasında “iletişim ve diyalog” yoksa, o
toplumda huzur olması beklenemez. Aleviler özellikle son dönemde iktidardaki hükümetle aralarında bu konudaki uçurumun giderek derinleştiğinden
15
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
şikayetçidirler. Gerek Başbakan ve hükümet üyelerinin gerekse iktidar partisine mensup milletvekili ve örgüt yöneticilerinin kullandığı dili barışçıl, nazik ve
yapıcı bulmamaktadırlar. Dolayısıyla önemli sorunlardan biri de bu sorunlu
dildir. Sonuçta, bu sorunlu dil nedeniyle hükümetin zaman zaman Alevilerle
kurmaya çalıştığı köprüler yine kendi elleriyle adeta dinamitlenmektedir. Denilebilir ki, Aleviler, yönetici kadrolardan öncelikle bu sorunlu dili terk etmelerini beklemektedirler. Bu üslup terk edilmedikçe ve söylem yerine olumlu
adımlar atılarak eyleme geçilmedikçe ne yeni açılımların, ne çalıştayların ne
de ilişkileri yeniden tanzim etme girişimlerinin bir yararı olamayacağı kanısında hemfikir görünmektedirler.
b.
Diyanetin Yeniden Yapılanması Sorunu:
Anayasamızın 10. Maddesi; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun
önünde eşittir. Hiçbir kimseye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” demektedir. Alevi-Bektaşilerin en büyük arzusu bu maddenin gerçekten pürüzsüz şekilde işletilebilmesidir. Bu gerçekleştiği takdirde Türkiye’de
düşüncesinden dolayı yargılananlar, mezhebinden ve inancından dolayı
dışlananlar, horlananlar, aşağılananlar olmayacaktır diye düşünmektedirler.
Bunun yanı sıra, çocuklarının istemedikleri halde sünni geleneğe dayalı din
ve ibadet esaslarını içeren zorunlu din dersine katılıp, kendi geleneklerini ve
inançlarını öğreten ders içeriğinden yoksun bırakılmayacaklarını ve nüfusun
büyük çoğunluğunun Alevi olduğu köylerine de cemevi yerine cami yapılmayacağını düşünmektedirler.
Toplumsal yaşamın barışçıl bir ortam sunması için bireylerin “inanç özgürlüğü” ne sahip olmaları ve bir diğerinin inancına da saygılı olmaları şarttır. Yurttaşlarının Anayasal bir hak olan inanç özgürlüğünü hiç bir empoze ve baskıya
maruz kalmadan, gerçekten demokratik bir biçimde yaşayabilmelerini sağlayabilmek için bazı yasal düzenlemeler yapmak ve kurumlar oluşturmak da bir
16
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
gereksinimdir. Her inanç grubunun denetimsiz olarak faaliyette bulunması,
toplumu istenmedik sonuçlara ve kaosa sürükleyecektir. Ancak denetim ve
düzenlemeleri yapacak olan üst kurum da “inanç özgürlüğü” ilkesinden ödün
vermemeli ve “eşitlik” prensiplerine sıkı sıkıya bağlı olmalıdır.
Türkiye’de bu konuda yetkin kılındığı varsayılan kurum Diyanet’tir. 1924 yılında kuruluş kanunun ilk maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti’nde inanca ait
uygulamalara dair hükümlerin verilmesi ve uygulanması TBMM ile onun
oluşturduğu hükümete ait olup, yüce İslam dininin ve bundan başka inançlar
ve ibadetlere dair bütün hükümler ve meselelerin yürütülmesi ve dini kurumların idaresi için Cumhuriyetin başkentinde bir Diyanet İşleri makamı kurulmuştur” denmektedir.
Ancak bu kurum, zaman zaman yapılan kanun ve madde değişiklikleriyle ilk
kuruluş amacından dahi uzaklaşmıştır. Alevi-Bektaşilere göre bu kurum, belli
bir kesimin inancını temel alarak, bu kesimin inancını adeta tüm yurttaşlara
egemen kılmakla görevli ve yetkili hale gelmiştir. Tüm yasal düzenlemeler,
uygulamalar, Alevi-Bektaşi inancında ve geleneklerinde yaşayanları ya da yaşamak isteyenleri yok sayarak genel çizgisiyle Sünni inanç ve gelenekler diye
adlandırabildiğimiz uygulama ve bakış açısına endeksli hale gelmiştir. Sonuçta Alevi-Bektaşiler Diyanet kurumunun uygulamalarıyla kültürlerini ve inançlarını yaşama konusunda nefes alamaz hale geldiklerini düşünmektedirler.
Bu nedenle en önemli sorun olarak “Diyanetin Yeniden Yapılanması” konusu
gündeme getirilmektedir.
