close

Enter

Log in using OpenID

BİLK Projesi Gürültü Yönetimi Planı

embedDownload
BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0003
Yayın Tarihi:
26.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
12.11.2014
Sayfa No: 1 / 5
REVİZYON TAKİP SAYFASI
Rev.
No
Rev. Tarihi
Rev. Yapılan
Sayfa No.
00
26.06.2014
-
01
08.08.2014
3,4,5
02
12.11.2014
4
Revizyonun Sebebi
Yeni yayın
Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda
değişiklik yapıldı.
Beton Tesisi izin süreci ile ilgili güncel bilgiler eklendi.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Eray ÖZEN
Çevre Mühendisi
Mustafa K.AYDIN
ONAYLAYAN
Can AKYAR
Volkan DİNÇTÜRK
BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0003
Yayın Tarihi:
26.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
12.11.2014
Sayfa No: 2 / 5
İÇİNDEKİLER
1.
AMAÇ .................................................................................................................................................... 3
2.
KAPSAM ............................................................................................................................................... 3
3.
TANIMLAR ve KISALTMALAR ........................................................................................................... 3
4.
İLGİLİ DOKÜMANLAR ......................................................................................................................... 3
5.
SORUMLULUK VE UYGULAMA ......................................................................................................... 3
5.1.
Uygulama..................................................................................................................................... 3
5.1.1.
Proje Sahası ........................................................................................................................ 4
5.1.2.
Beton Tesisi ........................................................................................................................ 4
5.2.
Gürültü Ölçümü .......................................................................................................................... 4
TABLOLAR
Tablo 1. Beton Tesisi için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri .................................................................. 4
Tablo 2. Proje Sahası ve Çevresi için Gürültü Ölçüm Noktaları ............................................................ 4
Tablo 3. ÇGDYY ve IFC Uyarınca Proje Sahası Çevresel Gürültü Sınır Değerleri ............................... 5
Tablo 4. Arka Plan Değerleri Çerçevesinde IFC’nin Gürültü Sınır Değerleri ........................................ 5
BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0003
Yayın Tarihi:
26.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
12.11.2014
Sayfa No: 3 / 5
1. AMAÇ
Bu Planın amacı, DİA Altyapı Yatırımları ve İnşaat A.Ş. nin, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
inşaat faaliyetleri sırasında oluşabilecek çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve
sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, olası
şikayetleri önlemek, çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve
azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
2. KAPSAM
Bu plan, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi yapım döneminde uygulanır.
3. TANIMLAR ve KISALTMALAR
 SEÇ
:
Sağlık Emniyet Çevre (İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Birimi)
 ÇGDYY
:
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 ÇSED
:
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme
 IFC
:
(International Finance Corporation) Uluslararası Finans Kuruluşu
 Gündüz gürültü
göstergesi
(Lgündüz)
 Akşam gürültü
göstergesi
(Lakşam)
:
:
 Gece gürültü
göstergesi (Lgece)
:
 Eşdeğer gürültü
seviyesi (Leq)
:
A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın gündüz
sürelerinin tamamına göre belirlenen ve gündüz süresindeki rahatsızlığı
ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesini ifade eder.
A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın akşam
sürelerinin tamamına göre belirlenen ve akşam süresindeki rahatsızlığı
ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesini ifade eder.
A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın gece
sürelerinin tamamına göre belirlenen ve gece süresindeki uyku kaçırıcı
rahatsızlığı ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesini ifade eder.
Belli bir süre içinde seviyeleri değişim gösteren, genellikle A ağırlıklanmış
ses seviyesi olarak ölçülen, gürültünün enerji açısından eşdeğeri olan sabit
seviyeyi ifade eder.
4. İLGİLİ DOKÜMANLAR
04.06.2010 tarih 27601 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği
5. SORUMLULUK VE UYGULAMA
Bu planın uygulama ve yürütme sorumluluğu, Proje Yönetimi ve SEÇ Departmanının sorumluluğundadır.
5.1. Uygulama
Haziran 2014 tarihli Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi ÇSED Raporunda projenin inşaat
faaliyetleri sırasında; Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tarım Gıda ve Hayvancılık
Bakanlığı Lojmanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Bakım Lojmanları, gürültü kalitesi
bakımından doğrudan etkilenebilecek bölgeler (hassas bölgeler) olarak nitelendirilmiştir. IFC’nin
gürültüye ait önerdiği ve ÇGDYY ’nde belirtilen sınır değerlerin aşılmaması için aşağıdaki tedbirler
alınacaktır.
BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0003
5.1.1.
Yayın Tarihi:
26.06.2014
Rev.No: 02
Revizyon Tarihi:
12.11.2014
Sayfa No: 4 / 5
Proje Sahası

Çevresel izleme çalışmaları kapsamında düzenli gürültü ölçümleri sonuçlarının sınır
değerlerin üstünde olması durumunda gerek görülen bölgelere gürültü perdesi kurularak
takip eden ölçümlerde sınır değerlerin altına inmesi sağlanacaktır.

