close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU
MUHASEBE HİZMETLERİNİN
DEVİR ALINMASI
ARŞİV DEVRİ
ARŞİV İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ (1)
Arşiv İşlemleri Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında
16.05.1988 Tarihli ve 19816 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan
‘‘Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’
ve
25.03.2005 Tarihli ve 25766 Sayılı Resmi Gazete’de
Başbakanlık Tarafından Yayımlanan ‘‘ Standart Dosya Planı
Konulu 2005/7 Nolu Genelge’’
Kapsamında Yürütülmektedir.
ARŞİV İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ (2)
2005 Yılından İtibaren 2005/7 Nolu Genelge
ile
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Arşiv İşlemlerine Bir Standart Getirmiştir.
ARŞİV İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ (3)
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Tarafından Hazırlanan
"Ortak Alanlara Ait Dosya Planı"
Genelge Ekinde Yayımlanmıştır.
STANDART DOSYA PLANI
DOSYA PLANI MUHTEVİYATI
1
2
GENEL KONULAR
ANA HİZMET FAALİYETLERİ
000 - 099
100 - 599
3
3.1
3.2
3.3
3.4
DANIŞMA-DENETİMLE İLGİLİ FAALİYETLER
Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon İşleri
Basın ve Halkla İlişkiler İşleri
Hukuk İşleri
Teftiş İşleri
600 - 699
600 - 619
620 - 639
640 - 659
660 - 679
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER
Bilgi-İşlem İşleri
Dış İlişkiler ve AB İşleri
Emlak ve İnşaat İşleri
Hizmet Öncesi ve Hizmet içi Eğitim İşleri
İdari İşler
Kültür, Tanıtım ve Yayın İşleri
Mali İşler
Özel Kalem ve Protokol İşleri
Personel İşleri
Satınalma ve Satış İşleri
Sivil Savunma İşleri
Sosyal İşler ve Sağlık İşleri
700 - 999
700 - 719
720 - 749
750 - 769
770 - 789
800 - 819
820 - 839
840 - 869
870 - 889
900 - 929
930 - 949
950 - 969
970 - 999
01
01
02
01
03
01
04
05
06
01
02
07
99
020
030
01
02
03
99
040
01
02
03
04
05
99
041
01
02
99
042
043
01
02
03
04
99
Mevzuat İşleri
Kanunlar
Kanun Tasarılarına verilen görüşler
Tüzükler
Tüzük Tasarılarına verilen görüşler
Yönetmelikler
Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler
Yönergeler
Tebliğler
Genelgeler
İç Genelgeler
Dış Genelgeler
Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler
Diğer
Olurlar, Onaylar
Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller
Anlaşmalar
Sözleşmeler
Protokoller
Diğer
Faaliyet Raporları
Haftalık faaliyet raporları
Aylık faaliyet raporları
Yıllık faaliyet raporları
Düzenli olmayan faaliyet raporları
Kurum dışı faaliyet raporları
Diğer
Brifingler ve Bilgi Notları
Brifingler
Bilgi Notları
Diğer
İstatistiki bilgiler
Çalışma planı ve programları
Hükümet programları
Kalkınma planları
İcra planları
Birimlerin yapacakları iş planı ve programları
Diğer
Saklama
Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
010
GENEL İŞLER
050
01
01
02
03
04
02
01
02
03
99
051
01
02
03
04
99
060
01
02
03
04
05
06
07
08
09
99
090
01
02
03
01
04
01
05
01
06
07
08
09
10
99
Toplantılar
Genel Kurul Toplantıları
Davetler ve verilen cevaplar
Gündem
Toplantı kararları
Toplantı zabıtları
Yönetim Kurulu Toplantıları
Gündem
kararlar
zabıtlar
Diğer
Kongre, Konferans, Şura ve Sempozyumlar
Kongreler
Konferanslar
Şuralar
Sempozyumlar
Diğer
Kalite Yönetim Sistemi
Kalite El Kitabı
Prosedürler
Prosesler
Talimatlar
Formlar
Kalite ile ilgili eğitim faaliyetleri
İç tetkik faaliyetleri
İzleme, önleyici ve düzeltici faaliyetler
Bireysel Öneriler
Diğer
İlgili kurum ve kuruluşlara göre açılan dosyalar
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Başbakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşları
Devlet Bakanlıkları
Devlet Bakanlıkları Bağlı ve İlgili Kuruluşları
Bakanlıklar
Bakanlıklar Bağlı ve İlgili Kuruluşları
Yargı Organları
Kurullar
Genelkurmay ve Askeri Birlikler
Tüzel Kişiler
Özel Şahıslar
Diğer
600
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon İşleri
601
Teşkilatlanma İşleri
01
Reorganizasyon çalışmaları
01
Yeni Birimlerin Kurulması
02
Birimlerin Nakli ve birleştirilmesi
02
Yetki Değişikliği
03
Yönetimi geliştirme ve yeniden düzenleme
04
Teşkilat Şemaları ve kadrolar
05
Yerleşim Çalışmaları
06
Kurum Tarihçeleri
99
Diğer
602
Plan ve Program İşleri
01
Beş yıllık kalkınma planları
02
İcra Planları
03
Master Planları
04
İş Planları
99
603
01
Yıllık İş Planları
02
İlave İş Planları
03
İş Planlarının izlenmesi
Diğer
Yatırım programları
01
Yatırım Programı Çalışmaları
02
İcra Planı Tedbir İzleme
03
Yatırım ve Finansman Programları
04
05
06
07
99
Yatırım Revizyonları
İdame Yatırım Revizyonları
Dönem Sonu Yatırım Gerçekleştirme Raporları
Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Plan Çalışmaları
Diğer
Saklama Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
ARAŞTIRMA - PLANLAMA VE KOORDİNASYON
604
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
99
605
01
02
03
04
05
06
99
606
01
01
02
607
01
02
03
99
608
01
609
610
611
01
02
99
619
Proje İşleri
Yatırım Programına Alınma İşleri
Proje onay İşleri
Proje Tadilatları
İhale İşlemleri
Şartnameler
İlanlar
Teklifler ve değerlendirmeler
Sözleşmeler ve protokoller
Kontrol İşleri
Ödeme İşleri
Geçici ve Kesin kabuller
Diğer
Araştırma ve Geliştirme İşleri
Yurt İçi Araştırmaları
Yurt dışı Araştırmaları
Teknik araştırma geliştirme çalışmaları
Uygulama çalışmaları
Test çalışmaları
Sistem Geliştirme Çalışmaları
Diğer
Standardizasyon Çalışmaları
Formların Standardizasyonu
Form Geliştirme ve Güncelleştirme Çalışmaları
Yeni Form Talepleri ve İptaller
Norm Kadro Çalışmaları
Görev/İş Tanımları
Norm Kadro Pozisyonları
Norm Kadro Revize Çalışmaları
Diğer
İş Analizi
İş Ölçümleri ve değerlendirmeleri
Koordinasyon İşleri
Soru Önergeleri
Çevre (ÇED) İşlemleri
Çevre Eğitimi
Çevre Koruma
Diğer
Araştırma, Planlama ve Koordinasyonla ilgili Diğer İşler
620
Basınla ve Halkla İlişkiler
621
Basınla İlişkiler
01
Basın toplantıları
02
Basına verilen demeçler
03
Tekzipler
04
Basında yer alan haberler
05
Günlük basın özetleri
99
Diğer
622
Halkla İlişkiler
01
639
Vatandaşların talep ve şikayetleri
01
Talepler
02
Şikayetler
03
Görüş ve teklifler
02
Vatandaşların bilgi ve belge talepleri
99
Diğer
Basın ve Halkla İlişkiler Konusunda Diğer İşler
Saklama Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
01
02
03
04
05
06
99
642
01
02
99
643
01
02
99
644
01
645
646
01
02
99
647
01
02
03
01
02
99
648
01
02
99
649
659
Hukuk İşleri
Dava Dosyaları
Adli Davalar
İdari Davalar
İcra Davaları
Ceza Davaları
Vergi Davaları
Temyiz İşlemleri
Diğer
İcra Takipleri
İlamlı İcra Takipleri
İlamsız İcra Takipleri
Diğer
Haciz İşlemleri
Haciz konulması
Haciz İşlemlerinin Kaldırılması
Diğer
İhtiyati Tedbir Uygulamaları
İhtiyati Tedbirin Kaldırılması
Tebligatlar
Vekaletnameler, Azilnameler
Vekaletnameler
Azilnameler
Diğer
Hukuki ve İstişari Görüşler
Danıştay'ın İstişari Görüşleri
Yargıtay Kararları
Hukuki Görüşler
Kurum içi Hukuki Görüşler
Kurum dışı Hukuki Görüşler
Diğer
Soruşturmalarla İlgili Yazılar
Adli soruşturmalar
İdari soruşturmalar
Diğer
İdari Yargı Usulü Kanunu Kapsamındaki Talepler
Hukukla ilgili Diğer İşler
Saklama Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
640
641
HUKUK İŞLERİ
660
Teftiş İşleri
661
Teftiş Programları
662
Görev Emirleri
663
Denetim İşleri
01
664
Denetim Raporları
01
Yüksek Denetleme Kurulu Raporları
02
KİT Komisyonu Raporları
03
Kuruluşun Cevabi Raporları
İnceleme İşleri
01
Ön İnceleme Raporları
02
İnceleme Raporları
99
Diğer
665
Soruşturma İşleri
01
Disiplin Soruşturma İşleri
666
Araştırma İşleri
667
İhbar, Şikayet ve Suç Duyuruları
679
Teftişle İlgili Diğer İşler
Saklama Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
TEFTİŞ İŞLERİ
700
Bilgi İşlem İşleri
701
Kurulum İşlemleri
702
Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları
01
Analiz ve Tasarım çalışmaları
02
Kodlama çalışmaları
99
Diğer
703
İşletim Planlama ve Değerlendirme
01
Değişiklik Yönetimi
02
Güvenlik Yönetimi
03
Kaynak Yönetimi
04
Konfigürasyon Yönetimi
05
Olağanüstü Durum Yönetimi
06
Problem Yönetimi
99
Diğer
704
Hatlar
01
Turpak
02
İnternet
03
Fiber optik
04
Data hattı
99
Diğer
705
Sistem ile ilgili talepler
01
Yazılım talepleri
02
Ağ bağlantısı
03
veri tabanı
04
Hat kiralama
99
Diğer
Saklama Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
BİLGİ İŞLEM İŞLERİ
706
Hizmet-Bakım İşleri
01
Sözleşmeler
02
Teknisyenlik Hizmetleri
03
Veri tabanı bakımı
04
Sunucu sistemleri Bakımı
05
İnternet bağlantısı hizmeti
06
Sistem odası bakımı
07
Yazılım Bakımı
08
Bilgisayar ve donanımlarının bakımı
99
Diğer
707
Arızalar
01
708
Network Arızaları
Veri giriş ve işleme işleri
01
Veri kayıt işlemleri
02
Düzeltme işlemleri
03
Silme işlemleri
99
Diğer
709
Abonelik
01
710
Özel Yazılımlar (Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi v.b.)
