close

Enter

Log in using OpenID

30 ocak.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Nüfusumuz arttý
Çorum’un 529.975 olan il genel nüfusu 2 bin 105 artarak 532 bin 80’e
yükseldi. Merkez Ýlçe nüfusumuz 5 bin 622 kiþi artarak 270 bin 864’e ulaþtý.
Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013 Sonuçlarýna göre, Çorum’un 529.975
olan il genel nüfusu 2 bin 105 artarak 532 bin 080’e yükseldi. Türkiye Ýstatistik
Kurumu 2013 yýlý nüfus sayýlarýný açýkladý. Türkiye Nüfusu 76 milyon 667 bin
864 kiþiye ulaþtý. Çorum'un nüfusu ise 529 bin 975 kiþiden 532 bin 80 kiþiye
yükseldi. TUÝK verilerine göre, Çorum merkez ilçede 5 bin 622 kiþi, il
genelinde ise 2 bin 105 kiþi artýþ gösterdi. Merkez ilçe nüfusu 270 bin 864 kiþi
olurken, kent merkezi nüfusu ise 236 bin 738 oldu. Geçtiðimiz yýllara göre
nüfus oranýndaki düþüþ durduðu gibi artýþa geçti.
* HABERÝ 3’DE
30 OCAK 2014 PERÞEMBE
Günlük Siyasi Gazete
Emlak
deðerleri
10 kat arttý
Çorum
Belediyesi'nin
tahsilatýný yaptýðý
emlak
vergilerinin
mahallelere göre
3 ila 10 kat
arasýnda
artýrýlmasý ciddî
tepkilere neden
oldu.
* HABERÝ 5’DE
Fiyatý : 40 Kuruþ
Bahçeli’den Çorum’a özel mesaj
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Ýsmail Lek, Ýl Sekreteri
Tahsin Gündem, Teþkilatlardan
Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hakký
Þenel ve Siyasi Ýþlerden Sorumlu
Baþkan Yardýmcýsý Murat Sezikli ile
birlikte MHP Genel Merkezi’ne
ziyarette bulundu.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, inþaat çalýþmalarýnda sona gelinen belediye yatýrýmlarýnda incelemelerde
Nikah Sarayý bitiyor
* HABERÝ 6’DA
Kuran’a saygýsýzlýða kýnama
Diyanet-Sen
Çorum Þube
Baþkaný Ali
Yýldýz, eski bir
ABD askerinin
Askeri Çay
Partisi'nin
toplantýsýnda
kürsüde
konuþurken
elinde tuttuðu
Kur’an-ý
Kerim’i yere
Ali Yýldýz
fýrlatmasýnýn
bütün Müslümanlara karþý yapýlmýþ
bir hakaret olduðunu belirterek, “Bu
hakaret bozulmuþ Hristiyan
düþüncesinin þiddete dönüþmüþ
þeklidir.” dedi.
* HABERÝ 15’DE
Yrd. Doç. Ramazan Karaman ahiliðin tarihini yazdý
‘Çorum, ahiliðin merkezlerinden’
Hitit
Üniversitesi
Ýlahiyat
Fakültesi
Ýslam Tarihi
ve Sanatlarý
Bölümü
Öðretim
Üyesi Yrd.
Doç. Dr.
Ramazan
Karaman,
Çorum’un
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Karaman
Anadolu’daki
önemli ahilik merkezlerinden biri
olduðunu kaydetti.
* HABERÝ 10’DA
Hattuþa’nýn eski kazý baþkaný öldü
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, inþaat çalýþmalarýnda
sona gelinen belediye yatýrýmlarýnda incelemelerde
bulundu. Mahalle Kültür Merkezleri ve yeni Nikah
Sarayý’nda incelemelerde bulunan Külcü, çalýþmalar
hakkýnda teknik ekipten bilgi aldý.
* HABERÝ 5’DE
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Çorum’a özel mesaj gönderdi.
Suriyeli Türkmenlerden
‘acil yardým’ çaðrýsý
Suriye Halep
Türkmen
Meclisi
Baþkan
Yardýmcýsý
Hüseyin
Abdullah
Dede,
"Suriyeli
Türkmenlerin
mülteci haline
gelmesini
istemiyoruz"
dedi.
* HABERÝ 4’DE
Baþkan Külcü’nün CHP Ýl Baþkaný Tufan Köse hakkýnda açtýðý manevi tazminat davasý Yargýtay’dan döndü.
* HABERÝ 6’DA
Emniyet Teþkilatý, yurt çapýnda vatandaþlarýn polise
daha hýzlý ve kolay eriþimini saðlamak için teknolojinin
getirdiði iletiþim ve haberleþme sektöründeki yenilikleri
bünyesine katarak hizmetlerini sürdürüyor.
Suriye Halep Türkmen Meclisi Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Abdullah Dede, "Suriyeli Türkmenlerin mülteci haline gelmesini istemiyoruz" dedi.
* HABERÝ 6’DA
‘Otogar'ýn tek temsilcisiyiz’
Çorum
Otobüs
Ýþletmecileri
ve
Acenteleri
(ÇOÝ)
Derneði
yeni
yönetimi
belirlendi.
Hattuþa
(Boðazköy)
eski kazý
baþkanlarýn
dan Dr.
Peter Neve
(84)
Almanya’da
hayatýný
kaybetti.
* HABERÝ
11’DE
Belediye
Baþkaný
Külcü’nün,
referandum
sürecinde
dönemin CHP
Ýl Baþkaný
Tufan Köse
hakkýnda açtýðý
manevi
tazminat
davasý
Yargýtay’dan
döndü.
155 SMS Servisi baþlýyor
Dr. Peter Neve son yolculuðuna uðurlandý
Dr. Peter Neve
Külcü’nün tazminat
davasý Yargýtay’dan döndü
* HABERÝ
3’DE
Çorum Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri (ÇOÝ) Derneði yeni yönetimi belirlendi.
Sevgilerini bir avuç yemle sunuyorlar
* HABERÝ 7’DE
2
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Rektör yurt dýþýndaki akademisyenlerimizle görüþecek
H
itit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan'ýn,
yurt dýþýnda lisansüstü
eðitim gören
akademisyenlerle bir
araya gelmek için
harekete geçtiðini
duydum.
Öðrendiðime göre,
ABD ve bazý Avrupa
ülkelerinde Hitit
Üniversitesi adýna Milli
Eðitim Bakanlýðý ile
Yüksek Öðretim
Kurulu'ndan (YÖK)
burslu yüksek lisans ve
doktora yapan
akademisyenler var.
Kendi dallarýnda
yurt dýþýnda eðitim alan
akademisyenler
ortalama 7-8 yýl bu
ülkelerde kalýyor,
eðitimlerini
tamamladýktan sonra
Yrd. Doç. Dr.
kadrosunda
üniversitelerine geri
dönüyor. Bazý
akademisyenler ise, geri
dönüþ yapmak
istemiyor. O ülkede
yerleþik hayata
geçebiliyor.
Ýþte Rektör, yurt
dýþý görmüþ, iyi
derecede eðitim alan, dil
bilen akademisyenlerimizle bir araya gelerek
onlarýn sorunlarýný,
taleplerini
dinleyecekmiþ. ABD
Büyükelçiliði
aracýlýðýyla yaklaþýk 29
akademisyenle
konuþacakmýþ. Onlara
Hitit Üniversitesi'ne bir
an önce dönmeleri için
çaðrýda bulunacak
muhtemelen.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ABD’de lisans eðitimi alan
akademisyenlerimizin üniversiteye dönmeleri çaðrýsýnda bulunacak.
2 beldenin adayý belli oldu
Mustafa Demirer
AK
Parti’de ilçelerden önce Çorum Belde Belediye Baþkan Adaylarý belli oldu.
AK Parti Genel
Baþkaný Recep Tayyip
Erdoðan’ýn baþkanlýðýnda Seçim Ýþleri Aday
Tespit Üst Kurulu’nun
yaptýðý çalýþmalar neticesinde bazý belde belediye
baþkan adaylarý kesinleþti.
AK Parti Genel
Merkez internet sitesinde yer alan habere göre,
AK Parti Çorum Merkez
Düvenci Beldesi Belediye Baþkan Adayý Necmettin Yalçýn, Aþdavul
Beldesi Belediye Baþkan
Adayý Mehmet Çelik oldu.
Hemþehrimiz TRT Tahran Muhabiri oldu
rer
Mustafa Demi-
Fatih Sabuncu,
en son AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ’un Basýn Danýþmanlýðýný üstlenmiþti.
Ýyi derece Arapça bilen Sabuncu,
bazý yaygýn televizyon kanallarýnda Orta Doðu ülkeleri üzerine haber-yorum ve
çeviriler yapýyordu.
B
Hitit Üniversitesi web sayfasý ziyaretçilerinin her geçen gün arttýðý bildirildi.
Hitit’in web sitesine ilgi
H
itit Üniversitesi web sayfasý ziyaretçilerinin her
geçen gün arttýðý bildirildi.
Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý’ndanyapýlan duyuruda þu bilgiler verildi; “Kurumsal bilgilere eriþim ve bilgilerin paylaþýmý için kurumsal web sayfalarý sýklýkla kullanýlan önemli bir iletiþim aracý haline gelmiþtir. Dinamik yapýsý gereði içerik ve þekilsel olarak sürekli geliþim halinde olan üniversitemiz web sayfasý, ülkemizden ve Ýngilizce sürüm seçeneði ile de dünyadaki pek çok ülkeden yoðun bir
þekilde ziyaret edilir hale gelmiþtir. Gün içerisinde
tekrar etmeyen baðýmsýz IP adresleri baz alýndýðýnda, 2011 yýlýnda toplamda 255,447 kiþilik bir ziyaretçi sayýsýna sahip olan web sayfamýz, 2013 yýlýnda toplamda 1.144.751 ziyaretçiye ulaþmýþtýr.
Son istatistiki verilere göre, 2013 yýlý ortalamasý olarak, ülkemizde Çorum’dan sonra en çok ziyaretin gerçekleþtiði 10 il sýrasýyla Samsun, Anka-
ra, Yozgat, Ýstanbul, Ýzmir, Kocaeli, Kayseri, Adana, Bursa, Konya ve Antalya olurken, ülkemiz dýþýndan en çok ziyaretin gerçekleþtiði 10 ülke de sýrasýyla ABD, Almanya, Azerbaycan, Fransa, Ýspanya, Kýrgýzistan, UK, Belçika ve Rusya olmuþtur.
Üniversitemizin son dönemlerde yapmýþ olduðu önemli çalýþmalar ile ilimizde, bölgemizde ve
ülkemizde oluþturduðu farkýndalýk, eðitimin uluslararasýlaþmasý ve bilgi paylaþýmý kapsamýnda dünyanýn pek çok farklý ülkesinde yapýlan yoðun çalýþmalar ve iþbirlikleri, hemen tüm akademisyenlerimizin
gerçekleþtirdiði kýsa veya uzun süreli yurtdýþý faaliyetleri ve yabancý uyruklu öðrencilerimiz göz önüne alýndýðýnda, web sayfamýzýn üniversitemiz için
ülkemizde ve dünyada ne denli önemli bir görev
üstlendiði hemen dikkat çekmektedir.”
Üniversite Basýn
KUTLAMA
Çorum Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Odasý
Baþkanlýðý’na seçilen
Hasan Coþgun
’u
kutlar, yeni görevinde baþarýlar dilerim.
(Ç.HAK:310)
Ulukavak Mah. Muhtar Adayý
Sait PAMÝR
aþbakan Recep
Tayyip Erdoðan’ýn Ýran temaslarý
dün gecesona erdi.
Bazý bakanlarla
birlikte Ýran’a giden
Baþbakan
Erodðan’ýn ilk haber
anonsunu TRT Tahran Temsilcisi hemþehrimiz Fatih Sabuncu yaptý.
TRT Tahran Temsilcisi hemþehrimiz Fatih Sabuncu.
Dershanelerde dönüþüm 1 Eylül 2015’te
D
ershanelerde dönüþümle ilgili tasarý
Bakanlar Kurulu'nda imzaya açýldý. 'Dershane' tanýmýný kaldýran tasarý,
dönüþüme vergi, kredi,
arsa ve öðrenci baþýna
teþvik getiriyor
Milli Eðitim Bakaný
Nabi Avcý, dershanelerin
özel okula dönüþümü ile
ilgili taslaðýn son þeklini
Bakanlar Kurulu'na sundu, tasarý imzaya açýldý.
Dershanelerin dönüþümünü 3 maddede gerçekleþtirecek hükümet tasarýsý bu hafta TBMM'ye
gönderilecek. Bakanlar
Kurulu'nda son þekli verilen tasarý ile, öðrenci
baþýna verilecek teþviklerde 'bölgesel" geliþmiþ
baz alýnacak.
Öðrenci baþýna teþviklerin kademeli olarak
4, 5 ve 6. bölge olarak
kabul edilen Doðu ve
Güneydoðu Anadolu bölgesi ile geliþmiþlikte geri
kalmýþ kýrsal bölgelerde
daha yüksek verilmesi
yönünde deðiþiklik önerildi. Bakanlar kurulunda
imzaya açýlan taslakta
dershane ile ilgili 3 madde arasýnda ilk sýrada
'dershane' tanýmýyla ilgili
düzenlemeler var. Buna
göre 'dershane' tanýmý
kaldýrýlacak, özel okul
kriterleri belirlenecek,
teþvik ve öðretmenlere
MEB'de çalýþma imkaný
tanýnacak.
Dershanecilik faaliyetleri için 1 Eylül 2015
son tarih olarak belirlenirken özel okula dönüþecek dershaneler anaokulu, ilkokul, ortaokul,
lise, meslek lisesi, açýk lise, etüt merkezi, halk eðitim merkezi ve yurtlara
dönüþebilecekler. Özel
okullara öðrenci baþýna
teþvik verilmesinin de
öngörüldüðü
taslakta
okul yapýmý için arsa,
vergi, uygun faizli kredi
teþviki verilecek. Ýsteyen
iþletmelerden hizmet alýmý yapýlacak.(Yaygýn basýn)
Dershanelerde dönüþümle ilgili tasarý Bakanlar Kurulu'nda imzaya açýldý.
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Çorum’un genel nüfusu arttý
A
Mustafa Demirer
drese Dayalý Nüfus
Kayýt Sistemi 2013
Sonuçlarýna göre, Çorum’un 529.975 olan il
genel nüfusu 2 bin 105
artarak 532 bin 080’e
yükseldi.
TUÝK Bölge Müdürü Harun Çiçek’in
verdiði bilgiye göre,
Türkiye nüfusu 31 Aralýk 2013 tarihi itibarýyla
76 667 864 kiþi oldu.
Bölge iller arasýnda
yer alan Samsun’un nüfusu 1 261 810 kiþi, Tokat’ýn nüfusu 598 708
kiþi, Amasya nüfusu
321 bin 977 kiþi, Çorum’un nüfusu 532 080
kiþi olarak tespit edildi.
TUÝK’in açýklamasý þöyle;
“Türkiye nüfusu 31
Aralýk 2013 tarihi itibarýyla 76 667 864 kiþi oldu
Türkiye’de ikamet
eden nüfus 2013 yýlýnda,
bir önceki yýla göre 1
040 480 kiþi arttý. Erkek
nüfusun oraný %50,2 (38
473 360 kiþi), kadýn nüfusun oraný ise %49,8
(38 194 504 kiþi) olarak
gerçekleþti.
Türkiye’nin yýllýk
nüfus artýþ hýzý, 2013 yýlýnda ‰13,7 olarak gerçekleþti
Yýllýk nüfus artýþ
hýzý 2012 yýlýnda ‰12
iken, 2013 yýlýnda
‰13,7’ye yükseldi.
Ýl ve ilçe merkezlerinde yaþayanlarýn oraný
%91,3 oldu
Ýl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin
oraný 2012 yýlýnda
%77,3 iken, 14 ilde büyükþehir belediyesi kurulmasý ve büyükþehir
statüsündeki 30 ilde, belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle ola-
U
TUÝK Samsun Bölge Müdürlüðü verileri açýkladý.
rak katýlmasýnýn önemli
etkisiyle bu oran 2013
yýlýnda %91,3 olarak
gerçekleþti.
Ýstanbul’da ikamet
eden nüfus bir önceki yýla göre %2,2 artýþ gösterdi
Türkiye nüfusunun
%18,5’inin ikamet ettiði
Ýstanbul, 14 160 467 kiþi
ile en çok nüfusa sahip
olan il oldu. Bunu sýrasýyla takip eden iller;
%6,6 ile (5 045 083 kiþi)
Ankara, %5,3 ile (4 061
074 kiþi) Ýzmir, %3,6 ile
(2 740 970 kiþi) Bursa
ve %2,8 ile (2 158 265
kiþi) Antalya'dýr. Bayburt ili ise 75 620 kiþi ile
en az nüfusa sahip il oldu.
Türkiye nüfusunun
ortanca yaþý yükseldi
Ülkemizde 2012
yýlýnda 30,1 olan ortanca
yaþ, 2013 yýlýnda önceki
yýla göre artýþ göstererek
30,4 oldu. Ortanca yaþ
erkeklerde 29,8 iken, kadýnlarda 31 olarak gerçekleþti. Ortanca yaþýn
en yüksek olduðu iller
sýrasýyla Sinop (38,2),
Balýkesir (37,7) ve Edirne (37,6) iken, en düþük
olduðu iller ise sýrasýyla
Þýrnak (18,7), Þanlýurfa
(19) ve Aðrý (19,7)’dýr.
Çalýþma çaðýndaki
nüfus bir önceki yýla göre %1,6 arttý
Ülkemizde 15-64
yaþ grubunda bulunan
(çalýþma çaðýndaki) nüfusun oraný 2012 yýlýna
(%67,6) göre 0,1 puan
artarak %67,7 (51 926
356 kiþi) olarak gerçekleþti. Çocuk yaþ grubundaki (0-14) nüfusun oraný ise %24,6’ya (18 849
814 kiþi) gerilerken, 65
ve daha yukarý yaþtaki
nüfusun
oraný
da
%7,7’ye (5 891 694 kiþi)
yükseldi.
Türkiye’de kilometrekareye düþen kiþi
sayýsý arttý
Nüfus yoðunluðu
olarak ifade edilen “bir
kilometrekareye düþen
kiþi sayýsý”, Türkiye genelinde 2012 yýlýna göre
2 kiþi artarak 100 kiþi oldu. Ýstanbul, kilometre-
kareye düþen 2 725 kiþi
ile nüfus yoðunluðunun
en yüksek olduðu ilimiz
oldu. Bunu sýrasýyla;
464 kiþi ile Kocaeli, 338
kiþi ile Ýzmir, 270 kiþi ile
Gaziantep ve 263 kiþi ile
Bursa illeri takip etti.
Nüfus yoðunluðu en az
olan il ise kilometrekareye düþen 11 kiþi ile Tunceli oldu.
Yüzölçümü bakýmýndan ilk sýrada yer
alan Konya’nýn nüfus
yoðunluðu 53, en küçük
yüzölçümüne sahip Yalova’nýn nüfus yoðunluðu ise 260 olarak gerçekleþti.
AÇIKLAMALAR
Yerleþim yeri nüfuslarý, 2007 yýlýnda kurulan ve Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk
Ýþleri Genel Müdürlüðü
(NVÝGM) tarafýndan
güncellenen Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi
(ADNKS)’nden alýnan
nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus
dikkate alýnarak hesap-
lanmaktadýr. Kurumsal
yerlerde (kýþla, cezaevi,
huzurevi, üniversite öðrenci yurtlarý vb.) kalanlar uluslararasý taným gereði ikamet adreslerinin
bulunduðu yerleþim yeri
nüfusuna deðil, kurumsal yerlerin bulunduðu
yerleþim yeri nüfusuna
dâhil edilmiþtir.
Diðer yandan il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar
belirlenirken; NVÝGM
tarafýndan, ilgili mevzuat ve idari kayýtlar uyarýnca Ulusal Adres Veri
Tabaný’nda
yerleþim
yerlerine yönelik olarak
yapýlan idari baðlýlýk, tüzel kiþilik ve isim deðiþiklikleri dikkate alýnmýþtýr.
Bu kapsamda, 6360
ve 6447 sayýlý kanunlar
ile düzenlenen ve bu kanunlar uyarýnca ilk mahalli idareler genel seçimlerinde yürürlüðe girecek olan idari baðlýlýk
ve tüzel kiþilik deðiþiklikleri ile 5393 sayýlý Yasa’nýn 8 inci ve 11 inci
maddelerine göre alýnan
ve söz konusu Kanun
gereðince ilk mahalli
idareler seçimlerinde uygulanacak olan birleþme
ve katýlmalar, belediye
ve köy tüzel kiþiliðinin
kaldýrýlmasýna ve bir
beldenin köye dönüþtürülmesine dair kararlar,
Yüksek Seçim Kurulu
Baþkanlýðý’nýn 421 sayýlý Kararýna istinaden,
NVÝGM tarafýndan 1
Aralýk 2013 tarihi itibarýyla Ulusal Adres Veri
Tabaný’na yansýtýldýðý
için, 2013 ADNKS sonuçlarý belirtilen deðiþiklikleri içermektedir.”
Çorum Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri (ÇOÝ) Derneði yeni yönetimi belirlendi.
‘Otogar'ýn tek temsilcisiyiz’
Ç
Þehirlerarasý otobüsler
için devrim gibi karar
laþtýrma, Denizcilik
ve Haberleþme Bakanlýðý ile Kara Ulaþtýrmasý Genel Müdürlüðü,
Türkiye'yi yasa boðan
kazalarýn ve can kayýplarýnýn önüne geçmek
için bazý radikal önlemleri gündemine aldý.
Türkiye, son bir
haftada peþ peþe meydana gelen 2 trafik kazasýyla yasa boðuldu.
24 Ocak'ta Kayseri'de
yaþanan kazada 21; 27
Ocak'ta Sivas'ta meydana gelen kazada ise 9 kiþi yaþamýný yitirdi. Her
2 kazada da otobüslerde
yazlýk ve diþleri erimiþ
"kabak" lastiklerin kullanýldýðý saptandý. Yine
her 2 kazada da çarpma
sonrasýnda
savrulan
yolcularýn bazýlarý otobüsün altýnda ezilerek
can verdi.
Ýlk önlem kemer
Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý ile Kara Ulaþtýrmasý Genel Müdürlüðü,
Türkiye'yi yasa boðan
kazalarýn ve can kayýplarýnýn önüne geçmek
için bazý radikal önlemleri gündemine aldý.
Önlemlerden ilki tüm
þehirlerarasý otobüs yol-
cularý için emniyet kemeri takma zorunluðu
getirilmesi.
Ulaþtýrma Bakanlýðý kaynaklarý, halen yalnýzca þoför, host-hostes
ve ön koltuklar için kemer zorunluðu bulunduðunu belirterek, tüm
yolcular için kemer takma zorunluðuna geçiþi
öngörecek bir uygulama
öncesinde bazý hazýrlýklarýn yapýlmasý gerektiðini vurguladý.
Kaynaklar, bu konuda teknik bazý çalýþmalar yapýldýðýný belirterek, "Mevcut otobüs
filosu incelendi. Otobüslerin hemen hemen
tamamýnda tüm koltuklarda emniyet kemeri
bulunuyor. Kemer takma zorunluðuna iliþkin
bu çalýþmalar tamamlandýktan sonra Ýçiþleri
Bakanlýðý ile temas kurulacak. Taraflarýn anlaþmasý halinde Karayollarý Trafik Yönetmeliði'ne bir madde eklenebilir" dedi.
Dijital takograf dönemi
Otobüsler
için
ikinci kritik uygulama
seyahat anýnda hýz ölçümü yapan takograflarla
devam ediyor.
Kaplama lastikler
için toplantý
Ulaþtýrma Bakanlýðý, son kazalarda bir kez
daha öne çýkan "kaplama lastik" konusunda
da Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'yla bir
toplantý yapacak. Ulaþtýrma Bakanlýðý kaynaklarý, toplantýda "kaplama lastikler"le ilgili uygulamada ortaya çýkan
ihmal ya da eksiklerin
tartýþýlacaðýný söyledi.
rer
24.12.2013 tarihinde Dernekler Kanunu
hükümlerine göre kurulan Çorum Hacamat Derneði kurucu üyeleri tarafýndan
24.01.2014 tarihinde yapýlan toplantýda,
Türk Medeni Kanunu’nun 76. Maddesi-
Sanayi Ürünleri
Üretimi ve Güvenliði ve
Denetimi Genel Müdürlüðü, Türkiye genelinde
geçen yýl baþlattýðý denetim kapsamýnda 50 ilde toplam 245 firmada
inceleme yaptý. Bu firmalardan sadece 17'sinin Tip Onayý Belgesi'ne sahip olduðu, 141
firmanýn belgesinin bulunmadýðý, 19'unun yönetmelik dýþý olduðu
tespit edildi.(Habertürk)
ne göre derneðin “Feshi”ne karar verildiðinden, tasfiye iþlemleri tamamlanarak
derneðin faaliyeti sona erdirilmiþtir.” ifadelerine yer verildi.
Mustafa Demi-
þkýn E Hali Dergisi'nin 33. sayýsý çýktý. 9 yaþýna giren
derginin bu sayýsýnda
"Nasýl Yazýyorlar" ismiyle bir dosya hazýrlandý.
Kenan
Yaþar
baþyazýsýnda;
'ne
yazdýðýmýzdan çok,
nasýl
yazdýðýmýz
önemlidir, yazmanýn
bir yönüyle ortaya
yeni bir þey koymak'
olduðunu vurgularken, szlerini 'ne var
ki bizler Hemingway'ýn dediði gibi ustasý olmayan bir zanaatýn çýraklarýyýz'
sözleriyle tamamlýyor.
Derginin bu sayýsýnda Kenan Yaþar,
Metin Demirci, Mehmet Önder, Mehmet
Okumuþ, Cihangir
Ýslam Akgül, Ferda
rek, Prof. Dr. Adem
Kurt ve Serpil Tuncer
öykü, þiir, deneme ve
incelemeleriyle katkýda bulundu.
'Nasýl Yazýyorlar' dosyasýnda ise;
Kenan Yaþar, Metin
Demirci, A. Vahap
Akbaþ, Halit Yýldýrým, Mustafa Özçelik, Mehmet Önder,
Mustafa Uçurum,
Nurettin Durman,
Mehmet Okumuþ,
Onur Akbaþ, Sergül
Vural, Salim Kanat
ve Murat Soyak nasýl
yazdýklarýný anlattýlar.
Dergiyle irtibat
kurmak isteyenler asAþkýn E Hali Dergisi'nin 33. sayýsý çýktý.
Balkaya Çetin, Ümran Serdar, Emre Keleþ, Nihat Örs, Lokman Erdoðan, Doç.
Dr. Meral Demiryürek, Nuray Alper, Çetin Tarý, Prof. Dr.
Mehmet Demiryü-
[email protected] ve [email protected] mail adreslerinden ulaþabilir.
ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS
*Yeni Lastik Satýþý
*Akü Satýþý
*Lastik Oteli
*Rot Ön Düzen Ayarý
(Ç.HAK:3545)
Çorum Hacamat Derneði fasholdu.
Dernekler Ýl Müdürlüðü’nden yapýlan duyuruda, “Ýlimiz Merkezinde
ise, 1 Eylül 2014 tarihinde inþaatý teslim
alacaklarýný söyledi.
Derneðimizin geçmiþi
çok eskilere dayanýyor. 2002 yýlýndan bu
yana derneðimiz hizmet veriyor. Buna raðmen paralel dernek
kurma çabasýnda olanlar var. Ne olduðu belli olmayan, terminali-
A
Hacamat Derneði fesholdu
Mustafa Demirer
Gürcan Bayrak
ile görüþtüklerini belirterek, þöyle dedi;
"Belediye baþkanýmýzdan yeni terminal
hakkýnda bilgi istedik.
Nasýl bir hizmet verileceði hakkýnda bilgi
aldýk. Elinden geleni
yapacaðýný ve önceliðin terminal iþletmecileri olduðunu söyledi.
Baþkan yardýmcýmýz
mizi temsil etmeyen
bir dernektir. Terminalimizi temsil eden tek
dernek bizim derneðimiz olan Çorum Otobüs Ýþletmecileri ve
Acentalarý
Derneði'dir."
ÇOÝ
Baþkaný
Gürcan Bayrak ve yönetimi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
ve Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan'a teþekkür etti.
Çorum Otobüs
Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin 21
üyesi bulunuyor. Dernek baþkan yardýmcýlýðýna Tümer Çeker,
muhasipliðe Nadir
Demir getirilirken, yönetim kurulu Murat
Ýpekoðlu ve Mustafa
Serkan Þahin, denetim
kurulu ise, Fatih Çeker, Ýbrahim Bayrak,
Vahit Altýnörs'ten oluþuyor.
Aþkýn E Hali 33. sayýsý çýktý
Kazalarýn ve can kayýplarýnýn önüne geçmek için bazý radikal önlemler alýndý.
ilgili olacak. Mevcut
analog takograflara, dýþardan müdahale edilebiliyor. Bu nedenle otobüsün yaptýðý gerçek hýzý tespit etmek çoðu zaman mümkün olmuyor.
Analog yerine belli bir
takvimde dijital ya da
elektronik takograflara
geçilecek. Böylece, dýþardan müdahaleler engellenecek. Hýz tespiti
net olarak yapýlabilecek. Bu konuda Bilim,
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn çalýþmalarý
Emre Kut
orum Otobüs Ýþletmecileri
ve
Acenteleri (ÇOÝ) Derneði yeni yönetimi belirlendi.
Dernek Baþkanlýðýna Gürcan Bayrak
seçilirken, yeni yönetim basýn açýklamasa
yaptý.
26 Aralýk 2013
tarihinde genel kurul
yaptýklarýný belirten
Çorum Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri
Derneði Baþkaný Gürcan Bayrak, kendisinin yeni baþkan olduðunu ve yeni yönetimle hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.
Bayrak, yeni yapýlan terminal inþaatý
hakkýnda Belediye
Baþkaný
Muzaffer
Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan
*Balance Lastik Ayarý
*Jant Düzeltme
*Far Ayarý
* Nitrojen Gazý
Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM
Tel: 0364 213 47 29 * [email protected]
Fatih Batit (0 532 560 09 43) Mehmet Yaðlý (0 533 733 45 86)
4
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝHH Suriye
için seferber
Mustafa Demirer
kýþlýk mont, çizme ihtiyacýnýn karþýlanmasý gerekiyor. Kýþ
yardýmlarý kapsamýndaki en acil ihtiyaçlar ise, "Çadýr",
uriye'de baþta çocuklar olmak üzere, kadýn, yaþlý ve
"Battaniye", "Elektrikli ýsýtýcý", "Kadýn iç çamaþýr seti, "Çohastalarýn hayata tutunabilmeleri, dertlerine çare, yacuk iç çamaþýr seti", "Kadýnlar için içlik, "Çocuklar için içralarýna merhem olmak için Ýnsani Yardým Platformu
lik", "Kaban", "Mont", "Ayakkabý", "Bot", "Þapka", "Bere",
çatýsý altýnda "Sana Ýhtiyacým Var" kampanyasý baþlatýl"Eldiven" ve "Çorap".
dý.
Suriye'de olaylarýn yaný sýra aðýr kýþ þartlarý, açlýk gibi
ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, Suriye'de 2011
nedenlerle çocuk ölümlerinin yaþanmasý, acil yardýma ihtiyýlýnda baþlayan ve yaklaþýk 3 yýldýr süren iç çatýþmalar
yaç duyanlarýn sayýsýnýn her geçen gün artmasý üzerine yeni
þiddetini arttýrarak devam ettiðini hatýrlattý..
bir yardým kampanyasý baþlatýldý.
Olaylar baþlamadan önce 20 milyon civarýnda bir
Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnüfusa sahip olan ülkede bugün yaklaþýk 10 milyon kinýn desteklediði ÝHH ve birçok sivil toplum kuruluþunun
þinin acil insani yardýma ihtiyaç duyduðunu belirten Özkatký verdiði "Sana Ýhtiyacým Var" kampanyasýyla baþta çokabakçý, bu süreçte 6,5 milyon Suriyelinin evini terk etcuklar olmak üzere kadýn, yaþlý ve hastalarýn hayata tutunamek zorunda kalýrken bunlardan 3 milyonunun kurtuluSelim Özkabakçý
bilmeleri, dertlerine çare, yaralarýna merhem olunmasý
þu komþu ülkelere kaçmakta bulduðunu ifade etti.
amaçlanýyor.
Özkabakçý, þu bilgileri verdi;
Suriye'deki maðdurlara yardým ulaþtýrýlmak için düzenlenen kam"Ülke dýþýna çýkmak zorunda kalan Suriyelilerin dörtte üçünü kapanyaya geçen sene "Bir Ekmek Bir Battaniye" kampanyasýný hayata
dýn ve çocuklar oluþturuyor. 1 milyondan fazla çocuk ülkelerinden ve
geçiren Ýnsani Yardým Platformu çatýsý altýnda ÝHH ve birçok sivil topevlerinden uzakta, zor þartlar altýnda hayatlarýný devam ettirmeye çalýlum kuruluþu da destek veriyor.
þýyor. Suriye'de aðýr kýþ þartlarýndan ve açlýktan çocuk ölümleri yaþaKampanyaya destek olmak için:
nýrken, halk birçok insani yardým malzemesine ihtiyaç duyuyor.
Çorum ÝHH Albayrak 7. Sokak 2/ C - Çorum 0 (364) 2242620 Bu nedenle Suriyeli mültecilerin koþullarýnýn iyileþtirilmesi için
0 532 5172150
acil önlemler alýnmasý gerekiyor. Mülteci sayýsý her geçen gün hýzla artarken, yetersiz kalan kamplarda gýda ve diðer ihtiyaçlar da maalesef
Baðýþýnýzý telefon yoluyla yapabilirsiniz. Tel: 0 (212) 631 21 21
yeterince karþýlanamýyor. Pek çok yerde un bulunamadýðýndan fýrýnlar
Baðýþýnýzý "Suriye" yazýp 3072'ye SMS atarak 5 TL baðýþta buluhizmet vermiyor. En fazla ihtiyaç duyulan temel gýda malzemeleri;
nabilirsiniz.
"un", "þeker", "pirinç", "bulgur", "yað".
Online baðýþ sistemini kullanarak internet üzerinden baðýþ yapaKilis sýnýrýndaki Babusselam Kampý'nda kalan mültecilerin durubilirsiniz.
mu da gittikçe kötüleþiyor. Havalarýn soðumaya baþlamasýndan en çok
Baðýþýnýzý sitemizde www.ihh.org.tr de yer alan banka hesap nuetkilenenler ise çocuklar ve yaþlýlar. Kýþýn gelmesi ile naylon çadýrlarmaralarýna havale ile gönderebilirsiniz.
da yaþayan mülteciler arasýnda salgýn hastalýklarýn baþ göstermesi an
Baðýþýnýzý sitemizde yer alan posta çeki hesabýna yatýrabilirsiniz.”
meselesi. Mülteciler için acil olarak gýda, battaniye ve çocuklar için
S
Suriye Halep Türkmen Meclisi Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin
Abdullah Dede, "Suriyeli Türkmenlerin mülteci haline gelmesini istemiyoruz" dedi.
