close

Enter

Log in using OpenID

(3 may\375s.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Murat Demirezen
vefat etti
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü’nün kayýnbiraderi Muhasebeci
Murat Demirezen dün akþam vefat etti.
Bisikleti ile geçirdiði kazada aðýr
yaralanan Demirezen Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtarma Hastanesi’nde
tedavi altýna alýnmýþ, ardýndan Ankara
Numune Hastanesine sevk edilmiþti.
Demirezen yaklaþýk bir haftadýr yoðun
bakým ünitesinde yaþam destek
cihazýna baðlýydý. Demirezen’in bugün
veya yarýn topraða verilmesi bekleniyor.
Hakimiyet merhuma Allah’tan
rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý
diler.
Mahmut Evkuran
yeni görevine atandý
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlýðýnda,
açýk bulunan
Strateji
Geliþtirme
Baþkanlýðýna,
Kültür ve Turizm
Bakanlýðý
Strateji
Geliþtirme
Baþkaný
Mahmut Evkuran
hemþehrimiz
Mahmut Evkuran resmen atandý.
Çorum’da
en fazla ölüm
dolaþým
bozukluðundan
TÜÝK 2013 yýlý
ölüm nedeni
istatistiklerini
açýkladý. Buna
göre, Çorum'da
dolaþým
bozukluðunnu
neden olduðu
ölüm oraný
yüzde 43
olarak tespit
edildi.
* HABERÝ
4’DE
* HABERÝ 7’DE
‘Ýþ kazalarý
önlenebilir'
Ýþ Saðlýðý ve Ýþ
Güvenliði
Haftasý
nedeniyle iþ
kazalarý, meslek
hastalýklarý,
iþverenin ve
çalýþanlarýn
sorumluluklarý
konusunda
bilgilendirme
konferansý
düzenlendi.
Kene
sezonu
açýldý
Uzm. Dr. Sevda Tanrýverdi Kýlýç
* HABERÝ 5’DE
Çorum’da
havalarýn
ýsýnmasýyla birlikte
kene vakalarý da
görülmeye
baþlandý.
* HABERÝ 2’DE
‘1 Mayýs’la vesayet
oluþturma çabasý var’
3 MAYIS 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Salim Uslu
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 1
Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü SkyTürk360
ekranlarýnda Sedat Yazýcýoðlu'na ve A Haber'de Zeynep
Bayramoðlu'nun sunduðu Kadraj programýnda
deðerlendirdi.
* HABERÝ 12’DE
Demiryolu ýsrarýmýz TOBB’da
TOBB yöneticilerinin ziyaretinde
konuþan TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, Çorum üzerinden
Samsun ile Ankara arasýnda
kurulacak bir demiryolu aðýnýn
önemine dikkat çekti.
Prof. Dr. Ahmet Taþðýn, Alevilik ve Sünniliðin birbirinin karþýtý olmadýðýný söyledi.
‘Alevilik ve Sünnilik
birbirinin karþýtý deðil’
* HABERÝ 12’DE
TSO’dan ‘Çorum
Sanayi’ konulu
fotoðraf yarýþmasý
Ticaret ve Sanayi Odasý
(TSO), ‘Çorum Sanayisi’
konulu fotoðraf yarýþmasý
düzenliyor. TSO Genel
Sekreteri Murat Zeybel ve
Basýn Danýþmaný Kemal
Ceylan dün Çorum Gazeteciler
Cemiyeti Baþkan Yardýmcýsý
Sadýk Örgel'i ziyaret ederek
yarýþma hakkýnda bilgiler
verdiler.
* HABERÝ 11’DE
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, demiryolu talebimizi gündeme getirdi.
Mustafa Kýlýç’tan hayýrlý baðýþ
Sima
Otomotiv
Sahibi
Mustafa Kýlýç,
Zafer Çarþýsý
Mescidi
yanýnda
bulunan
iþyerini, bayan
mescidi
olmasý için
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý'na
baðýþladý.