e-uygulamalar
01
e-Türkiye
02
e-imza
03
e-ticaret
99
Diğer
711
Bilgi Sistemleri ile İlgili Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
712
Firmalarla İlgili İşlemler
719
Bilgi İşlemle İlgili Diğer İşler
01
722
01
01
02
02
03
04
99
723
01
02
03
04
05
06
99
724
01
02
03
04
01
02
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
Dış İlişkiler
Uluslararası Hukuk
Türk Mevzuatının Uluslararası Hukuka Uyum Çalışmaları
Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler
Anlaşmalar
İkili Anlaşmalar
Çok Taraflı Anlaşmalar
Sözleşmeler
Protokoller
Kararlar
Diğer
Ülkeler Hakkında Genel Bilgi Dosyaları
İdari Durum
Siyasi Durum
Nüfus/Etnik Durum
Askeri Durum
Ekonomik Durum
Eğitim, Bilim,Sosyal, Kültürel, Spor, Turizm vb. Durum
Diğer
Ülkelerle İkili ve Çok Taraflı İlişkiler
İdari İlişkiler
Siyasi İlişkiler
Teknik İşbirliği
Askeri İlişkiler
Tatbikatlar
Savunma İşbirliği
Kültürel İlişkiler
Eğitim
Bilim
Spor
Turizm
Ekonomik İlişkiler
Yatırımlar
Projeler
Borçlar
Krediler, Ticari İlişkiler, İthalat, İhracat, Milletlerarası İhaleler
Saklama Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
720
721
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KONULARI
07
01
02
03
08
01
02
09
10
11
01
02
03
04
12
13
01
02
03
04
05
06
14
15
99
725
726
01
01
02
02
01
02
03
04
99
727
01
02
99
Ticari İlişkiler
Sınır Ticareti
Gümrük İşleri
Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri
Tarımsal İlişkiler
Ormancılık
Hayvancılık
Bayındırlık İşleri
Sosyal Güvenlik
Ulaşım ve Taşımacılık
Karayolu
Denizyolu ve Limanlar
Demiryolu
Havayolu
Telekomünikasyon
Enerji
Petrol ve Gaz
Boru Hatları
Nükleer Enerji
Rüzgar Enerjisi
Hidrolik Enerji
Sınır Aşan Sular
Madencilik
Sağlık ve Çevre
Diğer
Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler
Ülkeler Arası Sorunlar
Sınır Sorunları
Kıta Sahanlığı
Karasuları
Mülteci Sorunları
Türkiye'ye Yasadışı Göç
Türkiye'den Yasadışı Göç
Yabancı Düşmanlığı
İşçi Sorunları
Diğer
Ülkeler arası Temas ve Ziyaretler
Yurtdışına yapılan temas ve ziyaretler
Yabancı heyetlerin temas ve ziyaretleri
Diğer
728
01
01
02
02
01
02
03
99
730
01
02
01
02
03
03
04
05
01
02
06
01
02
07
08
01
02
03
04
09
10
11
99
731
01
02
03
99
Yardımlar
Nakdi Yardımlar
Kredi
Hibe
Ayni Yardımlar
Askeri Yardımlar
Gıda Yardımları
Sağlık Yardımları
Diğer
Uluslar arası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkileri
Politikalar
Mevzuat ve Üyelik İşlemleri
Tüzük
Üyelik İşlemleri
Katkı Payları
Genel Kurul çalışmaları ve toplantıları
Yönetim Kurulu Toplantıları
Komiteler, Komite Çalışmaları
Alt komiteler
Çalışma Grupları
Projeler
Uluslar arası Projeler
Türkiye'ye Yönelik projeler
İşbirliği Faaliyetleri
Rapor, inceleme, Anket ve İstatistikler
Raporlar
İncelemeler
Anketler
İstatistikler
İrtibat Büroları
Bilgi ve Belge Talepleri
Başvuru ve Şikayetler
Diğer
Yurtdışı Görevlendirmeler
Başbakanlıktan İzin Alma İşlemleri
Aylık İcmal ve Değerlendirmeler
Yurtdışı Seyahat Sonuç Raporları
Diğer
732
Konsolosluk İşlemleri
01
Nüfus İşlemleri
02
Evlenme İşlemleri
03
Askerlik İşlemleri
04
Adli ve Cezai Yardım İşlemleri
05
Noterlik İşlemleri
06
Ölüm İşlemleri
07
Vatandaşlık İşlemleri
01
Vatandaşlıktan Çıkma
02
Vatandaşlığa Alınma
03
Çifte Vatandaşlık
08
Vize İşlemleri
09
Göç İşleri
01
İskanlı Göçmenler
02
Serbest Göçmenler
99
Diğer
733
Türkiye'nin Tanıtımı Faaliyetleri
740
Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler
741
Genişleme
01
Katılım Ortaklığı-Ulusal Program
01
742
Ulusal Program İlerleme Raporları
Avrupa Parlamentosu
01
Türkiye İle İlgili Kararlar
02
Soru Önergeleri
99
Diğer
Türkiye-AB Arasındaki Toplantılar
01
Ortaklık Konseyi
02
Komiteler, Komite Çalışmaları
743
99
01
Alt komiteler
02
Çalışma Grupları
Diğer
744
AB Politikaları ve Uyum Çalışmaları
01
Mevzuat Uyum Çalışmaları
02
Siyasi
01
03
İdari
04
Hukuk
05
Ekonomik, Katılım öncesi Ekonomik Program
01
Parasal Birlik
02
Vergi
06
Tarım ve Hayvancılık
07
Ulaştırma ve Enerji
08
Sanayi ve KOBİ'ler
09
Çevre, Sağlık ve Turizm
10
Eğitim, Bilim, Araştırma, Kültür ve Görsel Politikalar
11
Adalet ve İçişleri
12
Sosyal Konular ve İstihdam
13
Serbest Dolaşım
99
745
01
Malların Serbest Dolaşımı
02
Gümrük Birliği
03
Kişilerin Serbest Dolaşımı
Diğer
AB Programları
01
Programlara Katılım
02
Başvurular ve Müzakere Süreci
99
Diğer
Türkiye-AB İşbirliği ve Projeler
Türkiye'nin AB'ye Üye ve Aday Ülkelerle İlişkileri
01
Üye Ülkelerle İlişkiler
02
Aday Ülkelerle İlişkiler
99
Diğer
746
747
749
Siyasi Kriterler ve Reform Çalışmaları
Dış İlişkilerle İlgili Diğer İşler
01
02
99
752
01
02
99
753
01
01
02
01
02
99
754
755
01
01
02
02
01
02
03
03
01
02
04
05
06
99
769
Emlak ve İnşaat İşleri
Şartnameler
Teknik Şartnameler
İdari Şartnameler
Diğer Şartnameler
Kamulaştırma İşleri
Kamulaştırma Bedelleri
Sorunlar
Diğer
Tapu ve Kadastro İşleri
Kadastro Çalışmaları
Kadastro Tespit İşlemleri
Tapu İşleri
Tapu Kayıtlarının Tespiti
Tapu Tescil İşlemleri
Diğer
İmar İşleri
İnşaat İşleri
Etüd-Proje ve Keşif işleri
Etüd-Proje işleri
Keşif İşleri
İhale İşleri
İlanlar
Teklifler ve değerlendirmeleri
Sözleşmeler ve protokoller
İnşaat Uygulama ve kontrol işleri
İnşaat Uygulama işleri
Kontrol İşleri
Tetkik İşleri
Hakedişler ve Ödemeler
Geçici ve Kesin kabuller
Diğer
Emlak ve İnşaatla ilgili Diğer İşler
Saklama Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
750
751
EMLAK VE İNŞAAT İŞLERİ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
99
772
01
02
03
04
05
99
773
01
02
03
99
774
01
02
03
04
05
06
99
Eğitim İşleri
Kuruma Bağlı Okullar
Öğrenci İşleri
İdareci ve Öğretmen İşleri
Öğretmenler Kurulu ve Kararları
Rehberlik ve Eğitici Kollar
Ders Müfredat Programları
Öğrenci Devam Cetvelleri
Çıkış Belgeleri ve Diplomalar
Öğrenci Stajları
Çalışma Raporları
Öğrenci İstatistikleri
Öğrenci Sicilleri
Diploma Defterleri
Sınıf Geçme Defterleri
Staj Raporları
Disiplin Kurulu Kararları
Ödüller
Diğer
Burs İşleri
Burs Kontenjan Talebi ve Duyurular
Başvurular ve Değerlendirme İşlemleri
Burs Ödemeleri
Dava, İcra ve Tahsil-Takip İşlemleri
Bursluların Atama İşlemleri
Diğer
Staj İşleri
Yüksek Öğrenim Kurumlarıyla İlgili Kontenjan İşlemleri
Yüksekokul Öğrencilerinin Staj İşleri
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj İşleri
Diğer
Hizmetiçi Eğitim
Birimlerin hizmetiçi eğitim programı teklifleri
Eğitim Planları
Eğitim programları
Katılım Listeleri
Sınav ve sonuçları
Diploma ve Belgeler
Diğer
Saklama
Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
770
771
HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM İŞLERİ
775
Kurslar
Mesleki Geliştirme Kursları
Yabancı Dil Kursları
Yurtdışı Kursları
Yabancı Uyrukluların Eğitimi
Diğer
Seminerler
Eğitim Tesisleri
Eğitim Araçları
İhtiyaçların Tespiti
Üretimi
Bakımı
Dağıtımı
Diğer
01
02
03
04
99
776
777
778
01
02
03
04
99
İDARİ İŞLER
İdari İşler
800
801
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
99
802
01
02
99
Araç ve Taşıma İşleri
Plaka işleri
Araç Muayene İşleri
Akaryakıt İşleri
Araç Tamir ve bakım İşleri
Araç kaza işleri
Araçların hurdaya ayrılması
Sevk ve Kontrol İşleri
Araç talepleri
Şoförlerin Görev Dağılımı ve Takibi
Araçların kurum ve şahıslara tahsisi
Hizmet Araçlarının Kiralanması ile İlgili İşler
Diğer
Ulaştırma işleri
Servis araçları
Malzeme ve eşya nakli
Diğer
Saklama Kodu
Eğitimle İlgili Diğer İşler
1. Alt Konu
2. Alt Konu
3. Alt Konu
Ana Dosya
789
803
Resmi Mühürler
Resmi mühür yaptırılması
Resmi mühür teslimi
Resmi mühür kayıp işleri
Kaşe ve levha yaptırılması
