close

Enter

Log in using OpenID

1 - Hilalder.org

embedDownload
FİL SURESİ
Rahman ve Rahim Olan
Allah’ın Adıyla
SURENİN KİMLİĞİ
Nuzul
Sıra
20
FİL
SURESİ
Nuzul
Yılı
3
1
Ayet
Sayısı
5
Mushaf
Sıra
105
FİL SURESİ
4
NÜZUL YERİ
FİL SURESİ
١﴿ ‫يل‬
ِ ‫اَلَ ْم َترَ َكيْفَ َفعَ ل َ رَ ُّب َك ِباَصْ حَ ا‬
ِ ٖ‫ب ا ْلف‬
1 GÖZÜNDE canlandırabilir misin
Rabbinin Fil Ordusu’na nasıl muamele ettiğini?
٢﴿ ‫يل‬
ٍ ٖ‫اَلَ ْم يَجْ عَ لْ َكيْدَ ُه ْم فٖ ى َتضْ ل‬
2 Onların ince tasarlanmış haince hilesini
başlarına geçirmedi mi?
٣﴿ َ ‫َواَرْ سَ ل َ عَ لَ ْي ِه ْم َطيْرً ا اَب َٖابيل‬
2
3 Onların üzerine katar katar bilinmeyen nitelikte,
Uçan, taşıyıcı varlıklar gönderdi;
5
MEKKE
Mina
Müzdelife
Arafat
FİL SURESİ
KABE
٤﴿ ‫يل‬
ٍ ‫َترْ ٖمي ِه ْم ِبحِجَ ارَ ٍة مِنْ سِ ٖج‬
4 Onlara taş kesilmiş balçık türü
tanımlanamayan (şeyler) atıyorlardı.
٥﴿ ‫ول‬
ٍ ‫َفجَ عَ لَ ُه ْم َكعَصْ فٍ َماْ ُك‬
5 Derken (Rabbin) onları,
yenilmiş ekin tarlasına çevirdi.
3
6
1
Hılfu’l-Fudul’ü Halif akdetmiştir. 570’lere doğru
Mekke’de güçler dengesi İran yanlılarının eline geçer.
FİL SURESİ KONUSU
1. Ahlaksız Gücün İbretlik Akibeti.
2. Her Ahlaksız Güç Er Yada Geç Gazaba
Uğrar.
3. Allah, Tek ve Gerçek Büyüktür.
7
Sûre, tarihi Fil Vakası üzerinden ahlâksız gücün ibretlik
akıbetini anlatır.




İşgalci “Fil Ordusu” (eshabu’l-fîl), egemen gücün her
çağda görülen örneğidir. “Güçlüyüm, o halde haklıyım”
mantığıyla hareket eder. Bu mantıkla hareket eden er-geç
hüsrana uğrar.
Sûre fil-ebâbîl zıt kutupları üzerine oturur. En iri hayvan
olan fil büyük ama haksız olanı, ebabil ise küçük ama
haklı olanı temsil eder.
Allah, tek ve gerçek büyüktür.
Güce tapınan her ahlâksız güç er ya da geç gazaba uğrar.
O sırada, Yemen’de yönetimi ele geçiren Ebrehe
(İbrahim?) isimli biri, vergi taahhüdü karşılığında
Hıristiyan Habeş Krallığının, dolayısıyla Bizans’ın
desteğini arkasına alır.
Kuzey-Güney
almaktadır.
ticaretinden
aslan
payını
Mekke
Ebrehe, ticaretin eksenini Mekke’den San’a’ya
kaydırmak ister. Bunun için Kâbe’ye rakip olacak bir
kilise (Kulleys) yaptırır. Kilise’ye karşı yapılan bir
sabotajı bahane ederek, Kâbe’yi yıkmak için fillerle
donatılmış bir orduyla Mekke’ye gelir.
Fil Ordusu, mahiyeti Allah’a malum bir felakete
uğrayarak amacını gerçekleştiremeden kırılır. Bu olay
Mekke’nin ticaret potansiyelini kat kat artıran bir dönüm
noktası olur ve Mekkeliler diğer Araplarca Ehlullah
(Allah’ın ev halkı) diye anılırlar.
Sûre işte bu başarısız seferi Mekkeli müşriklere
hatırlatarak, onları Hz. Peygamber’e karşı Ebrehe’nin
rolünü oynamamaya davet eder.
Allah’a karşı güç gösterisine kalkışmanın sonucu
bellidir: “Yenilmiş bir ekine dönmek” ve sap gibi ortada
kalmaktır.
Sûrenin tarihi bağlamı özetle şudur:
Diğerlerinin aksine bu kıssanın tekrar edilmemesinin
Çağın iki süper gücü İran ile Bizans rekabet halindedir. Miladi
6. yüzyılın ikinci yarısı bu rekabetin kızıştığı yıllardır.