* HABERÝ 10’DA
ÇESOB’ta
seçim günü
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði (ÇESOB)
seçimleri bugün yapýlacak.
* HABERÝ 7’DE
‘Sözde deðil
özde iþ’
* HABERÝ
8’DE
* HABERÝ 7’DE
Geleneksel çocuk oyunlarý canlandý
Milli Eðitim Bakanlýðý ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn
ortaklaþa hazýrladýklarý proje kapsamýnda Geleneksel
Çocuk Oyunlarý Þenliði'nin ilki gerçekleþtirildi.
* HABERÝ 3’DE
Kandil gecesinde
manevi ziyafet
Regaib
Kandili
dolayýsýyla
önceki akþam
Ulu Camii’de
program
düzenlendi.
Çorum
Müftülüðü
tarafýndan
hazýrlanan
program
manevi
ziyafete
dönüþtü.
ÇESOB Baþkan Adayý ve
Çorum Bakkallar ve Bayiler
Esnaf Odasý
Baþkaný Özkan
Þanal,
ÇESOB'u tek
bir baþkan
olarak deðil,
tüm oda
baþkanlarý ile
yönetmek için
aday olduðunu
söyledi.
Özkan Þanal
Þenlikte Yað Satarým-Bal Satarým, Mendil Kapmaca, Yakan Top adlý eski oyunlar oynandý.
Dünyanýn dört bir yanýndaki Müslümanlar için yapýlan dualara, vatandaþlar ‘âmin’ diyerek eþlik ettiler.
* HABERÝ
10’DA
Susuz kalan köylüler, yetkililerden çözüm bekliyorlar.
Çitli Köyü’nde ilginç durum
Elektrik kesilince
köylü susuz kaldý
Mecitözü’ne baðlý Çitli Köyü’nün þebeke suyu, elektrik
faturasý ödenmediði için kesildi. Köyün içmesuyu
ihtiyacýný karþýlayan depodaki elektrikli pompanýn
devre dýþý kalmasý nedeniyle vatandaþlarýn susuz
kaldýðý öðrenildi.
* HABERÝ 10’DA
2
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
Modifiyeli araçlarýn gürültüsü ev sattýrýyor
Fuar Alaný'nda
modifiyeli araçlarýn
gürültüsünden bezen
çevre sakinleri yine
aradý.
Hem hafta içi hem
hafta sonu sosyal medya üzerinden haberleþen modifiyeli çok sayýda araç, Fuar Alaný'ný
saat mefhumu gözetmeden pist olarak kullanmaya devam ediyormuþ.
Araçlarýn tekerle-
rinden çýkartýlan patinaj sesleri, sürekli baðýran motor ciddi bir
gürültü tufaný yaþatýrken, hasta ve küçük
yaþta olan çocuklar du-
rumdan muzdarip. Diðer vatandaþlarýn da
psikolojisi alt üst olmaya baþlamýþ. Hatta çile
o kadar büyümüþ ki, o
muhitte dairelerini sat-
maya karar verenler bile var.
Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý trafik ve
güvenlik ekiplerinin
bölgede vatandaþý rahatsýz eden araçlara ve
sürücülerine karþý kalýcý bir tedbir almasý gerekiyor.
Bu arada benzer
þikayetler farklý mahallelerden de geliyor. soruna kalýcý bir çözüm
bulunsa hiç fena olmaz.
Fuar Alaný’nda bazý apartman sakinleri modifiye araçlarýn hafta içi ve sonunda gece geç saatlerde test sürüþleri yapmasýndan rahatsýz.
Kene sezonu açýldý
Türkiye’ye 2 bin kilometre uzaklýktaki Kuzey Kafkasya’ya toplu
ulaþýmý saðlayan tek seçenek olan havayoluna, karayolu rakibi çýktý.
Kafkasya’ya
karayolu alternatifi
Türkiye’ye 2 bin kilometre uzaklýktaki Kuzey
Kafkasya’ya toplu ulaþýmý saðlayan tek seçenek
olan havayoluna, karayolu rakibi çýktý. Otobüs seferinin bilet fiyatlarý, 80-125 dolar arasýnda deðiþiyor.