Diğer
Evrak ve Dosyalama İşlemleri
Genel evrak işleri
PTT veya kurye işleri
Yanlış Gelen Evrakların İadesi
Dosyalama ve Kodlama İşlemleri
Diğer
Arşiv İşlemleri
Birim ve Kurum Arşivi Devir İşlemleri
Ayıklama ve İmha Komisyonları ile İlgili İşlemler
İmha İşlemleri
Arşivlerden Yararlanma
Diğer
Kütüphane İşleri
Ödünç verme İşlemleri
Bakım-Onarım İşleri
Elektrik
Mekanik
Bina ve Tesisler
Diğer
Temizlik İşleri
Temizliğe İlişkin İhale Yöntemi ile Yapılan İşler
01
02
03
04
99
804
01
02
03
04
99
805
01
02
03
04
99
806
01
807
01
02
03
99
808
01
02
99
809
01
02
03
04
05
01
02
99
Temizlik Şirketi ve Şirket Çalışanlarına İlişkin İşlemler ve Kontrolü
Diğer
Ambar ve Depo İşleri
Malzeme İstek Fişleri
Mal Tespit İşleri
Ayniyat Tesellüm Makbuzları
Demirbaş Kayıt İşleri
Demirbaş Düşüm İşlemleri
Kurumlara Malzeme Devri
Hurdaya Ayırma
Diğer
Sigorta İşleri
Taşıma Sigortası
Dahili Fon Hasar Sigortası
Mali Mesuliyet Sigortası
Dahili Fon Risk Sigortası
Diğer
Haberleşme İşleri
Telefon
Direkt Telefonlar
GSM Hattı
Mobil Telefon
Abonelik İşlemleri
Telefon Bağlanması Talepleri
Telefon Tahsis ve Olurları
Telefon Fatura ve Ödemeleri
Telefon Kullanım Kontör İşlemleri
Kablolu TV
Teleks Hattı
Faks
Diğer
Çevre Düzenleme ve Koruma İşleri
İdari İşlerle İlgili Diğer İşler
01
02
03
04
99
811
01
01
02
03
04
05
06
07
08
02
03
04
99
820
821
01
02
03
04
05
06
99
822
01
02
03
04
99
3. Alt Konu
Ana Dosya
1. Alt Konu
2. Alt Konu
812
819
KÜLTÜR, TANITIM VE YAYIN İŞLERİ
Kültür, Tanıtım ve Yayın İşleri
Kültürel İşler
Fuarlar
Sergiler
Tur ve Geziler
Yarışmalar
Gösteri ve Konserler
Milli Günler ve Festivaller
Diğer
Tanıtım İşleri
Ses ve görüntü malzemeleri
Hazırlanması
Montaj ve çoğaltılması
Dağıtım işleri
Diğer
Saklama Kodu
810
823
Reklam ve İlan İşleri
Reklam İşleri
İlan İşleri
Diğer
Yayın İşleri
Basılması teklif edilen yayınlar
Basılması uygun görülen yayınlar
Basılması uygun görülmeyen yayınlar
Yayın kurulu Toplantısı-Kararları
Yayın Hazırlık İşleri
Diğer
Basım İşleri
Kitap
Kapak Tasarım
Cilt İşleri
ISBN Numarası
Dergi
Broşür
Matbu evrak
Takvim ve Ajanda
Diğer
Depolama ve Dağıtım İşleri
Yayın talepleri
Kitap Yardımları
Depolama
Diğer
01
02
99
824
01
01
02
02
03
99
825
01
01
02
03
02
03
04
05
99
826
01
02
03
99
840
841
01
01
02
02
03
01
02
03
04
99
MALİ İŞLER
Mali İşler
Bütçe İşleri
Bütçe hazırlık çalışmaları
Teklif ve Mütalaalar
Tasarıların Son şekli
Bütçe görüşmeleri
Bütçe Kanunları ve emirleri
Başbakanlık Bütçe Emirleri
Maliye Bakanlığı Bütçe Emirleri
Kurum Bütçe Emirleri ve Uygulamaları
Revize Bütçe
Diğer
Saklama Kodu
3. Alt Konu
2. Alt Konu
Yayın Satış İşlemleri
Kültür, Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler
Ana Dosya
1. Alt Konu
827
839
842
01
02
03
04
05
06
99
843
01
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
99
844
845
01
846
01
02
03
99
847
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
99
Bütçe Tahsisatı
Ödenek İstekleri
Harcamaları serbest bırakma
Ek ödenekler
Avanslar, krediler, mahsuplar
Ödeme emirleri
Aktarmalar, Tenkisler
Diğer
Kesin Hesap, Bilanço ve Mizan İşleri
Kesin hesap ve aylık mizanlar
Mizan Kontrol ve Füzyon İşlemleri
Bilançolar ve Bilanço Çalışmaları
Altı aylık Bilanço çalışmaları
Yıllık Bilanço Çalışmaları
Tablolar
Finansal Tablolar
Gelir Tabloları
Vaziyet Tabloları
Günlük Ödeme Planları
Nakit Akım Tabloları
Diğer
Bütçe dönem gerçekleştirme raporları
Sayıştay Sorguları
Sayıştay Daire Kararları ve İlamları
Emanet işleri
Zimmetler
İcra borçları
Teminat ve emanetler
Diğer
Kanuni Yükümlülük İşleri
Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Katma Değer Vergisi
Geçici Vergi
Damga Vergisi
Emlak Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
İlan ve Reklam Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Çeşitli Harçlar
Çeşitli Fon ve Aidatlar
Diğer
848
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
99
849
01
02
03
04
05
99
850
01
02
03
04
05
06
99
Personel Tahakkuk ve Ödeme İşleri
Bordro tahakkuk İşleri
Sosyal Ödemeler
Tasarruf ile ilgili işlemler
Harcırah İşleri
Yurtiçi Harcırah İşleri
Yurtdışı Harcırah İşleri
Kıdem Tazminatları
Kıdem İntibak İşlemleri
Yabancı Dil Tazminatı
Ek Ödemeler
Yan ödeme ve özel hizmet tazminatları
Fazla mesai
Ek göstergeler
Vergi iadesi
TC Emekli Sandığı Ödemeleri
S.S.K Prim Ödemeleri
Özel Kesintiler
İcra
Sendika Aidat Kesintileri
Yemek Kesintisi
Bağış Kesintileri
Kömür Kesintisi
Yaşam Sigortası
İşsizlik Sigortası
Sağlık Ödemeleri
Hastahanelere Yapılan Ödemeler
Eczanelere Yapılan Ödemeler
Diğer
Banka İşlemleri
Ödeme Talimatları
Repo ve Faiz İşlemleri
Kambiyo İşlemleri
Tahsilatlar
Mutabakatlar
Diğer
Kıymetli Evrak İşlemleri
Teminat Mektupları
Mukaveleler
Çek
Damga Pulu
Faturalar
Garanti Kartları
Diğer
851
Finansman ve Fon Yönetimi İşleri
Finansman Programları
Gelir Gider
Kar Tevzii
Sermaye
Diğer
Akreditif İşleri
Kredi İşlemleri
Dış Kredi Kullanımları
Dış Kredi Kur Farkı
Dış Kredi Ödemeleri
Gecikme Faizleri
Hazineye Borçlar
İkraz Anlaşmaları
Diğer
Sabit Kıymetlerin Takibi
Borç ve Alacak İşlemleri
01
02
03
04
99
852
853
01
02
03
04
05
06
99
854
855
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
869
ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ
870
Özel Kalem ve Protokol İşleri
871
872
873
Makamın konuşma ve açıklamaları
Randevu talepleri
Geziler ve Ziyaretler
Gezi Programları
Yurt İçi Gezi ve Ziyaretler
Yurt Dışı Gezi ve Ziyaretler
Diğer
Günlük programlar
Mesajlar
Özel mektup, davetiye, telgraf, faks ve tebrikler
Özel mektuplar ve verilen cevaplar
Davetiyeler ve verilen cevaplar
Telgraflar ve verilen cevaplar
Fakslar ve verilen cevaplar
Tebrikler
Bayramlar
Kutlamalar
Özel günler
Diğer
01
02
03
99
874
875
876
01
02
03
04
05
01
02
03
99
Saklama
Kodu
Kuruluşun Borç ve Alacakları
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Borç ve Alacakları
Diğer
Mali Konularda Diğer İşler
01
02
99
Protokol İşleri
Resepsiyonlar
Rezervasyonlar
Törenler
Anma Törenleri
Karşılama Törenleri
Milli Günler ve Resepsiyonlar
Temel Atma ve Tesis Açma Törenleri
Diğer
Özel Kalem ve Protokolle İlgili Diğer İşler
01
02
03
04
99
900
901
902
01
02
03
99
903
01
01
02
01
03
04
01
05
06
07
99
904
01
02
03
99
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
889
PERSONEL İŞLERİ
Personel İşleri
İş İstekleri
Personel Alımı
Personel Talepleri
Personel Alımı ile İlgili İzin İşleri
Sınavlar
Diğer
Atama İşleri
Açıktan Atama İşleri
Açıktan Atama İzni Verilmesi İle İlgili İşlemler
Naklen Atamalar
Naklen Atama İzni Verilmesi İle İlgili İşlemler
Görevde Yükselme Suretiyle Atama
İşçi Atama ve Görevlendirme ile İlgili İşlemler
Sigortalı Personelin Tescil İşlemleri
Terfian Atamalar
Öğrenim Değerlendirilmesi
Asalet Tasdiki İşlemleri
Diğer
Görevlendirmeler
Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
Yurtiçi Görevlendirme İşlemleri
Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri
Diğer
Saklama
Kodu
877
878
879
880
905
01
01
02
02
01
99
906
01
02
03
04
05
99
907
01
02
03
99
908
01
02
03
99
909
01
02
03
04
05
06
07
08
09
99
910
01
02
03
04
99
İşten Ayrılma, İstifa ve İşe Son Verme
İşten Ayrılma İşleri
İstifa
Seçimler Nedeniyle İşten Ayrılmalar
İşe Son Verme İşlemleri
Teftiş Raporuna Göre İşe Son Verme
Diğer
İzin İşleri
Yıllık İzinler
Sıhhi İzinler
Mazeret İzinleri
Ücretsiz İzinler
Yurtdışı İzinler
Diğer
Kadro İşleri
Kadro Teklifleri
Kadro İptal ve İhdası İle İlgili İşlemler
Kadro Tenkis-Tahsis İşlemleri
Diğer
Terfi ve İntibak İşlemleri
Terfi İşleri
İntibak İşleri
Kademe İlerleme İşleri