Bazı Alevi yazarlarca “Diyanetin kaldırılması” şeklinde tepkiler de ortaya konulmaktadır. Ancak bu tepkiler deşilip, konu enine boyuna tartışmaya açıldığında kurumun beklenen işlevinden fazlasıyla uzaklaşıp, başkalaşması nedeniyle kurumu düzeltmek yerine belki de kaldırmak ve yerine beklentileri karşılayacak yeni bir yapının oluşturulmasına olanak sağlamak amacının yattığı
görülmektedir. Bu arka plan dikkate alındığında gerçekte “Diyanet kaldırılsın”
17
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
diyenlerle “Diyanet Yeniden Yapılansın” diyenlerin isteklerinin hiç de farklı
olmadığı anlaşılmaktadır.
Diyanetin nasıl yapılanması gerektiği konusunda mutlaka uzman kişilerden
oluşan ve konuyu her yönüyle ele alacak bir kadro çalışması gerekecektir. Bu
çalışmalarda görev alacak uzmanların tarafsızlığı ve azınlıkta kalan tüm inanç
ve kültürel yapıları da bünyesinde barındırabilen ve yurttaş olarak her birinin
inanç özgürlüğüne saygılı kararlar alabilen nitelikte olmaları elzem koşuldur.
Yeniden yapılandırma çalışmaları “tarafsız bilimsel araştırma” temelleriyle
desteklenmelidir. Her kararın, bireyin “inanç özgürlüğünü” zedelemediğinden emin olunmalıdır.
Diyanet’tin temel görevinin laik devlet ilkesiyle uyumlu olarak,“dinin esaslarını belli bir görüş çerçevesinde empoze ederek öğretmek” yerine “tüm inanç
ve dinlerin birbirlerine saygılı ve eşit mesafede kalmalarını” sağlayan bir tür
müfettiş kurum işlevini görmesidir.
Eğer devlet, din hizmetleri ve din eğitimi alanında var olacaksa, bütün farklı dini grupları içine alacak bir yapılanma içinde olmalıdır. Devlet bütün bu
gruplara eşit mesafede yaklaşmalıdır. Alevi-Bektaşiler kendilerine ayrı, diğer
gruplara ayrı çözümler üretmek yerine, “Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü
içerir” hükmü bulunan BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi1 ve “ Herkes
düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kendi tercihiyle
bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma özgürlüğü ile, tek başına veya
başkalarıyla birlikte toplu bir biçimde, aleni veya özel olarak, dinini veya inancını ibadet, uygulama, öğretim şeklinde açığa vurma özgürlüğünü de içerir.
1 Beyannamenin tam metni için bkz.: http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.
pdf (Erişim Tarihi: 22 Ekim 2011) şu şekildedir: “Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı
vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel
törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.”
18
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
Hiç kimse, kendi tercihi olan bir dini kabul etme veya inanca sahip olma özgürlüğünü zayıflatacak bir zorlamaya tabi tutulamaz” diyen BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi2 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası
metinlerde yer alan evrensel insan hakları standartlarına uygun bir yapıya gidilmesini ve yeni Anayasa çalışmalarının bu kriterler çerçevesinde gözden geçirilmesini ve yeniden düzenlenmesini en adil çözüm olarak önermektedirler.
Alevi-Bektaşiler için en önemli konulardan biri Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik
ilkesidir. Laik bir devletin dini olamaz. Ancak yurttaşlarının din mensubiyetleri olabilir ve bu konuda seçim yapmakta özgürdürler. Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde çok büyük bir çoğunluk İslam dinine mensuptur. Ancak inanç
özgürlüğü ilkesi, tek bir kişi dahi farklı bir dine, inanca sahipse onun da aynı
özgürlüğü kullanabilmesini sağlamakla yükümlüdür. Kaldı ki İslam dini içinde
de farklı uygulamaların, mezhep ve görüşlerin yer aldığı aşikardır. Bunlardan
birinin diğerine egemen kılınmasıyla sonuçlanacak uygulamalardan kaçınılmalı, Diyanet’in temel görev tanımında mutlaka bireyin inanç özgürlüğünün
garanti altına alınması yer almalıdır görüşü hakimdir.
Yeniden yapılanma projesi söz konusu olursa, araştırmalarımız göstermiştir
ki, Alevi-Bektaşiler, Diyanet’tin yapısal düzeninde tüm din ve inanç gruplarının faaliyetlerinin, hak ve özgürlüklerini kullanışlarının, BM İnsan Hakları, BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
2 1 ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile ilgili İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nin 18. Maddesinin genişletilmiş hali gibidir. Düşünce, vicdan, ve din özgürlüğü
ile ilgili Birleşmiş Milletler Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 18.
Maddesi şu şekildedir: “Madde 18- Düşünce, vicdan, ve din özgürlüğü 1. Herkes düşünce, vicdan ve
din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kendi tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma
özgürlüğü ile, tek başına veya başkalarıyla birlikte toplu bir biçimde, aleni veya özel olarak, dinini veya
inancını ibadet, uygulama, öğretim şeklinde açığa vurma özgürlüğünü de içerir. 2. Hiç kimse, kendi tercihi
olan bir dini kabul etme veya inanca sahip olma özgürlüğünü zayıflatacak bir zorlamaya tabi tutulamaz.
