close

Enter

Log in using OpenID

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ:

embedDownload
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ:
Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam için;
(1) Hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak enerji, eğitim, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme;
artan görüntü, gürültü, hava, su kirlilikleri gibi, kentimizde yaşayanları birinci derecede
etkileyen çevresel faktörlerin olumsuz etkilerini gidererek, modern kent anlayışı bilincinin
ilçemizde yerleşmesinin sağlanması,
(2) İlçemizde geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden
bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi,
eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı
alışkanlıklar haline getirilmesi,
Çevresel Gürültü Kontrolü
1. Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının
bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; İşletme, Tesis, İşyerleri, Şantiye
alanları ile Rekreasyon ve Eğlence Yerlerinin denetimlerini yapar.
2.Yapılan denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na belirli periyotlarla
bilgi verir .
Ambalaj Atıkları Yönetimi
1. Konak Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen programa uygun olarak
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı toplanmasını sağlar.
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapılmasını sağlar.
Bitkisel Atık Yağ Atıklarının Yönetimi
1. Halkımızın sağlığını korumak için bölgemizdeki atık yağ üreticisi konumundaki işletmelerde atık
yağın geri dönüşümü için lisanslı firmalarla sözleşme yapılmasını sağlar.
2. Belirlenen program dahilin de programa uygun olarak Atık Bitkisel Yağların gerek işletmelerde
gerekse evlerde kaynağında ayrı toplanmasını sağlar.
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile aylık raporların gönderilmesini ve yazışmaların yapılmasını
sağlar.
Genel Atık Yönetimi
Lisanslı ve yetkili kuruluşlar ile koordineli çalışılarak, Atık Koordinasyon Merkezine ulaşan;
a) Atık Motor Yağları,
b) Ömrünü Tamamlamış Lastikler,
c) Elektronik (bilgisayar ve ekipmanları) atıklar, Tv. çamaşır makinası gibi evsel elektrikli atıklar,
e) Tehlikeli Atıklar
f) Organik Atıklar
yönelik tüm talep ve şikayetlerin alınması, lisanslı ve yetkili kuruluşlarla iletişime geçilerek atıkların
alınarak bertarafının sağlanması ve sürecin takibini yapar.
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 1
GÜRÜLTÜ DENETİMİ
İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen
seslere gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü
yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık
Örgütü'nce belirlenen ölçülerin üzerindedir.
Gürültü kirliliğinin önlenmesi için neler yapılabilir;
1. Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmaları önlenmelidir.
2.Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik
aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmelidir.
3.İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde
belirtilen sınırlara) indirilmeli.
4.Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda
ses yalıtımı sağlanmalıdır.
5.Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin evlerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin
yükseltilmemesi gerekmektedir.
6.Eğlence
yerlerinde
ses
kaynaklarının
konumları
ve
sayıları
azaltılabilir.
7. Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükunu beden ve ruh sağlığının
bozulmaması için yetkili kurumlarca gerekli tedbirler alınır ve aldırılır.
8.Elektronik olarak ses yükselticinin ses düzeyine sınırlama getirilir ve getirilen düzeyde çalışması
sağlanır.
9.Ses kaynağıda, belirlenen ses düzeyi aşıldığı zaman sesi kesecek şekilde bir donanım monte edilir.
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 2
Tanımlar;
Çok hassas kullanım alanı nedir ve nasıl belirlenir?
ÇGDY Yönetmeliği’nde ilgili tanım şu şekilde yapılmaktadır. ‘Çok hassas kullanım alanları:
Çok hassas kullanımların sınırlarından itibaren 250 metreyi içine alacak şekilde belirlenen alanı’,
Burada yer alan ‘Çok hassas kullanımlar’ ise: Yataklı hizmet veren sağlık kurumları, eğitim
dönemlerinde yatılı eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri gibi kullanımları’ ifade etmektedir.
Öncelikle çok hassas kullanımlar tespit edilmelidir.Bu aşamada ilgili kurum/kuruluşların katılımı ile
bir komisyonun kurulması ve gerektiğinde yerinde inceleme ile tespitlerin yapılması daha uygun
olacaktır.
Hassas kullanımlar nelerdir? Karar verme sürecinde nelere dikkat edilmelidir?
ÇGDY Yönetmeliği’nde ‘hassas kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren konaklama tesisleri,
eğitim kurumları, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımlar’ olarak
tanımlanmaktadır.Burada öncelikle dikkat edilmesi gereken husus şudur: Tanımı verilen hassas
kullanımlar için İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile herhangi bir alan belirlenmesi çalışmasının
yapılması zorunlu değildir.