Diğer
Sicil İşleri
Güvenlik Soruşturması İle İlgili İşlemler
Sicil Raporları İle İlgili İşlemler
Sigortalı Hizmetlerin Birleştirilmesi İşlemleri
Sicil Dosyası Devir Teslim İşlemleri
Sicil Not Ortalaması
Hizmet Cetveli Tanzimi İle ilgili İşlemler
Mal Bildirimi ile ilgili İşlemler
Tedavi Yardımı Bildirimleri
Personel Kimlik Kartı
Diğer
Mükafatlar ve Cezalar
Ödül İşleri
Disiplin Kurulları İle İlgili İşlemler
Disiplin Cezaları İle İlgili İşlemler
Disiplin cezalarının affı
Diğer
911
01
02
03
04
05
99
912
01
02
03
04
03
913
01
02
03
914
01
02
03
99
915
01
02
03
01
02
03
99
916
01
02
03
99
917
01
02
99
918
01
02
01
02
99
Emeklilik İşlemleri
Emekliye ayrılma
Emeklilik sicil no bildirimleri
Askerlik Borçlanmaları ile İlgili İşlemler
Hizmet Borçlanmaları ile İlgili İşlemler
Hizmet Belgesi Gönderilmesi ile İlgili İşlemler
Diğer
Pasaport İşlemleri
Diplomatik Pasaportlar
Hususi (Yeşil) Pasaport Düzenlenmesi ve temdidi
Hizmet (Gri) Pasaport Düzenlenmesi ve temdidi
Emeklilerin Pasaport İşlemleri
Diğer
Vekalet İşlemleri
İmza Yetkisi Verilmesi, Kaldırılması
İmza Sirküleri ile İlgili İşlemler
Diğer
Özellikli Elemanların İstihdamı ile İlgili İşler
Yabancı Uyruklu Eleman İstihdamı
Özürlü ve Eski Hükümlü Eleman İstihdamı
Korunmaya muhtaç çocukların istihdamı
Diğer
Sendikalarla İlgili İşler
İşveren Sendikaları
Memur Sendikaları
İşçi Sendikaları
Sendika Üyelik ve Dayanışma Aidatı İşleri
Sendika Temsilcilikleri
Sendika İzin İşlemleri
Diğer
Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri
Teklif,Karşı Teklif,Müzakereler
Grev Kapsamı Dışında Kalacak Personel
Uyuşmazlık ve Kurullar
Diğer
Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler
İşe Giriş Bildirgeleri
Sigorta Primleri Aylık Bildirgeleri
Diğer
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İş Güvenliği
İşçi Sağlığı
Meslek Hastalıkları
İş Kazaları
Diğer
İşçilerle İlgili Kurum ve kuruluşlara Gönderilen Bilgiler
İşçi Bildirim Listeleri
İşçi puantaj cetvelleri
Personelle İlgili Diğer İşler
01
930
931
01
02
99
932
01
02
03
99
933
01
02
99
934
01
02
99
935
01
02
03
04
05
99
936
01
02
03
04
05
06
07
99
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
920
929
SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ
Satınalma ve Satış İşleri
Şartnameler
Teknik Şartnameler
İdari Şartnameler
Diğer
satınalma Komisyon Tutanak ve Kararları
Görüşme Tutanakları
Komisyon Kararları
Muayene ve Kabul Komisyonu Kararları
Diğer
Satıcı firmalara ait repertuvarlar
Yurtiçi Firmalara ait repertuvarlar
Yurtdışı Firmalara ait repertuvarlar
Diğer
Üretime Yönelik Alımlar
Hammadde Alımları
Yardımcı Malzeme ve Ambalaj Malzeme alımları
Diğer
Demirbaş alımları
Protokollü demirbaş malzeme alımları
Taşıt ve iş makinası alımları
Büro makinası alımları (fotokopi,teleks,faks,bilgisayar vb.)
Büro malzemeleri alımı
Yedek parca alımları
Diğer
Gayrimenkul alımı, kiralanması ve işletilmesi
Bina ve arsa alımı
Bina tefrişi
Kiralama
Satış
Bina tahsisleri
Su tesisatı
Elektrik, Doğalgaz, kalorifer tesisatı
Diğer
Saklama
Kodu
919
937
01
02
03
04
05
06
99
938
939
01
01
02
02
99
940
941
01
02
99
942
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99
943
01
02
99
944
945
946
01
02
03
04
99
Sarf malzemesi alımları
Protokol sarf malzeme alımları
Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, su vb. alımları
Gazete, dergi, kitap alımları
Kırtasiye alımı
Yiyecek alımı
Giyecek alımı
Diğer
Hizmet Alımları
Müşteri İlişkileri
Bayiler
Bayilik müracaatları
Bayilik Sistemi ve uygulamaları
Acentalar
Diğer
Fiatların belirlenmesi-tarifeler
Satış Talepleri ve Teyitleri
Aylık Talepler
3 Aylık Talepler
Diğer
Ürün satışları
Yurt dışı satışlar
Direkt satışlar
İhracat Sevkiyatları
İhraç kayıtlı satışlar
DİİB kapsamında satışlar
Yurt içi satışlar
Kontratlı satışlar
Cari satışlar
İhaleli Satışlar
Elektronik ticaret şeklinde satışlar
Diğer
Hurda ve İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışları
İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı
Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Malzeme Satışı
Diğer
Gümrük İşlemleri
Akreditif İşlemleri
Ticari Belgeler
İrsaliyeler
Satış Fişleri
Faturalar
Yükleme Talimatları
Diğer
Stok Kontrol İşlemleri
Malzeme stoklama İşlemleri
Malzeme Hareketlerinin İzlenmesi İşlemleri
Malzeme giriş işlemleri
Malzeme çıkış işlemleri
Malzeme Transfer İşlemleri
Malzeme geri verme İşlemleri
Tutanaklar
Malzemelerin Kayıttan Düşülmesi İşlemleri
Diğer
Satınalma ve Satışla İlgili Diğer İşler
01
02
03
04
05
06
07
08
99
950
951
01
02
03
04
99
952
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
99
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
949
SİVİL SAVUNMA İŞLERİ
Sivil Savunma İşleri
Milli Alarm Sistemi İşlemleri
Alarm Muhtırası
Alarm İş Takvimi
Nato Alarm Sistemi
Alarm Kod Kelimeleri / Güvenlik Şifreleri
Diğer
Lojistik Seferberlik İşlemleri
Topyekün Savunma Sivil Hizmetler Genel Planı
Özel Planlar
Detay Planları
Savaş Görev Planları
Savaş Hasarı Onarım Planları
Araç Seferberliği İşlemleri
Mal ve Hizmet Seferberliği
Kaynak Sayım İşlemleri
Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları
Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planı
Haritalar
Denetlemeler
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Tetkik Gezileri
Milli Güv.Kurulu Genel Sekreterliği Denetleme Raporları
T.S.K.Harekat Kont.Girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları
T.S.K. Lojistik Seferberlik Dosyası
Diğer
Saklama Kodu
947
953
01
02
03
04
05
06
07
99
954
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
99
955
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
99
956
01
02
99
Personel Seferberlik İşlemleri
Sevk Tehir İşlemleri
Personel Kadro Erteleme İşleri
Yasal Yaş Sınırları
Sefer Görev Emirleri
İnsan Gücü Planlaması
Bedelli Askerlik
Kadro Erteleme Denetleme Sonuç Raporları
Diğer
Koruyucu Güvenlik İşleri
Koruyucu Güvenlik Özel Talimatları
Sabotajlara Karşı Koruma Planları
Nöbetçi Memurluğu İşlemleri
Koruyucu Güvenlik Denetlemeleri Sonuç Raporları
Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili İşlemler
Mülteciler
Özel Güvenlik Bölgelerine Ait İş ve İşlemler
İstihbarat ve Kaçakçılık
Kaza Raporları
Hassas İl ve İlçelere Ait Raporlar
Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar
Güvenlik Soruşturmaları
Fiziki Emniyet Tedbirleri
Diğer
Sivil Savunma Hizmetleri
Sivil Savunma Planlarına Ait İş ve İşlemler
Servislerin Kuruluşu ve Personelin Eğitimi
Sığınaklara Ait İş ve İşlemler
Sivil Savunma Araç ve Gereçlerine Ait İş ve İşlemler
Sivil Savunma Tatbikatları
Tahliye ve Seyrekleştirme İle İlgili İş ve İşlemler
Yangından Korunmaya Yönelik İş ve İşlemler
Yangın Söndürme Cihazlarına Ait İş ve İşlemler
Adres Bilgi Formları
Milli Müdafaa Mükellefiyeti İş ve İşlemleri
Avcı Birliklerine Ait İş ve İşlemler
Diğer
Tatbikatlar
Nato Tatbikatları
Milli Tatbikatlar
Diğer
Özel Güvenlik Teşkilatı
Koruma ve Güvenlik Görevlileri Nöbet Hizmetleri
Koruma ve Güvenlik Personel Eğitimi
Personel Silah Durum Raporları
Diğer
Sivil Savunma İle İlgili Diğer İşler
01
02
03
99
970
971
01
01
02
02
03
04
01
02
03
05
06
07
99
972
01
02
03
04
99
973
01
974
01
02
99
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
969
SOSYAL İŞLER VE SAĞLIK İŞLERİ
Sosyal İşler ve Sağlık İşleri
Sosyal İşler
Yemekhane, Kafeterya ve çay ocakları
Mübayaa işleri
Hasılatlar
Kreş ve gündüz bakımevi
Misafirhaneler
Kamplar
Müracaat
Tahsis
Tahliye
Temsili ağırlamalar (yemek, araç vb.)