3. Bir kimsenin dinini veya inancını açığa vurma özgürlüğü ancak kamu güvenliği, kamu düzeni, sağlık
veya ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, hukuken öngörülen ve demokratik
bir toplumda gerekli olan sınırlamalara tabi tutulabilir. 4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, anne-babalar ile
mümkünse vasilerin kendi inançlarına uygun biçimde çocuklarına din ve ahlak eğitimi verilmesini isteme
özgürlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ederler.” Sözleşmenin tam metni için bkz.:http://www.tbmm.gov.
tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/53-73.pdf (Erişim Tarihi: 24 Ekim 2011)
19
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
vb. gibi eşitlik ve düşünce ve inanç özgürlüğü esaslarını kollayan prensiplere
dayalı olarak faaliyet göstermelerini düzenleyen, müfettiş kurum niteliğinde
oluşturulan bir “üst kurum” un yer alması konusunda uzlaşmaktadırlar. Bu
üst kurumda görev alanların tarafsızlığı esas olmalı ve hukukçu ağırlıklı uzmanlardan oluşması önerilmektedir. Bu birimin çalışanlarının ve faaliyetlerinin devletçe desteklenmesi uygun bulunmaktadır.
Söz konusu üst kurumun denetiminde faaliyetlerini sürdürecek alt birim ve
tali yapılanmalar ise, tüm din ve inançların temsil edildiği, bu din ve inançlara
mensup kişilere gerekli hizmetlerin sunulmasını (ibadet, dini bilgi konusunda
destek, danışma konularında uzman bilgi desteği vb. gibi ) düzenleyen birimler olarak işlev görmesi beklenmelidir. Bu durum kısaca, bugünkü Diyanet
yapılanmasının eşitlik ve inanç özgürlüğü çerçevesinde yeniden düzenlenmesini içerir. Yapılan görüşmelerde varılan sonuçlara göre, söz konusu birimlerin maddi desteğinin cemaatlerce karşılanması veya eğer devlet desteği verilecekse, hepsine eşitlik prensibi güdülerek bir dağıtımda bulunulması
esas alınmalıdır. Alt birimler (mesela Sünni, Alevi geleneğe bağlı birimler gibi)
uzmanları aracılığıyla halktan gelebilecek soru ve sorunlara çözüm ve yanıtlar önerebilmelidir. Bu alt birimler, Din ve inanç görevlilerinin yetiştirilme ve
denetlenmesini yapabilmeli, bu konuda çeşitli hizmetlerin sunulmasını da
sağlamalı ve denetlemelidir. Böylece halkımız, Türkiye’de uygulama alanı bulan bir inanç /din bilgisi açısından doğru bilgi ve hizmet edinebileceği adres
konusunda da rahatlayacaktır inancı hakimdir. Bu da bir ihtiyaçtır.
Gerçekte Alevi-Bektaşi inancına göre Diyanet’in hiçbir inancı özellikle desteklememesi, hiçbir inanca kaynak aktarmaması uygun bulunmaktadır. Alevi-Bektaşiler laik bir devlete bu gözle bakmaktadırlar. Oysa Diyanet günümüzde en kabarık bütçeye sahip kurum haline gelmiştir. Varlığını bu şekilde sürdürecekse, o halde tüm inanç kurumlarına kaynak aktarması gerekmektedir,
denilmektedir. Eşitlik açısından bu bir zorunluluktur. Yine de belirtmek gerekir ki, Alevi-Bektaşilere sorduğunuzda çoğunluğunun görüşü inanç kurum20
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
larına gelenlerin, kendi kurumlarının kaynaklarını kendilerinin oluşturması
yolundadır.
Özetle tekrarlamak gerekirse, Aleviler Bektaşiler açısından din ve inanç özgürlüğü ilkesi ve eşitlik prensiplerine uygunluk son derece önemlidir. Kendi
gelenekleriyle ve inançlarıyla yaşamak istemektedirler. Diyanet gibi yurttaşlarının din ve inanç olgusunu düzenleyen bir kurum söz konusu olduğunda
bu ilkelere uyularak yeniden yapılandırmaya gidilmesini olmazsa olmaz koşul
olarak görmektedirler.
c.
Din Eğitimi sorunu.
Diğer bir önemli konu “eğitim” konusudur. Türkiye’de din eğitim ve
öğretimi, çok yönlü olarak sorunludur. Din ve inanç konusunda eğitim alabilmek her vatandaşın hakkı olduğu gibi buna yanıt verecek düzenlemeyi yapmak da devletin görevidir.
