close

Enter

Log in using OpenID

01.01.2014 – 31.12.2014 dönemi bütçe talimatı

embedDownload
KOCAELİ
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
01.01.2014 – 31.12.2014
DÖNEMİ BÜTÇE TALİMATI
Madde 1- Oda Faaliyetleri için yasada belirtilen kaynaklardan elde edileceği tahmin edilen gelir
1.684.279,10 TL, sarf edileceği tahmin olunan gider 1.684.279,10 TL’dir.
Madde 2- Sarf yapabilmek için bütçede ödenek bulunması şarttır. Fasıl ve maddeler arasında aktarma
yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
Madde 3- Oda varlıklarını ve ihtiyatlarını tasarrufa genel kurul veya verdiği yetkiler ile sınırlı olarak
Yönetim Kurulu yetkilidir.
Madde 4- Atanacak ve çalıştırılacak personel ve danışmanların ücretlerini tespit ve ödenmesine yönetim
kurulu yetkilidir. 3568 sayılı yasanın 50/1 maddesinde belirtilen oda ve birlik personelinin
istihdam ve özlük hakları ile ilgili yönetmelik birlikçe yayınlanarak yürürlüğe gireceğinden
bu dönemde istihdam edilecek personel için 4857 sayılı İş Kanunu ve SGK mevzuatı
çerçevesinde işlem yapılır. Yönetmeliğin yayınlanmasından sonra personelin kadro cetvel ve
derecelerine göre intibakları yapılır.
Madde 5- Odalar Yönetmeliği’nin 17. maddesi hükmüne göre bütçe yılı içinde yapılacak ilk
Yönetim Kurulu’na sunmak üzere 4.000,00 TL. harcama Oda Sekreteri tarafından res’en
yapılır.
Madde 6- Bütçe hükümleri gereği doğrudan nakit hareketinden sorumlu veznedara kasa tazminatı
verilir. Bu meblağ brüt ücretin %20’sinden fazlası olamaz. Bütçe dönemi için kasa tazminatı
aylık 390,00 TL. olarak tespit edilmiştir. Veznedarın izinli olması halinde kasa tazminatını
yerine bakan personel alır.
Madde 7- Bütçe sınırları içinde olmak şartı ile personele ödenecek sosyal yardımların tespitine Yönetim
Kurulu yetkilidir.
Madde 8- Personel Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girinceye kadar Oda ile ilgili kuruluş yasası,
yayınlanan yönetmelik, tebliğ vs. göz önünde tutularak işlem yapılır.
Madde 9- 3568 sayılı yasa ve yönetmelik hükümleri gereği memur taban aylığı katsayısına bağlanan
gelirlerde, bütçe dönemi içinde bu katsayıda olacak değişiklikler oranı nispetinde dikkate
alınarak uygulanır.
Madde 10-KSMMMO, TESMER İktisadi İşletmesi ve TESMER Şubesi arasında para aktarma her
defasında 8.000,00 TL. tutarı geçmemek üzere res’en aktarma yapmaya Yönetim
Kurulu Başkanı yetkilidir.
-KASA TALİMATI1- Kasada genel olarak 4.700,00 TL.’den fazla nakit para bulundurulmayacaktır.
2- Oda harcamaları için bankadan çekilecek paralar için düzenlenecek Çek’in ön yüzüne Odanın adı
yazılacak, arka yüzüne ise oda mührü ve yetkili imzalar ile veznedar veya muhasebeciye cirosu
yapılacak ve tarafından çekilecektir.
3- Hamiline çek düzenlenmeyecektir. Gerektiğinde çekle ödeme yapılabilir. Bu durumda çek mutlaka
alacaklının namına tanzim edilecektir.
-TARİFELER(01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014)
1- A) İlk Üyelik Kayıt
1-Oda Giriş Ücreti…………………………………………………………... 880,00 TL.
2-Gayrimenkul Fonu(Katılım Payı)………………………………….…….. 705,00 TL.
3-Eğitim Fonu………………………………………………………….……. 290,00 TL.
B) Nakil Üyelik Kayıt
1-Giriş Ücreti………………………………………………………….……. 440,00 TL.