Birinci nedeni, helâkin temelinde bir peygamberi
yalanlamanın olmayışı,
İkinci nedeni müşrikler bundan kendilerine pay
çıkarmaya kalkışmasınlar diyedir.

Bu rekabetin gölgesi Mekke’ye de düşer. Nüfuzlu kabileler
Mutayyibin ve Halif adıyla iki guruba ayrılırlar.


Birinciler İran (Pers),
Diğerleri Bizans yanlısıdır.
FİL SURESİ
Pers’ler o günün egemen güçleriydiler. Saray entriklarıyla zayıf
düşen Bizanslılar karşısında tek üstün güç idiler. Bu nedenle
Bizans müttefikler aramaktadır. En yakın nufuz alanı
Habeşistan ve Yemen’dir.
١﴿ ‫يل‬
ِ ‫اَلَ ْم َترَ َكيْفَ َفعَ ل َ رَ ُّب َك ِباَصْ حَ ا‬
ِ ٖ‫ب ا ْلف‬
1 GÖZÜNDE canlandırabilir misin
Rabbinin Fil Ordusu’na nasıl muamele ettiğini?
Hicaz bölgesi ne Pers’lerin ne de Bizans’ın nufuz alanında
değildi. Güney Kuzey arasındaki ticaretten aslan payını alan
tüccarlar, sık sık baş gösteren sorunlarını çözmek ve güvenlik
ihtiyacını karşılamak için egemen güçlerden birinin himayesi
altına girme ihtiyacı hissetmektedirler.
٢﴿ ‫يل‬
ٍ ٖ‫اَلَ ْم يَجْ عَ لْ َكيْدَ ُه ْم فٖ ى َتضْ ل‬
2 Onların ince tasarlanmış haince hilesini
başlarına geçirmedi mi?
Elemtera:
Haşimoğulları Bizansın müttefikidirler. Bunlara Halifler denir.
Haşimoğulları karşısında güçlü olmak için Ebu Sufyan ve
ataları Ümeyyeoğulları ile Ebu Cehil ve ataları Mahzumoğulları
Pers’lerin yanında yer aldılar. Bunlar da Mutayyibin olarak
adlandırılmaktadır.
Bu iki hizip arasındaki rekabet Vahyin gelişinden sonra da
devam etti. Hz Peygamber ile yapılan savaşların arka planında
hep bu ezeli rekabetin bilinçaltındaki izleri var.
Medine İslam devletinin Mekke site devleti üzerindeki
egemenliği, aynı zamanda Pers’in Hicaz’daki müttefiklerinin
kaybettiği anlamına geliyordu.
9
Haberin yok mu? Duymadın mı? Gözünde canlandırabilir misin?
(Allah Rasulü bu olayı görmemiştir)
Boşa Çıkartılan Ebrehenin Tuzağı;


Kabenin Mekke’de olması ve insanların buraya ilgi
göstermesi ve buranın Ticaret Merkezi haline
gelmesini çekememezlik.
Alternatifini San’a’da tesis etmek. Kabe’nin yerine
geçecek büyük bir kilise inşa etmek, Kabe’yi
yıkarak insanların San’a’daki bu Kilise’ye ilgi
duymasını sağlayarak Ticaret Merkezini de
San’a’ya çekmek.
2
İlahi Kural; Allah,Hainlerin Tuzaklarını Boşa Çıkartacaktır.