AMBALAJ ATIKLARI
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Ambalaj Atığı Kontrolü
Yönetmeliği’’nin 11. maddesi 2. bendinin b-6. fıkrası gereği, Yetkilendirilmiş Kuruluşlar; ’’ Ambalaj
Atıklarının kaynağında ayrı toplama maliyetleri için sözleşme yaptığı belediyelerle birlikte , her yıl
piyasa ayrıştırması yaparak, toplama maliyetlerini belirlemekle yükümlü tutmuştur.
Mücavir alan içinde, ambalaj atıklarının kaynağına bakılmaksızın ( ev, endüstri, ticarethane,
okul, hastane, işyeri vb. ) diğer atıklardan ayrı toplanması ve kazanımı hususunda, 27/12/2011
başlangıç tarihinden itibaren Bakanlıkça yetkilendirilmiş lisanslı firma ile sözleşme imzalanmıştır.
Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda;
-
Çevre kirliliğini azaltmak
-
Katı atık depolama sahalarının kullanım ömrünü uzatmak,
-
Ekonomiye katkıda bulunmak,
-
Enerji verimliliğini sağlamak ve küresel ısınmayı yavaşlatmak, amacıyla İlçemiz genelinde
ambalaj atıkları muhtelif yerlere yerleştirilen geri kazanım kumbaraları ve haftalık periyotlar
halinde gerçekleştirilen toplama sistemi ile diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmekte,
toplanmakta ve ekonomiye geri kazandırılmaktadır.
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 3
Doğada yok olmaları organik atıklara göre daha uzun süre alan cam-metal-plastik-kağıtkompozit malzemeler, aynı zamanda hammadde olma özelliği taşımaları sebebiyle, geri
dönüştürme işlemleri sonucunda, ülke ekonomisine kazanç ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.
İlçemiz sınırları içinde 31/01/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında toplanan ambalaj
atık ( kağıt, karton, plastik vs.) miktarı (kg);
800.000
780.000
790.000
800.000
780.000
792.000
770.000
748.000
712.360
737.300
702.360
600.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Toplamda: 9012,16 ton
31/01/2013 ile 28/02/2014 tarihleri arasında toplanan ambalaj atık ( kağıt, karton,
plastik vs.) miktarı (kg);
1.095.000
1.100.000
955.000
960.000
945.000
950.000
895.000
900.000
932.000
932.000
920.000
870.000
880.000
870.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Toplamda: 13204 ton
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 4
Çalışmalarımız sonucu toplamda,
geri dönüşüme kazandırılan ambalaj atık
(kağıt, karton, plastik vs.) miktarı
22216,16 ton ‘dur
Meskenlere ve iş yerlerine dağıtılan mavi ambalaj atık
kutusu miktarı 10500 adettir. İstek ve şikayetler doğrultusunda
ambalaj atık kutusu dağıtımına etmeye devam etmekteyiz.
CAM ATIKLAR
İlçemizde başlatmış olduğumuz “Cam Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması
Projesi” ile 01/07/2013 tarihinden itibaren Bakanlıkça yetkilendirilmiş lisanslı firma ile sözleşme
imzalanmış olup cam ambalaj atıklarının cam kumbaralarında toplanmaya başlanmıştır.
Bilgilendirme çalışmalarımız devam etmekte olup ayrıca, iş yerlerine tek tek tebligat yapılarak
cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması hususunda bilgilendirmeler yapılmıştır.
İlçemiz sınırlarında toplamda 110
adet cam kumbarası bulunmaktadır ve
cam kumbaralarının dağıtımına devam
edilmektedir.
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 5
Aylara göre toplanan atık cam miktarları (kg);
700.000
600.000
500.000
400.000
462.140
520.440
584.260
Ağu.13
545.880
Tem.13
520.340
395.240
100.000
360.420
200.000
458.640
300.000
0
Eyl.13
Eki.13
Kas.13
Ara.13
Oca.14
Şub.14
Çalışmalarımız soucu toplamda, geri dönüşüme kazandırılan cam ambalaj atık
miktarı 3847,36ton‘dır.