Sosyal tesisler ve giriş kartı verilmesi
Sportif faaliyetler
Diğer
Lojman İşleri
Lojman talepleri
Lojman tahsisi
Lojmandan çıkarma
Lojman kira bedelleri
Diğer
Kampanyalar
Yardım Kampanyaları
Sosyal Yardımlar
Giyim Yardımı
Kredili Kömür
Diğer
Saklama Kodu
957
975
Sağlık işleri
01
999
Sağlık Kuruluşları ile Anlaşmalar
01
Özel Hastahane, poliklinik ve tıp merkezleri
02
Diş Protez Laboratuvarları
02
Eczanelerle anlaşmalar
03
Özel Ambulans ve Cenaze Şirketleri
04
Tedavi Tarife Sözleşmeleri
05
Tedavi yardımı
01
Yurtiçi tedavi işlemleri
02
Yurt dışı tedavi işlemleri
06
Tıbbi Malzeme ve ilaçların Stok Takipleri
07
İlaçlar
08
Sağlık Karneleri İşlemleri
09
Vizite Kağıdı İşlemleri
99
Diğer
Sağlık ve Sosyal Konularda Diğer İşler
DOSYA NUMARASI
(Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Madde: 10)
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayı : 78004154 / 845.99
Konu: 2013 Yılı Sayıştay Denetimi
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA
İlgi: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………….
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Dr. Fuat KANTARCI
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı
EKLER:
1- Kurum savunması (5 sayfa)
…./…./2014 T. Sekreter
…./…./2014 Birim Sorumlusu
.…/…./2014 Daire Başkanı
: C.ÇAVDAR
:M.SEVİNDİK
:A.GAZİ
Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Ziya Bey cd. 1407. Sok. No:4 Balgat/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: C.ÇAVDAR
Telefon No: 0 312 705 14 28
DOSYA SIRTLIĞI
(2005/7 Genelge eki - EK:3)
KURUM ADI
Mali Hizmetler Kurum
Başkan Yardımcılığı
Döner Sermaye Bütçe,
Muh.İşl.Daire Bşk
BİRİM KODU
78004154
DOSYA NUMARASI
845.99 - Sayıştay
Sorguları Diğer
KONU ADI
SAYIŞTAY
DENETİMİ
YILI
2013
EVRAK NUMARASI
(Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Madde:24)
Evraklar Klasöre; Sıra Numarasına/Tarih Sırasına (gün, ay, yıl) göre dizilir.
Her klasördeki evraklara 1(bir)'den başlayarak sıra numarası verilir.
Eki ile 5(beş) Sayfa Olan Bir Evrak
Birinci sayfası
X/1
İkinci sayfası
X/2
Üçüncü sayfası X/3
Dördüncü sayfası X/4
Beşinci sayfası X/5
şeklinde numaralandırılır.
DOSYA MUHTEVİYATI DÖKÜM FORMU
(Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Madde:24)
Klasör Dolduğunda; Her klasöre, o dosyaya ait “Dosya Muhteviyatı Döküm
Formu” (Ek:2) konur
Ek: 2
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
............................ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI ....... NOLU DSS
DOSYA MUHTEVİYATI DÖKÜM FORMU
(845.99-Sayıştay Sorguları Diğer )
S.N TARİH
SAYI
KONUSU
ADEDİ AÇIKLAMALAR
TOPLAM SAYFA ADEDİ
TESLİM EDEN
TARİH
TESLİM ALAN
DEVİR TESLİM
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Madde:29)
Devir Teslim:
"Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek: 5)
düzenlenerek yapılacaktır.
• Aynı türden arşiv malzemeleri aynı forma,
• Değişik türde arşiv malzemeleri ayrı forma,
Kaydedilir.
• Bu form 3 nüsha olarak tanzim edilir. Bir nüshası da klasörde, bir
nüshası devir edende, bir nüshası da devir alanda kalır.
• Ayrıca, bu formlar devir eden tarafından CD ortamına kayıt
edilerek devir alana verilir.
Ek: 5
T.C.
....................................BAKANLIĞI
........................................................
ARŞİV MALZEMESİ DEVİR-TESLİM ve ENVANTER FORMU
Dönemi:
İşlem Yılı:
İşlem
Tarihi
G
A Y
Sayısı
Gizlilik
Derecesi
Envanter
Sıra No.
Birimi :
Türü:
Teşkilat Kodu
K o n u s u
Kutu
Dosya
Evrak
Adedi Açıklamalar Sıra No
ARŞİV MALZEMESİ DEVİR-TESLİM VE ENVANTER FORMU
Form üzerindeki, teslim edilen arşiv malzemesinin;
“Birimi” bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı,
“Türü” bölümüne, dosya, defter, form, plan, program, model, fotoğraf, resim,
film, plak, görüntü bandı, ses bandı, damga vb. olduğu,
“İşlem Yılı” bölümüne, arşiv malzemesinin teşekkül ettiği yıl,
“Teşkilat Kodu” bölümüne, her dik dörtgen içine sırasıyla kurum, birim, alt
birim ve hizmet kodları yanındaki “kutu” ve “dosya” bölümüne de, kutu ve
dosya numarası,
“Envanter Sıra Numarası” bölümüne, ekleri dışında, evraka teslim dönemi
ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,
“İşlem Tarihi” bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarih,
ARŞİV MALZEMESİ DEVİR-TESLİM VE ENVANTER FORMU
Form üzerindeki, teslim edilen arşiv malzemesinin;
“Sayı” bölümüne, evraka verilen sayı,
“Gizlilik Derecesi” bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı (gizli evrak “G”
kısaltması ile gösterilir.),
“Konusu” bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,
“Adedi” bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa
sayısı, diğer tür belgeler için de toplam adet,
“Açıklamalar” bölümüne, yıpranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arşiv
malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,
“Evrak Sıra Numarası” bölümüne, evrakın dosya içindeki sıra numarası, yazılır.
AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ
Ayıklama ve İmha İşlemleri;
Yönetmeliğin 30-43 Maddeleri Kapsamında, Saymanlıklarca
Devir İşleminden Önce Yapılır.
ARŞİV DÜZENİ
(Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Madde:24)
• Dosyalanma işlemleri usulüne uygun olarak yapılmış olan Klasörler,
gerekli şartları taşıyan arşiv depolarındaki madeni raflara, bir
yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.
• Bu yerleştirmede, raflarda, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru
bir sıra dahilinde yapılır.
• Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın
sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem, her raf grubu
için tekrarlanır.
• Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir
yerine asılır.
SONRAKİ BÖLÜM
MÜHÜR DEVRİ VE
YENİ MÜHÜR
TEMİNİ
RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ
Madde 5Yapımına 3 üncü maddede belirtilen
mercilerce karar verilen mühürler
Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü'nce imal edilir. Bu Genel
Müdürlükçe imal edilmemiş resmi
mühürler kullanılmaz.
RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ
Madde 7Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğü'nde bir resmi
mühür kütüğü oluşturulur. İmal
olunan her mühür için bir sicil
numarası verilir ve resmi mühür
beratı düzenlenir.
RESMÎ
MÜHÜR BERATI
Örneği yukarıda basılı mühür Darphane ve Damga
Matbaası Genel Müdürlüğü'nce yapılmış olup Resmî Mühür
Kütüğünün ............................. sırasına kaydedilmiştir.
Mühür ............................…………………..........'e
aittir ve başka birimlerce kullanılamaz.
Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürü
RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ
Madde 8İmal edilen resmi mühürler, mühür
beratı ile birlikte mahalline gönderilir.
Bunları teslim alan birim mühür
beratına ekli teslim alma formunun
ay'ını
mühür
ile
mühürleyip
imzaladıktan sonra Darphane ve
Damga
Matbaası
Genel
Müdürlüğü'ne iade eder. Bu form
sicil kayıtları ile birleştirilir.
Sayı:
Sayı :
.../.../198..