Devlet zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri konusundaki şikayetleri
dikkate alarak, çözüm üretmelidir. Mevcut uygulamada dersin adı her ne kadar “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” olsa da, Alevi-Bektaşiler, dersin bir kültür
ve ahlak dersi olarak değil, içerik itibariyle Sünniliği esas alan bir din dersi olarak verildiğinden yakınmaktadırlar. Resimler, şiirler, konular, ibadete ilişkin
bilgilere bakıldığında bu açıktır, denilmektedir. Alevilerin şikayetleri üzerine
yapılan bazı yüzeysel değişiklikler ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve
Danıştay’ın mahkeme kararları sonrasında gerçekleşebilmiştir.
Örgün eğitim içindeki mecburi ders DİN KÜLTÜRÜ dersi olmalı, bir kültür olarak “Temel İslam Ortak Paydası”nın yanında bu dersin kapsamı “dünya dinler
ve inanç tarihini sosyolojik-antropolojik açıdan” incelemeyi içermelidir. Dersi
verenlerin de din tarihçileri, din sosyologları, din antropologları, felsefe, sosyal psikoloji vb. alanların mezunları arasından yetiştirilmesi önerilmektedir.
Bu alt yapıyı alan ve tamamlayan öğrencilere ise SEÇMELİ ders olarak Sünni
21
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
veya Alevi-Bektaşi veya isteğe bağlı olarak diğer inanç alanlarına ilişkin din
bilgisi dersi alabilme hakkı verilmesi uygun görülmektedir. Dinin esasları, detayları ve ibadet konularında genel bilgi bu seçmeli ders kapsamında verilmelidir. Seçmeli dersin içeriğinin planlanması ise yeniden yapılanan Diyanet’in
ilgili alt birimlerinin gözetiminde olması önerilmiştir. Her inanç grubu kendi
alanlarıyla ilgili seçmeli din ve inanç kültürü dersini ve muhteviyatını hazırlamak ve gözetimini yapmakla yükümlü olmalıdırlar. Ancak bu derslerin mecburi olmaması konusunda hiç bir tereddüt gösterilmemektedir.
d.
Cemevlerinin İbadet Yeri Kabul Edilmeyişi Sorunu.
Cem evleri, hiçbir zaman caminin alternatifi olarak düşünülmemelidir. Cem evlerinin ibadet yeri olmadığı yolundaki söylemler Alevi vatandaşları
ciddi bir biçimde rahatsız etmektedir. Bir toplumun kutsal dediği mekan, o
toplum için kutsaldır. Haklı olarak Alevi-Bektaşiler de Cemevlerini kendi kutsal
mekanları olarak gördüklerini belirtmektedirler. Cem evi onlar için Cem’lerin
yapıldığı, semahların dönüldüğü, nefeslerin okunduğu kısaca ibadetin gereklerinin gerçekleştirildiği, gönüllerin arındırıldığı, birlik ve beraberliğin yüceltildiği, toplumsal dayanışmanın sergilendiği, gülbankların okunduğu özetle,
inançlarının gereklerinin yerine getirildiği mekanlardır.
Alevi Bektaşi inancının odak noktasını “cemler“ oluşturmaktadır. Aleviler her
fırsatta Cemlerin yapıldığı yerlerin ibadet yeri olduğunu vurgulamaktadırlar.
Anadolu’nun bin yıllık tarihinde cemevleri değişik isimlerle adlandırılmıştır.
“cemdamı”, “Babadamı“, “dedesofası“, “meydan odası“ olarak adlandırılan
bu toplanma yerlerinin en eskilerine özgün mimarileriyle 12. Yüzyıldan itibaren Malatya’nın Onar Köyü’nde, Tunceli’nin Hacılı Köyü’nde, Amasya‘nın
köylerinde ve daha birçok şehirde rastlanmaktadır.
Aleviler, Cemevlerinin büyük kentlerde evler ve binalar arasına sıkışmış bir
biçimde ve plansız bir yapılanma ile yapılmasının önünün alınmasını istemektedirler. Bunun içinde, geleneksel dergah veya babadamı mimarisinin
22
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
geliştirilerek çevre düzenlemesiyle birlikte gerçekleştirilmesinin sağlanması
temennileri arasındadır.
Şehirlerin imar planları yapılırken, kent mimarisi içerisinde, camilere, okullara ve benzeri sosyal donatı alanlarına yer verildiği gibi, düzenleme ortaklık
payından cemevlerine de yer ayrılmasını istemektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın yeniden yapılanmasıyla ilgili bölümde de önerildiği gibi ibadet
yerlerine kaynak ayrılacaksa cem evlerinin de bu kaynaktan yararlandırılması
gerektiğini savunmaktadırlar.