Suriyeli Türkmenlerden
‘acil yardým’ çaðrýsý
S
uriye Halep Türkmen Meclisi Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Abdullah Dede, "Suriyeli Türkmenlerin mülteci haline gelmesini istemiyoruz" dedi.
Dede, yaptýðý açýklamada, Suriyeli Türkmenlerin durumun iç açýcý olmadýðýný söyledi.
Bir süre önce Akçakale bölgesinde Türkçe konuþan insanlarýn savaþ nedeniyle Suriye sýnýrýný geçerek Türkiye geldiðini hatýrlatan Dede, çatýþmalarýn devam ettiði Humus'ta da Türkçe konuþan insanlarýn sürülmek istendiðini kaydetti. Suriyeli Türkmenlerin dýþarý atýlmak istendiðini vurgulayan Dede, "Bir senedir abluka altýndalar. Ýnsanlara ot dahi
toplatmýyorlar. Kadýnlarýmýz keskin niþancýlar tarafýndan öldürülüyor" dedi.
"Vatanýmýzda kalmak istiyoruz"
Türkmenlerin Suriye'de kalmalarý için ciddi
anlamda desteðe ihtiyaç duyduðunu dile getiren Dede, aksi takdirde Türkmenlerin varlýðýnýn biteceðine
dikkati çekti.
Halep'e baðlý Çobanbey köyünde þiddetli çatýþmalarýn yaþandýðýný anlatan Dede, þöyle konuþtu:
"Çatýþmalar nedeniyle sürülen Türkmenler sýnýra doðru geliyor. Suriyeli Türkmenlerin mülteci
haline gelmesini istemiyoruz. Vatanýmýzda kalmak
ve kimseye yük olmak istemiyoruz. Türkiye'den
gerçekten destek istiyoruz. Sadece hükumetin deðil,
diðer siyasi partiler ve vatandaþlarýn da desteðini
bekliyoruz."
Dede, devam eden Cenevre-2 Konferasýn'nda
Suriyeli Türkmenlerin sorunlarýnýn da konuþulmasý
gerektiðini dile getirdi.
Özellikle abluka altýndaki Türkmen bölgeleri-
ne insani yardým yollarýnýn açýlmasýný istediklerini
belirten Dede, "Bizim için en önemlisi gýda. Ýnsanlar arpa ununun kilosunu 28 liraya alýyor. Ýnsanlar
açlýktan ölüyor. Þimdiye kadar 8-10 kiþi açlýktan öldü. Yaralýlarýmýzý hastaneye ulaþtýramýyoruz" diye
konuþtu.
Dede, Esed rejimine baðlý güçler tarafýndan
son 10 günde Zara köyüne 400 füze atýldýðýný bildirdi.
Türkmenler IÞÝD'e karþý savaþýyor
Suriye Halep Türkmen Meclisi Gaziantep sorumlusu Hamis Türk de Suriye'de 3,5 milyon Türkmenin yaþadýðýný anýmsattý.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile 2,5 yýldýr Esed
rejimine karþý mücadele ettikleri ifade eden Türk,
"Türkmenler, bu savaþta 28 bin þehit verdi. Suriye
halkýyla el ele vererek rejime karþý savaþtýk ancak
Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) grubu karþýsýnda yalnýz kaldýk. Maalesef bugün Türkmenler IÞÝD ile savaþýyor. Ýmkansýzlýklar nedeniyle bugün Türkiye'nin sýnýrýna yakýn 214 köyümüz bu grubun saldýrýsý altýnda" dedi.
IÞÝD'e karþý yaptýklarý savaþta destek isteyen
Türk, þunlarý söyledi:
"Þu anda Halep'e baðlý Çobanbey'de Türkmenlerin merkezinde þiddetli çatýþmalar var. Bu
grup 3 noktadan Çobanbey'e girmek istiyor. Büyük
kayýplarýmýz var. Köylerimizde arabalarýmýzý, mallarýmýzý, mülklerimizi yakýp yýkýyorlar. Bizim de
bunlarla mücadele edecek askeri gücümüz yok. Tek
sýðýnacaðýmýz yer Türkiye ama biz Türkiye'ye mülteci olarak sýðýnmak istemiyoruz. Türkiye'nin bize
el uzatýp yardým etmesini istiyoruz."(AA)
Psikolojik danýþmalar
eðitim alacak
Ç
Çorum Ticaret Borsasý tarafýndan kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla istiþare toplantýsý düzenlendi.
Tarým ve hayvancýlýðý
masaya yatýrdýlar
Ç
orum Ticaret Borsasý tarafýndan kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla istiþare toplantýsý düzenlendi.
Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ ev
sahipliðinde
borsa
kompleksinde gerçekleþtirilen toplantýda
Çorum’da tarým ve
hayvancýlýk alanýnda
yapýlan çalýþmalar masaya yatýrýldý. Toplantýda ayrýca ildeki tarým
politikalarý, tarýmsal
desteklemeler ve parçalý araziler ve kuraklýk ele alýndý.
Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ, ilde tarým ve hayvancýlýðýn daha ileri bir noktaya götürülmesi noktasýnda toplumun tüm
kesimleriyle iþbirliði
yapmaya hazýr olduklarýný açýkladý.
Son günlerde etkili olan kýþ mevsiminin yüzleri güldürdüðünü dile getiren Bektaþ, “Son yýllarýn en
kurak kýþ mevsimlerinden birisini yaþýyorduk. Son günlerdeki
yaðmur yaðýþýyla birlikte baþta çiftçiler olmak üzere herkes rahat
bir nefes aldý. Kuraklýk
bu þekilde devam etseydi bu baþta üreteci
ve tüccarlar olmak
üzere herkes etkilenirdi. Ve kent ekonomisi
de bundan çok büyük
zarar görürdü. Çok þükür yaðýþ oldu herkes
rahat bir nefes aldý” diye konuþtu.
1988 yýlýnda kurulan ve sadece borsa
kotasyonuna
dahil
ürünlerin tescilini yaparak faaliyet gösteren
Ticaret Borsasý’nýn
2000 yýlýndan itibaren
satýþ salonunu da açarak Çorum halkýna hizmet vermeye baþladýðýný dile getiren Bektaþ, borsanýn gerek
kendi sorunlarý gerekse bölgesel ve ülkesel
sorunlarýn çözümüne
aktif olarak katýlarak
görüþ bildirdiðini kaydetti. Bektaþ, geliþmeleri yakinen takip ederek sahasýnda etkin
hizmet verme anlayýþýný sürekli kýlmayý
amaç edindiklerinin altýný çizdi.
Borsanýn ayrýca
serbest piyasa kurallarýnýn yerleþtirilmesinde ve kayýt dýþý ekonominin önlenmesinde
ve bin bir zahmet ve
emekle üretim yapan
çiftçilerin mallarýný en
yüksek bedelle satýþa
sunduðunun altýný çizen Bektaþ, “Borsamýz
tüm bu hizmeti daha
kaliteli sunmak, bölgedeki önemli bir eksikliði gidermek ve bu
yöndeki talep ve ihtiyaçlarý karþýlamak,
bölgedeki ürünlerin
kalitesinin Dünya standartlarýnda olmasýný
saðlamak, kaliteli üretim için üreticiyi teþvik
etmek, tüketiciyi ürün
kalitesine karþý güvenli
kýlmak ve ürün kalitesinde AB’nin belirlediði kriterleri yakalamak
amacýyla tarým ürünlerimizin analizleri laboratuarlarýmýzda yapýlarak satýþa sunulmaktadýr” diye konuþtu.
Toplantýya Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdürü E.Elfaz Ermiþ, SGK Ýl Müdürü
Duran Cesur, Türkiye
Ýþ Kurumu Ýl Müdürü
Zafer Eyvaz, Çorum
Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Tica-
ret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve
Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Bölümü Öðretim
Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Mustafa
Bilgin, Ticaret Borsasý
Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz, Ziraat
Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Halkbankasý Çorum Þube Müdürü Cemal Kaçay Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný
Recep Gür, SGK Müdür Yardýmcýsý Enver
Yýldýz, Þeker Fabrikasý
Muhasebe Müdürü
Ahmet Gocuklu, Personel Müdürü Orhan
Çördük ve Ýþletme
Müdürü Ali Miroðlu,
ile borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleri
katýldý.(ÝHA)
orum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi
Müdürlüðü tarafýndan Psikolojik Danýþman ve Rehber Öðretmenlerin eðitimini kapsayan ‘Çocuk Testleri Eðitimi’ projesi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan kabul edildi.
PDRH Bölüm Baþkaný Yaser Mert öncülüðünde hazýrlanan projenin imza töreni, Çorum OKA Ýl Temsilciliði’nde Çorum OKA
temsilcileri ve Çorum Rehberlik ve Araþtýrma
Merkezi Müdürü Yaþar Kýyýklýk ile PDRH Bölüm Baþkaný Psikolojik Danýþman Yaser
Mert’in katýlýmý ile gerçekleþti.
Merkez Müdürü Yaþar Kýyýklýk yaptýðý
açýklamada, okul ve kurumlarda uygulanmakta olan Bireyi Tanýma Test ve Envanterleri konusunda öðretmenlere bu eðitimin daha nitelikli bir deðerlendirme yapmalarýný saðlayacaðýný belirtti. Yaþ düzeyi olarak ilk-orta okul öðrencilerinin farklý tekniklerle tanýnmasýna olanak saðlayan Çocuk Testleri Eðitiminden Ço-
rum’da bu eðitimi almayan rehber öðretmen ve
psikolojik danýþmanlarýn faydalanacaðýný söyledi.
Psikolojik Danýþman Yaser Mert ise, projenin okullarda ve Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü’nde yaþlarý 3 ile 19 arasý deðiþen
çocuk ve gençlerle çalýþan rehber öðretmen/psikolojik danýþmanlarýn mesleki bilgi ve
becerilerinin artýrýlmasýna yönelik test eðitimini kapsadýðýný belirtti.
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý’nýn, hazýrlanan projelere destek vermesinin kurumlar
açýsýndan oldukça faydalý çalýþmalara olanak
saðladýðýný ifade eden Mert, test eðitiminin
üniversite öðretim üyesi/görevlisi düzeyinde
olan bir eðitimci tarafýndan verilmesi ve eðitim
sonunda örnek test batarya/kitapçýklarýnýn öðretmenlere daðýtýlmasýnýn düþünüldüðünü kaydetti.
Eðitimin, Þubat ayý içerisinde 40 psikolojik danýþmana verileceði belirtildi.
‘Çocuk Testleri Eðitimi’ projesi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan kabul edildi.
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Nikah Sarayý ve Kültür
Merkezi’nde inceleme
B
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, inþaat çalýþmalarýnda sona
gelinen belediye yatýrýmlarýnda incelemelerde bulundu
Nikah Sarayý’nda incelemelerde bulunan
Külcü, çalýþmalar hakkýnda teknik ekipten bilgi aldý.
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, inþaat çalýþmalarýnda sona gelinen belediye yatýrýmlarýnda
incelemelerde bulundu. Mahalle Kültür Merkezleri ve yeni Nikah Sarayý’nda incelemelerde bulunan
Külcü, çalýþmalar hakkýnda teknik ekipten bilgi aldý.
Belediye Basýn Birimi’nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi tarafýndan baþlatýlan
projelerin bir bir tamamlanma noktasýna geldiðini
söyleyen Baþkan Külcü, bu çalýþmalarý zaman zaman yerinde inceleyerek projelerin son durumlarý
ile ilgili bilgiler alýyor. Ýlk olarak mahalle kültür
merkezi inþaatlarýný gezen Külcü, yapýlan Mahalle
Kültür Merkezleri ile çocuklara, gençlere ve kadýnlara yönelik faaliyetler ve onlarýn kiþisel geliþimlerine yönelik kurslar düzenleyeceklerini ifade etti.
Ýlk olarak Velipaþa Konaðý'nda açtýklarý Kadýn
Kültür Merkezi'ne Çorumlu kadýnlarýn büyük ilgi
gösterdiðini söyleyen Külcü, bu hizmeti diðer mahallelere de yaymak için baþlattýklarý mahalle kültür merkezi inþaatlarýnýn artýk tamamlanmaya baþladýðýný, yakýnda da Çorumlu kadýnlarýn hizmetinde olacaðýný dile getirdi.
Mahalle Kültür Merkezlerinin inþaatýnda yaptýðý incelemelerden sonra yeni Nikah Sarayý'nda da
incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, mevcut nikah salonunun durumunun Çorum'a yakýþýr halde olmadýðýný, baþlattýklarý yeni
Nikah Sarayý inþaatýnýn da tamamlanarak çok kýsa
sürede hizmete gireceðini söyledi.
Görevde bulunduklarý 5 yýl içerisinde daha yaþanabilir bir Çorum için ekip arkadaþlarý ile birlikte mesai gözetmeksizin çalýþtýklarýný vurgulayan
Külcü, "Bütün birimlerimizde, belediye meclisimizde þehrimize hizmet etme heyecanýný hiç kaybetmedik. 5 yýldýr Çorum'un kronik sorunlarýna
köklü çözümler buluyoruz. Yaptýðýmýz tüm çalýþmalarda günü kurtarma arayýþýnda olmadan cesaretle çalýþtýk. Risk almaktan korkmadýk. Seçim döneminde taahhüt ettiðimiz iþlerimizin tamamýný
gerçekleþtirdik. Bundan sonra da yapacak çok iþimiz var" dedi.
Belediye Basýn
Emlak deðerleri
10 kat arttý
Ç
Baþkan Külcü, kültür merkezlerinin önemine dikkat çekti.
Baþkan Külcü, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.
Mustafae Demirer
orum Belediyesi'nin tahsilatýný yaptýðý emlak
vergilerinin mahallelere göre 3 ila 10 kat arasýnda artýrýlmasý ciddî tepkilere neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Çorum'da emlak deðerlerinin belirlenmesi amacýyla geçtiðimiz yýl komisyon oluþturularak Mart-Nisan-Mayýs aylarýnda çalýþma yapýldý.
7 kiþiden oluþan yeniden deðerleme komisyonunda Çorum Belediyesi'nden 2, Defterdarlýk'tan 2,
Tapu Sicil Müdürlüðü ile Ticaret ve Sanayi Odasý'nda birer temsilci yer aldý.
Her mahallede ayrý ayrý emlak deðerlerinin
tespit edildiði çalýþmaya mahalle muhtarlarý da dahil
edildi.
4 yýlda bir yeniden deðerleme yapan, her yýl da
emlak deðerlerini güncelleyen komisyon, mahallelere göre ayrý ayrý gayrýmenkul deðerlerini tespit etti. Bazý mahallelerde mevcut emlak deðerleri konumuna göre 3 kat, bazý mahallelerde ise tam 10 kat
artýrýldý.
Komisyonun aldýðý yeniden deðerlemeler 2013
yýlý Aralýk ayý sonuna kadar itiraza açýk tutuldu. 1
Ocak 2014 tarihinden itibaren de yeni artýþ oranlarý
uygulamaya konuldu.
Yeni dönemle birlikte Çorum Belediyesi'nin
emlak tahsilat tahakkuk oranýnýn 4 milyon liradan
14milyon (trilyon) liraya yükseldiði belirtildi.
10 bin öðretmen atanacak
Ö
dili ve edebiyatý, tarih, coðrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji,
ðretmenlik baþvurularý baþladý. Baþvuru iþlemleri, elektronik ortamdin kültürü ve ahlak bilgisi yabancý dil (Almanca, Fransýzca, Ýngilizce)
da 4 Þubat'a kadar yapýlabilecek.
alanlarýna baþvuruda bulunacak adaylar atanacaðý alanda KPSSP121 puMEB'e baðlý eðitim kurumlarýnýn öðretmen ihtiyacýnýn karþýlanmaan türünden taban puan ve üzerinde puan almýþ olmalarý kaydýyla baþvusýna yönelik olarak ilk atama, açýktan ve kurumlar arasý yeniden atama
rabilecek.
ve milli sporcularýn atamasý kapsamýnda, 105 alanda 10 bin öðretmen
atamasý yapýlacak.
Baþvurular, 29 Ocak- 4
Þubat'ta kabul edilecek. AtaÖðretmenliðe baþvurumalar ise 6-7 Þubat'ta yapýlar için elektronik baþvuru
lacak. Atanan öðretmenler
sayfasý "Ýlk Atama", "Açýktan
göreve 10 Þubat'ta baþlayave Kurumlar Arasý Yeniden
cak.
Atama" ve "Milli Sporcularýn
Baþvurular için tüm
Atanmasý" þeklinde ayrý ayrý
alanlarda taban puan 50 oladüzenlendi.
rak belirlendi. Bazý alanlardaki
kontenjanlar ise þöyle
Adaylar durumlarýna
belirlendi:
uygun atama çeþidini seçmek
"Sýnýf öðretmenliðinsuretiyle
http://mebden bin 50, Ýngilizce bin, ilbis.meb.gov.tr
ve
köðretim matematik öðrethttp://ikgm.meb.gov.tr adresmenliði 751, Türkçe 675,
lerindeki Elektronik Baþvuru
fen bilimleri/fen ve teknoloji
Formunu kullanarak baþvuru597, sosyal bilgiler 529,
Türk dili ve edebiyatý 503,
larýný yapacak.
beden eðitimi 422, matemaTürkçe, ilköðretim matik 415, okul öncesi öðretÖðretmenlik baþvurularý baþladý. Baþvuru iþlemleri,
tematik, fen ilimleri/fen ve
menliði 402." (Yaygýn basýn)
teknoloji, sosyal bilgiler, Türk
elektronik ortamda 4 Þubat'a kadar yapýlabilecek.
Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezi tarafýndan yarýyýl þenliði düzenlendi.
NFK’dan yarýyýl þenliði
orum
Ç
Belediyesi NFK
Gençlik Merkezi
tarafýndan yarýyýl
þenliði düzenlendi.
Belediye Basýn
Birimi’nden yapýlan
açýklamaya göre,
geçtiðimiz Pazar
günü Devlet Tiyatro
Salonu'nda
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü ve
eþi Hatice
Külcü'nün ev
sahipliðinde
gerçekleþen
programa TBMM
Ýdare Amiri ve
Çorum Milletvekili
Salim Uslu, AK
Parti Merkez Ýlçe
Baþkaný Mustafa
Köse ve çok sayýda
öðrenci velisi
katýldý.
NFK'da eðitim
hizmeti alan
öðrencilerin þarký,
þiir, tiyatro
gösterileri ve
taklitlerinin de yer
aldýðý gecede
baþarýlý öðrencilere
ödül de verildi.
Program öncesi
konuþan Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü,
"Baþbakanýmýzýn da
her fýrsatta söylediði
gibi milletimizin
hizmetkârýyýz. Ne
mutlu bize ki,
bugün böyle bir
güzelliði hep
birlikte yaþamayý
Allah bize nasip
etti. Ben öncelikle
bu yavrularýmýzý
bizlere emanet eden
anne ve babalara
teþekkür ediyorum"
diye konuþtu.
Anne ve
babalarýn
kendilerine emanet
ettiði, NFK'da
eðitim gören
öðrencilerin iyi
yetiþmesi, geleceðin
ihtiyaçlarýna göre
daha donanýmlý hale
gelmeleri için
çalýþtýklarýný ifade
eden Baþkan Külcü,
"Bizlere inanýp
güvenerek
yavrularýnýzý bize
teslim ettiðiniz için
sizlere gönül dolusu
þükranlarýmý
sunuyorum.” dedi.
Yarý yýl programý Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Veliler çocuklarýn maharetlerini ilgiyle takip etti.
NFK'da eðitim hizmeti alan öðrencilerin þarký, þiir, tiyatro gösterileri alkýþ topladý.
NFK öðrencileri çalýþmalarýný sergiledi.
TBMM Ýdare
Amiri ve Çorum
Milletvekili Salim
Uslu da yaptýðý
konuþmada
çocuklarýn eðitim
alabilmeleri için
NFK Gençlik
Merkezi'ni açan
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'ye
teþekkür etti.
Baþkan Külcü'yü
merkezin açýlmasý
nedeniyle kutlayan
Uslu, "Çocuklarýn
yetiþmesinde, güzel
bilgiler ile
donanmasýnda,
hayata daha
donanýmla
hazýrlanmasýnda v
katkýsý olan herkese
teþekkür ediyor
ediyorum." dedi.
Belediye Basýn
Etkinlik Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü'nün ev sahipliðinde gerçekleþti.
6
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Devlet Bahçeli’den
Çorum’a özel mesaj
Mustafa Demirer
M
illiyetçi Hareket
Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Ýsmail Lek, Ýl
Sekreteri Tahsin
Gündem, Teþkilatlardan
Sorumlu Baþkan
Yardýmcýsý Hakký Þenel
ve Siyasi Ýþlerden
Sorumlu Baþkan
Yardýmcýsý Murat
Sezikli ile birlikte MHP
Genel Merkezi’ne
ziyarette bulundu.
Ýlk olarak MHP
Genel Merkez
Teþkilatlardan Sorumlu
Genel Baþkan
Yardýmcýsý Þefkat Çetin,
Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Baþkan
Yardýmcýsý Sadir
Durmaz ve son olarak
ise Genel Baþkan Devlet
Beahçeli ile bir dizi
görüþmelerde bulundu.
Genel Baþkan
Devlet Bahçeli’nin
makamýnda
gerçekleþtirilen ziyaret
çok samimi bir
atmosferde geçti.
Bahçeli mesajýnda,
þöyle dedi; “Milliyetçi
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Baþkaný Ýsmail Lek,
Genel Baþkan Devlet Bahçeli ile görüþtü.
Hareket Partisi bu
da bizleri gayet mutlu
þüphesiz bu yönetim
seçimin ülkemiz adýna
etmektedir. Çorum
Çorum’da tarihi bir
hayati bir seçim
Belediyesi’nde
misyon yüklenmiþtir.
olduðunun farkýnda ve
Milliyetçi Hareket
Sizlere güvenimiz
bu yönde çalýþmalarý
Partisi’nin önde olduðu
tamdýr. Hiçbir zaman
eksiksiz bir þekilde
haberleri ise bizleri daha
sizlere olan desteðimizi
devam etmektedir.
bir mutlu hale
esirgemeyeceðimizi de
Çorum’dan aldýðýmýz
getirmektedir. Esasen
bilmenizi isterim.
olumlu haberler ise
Çorum bizim için her
Yapýlan dedikodu,
gücümüze güç
zaman ayrý bir öneme
fitne fesat ve
katmaktadýr.
sahiptir. Ama bu güzel
kýþkýrtmalara
haberlerin
30
Mart
Yaptýðýmýz
aldanmadan aldýðýnýz
akþamýna kadar gelmesi
araþtýrmalarda Milliyetçi
bayraðý en tepeye
için rehavete
Hareket Partisi
dikmeniz, bunda da
kapýlmadan çalýþmanýz
Çorum’da 1. parti olarak
bizim yapmamýz
gerekmektedir. Hiç
gözlemlenmekte ve bu
gereken ne olursa
sonuna kadar
yapacaðýmýzý da
milletimizin bilmesi
gerekmektedir.
Sizlerin vesilesi ile
kýymetli yönetici
arkadaþlarýma, tüm
adaylarýmýza,
partililerimize ve aziz
Çorum Halkýna
selamlarýmý ve
güvenlerimi iletiyorum.
Ýnþallah aziz
Çorumlularýn teveccühü
ve yüce yaradanýn izni
ile Milliyetçi Hareket
Partisi Çorum
Belediyesi’ni ve tüm ilçe
belediyelerini alacaktýr
ve ben 30 Mart’tan
sonra gelip halkýmýza
teveccühlerinden dolayý
þükranlarýmý
bildireceðim. Þimdiden
yolumuz, bahtýmýz açýk
olsun.”
MHP Çorum
yöneticileri Bahçeli’ye
leblebi ikram ettikten
sonra genel merkezden
ayrýldý.
Baþkan Külcü’nün CHP Ýl Baþkaný Tufan Köse hakkýnda açtýðý manevi tazminat davasý Yargýtay’dan döndü.
Külcü’nün tazminat davasý
Yargýtay’dan döndü
B
elediye Baþkaný Külcü’nün, referandum sürecinde dönemin CHP Ýl Baþkaný Tufan Köse
hakkýnda açtýðý manevi tazminat davasý Yargýtay’dan döndü.
Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Yargýtay 4.
Hukuk Dairesi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün 2010 yýlý referandum sürecinde kendisine
yönelik yaptýðý eleþtiriler nedeniyle hakkýnda manevi tazminat davasý açtýðý dönemin CHP Ýl Baþkaný ve þimdi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse
hakkýnda Çorum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafýndan verilen kararýn bozulmasýna oy birliðiyle karar verdi.
‘Siyasi eleþtiriler tazminat gerektirmez’
Yüksek Mahkeme, verdiði kararý bozma gerekçesinde davalý Tufan Köse'nin sözlerinin siyasi
eleþtiri alarak kabul edilmesi gerektiði, bu nedenle,
davanýn reddi yerine kýsmen kabulünün yerinde
görülmediði ve bozmayý gerektirdiði ifade edildi.
Kararýn sonuç bölümünde, "Temyiz olunan
kararýn, yukarýda gösterilen nedenlerle bozulmasýna ve peþin alýnan harcýn istek halinde geri verilmesine 28/10/2013 gününde oybirliðiyle karar verildi"
denildi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, avukatý
Ekrem Demirten aracýlýðýyla 2010 yýlý referandum
sürecinde dönemin CHP Ýl Baþkaný Tufan Köse'nin
“Bilboard, raket ve totemler Çorum'un baðrýna bir
hançer gibi saplandý. Herkes liderini sever. Ancak,
bu sevgi yalakalýk gerektirmez. Hele de milletin
parasýyla yalakalýk yapýlmaz. Milletin parasýný har
vurup harman savurduðu için Belediye Balkaný
Muzaffer Külcü'yü kýnýyorum' sözlerini söylemek
sureliyle müvekkilinin kiþilik haklarýna saldýrýda
bulunduðunu ileri sürerek manevi tazminat davasý
açýlmasýný talep etmiþti.
Dönemin CHP Ýl Baþkaný Tufan Köse ise ver-
T
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Çorum’a özel mesaj gönderdi.
155 SMS Servisi baþlýyor
E
Enise Aðbal
mniyet Teþkilatý,
yurt çapýnda
vatandaþlarýn polise
daha hýzlý ve kolay
eriþimini saðlamak için
teknolojinin getirdiði
iletiþim ve haberleþme
sektöründeki yenilikleri
bünyesine katarak
hizmetlerini
sürdürüyor.
05.06.2012 tarihli
Resmi Gazetede
yayýmlanarak
yürürlüðe giren
‘Elektronik
Haberleþme
Sektöründe Acil
Yardým Çaðrý
Hizmetlerine Ýliþkin
Yönetmelik’ gereði
GSM þirketleri
tarafýndan 155 SMS
Servisi (Kýsa Mesaj)
01.02.2014 tarihinden
itibaren ücretsiz olarak
81 il merkezinde
vatandaþlarýn hizmetine
açýlacak.
155 SMS Servisi
ile ilgili bilgi veren Ýl
Emniyet Müdürü Halil
Ýbrahim Doðan, “155
SMS servisi ile engelli
veya bulunduðu ortam
itibariyle sesli
konuþmasý can veya
mal kaybýna neden
olabilecek
vatandaþlarýmýzýn
polise daha hýzlý ve
kolay eriþebilmeleri,
acil durumlarda ihbar
veya þikâyette
bulunabilmeleri için
cep telefonundan kýsa
mesaj göndermeleri
saðlanacaktýr. 155 SMS
Servisi sayesinde
engelli vatandaþlarýmýz,
polisin kendisine bir
SMS kadar yakýn
olduðunu bilerek,
güvenlik hizmetini her
koþulda almanýn
özgüvenini
yaþayacaktýr.” dedi.
Doðan, 155 SMS
ihbar servisinin
kullanýmýnda dikkat
edilmesi gereken
hususlarý da þöyle
sýraladý:
“Cep
telefonlarýnýn SMS
kýsmýnda ihbar veya
þikâyetle ilgili bilgiler
yazýldýktan sonra 155’e
göndermek suretiyle
ücretsiz olarak mesajý
ileteceklerdir.
Ýlk etapta SMS
ihbarlarýna interaktif
olarak geri dönüþ
yapýlamayacaðýndan
SMS içeriðine ihbarla
ilgili tüm bilgilerin
eksiksiz olarak
yazýlmasý
gerekmektedir.
SMS'ler hangi
konumdan gönderilmiþ
ise o coðrafi
konumdaki ilin 155
Polis Ýmdat Acil Çaðrý
Merkezine iletilecektir.
Takibi þikâyete
baðlý konularda SMS
ihbarý gelmesi
durumunda ise
müracaatçýya
ulaþabiliyorsa ilgili
kurumlara müracaat
etmesi konusunda bilgi
verilecektir.
Vatandaþlarýmýzýn
kullanmýþ olduðu bazý
akýllý telefonlarda acil
çaðrý bildirim özelliði
var ise (çalýnmaya karþý
veya acil durumlar
için), telefon
menüsünden gerekli
ayarlar yapýlmak
suretiyle, kullanýcýnýn
haberi olmadan
gereksiz acil çaðrý SMS
gönderimi yapýlmamasý
için telefon ayarlarýnýn
güncellenmesi
saðlanmalýdýr.
155 SMS
servisinin amacý
dýþýnda kullanýlmasý
durumunda zaman ve
kamu kaynaklarýnýn
gereksiz yere
tüketilmesine neden
olabileceðinden,
vatandaþlarýmýzýn bu
konuda gerekli
duyarlýlýðý
göstermesini, aksi
takdirde hareket
edenler hakkýnda 5326
sayýlý Kabahatler
Kanunu 32. maddesi ve
13.04.2006 tarihli Ýl
Emniyet Müdürlükleri
Acil Çaðrý Hizmetleri
Yönergesi’nin ilgili
maddeleri
doðrultusunda gerekli
yasal iþlemlerin
yapýlacaðýnýn bilinmesi
gerekmektedir.”
diði cevap dilekçesinde, davalýnýn ana muhalefet
partisinin il baþkaný sýfatýyla, bir kamu görevlisi
olan davacý belediye baþkanýný eleþtirdiði, Ýlçe Seçim Kurulu'nun aksi yöndeki kararýna raðmen Bilboard, totem ve ellerdeki ilanlarýn kaldýrýlmadýðý ve
Çorum Valiliði’nden izin alýnmadýðý; bunlarýn da
siyasi eleþtiri olarak kabul edilmesi gerektiðini savunmuþtu.
Çorum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ise dava
konusu sözlerin tahkir edici nitelikte bulunduðu ve
eleþtiri olarak kabul edilemeyeceði gerekçesiyle,
istemin kýsmen kabulüne karar verdi. Bunun üzerine Tufan Köse ise kararý temyiz etmiþti.
28 Ekim 2013 tarihinde yapýlan temyiz baþvurusunu görüþen Yargýtay 4. Hukuk Dairesi, Çorum
1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafýndan verilen kararýn bozulmasýna oy birliðiyle karar verdi.
Yargýtay 4. Hukuk Dairesi, verdiði bozma gerekçesinde þöyle dedi: "Davacý, Çorum Belediye
Baþkaný olup, siyasetçi sýfatýný taþýmaktadýr. Bu nedenle tercih ve uygulamalarýnýn benimsenmesi gereðinden söz edilemeyeceði gibi; eleþtiriye açýk olmasý da olaðandýr. Siyaset adamlarýnýn; kamuya
açýk nitelikleri gereði iþlem ve davranýþlarýnýn eleþtirilmesi ve ötesinde bu eleþtirinin sert olmasý, kamusal ilgi ve kamusal yarar gereðidir. Somut olayda, 12 Eylül 2010 Referandumu nedeniyle davacýnýn yaptýðý çalýþmalar davalý tarafýndan deðerlendirilmiþtir. Söylenilen sözlerin bütünü göz önünde tutulduðunda, siyasi eleþtiri alarak kabul edilmesi gerekir. Mahkemece, açýklanan nedenlerle davanýn
reddi yerine kýsmen kabulü yerinde görülmemiþ ve
bozmayý gerektirmiþtir.
Sonuç olarak, temyiz olunan kararýn, yukarýda
gösterilen nedenlerle bozulmasýna ve peþin alýnan
harcýn istek halinde geri verilmesine oybirliðiyle
karar verildi”
Köse’den iþkence
fotoðraflarýna itiraz
BMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu,
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Cezaevi, Antalya'daki cezaevleri ve Kýrýkkale F Tipi Yüksek
Güvenlikli Cezaevi ile Ankara Numune Hastanesi
Hasta Mahpus Bölümü'nde yapýlan incelemelere
iliþkin raporlarý kabul etti.
Komisyon, AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün baþkanlýðýnda toplandý.
Üstün, toplantýnýn baþýnda yaptýðý konuþmada, komisyon üyesi Ak Parti Amasya Milletvekili
Naci Bostancý'nýn Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve
Spor Komisyonu Baþkaný; AK Parti Diyarbakýr
Milletvekili Oya Eronat'ýn da Bayýndýrlýk, Ýmar,
Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu Baþkaný olduðunu anýmsatarak, "Ýhsan Þener de bizi býrakmadý
ama Karadeniz Ekonomik Ýþbirliði Parlamenter
Asamblesi Türk Grubu Baþkaný oldu. Komisyonda
çalýþmak böyle bir þey. Bir dönem bile dolmadan
arkadaþlar güzel yerlere geldi" dedi.
Üstün, komisyonun yeni üyeleri Ak Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve CHP Çorum
Milletvekili Tufan Köse'yi de tebrik etti.
Maðdur haklarý konusunda Meclis'te panel
düzenlediklerini anýmsatan Üstün, "Orada konuþulanlarý rapor haline getiriyoruz. Adalet Bakanlýðý'nca yürütülen çalýþmalar sonucunda, maðdur
haklarý taslaðý hazýrlanmýþ durumda. Bu çalýþma
sonunda Meclis'e bir tasarý ya da teklif gelince, bu
çalýþmalarda sona ulaþmýþ olacaðýz" dedi.
Ak Parti Adýyaman Milletvekili Mehmet Metiner, gündeme geçmeden önce söz alarak, Suriye'deki iþkence fotoðraflarý hakkýnda hazýrlanan
bildiriyi okuyarak, "Suriye'deki vahþetle ilgili kamuoyuna 55 bin fotoðraf yansýdý. Bu fotoðraflar
oradaki vahþetin ne düzeyde olduðunu gösteriyor.