.../.../198..
Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğüne
İSTANBUL
TESLİM ALMA BELGESİ
Yanda uygulama örneği bulunan mühür .......................sayılı beratı
ile
birlikte .....................günü teslim alınmıştır.
Birim Yetkilisinin Unvanı :
Adı ve Soyadı :
İmzası :
Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğüne
İSTANBUL
Resmî Mühür-Resmî Mühür beratı,
- Kullanılmasına gerek kalmaması
- Yenilenmesinin gerekmesi,
- Kaybedilmesi,
nedeni ile .......................................... nın ........................gün ve
..................sayılı onayı gereğince iade edilmiştir.
EK: 1. Onay
Birim Yetkilisinin Unvanı :
Adı ve Soyadı :
İmzası :
RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ
Madde 10Görev değişikliği nedeni ile resmi
mühürünü
devretmesi
gereken
memurlar, mühürü beratı ile
birlikte devrederler. Devir anında devir
teslim tutanağı tanzim edilerek bir
örneği bağlı bulunulan bakanlık veya
kuruluş başkanlığına gönderilir.
RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ
Madde 11Resmi mühür kullanan birimin
unvanının değişmesi veya kaldırılması
nedeniyle mührün iptali gerektiğinde,
mühür beratı ile birlikte iptal edilmek
üzere Darphane ve Damga Matbaası
Genel
Müdürlüğüne
gönderilir.
Gönderme sırasında beratın arka
bölümü
doldurularak
yetkilisince
imzalanır.
SONRAKİ BÖLÜM
ÖN ÖDEME
(AVANSLAR VE
KREDİLER)
MEVZUAT
 5018 SAYILI KANUN-MADDE 35
 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE
YÖNETMELİĞİ-MADDE 26
 ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
 ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL
TEBLİĞ
AVANS
Avans, işi yapacak, mal veya hizmeti
sağlayacak olan kişi veya kuruluşa
ödenmek üzere, doğrudan nakit
olarak harcama yetkilisi mutemedine
verilir veya banka hesabına aktarılır.
KREDİ
• Harcama yetkilisi tarafından kredi
şeklinde ön ödeme yapılması uygun
görülen giderler ile avans sınırlarını aşan
giderler için kredi açılabilir.
• Kredi mutemede nakden verilmez veya
şahsi hesabına aktarılmaz. Harcama
yetkilisi mutemedinin, adına kredi açılan
banka veya muhasebe birimine hitaben
düzenleyeceği kredi ödeme talimatına
istinaden alacaklıya ödenir.
• Harcama yetkilisi mutemetleri; ön
ödemelerden harcadığı tutara ilişkin
kanıtlayıcı
belgeleri,
ilgili
kanunlarında ayrıca belirtilmemiş
olması halinde avanslarda bir ay,
kredilerde ise üç ay içinde muhasebe
yetkilisine vermek ve artan tutarı
iade ederek hesabını kapatmakla
yükümlüdür.
• Mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için
ön ödeme yapılamaz.
• Avansın verildiği tarihten önceki bir
tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın
mahsubunda kabul edilemez.
• Mahsup döneminde verilen harcama
belgelerinin de, ön ödemenin yapıldığı
tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının
son günü arasındaki tarihi taşıması
gerekir.
• Mutemet, işin tamamlanmasından
sonra, yukarıdaki bir ve üç aylık
sürelerin bitimini beklemeden, son
harcama tarihini takip eden üç iş
günü içinde ön ödeme artığını iade
etmek ve süresinde mahsubunu
yaparak
hesabını
kapatmak
zorundadır.
• Ön ödemenin başka mutemede
devredilmesi
halinde,
devralan
mutemedin
de,
hesabını
ön
ödemenin ilk mutemede yapıldığı
tarihten itibaren, yukarıda belirtilen
sürelerde
muhasebe
yetkilisine
vermesi zorunludur.
• Mutemetler, mali yılın sonunda
avanslarda bir aylık, kredilerde üç
aylık
sürenin
dolmasını
beklemeksizin,
mahsubunu
yapmadıkları harcamalara ait
belgeleri muhasebe yetkilisine
verip, artan tutarı iade ederek
hesabını
kapatmakla
yükümlüdürler.
•
Mali yıl sonuna kadar kapatılmayan
veya mahsup döneminde mahsup
edileceği idaresince bildirilmeyen ön
ödeme tutarı, yıl sonunda mutemet
adına ilgili hesaba borç kaydedilerek ön
ödeme hesabı kapatılır. Mutemet adına
borç kaydedilen tutarlar hakkında
muhasebe yönetmeliğinde belirtildiği
şekilde işlem yapılır.
MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN
GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ,
DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin
görevlendirilmeleri
Madde 5– Veznedar, tahsildar, icra memuru gibi
unvanlarla muhasebe yetkilisi adına ve
hesabına para ve parayla ifade edilebilen
değerleri geçici olarak almak, vermek ve
göndermek üzere görevlendirilenler muhasebe
yetkilisi mutemedidir. …..
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin
görevlendirilmeleri
Madde 5– ….. Muhasebe birimlerinin vezne ve
ambarlarından zimmetle değerli kağıt alıp
satmakla görevlendirilen yetkili memurlar ile
elçilik ve konsolosluklarda harç ve değerli kağıt
satış bedellerini ve emanet paraları tahsil
etmekle görevlendirilenler de muhasebe
yetkilisi mutemedidir.
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin
görevlendirilmeleri
Zorunluluk bulunması halinde yukarıda
unvanları belirtilenler dışında, muhasebe
yetkilisi adına para ve parayla ifade edilebilen
değerleri almak, vermek, vezne ve ambarlarda
muhafaza etmek üzere kamu idarelerinin
görevli personeli arasından, ilgili muhasebe
yetkilisinin de muvafakatı alınarak seçilen
personel,
harcama
yetkilisi
tarafından
muhasebe
yetkilisi
mutemedi
olarak
görevlendirilebilir.
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin
görevlendirilmeleri
Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak seçilen
görevlinin adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve imza
örneği ile görev ve yetkileri ilk görevlendirmede
muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilir.
Kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve bu
Yönetmelik esaslarına göre yetkili kılınmamış
hiçbir kimse kamu idaresi adına para tahsil
edemez, değerleri alamaz, gönderemez ve
ödeme yapamaz
SONRAKİ BÖLÜM
VEZNEDARLARIN
DEVİR İŞLEMLERİ
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE
MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
MADDE 587 - (1) Veznedarların ayrılmalarında
kasa hesabı defteri toplamı alınarak veznede
bulunması gereken para, eski veznedar tarafından
yeni veznedara devredilir ve yardımcı hesap
defteri toplamını gösteren son sayfasında gerekli
açıklama yapılarak altı,muhasebe yetkilisi ve
veznedarlar tarafından imzalanır. Bu işlem
veznede bulunan tüm değerler için de yapılır.
Ayrılan memura bu devrin onaylı bir örneği verilir.
SONRAKİ BÖLÜM
DEVİRDE TEMİNAT
MEKTUPLARI SAYIM
TUTANAĞI
TEMİNAT MEKTUP ÖRNEĞİ
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASINDAKİ DEVİR
İŞLEMLERİ
MADDE 588 –
3) Muhasebe biriminde mevcut olup devir alan
muhasebe birimine teslimi gereken değerlerden,
işletme malı menkul kıymet ve varlıklar ile
kişilere ait menkul kıymetler ve teminat
mektupları, hesaplardan çıkarılarak devir alan
muhasebe birimine alındı belgesi karşılığında
teslim edilir.
TEMİNAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANAĞI BOŞ ÖRNEĞİ
TEMİNAT MEKTUPLARI SAYIM
TUTANAĞI DOLU ÖRNEĞİ
SON BÖLÜM
GENEL ANLATIM
1- VEZNEDARLAR ARASINDAKİ DEVİR
2- MUHASEBE BİRİMLERİ ARASINDAKİ DEVİR
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVRİ
DEVİR ALAN MUHASEBE BİRİMİNCE YAPILACAKLAR
1- VEZNEDARLAR ARASINDAKİ DEVİR
İŞLEMLERİ
Veznedarların ayrılmalarında kasa hesabı
defteri toplamı alınarak veznede bulunması
gereken para, eski veznedar tarafından yeni
veznedara devredilir ve yardımcı hesap defteri
toplamını gösteren son sayfasında gerekli açıklama
yapılarak altı, muhasebe yetkilisi ve veznedarlar
tarafından imzalanır.
Bu işlem veznede bulunan tüm değerler için
de yapılır. Ayrılan memura bu devrin onaylı bir
örneği verilir.
2- MUHASEBE BİRİMLERİ ARASINDAKİ DEVİR
İŞLEMLERİ
Muhasebe birimleri arasındaki devir işlemleri
aşağıda açıklanmıştır:
•Devredilen Muhasebe Birimlerinin Devir İşlemleri
•Devir Alan Muhasebe Birimince Yapılacak İşlemler
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
1)
 Muhasebe biriminin devredildiğine ilişkin Bakanlıktan
emir alındığı tarihten kaldırılma tarihine kadar işlemlere
devam edilir
 O zamana kadar yapılan ön ödemelerin tahakkuk
belgeleri alınmak veya nakden tahsil edilmek suretiyle
mahsubu sağlanır.
 Başka kuruluşlar adına muhasebe birimi hesaplarında
toplanmış olan paralar ilgili kuruluşlara gönderilir.
 Yukarıda açıklanan işlemler tamamlandıktan ve
yevmiyeler kapatıldıktan sonra, geçici mizan çıkarılarak
devir veren hesaplar için yeniden yevmiye açılır ve
aşağıdaki işlemler yapılır:
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
2) Kasa mevcudu olarak görünen para, teslimat
müzekkeresi ile bankaya yatırılır ve teslimat
müzekkeresinin bankaca onaylı nüshası muhasebe
birimine gelince tutarı hesaplara kaydedildikten
sonra banka mevcudu olarak görünen tutar için,
devir alan muhasebe birimine aktarılmak üzere
gönderme emri düzenlenir.