Son zamanlarda kamuoyunda basın yoluyla ve bazı politikacıların söylemlerinde Cemevlerinin yasal statüye kavuşmalarının önündeki engelin “Tekke ve
Zaviyelerin Kapatılması Kanunun ” olduğu ileri sürülmekte ise de, araştırmalarımız göstermiştir ki, yaygın Alevi-Bektaşi görüşleri bu yönde değildir. Bu
yasa ile Cem evlerinin yasal statüye kavuşturulmaları arasında bir bağlam ve
ilişki görmemektedirler.
e- Alevi ve Bektaşilerin kendi kültürlerine yönelik
bilgilendirilmeleri sorunu:
Alan araştırmalarımız göstermiştir ki, uzun yıllar boyunca özgürce kültürlerinin ve inançlarının gereğini yaşayamamış olan Alevi ve Bektaşiler gördükleri
toplumsal baskı korkusuyla inanç ve kültürlerini besleyecek ve yeni nesillere aktaracak etkinlikleri aleni olarak gerçekleştirememiş, inanç önderlerinin
gelişmelerini sağlayamamıştır. Araştırmamızda, bu yüzden ortaya çıkan bazı
kavram karmaşaları ve yetersiz ve yüzeysel bilgi ile yetinmek zorunda kalındığı ve bu durumdan son derece rahatsız olduklarını belirten pek çok veri
alınmıştır. Görüşülen hemen herkes Alevi Bektaşi kültürüne ve inançlarına
ilişkin doğru bilgilerle donatılmak istediklerini genç nesillerin bu bilgilerle yetişmesini arzu ettiklerini belirtmişlerdir.
23
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
F- ENSTİTÜMÜZ BİLİM KURULUNUN SAPTAMALARI :
a.
Alevilik ve Bektaşilikle İlgili Yeterince Bilimsel
Araştırma Yapılmamıştır:
En önemli sorunlardan biri budur. Konunun hem tarihsel, hem de sosyolojik
boyutu vardır. Bu alandaki ilk bilimsel çalışmalar Batılı araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Konu ile ilgili yol haritası niteliği taşıyan bu tür çalışmaların
ne ölçüde bilimsel olduğu ciddi olarak tartışılmış değildir. Osmanlı Devletinin
son yıllarında Baha Sait Bey tarafından başlatılan ilk bilimsel araştırma kısmen
Türk Yurdu Dergisinde yayınlandıktan sonra Türkiye’de de Alevilik ve Bektaşilik üzerine bilimsel çalışmalar başlamıştır. Bu bilimsel çalışmalar cumhuriyetin ilanından sonra bir yandan halk bilim araştırmaları içinde yoğunlaşarak
devam ederken 1928 yılında kurulmuş olan Bektaşilik Tetkikleri Enstitüsü ile
devam etmiştir. Başkanlığına Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün getirildiği enstitü üç
kitap çıkardıktan sonra çalışmalarına devam etmemiştir.
Çok sayıda yazılı kaynak halen kütüphanelerde incelenmeyi ve kamu oyuna
açıklanmayı beklemektedir. Ailelerin elinde Anadolu’daki tarihi varlığımızın
eşsiz belgesi olacak şecere ve beratlar henüz tam olarak bulunup, onarılarak kamu oyuyla paylaşılamamıştır. Osmanlı Nakibü’l Eşraflık kurumu bilgi ve
belgeleri Anadolu Aleviliğinin tanınmasında önemli bir yere sahiptir. Oysa bu
bilgiler halen İstanbul Müftülüğü’nün arşivinde bulunmaktadır. 39 defterden
oluşan bu arşivin bir bilim kurulu tarafından aslına uygun olarak incelenerek
yayınlanması gerekmektedir.
Sözlü geleneğin derlenmesi için sosyolojik, kültürel ve folklorik çalışmaların
yapılması gerekmektedir. Bunların planlı, ciddi ve uzun soluklu yapılabilmesi
için bilimsel yapılanmanın oluşturulması ve nitelikli bilim adamlarının burada
görevlendirilmesi ayrıca, mali olarak desteklenmesi zorunludur. Bunun için
Türkiye‘de üniversite bünyesinde kurulacak bir enstitünün çalışmalar yapması uygun olacaktır. Bu çalışmalardan elde edilecek bilgi ve bulgular Alevili24
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
ğin tarihi, inancı ve edebiyatı hakkında tartışmasız kaynak özelliği taşıyacak,
ayrıca kültürel varlığımızın önemli unsurlarının belirlenmesini sağlayacaktır.