Bu vahþeti kýnamamýz gerekiyor" dedi.
Ýyice araþtýrýlmalý
CHP'li Köse, bildiriyi eksik bulmakla birlikte
içeriðine katýldýðýný söyledi. 55 bin fotoðraf gerçekmiþ gibi konuþmalar yapýldýðýný ifade eden Köse, "Hangi iþkenceci iþkence yaparken 55 bin fotoðraf çeker. Bu olayý iyice araþtýrmadan, olaya bodoslama atlamak komisyonun iþlevine yakýþmaz"
sözlerini sarfetti.(Yaygýn basýn)
Gençlik Konseyi’ne nasihat
T
Enise Aðbal
ürkiye Gençlik
Konseyi Ankara
Ýl Baþkaný Ýsmail
Deðer ve Yönetimi,
AK Parti Çorum
Milletvekili
ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Türkiye Gençlik Konseyi Ankara
Ýl Baþkaný Ýsmail
Deðer, Baþkan Yardýmcýlarý Reyhan
Karaca, Murat Doðan, Ýsmet Koçak,
Salim Uslu’yu makamýnda
ziyaret
ederek,
Ankara
Gençlik Konseyi
çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler.
Türkiye Gençlik Cemiyeti Ankara þubesi üyelerinin
ziyaretinden memnun olduðunu belir-
ten Uslu, Gençlik
Cemiyeti üyelerine
önemli mesajlar vererek, “Yaptýðýnýz
iþi en iyi ve kaliteli
þekilde yapýn. Kendi yeteneklerinize
güvenin ve geliþti-
rin. Günümüzde niceliklerden çok nitelikler önemli hale
geldi. Niteliklerinizi, birikimlerinizi,
donanýmlarýnýzý,
kapasitelerinizi arttýrýn. Önce kurumu-
nuzu saygýn bir hale
getirin. Oturduðunuz koltuklar size
güç vermesin. Siz
onlara güç verin.”
diyerek baþarýlar diledi.
Türkiye Gençlik Konseyi Ankara Ýl Baþkaný Ýsmail Deðer ve Yönetimi, AK
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda
ziyaret ettiler.
www.corumhakimiyet.net
Sevgilerini bir avuç
yemle sunuyorlar
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
7
Huzurun aynasý oldular
Ç
orum'da yeni yeni alýþkanlýklar zuhur ediyor
Saat Kulesi çevresinde. Yýllar öncesinin alýþýlmadýk görüntülerini, gönüllerimize tatlý bir huzur
katan yönüyle izler olduk.
Televizyon ekranlarýndan Ýstanbul'da güvercinlerin insanlara olan alýþkanlýðýna imrenerek bakarken, ayný sahneler Çorum'da yaþanýr hale geldi.
Yoðun geçen kýþ nedeniyle, güvercinler biraz
mecburi kalmýþ gibi görünse de, kendilerine bir garez yapýlmayacaðýný algýlamýþ gibiler.
Kalpten kalbe kurulan gizli bir köprü ile kuþlar ve insanlar ortak bir mukavele yapmýþ gibi gözüküyor.
Ortaya çýkan bu izlenesi görüntünün en büyük
tiryakisi ise, bir kez bile olsa, yolu güvercinlerle kesiþen çocuklar oldu.
Minicik avuçlarýna doldurup serptikleri buðday taneleri arasýna sevgilerini katan çocuklar, büyük bir heyecanla bu muhabbete kucak açýyor.
Çevre esnaf ta bu fýrsatý olumlu anlamda deðerlendirip, büyük þehirlerde var olan yem satma
iþini üstlenmiþ durumda.
Alan memnun, satan memnun, izleyen mutlu,
kuþlarýn duygusunu da tarife bile gerek yok.
Doða ile iletiþimden uzak kalan bugünün çocuklarý için, doðal hayata bir pencere açýlmýþ sanki
burada. Beton yýðýnlarýnýn arasýndan açýlan bir pencere olsa da, yine de kabul görüyor çocuklarýn tertemiz yüreðinde.
Çatýlarda hazýr bekleyen kuþlar, havuz baþýna
yaklaþan insanlarý tanýr ve zihnini okur gibi hareket
ediyor. Eðer havuz baþýna yaklaþan bir çocuksa, daha yem serpilmeden hareket baþlayýveriyor.
Bereket dolu bir avuç yem serpildiðinde asýl
curcuna kopuyor aniden. Günün nasibini kapmak
ve rýzýklanmak için süzülen güvercinler can katýyor
buz gibi duran betonlarýn üzerine.
Gerek kuþlar, gerekse Çorumlular için yeni
sayýlan bu görüntü içerisinde zaman zaman olumsuzluklar da yaþanmýyor deðil.
Gözleri felfecir okuyan bazý afacanlarýn kuþ
kapma hareketleri, tüm insicamý bozuyor bir anda.
Hemen çevreden yetiþen 'þþþttt' uyarýlarý, çatýlan kaþlarla birleþip, küçük bir azara dönüþüyor.
Üçer beþer inen kuþlarýn acelece yem toplayýþlarý ve birbirleri arasýndaki yarýþlarý, sevgisini
buðday taneciklerine iliþtiren çocuklarýn izlemeye
doyamadýðý bir zamana dönüþüyor.
Büyüklerin farkettikleri, ancak tam anlamýyla
ise asla çözemeyecekleri bu duygu yoðunluðu, kim
bilir hangi huzur pýnarlarýnýn çeþmelerini açýyor tertemiz gönüllerde.
Kuþlarýn her kanat çýrpýþý ile adeta yüreklerini
sevgiye doðru dört nala koþturan çocuklar, güvercinlerin kanatlarýna binmiþ özgürlük süvarileri gibi
gökyüzüne yükseliveriyor.
Ayaklarýný yerden kesemeseler de, boncuk
gözlü güvercinlerle uçuruyorlar yüreklerini.
Kimisi çatýdaki güvercinde, kimisi iki tur atýp
tekrar dönen güvercinin kanatlarý arasýnda geziniyor, hayal dünyasýnýn uçsuz bucaksýz sýnýrlarý arasýnda.
Çocuklar her bir avuçta yaþadýklarý bu lezzeti
depolayýp ayrýldýklarýnda, bir sonraki buluþmanýn
sözünü veriyorlar o tertemiz kalplerinde.
Küçükler bu huzur havuzuna dalýp çýkarken,
büyükler de nasipleniyor elbette.
Kimisi evladýnýn sevincinden kendine yansýyanla huzuru bulurken, kimisi de göz ucuyla nasipleniyor bu sevgi fýrtýnasýndan.
Ortada harmanlanan muhabbet, þüphe yok ki
kalplerin bütünleþmesiyle akýyor gönüllere.
Gönlünü temiz tutan, görenin gözüyle görüp,
iþitenin kulaðýyla iþitmek isteyen herkese malum
oluyor buradaki duygu seli.
Temeli sevgi, ötesi paylaþmak, berisi ise birlikte yaþamak niyetinin tezahür ettiði bu sahne, insanýn hasret kaldýðý güven, kardeþlik ve huzur ortamýna ne kadar da benziyor.
Belki de, bir kuþun kanat çýrpýþýna, bir çocuðun gülümsemesine yüklediðimiz anlam bu yüzdendir.
Þehre sefa getiren bu muhabbet alýþveriþinin,
tüm canlýlar arasýnda yayýlmasý tabi ki herkesin arzusudur.
Bunun aksini iddia etmek, aklý ipotek ettirmek
anlamýna gelir.
Bir kuþ ve çocuk arasýnda kurulan bu köprü-
nün, büyük büyük insanlar arasýnda kurulmasý imkansýz mýdýr? sorusu akla geliyor bir yandan da.
Tabi ki insanlar birbirlerine yem atýp, huzura
kavuþacak deðil. Fakat bir gülümseme, bir tatlý söz,
samimi bir selam, içten bir dokunuþ nasýl da eritiverir kalplerin üzerine sývanan buzlarý.
Parasýz, pulsuz, setsiz-sermayesiz bir yatýrým
yapýlabilir mi? diye ekonomistlere sorsak, sanýrým
zorlanýrlar cevap vermekte. Ekonominin ruhuna aykýrý, böyle bir yatýrým mümkün deðil diyebilirler.
Ancak bu yatýrým eðer huzura, barýþa, kardeþliðe, daha güvenli bir yaþam alanýna hizmet ediyorsa, parasal bir sermayeye asla ihtiyaç yok.
Tek ihtiyacýmýz olan, Allah'ýn bizlere doðuþtan hediye ettiði, fýtratýmýzda var olan sevgiyi ortaya çýkarmak ve paylaþmak.
Týpký küçücük çocuðun güvercinlere duyduðu
sevgi gibi, ona verdiði deðer gibi birbirimizi sevip,
deðer vermek yeterlidir.
Bugün huzurlu bir þehirde yaþýyorsak eðer,
sevgide cimrilik etmeyen insanlarýmýzýn sayýsýnýn
çokluðu sayesindedir.
Gönül herkesin ayný cömertlikte olmasýný isti-
yor elbette. Yolda yürüyen yayanýn küfürsüz konuþmasýný, aðýz dolusu rastgele yere tüküren izansýzlarýn sayýsýnýn yok olmasýný diliyor.
Bir baþkasýna sorumluluk hatýrlatmaktan çok,
kendi sorumluluðumuzu hatýrlayýp, hayata geçirmenin erdemine bürünmek gerekiyor.
Kendimize yapýlmasýný istemediðimiz her türlü kötü davranýþýn, bir baþkasýna da yapýlmamasý
gerektiði doðrusuna yürekten inanýp, adýmlarýmýzý
atmak en doðrusu olsa gerek.
Huzur bozan yerine, huzur veren olmanýn
gönlümüze yükleyeceði derin deðerlerin farkýnda
olarak adým attýðýmýzda, bu adýmýn en büyük faydasýnýn yine kendimize olacaðýný bilmeliyiz.
Þu üç günlük dünya diye adýný koyduðumuz
hayatta, kimilerinin üç günlük ömrü bile göremediðini varsayarsak, sevginin, kardeþliðin ve huzurun
deðerini daha iyi tartabiliriz gibi geliyor bana.
Gönüllerimizi kinle, nefretle, menfaat duygularýyla, yalanla, sahtecilikle, bozgunculukla hapsetmeyip, çocuklarýn kuþlarýn kanadýna boncuk gibi
iliþtirdiði kalpleri kadar özgür býrakabilirsek, mutluluk denizinde kulaç atýyoruz demektir. Derttenkederden ölen vardýr da, mutluluktan ölen yoktur
merak etmeyin.
Hafta sonunu iple çekerek, havuz baþýnda
kuþlarla buluþmanýn hasretini içinde büyüten çocuklarý örnek alalým bu kez de. Yola onlarýn izinden
yürüyerek çýkalým bu seferlik. Midemizin açlýðýný
önemsediðimiz kadar, gönlümüzde hasrete dönüþmüþ huzur açlýðýna kulak verelim.
Gönlümüz kurumuþ çöle dönmeden, damla
damla sevgi dökelim huzur aðacýnýn köklerine.
Hep eskilerde andýðýmýz huzurun da, mutluluðun da bir adým ötemizde bizi beklediðini, elimizi
uzatýr uzatmaz tutuvereceðimizi hatýrlayalým. Varsa
eðer üç günlük ömrümüz, onu da kinle nefretle harabetmeyip, huzur duamýzý kavli duadan fiili duaya
dönüþtürelim.
Bir kuþ kadar narin olan huzurun tesisi için
herkesin üzerine düþeni, para pul istemeksizin yerine getirme kabiliyetine sahip olmasý, huzur bozanýn
bile kendisi için huzur talep ettiði bir dünyada bulunmaz bir fýrsat.
Uçmadan, ürküp kaçývermeden, bu can bu
tende iken, hep birlikte el verelim huzurun gönlümüze yuva yapmasý için.
8
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Müþteri memnuniyetine
dikkat çekti
T
aksiciler, Minibüsçüler
ve Servisçiler Odasý
Baþkaný Mehmet Gayretli
ile yeni yönetim kurulu
üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti.
18 Ocak'ta yapýlan
seçimlerin ardýndan Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkanlýðýna yeniden seçilen Mehmet Gayretli ile Baþkan
Yardýmcýsý Fazlý Özdemir,
Genel Sekreter Turan Bekmezci, Gürbüz Yasakcý,
Hüseyin Cýbýr, Tamer Çetin, Turabi Üreyen, A.Ýhsan Keskin, Serkan Erkoç,
Yüksel Özden ve Mehmet
Beksun'dan oluþan yeni Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý yönetimi Vali Baþköy’ü ziyaret etti.
yönetim kurulu üyeleri,
Vali Baþköy'ü makamýnda
ziyaret ederek yaptýklarý
çalýþmalar ve projeler hakkýnda bilgi verdiler.
Çorum'da 38 taksi duraðý bulunduðunu ve bu
duraklara modern bir görünüm kazandýrdýklarýný belirten Baþkan Gayretli; "Ticari taksilerde ve öðrenci
servislerinde araç yaþýný
12, personel servislerde ise
19 yaþ olarak belirledik.
Ayrýca
þoförlerimizin
emeklilik yaþýný da 63'e
çektik. Bu çalýþmalar sýraVali Baþköy, müþteri memnuniyetinin önemine deðindi.
sýnda ve Servis Taþýma Yö-
netmenliði hazýrlamamýz noktasýndaki desteklerinden dolayý Sayýn
Valimize, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve
Servisçiler Odasý yönetimi olarak bir kez daha
teþekkür ediyoruz." dedi.
Zaman zaman taksi
duraklarýný ziyaret ettiðine dikkat çeken Vali
Baþköy; "Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler
bir bakýma bulunduðu
þehirlerin birer aynasýdýr. Çorum bu noktada
yapmýþ olduðu atýlýmla
bir adým öne çýkýyor.
Özellikle yeni taksi duraklarý ve yeni araçlar
vatandaþýmýzýn da beðenisi kazanmýþ durumdadýr.
Taksiciler, minibüsçüler ve servisçiler
açýsýndan önemli konulardan birisinin eðitimli
ve donanýmlý iyi yetiþmiþ þoförler olmasý. Ýyi
yetiþmiþ þoförler, kaliteli ve güzel hizmetlerle
beraber müþteri memnuniyetini de arttýracaktýr." Dedi.
Valilik Basýn
Esnafý yemekte buluþturdu
Ç
Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkan Adayý Necmettin Uzun, esnafla buluþtu.
orum Oto Tamirciler
Esnaf Odasý Baþkan
adayý, Uzunlar Oto Sahibi Necmettin Uzun, seçim çalýþmalarýna verdiði yemekle devam etti.
ÇESOB'ta verilen
yemeðe Birlik Baþkaný
Yalçýn Kýlýç baþta olmak
üzere, oda baþkanlarý ve
yaklaþýk 500'e yakýn oda
üyesi esnaf katýldý.
Yemeðe katýlanlarý
ekibiyle birlikte ayakta
karþýlayan Necmettin
Uzun, daha sonra kýsa
bir konuþma yaparak, 8
Þubat 2014 tarihinde ya-
pýlacak genel kurulda
odaya baþkan adayý olarak yola çýktýðýný söyledi. Uzun, "Önce Rabbime sonra da sizlerin desteðine güvenerek çýktýðým bu yolda oda baþkaný seçilirsem sizlere en
iyi hizmeti sunacaðýma
söz veriyorum" dedi.
Oda üyelerinden
kendisine ve yönetimine
sahip çýkmalarýný isteyen
Necmettin Uzun, yemeðe katýlýmlarýndan dolayý
tüm oda üyelerine teþekkür etti.
ÇESOB Basýn
Çorum Kahveciler ve Ýnternetçiler Esnaf Odasý'nýn yeni baþkaný Nesimi Özkubat, mazbatasýný aldý.
Özkubat mazbata aldý
Ç
orum Kahveciler
ve Ýnternetçiler Esnaf Odasý'nýn yeni baþkaný Nesimi Özkubat,
mazbatasýný aldý.
Geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen
Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý'nýn Olaðan
Genel Kurulu'nda Elvan Þen ile yarýþan Nesimi Özkubat, seçimi
kazanarak ayrýlarak,
oda baþkaný seçilmiþti.
Seçim Kurulu'na
giderek mazbatasýný
teslim alan Nesimi Özkubat'a Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden Yunus Saðýr, Adem
Altuner, Þaban Sümüþ,
Yüksel Köse, Serdar
Keçeli, Arap Ali Çakmak, Veysel Bulut, Fatih Güleç ve Sefa
Uzunboy eþlik etti.
Mazbatasýný alan
Nesimi Özkubat, daha
sonra ekibiyle birlikte
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi'ni ziyaret
ederek, burada Kooperatif yetkilileri Cihan
Olur ve Yaþar Kiriþçi
ile bir süre görüþtü. Ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti dile getiren Olur ve Kiriþçi, Nesimi Özkubat ve ekibine yeni görevinde baþarýlar dilediler. Ziyarette
Hazýr Elbiseciler Esnaf
Odasý Baþkaný Necati
Þimþek, Bakkallar ve
Bayiler Esnaf Odasý
Baþkaný Özkan Þanal,
Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Odasý Baþ-
kaný Hasan Coþgun ve
Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþ-
kaný Sedat Ek hazýr bulundu.
ÇESOB Basýn
Nesimi Özkubat, seçimi kazanarak oda baþkaný seçilmiþti.
Nesimi Özkubat ve yönetimi Seçim Kurulu'na giderek mazbatasýný teslim aldý.
Saðlýklý yaþamanýn
sýrrý çözüldü
U
ÇESOB'ta verilen yemeðe Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç’ýn yaný sýra esnaf katýldý.
Necmettin Uzun, Oda üyelerinden kendisine ve yönetimine sahip çýkmalarýný istedi.
Uzun, yemeðe katýlýmlarýndan dolayý tüm oda üyelerine teþekkür etti.
niversity College
London tarafýndan
yapýlan araþtýrmaya göre,
düzenli olarak fiziksel
aktivite yapanlarýn yapmayanlara oranla 7 kat
daha saðlýklý yaþlandýðý
belirlendi.
University College
London tarafýndan yapýlan ve British Journal of
Sports Medicine týp dergisinde yayýnlanan araþtýrma, düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin
daha saðlýklý yaþlandýðýný, ileri yaþlarda kalp rahatsýzlýðý ve bunama gibi
önemli hastalýklara yakalanma riskinin daha düþük olduðunu ortaya koydu.
Yaþlarý ortalama 64
olan 3 bin 500 kiþinin
hem fiziksel hem ruhsal
saðlýk durumlarýnýn 8 yýl
boyunca izlendiði araþtýrmanýn ilk üç yýlýnda, fiziksel aktivite seviyesi
yüksek olan kiþilerin aktif olmayanlara oranla 3
kat, 4. yýlýn sonunda ise
düzenli olarak fiziksel
aktivite yapmayý sürdürenlerin yapmayanlara
oranla 7 kat daha saðlýklý
yaþlandýðý tespit edildi.
Uzmanlar, daha önceleri aktif olmayýp da
ileri yaþlarda egzersize
baþlayan bireylerin daha
saðlýklý yaþlandýðýný ve
fiziksel aktivite yapmaya
baþlamanýn yaþ ile ilgisi
olmadýðýný vurgulayarak,
ciddi hastalýk ve sakatlýklardan korunmanýn anahtarýnýn düzenli fiziksel
aktivitede olduðuna dikkati çekti.
Açýklamada görüþlerine yer verilen Hacettepe Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve Aktif Yaþam Derneði Baþkaný
Prof. Dr. Haydar Demirel, insan ömrünün uzamasý ile baþta geliþmiþ ülkeler olmak üzere dünyadaki yaþlý nüfusun giderek artmakta olduðunu
belirtti.
Demirel,
þunlarý
kaydetti:
"OECD raporuna
göre, Türkiye'nin Meksika ile birlikte 2050 yýlýnda 65 yaþ üzeri nüfusun
15-64 yaþ nüfusa oranýna
göre en hýzlý artacaðý ülke
olacaðý açýklandý. Yaþlý
bireylerin yüzde 80'inde
en az bir, yüzde 50'sinde
ise en az iki kronik saðlýk
sorunu var. Yaþlanan toplumumuzda saðlýðýn korunmasý ve geliþtirilmesi
için küçük yaþlardan itibaren egzersiz alýþkanlýðý
kazandýrýlarak, yaþam
boyu fiziksel aktivitenin
sürdürülmesi
önemli.
Saðlýklý yaþlanma için
haftada toplam 150 dakikalýk yürüme, yüzme, aerobik gibi egzersizler yeterli olur. Yaþlý bireyler
düþmelerin önüne geçecek denge egzersizlerine
de yer vermeli. Haftada 2
gün yapýlacak ve büyük
kas gruplarýnýn olduðu
gövde, kollar ve bacaklara yönelik kuvvet egzersizleri yaþlanmaya eþlik
eden kas kitle ve kuvvet
kaybýný da en aza indirir."
Mazbatasýný alan Nesimi Özkubat, daha sonra ekibiyle birlikte
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.
Yüzgeç Oda’yý teslim etti
Ç
orum Kahveciler
ve Ýnternetçiler Esnaf Odasý Baþkanlýðý'na seçilen Nesimi
Özkubat, Oda’yý 2003
yýlýndan bu yana baþarýlý bir þekilde yöneten
Tahsin Yüzgeç'ten teslim aldý.
Beraberinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Yunus Saðýr, Adem Altuner, Þaban Sümüþ, Yüksel
Köse, Serdar Keçeli,
Arap Ali Çakmak, Veysel Bulut, Fatih Güleç
ve Sefa Uzunboy'la
Tahsin Yüzgeç'i ziyaret
eden Nesimi Özkubat,
bugüne kadar yaptýðý
hizmetlerinden dolayý
Yüzgeç'e teþekkür ederek, “Artýk Çorum
Kahveciler ve Ýnternetçiler Esnaf Odasý'nda
bir oðlunuz var olduðunu sakýn unutmayýn.
Size her zaman kapý-
mýz açýk" dedi.
Tahsin Yüzgeç de,
her zaman bir ve beraber olacaklarýný ifade
ederek, "Bir büyüðü-
nüz olarak yardýma ihtiyaç duyduðunuz da
her zaman yanýnýzda
olacaðým" diye konuþtu.
Yüzgeç, ayrýca
Nesimi Özkubat ve ekibine yeni görevlerinde
baþarýlar diledi.
ÇESOB Basýn
Nesimi Özkubat, odayý Tahsin Yüzgeç'ten teslim aldý.
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
9
AFAD personeline iyi haber
T
Enise Aðbal
ürk Yerel HizmetSen’in Ýl Afet ve
Acil Durum Müdürlüðü çalýþanlarýnýn Ýl
Özel Ýdarelerinde imzalanan Sosyal Denge
Tazminatý Sözleþmelerinden faydalandýrýlmasý yönünde verdiði hukuk mücadelesi meyvelerini vermeye devam
ediyor.
Ýl Afet ve Acil Durum
Müdürlüðü
(AFAD) personelinin
Sosyal Denge Tazminatý almasýný Danýþtay
da tescilledi.
Antalya, Bursa,
Niðde, Diyarbakýr, Rize, Erzurum, Çorum,
Kýrþehir,
Kýrýkkale,
Mersin gibi illerde
Mahkemeler, üyeler lehine kararlar vermiþ,
kurumlarýn bazýsý mahkeme kararýna istinaden ödemeleri gerçekleþtirirken bazýlarýndan
icra marifeti ile paralar
tahsil edilerek üyelere
daðýtýldý.
Konuyla
ilgili
açýklama yapan Türk
Yerel Hizmet-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý
Bahri Kapusuzoðlu,
“Mersin 1. Ýdare Mahkemesi 2012/732 Esas
Sayýlý kararý ile Mersin
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Bahri Kapusuzoðlu.
Ýl Afet ve Acil Durum
Müdürlüðü personellerinin Sosyal Denge
Tazminatý Sözleþmesinden faydalanmasýnýn
önünü açmýþ, kurumun
ödeme yapmaya yanaþmamasý üzerine konu
icraya intikal ettirilmiþ
ve icra ile tahsil edilen
meblaðýn üyelerimize
daðýtýmý gerçekleþtirilmiþti. Ancak Mersin Ýl
Özel Ýdaresi konuyu
Danýþtay’a taþýmýþ, Danýþtay 11.Daire ise
2013/4904 Esas sayýlý
kararý ile temyiz isteminin reddi ile anýlan
mahkeme
kararýnýn
o n a n m a s ý n a
14.11.2013 tarihinde
oybirliði ile karar vermiþtir. Bu Danýþtay kararý haklý mücadelemizin tescili anlamýna gelmektedir ve emsal teþkil edecek olmasý münasebeti ile sendikamýz
ve üyelerimiz adýna büyük bir kazaným olarak
yerini almýþtýr.
Türk Yerel Hizmet
Sendikasý’na güvenen
üyelerimiz ile birlikte
verdiðimiz mücadele
büyük bir mücadeledir,
destek olan tüm üyelerimize þükranlarýmýzý
sunuyoruz.” diye konuþtu.
Bakan Avcý’dan öðretmenlere sürpriz
M
illi Eðitim Bakaný
Nabi Avcý, yapacaklarý düzenleme ile öðretmenlerin atanmalarýnýn ardýndan 1 yýllýk stajyerlik sürelerinin bitiminde öðretmenlerin yeniden deðerlendirilmeye
alýnacaðýný açýkladý.
Bakan Avcý, 24
TV'ye gündeme iliþkin
açýklamalarda bulundu.
Dershaneler taslaðýndaki
teþvik ve düzenlemelere
iliþkin bilgi veren Avcý
taslakta yer alan sürpriz
bir düzenlemeyi de açýk-
ladý.
1 yýl sonunda deðerlendirme
Bakan Avcý, "Göreve yeni baþlayan öðretmenlerle ilgili stajyerlik
süresi düzenlenmesi de
taslakta var. Öðretmenlerin göreve baþlamasýnýn
ardýndan 1 yýlýn sonunda
deðerlendirmeye tutulmasý var. Derli toplu deðerlendirme var. Staj bitince deðerlendirme yapýlacak baþarýlý olamayanlar için 1 yýl daha
baþka yerde öðretmenin
denenmesi düzenlemesi
var. Aday öðretmenler
için öyle bir statü var"
dedi.
Bakan Avcý Þubat'ta
10 bin Temmuz ayýnda
da 40 bin olmak üzere 50
bin öðretmen atanacaðýný
da söyledi.
Taslaðýn
Þubat
ayýnda Meclis'ten geçmesini beklediklerini belirten Avcý, "Taslak yerel
seçimi beklemez. Mart'ta
Meclis çalýþmaz. Þubat
ayýnda meclis gündemine gelir" dedi.(Yaygýn
basýn)
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý
Ýmalat sanayi kapasitesi arttý
Ý
malat sanayisi genelinde kapasite kullaným
oraný, ocak ayýnda geçen
yýlýn ayný ayýna göre 1,5
puan artarak yüzde 73,9
seviyesinde gerçekleþti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý
(TCMB) tarafýndan düzenlenen ve ocak ayýnda
imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 226 iþyerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen "imalat sanayisinde kapasite kullaným oraný" çalýþmasý sonuçlarý açýklandý.
2014 yýlý ocak ayýnda imalat sanayi genelinde kapasite kullaným oraný geçen yýlýn ayný ayýna
göre 1,5 puan artarak
yüzde 73,9 seviyesinde
gerçekleþti. Ýmalat sanayi genelinde mevsimsel
etkilerden arýndýrýlmýþ
kapasite kullaným oraný
bir önceki aya göre 1,4
puan azalarak yüzde 74,5
seviyesinde gerçekleþti.
Mal gruplarýna göre
kapasite kullaným oranlarý deðerlendirildiðinde,
bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yatýrým mallarý,
ara mallarý ile gýda ve
içeceklerde artýþ görülürken, dayanýklý ve dayanýksýz tüketim mallarýnda azalýþ görüldü.
Ayný dönemde kapasite kullanýmý, dayanýksýz tüketim mallarýnda 0,3 puanlýk azalýþla
yüzde 72,8, tüketim mallarýnda 0,4 puanlýk azalýþla yüzde 71,9, dayanýklý tüketim mallarýnda
1,4 puanlýk azalýþla yüzde 68,6 oldu.
Kapasite kullanýmý
ocak ayýnda, gýda ve içe-
ceklerde 0,6 puanlýk
yükseliþle yüzde 70,7,
ara mallarýnda 2,4 puan
artýþla yüzde 75,7 ve yatýrým mallarýnda 3,1 puan
artýþla yüzde 73,7 seviyesinde gerçekleþti.
- "En yüksek kapasite kullaným oraný yüzde
87 ile bilgisayar, elektronik ve optik ürünleri
imalatýnda"
Ocak ayýnda ikili
sektörlere göre en yüksek kapasite kullaným
oraný yüzde 87 ile bilgisayarlarýn, elektronik ve
optik ürünlerin imalatý
sektöründe gerçekleþti.
Bunu yüzde 79,7 ile
tekstil ürünlerinin imalatý sektörü takip etti.
Kapasite kullaným
oraný en düþük alanlarýn
baþýnda ise yüzde 53,8
ile diðer imalatlar geldi.(AA)
bulundurduðu eugenol maddesi sayesinde
hafif ve orta þiddette
diþ ile diþ eti aðrýlarýna
karþý lokal uyuþturucu
olarak kullanýlabileceðini söyledi.
Aðýz kokusuna
karþý kullanýlan karanfilin diþ aðrýsýna da etkili olabileceðini kaydeden Dr. Coþkun,
“Diþ aðrýsý dayanýlmasý en zor aðrýlardan biridir. Güzel kokusu ve
sayýsýz faydalarýyla
karanfil diþ aðrýsýna
karþý en etkili çözümlerden biridir. Karan-
fil, ihtiva ettiði eugenol maddesinin etkisi
ile hafif ve orta þiddette diþ ve diþ eti aðrýlarýna karþý lokal uyuþturucu olarak kullanýlabilir. Karanfil, antimikrobik etki yapar”
dedi.
Dr. Coþkun, karanfil tohumunun çürük diþin yakýnýnda bir
süre bekletilerek ya da
karanfil yaðýnýn pamuðun üzerine damlatýlarak aðrý hissedilen
diþe bastýrýlarak lokal
uyuþturucu yapýlabileceðini belirtti.
Karanfilin diþ aðrýlarýnýn giderilmesine
doðal bir çözüm olduðunu aktaran Dr.
Ömer Coþkun, “Diþiniz aðrýdýðý takdirde
karanfil kullanýn. En
doðal yöntemlerden
biri budur. Karanfil,
aðrý kesici ve mikrop
öldürücü özelliði nedeniyle özellikle diþ
hekimliðinde faydalýdýr” diye konuþtu.(ÝHA)
Ýmalat sanayisi genelinde kapasite kullaným oraný, ocak ayýnda geçen yýlýn
ayný ayýna göre 1,5 puan artarak yüzde 73,9 seviyesinde gerçekleþti.
‘Kamuda Engeller Kalkýyor’ projesi devam ediliyor.
Sungurlu’da
engeller kalkýyor
S
ungurlu Kaymakamlýðý Köylere
Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan ‘Kamuda Engeller Kalkýyor’ projesi devam ediyor.
Sungurlu Kaymakamlýðý Proje Koordinatörü
Ahmet
Haþim Özsaray, 21
Mayýs 2013 tarihinde
onaylanarak uygulanmaya baþlanan projenin, Orta Karadeniz
Kalkýnma
Ajansý
(OKA) 2013 yýlý Dezavantajlý Gruplara
Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapý Mali
Destek Programý kapsamýnda desteklendiðini söyledi.
Proje ortaðýnýn
Sungurlu
Kaymakamlýðý olduðunu ifade eden Özsaray, proje iþtirakçisinin ise
Sungurlu Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü
olduðunu kaydetti.
Projenin amacýnýn engelli bireylerin,
Sungurlu merkezinde
bulunan kamu binalarý ve okullara eriþimini saðlayarak, engelli
vatandaþlarýn, kamu
hizmetinden azami
düzeyde yararlanmalarýna katký saðlamak
olduðunu anlatan Özsaray, projeyi Kaymakam Osman Beyazyýldýz'ýn yakýndan
takip ettiðini aktardý.
Proje kapsamýnda ilçedeki kurum ve
okullara engelli rampasý, engelli merdiven asansörü, engelli
platform asansörü,
panoramik engelli
asansörü ve engelli
hattý kurulacaðýný ifade eden Özsaray, þunlarý kaydetti; “Projeyle Kaymakamlýk hizmet binasý, Rehberlik
Araþtýrma Merkezi
(RAM), Mehmetçik
Ýlkokulu, Þehit Ýlhan
Çaylan Anaokulu,
Dr.Sedat - Dr.Melahat
Baran Ortaokulu ve
Ýsmetpaþa Ortaokulu’na engelli rampasý
yapýlacak. Kaymakamlýk hizmet binasýna engelli merdiven
asansörü kurulacak.
Fatih Ortaokulu ve
Ticaret Meslek Lisesi’ne engelli platform
asansörleri yapýlacak.
Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi’ne panoramik engelli asansörü inþa edilecek.
Ayrýca Sungurlu Kaymakamlýðý’na ‘ALO
ENGELLÝ Hattý’ kurulacak. Projenin toplam maliyeti 208 bin
317 TL. Bunun 156
bin 238 TL'lik yüzde
75'lik kýsmýný OKA,
geri kalan yüzde
25'lik kýsmý olan 41
bin 892 TL'yi Sungurlu Kaymakamlýðý
Köylere Hizmet Götürme Birliði ve Sungurlu Kaymakamlýðý
da 10 bin 187 TL katký saðlayacak.”
Projenin 2 yýl süreceðini belirten Özsaray, kurum ve okullara yapýlacak engelli
rampa, merdiven ve
asansörlerin ihalesinin kýsa sürede yapýlarak, yapýmýna baþlanacaðýný bildirdi.
Özsaray, proje-
Ahmet Haþim Özsaray
Sungurlu Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme
Birliði proje çalýþmalarýný sürdürüyor.
nin baþarýlý bir þekilde
yürümesine katký saðlayan proje ekibinde
bulunan Nazan Alýcýkuþ ve Gökçe Bitil-
gen'e teþekkür etti.
dem
Bir de karanfili deneyin
r. Ömer Coþkun,
Dkaranfilin
içinde
Aðýz kokusuna karþý kullanýlan karanfilin diþ aðrýsýna
da etkili olabileceð ibelirtildi.
Projenin amacý engelli bireylerin, Sungurlu merkezinde bulunan
kamu binalarý ve okullara eriþimini engelsiz olarak saðlamak.
Sungurlu Gün-
10 PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Yrd. Doç. Ramazan Karaman ahiliðin tarihini yazdý
‘Çorum, ahiliðin merkezlerinden’
H
Recep Mebet
itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Tarihi ve Sanatlarý Bölümü Öðretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Ramazan Karaman, Çorum’un Anadolu’daki önemli ahilik merkezlerinden biri olduðunu
kaydetti.
