close

Enter

Log in using OpenID

BUBA WIKI – GİRİŞİMCİ SÖZLÜĞÜ Başabaş Noktası: Başabaş

embedDownload
BUBA WIKI – GİRİŞİMCİ SÖZLÜĞÜ
Başabaş Noktası: Başabaş noktası, işletmenin gelirlerinin giderlerine tam olarak eşit olduğu noktadır.
Bilanço: Bir işletmenin belirli bir dönem sonundaki ya da belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıklarıyla,
bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelgedir.
Çekirdek Sermayesi (Seed Capital): Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden şirketlerde, kuruluşta veya kayıtlı
sermaye sistemine ilk geçildiğinde sahip olunması zorunlu sermayedir.
Çıkış Stratejisi: İstenilen yatırım dönüşünü alındığı noktada girişimden ayrılmak anlamına gelir. Bir
yatırımcının yatırım yaptığı girişimlerden (başarılı) çıkışlar yapmış olması bir yatırımcıda aramanız gereken
en önemli özelliklerden biridir. Çıkış stratejisi ise yatırımcının çıkış yapmak üzere belirlediği süre ve adımları
ifade eder.
Değişken Giderler: Faaliyet düzeyindeki değişmelere aynı zaman içinde değişiklik gösteren giderler,
değişken giderlerdir. Değişken giderler genellikle kısa süreli yönetim kararları sonucu faaliyet düzeyi ile
oranlı değişen giderlerdir.
Due Diligence: Yatırımcının yatırım yapmak için girişimciyi, iş fikrini ve pazarı araştırma sürecine girmesi
olarak tanımlanır. Bu süreç melek yatırımcılar için kısa sürede geçebilir fakat risk sermayesi yatırımları için
aylarca süren bir incelemeyi beklemek gerekebilir.
Early-Stage Firm: Bu aşamada firma belli bir büyüklüğe ulaşmıştır. Fakat piyasadaki rakipleriyle kıyasıya bir
rekabet için ürününün üstünlüğünü ispatlamaya yetecek kapasitede kâr edememekte ve pazara sürdüğü
malı veya hizmeti mevcut olup, ürünün pazardaki üstünlüğünü sağlayacak bir marka imajı ve önemli bir
pazar payı yoktur. İşletme bu aşamada prototipini geliştirmiş ancak ticari üretimi ve pazarlaması için fona
ihtiyaç duymaktadır.
FAVÖK (EBITDA): Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and amortization ‘nın baş harflerinden
oluşur. Türkçe tam karşılığı FAVÖK olarak geçer ve bu da “Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar” anlamına
gelmektedir. İşletmenin net esas faaliyet karına amortisman giderlerinin eklenmesi ile elde edilen kar
tutarıdır. İşletmeleri karşılaştırmada, karlılığını ölçmekte vergi ve yatırım maliyetlerini devre dışı bırakarak
daha objektif değerlendirme yapmaya yarayan işletmenin karlılığını gösteren önemli verilerden birisidir.
Fizibilite Çalışması: Fonların ve imkanların kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte kazanç
getirecek bir işe kalkışıldığında, söz konusu olacak yatırımın değer olup olmadığını, ne ölçüde karlı
olabileceğini ortaya koymak için yatırım projesi ile ilgili önemli bütün hususların değerlendirildiği çalışmadır.
Gelir Tablosu: Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı
bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren
bir tablodur.
Girişim: Girişim, insanların istekleri doğrultusunda üretim yaparken yeni teknoloji uygulayan, yeni ürün
geliştiren ve mevcut pazarı genişleten ekonomik birimdir.
Girişimci: Girişimci, kar amacıyla riski üzerine alan ve mal, hizmet üretimi yapabilmek için, üretim öğelerini
en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir. Riski üzerine alarak, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla, üretim öğelerinin alımını yapar, bunların bir araya getirilmesi imkanını sağlar.
İmtiyazlı Hisse Senedi: Esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydı ile, sahiplerine temettü ödemesi, rüçhan
hakkı kullanımı, oy hakkı gibi konularda ayrıcalık tanıyan senetlerdir.
İş Planı: İşin kurulacağı güne kadar hazırlanan kapsamın ortaya çıkarılması için bir çok aktivite sıralı ve
önceden belirlenen niteliklerde gerçekleştirilmelidir. Bunun başarılması için girişimciler iş planı hazırlarlar. İş
planının temel amacı, iş kuran girişimcilerin, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman
yapacağını belirlemesidir.
Kredibilite: Kişilerin veya firmaların finans kurumları nezdindeki itibarının bir göstergesidir.
Kuluçka Merkezi: Yeni girişimcilerin iş kurmalarını destekleyen, kolaylaştıran, işletmelerin başlangıç
aşamalarında karşılaşacakları riskleri en aza indiren bir iş kurma modelidir. Amacı, yeni girişimcileri, en zayıf
durumda oldukları iş kurma aşamasında destekleyerek, bu zor aşamayı sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve
ayakta kalmalarını sağlamaktadır.
Kurum İçi Girişimcilik: Kurum içi girişimcilik, girişimci tarafından çalıştığı kurumunun ve ortaklarının
yararına, iş hayatında faydalı olabilecek yeni girişimler, yeni atılımlar yapmaktır. Bu kişiler, mevcut olandan
farklı yeni bir yaklaşımla kurumun gelişip, değişmesini sağlarlar.