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
3) Muhasebe biriminde mevcut olup devir alan
muhasebe birimine teslimi gereken değerlerden,
işletme malı menkul kıymet ve varlıklar ile kişilere
ait menkul kıymetler ve teminat mektupları,
hesaplardan çıkarılarak devir alan muhasebe
birimine alındı belgesi karşılığında teslim edilir.
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
4) Yukarıda açıklandığı şekilde kasa mevcudu
bankaya yatırılıp, banka mevcudu devir alan
muhasebe birimine aktarıldıktan sonra, kasa ve
banka hesabı dışında kalan ve borç veya alacak
artığı devreden hesapların devir tarihine göre
artıklarını ayrıntılı olarak gösteren ikişer nüsha
devir mizanı düzenlenir. …..
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
4) ….. Devir mizanı, devir alan muhasebe biriminin
devreden hesaplarla ilgili kayıtlarına esas
olacağından, ilgili defterlerde yer alan bilgileri
kapsaması gerekir. Devir mizanının birer nüshaları
devir alan muhasebe birimine teslim edilir. İkinci
nüshaları devir alan muhasebe yetkilisi tarafından
imzalandıktan sonra saklanır.
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
5) Bu işlemler tamamlandıktan sonra, muhasebe
biriminin devir tarihinde, borç artığı devreden
hesapların artıkları, ilgili hesaplara alacak; alacak
artığı devreden hesapların artıkları da ilgili
hesaplara borç, kaydedilmek suretiyle hesaben
devredilir ve muhasebe işlem fişinin ilgili nüshaları
devir alan muhasebe birimine gönderilir.
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
6) Devir veren hesaplar kapatıldıktan ve devirler
yapıldıktan sonra, devir tarihi olarak tespit edilen
günün sonu itibarı ile verilmemiş ise o yıla ait
yönetim dönemi hesabı dosyası düzenlenerek bir
nüshası Sayıştay’a gönderilir.
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
7) Yukarıda açıklanan işlemler yapıldıktan sonra
muhasebe biriminin gerek eski yıllara, gerek yeni
yıla ait kullanılmış olan alındı, gönderme emri,
teslimat müzekkeresi, defter ve belgeleri ayrıntılı
olarak ikişer nüsha düzenlenecek tutanaklar ile
devir alan muhasebe birimine teslim edilir. …..
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
7) ….. Kısmen kullanılmış olan alındı, gönderme
emri ve teslimat müzekkeresi ciltlerinin
kullanılmamış yaprakları iptal edilir. Tutanakların
bir nüshası devir alan muhasebe birimine verilir, bir
nüshası da söz konusu belgeler içerisine konulur.
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
8) Kullanılmamış olan alındı, gönderme emri,
teslimat müzekkeresi, defter ve belgeler ayrı ayrı
ikişer nüsha listesi yapılarak devir alan muhasebe
birimine ayrıca teslim edilir. Bu listelerde seri ve sıra
numarası taşıyan alındı ve belgelerin numaraları
gösterilir. …..
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
8) …..Her iki nüsha da devir alan muhasebe
yetkilisine imza ettirilerek bir nüshası teslim edilen
belgelerle birlikte devir alan muhasebe birimine
verilir, bir nüshası ise muhasebe biriminin bağlı
bulunduğu defterdarlığa; defterdarlığa bağlı
olmayan muhasebe birimlerine ait listeler ise bu
alındıları gönderen yere gönderilir.
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
9) Kullanılmamış olan çekler ise seri ve sıra
numaralarını belirten üç nüsha liste ile birlikte ilgili
bankaya imza karşılığı teslim edilir ve bu listenin bir
nüshası bankada kalır, bir nüshası devir alan
muhasebe birimine verilir; bir nüshası ise
muhasebe birimi yazışma dosyasına konulur.
DEVREDİLEN MUHASEBE BİRİMLERİNİN DEVİR İŞLEMLERİ
10) Muhasebe birimine ait resmî mühürler,
Darphane
ve
Damga
Matbaası
Genel
Müdürlüğüne gönderilir.
DEVİR ALAN MUHASEBE BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
1) Devir veren muhasebe biriminin, hesap
artıklarını gösterir şekilde düzenlediği cetvellerde
yazılı miktarlar devir alan muhasebe birimince
incelenerek;
 Defterlere işlenmesine esas olacak bilgileri
kapsayıp kapsamadığı,
 Hâlen izlenmekte olan alacaklara ait izleme
dosyalarının düzenli olup olmadığı,
Devredilen alacaklardan takipsizlik nedeniyle
zamanaşımına
uğramış
olanların
bulunup
bulunmadığı tespit edilir. …..
DEVİR ALAN MUHASEBE BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
1) …..Zamanaşımına uğramış ya da izleme dosyaları
verilmemiş olanları varsa, hesaben devir alınmakla
beraber, devir veren muhasebe yetkilisinin bu
husustaki yazılı görüşü de alınmak suretiyle durum
Bakanlığa bildirilir ve alınacak cevaba göre işlem
yapılır.
DEVİR ALAN MUHASEBE BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
2) Cetvel ve dosyalarda bir noksanlık varsa
tamamlattırıldıktan
sonra, cetvellerin birer
nüshaları onaylanarak kaldırılan muhasebe birimine
verilir.
DEVİR ALAN MUHASEBE BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
3)
Devir veren muhasebe biriminden alınan
muhasebe işlem fişinin “karşı muhasebe biriminin
hesap kaydı” başlıklı tablosundaki yevmiye
kayıtlarının tersi kayıt yapılmak suretiyle, devir
alınan değer ve hesapların devir alan muhasebe
biriminin kayıtlarına alınması sağlanır.
DEVİR ALAN MUHASEBE BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
4) Yukarıda devir alma ve muhasebeleştirme şekli
açıklanan hesap artıkları, yevmiyeye ve ilgili
defterlere ayrıntılı olarak ve yeniden sıra numarası
verilerek kaydedildikten sonra aşağıda açıklanan
işlemler de yapılır:
DEVİR ALAN MUHASEBE BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
5) Kullanılmamış olarak teslim alınan, seri ve sıra
numarası taşıyan ve alındı kayıt defterine
kaydedilmesi gereken belgelerin giriş kaydı yapılır.
Bunların seri numaraları belirtilmek suretiyle, cilt
adetlerini ve devredilen diğer defterler ve basılı
kağıtları gösterir bir liste düzenlenerek, söz konusu
belgelerin temin edildiği yere gönderilir.
DEVİR ALAN MUHASEBE BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
6) Devredilen muhasebe biriminden teslim alınan
kullanılmış defter ve dosyalar, bunların dökümünü
gösteren liste ile birlikte saklanır.
TEŞEKKÜRLER

TEK DÜZEN
MUHASEBE SİSTEMİ
(TDMS)
DEVİR KAPANIŞ
İŞLEMLERİ
Devir Kapanış İşlemleri
• Yeni muhasebe birimi kuruluşlarının tanımlanması.
• Bütün sağlık tesislerinin (halk sağlığı ve sağlık müdürlükleri
hariç) yeni muhasebe birimlerinin altına devredilmesi.
• Her sağlık tesisi için «Devir Kapanış Fişi»’ nin oluşturulması.
• Her sağlık tesisi için «Devir Açılış Fişi»’ nin oluşturulması.
• Her sağlık tesisi için «Devirden Gelen Gerçekleşmeler» fişinin
oluşturulması.
• Bütün sağlık tesislerinin bütçe fişlerinin oluşturulması.
• Bütün sağlık tesislerinin yapmış oldukları bütçe aktarmalarının
taşınması.
10.07.2014
113
Devir Kapanış İşlemleri
• Muhasebe birimlerine saymanlıklarda tanımlanmış olan cari
kart ve personel kartların taşınması.
• Bütün sağlık tesislerinin mevcut taşınmaz kayıtlarının devir
şeklinde kopyalanması.
• Bütün sağlık tesislerinin mevcut ticari alan kayıtlarının devir
şeklinde kopyalanması.
• Bütün sağlık tesislerinin mevcut sözleşme kayıtlarının devir
şeklinde kopyalanması.
• Bütün sağlık tesislerinin kira ödemeleri ile ilgili kayıtlarının
devir şeklinde kopyalanması.
10.07.2014
114
Tek Düzen
Muhasebe Sistemi
(TDMS)
Ön Muhasebe
Modülü
Tunahan ALTINTOP
115
10.07.2014
İçindekiler
• 1. Giriş
• 2. Kullanıcılara «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisinin
Verilmesi
• 3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine Sahip
Kullanıcıların İşlemleri
• 4. «Fiş Yaz» Yetkisine Sahip Muhasebe Birimi
Kullanıcılarının İşlemleri
10.07.2014
116
1. Giriş
•
Ön Muhasebe Modülü, sağlık tesisleri bazında TDMS fişlerinin ön
kayıtlar şeklinde oluşturulması ve yöneticiler tarafından
onaylanıp gerçek TDMS fişlerine dönüştürülmesi süreçlerini
içermektedir.
•
Sağlık tesislerindeki «Fiş Oku» yetkisine sahip kullanıcılara «Fiş
Oku, Ön Muhasebe» yetkisi verilerek bu modülünün kullanımı
sağlanmaktadır.
•
Bu modül sayesinde muhasebe birimlerine uzak olan tesisler ön
muhasebe kayıtları şeklinde fiş kesebilecek ve bu fişler
muhasebe birimindeki kullanıcılar tarafından onaylanıp gerçek
TDMS fişlerine dönüştürülebilecektir.
•
Bu modül sayesinde muhasebe birimlerindeki fiş kesme işlemleri
yükü azalacak ve ilgili personeller daha çok yönetimsel
konulara odaklanabilecektir.
•
Muhasebe biriminin yükü azalacağından mevcut yapılan
hatalarda azalma olacağı değerlendirilmektedir.