‘Çorum Tarihinde Ahilik’
baþlýklý bir makale kaleme alan
Ramazan Karaman, hazýrladýðý
bilimsel çalýþmayý 3. Uluslararasý
Ahilik Sempozyumu’nda sundu.
Ahiliðin kuruluþ merkezi
Kayseri'de düzenlenen sempozyumda sunduðu teblið ile dikkat
çeken Karaman, Kýrþehir ve Konya gibi tarihî kentlerin yanýnda
Çorum'un da Ahilik tarihinde büyük yeri olduðunu belgelerle ifade etti.
Hitit Üniversitesi Haber Bülteni’nin son sayýsýnda da yayýmlanan makalade Çorum Ahileri ve
ahilik ruhunu anlatan Yrd. Doç.
Dr. Karaman, Osmanlý Arþivi'nde
ulaþtýðý tarihi bilgileri paylaþtý.
Konuyla ilgili araþtýrmalarýný
verdiði tarihi örneklerle ortaya
koyan Karaman, makalesinde þu
bilgilere yer verdi:
defter var. Tapu defterinin tedkiki
ile Çorum vilâyetinde Ahi'lik teþkilatýna ait bilgiler elde edebiliyoruz.
ÇORUMLU AHÝLER
Ahiler'in Anadolu'da yer yer
kurduklarý müesseseler arasýnda
Çorum, Ýskilip, Osmancýk çevresinde de birçok vakýflarý, teþkilatý
var. Çorum’da Ahi Ahmet bin Hasan Emir ve Ahi Ahmed Hoca, Ýskilip’te Ahi Etem Çelebi ve Büyük Emir Nureddin Cebrail Bey
bin CacaBey ile Ahi Menteþe bu
coðrafyada yaþamýþ önemli isimler
arasýnda yer alýyor.
Bu Ahi'lerden Ahi Ahmed bin
Emir Hasan'ýn 768 tarihinde Çorum'da tesis etmiþ olduðu vakfiye
tarih bakýmýndan çok kýymetli. Bu
vakfiyede birçok yer isimleri, Ahi
adlarý (mesela Ahi Caruk gibi) geçiyor. Ahi Ahmet iki kýt'a tarlasýný
Çorum'da bina etmiþ olduðu zaviye için vakfeylemiþ. Vakfiyede
Çorum, Çorumlu diye geçiyor.
Ahilik ile ilgili bilgilerin en
önemli kaynaklarýndan biri olan
Ýbn Battuta Seyahatnamesi'nde her
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Karaman
ne kadar Çorum ve Çorum'daki ahilere ait bir bahis yoksa da, Seyahatnamede, Gümüþhacýköy’den Erzincan ve Erzurum'a, Erzurum'dan Bursa'ya geÇORUM TARÝHÝNDE AHÝLÝK
çilerek arada büyük bir boþluk býrakýlmýþ olmasý, bu kýsýmXI. yüzyýldan baþlayarak kitleler halinde Anadolu'ya
da bir eksiklik olduðunu Çorum'a ait yazýlarýn da burada
gelen Müslüman Türkler, bu topraklarý kendilerine ebedi
kalmýþ olabilmesi ihtimalini hatýra getiriyor. Ýlk kuruluþ
vatan yapma özlemi ile doluydular. Bu nedenle Anadolu'ya
çaðlarýndan yani Pir (Ahi Evran) ýn saðlýðýndan beri Çosadece siyasi hâkimiyetlerini deðil, ayný zamanda kendi
rum'un da Ahilik kurumunun önemli merkezlerinden biri
sosyal yapýlarýný da getiriyorlardý. Selçuklu sultanlarý Anave belki en mühimmi olduðu eldeki belgelerden anlaþýlýyor.
dolu'da yeni bir bölge fethettikleri zaman ilk iþ olarak oraNazmi Tombuþ'un kýymetli tetkiklerine dayanarak,
larda cami, medrese ve zaviye inþa ederlerken ticaret ve saÇorum’daki Ahilik kuruluþu ile ilgili belgeler ve bunlarýn
nat erbabýný da yerleþtiriyorlardý.
özetlerini tarihlerine göre þöyle sýralayabiliriz:
Ahilik teþkilatý sayesinde Anadolu'da Müslüman olmaAHÝ AHMET VAKFÝYESÝ
yanlarýn elinde olan sanat ve ticaret hayatýna Türkler de kaEmir Hasan oðlu Ahi Ahmet Vakfiyesi’nin Arapça tertýlýp söz sahibi oldular. Ayrýca ahiler yaptýklarý zaviyelerde
cümesi
Çorumlu Dergisi 56. sayýsýnda yayýnlandý. Vakfiye
tüccar ve esnafýn ahlaki terbiyesiyle uðraþtýlar.
768 Hicri yýlýnda Arapça olarak tanzim edilmiþ.VakfiyesinAnadolu þehirlerinde Ahilik teþkilatýnýn yaygýnlýðý Osde
babasýnýn
yaptýrdýðý "Þeyh Zeynettin" tekkesine arazi
manlý vesikalarýnda açýkça görülebilir. Çorum'daki Ahilik
vakfediyor.
teþkilatý ve ahiler hakkýnda Osmanlý Arþivi'nden çokça bilgi
ve belgelere ulaþabilmek mümkün.
Vakfiyedeki hudutlara göre vakfedilen arazi Çorum
kasabasý kenarýnda yer alýyor. Arazinin bir kýsmý kýþla yaÝstanbul Baþbakanlýk Osmanlý Arþivinde Defter-i
nýndan Yaydiðin Köyü’ne giden yol ile Derinçay, Ulumezar
Hakânîler (Tapu Defterleri) arasýnda Çorum'a ait tarihsiz ve
arasýnda, baþka bir parçasý da þimdiki Ortamektep (sonra
eski 944 yeni 444 numaralý (Çorum Livasý ve kurasý, nüfuAtatürk Lisesi) ve Park bölgesinde bulunuyor.
su, hasýlat, maliye ve evkaf defteri) adýný taþýmakta olan bir
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Karaman, Çorum’un Anadolu’daki önemli ahilik merkezlerinden biri olduðunu kaydetti.
Vakfiyede adý geçen (Merhum Ahi Caruk ) Ahi Caruk'un Ýbn Batuta'nýn Niðde'de musafir olduðu mahfilin
Ahisi ve Niðde Emiri Ahi Caruk olmasý muhtemel.
AHÝ ÝCAZETNAMESÝ
Bu icazetname 790 tarihlidir. Ýcazet alan Ahi Kasým
bin Ahi Ali bin Mecdettin'in Çorumlu olduðunu veya Çorum’daki mahfilde vazife yaptýðýný zannediyoruz. Çünkü
Ýcazetname Çorum'da ele geçmiþ. Bu icazetname sahibi Ahi
Kasým'ýn dedesi, Ahi Mecdettin ise Ýbni Batuta'yý Çorum civarýndaki Gümüþhacýköy’de misafir eden Ahi babasý olduðunu görüyoruz.
ABDALATA ZAVÝYESÝ VAKFÝYESÝ
Beyler Çelebi'nin Abdalata Zaviyesi Vakfiyesi, 848 tarihlidir. Vakfedilen arazinin bir tarafýnýn Kýlýçören Köyü’ndeki Ahi Hacýbey vakfý olduðu gösteriliyor. Bu köy
Çorum merkez kazasýna baðlý ve 20 kilometre uzaklýktadýr.
AHÝ MENTEÞE FERMANLARI
Ahi Menteþe Vakfýna ait fermanlarýn en eskisi 902 tarihlidir. Vakýf arazisine yapýlan tecavüzün meni hakkýndadýr. Ahi Menteþe ait vakfiye elde edilemedi.
AHÝ ÝLYAS KÖYÜ
Çorum'daki Ahilere ait ele geçen, belgelere dayanan
bilgilerin yaný sýra yer adlarýnda ve halk geleneklerinde de
Ahilik hakkýnda bilgilere rastlanýlmakta olduðunu belirtmeliyiz.
Çorum kentinin 10 kilometre güneyindeki "Ahi Ýlyas
Köyü’nün" bir Ahi babasý tarafýndan kurulmuþ olmasý muhtemel. Köye adýný veren Ahi Ýlyas'ýn ne zaman yaþadýðýný,
nasýl bir kiþi olduðunu bilemiyoruz.
Yukarýda sözü geçen ve arazisinden bir kýsmýnýn Ahi
zaviyelerine ait olduðu anlaþýlan Kýlýçören Köyü ile Ahilyas sýnýrdaþ gibidirler. Þu halde Ahi Ýlyas ve Ahi Hacýbey
komþu imiþler. Bu bölgede Ahi teþkilatý kesafeti olduðu anlaþýlýyor.
KURUMSALLAÞMA ve MESLEKLER
Karaman, "Türk Ahi Teþkilatýnýn Ýþleyiþi ve Çorum Tarihinde Ahilik" baþlýklý tebliðini 3. Uluslararasý Ahilik Sempozyumu’nda sundu.
Çorum'da Ahilere nispet edilen zaviyelere dair bilgiler
VIII/ XIV. yüzyýla kadar uzansa da Ahilerin bu tarihten daha önce Çorum'da faaliyet gösterdikleri biliniyor.
VIII/XIV. yüzyýldan itibaren kent merkezinde ve kýrsal
kesimlerde kurulmaya baþlanan Ahi zaviyeleri, esnafý organize etme, yolcularý, fakirleri gözetme, göçmenlere tarým
arazileri açýp hayvancýlýðý teþvik etme, arazileri sulama, þehir merkezlerine gýda, yün, et ve deri gibi hammaddeleri taþýma yanýnda, güvenlik ve istikrar açýsýndan da önem arz
ediyor.
Ahiliðin Çorum'da kurumlaþmasý IX/XV. yüzyýl bo-
yunca da devam etmiþ. Farklý esnaf kollarý, teþkilatlanarak
bir araya getirilmiþ. Bu iþ kollarý içinde en kalabalýk olaný
23 kiþi ile sofçular. Ancak 1450'den sonra sofçuluðun gerilediði, deri tabakalamanýn yaygýnlaþtýðý görülüyor. XIV/
XX. yüzyýl baþý itibariyle Çorum'da yetmiþ üç tabakhane
bulunduðu göz önüne alýnýrsa kentte dericiliðin önde gelen
ekonomik faaliyetlerden biri olduðu söylenebilir.
ÇORUM BEDESTENÝ ve AHÝ TEKKESÝ
X/XVI. yüzyýlda Çorum'da bir bedesten olduðu kayýtlarda yer alýyor. Amasya'daki Þeyh Abdurrahman Vakfý'na
baðlý Çorum Bedesteni, birkaç kez tamir görmekle birlikte,
depremler ve yangýnlardan ötürü günümüze kadar ulaþamamýþ. Bu sebeple esnaf, imalat ve ticaret için bugün de ayný
adla anýlan Çöplü Mahallesi'nde faaliyet göstermekteydi.
Çorum'daki Ahiler'in toplanma yeri, eski adýyla Tabakhane Mahallesi'ndeki Ahirvan Tekkesi idi. Muhtemelen
Ahiliðin Çorum'da teþkilatlanmasýnýn akabinde inþa edilen
tekke, 1963 yýlýna kadar ayakta kalmýþ.
"Çorum Tarihi ve Coðrafyasý" isimli kitabýn yazarý
Nazmi Tuðrul, ‘Çorum'da Kuruluþlar’ baþlýðý altýnda Ahilik
ile ilgili þu ifadeleri yazmýþtýr:
"Çorum'da zamaný bilinemeyen yýllardan beri devam
edegelen bir teþkilata tesadüf ediliyor. Bu teþkilat, çeþitli
sanat ve iþlerle uðraþanlara arasýnda ayrý ayrý grup birlikleri
oluþturulmasýyla baþlamýþ. Demirci, doðramacý, marangoz,
kunduracý gibi. Sanatkârlarýn her sýnýfý Ramazan, Kurban
Bayramlarý’nýn ilk namazýyle Receb' in ilk Cuma gecesi akþam namazýnýn ardýndan toplanýrlar, þeyh tarafýndan o birliðin kazancý için dualar edilir, duanýn ardýndan herkes saðýna ve soluna selam verip ellerini çaprazlar ve duaya nihayet
verilir. Bu teþkilatla esnaf arasýnda sýký birdisiplin te'min
edilirdi. Baþka yerden gelen bir tüccar her hangibir ödeme
süresi ile verdiði malýn deðerini almak için va'denin bitiminde doðrudan doðruya Yiðit Baþý'na müracaat eder. Yiðit
Baþý o tüccar'ýn isteklerini tahsil ederdi. Karaborsacýlar, Yiðit Baþý tarafýndan protesto edilir, hatta dükkaný birkaç gün
kapatýlmak suretiyle de cezalandýrýlýrdý.
Dedebaþzâde Hasan Efendi'nin evinde Gazi Dede yahut Âhi Menteþe isminde nereden gelip nereye gittiði belli
olmayan bir Baba'nýn mezarýna hürmet edildiði söyleniyor.
Bunun ise eskiden zengin vakýflarý olduðu belirtiliyor. Fakat bugün bu mezar yok.
Derici esnaflarý bu Sultan'ýn hýrsýzlýklara engel olduðuna inanmalarý ile dükkanlarýný açýk býrakýrlarmýþ. Bu teþkilat Cumhuriyet’in ilaný yýlýna kadar devam etmiþ bu yýldan
sonra disiplinini kaybetmiþ."
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
11
Hattuþa’nýn eski
kazý baþkaný öldü
Dr. Peter Neve son yolculuðuna uðurlandý
H
Recep Mebet
attuþa (Boðazköy)
eski kazý baþkanlarýndan Dr. Peter Neve
(84) hayatýný kaybetti.
Alman Arkeoloji
Enstitüsü adýna 19781993 yýllarý arasýnda
Boðazkale’de yürütülen
kazý çalýþmalarýna baþkanlýk eden Peter Neve,
geçtiðimiz Cuma günü
yaþamýný yitirdi.
PETER
KÝMDÝR?
Dr. Peter Neve baþkanlýðýnda Boðazköy’de
yürütülen kazýlarda önemli arkeolojik eserler gün
ýþýðýna çýkarýlmýþtý.
HATTUÞA’DAKÝ
KAZI ÇALIÞMALARI
NEVE
Dr. Peter Neve, 3
Nisan 1929 tarihinde
Almanya’nýn Malente
kentinde doðdu.
1951-57
yýllarý
arasýnda Hannover Teknik Üniversitesi’nde
mimarlýk okuyan Peter
Neve, 1954 yýlýnda ilk
kez öðrenci olarak Boðazköy kazýlarýna katýldý.
‘Boðazköy-Hattuþa’da Yaðmur Kültü ile
Ýliþkili Yapýlar’ konulu
teziyle doktor ünvanýný
aldý. 1970’ten itibaren
Berlin Alman Arkeoloji
Enstitüsü çalýþaný ve
1974-1993 yýllarý ara-
sýnda Alman Arkeoloji Enstitüsü Ankara Þubesi yöneticisi olarak görev yaptý.
1963’ten itibaren Hattuþa kazýlarýnda arazi sorumlusu, 1978-1993 yýllarý
arasýnda kazý baþkanlýðý görevini yürüttü. Emekli olduktan sonra ülkesine döndü.
Hattuþa (Boðazköy) eski kazý baþkanlarýndan Dr. Peter Neve hayatýný kaybetti.
Dr. Peter Neve baþkanlýðýnda Boðazköy’de yürütülen kazýlarda önemli arkeolojik eserler gün ýþýðýna çýkarýldý.
Peter Neve, kazý baþkanlýðý döneminde Yerkapý
kazýlarý ve restorasyonu ile
2 No'lu (hiyeroglifli) oda ile
þu anda Hattuþa kazý alanýnda görülen bir çok tapýnaðýn
restorasyonunu gerçekleþtirdi.
Yine bu dönemdeki kazýlarda çivi yazýlý bronz tablet (Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde), Çorum Müzesi’nde sergilenen
IV. Tuthaliya'ya ait kabartma, Hiyeroglif yazýtlý stel,
bronz testere gibi bilim
dünyasýnda hayranlýk uyandýran eserler bulundu.
Ýhsan Kara Akkent’e aday
K
Recep Mebet
unduracý esnafýndan Ýhsan Kara, Akkent Mahallesi Muhtarlýðý’na aday
olduðunu açýkladý.
Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan
Ýhsan Kara, yaklaþan 30 Mart 2014 Yerel
Seçimleri’nde Akkent Mahallesi Muhtarlýðý’na talip olduðunu söyledi.
Akkent’in problemlerinin çözümü
için aday olduðunu belirten Kara, mahalle sakinlerinin teþvik ve teveccühü üzerine muhtar adayý olmaya karar verdiðini
kaydetti.
“Kurulduðu günden beri bu mahallede yaþýyorum ve mahallemizin ihtiyaçlarýný yakinen biliyorum” diyen Kara, muhtar seçilmesi durumunda tüm mesaisini
mahalleye hizmete adayacaðýný vurguladý.
Mahallenin hizmete ihtiyacý olduðunu vurgulayan Kara, þöyle konuþtu:
Akkent Mahallesi Muhtar Adayý Ýhsan Kara
“Akkent’e olan hizmet sevdamý gerçekleþtirmek için muhtar adayý oldum. TOKÝ Konutlarý, Aile Saðlýðý Merkezi, cami
ve okullarýmýz baþta olmak üzere tüm mahallenin ihtiyaçlarý için çözümler üreteceðim. Boðaziçi A.Þ.’nin yönetimi devretmesinden sonra ortaya çýkan 5 bölgenin yöneticileriyle iþbirliði içinde çalýþacaðým. Mahallemizden çarþýya ve Buhara ile Mimar
Sinan Mahalleleri’ne doðrudan ulaþým saðlayacaðýz. Tabiatýn insan ruhunu zenginleþtirdiði düþüncesiyle mahallemizi daha da
yeþillendirmeyi hedefliyorum. Ayrýca mahallemizden Organize Sanayi Bölgesi’ne
yol açýlmasýnýn da faydalý olacaðýna inanýyorum. Dile getirdiðimiz hususlarda dersimize çalýþtýk. Planlý ve programlý bir çalýþma ile mahallemizin köklü problemlerine
çözümler üreteceðiz.”
Akkent Mahallesi’nin geliþimi ve daha iyi bir geleceðe kavuþmasý için çaba sarfedeceðini ifade eden Kara, tüm mahallelilerin desteðini beklediðini sözlerine ekledi.
Fatih ve Erdoðan Kiraz’ýn sahibi olduðu Kirazoðullarý Yapý ve Orman Ürünleri hizmete girdi.
Kirazoðullarý Yapý ve
Orman Ürünleri hizmette
F
Recep Mebet
atih ve Erdoðan
Kiraz’ýn sahibi olduðu Kirazoðullarý
Yapý ve Orman Ürünleri, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi numara 39/A’da
hizmete girdi.
Ticari faaliyetleri hakkýnda bilgiler
veren Fatih Kiraz,
sektörde 40 yýlý aþan
tecrübeye sahip olduklarýný vurguladý.
Laminant parke,
banyo dolabý, çelik
kapý ve ahþap oda kapýlarýnýn satýþ ve
montajýný gerçekleþtirdiklerini belirten
Kiraz, “Çamsan Parkelam ve Dafne gibi
laminant parke çeþitlerinin toptan ve perakende satýþýný yapýyoruz” dedi.
Kapý çeþitlerinde
mebran, lake ve panel
baþta olmak üzere
zengin bir ürün çeþidiyle müþterilerine
hizmet verdiklerini
anlatan Kiraz, “Ürün
ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi
Çiftlik Caddesi’nde
faaliyet gösteren iþyerimize bekliyoruz”
diye konuþtu.
Kirazoðullarý, sektörde 40 yýlý aþan tecrübe ile faaliyet gösteriyor.
Firma laminant parke, banyo dolabý, çelik kapý ve ahþap oda kapýlarý satýþý yapýyor.
Kayýp Aileler Derneði’nden
Rektör Alkan’a ziyaret
K
Recep Mebet
ayýp Aileler Dayanýþma Derneði yönetimi önceki gün Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarete Dernek Baþkaný Mustafa Çe-
tin ile Yönetim Kurulu Üyeleri Aysel Öz,
Gönül Gönendik ve Hacer Çörüklü katýldý.
Dernek faaliyetleri hakkýnda Prof. Dr.
Reha Metin Alkan’a bilgiler veren Mustafa
Çetin, yakýnlarý tarafýndan aranan kayýplarýn fotoðraflarýnýn yer aldýðý afiþlerin üni-
versitenin bölümlerine asýlmasý için destek
istedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Rektör Alkan ise kayýp ailelerine ellerinden gelen desteði saðlayacaklarýný söyledi.
Kirazoðullarý Yapý ve Orman Ürünleri, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi numara 39/A’da hizmette.
Çocuðunuzda tembellik
belirtileri varsa dikkat!
U
Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði yönetimi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
zmanlar, çocuk ve gençlerde fibromiyalji sendromu görüldüðünü anlatarak, bu durumun vücutta yaygýn aðrý ve
yorgunlukla karakterize olan ve sýk görülen bir yumuþak doku romatizmasý olduðunu belirtti.
Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Uzmaný Prof. Dr. Erbil
Dursun, "Okul baþarýsý düþük olunca bu çocuk veya gençlere 'tembel' damgasý vuruluyor. Tembel olduðu düþünülenler
kiþilerde fibromiyalji (yumuþak doku romatizmasý) sendromu olabilir" dedi.
Bu hastalýðýn nedeninin kesin olarak bilinemediðini
ifade eden Dursun, fibromiyalji sendromuyla ilgili olarak beyinde ve kanda bazý hormonlarda azalma ve artýþ olduðunu
kaydetti.
Prof. Dr. Dursun, bu konuda genetik geçiþler üzerinde
çalýþmalar yapýldýðýný belirterek, "Sýklýkla eriþkin yaþlarda
(35-60 yaþ) görülmekte olup kadýnlarda, erkeklere oranla 9
kat daha sýktýr. Daha çok orta yaþtan itibaren kadýnlarda gö-
rülen bir hastalýk olarak geçse de gençlerde de bu hastalýðýnn
sýklýkla görülebileceði yapýlan çalýþmalarla anlaþýlýyor. Eriþkin ve gençlik fibromiyaljisinde karakteristik bulgular arasýnda, yaygýn kas-iskelet sistemi aðrýlarý, yorgunluk, uyku bozukluklarý ve duygudurum bozukluklarý bulunuyor" diye konuþtu.
Fibromiyalji sendromunun gençlik veya ergenlikte
okul baþarýsý, fiziksel ve sosyal hayatta birçok yetersizliðe
neden olduðuna dikkati çeken Dursun, "Okul baþarýsý düþük
olunca bu çocuk veya gençlere 'tembel' damgasý vuruluyor.
Tembel olduðu düþünülenler kiþilerde fibromiyalji sendromu
olabilir. Bu yüzden gençlerde fibromiyalji sendromuna dikkat etmek, varsa tanýyý koyabilmek ve gerektiði þekillerde tedavi etmek gerekiyor. Tedavide ilaç tedavileri ve özelikle aerobik egzersizler çok önemli rol oynuyor. Bunun dýþýnda biliþsel davranýþ terapileriyle ilgili de olumlu sonuçlar bildiriliyor" ifadesini kullandý.(AA)
12 PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Osmancýk’ýn doðalgaz
ihalesi tamamlandý
T
ürkiye genelinde
nüfusu 10 bini
aþan ilçelere doðalgaz
iletimi ile ilgili yasadan faydalanmak üzere harekete geçen Osmancýk için doðalgaz
ihalesi yapýldý.
Konuyla ilgili bir
açýklama yapan Os-
mancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý,
“Bakanlar
Kurulu’nun nüfusu 10 binin üstündeki ilçelere
doðalgaz yatýrýmý yapýlabilmesi için koyduðu kriterleri yerine
getirmek için Osmancýk olarak, Belediye
olarak taþýn altýna elimizi koyduk ve baþardýk. Bu kriterleri yerine getiren nadir ilçelerden biri olarak OsDoðalgaz
mancýk
Projesi yatýrým programýna alýndý ve 17
Ocak 2014 tarihinde
doðalgaz boru hattý
arazi, etüt, harita ve
kamulaþtýrma mühendislik iþi ihalesi yapýldý. BOTAÞ yetkililerinden aldýðýmýz bilgiye göre teklifler deðerlendirme aþamasýndadýr.
Baþta Osmancýklý hemþehrilerimiz ol-
mak üzere, bu konuda
üzerine düþeni yapan
herkese ilçemiz adýna
bir kez daha þükranlarýmýzý sunuyoruz.”
dedi.
Osmancýk Belediye Basýn
ÇEKVA ve ÇESÝAD temsilcileri, Sevgi Evleri’nde kalan öðrencileri ziyaret etti.
ÇEKVA-ÇESÝAD
iþbirliði eðlendirdi
Türkiye genelinde nüfusu 10 bini aþan ilçelere doðalgaz iletimi ile ilgili yasadan
faydalanmak üzere harekete geçen Osmancýk için doðalgaz ihalesi yapýldý
Öfke öfkeyi getirmesin
Ç
ocuðunuza öfkeyle
karþýlýk vermeyin
Uzmanlar, çocuklarý öfkelendiði zaman,
anne ve babanýn ayný öfkeyle karþýlýk vermesinin doðru olmadýðýný
söylüyor.Memorial Ataþehir Hastanesi Çocuk
ve Ergen Psikolojisi Bölümü'nden Uz. Psk. Özge Merve Türk de bu
konuda “Sakin kalýp ve
kriz aný geçince çocukla
konuþarak duygularýn
dýþa vurulmasýný saðlamak, her iki tarafý da rahatlatacaktýr.” dedi.
Uz. Psk. Özge
Merve Türk, çocuklarda
öfke kontrolü hakkýnda
bilgi
verdi. Türk,
“Üzüntü, korku, þaþýrma, sevinme gibi temel
bir duygu olan öfke,
spontan ve doðal olarak
yüzde kýzarma, kalbin
çarpmasý ve küçük çocuklarda aðlama krizlerine varan tepkiler olarak ortaya çýkabilmektedir. Bir yaþýndan itibaren çocuklar büyüdükçe
öfkelenme ve bunu gösterme davranýþýna baþlamaktadýr. Öfkeli davranýþlar genellikle yapmak istediðini yapamama, istemediði bir þeyi
yapma, çok yorulma,
acýkma, kendini ifade
edememe ve ebeveynlerin dikkatini çekmek
amacýyla kullanýlan bir
yöntemdir.” ifadelerini
kullandý.
Krizin baþladýðý
nokta ile ilgili 2 yaþýn
Çocuðunuza öfkeyle karþýlýk vermeyin
çok önem olduðunu betýkça çocukta tutturmanumu vurgulanarak sýlirten Türk, “Çocuklarlar, negatif tavýrlar öfke
nýrlarýn çizilmesi gerekda davranýþlar bu dökrizlerine dönüþebilmektedir. Çocuðu odaya
nemde ben merkezli ve
mektedir.” þeklinde kokapatarak cezalandýrdürtüsel olmaktadýr. Çonuþtu.
mak gibi öfkeyi artýrýcý
cuklar davranýþlarýný enÖfkenin önüne ge- ve anlamsýz davranýþlargellemek istemezler ve
dan uzak durmak gereçin
bunun karþýsýnda da onu
kir. Çünkü çocuða öfkeÇocuðun öfkeli tuyönlendirmeye çalýþan
li þekilde davranmak
tumlarýna karþýlýk tepki
ebeveynler ile zýtlaþonun da ayný þekilde
vermenin onun gerginlimaktadýrlar. Ýþte tam da
davranmasýna model
ðini daha da artýrdýðýný
bu noktada kriz baþlaoluþturmaktadýr.” diye
söyleyen Türk, “Sakin
maktadýr. Bu noktada
konuþtu.
kalmalý ve kriz aný geçocuk baðýrabilir, ýsýraDoðru cümleler
çince çocukla konuþabilir, vurabilir ve kendirak, durumu deðerlendiÇocuða þiddet ile
ni yere atabilmektedir. 2
rerek, duygularýn dýþa
ilgili de konuþan Türk,
yaþ dönemi çoðunlukla
vurulmasýný saðlamak
“Çocuða vurmanýn bir
‘korkunç iki yaþ (terribher iki tarafý da rahatlasýnýrsýzlýk göstergesi olle two)' olarak adlandýtacaktýr. Çocuðun herduðu düþünüldüðünde
rýlmaktadýr. Çocuk bu
hangi bir vurma davraanne-baba-çocuk çerçeyaþta yürümeye ve konýþýnda çocuðu sadece
vesinde ebeveynin konuþmaya baþlar, çevre
tutmak ve onunla göz
numu vurgulanarak sýüzerinde hakimiyeti arkontaðý kurarak bunu
nýrlarýn çizilmesi gerektar. Kendini dünyanýn
bir daha yapmamasý
mektedir. Çocuðu odaya
merkezindeymiþ gibi
söylemek doðru olacakkapatarak cezalandýrhisseden çocuk, yapmak
týr. Çocuða vurmanýn ise
mak gibi öfkeyi artýrýcý
istediðinin engellenmebir sýnýrsýzlýk göstergesi
ve anlamsýz davranýþlarsinden hoþlanmaz ve
olduðu düþünüldüðünde
dan uzak durmak gere‘hayýr'lar baþlamaktadýr.
anne-baba-çocuk çerçekir. Çünkü çocuða öfkeKarþýlýklý gerginlik artvesinde ebeveynin koli þekilde davranmak
onun da ayný þekilde
davranmasýna model
oluþturmaktadýr. Ýstediðini yaptýrmak için öfkelenen çocuðun bu
davranýþlarýna son vermek isteyen ebeveynler
çocuklarýn isteðini anýnda yerine getirme davranýþýný seçebiliyorlar.
Hýzlý bir çözümmüþ gibi
görünse de aslýnda bu
durum çocuðun öfkelenmek ve istediðinin
olmasý arasýnda iliþki
kurmasýný ve bu davranýþýný pekiþtirmesini
saðlamaktadýr. Yapýlmasý gereken davranýþlarda
net olmaktýr. Örneðin
yatma saati gelmiþ ise
‘Yataða gitmek ister misin?' gibi açýk uçlu bir
soru yerine ‘Yataða gitme saati' demek krizleri
önlemekte daha faydalý
olacaktýr.” dedi.
Sorun çözülmezse
ilerleyen yaþlarda sorunlar çýkacaðýnýn altýný
çizen Türk, þunlarý söyledi; “Sorun çözülmez
ise ilerleyen yaþlarda
dikkat eksikliði, hiperaktivite, kaygý, depresyon gibi psikiyatrik tablolarýn da eþlik ettiði öfke kontrol sorunlarý yaþanabilmektedir. Bu tür
durumlarda ailelerin danýþmanlýk hizmeti almasý yararý olacaktýr. Oyun
terapisi teknikleri ile uygulanan psikoterapi süreci bu konuda faydalý
yöntemler arasýnda yer
almaktadýr.”(CÝHAN)
Bankalar iki kez soyacak
T
üketiciler Derneði
(TÜDER) Genel
Baþkaný Aydýn Aðaoðlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasýnýn (TCMB) faiz
artýrým kararýna iliþkin, "Faizlerin yükseltilmesi, bankalarýn
hem ticari hem de tüketici kredilerinde
bundan böyle daha
yüksek oranlý uygulamalar yapmasýna neden olacak" dedi.
Aðaoðlu, yaptýðý
açýklamada,
TCMB'nin dün gece
açýkladýðý faizlerin
yükseltilmesi kararýnýn tüketiciler açýsýndan birtakým olumsuzluklara yol açacaðýný belirtti.
Tüketici kredisi
kullanacak vatandaþlarýn daha yüksek maliyetle borçlanabileceðini, deðiþken faizli
tüketici kredisi kullanan tüketicilere uygulanan faiz oranlarýnýn
da yükseltilebileceðini belirten Aðaoðlu,
sabit oranlý tüketici
kredisi kullanmýþ kiþilere faiz artýþýnýn yansýtýlamayacaðýný vurguladý.
Aðaoðlu, piyasaya sürülen tüm ürün
ve hizmetlerde faiz
artýþýndan kaynaklanan fiyat yükselmesinin gerçekleþebileceðini dile getirerek,
þöyle konuþtu:
"Faizlerin yük-
Tüketiciler Derneði (TÜDER) faizin artmasýnýn
tüketiciyi olumsuz etkileyeceðini belirtti.
seltilmesi, bankalarýn
hem ticari hem de tüketici kredilerinde
bundan böyle daha
yüksek oranlý uygulamalar yapmasýna neden olacak. Dolayýsýyla piyasaya ürün ve
hizmet sunan iþletme-
lerin finansman maliyetinin yükselmesinden ötürü bu ürün ve
hizmetlerin fiyatlarýna
yansýtýlacaktýr. Kýsacasý enflasyona olumsuz yönde etki edecektir."
Aðaoðlu, tüketicilerin zorunlu ve temel ihtiyaçlar dýþýnda
harcama ve borçlanmalardan kaçýnmalarý
ve tasarruf tedbirlerini
arttýrmalarý gerektiðini söyledi.(AA)
Ç
Enise Aðbal
orum Eðitim ve
Kültür
Vakfý
(ÇEKVA) ve Çorumlu Eðitimci Sanayici
ve Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD) iþbirliði ile yapýlan etkinlikler devam ediyor.
ÇEKVA ve ÇESÝAD temsilcileri,
Sevgi Evleri’nde kalan 7-12 yaþ grubu
çocuklara
Yunus
Market
Dream
Park'ta eðlenceli bir
gün yaþattýlar.
ÇEKVA Ýl Temsilcisi Ahmet Güngör,
ÇEKVA
Öðrenci
Temsilcisi Mustafa
Sefa Burhan ve ÇESÝAD Öðrenci Temsilcisi Hilal Cemre
Yazdýç, Sevgi Evle-
Öðrenciler gün boyu eðlendiler.
ri’nden aldýklarý çocuklarý Yunus Market
Dream Park Eðlence
Merkezi’ne getirdiler.
Beraberlerinde Sevgi
Evleri yardýmcý anneleri sorumluluðunda
eðlence merkezindeki
oyuncaklarla oynayarak gönüllerince eðlenen çocuklar, kafeterya bölümünde de pasta keserek bu özel günü kutladýlar.
3 saat süren etkinlikte diledikleri gibi eðlenen ve eðlenceli saatler geçiren
çocuklar, Çorum Asya Tur firmasýyla güvenli bir þekilde Sevgi Evleri’ne döndüler.
7-12 yaþ grubu çocuklar Yunus Market Dream Park'ta eðlenceli bir gün yaþadý.