Proje sahasında araçlardan kaynaklanan gürültüyü azaltmak amacıyla araçların bakımları
düzenli olarak yapılacaktır.

24 saat çalışma gerekiyorsa gerekli izinler Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’ndan
alınacaktır.
5.1.2.
Beton Tesisi
Beton tesisi için gerekli gürültü azaltma yöntemleri (gürültü perdesi vb.) uygulanarak gürültü
konusunda gelebilecek şikâyetlere önlem alınacaktır.
5.2. Gürültü Ölçümü
Hastane inşaatı herhangi bir çevre iznine tabi değildir. Sahada faaliyet gösteren beton tesisi ise,
gürültü konusunda izne tabidir. 14 Ağustos 2014 tarihinde Geçici Faaliyet Belgesi alınmış ve tesis
yetkilileri tarafından izin süreci devam ettirilmektedir. Bu süreç kapsamında gürültü ölçümleri yapılmış
ve Tablo1’de ÇGDYY uyarınca belirtilen ilgili sınır değerlerin aşılmadığı görülmüştür.
Tablo 1. Beton Tesisi için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Beton Tesisi Etki Alanı
Lgündüz
(dBA)
Lakşam
(dBA)
Lgece
(dBA)
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu
alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar
65
60
55
Çevre Mevzuatı kapsamında herhangi bir şikâyete karşı tedbir için Tablo 2’de belirtilmiş olan
noktalarda gerekli ölçümler yapılarak ilgili yönetmelikte belirtilen çevresel gürültü sınır değerlerini
(Tablo 3’te) aşmadığı, aylık düzenli olarak takip edilecektir.
Tablo 2. Proje Sahası ve Çevresi için Gürültü Ölçüm Noktaları
No
Ölçüm Yapılan Noktanın Adı
Koordinatlar (UTM Datum ED 50)
Doğu
Kuzey
1
Atatürk Hastanesi Yeni Açık Otopark Alanı
479396
4417186
2
Diyanet İşleri Başkanlığı
479036
4417283
3
Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Lojmanları
478452
4416970
4
Askeri Lojmanlar
479779
4416684
5
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
479611
4417140
BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI
Doküman No :
BILK-DIA-PLN-HS -GEN-GEN-0003
Yayın Tarihi:
26.06.2014
Revizyon Tarihi:
12.11.2014
Rev.No: 02
Sayfa No: 5 / 5
Tablo 3. ÇGDYY ve IFC Uyarınca Proje Sahası Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
ÇGDYY Gürültü Sınır Değerleri
Açıklama: Proje inşaatı aşamasında şantiye
faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü seviyeleri hassas
alıcı ortamlarda yandaki değerleri aşmamalıdır.
IFC Gürültü Sınır Değerleri
Lgündüz
(dBA)
Lakşam
(dBA)
Lgece
(dBA)
70
65
60
Gündüz
(07:00 - 22:00)
saatleri arasında
(dBA)
Gece
diğer
saatlerde
(dBA)
55
45
Tablo 3’te gösterilen IFC’nin belirlediği gürültü sınır değerleri sağlanamadığı takdirde; yine IFC’de
belirtilen “saha dışındaki en yakın alıcı noktada arka plandaki maksimum gürültü artışı 3 dBA’yı
geçmemelidir” ifadesine bağlı kalınacaktır. Bu çerçevede projeye ait ÇSED raporunda verilen en
yakın hassas alıcı noktalara ait arka plan ölçümleri ve IFC’nin belirlediği maksimum arka plan artış
değeri eklenerek oluşturulmuş gürültü sınır değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir.
Gürültü ölçümü gündüz ve gece zaman dilimlerini kapsayacak şekilde bir gün süre ile
gerçekleştirilecektir. Çevresel izleme çalışmaları kapsamında ilk altı aylık düzenli gürültü ölçümleri
sonucunda; sınır değerlerin aşılmadığı tespit edilirse, ölçüm sıklığı 3 ay olarak belirlenebilecektir. Bu
takibi sağlamak için Ölçüm Takip Çizelgesi aylık düzenli olarak güncellenecektir.
Tablo 4. Arka Plan Değerleri Çerçevesinde IFC’nin Gürültü Sınır Değerleri
Bilkent ÇSED Raporu
Arka Plan
Gürültü Değerleri
(dBA)
IFC Gürültü Sınır
Değerleri (dBA)
Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
49,5
52,5
Tarım Gıda ve Hayvancılık
Bakanlığı Lojmanları
53,5
56,5
Askeri Lojmanlar
61,8
64,8
Ölçüm Noktası
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content