10.07.2014
117
2. Kullanıcılara «Fiş Oku, Ön
Muhasebe» Yetkisinin Verilmesi
• Sağlık tesislerindeki kullanıcıların ön muhasebe
modülünü kullanabilmesi için ilgili kullanıcılara «Fiş
Oku, Ön Muhasebe» yetkisi verilmelidir.
• Bu yetki muhasebe birimi yönetici kullanıcısı
tarafından Yönetim->Kullanıcı İşlemleri sayfasından
verilmektedir.
10.07.2014
118
2. Kullanıcılara «Fiş Oku, Ön
Muhasebe» Yetkisinin Verilmesi
• Bu yetkiyi verebilmek için öncelikle kırmızı okla
gösterilen kısımdan sağlık tesisi seçilmeli daha sonra
yeşil okla gösterilen kısımdan yetkisi verilmelidir.
10.07.2014
119
2. Kullanıcılara «Fiş Oku, Ön
Muhasebe» Yetkisinin Verilmesi
10.07.2014
120
2. Kullanıcılara «Fiş Oku, Ön
Muhasebe» Yetkisinin Verilmesi
10.07.2014
121
2. Kullanıcılara «Fiş Oku, Ön
Muhasebe» Yetkisinin Verilmesi
• Kullanıcıya «Fiş Oku, Ön Muhasebe» yetkisi
verildiğinde kullanıcı işlemlerindeki son görüntü
aşağıdaki gibi olmaktadır.
10.07.2014
122
3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine
Sahip Kullanıcıların İşlemleri
• «Fiş Oku, Ön Muhasebe» yetkisine sahip kullanıcı
TDMS’ ne giriş yapıp «Muhasebe İşlemleri» menüsüne
girdiğinde aşağıdaki ekran ile karşılaşmaktadır.
10.07.2014
123
3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine
Sahip Kullanıcıların İşlemleri
• «ÖN MUHASEBE İŞLEMLERİ» menüsünden yetkiye
sahip olan kullanıcı «Muhasebe İşlem Fişi» ve
«Ödeme Emri Fişi» türlerinde ön muhasebe kayıtları
girebilmektedir.
• «Fiş Listesi» ekranından da bu sağlık tesisine ait tüm
ön
muhasebe
fişlerinin
durumu
takip
edilebilmektedir.
• «Yardımcı Defter» ekranından ise ön muhasebe
kayıtlarına
ait
yardımcı
defter
işlemleri
gerçekleştirilebilmektedir.
10.07.2014
124
3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine
Sahip Kullanıcıların İşlemleri
• Örnek bir «Muhasebe İşlem Fişi» türündeki ön
muhasebe kaydının oluşturulma ekranı aşağıdaki
şekildedir.
10.07.2014
125
3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine
Sahip Kullanıcıların İşlemleri
• «Muhasebe İşlem Fişi» türündeki ön muhasebe kaydı
oluştuğunda aşağıdaki ekran görüntüsü
oluşmaktadır.
10.07.2014
126
3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine
Sahip Kullanıcıların İşlemleri
•
•
•
•
•
•
•
Bütün ön muhasebe kayıtlarının üst kısımlarında bir durum çubuğu
bulunmaktadır.
Kayıt ilk oluştuğunda bu çubuk mavi renklidir. Ve durumu «Onaysız» dır. Bu
aşamada bu kayıt yönetici kullanıcı tarafından onaylanamaz veya iade
edilemez.
«Onaysız» durumdaki kaydın durum çubuğundan, kaydı oluşturan kullanıcı
«Kontrole Gönder» diyerek; kaydı yöneticinin onaylayabileceği veya iade
edebileceği «Kontrolde» durumuna çevirebilmektedir.
«Kontrolde» durumundaki bir ön muhasebe kaydının durum çubuğu açık
gri renktedir. Bu durumdaki kayıt yönetici kullanıcı tarafından
onaylanmakta veya gerekçe yazılarak iade edilmektedir.
«Onaylandı» durumundaki kaydın durum çubuğu yeşil renktedir ve gerçek
fişe bu çubuktan erişilebilmektedir.
«İade Edildi» durumundaki kaydın durum çubuğu sarı renktedir. Bu
durumdaki kayıt üzerinde «Fiş Oku, Ön Muhasebe» yetkisine sahip kullanıcı
düzeltmeleri yaparak «Tekrar Kontrole Gönder» işlemini yapabilmektedir.
Onaylanan bir kayıt sonrasında oluşturulan gerçek fiş yönetici tarafından
silinirse, ön muhasebe kaydı da otomatik olarak «İptal Edildi» durumuna
dönüşmektedir. Bu durumdaki kayıtların durum çubuğu kırmızı renktedir.
10.07.2014
127
3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine
Sahip Kullanıcıların İşlemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«Fiş Oku, Ön Muhasebe» yetkisine sahip kullanıcı ön muhasebe kayıtlarına
durum çubuğundan dosya ekleyebilmektedir.
Sadece «Onaysız», «Kontrolde» ve «İade Edildi» durumlarında dosya
ekleme veya ön muhasebe kaydı üzerinde düzeltme işlemleri
yapılabilmektedir.
«Onaylandı» veya «İptal Edildi» durumlarında herhangi bir dosya ekleme
veya
ön
muhasebe
kaydı
üzerinde
düzenleme
işlemleri
yapılamamaktadır.
Ön muhasebe kayıtlarına eklenebilecek dosya formatları «.jpeg» ve
«.pdf» dir.
Bir kayıt içerisine 3MB boyutunu geçmeyen birden fazla dosya yükleme
işlemi yapılabilmektedir.
Bir ön muhasebe kaydı onaylandığında ve gerçek fiş oluştuğunda
otomatik
olarak
işlem
yapılan
tarih
durum
çubuğunda
görüntülenmektedir.
Ön muhasebe kayıtları onaylandıktan sonra ıslak imzalı belgelerin
muhasebe birimine iletilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin iletilmesi için
gerekli süre 10 gündür.
10
günü
aşan
durumlarda
ön
muhasebe
kaydı
girilmesi
engelletilmektedir.
Islak imzalı belgeler muhasebe birimine ulaştığında yönetici tarafından
onaylanmış olan kayıtların içinden «Islak İmzalı Belgeler Geldi» butonuna
10.07.2014 128
basılmalıdır.
3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine
Sahip Kullanıcıların İşlemleri
• «Kontrolde» durumundaki «Muhasebe İşlem Fişi» ön
muhasebe kaydı görüntüsü.
10.07.2014
129
3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine
Sahip Kullanıcıların İşlemleri
• Örnek bir «Ödeme Emri Fişi» türündeki ön muhasebe
kaydının oluşturulması
10.07.2014
130
Yetkisine Sahip
Kullanıcıların İşlemleri
• Örnek bir «Ödeme Emri Fişi» türündeki ön muhasebe
kaydının oluşturulması
10.07.2014
131
3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine
Sahip Kullanıcıların İşlemleri
• «Ödeme Emri Fişi» türündeki ön muhasebe kaydı
oluştuğundaki ekran görüntüsü
10.07.2014
132
3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine
Sahip Kullanıcıların İşlemleri
• Dosya eklenmiş bir ön muhasebe kaydının ekran
görüntüsü
10.07.2014
133
3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine
Sahip Kullanıcıların İşlemleri
• «Kontrolde» durumundaki «Ödeme Emri Fişi» ön
muhasebe kaydı görüntüsü.
10.07.2014
134
3. «Fiş Oku, Ön Muhasebe» Yetkisine Sahip
Kullanıcıların İşlemleri
• «Fiş Listesi»
10.07.2014
135
4. «Fiş Yaz» Yetkisine Sahip Muhasebe
Birimi Kullanıcılarının İşlemleri
• «Fiş Yaz» yetkisine sahip yönetici kullanıcılar ön
muhasebe kaydı oluşturamamaktadır.
• Bunun yerine oluşturulmuş olan kayıtları «Fiş Listesi»
ekranından süzerek onaylama veya iade etme
işlemlerini gerçekleştirmektedirler.
• Ayrıca, onaylama sonucu ıslak imzalı belgeler teslim
alındığında onaylı ön muhasebe kaydı içerisinden
belgelerin geldiğine dair butona basarak bildirim
gerçekleştirmektedirler.
10.07.2014
136
4. «Fiş Yaz» Yetkisine Sahip Muhasebe
Birimi Kullanıcılarının İşlemleri
• «Fiş Yaz» yetkisine sahip yönetici kullanıcı muhasebe
işlemleri menüsü görüntüsü
10.07.2014
137
4. «Fiş Yaz» Yetkisine Sahip Muhasebe
Birimi Kullanıcılarının İşlemleri
•
«Kontrolde» durumundaki bir kayıt içerisinden onaylama ve iade
işlemlerinin gerçekleştirilebildiği durum çubuğu görüntüsü
10.07.2014
138
4. «Fiş Yaz» Yetkisine Sahip Muhasebe
Birimi Kullanıcılarının İşlemleri
• «İade Edildi» durumundaki örnek bir ön muhasebe
kaydı görüntüsü
10.07.2014
139
4. «Fiş Yaz» Yetkisine Sahip Muhasebe
Birimi Kullanıcılarının İşlemleri
• «Onaysız» durumundaki örnek bir ön muhasebe
kaydı görüntüsü
10.07.2014
140
4. «Fiş Yaz» Yetkisine Sahip Muhasebe
Birimi Kullanıcılarının İşlemleri
• «Onaylandı» durumundaki örnek bir ön muhasebe
kaydı görüntüsü
10.07.2014
141
4. «Fiş Yaz» Yetkisine Sahip Muhasebe
Birimi Kullanıcılarının İşlemleri
• «İptal Edildi» durumundaki örnek bir ön muhasebe
kaydı görüntüsü
10.07.2014
142
Teminat
Mektubu Kayıt
ve Takip Sayfası
Teşekkürler
10.07.2014
149
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
7 694 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content