Geri Dönüşüm Kutusuna Atılabilecek ve Atılamaması Gereken Malzemeler Şekilde
sunulmuştur;
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 6
BİTKİSEL ATIK YAĞLAR
Kullanılmış bitkisel atık yağlar atık su kirliliğinin %25’ini oluşturmaktadır. Bir litre atık yağın
lavabolardan dökülmesi, bir milyon litre içme suyunu kullanılamaz hale getirmekte ve yüzey sularında
yaşayan canlı hayatını tehlikeye sokmakta, lavabolara dökülen atık yağlar iletim sistemlerinde
birikerek boru kesitlerini daraltmakta ve kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara sebep olmaktadır. Bu
nedenle bitkisel atık yağların ilgili yönetmelik gereğince; doğrudan alıcı ortama verilmesi yasaktır.
03.11.2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığından bitkisel
atık yağ üreticilerinin denetlenmesi ve bitkisel atık yağ üreticilerine
idari yaptırım uygulanması konusunda yetki devri verilmiştir.
Belediyemiz, atık yağ oluşumuna sebep olan lokanta, büfe, vb.
işletmeleri denetlemekte, ruhsat aşamasında olan işletmelere ise
bitkisel atık yağlarını kaynağında ayrı biriktirmeleri için lisanslı
firmalar ile sözleşme yapmaları sağlanmaktadır. Lisanslı firmalarca
toplanan bitkisel atık yağlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
teknik esaslar doğrultusunda Biyodizel, Sağlık Bakanlığının izniyle
sabun, Tarım ve Köy işleri Bakanlığının izniyle yemlik olarak geri
dönüştürülebilmektedir. Geri dönüşümü yapılamayanlar çimento
fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmaktadır.
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 7
Belediyemizin yetki devri alması ile toplamış olduğumuz atık yağ miktarları yıllara göre
aşağıda belirtilmiştir;
Atık yağ toplama noktalarımız;
GÜLTEPE SEMT MERKEZİ
ADRES: PLAVNE CADDESİ NO:18 GÜLTEPE/İZMİR
TEL:02324332577
MEHTAP SEMT MERKEZİ
ADRES: İSMETPAŞA MH. 2660/1 SK. NO:5
TEL:02324573740
TOROS SEMT MERKEZİ
ADRES: 2765 SK. NO:6 TOROS KONAK/İZMİR
TEL:02324593587
MELEHAT YILMAYAN
ÖĞRETMENEVİ(GÜZELYALI)
ADRES: MİTHATPAŞA CD. 55 SK. NO:15
GÜZELYALI/İZMİR
TEL:02322851898
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: GÜRÇEŞME CD. NO:86 KONAK/İZMİR
TEL:02324333630
ALSANCAK ZABITA KARAKOLU
ADRES: CUMHURİYET BULV. NO:200 KONAK/İZMİR
TEL:02324647430
GÜZELYALI ZABITA KARAKOLU
ADRES: MİTHATPAŞA CD. NO:1248 KONAK/İZMİR
TEL:02322599914
HALKAPINAR ZABITA KARAKOLU
ADRES: 2823 SK. NO:140 KONAK/İZMİR
TEL:02324336920
ZABITA HAZIR EKİPLERİ BİRİMİ
ADRES: 1201 SK. NO:5/2 HALKAPINAR/İZMİR
TEL:02324581263
HATAY ZABITA KARAKOLU
ADRES: 242 SK. NO:30 KONAK/İZMİR
TEL:02322433330
ZABITA HAZIR EKİPLERİ BİRİMİ
ADRES: 1201 SK. NO:5/2 HALKAPINAR /İZMİR
TEL:02324581263
EŞREFPAŞA SEMT MERKEZİ
-
TEL:02322507100
DR.SELAHATTİN AKÇİÇEK EŞREFPAŞA
KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
-
TEL:02322624590
KONAK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER
ADRES: MİLLİ KÜTÜPHANE CADDESİ SGK
MÜDÜRLÜĞÜ
BLOKLARI B3 BLOK KONAK/İZMİR
KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI
ADRES: 9 EYLÜL MEYDANI BASMANE/İZMİR
TEL:02324821035
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
TEL:02324821036
Sayfa 8
Atık yağ toplayan muhtarlıklarımız;
ALSANCAK MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02324223802
ÇANKAYA MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02322327901
GÜNEŞLİ MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02322274107
MİTHATPAŞA MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02322627227
GÜNEY MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02324572411
AKARCALI MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02324455796
KÜLTÜR MH. MUHTARLIĞI
TEL:02324213769
M.ALİ AKMAN MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02322481593
MİMAR SİNAN MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02324649395
GÖZTEPE MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02322436060
ZEYTİNLİK MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02324696395
KONAK MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02324835325
AKIN SİMAVİ MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02322554956
YAVUZ SELİM MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02324335972
KILIÇ REİS MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02322553140
MURAT MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02324690737
PİRİ REİS MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02322616585
ALTINTAŞ MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02322622030
MURAT REİS MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02322442423
BARBAROS MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02324252533
KADİFEKALE MAH. MUHTARLIĞI
TEL:02324257926
Sınırlarımız dahilinde okul, muhtarlık, camiler ve semt merkezleri olmak üzere
toplamda 400 adet atık yağ bidonu dağıtımı yapılmış olup istekler doğrultusunda
dağıtıma devam edilmektedir.