Araştırma merkezi yerine enstitü önerimizin sebebi ise araştırma merkezlerinin kendilerine ait özel bir bütçe ve kadrolarının olmamasıdır. Enstitüler kanunla kurulmakta, kendilerine ait kadroları, bağımsız bütçeleri bulunmaktadır. Enstitüler yüksek lisans ve doktora çalışması yaptırabilmektedirler. Alevilik-Bektaşilik’le ilgili sorunlar, Türkiye’nin genel sorunlarından bütünüyle bağımsız değildir. Konu hakkında bilimsel araştırmalar arttıkça, sorunun kökleri
açıklığa kavuşacaktır. Bu doğrultuda atılması gereken somut adımlardan birisi
Safevi Türk Devleti ile ilgilidir. Daha önce dikkat çektiğimiz “Çaldıran Seçilmiş
Travması”, daha sonra yaşanan olumsuzlukların da katkısı ile bir tür “onur
meselesi”ne dönüşmüştür. Çok yönlü olarak tarihle yüzleşmeden, geçmişimizle hesaplaşmadan bu konuda kalıcı çözüm üretmek mümkün değildir. Bu
doğrultuda somut bir adım atılacaksa, Safevi Devleti’nin Cumhurbaşkanlığı
Forsu’nda 17. yıldız ile temsili iyi bir başlangıç noktası olabilir.
b.
Alevilik ve Bektaşilik Konusunda Bilgilendirme
Çalışmaları Yeterli Değildir.
Aleviliğin tarihsel süreçleri ile ilgili bilgilendirici çalışmanın yapılması gerekmektedir. Bilgilendirici çalışmaların iki farklı boyutu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Sünni ve diğer inanç gruplarının bilgilendirilmesi ikincisi ise
Alevi Bektaşi inançlı kimselerin bilgilendirilmesidir. Alevi ve Bektaşi olmayan
kimselerin bilgilendirilmesi çok önemlidir. Çünkü yüzlerce yılın birikimi olan
şehir efsaneleri ötekileştirici, dışlayıcı ve aşağılayıcı yanlış bilgileri içermektedir.
Bilgilendirmenin ikinci basamağı ise Alevi Bektaşi inançlı kimselere yönelik
olmalıdır. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi tarihsel olayların getirdiği sıkıntılar sebebiyle Alevi Bektaşi inancını taşıyan bilgi ve belgelerin gün ışığına
çıkmaması yüzünden Alevi Bektaşi inançlı kimseler kendi inançları hakkında
25
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
kaynağından doğru bilgilerle bilgilendirilmemişlerdir. Bu yüzden genellikle
spekülatif, birbiriyle çelişen, bir kısmı son derece yanlış bilgiler karşısında kalmaktadırlar. Bu bilgi bulanıklığı da toplumsal barışı önemli ölçüde etkilemektedir.
Enstitümüzün Almanya’nın yedi şehrinde yaptığı alan araştırmasında sorulardan biri de Alevi Bektaşi İnancı ile ilgili yeterince bilgilerinin olup olmadığı
yolundadır. Bu soruya ankete katılanların % 31. Yeterince bilgilerinin olduğunu söylemiş, geri kalan % 69’u ise yeterince bilgisi olmadığını söylemiştir.
Kendilerine sorulan verilen bilgilerin yeterli olup olmadığı yolundaki soruya
katılanların %68’i hayır demişler, aldıkları bilginin sağlıklı olup olmadığı yolundaki soruya ise %63’ü sağlıklı bulmadıklarını söylemişlerdir.
Aynı durum Türkiye’de yapılan araştırmalarda da benzer sonuçları ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden öncelikle bilgilendirmede bilgilerin doğru olması, yeterli
olması, olmazsa olmaz öncelikleri oluşturmaktadır. İkinci olarak da bilgilerin
mutlaka güvenilir bir biçimde sunulması gelmektedir. Eğer bilgilerin kaynağına güvensizlik oluşmuşsa bu da bilginin hedef kitleye ulaşmasını engellemektedir.
Bilgilendirici çalışmaların güçlü bilimsel belgelere dayalı olarak yapılarak yorumlardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Böylece toplum içinde kemikleşmiş
bazı önyargıların ortadan kaldırılması mümkün olacaktır. Bunun için eski
metinlerin orijinalleri, yeni harflere çevrilmiş biçimi, bugünkü dille yazılmış
biçimleri ve İngilizceleri olmak üzere basılması, böylece yabancı bilim adamlarının da bu kaynaklardan yararlanmasının sağlanması gerekir.
c.
Tanıtım Çalışmaları Yeterli Değildir.
Bu tür çalışmalara da özel önem gösterilmeli, yazılı, sözlü ve görsel basın bu
konuda özendirilmeli, kültür bakanlığı sinema destek fonu Alevi Bektaşi inancının toplumun bütün fertlerini din, dil ve ırk açısından birbirinden ayırmayan
26
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
evrensel boyutlarını öne çıkaracak belgesel ve konulu filmleri desteklemeli,
bu amaçla kısa, orta ve uzun vadeli bir bilgilendirme planı hazırlanarak uygulanmalıdır. Enstitümüz bu tür çalışmalara bilimsel destek vermeye hazırdır.
TRT’nin yaptığı belgesel çalışmalar için bir bilim kurulu ile kısa orta ve uzun
vadeli Alevilik Bektaşiliğin önemli konularının anlatıldığı belgeseller ve diziler
hazırlanması için çalışmalar yapılmalıdır.
d.