Melek Yatırımcı: Melek Yatırımcı henüz yolun başında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan,
işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişidir. Diğer bir tanımda ise; yüksek risk ve
yüksek büyüme potansiyeli içeren firmalara, kuruluşlarının çok erken bir döneminde yatırım yapan özel bir
yatırımcı tipi olarak ifade edilmektedir.
Nakit Akış Tablosu: Düzenlendiği dönem itibariyle nakit açığı veya fazlasını gösteren ve finansal
planlamada kullanılan, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını gösteren tablodur.
Networking: Kişilerin sosyal ilişkilerini sıcak tutarak daha geniş bir çevreye ulaşmalarına İngilizce'de
'networking' nedir.
Ortak Girişim (Joint Venture): Birden fazla işletmenin genellikle belli bir iş için birbirini tamamlayıcı aktivite
ve edimlerle yükümlü ve işin sonucundan müteselsil olarak sorumlu bulunmak üzere kar gayesi ile
gerçekleştirdikleri ortak girişimdir.
Özel Sermaye Fonu: Firmalara yüksek miktarda yatırım sağlayan ve daha çok finansal ortağı bulunan özel
sermaye fonlarıdır.
Patent: Bir sınai veya ticari buluşun, imal ve satış hakkının belli bir süre için bir şahsa ya da firmaya ait
olduğunu gösteren devletçe onaylı resmi belgedir. Patent hakkı, çoğunlukla buluş sonucu olan mamullerle
sınırlı tutulur. Patent, sınai mülkiyet haklarından biridir. Seri halinde imal edilecek olan malın belli
standartlara uygun olarak yalnız ilk imalatçı tarafından üretilmesi hakkını temsil ettiği gibi, buluşun
çalınmamasını ve taklitlerinden korunmasını da sağlar.
Risk Sermayesi: Kendilerine finansman arayan şirketlerin veya yeni fikirleri olan girişimcilerin; kendilerine
yatırım yapabilecekleri yeni fikirleri olan girişimciler ve şirketler arayan, risk almaya hazır finansör/
sermayedarlar ile buluşması olarak tanımlanıyor. Risk sermayesi, profesyoneller tarafından oluşturulan bir
fondur. Genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan projelere yatırım yapar. Şirketlerin
başlangıç sermayeleri için iyi bir kaynaktır.
Sabit Gider: İşletmelerde sabit giderler, belirli bir dönem içinde üretim hacmine bağlı olarak değişiklik
göstermezler. Bu giderler üretim çalışmaları için yapılmış olmakla birlikte üretim düzeylerine bağlı
olmaksızın, diğer bir deyişle, üretimden bağımsız olarak yapılan giderlerdir. Üretim olsa da olmasa da,
üretimin miktarı artsa da, azalsa da hep aynı kalırlar. Faiz giderleri, amortismanlar, sigorta ve vergiler ile
yönetici maaşları işletmelerin sabit giderlerine örnek verilebilir. Bu giderler üretimin artması veya azalması ile
doğrudan ilgili olmayan, yapılması zorunlu olan giderlerdir.
Seed-Stage Firm: Girişimcinin işinin henüz fikir veya prototip halinde olduğu aşamadır.
Series-A Financing: Şirketin bir veya birden fazla yatırımcıdan (genellikle melek yatırımcılardan) aldığı ilk
yatırımla kayıtlı sermayesini artırmasıdır.
Series-B Financing: Şirketin büyümesiyle birlikte, girişim sermayesi firmalarından veya özel yatırım
fonlarından yatırım aldığı safhadır.
Sermaye: Sermaye, işletmeyi kuranlar tarafından, işletmeye konulan para, mal ve emektir. Bir iş ya da
işletme için yapılan toplam yatırım, üretim araçlarının tümü, kullanılmaya hazır para ve varlıklar olarak
tanımlanabilir.
Sosyal Sermaye: Sosyal Sermaye; ekonomik kalkınmayı etkileyen toplumun sahip olduğu normlar, kurallar,
ağlar, iletişim ve karşılıklı güven olarak tanımlanabilir. Ekonomide, bu kavram etkin bilgi ekonomisi ve
öğrenen toplum inşa edilmesinde katılımcılığın önemine ve karşılıklı saygıya vurgu yapmaktadır.
Startup: Karlı ve sürdürülebilir olduğuna inanılan bir iş fikri için kurulan firmadır. Startup firmaları genellikle
teknoloji-yoğun işlere odaklanırlar.
Şirket Birleşmesi (Merger): Şirketlerin birleşerek daha büyük bir şirket oluşturmalarıdır. ‘Merger’ genellikle
gönüllü olarak gerçekleştirilen birleşme anlamında kullanılan bir terim olmasına karşılık bir şirketin başka bir
şirketi devralması işlemi için de kullanılabilmektedir. Ancak bir şirketin diğer bir şirketi devralmasında
‘merger’dan farklı olarak bir işletmenin başka bir işletmenin hisse senetlerini satın alarak onun hukuki
varlığına son vermesi söz konusudur. Ayrıca ‘merger’ durumunda devralma işleminden farklı olarak
birleşmeden oluşan şirket yeni bir ad (genellikle iki firmanın adının birlikte kullanımı) almaktadır.
Telif Hakkı: Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla
belirli kişilere verilmesidir. Kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme
hakkıdır. Telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Sembolü çember içinde bir "C" harfidir, © harfi
üzerinde bulunduğu yaratının telif haklarının korunduğunu belirtir ve İngilizce "copyright" kelimesini ifade
eder.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content