Bitkisel atık yağlar
herkes tarafından toplanamaz!
Bakanlıkça yetkili, lisanslı
firmalar tarafından
toplanmaktadır.
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 9
ATIK PİLLER
Kullanım ömrünü tamamlamış ve/veya uğramış olduğu fiziksel
hasar sonucu kullanılamayacak hale gelmiş olan pillere, atık pil denir.
Gelişigüzel çevreye veya çöpe atıldığında pilin dışındaki koruyucu kap
zamanla delinerek içindeki bazı zararlı maddeler (civa, kadmiyum, nikel
v.b.) ayrışarak su, toprak ve havayı kirletebilirler. Yönetmelik kapsamında
atık piller için Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından
sürdürülmektedir.
İletişim Numaraları:
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Tel: 02324333630
e-posta: [email protected]
E-ATIKLAR
Elektrikli ve elektronik ekipmanların bazıları kurşun, berilyum, baryum
ve civa gibi çevre ve insan sağlığını tehdit eden toksik maddeler
içermektedir. Bilgisayar monitörleri ve televizyonlar yaklaşık 4 kg.
kurşun içermektedir. İç yüzeydeki kaplamaları ise tehlikeli atık sınıfına
giren fosfor içermektedir.
İşleme sonucunda ortaya çıkan demir, paslanmaz, plastikler ve bakır
gibi malzemeler ilgili hammadde kuruluşlarına gönderilerek
ekonomiye kazandırılır.
TADİLAT VE MOLOZ ATIKLARI
İlgili Yönetmelik: 18/03/2004 tarih ve 406 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hafriyat
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; Hafriyat toprağı ile inşaat ve
yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici
biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve
idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları düzenlemektir.
Bu yönetmeliğe istinaden tadilat ve moloz atıkları
Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen
İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir.
İletişim Numaraları:
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Tel: 02324333630
e-posta: [email protected]
Fen İşleri Müdürlüğü:
Tel:02324894858
e-posta: [email protected]
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 10
ETKİNLİKLERİMİZ
Konak Belediyesi’nin Çevre Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında minikler
tiyatroyla buluştu. Sıcakkan Sanat Çocuk Tiyatrosu’nca sahnelenen ‘Mutluluk Ormanı’ adlı oyun
sayesinde minikler hem doğayı korumanın önemini öğrendi, hem de keyifli bir gün geçirdi. Konak
Belediyesi’ nin Çınarlı’daki rekreasyon alanında gerçekleşen etkinliğe farklı okullardan 100’e yakın
ilköğretim öğrencisi katıldı. Velilerin de yalnız bırakmadığı etkinlikte miniklere tiyatro oyunu öncesi
Konak Belediyesi ve ÇEVKO Vakfı işbirliğince hazırlanan ve üzerinde ‘çevre gönüllüsü’ yazan tişört,
şapka ve kalem hediye edildi.
Ağaç ve çevre sevgisinin anlatıldığı oyun minikler tarafından keyifle izlendi. Ormanı yok
etmeye çalışıp ve yerine kocaman bir şato yapmak isteyen zalim Kral ile ona karşı ağaçları korumaya
çalışan orman halkının mücadelesinin anlatıldığı tiyatro oyunu renkli görüntülere sahne oldu. Oyun
zaman zaman izleyici miniklerin de dahil edilmesiyle daha keyifli hale geldi. Sanat yoluyla çocuklara
çevreyi koruma bilincini aşılamayı hedeflediklerini belirten Yönetmen Erçin Sıcakkan, Konak
Belediyesi’ne de sanata verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Oyunu çok beğendiklerini dile getiren
minikler ise, çevrelerini koruyacaklarını, yerlere çöp atmayacaklarını, atanları uyaracaklarını söyledi.
Oyun sonunda miniklere çam ağacı fidanı hediye edildi.