Bilim adamlarýndan veba uyarýsý
B
ir grup bilim adamýnýn veba salgýný
ve ölümleri üzerine
yaptýðý araþtýrmaya göre veba salgýnlarýnýn
tamamen kontrol altýna alýnmadýðý ve ''kara
ölüm''ün bundan sonra
da can almaya devam
edeceði belirtildi.
The Lancet Ýnfectious Diseases isimli
bilimsel derginin internetinde yayýmlanan
araþtýrmaya katýlan
Kanadalý bilimadamlarýndan McMaster Üniversitesi DNA Merkezi Direktörü Prof.
Henrick Poinar, 6'ncý
yüzyýlda dünya nüfusunun yarýsýnýn, 14'üncü yüzyýlda da yaklaþýk 100 milyon insanýn
ölümüne yol açan vebanýn, insanlýðýn geleceði için tehlike olmaya devam ettiðini kaydetti. Araþtýrmalarýna,
1500 yýl önce bir veba
salgýnýnda hayatýný
kaybetmiþ iki cesetten
aldýklarý diþle baþladýklarýný bildiren Prof.
Poinar, bu diþten ayrýþtýrdýklarý DNA parçalarý ile eski patojen genomlarý elde ettiklerini
söyledi.
Vebaya
neden
olan Yersinia pestis
isimli bakterinin geno-
muna, taradýklarý çaðdaþ hastalýk soylarýnýn
veritabanýnda yüzlercesine rastladýklarýný
anlatan Porf. Hendrick
Poinar, "halen Afrika
ve Asya'nýn bazý bölgelerinde can almaya
devam eden veba, insanlýk için tehlike olmaya devam ediyor.
Þanslý olmamýz, eli-
mizde güçlü antibiyotiklerin olmasý. Ancak,
vebanýn neden olduðu
trajediyi bir bütün olarak alýrsak, bugüne kadar yaþananlar ilk yarýsý, bundan sonraki
ölümlerinse diðer yarýsý olduðunu da söylemeliyiz" ifadelerini
kullandý.(AA)
''kara ölüm''ün bundan sonra da can almaya devam edeceði belirtildi.
www.corumhakimiyet.net
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:29 Rebi’ul-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:17 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým:84
30
2014
OCAK
Allahým! Kötü huylardan, kötü
iþlerden, kötü arzulardan ve
kötü hastalýklardan Sana
sýðýnýrým! Hadîs-i þerîf
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
05.18
06.47
12.00
14.35
17.01
18.23
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
13
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
CEZAEVÝ
254-9780
GÜNEÞ
777-0222
VEFAT EDENLER
1-Sanayi Esnafýndan Ýlhan KOL' un aðabeyi, Bülent,
Ümit ve Ece Banyo çalýþaný Levent KOL' un babasý,
Eski Tavukçu esnafýndan; Orhan KOL.
2-Kuþsaray Köyü' nden, Veli DAÞDEMÝR' in oðlu,
Alaattin ve Hüseyin DAÞDEMÝR' in kardeþi, Ergül,
Zehra ve Fadime DAÞDEMÝR' in babasý, Almanya' da
ikamet eden; Ali Ekber DAÞDEMÝR.
3-Yozgat Sorgun Bahadýn Kasabasý' nden gelme, Tarým Ýl Müdürlüðü' nden emekli Haydar TANRIVERDÝ'
nin kýzý; Görkem TANRIVERDÝ.
4-Milli Eðtim çalýþaný Mustafa TAHTACI ve Adliye
çalýþaný Muhsin TAHTACI' nýn babasý, Lastikçi Esnafýndan Necmettin ALTISAP' ýn kayýnpederi; Dursun
TAHTACI.
5-SGK' dan emekli Ziya, Süha ve Suat KALELÝOÐLU' nun babasý; Tuðrul KALELÝOÐLU.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Hapishanedeki Nurcular 4
Suriye'de ki zulme kim dur diyecek
Bizler rahat bir ortamda hayatýmýzý sürdürürken, yanevre 2 konferansýnda, kimyasal silah kullanan, her türlü
ný baþýmýzda ki Suriye halký üzerinde ki baský, zulüm, aç- Vahyin Iþýðýnda insanlýk suçunu iþleyen, binlerce iþkenceyle öldürülen inlýk, sefalet ve katliamlar devam edip, kan donduran vahsanýn belgesel niteliðindeki fotoðrafý yansýmýþ iken zalimþet görüntüleri gelmeye devam ediyor.
ler "savaþ suçlusu" ilan edilir diye bekledik ama nafile. Ýþkence altýnda katledilen 11bin insanýn, 55 bin iþkence foGeçtiðimiz hafta Ýsviçre'nin Montrö kentinde düzentoðraflarýnýn da çok fazla etkili olduðunu göremedik. Bu
lenen Cenevre 2 konferansý devam ederken bile gözü
görüntülere raðmen BM'den bir karar çýkmadý.
dönmüþ zalim Esad yönetimi halkýnýn üzerine bombalar
yaðdýrmaya devam etti. Arap baharý ile ümitlenerek SuriSuriye'de ki katliamlarý engellemek için çaba gösterye'de ki yýllardýr ezilen halk da, hak ve özgürlüklerini elmeyenlerin, sicilleri çokta temiz deðil. Herhalde bundan
de etmek için sokaða çýkarak, demokratik insanî haklarýdolayý duyarsýz davranýyorlar. Çünkü geçmiþte ayný katliný kullanmak istediler. Zalim Esad'a baðlý Baas yönetimi
amlarý kendilerinin de yaptýklarýndan dolayý bizlerin duyise onlarýn üzerine aðýr silahlarla saldýrarak korkutma ve
duðu rahatsýzlýðý ve üzüntüyü duymuyorlar. ABD'nin Irak
sindirme hareketine baþlayýnca, yangýn büyüyerek iç save Afganistan'da ki, Ýngiltere'nin Hindistan ve BanglaVeysel Uysal
vaþa dönüþtü ve yaklaþýk 3 yýldýr da devam ediyor. Bir tadeþ'te ki, Rusya'nýn Çeçenistan'daki, Çin'in doðu Tü[email protected]
rafta savunmasýz çocuk, kadýn, ihtiyar masum halk, diðer
tan'daki, Fransa'nýn Cezair'de ki katliamlarýný unutmak
hotmail.com
tarafta ise her türlü imkâna sahip devletin gücünü halkýna
mümkünmü? Ýþte biz bu zalimlerden medet umarak insankarþý acýmasýzca kullanan zalim bir yönetim.
lýk adýna zulme dur demelerini bekliyoruz. Baba Esad'ýn
Rusya'da, oðul Esad'ýn Ýngiltere'de onlarýn kültürel deðerleri ile yeBM Suriye'de ki akan kaný durdurmak için birkaç defa karar
tiþtiðini göz önünde bulundurmadan.
aldý ve her defasýnda Rusya ve Çin menfaat ve çýkar hesaplarý uðruna her defasýnda, BM'in yaptýrým kararlarýný veto ederek ülkenin
Oturup hep onlarýn gözlerinin içine mi bakacaðýz? Hep onlarkan gölü haline gelmesinin zeminini hazýrladýlar. Hiç þüphesiz bu
dan mý medet umacaðýz? Müslüman'ým diyen herkes hakkýn, haksüreçte akan kanda büyük sorumluluðu olan ülkelerden birisi de
lýnýn ve mazlumlarýn korunmasý, adaletin tecelli etmesi için, merhaolaylara ahlakî ve Ýslam-i açýdan deðilde, mezhepsel pencereden
met ve sorumluluk duygularýný düþünce yapýsýnýn merkezine koybakarak, Esad yönetimine her türlü desteði veren Ýran olmuþtur.
mak zorundadýr. Þöyle bir baktýðýmýz zaman Türkiye'den baþka
Baþta ABD ve batýlý güçler halkýn iradesinin hâkim olmasýný saðlazulme sesini yükselten bir baþka devlette yok. Son yayýnlanan foyacak güçleri olduðu halde onlarda gerek Ýsrail'i küstürmemek ve
toðraflarda gösterdi ki devletimiz ve milletimiz mazlumlarýn yanýngerekse bir takým menfaat ve çýkar hesaplarý uðruna bu akan kana
da, doðru bir yerde, evrensel ahlak ilkelerinden taviz vermeden,
ve zulme engel olmadýlar.
onurlu bir duruþ sergilediðini göstermiþtir. ABD ve Avrupa,
Esad'dan sonrasýný düþünerek, ya Ýhvaný Müslimin gelirse endiþesiBizim kýrmýzýçizgilerimiz var demiþlerdi. O kýrmýzýçizgilerni taþýyarak yapýlan katliamlarý ve zulmü görmezcelikten geliyorlar.
den biriside kimyasal silah kullanýmý idi. Önce ki yýl zalim Esad yönetimi dünyanýn gözü önünde kimyasal silah kullanarak çoðu da
Baþta ÝHH olmak üzere sivil toplum kuruluþlarýmýz, yapýlan
çocuk olmak üzere 2bin e yakýn masum insaný katletti. ABD ve bayardýmlarý her türlü risk ve tehlikeyi göze alarak mazlum Suriye
týlý güçler günlerce müdahale edelim mi, etmeyelim mi, edersek nahalkýna ulaþtýrmaya çalýþýyorlar. Kimileri de Suriye halkýna giden
sýl edelim, kongreye götürüyoruz gibi sözlerle günlerce oyaladýktan
yardým týrlarýnýn önüne geçerek, çeþitli bahanelerle engellemeye
sonra, Esad ve yönetimine âdeta siz katletmeye bizde seyretmeye
çalýþýyor. Eðer devlet ve sivil toplum kuruluþlarýmýz olarak yardýmdevam ediyorduk. Kimyasal silah kullanarak kýrmýzýçizgilerimizi
lar gitmese idi mülteci akýmý çok daha fazla olmazmýydý? Þuanda
çiðneyip de dünya kamuoyunda bizleri zor durumda býrakmakta
sadece ülkemizde ki mülteci sayýsý 1 milyona ulaþmýþ durumda.
neyin nesi diye tepki gösterdiler. O da tamam elimde ki kimyasal
Bunlar bilindiði halde yardýmlar engellenmeye çalýþýlýyor. Hedef
silahlarý vereyim dedi ve problem bitti. Hani kimyasal silah kullanbelli, dünya kamuoyunda ülkemiz için, teröristlere yardým ediyor
mak insanlýk suçu idi. Elinde ki kimyasal silahlarý verince suçlulukimajýný vermek, sýkýntýya sokmak ve altýný oymaktýr. Þuanda Suritan kurtuldu mu bunlar? O ölen insanlarýn haklarý ne olacak? Bu yaye'de bir lokma ekmeðe muhtaç binlerce insanýn olduðunu bilmepýlanlarýn binde biri Yahudi veya Hýristiyan bir halka yapýlsa idi yiyen yok. Ne yaparsýnýz, insanî duygularýný yitirip, vicdanlarýnýn
ne mi ayný þeyi yapardýnýz? Esad ve yönetiminin elinde ki kimyamerhamet kapýsýný kapatarak, hýrs ve öfkelerini akýllarýnýn önüne
sallarý yok etme hesaplarý da ileride yönetim, istemedikleri birinin
geçirenlere söz kâr eder mi?
eline geçerse, Ýsrail için tehlike arz edebilir düþüncesi ve Ýsrail'in
Suriye halký üzerinde saltanat kuran ve hala zulümle varlýðýný
güvenliði için. Suriye'de 150 bin insan iþkencelerle ölmüþ, 11 bin
sürdüren küçük bir azýnlýðýn oluþturduðu Nusayri Baas yönetimi
insanýn 55bin kare iþkence fotoðraflarý dünya kamuoyuna yansýmýþ
kan akýtmaya devam ediyor. Ayný þekilde Müslüman'larýn yer altý
5 milyondan fazla insan mülteci durumuna düþmüþ, ülke harab olkaynaklarýndan beslenen batý ve ABD ise baþlarýna diktikleri diktamuþ. Onlar için hiçbir öneminin olmadýðýna son Cenevre 2 konfetörler sayesinde, birtakým entrikalarla Müslüman halklarý sömürransý sonrasý bir kez daha þahit olduk.
meye ve ezmeye devam ediyorlar. Müslümanlara, iman sahiplerinCenevre 2 konferansýndan 1 gün önce dünya basýnýna yansýden baþkasýnýn acýyýp merhamet etmeyeceðini bir kez daha gördük.
yan savunmasýz binlerce sivil insanýn bir deri bir kemik, akla hayaMüslüman halklar el ele verip, güç birliði yaparak baþlarýna musalle gelmedik iþkencelerle öldürüldüðünü belgeleyen kan dondurucu
lat edilen zalimlerin oyunlarýný bozmadýkça, Ýslam dünyasýnda ki
görüntülere þahit olduk. Benzer fotoðraflarý yaklaþýk 1 yýl önce de
kan, gözyaþý ve zulüm bitmeyecek, sömürüden de kurtulmalarý
kimyasal silah kullanarak yaptýklarý katliamlarda görmüþtük. Cemümkün olmayacaktýr.
Bediüzzaman bu vefattan sonra iyileþir ve þu
sözler ile " hafýz Ali efendi benim bedelime vefat
etmiþtir, ve þehit olmuþtur"
Daha sonra, risalelerin yeni harfler ile de yazýlmasý emrini nur talebelerinin bulunduðu koðuþa talebesi vasýtasý
ile duyurur, bu duruma talebesi
Hüsrev efendi karþý çýkarak :
"Yok kardeþim, bu risaleler
Latin harfleri ile yazýlamaz" der.
Bu sözden sonra koðuþta derin bir
sessizlik meydana gelir. Bu defa
Kastamonu Taþ Köprü ilçesinden,
Osman Paþa'nýn komutanlarýndan
Sadýk paþanýn torunu olan, Ilgaz
Raþit Yücel
daðlarýnýn efesi Sadýk Bey ayaða
kalkar, celalli ve gür bir ifade ile:
rasityü[email protected]
Tefekkür
Dünyamýz
"Üstaddan daha ileri bir söz corumhakimiyet. net
olamaz ,o ne dedi ise o olacaktýr,daha ilerisi yoktur" diyerek, risalelerin yeni harfler ile de yazýlmasýna baþlanýr. Çünkü eski harfleri
bilmeyen mahkumlarýnda Nurlardan istifadesi için
bu bir ihtiyaç idi. Bu mahkemeden hakim Hasna hanýmýn olumlu oyu ile berat ile neticelenen mahkeme
sonun da Bediüzzaman ve talebeleri berat ederler.
Bu defa Bediüzzaman, Afyon ili Emirdað ilçesine
mecburi ikamete tabi tutulur. Daha sonra Afyon
mahkemesi dava açar ve bir çok talebesi ile hapishane hayatý tekrar baþlar. Burada Türkiye'nin çeþitli vilayetlerinden nur talebeleri buradadýrlar.
Has talebelerinden Merhum Zübeyir Gündüzalp kendisini ihbar ettirerek ,oda hapishaneye girmiþtir. Eski ve yeni-genç ve ihtiyalar heyeti tam bir
kahramanlýk göstererek harika müdafaalar yapmýþlardýr. Bu haller Bediüzzaman hazretlerinin vefatýndan sonra da devam etmiþ ,iki bine yakýn dava ile tarihe geçmiþtir. Ýþkenceler,baskýlar.falakalar onlarý
yollarýnda ayýrmamýþtýr. Girdikleri hapishane koðuþlarýný bir üniversite kampüsü haline getirmiþlerdir.
Ve risaleler galip gelmiþtir.
"Ýnþallah bahtiyar müdürler ve memurlar o nurlarý ekmek ve ilaç gibi mahpuslara tevzi edecekler
dir"müjdeleri þu anlarda ve ileride devam edecektir.
(Son)
NÖBETÇÝ ECZANELER
DAMLA GÜMÜÞAÐA
ÖZEL ELÝTPARK
HASTANESÝ KARÞISI
213 77 07
METEOROLOJÝ
Ben Kimim?
hoþlanmýyorum, ben þunu yapmak istemiyorum. Ne
Bu soruyu kendinize sordunuz mu hiç? Kendikaybedersiniz, bir gün de sevdiklerinizin sevdiði
nize yolculuk yaptýnýz mý, her þeyi arkanýzda býrakaþeyleri yapsanýz.
rak, bir siz kalmýyor musunuz size, herkes ayrýlýrken
hayatýnýzdan bir bir..Kendinizi tanýmadan baþkalarýBir þeyi almak istiyorsak önce vermesini bilmený nasýl tanýyacaksýnýz? Ýnsan önce kendine deðer
liyiz. Ýlk fedakarlýðý yapan kendinden önce baþkalavermeli.Çoðu sorun bu deðerin eksikliðinden kayrýný düþünen insan, ben kimim sorusuna kendi cevap
naklanmýyor mu? Hep ötekileþtirdiklerimiz yüzünvermiþ olur. Bazen de kendimize her þeyi layýk görür
den mi mutsuz oluyoruz diye hiç aklýnýza geldi
ama baþkalarýna bunu çok görürüz. Böyle insanlar da
mi?Bir insana kendini deðerli hissettirdiniz mi yoksadece kendini düþünen, bencil, biz olmaktan uzak,
sa en derin karanlýklarda mý býrakdýnýz. Siz gülerben bile olamamýþ, sadece gölgede kalmýþ bireyler
ken, diðer insanlar aðlýyorsa ve siz buna üzülmüyorolarak yaþar. En çok sahip olduklarý þey egolarýdýr.
sanýz bir þeyler eksik deðil mi? Ýnsana insanca olma
Gözleri sadece kendilerini görür, kulaklarý sadece
Gül Artar
niteliðini kazandýran tüm ahlaki deðerleri unuttunuz
kendilerini duyar, diðer insanlara kapalýdýrlar.
mu?
Þu alem de yer altýnda ve üstünde ki tüm varlýklarýn alBaþkalarýndan yapmasýný beklediklerimizi kendimiz
gýlarý açýkken onlarýn algýlarý kapalýdýr. Perdelidirler her yönbaþkalarýna yapabiliyor muyuz? Küçücük þeylere takýlýp büden. Ne zaman ki nefislerine dur demeyi öðrenirler iþte o zayük girdaplarda boðulmuyor muyuz? Pek çok þeyi aklýmýza
man anlamaya, sevmeye baþlarlar. Böyle olduðunda 'Ben kigetiriyoruz da iþ uygulamaya geldiðinde ortadan kayýp oluvemim' sorusunun cevabýný baþkalarýndan alýrlar. Aldýklarý ceriyoruz. Biz en büyük kötülüðü aslýnda önce kendimize yapývap umduklarý gibidir. Beni 'sen' de seni de 'ben' de bilmeceyoruz. Ýnsanlarý mutlu etmenin hazzýný yaþayanlar kendileri
sinin cevabýný bulmuþ olurlar. Ýnsanlar birbirlerinden kopade zaten mutludurlar. Çünkü insan en çok neye sahipse karþýmazlar. Her insan bir diðerini tamamlar. Peygamber Efendisýndakine de onu sunar. Biz eðer kendimize deðer vermezsek
miz(s.a.v)'in Hadis-i Þerif de belirttiði gibi' Kendini bilen,
baþkalarýna da veremeyiz. Ruhumuzu güzel þeylere aç býraRabbini bilir.' Ne güzel bir nimettir;insanýn kendini bilmesi,
kýrsak beden de sevgiden yoksun kalýr. Ýçinde sevgi olmayan
tanýmasý, özüne dönmesi ve Yaratýlýþ gayesini özümsemesi...
sevdiði insanlara ne verebilir? Hani derler ya, ben bundan
3.0870
3.1007
2.2600
2.2700
Gram
ALIÞ
91,80
92.17
Yýl:23 Sayý: 6807
30 OCAK 2014
PERÞEMBE
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Kadir Yüktaþýr
SATIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
[email protected] com
ÖZHABOÐLU
SANCAKTAR CAMÝSÝ
KARÞISI - ZAFER ÇARÞISI
AÞAÐISI 224 58 31
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Atýf Hoca ile ilgili
sorular cevap bulacak
Ý
Enise Aðbal
skilipli Atýf Hoca'nýn gündemleþtirilmesi
neden
önemli?
Mehmet
Akif Ersoy, Hafýz
Eþref Edip, Þeyh Said ve Ýskilipli Atýf
Hoca gibi alimler neden hedef oldular?
Batýlýlaþtýrma politi-
kalarýna karþý kaygýlarý nelerdi?
Özgür Der Çorum Þubesi, bu ve
benzeri sorularý cevaplamak ve Türkiye'nin yakýn tarihinde yaþadýðý acýlarla
yüzleþilmesinin toplumsal barýþ ve adalete saðlayacaðý kat-
Ýskilipli Atýf Hoca
kýlarý ele almak amacýyla, þehit ediliþinin
88. yýl dönümünde
‘Þehid Ýskilipli Atýf
Hoca'nýn Mirasý ve
Yakýn Türkiye Tarihi’ konulu konferans
düzenleyecek.
Dernek salonunda
gerçekleþecek
programda müzake-
reci Kerim Mandýralýoðlu, konuþmacýlar
ise Bülent Gökgöz
ve Yakut Bozdoðan
olacak.
Konferans,
1
Þubat Cumartesi günü saat 20.00’de Özgür-Der seminer salonunda gerçekleþecek.
Kur’an Kursu öðreticilerine
iþaret dili eðitimi
D
iyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca iþitme
engelli vatandaþlar için
Kuran kursu öðreticilerine iþaret dili eðitimi
veriliyor.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Eðitim Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Yaygýn Din Eðitimi Daire Baþkanlýðýnca iþitme
engelli vatandaþlar için
Kuran kursu öðreticile-
rine iþaret dili eðitimi
veriyor.
Rize Yusuf Karali
Diyanet Eðitim Merkezi'nde baþlayan ve 81 ilden 147 Kuran kursu
öðreticisinin katýldýðý
eðitimlerde, Yaygýn Din
Eðitimi Daire Baþkaný
Belgin Konarýlý Aydýn,
ilk derse girdi. Aydýn,
yapýlan çalýþmalarý inceleyerek öðreticilerden
Allah’ýn sonsuz rahmet okyanusundan
Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 3
DÝNLEMENÝN ÖNEMÝ
rek dinlemektir. Yoksa bir kulaðýndan girip öbür kulaðýndan çýkýp gittiyse o dinlemek deðildir. Özellikle
Hz. Mevlana'nýn Mesnevi'sinin ilk beyiti, ney'in
Arapça olan Kur'an ayetlerini okuduktan sonra ifade
acýklý sesini dinle, onun acýklý hikayesini anla, diye
ettiði manayý enginliðini düþünerek Türkçe mealini
baþlýyor. Ney'in, kamýþlýktan sökülüp, kurutulup,
de vermek zorunludur. Bu ise ilimle olur. En azýndan
baðrýna delikler açýlýp ne halden ne hale geldiðini
mealini okumakla temin edilir. Yoksa kimse birþey
ney olup dertlerini kendi dilince insanlara nasýl anlatanlayamaz. O bakýmdan okumaktan maksat anlatýðýný dinle, demektedir ve böylece insanýn da neremak, anlamaktan maksat onunla amel etmek hareket
den nasýl geldiðini, niçin yaratýldýðýný, nereye, niçin
etmektir.
Ýþte hangi söz, hatta saz bile dinlemeden
ve nasýl gideceðini, geleceðinin nasýl olmasý gerektianlaþýlmaz. Ýlla ki duyduðunu, iþittiðini iyi duyacak
ðini düþünerek hayatýna nizam ve intizam vermesive
iþitecektir.
nin gereðini ifade ediyor.
Dinlemek, iþitmek için bir yerden bir ses söz
Ýlim öðrenme yollarý çeþitlidir. Okuyarak, dinleyerek, görerek, iþiterek öðrenilir ve istisnai olarak il- Fikrettin ÇIPLAK gelmesi gerekir. Ýþte Kur'an zariyat suresi 55. ayetinde faydalý bilgileri iþitmeli diyor "(Ey Resulüm) sen
Emekli Din
mi mevhibe hak vergisi ve özellikle de vahiy ve ilKur'an'ý onlara oku-anlat-zikret. Çünkü þüphesiz
Görevlisi
ham yoluyla, vasýtalý, cebraille, vasýtasýz direkt kalbe
öðüt müminlere fayda saðlar" buyurmuþtur. Dinleme
ilham yoluyla ulu Allah'ýn bildirdiði bilgilerle insanile ilgili bir husus daha var ki, o da þudur:
lar ilim ve bilgi sahibi olurlar.
Öðrenmek için dinlemeye arzu olmalýdýr. Ýhtiyaç duyulMevlana hazretleri hemen Mesnevi'nin baþýnda öðrenmalýdýr. Tok bir adama açlýktan, ayaklarýný aðustos sýcaðýnda
menin önemini anlatarak, dinlemenin lüzumunu vurguluyor
suya sokmuþ, kana kana su içmiþ bir insana susuzluktan söz
(Biþnev). Dinle emri ile baþlayan 18 beyitte; Dinlemenin naetmek beyhude çene çalmak, boþuna lakýrdý söylemek, taþa
sýl faydalý olacaðýný beyan ediyor. Gerçek þudur ki, söz söylesöz geçirmeye çalýþmak kadar boþtur. Tok acýn halinden bilme sanatý zor bir iþtir. Boðaz kýrk boðumludur. Söz oradan sümez
diye bir söz de vardýr. "Ýltica etmeyesin biderde keþfi hal
zülerek ve denetlenerek aðýza gelir. Mamul madde gibi aðýzetmiyesin biderde" yani senin derdinle dertlenmemiþ, anlayýþdan çýkar. Ýnsanýn kalitesi sözünde gizlidir. Kimisi hikmet
sýn
insanlara
dredini açma çünkü anlamazlar diyor. Hani
söyler, kimisi de þehvet. Ýkisi de sözdür. Birisi azdýrýr, öbürü
eþekten düþen gelsin bana demiþ Nasrettin Hoca, ayný derdi
düþündürür. Onun için söz söyleme bir sanattýr denmiþtir.
çeken
gelsin
demiþ,
"çeken bilir ayrýlýðýn derdini" derler.
"Söz vardýr bitirir iþi, söz vardýr kestirir baþý" çok önemli bir
Onun için her þey bir ihtiyaçtan doðar. Büyüklerimiz "Mariuyarýdýr. Çünkü söz yaydan çýkan ok veya silahtan çýkan kurfet
iltifata
tabidir.
Müþterisiz
mal zayidir" demiþler. Yani, paþun gibidir. Geri dönüþü yoktur. Ya hedefi vurur, veya en az
zara götürülen mal satýlmazsa tekrar tekrar çýkarýlsa yine sabaþa gider. Buna raðmen sükut ve dinlemek söylemeye karþý
týlmazsa
bir
daha
mal
pazara
çýkarýlmaz. Ýlla da müþteri oladaha kolay ve zararsýzdýr. Ama insanýn çok iyi bildiði bir kocak. Ýþte dinleyici olmasa 10 bin kiþilik boþ salonda saatlerce
nuda konuþmayýp susmasý daha zor ve üstün bir sanattýr.
konuþsan
kime
fayda.
"Belki
meleklere"
demiþlerdir. Arif öyOnun için "söz gümüþse, sükut altýndýr" denmiþtir.
le söylemiþ. Tabiatý doðayý çok seviyorum, bakmaya doyamýMedeni dünyanýn konuþma sanatýnda üstat olarak bilinen
yorum. Neden çok seviyorsun demiþler, "Tabiat bana hakký
Çiçero, Roma'da önceleri kekeme iken büyük bir azimle aðhatýrlatýyor. Çünkü onun eseri, levhaya baktým. Ressamý özzýna çakýl taþlarýný alýp onlarý ovalayarak dilindeki rekaketi
lüyorum" diyor.
yok ediyor. Büyük bir hatip oluyor. Ýtalyan Roma millet mecBir husus daha vardýr dinlemede;
lisine hitabet, konuþma üstadý olarak heykeli dikiliyor. Ýþte bu
kiþi bu kadar zorluklarla elde ettiði ve sahasýnda tek olduðu
Dinleyenler söyleneni kendi kabiliyeti ve anlayýþý nispehalde susmanýn konuþmaktan daha zor bir iþ olduðunu söyletinde kavrar. Kimisi kaz der o da koz anlar, birisi melek der
miþtir.
öbürü kelek anlar. Bu, ya kasten, veya sehven, hataen olur.
Örneðin, "Bir düðünde çalýnan davul sesine kimisi zille oyMevlana hazretleri de dinlemenin önemine iþaret eder,
nar, kimisi de sema (mesnevi ayini) yapar. Abid oynar zahit
þöyle diyor: "Dinlemeyen öðrenemez, öðrenmeyen anlayaaðlar. Mevlana hazretleri böyle bir düðünde dönmeye baþlýmaz. Tasavvufun ana temeli-sohbeti sükut ve dikkatle dinleyor. Ama Allah Allah diye dönüyor. Davulun sesini birisi yalmek, üstadýn hareketlerini kalbine nakþetmektir. Dinlemenin
lah yallah, o da Ya Allah demektir ama öbürü Allah Allah anaracý kulaktýr. Sözü söyleyen Fem'i Muhsin: Güzel aðýz olalýyor. Bu söz de Mevlana'nýndýr.
caðý gibi, sözü dinleyen kulak da saðlam dinleyecek. Bilgileri kalbe ve beyne tam olarak iletecektir. Onun içindir ki, Hz.
Cafer-i Sadýk hazretleri ki, 12 Ýmam efendimizdendir.
Allah Musa A.S.'e hitaben Taha Suresi 13. Ayetinde "Feste"Allah kullarýna kelamý-sözü ile tecelli etmiþtir. Lakin insanmýð lýma Yûhâ" Yani "(Ya Musa) þimdi sana vahyedeceðimi
larda kalp gözü olmadýðýndan göremiyorlar." demiþtir. Yani
iyi dinle" diye emirle söylemektedir.
anlamak dinlemenin adaletidir. Ýþte insanlarý söz ve hareketlerinden dolayý taan etmek kýnanak veya hoþgörmek de, iþte bu
Görmek için göz, iþitmek için kulak, hissetmek için kalp,
anlayýþtan ileri geliyor. Konuþaný aþkla dinlersek ona aþýk oluanlamak için beyin ve akýl esastýr. Kur'an dinlemenin önemiruz. "Aþk sevginin aðrýsýdýr" derler. Allah da Kur'an'da bakani, dinlememenin felaketini Hz. Nuh ve kavminden misal vera 165, "müminler Allah'ý sonsuz aþkla severler ve Kur'an'ý
riyor. Malumdur ki, Hz. Nuh A.S. ayetle bildirildiðine göre
öyle dinlerler". Hz. Züleyha da Hz. Yusuf'u görüp dinleyerek
950 kavmine rehberlik ve önderlik, yani peygamberlik yapaþýk oldu. Yusuf Suresi 30. ayette, "Yusuf'un aþký Züleyha'nýn
mýþ ama onlardan çok azý iman etmiþtir ve büyük bir tufanla
kalbini bir zar gibi sardý" buyuruluyor.
boðularak helak olmuþlardýr.
Bütün dinletiler önemlidir. Söz, saz, ses, müzik, vaaz, naÝþte buna iþaret eden ayetler
sihat hepsi iyi dinlemekle elde edilir. "Müzik ruhun gýdasýdýr"
Nuh Suresi, Ayet 7, Sh. 569.
müzikten hoþlanmayan yoktur. Hayvanlar, hatta nebat çiçek,
Hz. Nuh kavmine gece-gündüz ölümüne öðüt veriyor.
aðaçlar bile müzikten gýda alýrlar. Hatta müzikten hoþlanmaOnlarý imana davet ediyordu. Ama onlar, parmaklarýný kulakyana odun demek aðaca hakarettir. Çünkü aðaç bile müzikle
larýna týkayýp elbiselerine bürünüp gerçeði dinlemekten kaçýdaha çabuk geliþmektedir. Ruhi hastalar müzikle iyileþmekteyorlardý. Kibire kapýlmýþlardýr. Ulu Allah yüz yýllar süren çadir. Dinleme ile.
balara kulak asmayan bu milleti "fe e hazehümaüttüfanü veSon söz: Dilin, sözün en iyi müþterisi kulaktýr" Hz.Mevhüm zalimün" "o zalimleri tufanla boðuverdik" buyurmuþtur.
lana.
Yine dinlemenin, anlamanýn deðerine iþaretle Hz. MuhamDinlemenin önemini anlattýktan sonra baþka bir konuya
med S.A.V.'e Ulu Allah Araf Suresi, 204. Ayetinde þöyle bugeçelim…
yurur: "Kur'an okunduðunda onu dinleyin, sükut edin ki, (Allah'ýn rahmetiyle) esirgenmiþ olasýnýz". Burada Kur'an'ýn sa(Sürecek)
dece savtýný-sesi ve lafzýný deðil, en derin manalarýný düþüne-
Çorum Öðretmenevi personeli, Bahçelievler Ýlkokulu Müdür
Yardýmcýlýðý’na atanan Zeki Akgöz’e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu
Zeki Akgöz’e eski mesai
arkadaþlarýndan ziyaret
Enise Aðbal
orum ÖðretmeÇ
nevi personeli,
Bahçelievler Ýlkokulu Müdür Yardýmcýlýðý’na atanan Zeki
Akgöz’e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Çorum merkez
Öðretmenevi
ve
ASO Müdür Yardýmcýlýðý’ndan merkez
Bahçelievler Ýlkokulu Müdür Yardýmcýlýðý’na atanan Zeki
Akgöz’i ziyaret eden
eski mesai arkadaþlarý Musa Uzun, Nuray Alsam, Bilal Bo-
Eski mesai arkadaþlarý Zeki Akgöz’e baþarý dileklerini iletti.
lat, Ertuðrul Kýrdý,
Ýsmail Kaymaz, Turan Kýnay, Mustafa
Coþkun ve Mustafa
Sevinç, Akgöz’e ye-
ni görevinde baþarý
dileklerini ilettiler.
Ziyaretten çok
memnun olduðunu
dile getiren Zeki Akgöz ise, yeni görev
yerinde de ayný sorumluluk ve bilinçle
çalýþacaðýný söyledi.
Kargý’da kaza, 1 yaralý
Ç
orum’un Kargý ilçesine baðlý Hacýhamza beldesinde meydana
gelen trafik kazasýnda 1
kiþi yaralandý.
Edinilen bilgiye
göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesinden Ýstanbul’a giden bir yolcu
otobüsü Hacýhamza beldesinde bir tesiste mola
verdiði sýrada yolculardan Þerif Bozkurt (72)
lavaboya gitmek için D100 karayolunun karþý
tarafýna geçmek istedi.
Bu sýrada yoldan
geçen aracý fark edemeyen yaþlý adama sürücüsü ve plakasý tespit edilemeyen bir araç çarparak kaçtý. Çarpmanýn etkisi yolun kenarýna savrulan yaþlý adam yaralandý.