2-Gayrimenkul Fonu………………………………………………….……. 705,00 TL.
2- Yıllık Maktu Aidat
a) Bağımsız…………………………………………………………….……. 360,00 TL.
b) Bağımlı……………………………………………………………….…… 180,00 TL.
3- Yıllık Nisbi Aidat……………………………………………………………..
%1
(Bir önceki yıl gelir ve kurumlar vergisi matrahı üzerinden)
4- Tahkim ve bilirkişi payları…………………………………………………..
%4
(Alınan bedel üzerinden)
5- Hizmet karşılığı belgeler
5/1 - Faaliyet Belgesi……………………………………………...…….…… Bedelsiz
5/2 - Sicil Belgesi…………………………………………………..….….….. Bedelsiz
5/3 - İmza Yetki Belgesi…………………………………………….……..... Bedelsiz
5/4 - Adres değişikliği tescili………………………………………………... Bedelsiz
5/5 - İlk Büro tescili ve belge bedeli (ortaklık ve şirketler dahil)……….... 400,00 TL.
5/6 - Büro tescil belgesi nakil,yıllık vize ve yenileme bedeli…………….… 70,00 TL.
5/7 - Örnek sözleşme bedeli………………………………………………..... 0,70 TL.
5/8 - Personel kimlik belgesi bedeli……………………………………….... Bedelsiz
5/9 – Staj programına katılım bedeli
a)İlk Başvurular…………………………………………………………. 75,00 TL.
b) Staj Nakil Bedeli…………………………………………………….… 185,00 TL.
5/10-Sınav başvuru bedeli
a) Meslek Mensubu yanında………………………………………….. 415,00 TL.
b) Denetim-Gözetim………………………………………………….... 480,00 TL.
c) 6. maddeye göre başvurular(stajdan sayılan haller)………...…… 710,00 TL.
d) SM ruhsatlı meslek mensubu……………………………………… 710,00 TL.
e) YMM sınav dosyası………………………………………………… 280,00 TL.
6- Üye Listesi……………………………………………………………………. 690,00 TL.
7- 6.maddeye göre ruhsat başvuru inceleme dosyası…………………………. 280,00 TL.
NOT
:
A) Yukarıdaki tarifede tespit edilmiş olup, ancak yasa hükümleri gereği memur taban aylığı, katsayısına
bağlanan ücretlerden, katsayıda dönem içinde olacak değişiklikler oranı nispetinde ücrete intikal ettirilir.
B) Bu tarifede tespit edilmiş miktarlardaki değişiklikler, TÜRMOB’un genel kurul kararları bütçesindeki
miktarlar doğrultusunda uygulanır.
C) Basım yetkisi TÜRMOB’da olan belgelerin fiyatlarında hesap dönemi içinde olacak değişiklikler, artan
oranda fiyatlara yansıtılır.
D) Meslek Yasamıza göre; Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen
icra etmeyenlere, yıllık aidat ve oda giriş ücreti ödemeleri %50 indirimli uygulanır. Ancak, 6 ay içinde bu
vasfını kaybedenlerden oda giriş ücreti ve yıllık aidat farkı tahsil edilir.
E) 08-09 Haziran 2013 tarihlerinde yapılan 21.Olağan Genel Kurul Toplantısı tahmini bütçe dipnotları
gereği; 2013 rakamlarının %10 + TÜFE oranında arttırılması sonucu belirlenmiştir. 2013 TÜFE oranının
% 7,4 olması nedeniyle bütçe talimatı ve tarife rakamlarının %17,4 oranında arttırılmıştır. Rakamlarda
+5/-5 aşağı veya yukarı yuvarlanmıştır.
F) Cari yıl içinde gerçekleşen harcamalardaki artış yıl içerisindeki gelir kalemleri artışlardan
karşılanacaktır.
G) İlk üyelik kaydı sırasında tahsil edilen ücretler; giriş ücreti, gayrimenkul fonu, eğitim fonu ve cari yıl
içindeki yıllık aidat kalemlerinden oluşmaktadır.
H) Odalar arası nakil yolu ile üyelik kaydında tahsil edilen ücretler; (nakil) giriş ücreti ve gayrimenkul fonu
kalemlerinden oluşmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
224 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content