Etkinliğimiz, 8-11 yaş grubu öğrencilerimizde ambalaj atıkları ve geri dönüşümün önemi
konularında çevre bilinci yaratma amaçlı bilinçlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 11
Çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşüm konusunda vatandaşları bilgilendirmek adına
başarılı projelere imza atan Konak Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası' nı etkinliklerle
kutladı.
Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü' nce düzenlenen etkinlik kapsamında,
Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde kurulan stanttan vatandaşlara binlerce saksı ve bahçe çiçeği
dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan çiçeklere halkın ilgisi yoğun olurken, bazı geri dönüşüm firmaları da
koruma bilincini ön plana çıkaran mesajların yazılı olduğu şapka, kalem, bulaşık süngeri, sıvı sabun ve
deterjan hediye etti.
Atık yağlar ve plastik ambalajlar çevre için son derece tehlikeli. Bu nedenle mutlaka bu
atıkların ayrıştırılarak toplanması gerekiyor. Vatandaşlarımız, evlerinde kullanılmış bitkisel yağları
dökmesinler, plastik ambalaj, atık pil, cam ve kağıtları ayrıştırarak görevlilere teslim etsinler. Yapılan
geri dönüşüm sayesinde hem kaynaklar israf edilmeyecek, hem de yaşam kaynağımız olan çevre
korunmuş olacak.
Konak Belediyesi olarak çevreyi korumak ve geri dönüşümü yaygın hale getirmek için atık
yağ ve kullanılmış pillerin toplanması için başlatılan kampanyanın sürdüğü , vatandaşlardan atık
yağların evlerden alınması için 444 30 19 veya 444 28 45' i, cam atıkların toplanmasını sağlayan
kumbaraların kurulması için de 479 51 73 numaralı telefonu aramalarını arayarak irtibata
geçilebilmektedir.
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 12
EĞİTİMLERİMİZ
Görsel sunumlarla desteklenen ambalaj atıkları,atık yağlar ve atık piller konulu
eğitimlerimizin akabinde, orta öğretim öğrencilerini bilinçlendirme ve pekiştirmeleri için gezi
etkinlikleri düzenlenmektedir.
Eğitim verilen okullarımız;
OKUL ADI
ÖĞRENCİ SAYISI
Melih Özkanat İ.Ö.O
100
MİSAK-I MİLLİ İ.Ö.O
GAZİ İ.Ö.O
HALİTBEY İ.Ö.O
270
430
197
NECATİBEY İ.Ö.O
375
GÜZELYALI İ.Ö.O
KAHRAMANLAR MUSATAFA ÖĞ. İ.Ö.O
KESTELLİ ŞERİFE ECZACIBAŞI İ.Ö.O
740
225
250
HAKİMİYET-İ MİLLİYE İ.Ö.O
397
KEMAL REİS İ.Ö.O
ÖZEL FATİH İ.Ö.O
MURAT REİS İ.Ö.O
110
275
275
ÖZEL ÇAMLARALTI İ.Ö.O
110
9 EYLÜL İ.Ö.O
175
HACI ŞAKİR ECZACIBAŞI İ.Ö.O
MÜDAFAA-İ HUKUK İ.Ö.O
NAMIK KEMAL İ.Ö.O
450
455
85
SALİH İŞGÖREN İ.Ö.O
400
AMERİCAN KOLEJİ
150
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 13
Ambalaj atıkları ve gürültü kontrolü amaçlı esnaflarımıza yapılan bilinçlendirme eğitimlerimiz;
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 14
Sıkça Sorulan Sorular
1 - Nasıl geri dönüşüm yapılır?
Her birey ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün birçok farklı ürün satın alır. Alınan bu ürünler çoğu
zaman, daha sağlıklı ve korunaklı muhafaza edilmek üzere ambalajlanmaktadır. Ambalaj atıklarını,
diğer atıklardan ayrı şekilde biriktirmek sureti ile tekrar geri dönüşüme sevk edilebilir. Satın aldığımız
ürünlerin ambalajlarını evlerimizde ayrı birer torbada biriktirerek, ilk adımı atmış oluruz.
Biriktirdiğimiz ambalaj atıklarını, evimize en yakın ambalaj atığı konteynerine atarak geri dönüşümü
başlatırız. Eğer oturduğunuz belediye sınırları içerisinde ambalaj atığı konteyneri yoksa belediyemize
bu konuda başvurmalısınız.
2 - Ambalaj atıklarımı nasıl biriktireceğim? Biriktirdikten sonra ne yapacağım?