Olay yerinde ilk
müdahalesi
yapýlan
Bozkurt, daha sonra ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý. Yapýlan tetkiklerde
bacaðýnda kýrýk ve kafa
travmasý olduðu tespit
edilen Bozkurt ileri tetkik ve tedavi için Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Hacýhamza beldesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý.
Terminalde
kavga
Yaralý hastanede tedavi altýna alýndý.
Kayýp genç
aranýyor
Otobüs Terminalinde meydana gelen kavga polislik oldu.
Ayný otobüs firmasýnda çalýþan L.C.H. ile S.D.
isimli gençler tartýþtýlar. Ýtiþ kakýþ sýrasýnda L.C.H.’nun
bacaðý kýrýldý. Kavga sonrasýnda býçaða el konuldu.
Gülabibey Mahallesi Baðcýlar 27. Sokak’ta oturan 19 yaþýndaki genç aranýyor.
E.Ç. isimli gencin babasý H.Ç. oðlunun evden ayrýldýðýný ve bir daha gelmediðini belirterek bulunmasý
için Emniyet’e baþvurdu. Kayýp genç aranýyor.
Küçük Sanayi 9 . Cadde’de araç tamiri yapan kiþinin üstüne araç düþtü.
M.Þ. iþyerinde araç tamiri yaparken, havada alon
araç krikodan kurtulup üzerine düþtü. Yaralanan tamirci hastanede tedavi altýna alýndý.
Kale Mahallesi Hüyük Caddesi’nde aile kavgasý
yaþandý.
A.T. ile kocasý S.T.T. arasýnda ailevi nedenlerden
dolayý kavga yaþandý. Kocasýndan dayak yiyen kadýn
þikâyetçi oldu.
Araç üzerine Kocasýndan
düþtü
þikâyetçi oldu
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Kuran’a saygýsýzlýða kýnama
15
Enise Aðbal
yorsunuz” ayetinde olduðu gibi, bir fasýkýn ya da fasýklarýn bu terbiyesizce, alçakça tutumlarý karþýsýnda yine
iyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, eski bir
Kur-an’ý Kerim’de çok yerinde konu edinmiþ ayetler buABD askerinin Askeri Çay Partisi'nin toplantýsýnda
lunmakta. Bakýn bu fasýklara 15 asýr önce ne söylenmiþ;
kürsüde konuþurken elinde tuttuðu Kur’an-ý Kerim’i
“De ki: Ey Kafirler, tapmam o taptýðýnýza! Siz de benim
yere fýrlatmasýnýn bütün Müslümanlara karþý yapýlmýþ
kulluk ettiðime tapanlardan deðilsiniz. Sizin dininiz size,
bir hakaret olduðunu belirterek, “Bu hakaret bozulmuþ
benim dinim bana.”
Hristiyan düþüncesinin þiddete dönüþmüþ þeklidir.” dedi.
Þiddetin, hakaretin, insanca tutumlarýn dýþýnda geliþen bütün devinimlerin imansýzlýktan kaynaklandýðýný
Kur-an’ý Kerim'deki kardeþlik, Ýslam temalarýndasöyleyen Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz,
ki birlik olma ruhundan çekinenlerin, daðýlmaya baþla“Ýslam inancýmýz hiçbir kitap ehline hakaret etmeye müyan birlikteliklerine karþý Ýslam'ý bir tehdit olarak görsaade etmez, hatta putpereste dahi, zira o da belki döner
düklerini ifade eden Yýldýz, yapýlan terbiyesizliði
senin dinine hakaret eder düþüncesi hakimdir. Bozulmuþ
Kur’an diliyle anlatmayý uygun ve yerinde bulduðunu
Hristiyan zihniyetinin hiçbir zaman dostane tavýr takýnsöyledi.
mayacaðýný Kur’an-ý Kerim’in þu ayetinde görüyoruz;
Yýldýz, “Kuran-ý Kerim Hz. Muhammed'e vahiy
Ali Yýldýz
Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanlarý dost edinmeyin,
yoluyla Arapça indirilen, Allah'tan geldiði, ezberden veonlar birbirlerinin dostlarýdýrlar. Sizden kim onlarý dost
ya yazýlý olarak aynýyla intikal ettiði konusunda þüphe bulunmayan,
edinirse, kuþkusuz o da ondandýr. Þüphesiz Allah zalimler topluluðuMüslümanca yaþamak isteyenler için hayat kýlavuzu olan ilahi bir kinu doðruya iletmez. Kur’an-ý Kerim’in yüce Yaradan’ýn korumasý altaptýr. Kuran-ý Kerim'de, “De ki: Ey Kitap ehli! Sadece Allah'a, bize
týnda olduðuna inanan her insan iyi bilir. Diyanet Sen olarak bu inindirilene ve daha önce indirilmiþ olan (ilahi kitap)lara inanmadýðýsanlýk dýþý hakareti kýnýyor, dünya Müslümanlarýný rencide eden bu
nýzdan ve çoðunuzda fasýklar olmasýndan ötürü bizden hoþlanmý-
D
Devalüasyon tehlikesi!
Enise Aðbal
yan bir yola kamu çalýþanlarýný ve toplumun diðer katmanlarýný sürüklemiþtir. 2002 ile 2012 yýllarý arasýnda ülürk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Merkeye giren sýcak para 119 milyar dolardýr. TCMB son vekez Bankasý’nýn önceki gece aldýðý kararla, ülkenin
rilerine
bakýldýðýnda Ocak - Kasým 2013 arasý ülkeye giekonomik krize sürükleneceðini ve adý henüz konulmaren sýcak para 21,2 milyar dolar iken bu rakam 2012 yýlýyan bir devalüasyonun söz konusu olacaðýný söyledi.
nýn ayný döneminde 32,9 milyar dolardýr. Yani bir yýlda
Bilindiði gibi Merkez Bankasý, dolarýn tarihi rekor
yaþanan düþüþ 11 milyar dolardýr.
seviyelerine çýkmasýnýn ardýndan aldýðý olaðanüstü Para
2003 yýlýndan bu yana özelleþtirme adý altýnda ülkePolitikalarý Kurulu toplantýsýnda faiz oranlarýnda radikal
nin
öz kaynaklarý yabancýlara satýþý yapýlmýþ ve gelinen
artýþa gitti.
noktada üretim yapan þirketlerin % 75’i yabancýlarýn eliKonuyla ilgili açýklama yapan Türk Büro Sen Çone geçmiþtir. Bankalarýn % 70’i yabancýlarýn elindedir.
rum Þube Baþkaný Sami Çam, þunlarý kaydetti:
Borsanýn % 85’i yabancýlarýn kontrolündedir. Sigorta þir“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasýnýn dün alketlerinin % 80’i yabancý þirketlerdir.
mýþ olduðu kararlara bakýldýðýnda þu soruyu sormak geSami Çam
‘Devalüasyon söz konusu’
rekmektedir. Bir ekonomik kriz var mýdýr? Bunun cevabý
Ülkemizin geçmiþ dönemlerine bakýldýðýnda 1994
evet þu anda bir ekonomik kriz vardýr. 2014 yýlý Merkez
krizi ülkenin 4,5 milyar dolar sýcak parayý bulunamayýþýndan kaynakBankasý tahmini enflasyonu 5,2 iken enflasyon tahmini 6,6 çýkarmasý
lanmýþtýr. Yine 2001 krizi 6,5 milyar dolar bulunmamasýndan meydave en son dün gece alýnan faiz artýrýlmasý bunun en büyük göstergesina gelmiþtir. Bugün ülkemizde 65 milyar dolar bir açýk söz konusudur.
dir.
Bugün yaþananlar Türk Lirasý’nýn % 35 deðer kaybetmesine ve adý
Nitekim TCMB almýþ olduðu kararlarda;
konulmayan bir devalüasyon söz konusudur.
Gecelik faiz oranlarý: Marjinal fonlama oraný % 7,75’ten %
‘Toplu sözleþme güncellenmeli’
12’ye, açýk piyasa iþlemleri çerçevesinde piyasa yapýcýsý bankalara reKamu çalýþanlarýný beceriksiz sendikacýlarýn temsil noktasýnda
po iþlemleri yoluyla tanýnan borçlanma imkâný faiz oraný % 6,75'ten %
olmasý bu öngörüyü görememeleri maalesef asgari ücretli, zor þartlar11,5'e, Merkez Bankasý borçlanma faiz oraný % 3,5'ten % 8'e yükselda geçinen emeklimizin, iþçimizin, esnafýmýzýn ve tüm kamu çalýþantilmiþtir.
larýnýn ceplerinden % 35 maaþlarý erimiþtir. Biz bize ve diz dize yapýBir hafta vadeli repo ihale faiz oraný % 4,5’ten % 10'a yükseltillan toplu sözleþmenin ne kadar geçersiz olduðu, tutarsýz olduðu bir kez
miþtir.
daha anlaþýlmýþtýr. 2003 yýlýndan bu yana enflasyon farklarý ödenen
Geç Likidite Penceresi faiz oranlarý: Geç Likidite Penceresi uy- memurun, emeklinin, dar gelirlinin hakký olan enflasyon farklarýný
gulamasý çerçevesinde, Bankalararasý Para Piyasasý'nda saat 16.00maalesef beceriksizler yüzünden elimizden 2013 yýlýndaki toplu söz17.00 arasý gecelik vadede uygulanan Merkez Bankasý borçlanma faleþmede alýnmýþtýr.
iz oraný % 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oraný % 10,25
Ülkede yaþanan ekonomik krizin ülkeyi daha da derinden etkiledüzeyinden % 15 düzeyine yükseltilmiþtir.
yeceði düþüncesindeyiz. Bu sebepten dolayý 2013 yýlýnda yapýlan topBu günlere bir anda gelinmemiþtir. Ülkemizde bu güne kadar sýlu sözleþme güncellenmeli ve kamu çalýþanlarýný temsil kabiliyeti
cak para akýþý sayesinde ve özelleþtirmelerden gelen paralar ile ülke
olan, pazarlýk yapabilen bir sendika olarak emaneti ehli, yani Türk Büekonomisi üretmeden tüketim ve sýnýrsýz banka kredileri dönüþü olmaro Sen temsil etmelidir.”
T
Sendikalý iþçi sayýsý
Ç
alýþma ve Sosyal GüOcak 2014 döneminvenlik Bakaný Faruk Çede 7 yeni iþçi sendikasýnýn
lik, sendikalý iþçi sayýsýnýn
kurulduðunu, Temmuz
Ocak 2014 itibarýyla 1 mil2013'te barajý geçen senyon 96 bin 540 olarak gerdikalarýn tamamýnýn Ocak
çekleþtiðini bildirdi.
2014'te de barajý geçtiklerini ifade eden Çelik, þunÇelik, yaptýðý açýklalarý söyledi:
mada, her yýl ocak ve temmuz dönemlerinde açýkla"Ocak 2014 dönenan, iþ kollarýndaki iþçi sayýminde, Türkiye Gazetecilarý ve sendikalarýn üye sayýler Sendikasý (Türk-Ýþ),
larýna iliþkin ocak ayý istatisÖzel Güvenlik Ýþçileri
tiklerinin açýklandýðýný kaySendikasý (Türk-Ýþ) ve
detti.
Özel Banka ve Sigorta
Çalýþanlarý
Sendikasý
Temmuz 2013 itibarýySendikalý iþçi sayýsýnýn Ocak 2014 itibarýyla 1 milyon
(Hak-Ýþ)'da yüzde 1 barala 11 milyon 628 bin 806 iþjýný geçti. Yüzde 1 barajý96 bin 540 olarak gerçekleþtiði belirtildi.
çiden, 1 milyon 32 bin 166
ný geçen 3 yeni sendika ile
iþçinin sendikalý olduðunu bebirlikte, Ocak 2014 itibarýyla, Türk-Ýþ, Hak-Ýþ, ve DÝSK'e baðlý 46 ve
lirten Bakan Çelik, sendikalý iþçi sayýsýnýn Ocak 2014 itibarýyla 1 mil1 baðýmsýz sendika olmak üzere, 47 iþçi sendikasý, barajý geçen sendiyon 96 bin 540 olarak gerçekleþtiðini açýkladý.
kalar arasýnda yer aldý.
“47 iþçi sendikasý, barajý geçti"
6356 Sayýlý Kanun ile birlikte, Bakanlýðýmýzca yürütülen çalýþÇelik, mevsimsel iþçilikten kaynaklanan hareketler nedeniyle iþmalarýn yansýmasý olarak Ocak 2014 döneminde sendikaya üye olan
çi sayýlarýnda azalmalar olduðuna iþaret ederek, buna raðmen sendikaiþçi sayýsýnda, Temmuz 2013 dönemine göre 64 bin 374 kiþilik bir arlý iþçi sayýlarýnda gözle görülür bir artýþ olduðunu söyledi.
týþ oldu."(AA)
Alevi dedeleri kutsal yolculuða çýkýyor
A
levi dedeleri kutsal yolculuða çýkýyorTÜRSAB'ýn hazýrladýðý projeye
le, Hz. Hüseyin'i çocuklarýyla, Ehlibeyt'le Kerbela'ya götüren þey hakikati
Kültür ve Turizm Bakanlýðý sahip çýktý.
ayakta tutma davasýydý. Kerbela'da Hz. Hüseyin tüm insanlýðýn hakikat meselesi oldu. Ebediyyen takipçisi olduðumuz Ehlibeyt, tüm insanlýðýn kurtuluþ
Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði
mesajýný alemlere iletti ve o mesajdan sonra Ehlibeyt mektebinin büyük alim(TÜRSAB), birlikte yapacaklarý organizasyonla gelecek ay içinde 100 Alevi
leri bize þunu öðrettiler, dediler ki: 'Buradan bir kin çýkarmayýn. Buradan bir
dedesini kutsal yolculuða çýkaracak. Yolculuk Hz. Ali'nin kutsal mezarýnýn burövanþ çýkarmayýn. Buradan bir savaþ çýkarmayýn.' Bize tam tersini söylediler.
lunduðu Necef, Hz. Hüseyin ve 72 þehidin mezarlarýnýn bulunduðu Kerbela
Dediler ki: 'Sizden gayrý olana kötü nazarla bakmayýn. Yetmiþ iki millete tek
üzerinden Mekke ve Medine'ye uzanacak.
bir nazarla bakýn.' Bu kadar büyük acýdan, sadece kendi dindaþlarýna deðil büKültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, kendisine sunulan projeyi himatün insanlýða rahmetle bakan bir ruh yüceliði çýktý; "hangi dinden olursa olsun,
yesine alarak sözkonusu projenin daha geniþ kitleleri kucaklayacak hale getiister inansýn, ister inanmasýn, yetmiþ iki millet bizim gözümüzde birdir" diyen
rilmesini ve kurumsallaþtýrýlmasýný istedi.
bir mesaj, Hz Peygamberin vefatýndan sonra en kuvvetle Kerbela’dan çýkmýþTürkiye'de inanç gruplarý ve Alevi Bektaþi toplumunun sorunlarýyla yatýr."
kýndan ilgilendiklerini ifade eden Çelik, himayesine aldýðý projenin Ýslam dünProje çok anlamlý
yasýný kucaklaþtýracak kutsal bir kaynaþma projesi olduðunu belirtti.
Kerbela'nýn bir insanlýk mektebi olduðunu belirten Bakan Çelik, "KerEhlibeyt, Necef, Kerbebela, bir kurtuluþ okuludur.
la, Mekke ve Medine'nin tüm
Kerbela, insanlýðýn büyük öðMüslümanlarýn kutsal mekanretmeni Hz. Hüseyin'in ebedi
larý olduðunu söyleyen Çelik,
mesajýdýr. Kerbela'nýn önemiprojenin Ýslam dünyasýnýn
ni anlatacak sözcükleri buliçinde bulunduðu durumun çömak, orayý tarif edecek cümlezümü için atýlmýþ önemli bir
leri kurmak oldukça zor. Ýstiadým olduðunu vurguladý.
yoruz ki insanlýk tarihinin en
acý olaylarýndan birinin yaþanÝnsanlýðýn geliþmesinin,
dýðý bu beldeyi Alevi dedeleri
insani hakikatin her zaman
yerinde görsün, o atmosferi
ayakta durmasý anlamýna gelyerinde yaþasýn. Ýþte bu amaçmediðini vurgulayan Çelik,
la TÜRSAB'ýn hazýrlamýþ olþöyle konuþtu:
duðu projeyi çok anlamlý bu"Karþýsýnda güçlü bir orluyorum ve Bakanlýðým olarak
Alevi dedeleri kutsal yolculuða çýkýyorTÜRSAB'ýn
du olmasýna raðmen, belki de
desteklemekten son derece
o savaþý kaybedeceðini bile bimemnunum."(TRT Haber)
hazýrladýðý projeye Kültür ve Turizm Bakanlýðý sahip çýktý.
Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
HDP'den esnaf turu
H
Emre Kut
alklarýn Demokratik Partisi (HDP)
Belediye Baþkan Adayý
Erdoðan Bolat, esnaf
ziyaretlerinde bulundu.
HDP yöneticileri
ile birlikte seçim çalýþmalarýný baþlatan Bolat,
Bahabey Caddesi esnafýný ziyaret ederek partisinin yerel yönetimlerde hedef ve ilkelerini
özetleyen broþür daðýttý.
HDP
Belediye
Baþkan Adayý Erdoðan
Bolat, esnafa hem kendisini tanýttý hem de seçimlerde destek istedi.
Esnaf ziyaretlerine HDP yöneticileri de katýldý.
Maliye Bakaný; ’Af yok’
M
aliye Bakaný
Mehmet Þimþek af söylentileri ile
ilgili, kendisinin hiçbir þekilde af niteliðindeki bir yapýlanmayý doðru bulmadýðýný
belirterek,
gündemlerinde de
böyle bir þey olmadýðýný söyledi.
Maliye Bakaný
Mehmet Þimþek Af
söylentileri ile ilgili
''Hiçbir þekilde af niteliðindeki bir yapýlanmayý doðru bul-
Ç
Maliye Bakaný Mehmet Þimþek
Enerji kesintisi
alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, þebeke yenileme ve
yatýrým iþleri kapsamýnda Kargý
ve Sungurlu ilçelerinde enerji
kesintisi yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden
yapýlan açýklamaya göre, 2 Þubat
Pazar günü 09.00-15.00 saatleri
arasýnda Kargý ilçesi Karaboya,
Örencik, Demirören, Karapürçek, Maksutlu, Baðözü, Gökçedoðan, Köprübaþý, Saracýk, Karacaoðlan, Sinanözü, Akkaya
köylerine;
muyorum. Gündemde yok. Konuþulmasýný bile doðru bulmuyorum. Þu anda
gündemimizde olan
bir konu deðil. Yapýlandýrma olmayacak. Ne planlamamýz ne de çalýþmamýz var. 76 milyonun hakkýný reel anlamda bu yapýlandýrmayla ödül olarak
vermeyiz. Beklenti
olmasýn, öyle bir çalýþmamýz yok.'' dedi.(Haber7)
1-2 Þubat 2014 tarihleri
07.00-16.00 saatleri arasýnda
Sungurlu ilçesi Örnek Evlerinin
Kemiklidere Mevkiinde programlý elektrik kesintisi yaþanacak.
Ýskilip
Gündem
1. yaþýnda
Ý
skilip'te yayýn
yapan
Ýskilip
Gündem Gazetesi
1. kuruluþ yýl dönümünü kutluyor.
21
Ocak
2013’ten bu yana
okuyucuyla buluþan Ýskilip Gündem Gazetesi, yayýn hayatýna baþladýðý günden bu yana ilkeli habercilik
anlayýþý ile okuyucusuna doðru haber ulaþtýrdý. Ýlk sayýsýný tabloid ebatta ve 8 sayfa olarak
yayýnlayan Ýskilip
Gündem Gazetesi,
yeni yýlda yeni yüzüyle okuyucuyla
buluþmaya devam
ediyor.
Alanýnda tecrübeli personeli ve
kendi matbaasýyla
Ýskilip halkýna hizmet veren gazete,
2014 yýlý ile birlikte ulusal ebata çýkarak 12 sayfa halinde yayýnlanmaya baþladý. Ýskilip'in tek vasýflý gazetesi olan Ýskilip
Gündem Gazetesi
ayrýca Ýskilip'te
resmi ilan yayýnlama hakkýna da sahip.
dem
Ýskilip Gün-
Ýskilip'te yayýn yapan Ýskilip Gündem Gazetesi
1. kuruluþ yýl dönümünü kutluyor.
16 PERÞEMBE 30 OCAK 2014
Memur Sen talepleri
Baþbakan’da
Enise Aðbal
M
emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Memur-Sen Genel
Baþkaný Ahmet Gündoðdu’nun, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile görüþmesinde dile getirdiði taleplere
iliþkin yazýlý basýn açýklamasý yaptý.
Genel Baþkan Gündoðdu’nun Baþbakan Erdoðan
ile görüþtüðü ve çözülmesini talep ettiði konulardan
bazýlarýný paylaþan Saatçi, þunlarý kaydetti:
www.corumhakimiyet.net
na iliþkin sýnýrlayýcý hükümlerin mevzuattan çýkarýlmasý yanýnda fazla çalýþma ücreti tutarýnýn arttýrýlmasý yönündeki
beklentileri karþýlayacak bir düzenleme yapýlmasý uygun olacaktýr.
28 ÞUBAT MAÐDURU KAMU GÖREVLÝLERÝNÝN
SOSYAL GÜVENLÝK HAKLARI
28 Þubat döneminde özellikle muhafazakar kamu görevlilerine yönelik devlet memurluðundan çýkarma veya
aday memurluk döneminde “memuriyetine son verilme” iþlemleri yapýlmýþtýr. 5510 sayýlý Kanuna eklenen geçici madAÝLE (EÞ VE ÇOCUK) YARDIMININ ARTIdelerle bu durumda olanlarýn maðduriyetine çözüm üretilmiþ
RILMASI
ve son olarak da ayný Kanuna eklenen geçici maddeyle mað2014-2015 yýllarýna iliþkin toplu sözleþmede kadur konulmada olanlarýn açýkta geçen sürelerine karþýlýk gemu görevlilerinin eþ ve çocuk yardýmlarýnda herhangi
Ahmet Saatçi
len prim tutarlarýnýn ilgili kamu idareleri tarafýndan SGK’ya
bir artýþ yapýlmamýþtýr. Bunun baþlýca nedenini, kadýn
ödenmesine yönelik düzenleme yapýlmýþtýr.
istihdamýnýn arttýrýlmasý ve hali hazýrda çalýþan kamu
Ancak, söz konusu düzenlemede, daha önceki düzenlemeye dagörevlilerinin çocuklarýnýn bakýmýna yönelik kreþ yardýmý veya kreþ
yalý olarak boþta geçen sürelere iliþkin borçlanma ödeme yapanlara
imkaný saðlanmasý, kadýn kamu çalýþanlarýna yönelik ilave bazý haklaödedikleri tutarlarýn geri ödenmesi þeklinde bir hükme yer verilmerýn pozitif ayrýmcýlýk kapsamlý bir yasal düzenlemeyle verilmesine yömiþtir. Diðer taraftan, söz konusu dönemde devlet memurluðundan çýnelik çalýþma yapýlmasý oluþturmaktadýr. Ancak, bu çalýþma tamamkarýlmasýna baðlý olarak baþka sosyal güvenlik kurumlarýndan (Baðlanmýþ ve bu yönde bir düzenleme henüz yürürlüðe girmemiþtir. Bu
Kur, SSK’dan) emekli olmak zorunda býrakýlan bir kitle de mevcuttur.
nedenle, kamu görevlilerine ödenen ve aðýrlýkla da muhafazakar kamu
görevlilerinin yararlandýðý eþ ve çocuk yardýmý tutarlarýnýn artýrýlmasý
Bu çerçevede, açýkta geçen sürelere iliþkin prim tutarlarýný borçuygun olacaktýr.
lanarak kendileri ödeyenlerin ödedikleri tutarlarýn iade edilmesi ve söz
konusu
sürelere iliþkin prim tutarlarýnýn son görev yaptýklarý kurumlaEMEKLÝ ÝKRAMÝYESÝNÝN HESAPLANMASINDA OTUZrý tarafýndan ödenmesi ile baþka sosyal güvenlik kurumlarýndan emekYILLIK SÜRE SINIRLAMASININ KALDIRILMASI
li olmak durumunda kalanlarýn Emekli Sandýðý iþtirakçisi olarak
Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinin hesaplanmasýnda,
emekli sayýlmasýna yönelik bir düzenleme yapýlmasý konuya iliþkin
otuz yýllýk süre sýnýrlamasý bulunmaktadýr. Buna karþýn, otuz yýlý aþan
maðduriyetleri büyük oranda giderecektir.
hizmet süreleri emekli ikramiyesinin hesabýnda dikkate alýnmazken
YÜKSEK ÖÐRETÝM MEZUNU ÝÞÇÝLERÝN MEMUR KADkamu görevlilerinden otuz yýllýk hizmet süresinden sonra da prim keROSUNA GEÇÝRÝLMESÝ
sintisi yapýlmaktadýr. Gerek toplu görüþme gerekse toplu sözleþme ve
son olarak da Kamu Personeli Danýþma Kurulu’nda gündeme taþýnan
Kamu kurum ve kuruluþlarýnda iþçi kadrosunda görev yapmakla
ve üzerinde uzlaþýlan çok da büyük maliyet gerektirmeyen bu teklifin
birlikte yürüttükleri görevler aðýrlýkla memurlar tarafýndan yürütülen
gereðinin yapýlacaðýna inanýyoruz.
görevlerle ayný özellikleri taþýyan yükseköðretim mezunu (mühendis,
avukat, doktor vb.) iþçi personelin bulunduklarý kurumlarda memur
4/C’LÝ PERSONELÝN KADROYA GEÇÝRÝLMESÝ
kadrolarýyla iliþkilendirilmesi uygun olacaktýr. Bu þekilde statü ve
Kamu personel sisteminde son dönemin en önemli gündem madkadro deðiþimi kamu maliyesine ek külfet getirmemekte hatta bu kodelerinin baþýnda 4/C statüsündeki geçici personelin kadroya geçirilnumdaki personelin bu iþleme baðlý olarak maaþlarýnda düþme meymesine iliþkin talep yer almaktadýr. Buna baðlý olarak, söz konusu perdana gelmektedir.
sonelde yüksek bir beklenti oluþmuþtur. Bu çerçevede, kamu hizmetiÝÞ VE MESLEK DANIÞMANLARININ KADROYA GEÇÝÞ
ne yönelik motivasyonunu daha üst seviyelere ulaþtýrmak ve konunun
KAYNAKLI MAAÞ MAÐDURÝYETÝ
gündemden düþmesini saðlamak amacýyla 4/C’li personelin; öncelikle kadrolu (4/A) statüsüne geçirilmesi, bunun kesinlikle mümkün olSözleþmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik son düzenmamasý halinde ise bu personelin 4/B sözleþmeli personel olarak ya da
lemeyle kadroya geçirilen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bünkadrolu iþçi (4/D) statüsünde mevcut görevlerini sürdürmeleri uygun
yesinde görev yapan “iþ ve meslek danýþmanlarý”nýn maaþý kadroya
olacaktýr.
geçiþle birlikte düþmüþtür. Söz konusu personelin bu maðduriyetini
2005 YILINDAN SONRA GÖREVE BAÞLAYANLARA BÝR giderilmesine yönelik yasal düzenleme çalýþmasý Çalýþma ve Sosyal
DERECE VERÝLMESÝ
Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yapýlmýþtýr. Bu düzenlemenin çýkmasý
Son toplu görüþmelerde ve ilk toplu sözleþmede genel hatlarýyla
sorunu bütünüyle ortadan kaldýracaktýr. Diðer taraftan, Ýþ ve Meslek
üzerinde uzlaþýlmasýna raðmen konuya iliþkin yasal düzenleme halen
Danýþmanlarý’nýn istihdamýn arttýrýlmasý ve iþsiz sayýsýnýn azaltýlmasýçýkmamýþtýr. Kamu Personeli Danýþma Kurulu’nda konuyla ilgili kana dönük baþarýlarý ve ÝMD sertifika programýný tamamlayan potansinun tasarýsý taslaðý hazýrlanmýþ olduðu ifade edilmiþ ve bu konuya ilyel aday sayýsý da dikkate alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bagili kamu kurumlarýnýn genel olarak olumlu baktýðý ifade edilmiþtir.
kanlýðý (ÝÞ-KUR) tarafýndan yeni Ýþ ve Meslek Danýþmaný istihdamý
Bu baðlamda, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan/baþlayacak kamu
yapýlmasý da bu yönde oluþan beklentilerin karþýlanmasýný saðlayagörevlilerine bir derece verilmesi yönündeki düzenlemenin gerçekleþcaktýr.
tirilmesi, hem daha önce varýlan mutabakatýn gereðinin yapýlmasý hem
de buna iliþkin beklenti içerisinde olan geniþ bir kitlenin tekdirinin kazanýlmasýný saðlayacaktýr.
DÝSÝPLÝN CEZALARININ AFFINA ÝLÝÞKÝN DÜZENLEME
YAPILMASI
Kamu görevlilerine disiplin cezalarýnýn affýna iliþkin son düzenleme 2006 yýlýnda yapýlmýþ ve (kanunda belirtilenler dýþýnda kalan)
14/02/2005 tarihine kadar iþlenen fiillere baðlý olarak disiplin cezalarý
affedilmiþtir. Kamu görevlileri, her beþ yýlda bir bu yönde düzenleme
yapýldýðýna iliþkin kanaate baðlý olarak 2010 yýlýndan bu yana disiplin
cezalarýnýn affýna yönelik düzenleme yapýlmasý beklentisi içerisindedir. Bu kapsamda, bu beklentinin karþýlanmasý amacýyla (5525 sayýlý
Kanunda yer verilen suç türleri dikkate alýnarak) 14/2/2005 tarihinden
itibaren iþlenen fiillere baðlý olarak alýnan disiplin cezalarýnýn affýna
iliþkin düzenleme yapýlmasý uygun olacaktýr.
FAZLA MESAÝ ÜCRETÝNE YÖNELÝK MAÐDURÝYETLERÝN GÝDERÝLMESÝ
Baþta Adalet ve Maliye Bakanlýðý personeli olmak üzere birçok
kamu kurumunda, fazla mesai ücreti kaynaklý maðduriyet yaþanmaktadýr. Maðduriyetin nedenini 2013 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun ve 666 sayýlý KHK’nin fazla çalýþma ücretiyle ilgili hükümleri
oluþturmaktadýr. Maktu fazla çalýþma ücreti uygulamasýnýn sona erdirildiði kurumlar da dahil olmak üzere, fiilen yapýlan fazla çalýþmayla
ilgili olarak; fazla çalýþma karþýlýðý ücretlerin hemen ödenmesi ve bu-
Aile Eðitmeni Ahu Barlýk, 'Enerji Tasarrufu' konulu eðitim semineri verdi.
‘Enerji Tasarrufu’ semineri
A
Mustafa
Demirer
ile Eðitmeni Ahu
Barlýk, 'Enerji
Tasarrufu' konulu
eðitim semineri verdi.
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür
Merkezi'nin her hafta
Çarþamba günleri düzenlenen seminerleri
devam ediyor. Eðitim
seminerine kadýnlar
katýldý.
Enerji tasarrufunda yalýtým ve
mantolama iþlemlerinin önemine dikkat
çeken Aile Eðitmeni
Ahu Barlýk, "Evinizde kombiyi 40 derecede çalýþtýrýyorsanýz
yalýtým yaptýrýldýðýn-
Seminer Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi.
da 20 derece de çalýþtýrmak yeterli olacak.
Kapýlar ve pencereler
dörtte bir kaybýna ne-
den oluyor. Bunlara
da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sýcak ile
soðuk hava birleþti-
ðinde küflenme meydana gelir, bunun
önüne de mantolama
ile geçilebilir." dedi.
ATAMA YAPILACAK ÖÐRETMEN SAYISININ ARTIRILMASI
Kamu personel sistemi içerisinde sayýlarý en fazla ve en çok ihtiyaç duyulan meslek grubunu öðretmenler oluþturmaktadýr. Öðretmen
ihtiyacýnýn karþýlanamadýðý durumlarda, ücretli öðretmenlik uygulamasý devreye sokulmaktadýr. Bu kapsamda, MEB tarafýndan açýklanan 120 bin öðretmen açýðý ve öðretmen ihtiyacýnýn kadrolu öðretmen
istihdamý yoluyla giderilmesi gibi hususlar dikkate alýnarak 2014 yýlýnda en az 80 Bin öðretmen atamasý yapýlmasý uygun olacaktýr.
ÖÐRETÝM ELAMANLARINA MAHSUS ÝLAVE MAAÞ ARTIÞI (AKADEMÝK ZAM)
Akademik personel, 2002-2012 döneminde doðrudan kendilerine ilave artýþ yapýlmamasý ve reel maaþ artýþý bakýmýndan bazý unvanlar için eksi bazýlarý içinse çok düþük düzeyde olmasý nedeniyle diðer
kamu görevlilerine nazaran maðdur konumdadýr. Özellikle akademik
personelin baþlangýç maaþý, akademisyenliðe olan ilgiyi azaltmaktadýr. Bunun sonucunda, akademik personel sayýsýndaki artýþ, üniversite
sayýsýndaki artýþla doðru orantýlý olamamaktadýr. Bu anlamda, hem
akademik personelin reel artýþ bazlý maaþ maðduriyetinin giderilmesi
hem de üniversitelerin akademik personel ihtiyacýnýn karþýlanmasýna
iliþkin riskin ortadan kaldýrýlmasý hedefiyle akademik personelin maaþlarýnda; 2014 Ocak ayýnda 729, 2015 Ocak ayýnda 729 TL olmak
Siz hiç ölümden_kýl payý kurtuldunuz mu? 5
25. Mesaj : Çarþý pazarda kesici aletleri elde taO katta görevli nöbetçi öðretmende görevinin baþýnda
þýrken dikkat. Köyde yaþýyorsunuz ve aðaç kesim
deðil. Dýþarýda bir veli ile ilgileniyor. Çocuklar teneffüs
motorunuz var. Arýza yaptý ve siz motoru tamir ettirkýsa olduðu için sýra gelmez diye birbirlerinin önüne
mek için þehre getirdiniz. Aðaç kesim motoru omzugeçmeye çalýþýrken tartýþma çýktý. Bir öðrenci diðer öðnuzda veya elinizde çarþý pazardan tamirciye doðru
renciye bir yumruk attý.Yumruðu yiyen öðrenci boþta
gidiyorsunuz. Ancak motorun býçak bölümünde mubulununca baþýnýn üstüne beton zemine düþtü.Ve beyin
hafazasý yok. Yani dalgýnlýkla dokunan herkes bir bekanamasý geçirdi. Hastanede yoðun bakýmda yatýyor.
del öder. Çarþý pazarda yürürken dalgýn olanlarýn saÞükür hayati tehlikeyi atlattý.Ve ölümden _kýl payý kuryýsý pekte az deðil hani… Otobüse yetiþmeye çalýþan
tuldu. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsivatandaþ farkýnda olmadan size dokununca siz moniz..!
Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
torla beraber yere düþtünüz. O anda babasýný gören
28.
Otomobilinizle Osmancýk ilçesinden
Sivil Savunma Uzmaný
küçük çocuk babasýna doðru koþarken babasýnýn
Çorum'a doðru geliyorsunuz. Yaz günü olduðu için ara'Oðlum koþma, dur!' demesine fýrsat vermeden ayaðý
banýzýn camý açýk. Gözünüzde de gözlük var. Cam açýk
olduðundan bir kuþ tüyü geldi gözlüðünüze yapýþtý. Siz
takýlýnca yerdeki motorun üzerine düþtü… Ve çocugayri ihtiyari gözlükten tüyü alýp atmak isterken bir anlýk dikkatðun yüzü kesilmekten _kýl payý kurtuldu. Öyleyse dikkat ikinci desizlikle kendinizi yoldan çýkmýþ ve çeltik tarlalarýn içinde buldufa þanslý olmayabilirsiniz..!
nuz. Emniyet kemeri takýlý olduðu için baþýnýzý ön cama vurmak26. Mesaj : Arabanýzda takoz bulundurmanýz ve ihtiyaç halintan kurtardýnýz. Arabanýzda hasar meydana geldi ama siz ufak tede kullanmanýz. Rampadan aþaðý iniyorsunuz. Kamyonunuz arýza
fek sýrýklarla _kýl payý ölümden kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinyaptý. Hemen saða çekip durdunuz. Ancak ektedbir olarak tekerin
ci defa þanslý olmayabilirsiniz..!
önüne takoz koymadýnýz.Baþladýnýz hidroliði boþaltmaya… O da
29. Mesaj : Araçlara yaslanýp telefonla konuþurken dikkat. X
ne? Aman Allahým! Araba gidiyor. Siz ve orada bulunanlar eliyle
firmasýyla Kütahya'dan - Çorum'a gece otobüsle eþinizle beraber
durdurmaya çalýþtý ama nafile…Kamyon gitti, önünde park halingeliyorsunuz. Otobüs yolda tesislerde mola verdi. Tesiste on - beþ
de duran beþ altý tane otomobile çarptý ve yolun altýndaki apartmatane otobüs birden mola vermiþ. Sizde diðer yolcularla beraber
aþaðý indiniz. Ve eþinize ben laubaya gidiyorum. Sen þurada beknýn bahçesine uçtu. Mal kaybý oldu. Ancak can kaybý olmadý. Çünle bir yere ayrýlma diye tembih ettiniz. Eþiniz orada sizi beklerken,
kü, biraz önce bahçede oynayan çocuklara yönetici gürültü yapýtelefonu
çaldý ve baþladý konuþmaya…Konuþma uzun sürünce yoyorsunuz diye kýzýnca çocuklar okulun bahçesine gittiklerinden
ruldu ve otobüse yaslandý. Mola süresi bitip geri geri yola çýkmabahçeye uçan kamyonun altýnda kalmaktan _kýl payý kurtuldular.
ya çalýþan otobüs þoförü gece olduðu için eþinizi fark etmedi. EþiÖyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..!
niz, tekerin altýnda kalacaðý zaman Allah'tan siz geldiniz ve can
27. Mesaj : Okulda öðrencilerin titizlikle takibi. Çocuklar tehavliyle þoförü uyardýnýz. Eþinizi ezilmekten _kýl payý kurtardýnýz.
neffüste okulun kantinden alýþ veriþ yapmak için sýra bekliyorlar.
Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..!
Enerji tasarrufunda yalýtým ve mantolama iþlemlerinin önemine dikkat çekildi.
Araç 40 m. aþaðýya yuvarlandý
Ý
skilip’te meydana gelen kazada bir kiþi aðýr yaralandý.
S.A. isimli sürücü aracýyla Kýrkkýzlar Sokak’ta giderken, direksiyon hakimiyetini kaybedip 30-40 metre
aþaðý yuvarlandý. Kazada aðýr yaralanan sürücü ilk tedavisinin ardýndan ileri tetkik ve tedavi için Çorum’a
sevk edildi.
Laçin’de meydana gelen kazada ise N.Ç.’nin kullandýðý araçla, Ý.Y.’ýn kullandýðý araç çarpýþtý. Kazada
yaralanan N.Ç. Ýlçe Devlet Hastanesi’nde yapýlan ilk
tedavisini takiben Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza sonrasý ifadesi alýnan sürücü serbest býrakýldý.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (ÝSG) 2
OSGB'DEN HÝZMET
ALMANIN AVANTAJLARI
* Ýþin uzmaný olan kuruluþlarýn iþ güvenliði
bilgi ve tecrübesinden faydalanýlýr.
* ÝSG yasalarýnýn getirmiþ olduðu yükümlülüklerdeki yeni mevzuat takibi aksamadan yapýlabilir.
* Maliyet açýsýndan görevlendirilen hekim, uzman, hemþire için SGK primi, ihbar-kýdem ve diðer
özlük haklarý ve yasal çalýþan gideri ödenmez.
* Fatura karþýlýðýnda OSGB Hizmeti alýndýðýndan firma vergi avantajý saðlar
* Tüm bu bilgiler ýþýðýnda bizler,ÝSG konusu
gibi özel bir uzmanlýk alanýnda Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi (OSGB)'nden hizmet alýnmasýnýn iþveren
için avantajlý olduðu açýktýr..
* Görüldüðü gibi OSGB'den alýnan hizmetin
pirim ve vergi avantajý saðlamasý yaný sýra en önemlisi ÝSG gibi uzmanlýk isteyen çok önemli bir alanda
Bakanlýðýn yetkilendirdiði kuruluþlarýn bilgi ve tecrübelerinden yararlanýlmasý en büyük kazançtýr.
Ýþyerinde bir ÝSGB kurmak veya OSGB 'den
hizmet satýn almak iþverenin sorumluluðunu
bir baðlayýcýlýðý yoktur.
ortadan kaldýrmaz.
ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ ALAÝþverenin yapýlan çalýþmalarý kontrol etNINDA *BELGESÝZ VE BÝLGÝSÝZ ÝNmesi, ÝSG hizmetlerine karþý son derece duSANLARIN* HÝZMET SUNMA ÇABAyarlý olmasý gerekiyor. Aksi takdirde yeni iþ
LARINA ÝZÝN VERMEYÝNÝZ
kanunu ile sorumluluklar ve cezalar çok aðýr30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüðe
laþtýrýldý!
giren 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Ýþ yeri hekimi, iþ güvenliði uzmaný buKanunu, ülkemizde olan iþ kazalarý ve meslundurmayan iþletmeler bunlarýn her biri için
lek hastalýklarýnýn azaltýlmasý için iþverenher ay 5 bin TL, risk deðerlendirmesi yapmalerin, iþ güvenliði uzmanlarýnýn, iþ yeri heUzm.
Dr.
Sevda
yan, yaptýrmayanlar aykýrýlýðýn devamýndaki
kimlerinin ve çalýþanlarýn sorumluluklarý ve
her ay için 4 bin 500 TL, acil durum planlarý Tanrýverdi Kýlýç bunlara baðlý olarak iþyerlerinde yapmakla
Ýþgüsa Ortak
hazýrlamayanlar 1.000 TL, ÝSG eðitimleri
zorunlu olduklarý iþlerle ilgili konularý netSaðlýk ve
vermeyenler her bir çalýþan için 1.000 TL,
leþtirdi.
Güvenlik Birimi
güvenlik raporu yükümlülüðünü yerine geArtýk kimse saðlýklý ve güvenli bir çaYönetim Kurulu
tirmeyen iþyerleri ise 80 bin TL para cezasý
lýþma ortamýnýn oluþturulmasýndan kaçaBaþkaný
ödemek zorunda kalacak.
mayacak ve herkes elini taþýn altýna koyaGörüldüðü gibi iþyerinin kapatýlarak iþin durdurak çalýþmalar yapmak zorunda kalacak. Kanunun
rulmasý yanýnda bir iþ kazasý veya meslek hastalýðýzorunlu kýldýðý; iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri,
nýn olmasý halinde çok aðýr sonuçlarý olabiliyor.
risk deðerlendirme, acil durum ve tahliye planlarý,
ÝSG-kurullarýnýn önleme faaliyetlerine yönelik çalýþÝSG kâtip üzerinden sözleþme yapýlýp iþveren tatýrýlmasý ve önlem almayanlar içinde iþyeri kapatmarafýndan onaylanmadýðý durumlarda kiþi veya firmaya, iþini iyi yapmayan uzman ve hekimlerin belgelelarýn karþýlýklý yazýlý ya da sözlü taahhütlerinin yasal
rinin askýya alýnmasýna varan caydýrýcý cezai yaptý-
6102 Sayýlý Yeni Türk Ticaret Kanunu Muhasebe
Uygulamalarý ve Çorum Araþtýrmasý 2
T.C.
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
SOSYAL BÝLÝMLER ENSTÝTÜSÜ
ÝÞLETME ANABÝLÝM DALI
- Yeni TTK madde 88'e göre kanunlarla belirli alanlarý düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuþ bulunan
kurum ve kurullar, TMS / TFRS' ye uygun olmak ve
TMSK' nýn onayýný almak þartýyla kendi alanlarý için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrýntýya iliþkin sýnýrlý düzenlemeler yapabilirler.
- Yeni TTK madde 71'e göre finansal tablolar tacir tarafýndan tarih atýlarak imzalanmalýdýr.
LER
2.4. BAÐIMSIZ DENETÝMLE ÝLGÝLÝ YENÝLÝK-
TTK madde 398'e göre denetim, þirketin ve topluluðun finansal tablolarý ile yönetim kurulunun yýllýk faaliyet
raporunun denetimidir. 6102 sayýlý TTK'nýn Baðýmsýz Denetimle ilgili getirdiði yenilikler aþaðýdaki gibidir.
- 6762 sayýlý TTK' ya göre murakýp olarak seçilebilen
Kalp ile birlikte baþlýca atar ve toplardamar sisteminden oluþan damarlar yani dolaþým sistemi bir bütün halindedir. Vücudumuzda özellikle kalp, kol ve bacaklarda bulunan damarlarda, damar sertliði ve týkanmalar daha fazla
meydana gelmektedir. Bunun sebebi, buradaki damar sisteminde yardýmcý damarlarýn olmayýþýdýr. Oysa diðer bölgelerde meydana gelen týkanma ve sertliklerde yardýmcý damarlarýn varlýðý sebebiyle dolaþým dengelenir ve hasta rahatsýzlýk hissetmez.
Kalbimizin ana görevi vücuda kan pompalamaktýr.
Kanýn görevi ise dokulara oksijen ve gerekli besinlerin taþýnmasý ve dokunun bu besinleri kullanýldýktan sonra zehir
haline gelmiþ artýklarýn toplanmasýný saðlamaktýr. Bir bölgeye yeterince kan gitmediði takdirde, bölge hem beslenemez hem de zehirli artýklar orada kalarak dokuda tahribata
yol açarlar. Bu durum kendini aðrý þeklinde gösterir.
Kan, Aort adý verilen ana atardamar ile doðru yola çýkar ve giderek dallanarak vücudun tamamýna ulaþacak þekilde taþýnýr. Kanýn içinde bulunan alyuvarlar, akyuvarlar
ve trombositler damarýn iç yüzeyi ile temas halindedir. Saðlýklý bireyde bu elemanlar damarýn iç yüzüne yapýþmazlar.
Yapýþmayý engelleyici çeþitli mekanizmalar sürekli aktif
haldedir.
Buna karþýn birçok nedene baðlý olarak damar yüzeyine yapýþma ve birikme baþlayabilir. Bu birikime pýhtý adý
verilir. Bu pýhtýlar yavaþ yavaþ damar yüzeyini kaplayarak
damar çeperinin kalýnlaþmasýna yol açarlar. Böylelikle damar eski esnekliðini yitirir. Damar sertliði dediðimiz durum
ortaya çýkar. Damar sertliði daha da geliþerek damarlarýn týkanmasýna neden olabilir. Aþýrý yaðlý yiyecekler, sigara,
aþýrý stres gibi faktörlere baðlý olarak damar iç yüzeyinde
birikmeler baþlar ve týkanma ile sonuçlanýr..
Kalpte Aðrý Geliþimi
Diðer organlar gibi kalbin de kendini besleyen damar-
pay sahipleri artýk baðýmsýz denetçi olamamaktadýr. Sermaye þirketlerindeki murakýplýðý (denetim) þirket organý
olmaktan çýkarýp baðýmsýz denetim öngörmektedir. Murakýp eli ile yapýlan denetleme, kanunda yerini, bir baðýmsýz
denetleme kuruluþunun, yeminli malî müþavirin ya da serbest muhasebeci malî müþavirin yaptýðý, finansal tablolar
ile raporlarýn, dolayýsýyla, muhasebenin sürekli denetimine býrakmýþtýr.
- Yeni TTK madde 397'ye göre denetçinin denetiminden geçmemiþ finansal tablolar ve yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu düzenlenmemiþ hükmündedir.
- Yeni TTK madde 398'e göre finansal tablolar ile
yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporunun denetimi
TMS / TFRS' ye, kanuna ve esas sözleþmenin finansal tablolara iliþkin hükümlerine uyulup uyulmadýðýnýn incelenmesini kapsamaktadýr.
- 6102 sayýlý Yeni TTK' nýn baðýmsýz denetim ile ilgili getirdiði yeniliklerin en önemlisi þirket denetimlerinin
YMM ve SMMM' ye býrakýlmasý ve denetimin UDS ile
uyumlu TDS' ye göre yapýlmasýdýr (Yýldýrým, 2011: 44).
- Baðýmsýz denetime tabi sermaye þirketlerine internet sitesi kurma zorunluluðu getirilmesi ve bu internet sitelerinde kamunun aydýnlatýlmasý ilkesi nedeniyle gerekli
görülen bilgi ve belgelerin sunulma zorunluluðu getirilmiþtir.
LÝTERATÜR TARAMASI
Konuyla ilgili literatür örnekleri ve bu çalýþmalardan
elde edilen bulgular aþaðýda özetlenmiþtir.
Özbingöl (2008) ; Türk Ticaret Kanunu tasarýsýnýn
muhasebe ve denetim uygulamalarýna etkilerinin karþýlaþtýrmalý olarak incelendiði bu araþtýrmanýn amacý Ticaret
Kanunu tasarýsýnýn muhasebe ve denetim uygulamalarýna
getirdiði deðiþiklikleri ve yenilikleri, yürürlükteki Türk
Ticaret Kanunu ile karþýlaþtýrarak ortaya koymaktýr.
Akdoðan ve Yazar (2012) ; Bu araþtýrmada Yeni Türk
Ticaret Kanununun Denetim alanýnda getirdiði yenilikler
ikincil kaynak tarama yöntemi kullanýlarak incelenmiþtir.
Ulusan, Eren ve Köylü (2012) ; 6102 Sayýlý Yeni
Türk Ticaret Kanunu'nun Muhasebe Ve Denetim Uygulamalarýna Getirdiði Yenilikler Üzerine Bir Araþtýrma Yoz-
gat Ýl Merkezi örneðinde amaç muhasebe meslek mensuplarýnýn 6102 sayýlý yeni TTK' nýn muhasebe ve denetim
uygulamalarýna getirdiði yenilikler konusundaki görüþleri
ve bu görüþlerin meslekteki çalýþma yýllarý ve eðitim seviyeleri açýsýndan farklýlýk gösterip göstermediðine dair delil saðlamaktýr. Araþtýrmanýn evreni Yozgat ilinde bulunan
SM, SMMM ve YMM den oluþan 45 meslek mensubundan oluþmaktadýr. 45 meslek mensubunun 41'inden cevap
alýnmýþtýr. Veri toplama yöntemi olarak Anket uygulamasý
yapýlmýþ ve veriler aritmetik ortalama, frekans analizi, tek
yönlü varyans analizi ve Tukey testi kullanýlarak SPSS
17.01 istatistik paket programýnda deðerlendirilmiþtir.
Meslek mensuplarý defter ve belgelerle ilgili yeniliklere iliþkin görüþleri en fazla katýlýyorum en az kararsýzýn
þeklinde olmuþtur. Ortalama olarak da görüþlerin Kararsýzým ve Katýlýyorum seçenekleri arasýnda deðiþtiðini görülmüþtür. Envanter ve deðerleme ile ilgili olan yeniliklere
iliþkin görüþlerinde en fazla katýlýyorum seçeneði iþaretlenmiþtir. Ortalama olarak da görüþlerin Kararsýzým ve
Katýlýyorum seçenekleri arasýnda deðiþtiðini görülmüþtür.
Muhasebe standartlarý uygulama yükümlülüðü ile ilgili
yeniliklere iliþkin görüþleri en fazla katýlýyorum þeklinde
olmuþtur. Ortalama olarak da görüþlerin Kararsýzým ve
Katýlýyorum seçenekleri arasýnda deðiþtiðini görülmüþtür.
Baðýmsýz denetimle ilgili yeniliklerdeki görüþler en fazla
katýlýyorum seçeneði iþaretlenmiþtir. Ortalama olarak da
görüþlerin Kararsýzým ve Katýlýyorum seçenekleri arasýnda deðiþtiðini görülmüþtür.
ARAÞTIRMANIN HÝPOTEZLERÝ
Araþtýrmanýn hipotezleri aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.
H1 : Meslek mensuplarýnýn ticari defterler ve belgelerle ilgili yenilikler ile envanter ve deðerleme ile ilgili yeniliklere katýlým düzeyleri arasýnda anlamlý bir farklýlýk
vardýr.
H2 : Meslek mensuplarýnýn ticari defterler ve belgelerle ilgili yenilikler ile muhasebe standartlarý uygulama
yükümlülüðü ile ilgili getirdiði yeniliklere katýlým düzeyleri arasýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr.
H3 : Meslek mensuplarýnýn ticari defterler ve belgelerle ilgili yenilikler ile baðýmsýz denetimle ilgili yenilik-
Kalp ve dolaþým sistemi kaynaklý aðrýlar
larý vardýr. Kalbi besleyen damarlar, koroner artersýrta, omuz ve boyuna ve çeneye vurabilir. Bazý
ler olarak ayrýca adlandýrýlmaktadýr. Koroner dahastalarda sað omuza da vurabilir. Anjinanýn önmarlarda oluþan sýkýntýlar sýklýkla iki þekilde meylenmesinde; önce hastanýn kendini korumasý gedana gelir. Birincisi; koroner damarlarda damar
lir. Çeþitli damar geniþletici ilaçlar ile geçici süresertliði ve daralmanýn yavaþ yavaþ geliþmesidir.
lerle rahatlama saðlanabilir. Çok ileri boyutlara
Buna baðlý olarak gittikçe daha az kan almaya baþvaran þikayeti olan hastalarda by-pass gerekebilar. Hasta dinlenme halinde iken fazla rahatsýzlýk
lir.
çekmez. Yürüdüðü zaman aðrýsý artar. Bu duruma
Miyokard Enfarktüsüne (Kalp Krizi) Baðlý
anjina pektoris adý verilir. Diðer ise koroner daAðrýlar
marlarýn ani olarak týkanmasýdýr. Kalp krizi yani
Kalbin bir bölgesine kan gidememesi kalp
miyokard enfarktüsü dediðimiz durumdur. Ani
kasýnýn beslenmemesine ve bir bölgenin tahrip
olarak geliþen bu olay hastanýn yaþamýný yitirmesiolmasýna yol açar. Buna enfarktüs adý verilir.
ne bile yol açabilir.
Dr. Selçuk ÖNCE
Miyokard enfarktüsü kalbi besleyen koroner
Anjinal Pektoris
Çorum Tabip Odasý damarlarda ani olarak týkanmaya baðlý olarak geAnjina Latince boðulma anlamýndadýr. Keliliþir. Kalp özellikle sað ve sol koroner damarlar
Aile Hekimliði
me anlamýndan da anlaþýlacaðý üzere kalbe giden
Komisyonu Baþkaný ve bunlarýn dallarý tarafýndan beslenir. Her bir dadamarlarýn (koroner damarlarýn) daralmasýyla artýk
lýn daha alt dalcýklarý vardýr. Eðer dalcýklardan bikalbi yeterince besleyememesine baðlý olarak kalrisi týkanýrsa olay fazla büyümeden önlenir. Büyük damarbin oksijensiz kalmasýdýr. Kadýnlarda geç yaþlarda ve seylarýn birisi týkanmýþsa hastanýn yaþamýný tehlikeye sokacak
rek olarak ortaya çýkmasýna karþýn erkeklerde 30 yaþýndan
olaylar geliþir.
sonra görülebilir. Dolayýsýyla erkekler daha fazla risk altýnKoroner damarlarýn kaný yeterince ulaþtýramamasý nedadýr. Þiþmanlýk yani obezite, þeker hastalýðý, aþýrý sigara
deniyle Kalp kasýnýn bir bölgesinin tahrip olmasý kalbin
kullanma ve aileden gelen kalýtsal özellikler bu hastalýktan
pompa görevini yerine getirmesini kýsýtlar ya da tümüyle
sorumlu tutulmaktadýr.
engeller. Tümüyle engellediði takdirde hasta yaþamýný kayAnjina pektoris'te ileriki safhada kalbi besleyen dabeder. Özellikle orta ve ileri yaþlardaki erkeklerde görülmarlara yeterince kan gidememesi sonucu, kalp esas göremektedir. Aþýrý yorgunluk, stres, gerilim, aþýrý sigara kullanvi olan kaný pompalama görevini yerine getiremez, dolayýma gibi etkenler sorumlu tutulmaktadýr. Aðrý kolaylýkla tasýyla vücudun diðer bölgeleri de oksijensiz kalmaya baþlar.
nýnabilecek kadar þiddetlidir. Batýcý ve sýkýþtýrýcý tarzdadýr.
Hasta da bu durum istirahat halinde iken sýkýntý yaratmaz
Sol kol, boyun ve çeneye yayýlýr. Aðrýnýn yaný sýra bulantý,
ancak fazladan bir iþ yaptýðýnda, yürüdüðünde, merdiven
kusma, soðuk terleme, gittikçe artan bir tedirginlik, baþ
çýktýðýnda kalbin kapasitesi yetersiz hale gelmesi nedeniydönmesi ortaya çýkabilir. Önlem alýnmadýðý takdirde hastale Kalp kasýnda oksijensizliðe baðlý olarak biriken atýk
nýn durumu saat saat kötüleþir. Miyokard enfarktüsü baþlar
maddeler aðrý olarak kendini gösterir. Anjina aðrýsý çok þidbaþlamaz önce aðrýnýn derhal dindirilmesi gerekir. Aksi
detli, boðulma hissine benzer bir aðrýdýr. Göðüsün tam ortakdirde aðrýya baðlý olarak vücutta meydana gelecek deðitasýnda hissedilir. Hasta dinlendiðinde geçer. Aðrý sol kola,
17
rýmlar ile birlikte iþ müfettiþlerinin de yetkileri artýrýldý.
Ýþyerinde yapýlacak önlemeye dair faaliyetler
sadece dosyadan deðil sahada uygulanmýþlýðýna bakýlarak teftiþ edilmesi hükmü getirildi. Taraflarýn bir
sürprizle karþýlaþmamasý için doðru zamanda ve
doðru uzmanlarla çalýþmasý gerekiyor.
Taraflar 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu iyice okuyarak ne yapmasý gerektiðini öðrenmeli. Ýþyerinin olanaklarýný, saðlýklý ve güvenli bir
çalýþma ortamý yaratmak için kullanarak iþ kazalarý
ve meslek hastalýklarý oraný ile birlikte insanlarýmýzýn acýlarýnýn azaltýlmasý saðlanmalý.
Can ve mal kayýplarýnýn en aza indirilmesi çalýþmalarýnda tüm taraflara baþarý ve baþarýya giden yolda sabýr ve esenlikler diliyorum.
Ülkemizin ilk iþ saðlýðý ve kanununda birçok
yeni düzenlemeler yapýldý. Öncelikle iþverenleri ÝSG
alanýnda neler yapmasý gerektiði konusunda bilgilendirmek istedik. Açýklamalardaki gibi bundan sonraki mevzuat deðiþikliklerini de sizlerle paylaþacaðýz.
(Son)
Ýlknur
CEBECÝ
lere katýlým düzeyleri arasýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr.
H4 : Meslek mensuplarýnýn envanter ve deðerleme
ile ilgili yenilikler ile muhasebe standartlarý uygulama yükümlülüðü ile ilgili getirdiði yeniliklere katýlým düzeyleri
arasýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr.
H5 : Meslek mensuplarýnýn envanter ve deðerleme
ile ilgili yenilikler ile baðýmsýz denetimle ilgili yeniliklere
katýlým düzeyleri arasýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr.
H6 : Meslek mensuplarýnýn muhasebe standartlarý
uygulama yükümlülüðü ile baðýmsýz denetimle ilgili yeniliklere katýlým düzeyleri arasýnda anlamlý bir farklýlýk vardýr.
ARAÞTIRMANIN AMACI
Araþtýrmanýn amacý Yeni TTK 'nýn muhasebe uygulamalarýnda defter ve belgelerle ilgili yenilikler, envanter
ve deðerleme ile ilgili yenilikler, muhasebe standartlarýný
uygulama yükümlülüðü ile ilgili yenilikler ve baðýmsýz
denetimle ilgili yenilikler hakkýnda meslek mensuplarýnýn(mali müþavirlerin) katýlýmlarýný ölçmektir.
ARAÞTIRMANIN EVRENÝ
Araþtýrmanýn evreni Çorum Ýl Merkezinde faaliyet
gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlerden oluþmaktadýr. Çorum Serbest Muhasebeciler Mali Müþavirler
Odasýna kayýtlý aktif olarak çalýþan toplamda 182 Mali
Müþavir bulunmaktadýr. Araþtýrmanýn evreninin büyüklüðü 182'dir. Önerilen örneklem büyüklüðü en az 110
'dur.182 Mali Müþavirden 132'ine ulaþýlmýþ ancak 128'inden yanýt alýnarak yeterli sayýya ulaþýlmýþtýr. Güvenilirlik
oraný %95'dir.
ARAÞTIRMANIN YÖNTEMÝ
Araþtýrmada veri toplama aracý olarak Anket yöntemi
kullanýlmýþtýr. "Kesinlikle katýlmýyorum" "Katýlmýyorum"
"Kararsýzým" "Katýlýyorum" "Kesinlikle Katýlýyorum"
þeklinde 5'li Likert ölçeði kullanýlmýþtýr. Ankette Muhasebe mensuplarýnýn demografik özelliklerine yönelik sorular, Ticari defterlerle ilgili yenilikler, envanter ve deðerleme ile ilgili getirilen yenilikler, muhasebe standartlarý uygulama yükümlülüðü ile ilgili getirdiði yenilikler ve baðýmsýz denetimle ilgili yeniliklerden oluþmaktadýr. Verilerin analizinde parametrik testlerden eþlenik örneklem T-
þiklikler hastanýn durumunun daha da kötüleþmesine yol
açacaktýr.
Týkanan damarlarýn beslediði bölgeler büyükse ani
kalp yetmezliði ve þok geliþerek ölüme yol açabilir.
Miyokard enfarktüsünün iyileþmesi aylarca sürer.
Hastanýn bu dönem içerisinde çok dikkat etmesi gerekir.
Bir sonraki yazýmda göðüs bölgesinde aðrýya sebep
olan diðer nedenleri ele alacaðým.
Öneri ve sorularýnýz için: [email protected] adresinden bana ulaþabilirsiniz.
Saðlýklý günler dilerim.
18 PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
U 14 Final Grubunda ikinci maçlar dün oynandý
Ýl Özel Ýdare, Çimentospor
önünde liderliðini korudu: 2-1
SAHA: 1 No’lu Dýþ Saha
HAKEM : Barýþ Karakuþ
ÝL ÖZEL ÝDARE GENÇLÝKSPOR: Bedirhan, Hu-
zeyfe, Nafican, Oðuzçhan, Furkan, Ogün, Enes, Mert,
Semih, Ýbrahim, Yusuf, Emre, Abdullah, Ahmet, Mehmet, Nurican, Mücahit, Fazlý.
ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, Enes Mertcan Çýtak,
Mehmet, Abdullah, Mert, Niyazi, Mertcan Kýlýç, Elvan
Mert, Arda, Ali, Kaan, Elvan Berçin, Ö.Faruk, Halitcan.
GOLLER : 32. dak. Enes, 57. dak. Yusuf (Ýl Özel
Ýdare), 70. dak. Niyazi (Çimentospor)
TOSFED Baþkaný Metin Çeker tarafýndan Türkiye genelinde ödül verilen Kulüp Yöneticileri toplu halde
TOSFED’den HÝTOK’a ödül
Türkiye Otomobil Sporlarý Federasyonu
2013 yýlýnda baþarýlý organizasyonu
nedeniyle HÝTOK’a ödül verdi. HÝTOK
Yönetimi Ýstanbul’da düzenlenen ödül
törenine tam kadro katýldý.
T
HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç ve Baþkan Yardýmcýsý
Metin Çeker ödül töreninde birlikte görülüyor
ürkiye Otomobil
Sporlarý Federasyonu (TOSFED) 2013
yýlýndaki baþarýlý organizasyonlarý nedeniyle
Hitok’u ödüllendirdi.
Geçtiðimiz hafta sonunda Ýstanbul Çýraðan Sarayý’nda düzen-
Uður Kütük yýlýn futbolcusu
Ç
orumspor eski futbolcularýndan
Uður Kütük Kýrýkkale’de Yýlýn futbolcusu
ödülüne layýk görüldü.
2008-9 futbol sezonunda Çorumspor
formasýný giyen Uður
Kütük, kýrmýzý siyahlý
takýmdan ayrýldýktan
sonra Ýstanbulspor ve
Keçiörengücü takýmlarýnda profesyonel olarak forma giydikten
sonra iki sezon öncede
amatöre dönerek memleketinin takýmý MKE
Kýrýkkalespor’a forma
giymeye baþlamýþtý.
Kýrýkkalegücüs-
Kýrýkkale’de yýlýn futbolcusu seçilen Uður Kütük
ödülünü alýrken görülüyor
por tarafýndan her yýl
geleneksel olarak düzenlenen Yýlýn Spor
Adamlarý ödül töreninde oylar sonucunda
Uður Kütük yýlýn futbolcusu ödülüne layýk
görüldü ve ödülünü aldý.
lenen 2013 Türkiye
Þampiyonlarý Ödül
Töreni Gala Gecesi’ne
Çorum HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç ve
Yönetim Kurulu üyeleri tam kadro olarak
katýldýlar.
TOSFED Baþkaný
Metin Çeker ve çok sayýda davetlinin katýldýðý gecede tüm branþlarda genel klasman ve
sýnýflarda ilk üç dereceyi elde eden sporcularýn tamamýna kupalarý verildi. Törende Baþkan Çekir’in konuþmasýnýn ardýndan ülkemizi uluslararasý serilerde
temsil eden milli sporcularýda ödülleri verildi.
Törende 2013 yýlý
içinde yaptýðý baþarýlý
organizasyonlarý nedeniyle HÝTOK’a ödülünü TOSFED Baþkaný
Metin Çeker verdi. HÝTOK adna ödülü HÝTOK Baþkan Yardýmcýsý Cihat Bayar aldý.
U
14 Final Grubu ikinci hafta maçýnda ilk hafta lideri Ýl Özel Ýdarespor karþýsýnda her iki yarýda bulduðu gollerle 2-1 galip ayrýlarak liderliðini devam ettirdi.
Ýlk dakikalarý karþýlýklý ataklarla geçen maçýn ilk
yarýsýnýn son dakikalarýnda Enes’in attýðý golle rakibi
önünde 1-0 öne geçen Özel Ýdarespor devreyibu skorla
önde tamamladý. Ýkinci yarýda da maçýn kontrolünü
elinde bulunduran Özel Ýdarespor 57. dakikada Yusuf’la farký ikiye çýkardý ve rahatladý.
Son dakikalarda Çimentospor’un baskýsý 70. dakikada Niyazi ile sonuç verdi ve maçtan 2-1 galip ayrýlan
Ýl Özel Ýdarespor 6 puanla liderliðini sürdürürken Çimentospo ikinci maçýnýda puansýz mapattý.
Turgay Görkem’a
Bayanlar 1. ligde görev
H
entbol
Klasman
Gözlemcisi Turgay
Görkem’e bayanlar 1. lig
maçýnda görev. Hentbol
Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 2
Þubat pazar günü Ordu
Vali Muhsin Yazýcýoðlu
Spor Salonu’nda oynanacak Ordu Boztepe Gönül ile Altay takýmlarý
Ç
mý Minik C takýmýný 22-11 yenerken küçükler kategorisinde ise A takýmý C takýmýný 2119 yenmeyi baþardý. Yýldýz A takýmý ise Yýldýz C takýmýný 39-30 yenmeyi baþarýrken
gençler kategorisinde de kazanan A takýmý
75-62’lik skorla oldu.
Turnuvada ikinci maçlar bu akþam
üçüncü maçlar ise 3 Þubat pazartesi günü oynanacak. Çift devreli lig sisteminde oynanacak turnuvada ikinci yarý maçlarý ise 4-6-7
Þubat tarihlerinde oynanacak.
Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna katýlan sporcu velileride gerek çalýþmalar gerekse turnuvayla ilgili görüþlerini
dile getirdiler. 2005 doðumlu Tuna Özcan’ýn
velisi Recep Özcan, çocuðunun çalýþma ortamýndan ve antrenörlerin disiplininden son derece memnun olduðunu söyledi. Turnuva ve
çalýþmalarda eksiklerin ve yanlýþlarýn iyi tesbit edilerek zamanýnda gerekli müdahelerin
yapýldýðýný belirten Özcan, çocuðunun beslenme ve düzenli yaþam konularýnda çok iyi
noktaya geldiðini turnuvada yapýlan maçlarýnda çocuklarý ayrý bir havaya soktuðunu belirterek emeði geçenlere teþekkür etti.
Ali Yalçýn ve Barkýn’ýn velisi Nihal Tanrýverdi’de çocuklarýnýn daha önce hiç basketbol oynamadýðýný futbolu daha çok sevdiðini
Osmancýkgücü, Çorum
Belediye yeniþemedi: 0-0
SAHA : Osmancýk.
HAKEM : Ahmet Ecevit.
OSMANCIKGÜCÜSPOR: Emre, Abdulkerim,
Tunahan, Halil, Ege, Murat, Kenan, Oðuzhan, Recep, Serkan, Tolga, Ahmet, Tunahan, Bayram, Onat,
Ali, Nejdet.