Türkiye’den Kuzey Kafkasya’ya yýllardýr havayolu ile saðlanan ulaþým, ilk kez otobüslerle de
saðlanmaya baþladý. Kuzey Kafkasya’ya yönelik
havayolu ulaþýmýnda rekabet olmamasý, uçuþlarýn
düzensiz ve pahalý olmasý nedeniyle alternatif olan
otobüs ulaþýmý vatandaþlarýn da tercihi oldu. 23 Nisan’da ilk seferini gerçekleþtiren Öz Nuhoðlu Seyehat Turizm Þirketi, her çarþamba Kayseri, Ýstanbul
ve Ankara’dan Kuzey Kafkasya’nýn Vladikafkas,
Nalçhik, Çerkesk ve Maykop þehirlerine yolcu götürecek.
“Kafdaðý’nýn arkasý ulaþýlmaz deðil” sloganýyla seferlerine baþlayan firmanýn yetkilileri Mustafa
Nuhoðlu ve Suat Þirin Kuzey Kafkasya seferleri ile
ilgili þu bilgileri verdi:
80-125 DOLAR ARASI
“Türkiye’den Kuzey Kafkasya’ya karayolu ile
toplu ulaþým malesef yoktu. Var olan hava ulaþýmýnda ise uçak biletlerinin pahalý oluþu, direkt uçuþlarýn
olmamasý ve göndermek istedikleri en küçük bir
zarfýn bile ulaþtýrýlamamasý gibi nedenlerle binlerce
insan bu konuda maðdur oluyordu. Bizde bu olumsuzluklarý bir nebze olsun giderebilmek, bölgeye giren ilk firma olmak, prestij kazanmak ve þirket ola-
rak yýllýk kar marjýmýzý yükseltmek için bu yola çýktýk. Uçaklarla Kuzey Kafkasya’ya tek yön bilet fiyatý ortalama 200 dolar ve üzerindeyken biz ÝstanbulKayseri ve Ankara’dan Viladikafkas’a 80 dolar,
Nalçik’e 100 dolar ve Maykop’a 125 dolar olarak
bilet fiyatlarýný belirledik.
SEFERLER HER ÇARÞAMBA
Seferlerimiz þuan ilk etapta Ýstanbul ve Kayseri merkezli olacak, Ýstanbul’dan kalkan aracýmýz
Ankara’ya da uðrayarak buradan yolcularýmýzý alacak. Talepler doðrultusunda bu seferlerin sayýsýný
artýrmak hedeflerimiz arasýndadýr. Sefer güzergahýmýz ise þöyle olacak; otobüslerimiz her çarþamba
saat 16.00’da Ýstanbul Aksaray yazýhanemizden kalkýp Ýzmit-Sakarya-Bolu-üzerinden geçip Ankara
dan 23.00’da hareket edecek. Aracýmýz ÇorumSamsun-Ordu-Trabzon-Rize güzergahýný takip ederek Sarp Sýnýr Kapýsý’ndan Gürcistan’a giriþ yapacak. Buradan yaklaþýk 500 kilometrelik bir seyahat
sonrasý LARS Sýnýr Kapasý’na yetiþecek. Buradan
da 120 kilometre sonrasý Nalçik þehri. Toplamda bin
970 kilometre yol yapacak ve bu yolu 26-27 saatte
geçmeyi planlýyoruz. Nalçik’ten yaklaþýk 400 kilometre sonra Maykop’a varýlýyor. Nalçhik-Maykop
arasý mesafeyi de 6 saat sürüyor. Türkiye’de Maykop için 2 bin 370 kilometrelik mesafeyi ortalama
32 saatte almayý planlýyoruz.”