Evde, işyerlerinizde, alışverişlerinizde kullandığınız ürünlerin ambalajlarını ayrı şekilde
biriktirebilirsiniz. Evinizde iseniz ambalaj atıklarınızı, diğer çöplerinizden farklı olarak mavi renkteki
çöp torbalarında biriktirmelisiniz. Apartman görevlisine bu şekilde teslim etmeniz geri dönüşümün ilk
adımı olarak yeterli olacaktır. Ayrı olarak iç mekan kutularına biriktirdiğiniz ambalajlarınızı ister
belediyemiz tarafından temin edilmiş geri dönüşüm konteynerlerine de bırakabilir, iş yerinizde veya
okulunuzda geri dönüşüm kutuları var ise bu noktalara da atıklarınızı atabilirsiniz. Bu kutular
belediyemizin anlaşmalı olduğu firma elemanları tarafından toplanır.
3 - Ambalaj atıklarımı ayrı olarak biriktiriyorum ne yapmalıyım?
Eğer belediyenizin bu yönde bir çalışması yok ise belediyemize başvuruda bulunabilirsiniz. Tarafınıza
verilen iç mekan kutuları üzerindeki iletişim numaralarını arayarak geri dönüşüm kutularınızın
boşaltılması için uyarıda bulunabilirsiniz.
4 - Belediyemizden geri dönüşüm kumbaralarından apartmanımıza, mahallemize, okulumuza
istiyoruz, ne yapmalıyız?
Tüm geri dönüşüm kumbara taleplerinizi öncelikle belediyemize bildirmelisiniz.Talebiniz uygun
bulunduğu takdirde geri dönüşüm kutusu teslim edilecektir.
5 - Atık pillerimi nereye verebilirim?
Atık pillerin kaynakta ayrı toplanması konusunda Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen ve
Türkiye’de atık pil konusunda tek yetkili kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları
Derneği (TAP) 2004 yılından beri atık pil toplama çalışmalarını Bakanlığımız koordinasyonunda
yürütmektedir. Belediyemiz temizlik işleri müdürlüğünü arayarak sorunu çözebilirsiniz.
6 - Bitkisel atık yağları nereye verebilirim?
Yağı kesinlikle lavaboya dökmüyoruz. Lavabo ve kanalizasyon borularının tıkanmasına neden olur,
atıksular eriştikleri deniz ve nehirlerde suyun hava almasını engelleyecek yağ filmi ile suyun
yüzeyinin kaplanmasına neden olur. Bu balıkların ölmesine neden olur. Ayrıca su ortamındaki
balıkların avlandıktan sonra yenirken tadını bozar. Atıksu arıtma tesisinde yağın giderilmesi biraz
daha güçtür. Dolayısıyla, atık yağlarımızı katiyetle lavabodan dökmüyoruz. Bunu toplayan kuruluşlara
veriyoruz. Toplayan firmalar bu yağlardan biyodizel elde ediyorlar. Bu yolla petrol kaynaklarımızın
kısmen korunmasını sağlıyoruz ve atmosferik ısınması da engellemiş oluyoruz. Atık yağ toplayan
firmalar
Çevre
ve
Şehircilik
Bakanlığı
tarafından
yetkilendiriliyor.
Atık yağ toplama merkezlerimiz liste halinde verilmiş olup size en uygun yerdeki merkeze
bırakabilirsiniz.
7 - Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalarımı (AEEE) nereye verebilirim?
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 15
Belediyemizin anlaşacağı lisanslı firma ismi ve iletişim numaraları daha sonra yayımlanacaktır.
8 - Tıbbi atıklarla, tehlikeli atıklarla ve atık yağlarla kontamine olmuş ambalaj atıklarının
bildirimi yapılacak mıdır? Hangi tarihte yapılacaktır?
Tıbbi atıkların bertarafı ve denetimi İzmir Büyük Şehir Belediyesi sorumluluk alanındadır.
9 - Serum şişeleri tıbbi atık mıdır?
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 12 nci maddesine göre kağıt, karton, plastik ve metal
ambalaj atıkları, kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik
torbalarda toplanırlar. Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları ise yine kontamine
olmamaları şartıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer ambalaj
atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. Kullanılmış serum şişeleri ayrı
toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi hasta ile temas eden kontamine olmuş
materyallerden ayrılır. Kontamine materyaller diğer tıbbi atıklar ile birlikte toplanır. Toplanan
ambalaj atıklarının, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geri
kazanılmaları sağlanır.
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: (0232) 484 53 00/7105 Fax:(0232) 482 10 36
Elektronik Ağ: www.konak.bel.tr
Sayfa 16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
2 458 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content