Kutsal Ziyaret Yerlerinin Rekreasyonu Yapılmamıştır.
Alevi-Bektaşi kültürüne ilişkin pek çok kutsal ziyaret yeri geniş bir coğrafya
içinde yer almaktadır. Anadolu’da kutsal ziyaret yerlerinin çok önemli bir
kısmı sit alanı ilan edilmiştir. Bu kutsal ziyaret yerleri dergah, tekke, zaviye
ve türbe vs.den oluşmaktadır. Tarihte çok önemli işlevleri olan bu yerlerin
önemli bir kısmı harap haldedir. Bir kısmı zaman içinde tamamen yok olarak
yörenin tarihi ve kültürü ile ilgili bilgiler silinip gitmektedir. Diğer bir kısmı ise
yöresel sivil toplum örgütleri veya bazı hayırseverler tarafından yenilenmektedir. Bu yenilemeler sırasında da tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklanan
bir biçimde eski eserler tahrip edilmektedir. Bu tahribatın sonucu olarak da
tarihsel ve kültürel değerlerimiz yok olmaktadır.
Bu merkezlerin restorasyonları çevre düzenlemeleri nitelikli uzmanlar tarafından yapılmalı, tarihsel doku zedelenmemelidir. Tarihçelerini ve önemlerini
anlatan bir yazının bazı örneklerde olduğu gibi pirinç veya mermer plakalar
üzerine yazılarak ziyaretçilerin bilgilenmesi sağlanmalıdır. Bu işlem yapılırken
verilen bilgilerin doğruluğu çok önemlidir. Bazen yörede her hangi birine sorularak elde edilen bilginin kullanılmasından doğan yanlış ve hurafeler içeren
tabelaların konulduğu gözlenmiştir. Bunların ayıklanarak, bu işlemin bilimsel
bir dayanakla desteklenmesi gerekmektedir. Daha sonra bu mekanların korunma ve kullanımlarının yörelerdeki sivil toplum örgütlerine devredilerek
elektrik, su, bakım ve onarım giderleri gibi kurumsal giderlerinin devlet tarafından karşılanması önerilmektedir. Bunun için de her hangi bir yasal veya
27
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
yapısal düzenlemeye gerek yoktur. Bu uygulamalar kırsal alanı daha cazip
hale getirerek inanç turizminin gelişmesine sağlayacaktır.
Sivil toplum örgütlerinin bu kutsal ziyaret yerlerini yönetmelerinin devlet
kontrolünü zayıflatacağı yolundaki bazı kaygılar doğru değildir. Çünkü sivil
toplum örgütleri içişleri bakanlığı tarafından denetlendiği gibi kutsal ziyaret
yerleri de hem Vakıflar Genel Müdürlüğü, hem de kültür bakanlığı tarafından
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda sürekli denetlenebilmektedir.
Tarih boyunca kültürler arasında barış köprüleri oluşturmuş olan Bektaşi dervişlerinin Balkanlardaki kültürel miraslarının korunarak yaşatılması için diplomatik, siyasi ve kültürel girişimlerde bulunulmalıdır. Buralardaki Osmanlı
vakıf arazilerinin yeniden amacına uygun olarak kullanılabilmesi için gerekli
hukuki adımlar atılmalıdır. Bu amaçla Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan belgelerin bir an önce düzenlemesinin yapılarak kamuoyu ile paylaşılması bu alanda önemli bir boşluğu dolduracaktır.
Her yıl geleneksel olarak 16 Ağustos’ta yapılan Hacı Bektaş şenliklerinin uluslararası kültür ve inanç festivali olarak düzenlenmesinde devlet imkanlarının
seferber edilmesi ve uluslar arası platformda tanıtılması ve bu merkezin Dünya Alevi ve Bektaşilerinin Merkezi olma konumunun hassasiyetle korunması
gerekmektedir. Hacı Bektaş ilçesinin inanç ve kültür bakımından evrensel bir
çekim merkezi haline gelmesinin yalnız inanç turizmi açısından değil stratejik
bir önemi de bulunmaktadır.
e.
Birlik ve Beraberliği Destekleyici Çalışmalar Eksiktir:
Toplumdaki birlik ve beraberliği besleyen ve geliştiren bütün ortak değerler
sürekli ön plana çıkarılmalı, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi özendiren tutum
ve davranışlardan titizlikle kaçınılmalıdır. Kaçınılması gerektiği yolunda kamu
spotları yapılmalıdır. Önyargılar içeren ve gerçeklere dayanmayan incitici söy28
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
lemlerin tüm yayınlardan taranarak çıkarılması sağlanmalıdır. Çocukların küçük yaşlarda eğitimlerinden başlayarak hangi inanç ve görüşte olursa olsun
birbirlerine sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmalarını sağlayacak projeler geliştirilmeli ve desteklenmelidir.