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Bekir, Deniz,
Eray, Berkay, Eren, Yaþar, Alican, Emirhan, Emrecan, Elvan, Abdullah, Metehan, Metehan Yurttaþ,
Tahsin, Onat, Rýdvan, Batuhan, Emrah.
KIRMIZI KART: 65. dak. Elvan (Çorum Belediyespor)
Turgay Görkem
belirterek, kursa baþladýktan sonra basketbolu çok sevidiklerini söyledi. Çocuklarýnýn
hafta sonu çalýþmalarýný iple çektiklerini belirten Tanrýverdi, çocuklarýnýn bu sporu sevmelerinde katkýsý bulunan antrenörlere teþekkür etti ve önümüzdeki günlerde çocuklarýnýnda baþarýlý bir sporcu olmasý temennisin-
U
14 Final Grubu ikinci
haftasýnda dün Osmancýk’ta oynanan Osmancýkgücüspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maçta takýmlar
gol bulamadý. Karþýlýklý ataklarla geçen maçtan takýmlar
golsüz beraberlikle ayrýldýlar.
Bu sonuçla Osmancýkgücüspor ilk puanýný alýrken Çorum
Belediyespor ise dört puana
yükseldi.
Erzurum 1998 ruhunu arýyor
L
ig sonunda hedefe varacaklarýný belirten Erzurum
Büyükþehir Belediyespor Baþkaný Saim Özakalýn,
"Þampiyonluk ipini göðüsleyecek yönetime, teknik heyete, futbolcuya ve taraftara sahip bir camiayýz. Gittiðimiz her yerde itibar görüyoruz. Bu anlamda Erzurum'un ayrý bir dünyasý var. 1998 ruhu yeniden canlanacak" dedi.
Erzurum Büyükþehir Belediyespor Kulübü Baþkaný Saim Özakalýn, A'dan Z'ye camiadan ve takýmdan
beklentilerini dile getirdi. Spor Toto 3. Lig 2. Grupta
þampiyonluk mücadelesi veren Erzurum'un mavi-beyazlý ekibinin Baþkaný Saim Özakalýn, tek hedeflerinin
FB yarý yýl turnuvasý baþladý
orum Fenerbahçe Basketbol Okulu geleneksel yarý yýl turnuvasý baþladý. Yaz ve
kýþ dönemlerinde yapýlan çalýþmalarý maç
tecrübesi ile birleþtirmek ve sporcularýn geliþimi açýsýndan büyük önem taþýyan yarý yýl
turnuvasýnda dört kategoride toplam 12 takým mücadele ediyor.
Ýlk gün yapýlan maçlarda Minik A taký-
arasýnda oynanacak maçý
Ankara bölgesi hakemlerinden Ýbrahim Peker ve
Caner Gültekin yapacak.
Maçýn gözlemcisi ise
Turgay Görkem.
Ýl Özel Ýdarespor ile Çimentospor arasýndaki maçtan bir ikili mücadele görülüyor
þampiyon olarak 2. Lig'e yükselmek olduðunu belirterek, bunu da takým-taraftar bütünlüðü ile baþaracaklarýný söyledi. Özakalýn, Erzurumspor'un 1998 yýlýnda Erzurum'a yaþattýðý ruhu ve heyecaný yaþatmak için kollarý sývadýklarýný belirterek, tüm Erzurum halkýna 98
ruhunu yaþatmak istediklerini söyledi. Özakalýn, "Gittiðimiz her yerde ve ortamda Erzurum adýna övgüler
alýyoruz. Taraftarýmýz methediliyor. Buda bizi onurlandýrýyor. Ýnþallah taraftarýmýzýn da desteði ile 98 ruhu
yeniden canlanacak ve sezon sonunda ligi þampiyon
olarak bitirip, bir üst lige çýkacaðýz" dedi.
Sakaryaspor yönetimi mucize bekliyor
T
ransfer döneminin tamamlanmasýna 5 gün kala Sakaryaspor'da sessiz bekleyiþ sürüyor. Alacaklý
oyunculara teklifini ileten yönetim, 3 Þubat'ta bitecek
transfer dönemi öncesi oyunculardan bir mucize bekliyor.
Sakaryaspor'da,
transfer döneminin kapanmasýna sayýlý günler kala
sessiz bekleyiþ devam ediyor. 5 yýldýr transfer yasaðýyla boðuþan yeþil-siyahlý
ekipte yönetim, alacaklý
dosyalarla ilgini son teklifini yaptý. Oyunculara
kökten çözüm konusunda
kulüp olarak tekliflerini
ileten Baþkan Selahattin
Aydýn, gözünü oyunculardan gelecek cevaba çevirdi. Avukatlarýn tamamýna yakýnýnýn yönetim tarafýndan
yapýlan teklife olumlu olarak döndüðü öðrenilirken, 3
Þubat'ta sona erecek transfer önemi öncesinde bir mucizenin gerçekleþip gerçekleþmeyeceði merakla bekleniyor.
ÝLK HEDEF 500 BÝN TL
Vali Mustafa Büyük'ün ev sahipliðinde bir araya
gelen ve ilk etapta Sakaryaspor'a 500 Bin TL destek
kararý çýkan þehrin dinamiklerinden ikinci hamle
bekleniyor. Komitenin, 1
Þubat Cumartesi günü Güral Otel'de gerçekleþtirmesi
beklenen yemeðin ise yeþil-siyahlý kulübe vaat edilen 500 Bin TL'yi topladýktan sonra kararlaþtýrýlacaðý
öðrenildi. 13 Þubat'ta görülecek Ýflas Davasý öncesinde kulübe verilecek parayý
toplayacak komitenin, geniþ katýlýmla yapýlacaðý yemeðin tarihini bunun ardýndan belirleyeceði öðrenildi.
Batman fýrsat haftasýný
deðerlendirmek istiyor
Z
irvedeki rakiplerin
bir biriyle oynadýðý
kritik haftada Petrolspor'da üç puan sesleri
yükseldi. 3. Lig 2. Grupta hafta sonu zirve mücadelesi veren bazý takýmlarýn karþýlaþmasýný göz
önünde bulunduran Batman Petrolspor'da, galibiyetten baþka bir þey
konuþulmuyor.
Ankara deplasmanýnda Hacettepe'den bir
puan alan Batman Petrolspor, Pazar günü sahasýnda oynayacaðý Balçova Belediyespor maçýna
iddialý hazýrlanýyor. Sakaryaspor ve Çorum
deplasmanlarýna peþ peþe çýkacak olan KýrmýzýBeyazlý ekipte futbolcular, önce Balçova Belediyespor'u devirmenin hesabýný yapýyor. Pazar günü Batmanlý futbolseverlere galibiyet armaðan
etmenin hazýrlýðý içinde
olduklarýný belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin futbolcularý: "Ýç sahada rakiplerimize puan vermemeye kararlýyýz. Bu hafta
ligin üst sýralarýndaki takýmlar birbirleriyle oynuyor. Bizim için fýrsat
haftasý. Kazanmaktan
baþka bir düþüncemiz
yok. Ýki haftadýr galip gelemediðimizin farkýndayýz. Kazanmak için bu
hafta yüreðimize ortaya
yansýtacaðýz" dediler.
Pazar günü saat
13.30'da oynanacak Balçova Belediyespor maçýnda taraftarlarýn desteðiyle galip geleceklerine
inandýklarýný belirten
Kýrmýzý-Beyazlý ekibin
futbolcularý, þöyle devam ettiler: "Hafta baþýndan bu yana iþi sýký tutuyoruz. Ankara deplasmanýndan aldýðýmýz bir puan bizim için moral oldu.
Ýkinci yarýnýn üçüncü
maçýnda galibiyetle tanýþmanýn hesabýný yapýyoruz. Bu hafta Balçova
Belediyespor'u yenip çý-
kýþa geçmeyi arzuluyoruz. Takýmýmýz bir geçiþ
süreci yaþadý. Kýsa sürede toparlandýk. Bundan
sonraki maçlarýmýzda seri galibiyetlere imza atmak için idmanlarda çok
çalýþýyoruz. Takým olarak baþarýya inandýk. Taraftarýmýzdan ricamýz bu
hafta Balçova Belediyespor maçýnda tribünde
bizleri yalnýz býrakmasýnlar. Bizler de onlara üç
puaný armaðan edeceðiz."
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
(Ç.HAK:326)
YÝTÝK
Çorum VD. 301 004 3086 nolu mükellefiyim.
Aþaðýda cins ve miktarlarý belirtilen fatura ve irsaliyeleri kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:321)
(Ç.HAK:304)
Tuzcu
Oto.Pet.Ür.Gýd.Tük.
Md.A.Þ
Ankara Asfaltý 6.km
(Ç.HAK:325)
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinde vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum 258801-258850
arasý bir cilt faturamý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Elvan BALLIKKAYA
Ýsmet oðlu 1980 Çorum
Doðumlu
T.C.No:38299123872
(Ç.HAK:320)
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
AL-KA ÝNÞ. ve ÝNÞ. MALZ. SAN.
TÝC. LTD. ÞTÝ.
Karakeçili Mah. 14. Sok. Kültür Apt.
2/3 ÇORUM
0 364 212 42 32-0 532 463 79 08
Muhasebe bürosunda çalýþtýrýlmak ve
yetiþtirilmek üzere en az Ticaret Lisesi
mezunu, yüksekokul veya açýk öðretim
muhasebe elemaný ve okuyan bayan
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Hilal Ýþ Merkezi Kat: 4
Tel: 225 50 82
Fabrika olmaya müsait veya depo olarak
kullanýlmaya uygun bina kiraya verilir.
* Ankara Yolu 7. Km’de, toplam alaný 2400
m2 olarak veya 1200’er m2 olarak 2 ayrý
þekilde kiraya verilir. Ýdari binasý mevcuttur.
* Ankara Yolu 7. Km’de sanayi tipi soðuk
hava deposu satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 507 517 86 89
DEVREN ELEMAN ARANIYOR
SATILIK
OTEL
0 554 886 89 28
MUHASEBE BÜROSUNDA
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE TERCÝHEN
TÝCARET MESLEK LÝSESÝ MEZUNU
VEYA AÇIK ÖGRETÝM ÖGRENCÝSÝ
BAY MUHASEBE YARDIMCI
ELEMANI ALINACAKTIR.
213 25 34 - 505 611 42 22
ELEMAN ARANIYOR SEKRETER
(Ç.HAK:297)
(Ç.HAK:322)
Þirketimiz ve þantiyelerimizde
görevlendirilmek üzere en az 3 yýl
deneyimli Ýnþaat Mühendisi veya
Mimar aranmaktadýr.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise
mezunu bilgisayar konusunda deneyimli
20-35 yaþ arasý bayan sekreter, en az
ilköðretim mezunu 20-35 yaþ arasý bayan
paketleme elemanlarý alýnacaktýr.
ALPEREN ENDÜSTRÝYEL TEMÝZLÝK
LTD. ÞTÝ.
Küçük San. Sitesi 21. Cadde No: 68
224 33 77-0 532 709 51 64
ELEMANLAR
ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 1 adet
Doðalgaz ve Su Tesisatýcýsý, 1 adet Elektrik
Tesisatcýsý, 4 adet Kaynak Operatörü
(Gazatý,Elektrik,Oksijen), 1 adet Teknik
Ressam (Auto Cat,Master Cam,Solid Works),
8 adet Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Organize San. Böl. Salih Aydýn
(Ç.HAK:308)
Tadun Tarým ve
Hayvancýlýk Nak. San.
Tic. Ltd. Þti.
Ankara Yolu 7. Km.
ÇORUM
Çorum Vergi No:
4880064085
(Ç.HAK:285)
YÝTÝK
Çorum Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðünden almýþ olduðum 27/6/2007 tarihli
ve 558564.00 nolu sanayi sicil belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Bulvarý No: 14 Tel: 254 95 49
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ;
30 YAÞINI AÞMAMIÞ, TECRÜBELÝ
** BAY POMPA VE TEMÝZLÝK GÖREVLÝLERÝ
ALINACAKTIR
MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN DÝKSÝYONU
DÜZGÜN, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE
DENEYÝMLÝ , BAY ADAYLARIN ASKERLÝK
HÝZMETÝNÝ TAMAMLAMIÞ OLMALARI
GEREKMEKTEDÝR.
**MUHASEBE DEPARTMANINDA
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE,
TERCÝHEN YÜKSEK ÖÐRENÝM GÖRMÜÞ
MUHASEBE MEZUNU, TECRÜBELÝ,
MUHASEBE VE OFÝS PROG. BAÞARILI
BAY - BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI
ALINACAKTIR.
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
KARAKAÞLAR OPET- AYGAZ AKARYAKIT
ÝSTASYONU
ÇEVREYOLU ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI NO: 184
0(364) 224 01 44 ÇORUM
Son Baþvuru 31.01.2014 Tarihidir.
SATILIK DAÝRE
Akkent Mahallesi TOKÝ konutlarý
ilkokul karþýsýnda, kombili, çelik
kapýlý, güney-doðu cepheli, 2. kat,
106 m2, 3+1 daire satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 537 377 01 86
KÝRALIK DAÝRE
Buharaevler Sadýk Ahmet Cad.
üzerinde yola cepheli 140 m2
(3+1) kombili daire kiralýktýr.
0 536 824 44 00
Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr
çevre yoluna 6 km. mesafede
Sarmaþa mevkiinde
Çorum manzaralý
SATILIK
PARSELLER
930 m2 tam tel örgü ve sürekli su.
DERHAL TAPU VERÝLÝR.
(Ç.HAK:2070)
11 MART
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
ELEMAN ARANIYOR KÝRALIK BÝNA
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinde 8720208672
nolu vergi mükellefiyiz.
Fatura A/412801413050 5 cilt
Ýrsaliyeli Fatura
A/62051-63050 20 cilt
Per.Sat.
Fiþi
A/1401-1700 6 cilt evraklarýmýz kayýptýr.
Hükümsüzdür.
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii,
603 ada, 14 parsel arsa
vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.054.50
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Ýnþaat Mühendisi
veya
Mimar Aranýyor
Þükrü DÝÞDÝÞ ve Ortaðý
16501-16551 numaralý 1 cilt irsaliyeli fatura,
1851-1900, 1901-1950, 1951-2000, 2001-2050,
2051-2100, 2101-2150, 2151-2200, 2201-2250, 22512300, 2301-2350, 2351-2400, 2401-2450, 2451-2500,
2501-2550 numaralý 14 cilt fatura,
501-550, 551-600, 601-650, 651-700, 701-750,
751-800 numaralý 6 cilt irsaliyeli fatura,
8551-6600, 6601-6650, 6651-6700, 6701-6750,
6751-6800, 6801-6850, 6851-6900, 6901-6950, 69517000, 7001-7050 numaralý 10 cilt sevk irsaliyesi.
6 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
14 ADET KURS ONAYI ALINMIÞ
SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI
22 ADET BÝLGÝSAYAR
1 ADET AKILLI TAHTA
1 ADET PROJEKSÝYON
1 ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI
2 ADET LAZER YAZICI
1 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI
1 ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ
BÜRO MASA VE KOLTUKLARI
BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU
DEVAM EDEN KURSÝYERLERÝ ÝLE
BÝRLÝKTE UYGUN FÝYATA
DEVREDÝLECEKTÝR.
ÝNTERNET CAFE OLMAYA
UYGUNDUR.
ÝRTÝBAT TEL: 0 532 693 62 44
0 532 615 78 46-0 535 594 28 15
SÝZE ÇOK ÇEKÝCÝ ÝÞ TEKLÝFÝMÝZ VAR!
Otomotiv sektörüne ilgi duyan,
Bu sektörün köklü bayiisinde çalýþmayý hedef edinmiþ,
Geliþime açýk, baþarma azmi yüksek Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz.
* * HALKLA ÝLÝÞKÝLER KONUSUNDA DENEYÝMLÝ, EN AZ LÝSE MEZUNU
TERCÝHEN HALKLA ÝLÝÞKÝLER KONUSUNDA YÜKSEK ÖÐRENÝM GÖRMÜÞ
DÝKSÝYONU DÜZGÜN, ÝLETÝÞÝMÝ GÜÇLÜ, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ SORUMLUSU,
BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ALINACAKTIR.
* * SERVÝSÝMÝZ HASAR DEPARTMANINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE
BAY ADAYLAR ÝÇÝN ASKERLÝK HÝZMETÝNÝ TAMAMLAMIÞ, EN AZ LÝSE MEZUNU
TECRÜBELÝ, SÜRÜCÜ EHLÝYETÝNE SAHÝP, ÝLETÝÞÝMÝ GÜÇLÜ,
BAY - BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR.
* * SERVÝSÝMÝZ ARAÇ KABUL DEPARTMANINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE
BAY ADAYLAR ÝÇÝN ASKERLÝK HÝZMETÝNÝ TAMAMLAMIÞ, EN AZ LÝSE MEZUNU
TECRÜBELÝ, ÝKÝLÝ ÝLETÝÞÝMDE BAÞARILI, SÜRÜCÜ EHLÝYETÝNE SAHÝP,
BAY - BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR.
* * SERVÝSÝMÝZ YEDEK PARÇA DEPARTMANINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE
ASKERLÝK HÝZMETÝNÝ TAMAMLAMIÞ, EN AZ LÝSE MEZUNU, TECRÜBELÝ,
OFÝS PROG. KULLANABÝLEN BAY ÇALIÞMA ARKADAÞI ALINACAKTIR.
Yukarýda belirtilen özelliklere sahip adaylarýn aþaðýdaki adrese þahsen baþvuru
yapmalarý gerekmektedir. Baþvurular kesinlikle gizli tutulacaktýr.
Son Baþvuru 31.01.2014 Tarihidir.
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV FIAT BAYÝÝ
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
Tel.(0364) 224 01 44
(Ç.HAK:317)
Güvenay Petrol
Ürünleri Gaz Akaryakýt
Gýda Paz. Nak. San.
Tic. Ltd. Þti.
19 KC 602 plakalý, 2004
model Volkswagen marka,
Cityvan tipli, siyah renkte
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 35.000
Yer: Ýskilip Yolu Özkiremit
28 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Çorum il, Mecitözü ilçe,
Sökelek mevkii, Hisarkavak
köyünde muhtelif yer ve
fiyatlarda 2 arazinin satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
Çiðdem
Tepe
Bahçeleri
DEVREN SATILIK
BÝLGÝSAYAR KURSU
DEVREN
SATILIK
YAÐLAMA
YIKAMA
(Ç.HAK:286)
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinde 4610307124
nolu vergi mükellefiyiz.
39551-39850 10
cilt Fatura
59401-59450 1 cilt
Fatura
1101-1150 1 cilt
Gider Faturasý
evraklarýmýz
kayýptýr.
Hükümsüzdür.
1- Açýlýþ ve Yoklama
2- Divan Heyetinin Teþekkülü
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunup
Ýbrasý
4- Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunup
Ýbrasý
5- Tahmini Bütçenin Görüþülmesi
6- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi
7- Dilek ve Temenniler
8- Kapanýþ
(Ç.HAK:323)
GÜNDEM:
20 ÞUBAT
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
10.00 litre motorin satýþý iþi.
Muhammen bedel: Satýþ günü
itibariyle EPDK’nýn belirlemiþ
olduðu birim fiyat.
Yer: Ankara Yolu 6. km Tuzcu
Otomotiv / Çorum
Saat: 15.00-15.10
***
0 545 443 08 75
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda görevlendirilmek üzere
20-30 yaþlarý arasýnda askerliðini
yapmýþ, en az lise mezunu, tecrübeli
satýþ elemaný depocu alýnacaktýr.
Aksoylar Gýda
Gimat Toptancýlar Sitesi 29. Cad. No: 38
Tel: 212 29 26
(Ç.HAK:290)
Yýkama
kiraya DEVREN
ARANIYOR bölümü
SATILIK
verilecektir
BAKKAL
224 15 51
0 533 495 63 09
Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere Bayan
Sekreter aranmaktadýr.
Ücret dolgundur.
20-30 yaþ arasý
Mür. Tel: 0 533 922 90 21
BUHARAEVLER ÝBRAHÝM
ÇAYIRI MEVKÝÝNDE
Yunus Emre Kapalý Oto Parký
Mür. Tel:
KÝRALIK
DÜKKANLAR
ELEMAN
ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli
elektrik ustasý ve kalfa alýnacaktýr.
Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmasý rica olunur
H.Demiral Elk. Ltd. Þti.
Yumus Emre Ýþ Mrk. No:41 Çorum
0 364-2136494 - 0 533 264 59 39
(Ç.HAK:278)
(Ç.HAK:327)
Çorum merkez Çoraklýk
Mahallesi’nde bulunan arsanýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 45.328.75
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere;
Ýþ Makinesi sektöründe deneyimli ustalar;
Tamirci Ustasý ve Kalfalarý;
Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr.
Dolgun ücret + ssk + servis
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Ýnönü Caddesi 67/A-B, ana caddeye ve Yunus
Emre Ýþhanýna cepheli kiralýk dükkanlar.
Mustafa ÇINAR
0 554 502 16 89
(Ç.HAK:3532)
Kenan CAYDI
Abdullah oðlu 1973
Çorum Doðumlu
Kaan Ýletiþim
34636243708
17 ÞUBAT
Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.)
Satýþ Memurluðu
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
06 DC 4073 plakalý, 2000
model, HAT marka, Marea 1.6
16 V tipli, Sedan cinsinde,
mavi renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 10.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:289)
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinde vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum A-8401-8500
arasý 2 cilt faturayý kaybettim. Hükümsüzdür.
TOPLANTIYA ÇAÐRI
Çorum Hazreti Ebu Bekir Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý
01.03.2014 Cumartesi günü saat: 12.00’de Gülabibey
Mah. Kapaklý 14. Sok. No: 5 ÇORUM adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý 08.03.2014 tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr.
(Ç.HAK:266)
(Ç.HAK:324)
Kamu Hastaneleri Birliði
2014 yýlý 52 kalem mutfak
araç ve gereçleri alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Çorum Ýþletme Müdürlüðü
sýnýrlarýnda Etüd Proje
Hizmetleri, Erozyon Kontrolü
Uygulama ve Aðaçlandýrma
Uygulama Sahalarýnýn
Kontrolü hizmetleri için
Orman Mühendisliði
Danýþmanlýk hizmet alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad.
No: 72 Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Saat: 14.00
***
(Ç.HAK:283)
Esma YILMAZ
Asým kýzý 27/2/1992
Çorum Þeyhhamza
Köyü Doðumlu
Trafik iþaret levhalarý alýmý iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi Yol ve
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
Saat: 14.30
***
Baðlý kuruluþlarýn þoförlü araç
kiralama hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý
8. kat
Saat: 10.30
***
(Ç.HAK:318)
Erzurum Atatürk
Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesinden almýþ
olduðum öðrenci kimlik
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
11 ÞUBAT
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
14 ÞUBAT
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:316)
7 ÞUBAT
Kamu Hastane Birliði
Genel Sekr. ve baðlý saðlýk
tesis. hizmet aracý ve diyaliz
hasta taþýma araç. kiralama
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi Toplantý
Salonu
Saat: 10.00
***
Spiral sarýmlý HDPE boru
alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol
ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
Saat: 14.00
***
19 FK 926 plakalý Ford marka,
1996 model, LYC uzun þasi
tipli, beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 13.000
Yer: Ýskilip Belediye Otoparký
Saat: 14.00-14.10
***
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:281)
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il merkez ilçe, 496 ada
10 ÞUBAT
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
09 YG 652 plakalý 2012 model
Ford marka JA8 Fiesta 1.25i
tipli beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 25.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
(Ç.HAK:319)
19 DA 515 plakalý, 2008
model, Volkswagen marka,
Passat 1.4 TSÝ tipli aracýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 37.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
2014 yýlý 32 kýsým temizlik
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans Salonu
Saat: 14.30
***
yaný (Kültür Yedieminli
Otoparký) Çorum
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:314)
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Kal-Yak (Fuel Oil 4 - kalorifer
yakýtý) alýmý iþi.
Yer: Çorum Özel Ýdaresi Yol
ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
Saat: 14.00
***
YÝTÝK
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
2014 yýlý 78 kýsým týbbi sarf
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
5 ÞUBAT
Çorum Özel Ýdaresi Yol ve
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
2014 yýlý 34 kýsým kýrtasiye
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Hastalýklarý Hastanesi Toplantý
Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:243)
6 ÞUBAT
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
(Ç.HAK:315)
Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli 1
adet silo beþiker makinasý
Muhammen bedel: 15.000
2. Taþýnýr: Markasý ve modeli
belli olmayan 1 adet sarý renkli
1000*80 vals makinasý
Muhammen bedel: 12.000
3. Taþýnýr: 10 adet 80’lik
çamur taþýma bandý
Muhammen bedel: 10.000
Yer: Ankara Yolu 12. km
Çorum
Saat: 14.00-14.10
***
no, 4 parsel no, Bahçelievler
Mahalle/Mevkiinde üzerindeki
bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: Çorum
Adliyesi Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
(Ç.HAK:306)
4 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
1. Taþýnýr: Altan Makina
19
UMUT ÝÞ MAKÝNELERÝ
HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ
EYYÜP PEHLÝVAN
Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. Cami Karþýsý
0 531 778 68 84 - 0 364 234 88 55
Murat Yýldýrým
Erciyesspor’da
B
ursaspor’da forma giyen Çorumlu
futbolcu Murat Yýldýrým, Kayseri
Erciyesspor ile anlaþtý. Sezon sonunda
sözleþmesi sonu erecek olan Murat Yýldýrým’a sözleþme uzatma teklif eden
Bursaspor yönetiminin teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine baþka kulüplerle
PERÞEMBE 30 OCAK 2014
Murat Yýldýrým
Kýlýçcýoðlu’nda bitti
Nazmi Avluca’da baþladý
Çorum Belediyespor dün yaptýðý antrenmana Nazmi Avluca sahasýnda baþladý. Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda bitirdi. Çorum’un 3. Lig temsilcisi Çorum
Belediyespor ile BAL’daki temsilcilerinden Çorumspor dün saat 13.30’da Nazmi
görüþen Murat Yýldýrým Süper Lig’de
bir çok kulüpten gelen teklifler arasýnda
Bursaspor’da birlikte görev yaptýðý Hikmet Karaman’ýn ýsnaný üzerine Kayseri
Erciyesspor ile anlaþtý. Murat Yýldýrým’ýn hafta sonunda yeni takýmýyla ilk
maçýna çýkmasý bekleniyor.
Avluca sahasýnda çalýþmaya birlikte baþladýlar. Ýki takým yarý sahalarda çalýþmaya
baþladýlar. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, Belediyespor Teknik Direktörü Sedat
Özbað ile görüþtü ve maçý bu sahada oynayacaklarýný belirterek antrenmanýda burada
yapmak istediklerini söyledi. Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað daha sonra
telefonla bir görüþme yaptýktan sonra sahadaki malzemelerin toplanmasýný istedi ve
takým otobüsle Nazmi Avluca sahasýndan Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’na geçti.
Özbað hatalarý gösterdi
Belediyespor dünki çalýþmada Sancaktepe
maçýnda yenilen gollerdeki hatalý pozisyonlar
üzerinde yoðun bir çalýþma yaptý.
P
azar günü Hacettepespor ile sahasýnda
oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý
kuvvet ve taktik aðýrlýklý
çalýþma ile sürdüren Çorum Belediyespor’da
moraller
yükseliyor.
Sancaktepe Belediyespor maçýnda alýnan
maðlubiyetin ardýndan
bozulan moraller yapýlan görüþmeler ile düzelmeye baþladý.
‘Býrakýnda maç yapacaðýmýz
sahada antrenman yapalým’
Belediyespor çalýþmanýn ilk bölümünde kuvvet ve dayanýklýlýk haraketleri yaparak güçlendi
Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, maçlarýnýn Nazmi Avluca
sahasýna Belediyespor’un baþvurusu üzerine alýndýðýný sonrada
bu sahaya antrenman yapmaya geldiklerini belirterek ‘Býrakýnda
bari maç yapacaðýmýz sahada antrenman yapalým’ dedi.
Ç
orumspor Baþkaný
Rumi Ispanak, maçlarýnýn Nazmi Avluca
sahasýna alýnmasýna büyük tepki gösterdi ve
dünki antrenman öncesinde bu konuyla ilgili
olarak Belediyespor’a
sert eleþtirilerde bulundu.
Ýki takýmýnda maçlarýnýn iç sahada çakýþmasý nedeniyle sezonun
Antalyaspor’a Çorumlu desteði
Z
iraat Türkiye Kupasý’nda dün Tokatspor ile deplasmanda karþýlaþan
Antalyaspor’a Çorum’lu desteði. Antalyaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nýn yakýn dostu ile Çorumlu iþ adamý
Halis Durkaya ve il hakemlerimizden
Halil Sönmez Antalyaspor’un kamp
yaptýðý Ballýca Otel’de kýrmýzý beyazlý
takýmý ziyaret ettiler. Maç öncesinde
Teknik Direktör Samet Aybaba ve yeni
transferler Semih Þentürk ve Giray Kaçar ile birlikte hatýra fotoðrafý çekindiler.
ikinci haftasýnda yaþanan gerilin yine ayný
haftada yenilendi. Çorumspor maçýnýn cumartesi günü Nazmi Avluca sahasýnda oynanacaðýný öðrenen kýrmýzý
siyahlý takým antrenmaný da bu sahaya aldý.
Belediyespor’un
da ayný saatte antrenman için Nazmi Avluca’ya gelmesiyle yaþanan karýþýklýk Belediyespor’un Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu’na gitmesiyle aþýldý. Baþkan Ispanak, ‘Hem bizim maçýmýzý bu sahaya gönderiyorlar hemde antrenman için kendileri geliyorlar’ dedi.
Belediyespor Yönetimi’nin Futbol Federasyonu’na dilekçe vererek maçýn Nazmi Av-
luca sahasýna alýnmasýný
saðladýðýný belirten Çorumspor Baþkaný Rumi
Ispanak ‘Bari býrakýn da
maç yapacaðýmýz sahada antrenman yapalým.
Çorumspor’u zor
durumda býrakmak adýna ellerinden geleni yapýyorlar. Bizim maçlarýmýzý zemin bozulacak
diye Nazmi Avluca’ya
gönderiyor, kendisine
gelip burada antrenman
yapýyor. Bizim maç yapacaðýmýz saha zemini
bozulmuyor mu ? Kendileri bizi zemin bozuluyor diye Kýlýçcýoðlu
Stadý’na resmi maçta bile almak istemiyorlar bizim maç yapacaðýmýz
sahaya antrenman için
geliyorlar. Belediyespor’un Çorumspor’a bakýþ açýsý budur’ dedi.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün Nazmi Avluca sahasýnda baþlayan
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu
Stadý’nda biten antrenmanýna rahatsýz olan
Oðuzhan Yalçýn ve
Mehmet Akif katýlmazken Ýmam takýmdan ayrý olarak düz koþu ve
omuzunu kuvvetlendirme hareketleri yaptý.
Çalýþmanýn ilk bölümünde kale arkasýnda
kurulan aletlerde çabuk
kuvvet hareketleri yapan
Çorum Belediyespor’lu
futbolcularý Teknik Direktör Sedat Özbað hep
yanlarýnda kalarak tempoyu düþürmelerine izin
vermedi. Yüksek tempoda ve oldukça neþeli geçen bu çalýþmanýn ardýndan Teknik Direktör Özbað, Sancaktepe Belediyespor maçýnda yenilen
gol pozisyonlarý üzerinde durdu ve bu pozisyonlarý tek tek uygulamalý olarak gösterdi ve
yapýlmasý gerekenleri
anlattý.
Kýrmýzý Siyahlý takým çalýþmayý yarý sahada taktik antrenman ile
tamamladý. Çorum Belediyespor bugün yapacaðý taktik çift kale maçla Hacettepespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek.
Zahide Gökmen
topraða verildi
T
Halis Durkaya ve Halil Sönmez, Antalyaspor Teknik Heyeti ve futbolcularýyla birlikte
ÜFAD Yönetim Kurulu üyesi ve Çorum Belediyespor Futbolcu Ýzleme Komitesi’nde görev yapan Bilal Gökmen’in annesi Zahide Gökmen (62)
dün Ýskilip’te topraða verildi. Önceki gün Çorum’da
vefat eden Zahide Gökmen için dün öðle namazýný
müteakiben Ýskilip Ulu cami’de kýlýnýn cenaze namazýnýn ardýndan Gülbaba Mezarlýðýnda topraða verildi.
Cenaze törenine TÜFAD Yönetim Kurulu üyeleriyle çok sayýda spor adamý ile ilçe halký katýldý ve
aile yakýnlarý hazýr bulundular.
Ç
Çorumspor-Baðlum maçý
Cumartesi Nazmi Avluca’da
Sedat Özbað, Sancaktepe maçýnda yapýlan hatalarla ilgili tek tek uyarýlarda bulundu
Futbol Federasyonu BAL 6. grupta bu hafta sonu oynanacak
Çorumspor - Keçiören Baðlum Belediyespor maçýnýn 1
Ocak cumartesi günü saat 13.30’da Nazmi Avluca sahasýnda
oynanacaðýný açýkladý.
Ç
orumspor’un bu hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Keçiören Baðlum
Belediyespor maçýnýn günü ve saati
açýklandý. Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre maç cumartesi
günü saat 13.30’da Nazmi Avluca Sahasý’nda oynanacak.
Çorum Belediyespor ve Çorumspor maçlarýnýn iç sahada çakýþmasý nedeniyle iki kulüp yönetimlerinin farklý
istekleri üzerine kararý Futbol Federasyonu verdi. Belediyespor Yönetimi ha-
valarýn yaðýþlý olmasý ve zeminin bozulacak olmasýný gerekçe göstererek maçýn ya Nazmi Avluca sahasýnda oynanmasýný veya pazartesi günü Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu Stadý’nda oynanmasýný istemiþti. Çorumspor ise maçý cumartesi
günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda
oynamak için baþvuruda bulunmuþtu.
Futbol Federasyonu resmi internet
sitesinden maçýn 1 Þubat cumartesi günü saat 13.30’da Nazmi Avluca sahasýnda oynanacaðýný açýkladý.
Çorumspor kuvvet
ve taktik çalýþtý
orumspor cumartesi günü sahasýnda oynayacaðý
Keçiören Baðlum Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Nazmi Avluca sahasýnda Teknik Direktör Hasan Atalay yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Geçtiðimiz
haftalarda yönetim tarafýndan kadro dýþý býrakýlan Hü-
seyin Gültikçi de dün affedildi ve takýmla birlikte çalýþtý. Topla teknik ve kuvvet geliþtirici hareketler ile baþlayan antrenman daha sonra yarý sahada yapýlan taktik
çalýþma ile sona erdi. Çorumspor’un Baðlum Belediyespor maçý hazýrlýklarý bugün yapacaklarý taktik çalýþma ile sürdürecek.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
15 293 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content