Allah, insanların kurduğu tuzakları boşa çıkartacaktır.
Enfal 18, Yunus 21
Tuzak kuranların, kurdukları tuzağın içine bizzat kendileri
düşecektir. Fatır 43
Allah, hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz Yusuf 52


Ebrehe, kendi
katmamıştır.
gücüne
güvenip
Yüce
Allah’ı
hesaba
O’nu hesaba katmayanlara O, kendisini hatırlatıyordu ki,
Ebrehe’nin başına da bu gelmişti.
“Rabbinin ordularını O’dan başka kimse bilmez”
(Müddessir: 31) âyetleri ışığında zımni anlam şu olur:
Allah’ın kimsenin akıl fikir erdiremediği ordularından bir
ordu, Fil ordusunu perişan etti.
2. Adrese Teslim Sert Taşlar;
Uçuşan varlıklar, Fil ordusuna yukarıdan aşağıya doğru
sert katı taşlar atıyorlardı.
Bu Müdahalenin sonucu …… ;
3. Ve Hazin Son;
Hesaba katmadığı yüce Allah, onun bütün iğrenç planlarını alt
üst etmiş, kendisini de, ordusunu da şaşkınlık denizine
yuvarlamıştı.
Fil Olayının Bugüne Mesajı;
Genel İlke;

Hakka karşı duranlar, yaptıklarının karşılığını er veya geç
alacaklardır.
Hakkı destekleyenlerin destekçisi, Hak’kın sahibi olan
Yüce Allah’tır. Muhammed 7

Yenmiş ekin tarlalarına çevrildiler.



FİL SURESİ

Ebrehenin, Kabe’yi yıkma girişimleri nasıl sonuçsuz
kalmışsa
ve
sorumluları
cezalandırılmışsa,
bugünkü Hak düşmanları da ilahi iradeyle benzer
şekilde karşılaşacakları bilinmelidir.
Allah’a karşı güç gösterisinde bulunanlara azab,
bazen kıtlık, bazen kuraklık, bazen de çeşitli
hayvan istilaları ya da başka şekillerde gelebilir.
Allah adına fedakarlıklar yapanlar, O’nun yardımı
ve desteğinden mahrum bırakılmayacaklarını
bilmeli ve buna göre hayat yaşamaya çalışmalıdır.
İman edenler yalnız değildirler.
٣﴿ َ ‫َواَرْ سَ ل َ عَ لَ ْي ِه ْم َطيْرً ا اَب َٖابيل‬
3 Onların üzerine katar katar bilinmeyen nitelikte,
Uçan, taşıyıcı varlıklar gönderdi;
٤﴿ ‫يل‬
ٍ ‫َترْ ٖمي ِه ْم بِحِجَ ارَ ٍة مِنْ سِ ٖج‬
4 Onlara taş kesilmiş balçık türü
tanımlanamayan (şeyler) atıyorlardı.
٥﴿ ‫ول‬
ٍ ‫َفجَ عَ لَ ُه ْم َكعَصْ فٍ َماْ ُك‬
10
5 Derken (Rabbin) onları,
yenilmiş ekin tarlasına çevirdi.
Fil Ordusu Nasıl Perişan Edildi:
1. Fil Ordusuna Karşı Kanatlı Ordu;
Ebâbîl, sıfat olarak “katar katar, sürüler halinde” anlamına gelir.
Tayr, kuştan sineğe, görünenden görünmeyene varana dek bir
yerden bir yere havada/hava ile intikal eden her hareketli varlık
için kullanılır.
Bu veriler ışığında tayr kelimesi, “volkanik bir püskürtünün
yakıp kavuran lavlarıdır” yorumunu da, buna benzer başka
yorumları da dışlamaz.

Her halükarda kesin olan, orada ve o anda ilâhi bir
müdahalenin varlığıdır.
“Göklerin ve yerin bütün orduları Allah’ın emrine âmâdedir”
(Fetih: 4)
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
405 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content