Toplumsal alanlar, sokaklar, caddeler, köprüler vb. gibi yerlere verilecek isimlerde toplumun tümünün hassasiyeti gözetilmelidir. Örneğin, olumlu bir adım
olarak 3. Köprüye verilen Yavuz Sultan Selim ismi yerine Yunus Emre gibi tüm
toplumu kucaklayan isimler seçilmelidir.
f.
Ortak Kültür Değerlerimiz Yeterince Korunmamaktadır:
Hıdırellez, Nevruz ve benzeri ortak kültür değerlerimizin tespit edilerek
bütün toplum tarafından kutlanması için özel çalışmaların yapılması teşvik
edilmelidir. Çünkü bu değerler Selçuklu ve Osmanlı döneminde geniş halk
kitleleri tarafından birlik ve beraberlik ruhu içinde kutlanmış toplumsal dinamizmi güçlendiren kültür varlıklarımızdır. Anadolu’da hemen hemen her
ilçede ve ilde “Hıdırlık Tepe” vardır. Bu “Hıdırlık Tepeler” genellikle mesire
yerleri olarak kullanılmaktadır ve Hıdırellez kutlamaları buralarda yapılmaktadır. Hıdırlık tepelerin yeniden amacına uygun bir biçimde düzenlenmesi,
kültürel etkinliklerin resmi protokol olarak değil geniş halk katılımı ile yapılması özendirilmelidir.
Kerbela olayı Alevi-Bektaşi geleneğinde Hz. Muhammed’in Ehl-i Beytinin zulme karşı duyduğu derin hüznü simgelemektedir. İmam Hüseyin mazlumların simgesidir. Kerbela’yı anma törenlerinde İmam Hüseyin’den günümüze
tüm mazlumlar için ağıtlar yakılır, zalimlerin zulmünden kaçınmak gerektiği
vurgulanır. Günümüzde de zulüm gören ve mazlum durumunda bırakılanlar
vardır. Kerbela ile simgeleşen bu anma döneminde Alevi ve Bektaşiler tüm
zamanların mazlumlarının yanında olduklarını onların acılarını paylaştıklarını
ve tüm zamanların zalimlerine karşı olduklarını, zulme son verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırlar. Amaç, barışçıl ve huzurlu bir dünyada hep bir29
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
likte yaşayabilmektir. Muharrem gelenekleri bu açıdan önemlidir. Kerbela’yı
doğru olarak anlatmak ve anlamak toplumda yer etmiş yanlış kutuplaşmalardan korunmayı sağlayacaktır.
Yeni Kerbelaların oluşmasını önlemenin yolu, Kerbala’yı doğru okumaktan
geçer. Kerbela’yı doğru anlamayı başardığımızda, İslam dünyasının her yerinin niçin Kerbela’ya dönüştüğünü daha iyi değerlendirebiliriz. Geçmişte yaşanan acı tecrübeleri doğru anlayamayanlar, onların benzerlerini tekrar tekrar
yaşarlar.
G-
SONUÇ:
Alevi-Bektaşi inancı ve kültürü İslam dünyasına zenginlik kazandıran, bireyin
nefsine hakim olmasıyla başlayıp, öğütleri, gelenek ve görenekleriyle özgür
ve herkese saygılı, barışçıl ve erdemli insanı oluşturmaya çalışan bir bakış
açısına sahiptir. 13. Yüzyılın Anadolu’sunda şekillenmesini etkinleştiren bu
yorum tarih sürecinde çeşitli nedenlerle baskı altında tutulmuş ve kültürel
değerlerini ve inancını özgürce yaşayamaz hale gelmiştir. Alevi ve Bektaşiler
haklı olarak bazı beklentiler içindedirler. Bunlar, öncelikle yönetici kadrolar
tarafından, “üvey evlat” statüsünden çıkarılıp, eşitlik prensibiyle muhatap
alınmaları, kendilerine artık vaatlerde bulunulması yerine gerçekleştirilen eylemlerle yaklaşılması ve ötekileştirmeye yönelik yıpratıcı söylem kullanmaktansa yapıcı ve kucaklayıcı olunmasını beklemekle başlamaktadır.
Diyanet kurumunun bozulan ve ayırımcı yapısının mutlaka eşitlikçi ve özgürlükçü ilkeler doğrultusunda yeniden yapılanması, kendileri için kutsal kabul
edilen Cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması, din dersi mevzuatının
Alevi-Bektaşilerin de istekleri göz önüne alınarak yeniden gözden geçirilmesi,
Alevi-Bektaşilerin gerek inançlarının gereklerini gerekse bilgi donanımlarını
doğru kaynaklarla zenginleştirecek önlem ve olanakların sunulması belli başlı
istekleri arasında yer almaktadır.
30
ALEVİ-BEKTAŞİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Bilim Kurulu olarak bu raporla Alevi ve
Bektaşilerin yöneticilerden ve yönetim sisteminden beklentilerini özlü bir şekilde dile getirmeye çalıştık.
31
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
32
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
277 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content