(Milliyet)
Mazeret sýnavý 10-11 Mayýs’ta
Milli Eðitim Bakanlýðý
tarafýndan
(MEB) ortaokul 8'inci
sýnýf öðrencilerine yönelik düzenlenen ikinci
dönem ortak sýnavlarýnýn ilk oturumlarý sona
erdi.
Yurtiçi ve yurtdýþýnda toplam 986 sýnav
merkezinde, 15 bin 814
okulda, 91 bin 8 salonda
gerçekleþtirilen sýnavlara, 1 milyon 271 bin
273 öðrenci katýldý.
8'inci sýnýf öðrencileri
dün baþlayan TEOG
maratonu kapsamýnda Türkçe,
matematik, din kültürü ve ahlak
bilgisi, fen ve teknoloji, T.C inkýlap tarihi ve Atatürkçülük ile
yabancý dil olmak üzere toplam
6 dersten sýnava girdi.
Sýnavlarýn tamamlanmasý
ile soru kitapçýklarý da öðrencilere daðýtýldý. Alýnmayan soru
kitapçýklarý milli eðitim müdürlükleri tarafýndan deðerlendirilecek.
Giremeyenler için mazeret
sýnavý var
Ýkinci dönemin mazeret sýnavlarý ise 10-11 Mayýs'ta yapýlacak. Geçerli bir mazeretini
belgeleyerek asýl sýnavlara katýlamayan öðrenciler, mazeret sýnavlarýna alýnacak. Telafi sýnavlarý öðrencilerin kendi okullarýnda deðil, il milli eðitim müdürlükleri tarafýndan belirlenen
okullarda yapýlacak. Sýnav süresi, soru sayýsý gibi diðer þart-
lar ise asýl sýnavdaki gibi olacak.
cak?
Puanlar nasýl hesaplana-
Öðrencilerin, 6, 7 ve 8'inci
sýnýf yýlsonu baþarý puanlarý ile
8'inci sýnýf aðýrlýklandýrýlmýþ ortak sýnav puaný toplanacak. Elde edilen toplam, ikiye bölünerek yerleþtirmeye esas puan belirlenecek. Puanlama 500 tam
puan üzerinden yapýlacak.
(Yaygýn Basýn)
Çorum’da havalarýn ýsýnmasýyla birlikte kene vakalarý da
görülmeye baþlandý.
Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’nde yýl içerisinde 445 kiþi kene
ýsýrmasý þikayetiyle
baþvuru yaparken, bazý kiþilerin Kýrým
Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý
þüphesiyle Ankara’ya
sevk edildiði öðrenildi.
Araziye çýkan kiþilerden vücutlarýný
örtecek giysiler giymeleri ve açýk renkli
elbiseler tercih edilmesini öneren uzmanlar, dönüþte ise özellikle göðüs çevresi,
kulak arkasý, diz arkasý, koltuk altlarý, ense,
saç dipleri ve kasýklar
kontrol edilmesini istediler. Uzmanlar, vücudun herhangi bil
bölgesinde kene görüldüðünde patlatýlmamasý ve çýplak el
ile temas edilmemesi
için uyardýlar.
Bulaþýcý Hastalýk
Kontrol Programlarý
Þube Müdürü Dr. Hüseyin Moray, KýrýmKongo Kanamalý Ateþi (KKKA) taþýyan kenelerin vücuttan ne
kadar çabuk çýkarýlýrsa
hastalýk riskinin de o
kadar azaldýðýný söyledi. Moray, KKKA’nýn
virüslü taþýyan kenelerin sebep olduðu
ölümcül seyredebilen
bir enfeksiyon hastalýðý olduðunu söyledi.
Kenelerin yabani
hayvanlar, çiftlik hayvanlarý ve insanlar arasýnda virüsün taþýnmasýna ve çoðalmasýna
aracýlýk ettiðine dikkat
çeken Moray, doðal
hayatta yaban hayvan
sayýsýndaki artýþýn kenelerin kan emmeleri
ve üremeleri için uygun ortamýn oluþmasýna zemin hazýrladýðýný, çok fazla yumurtlama özeliðine sahip kene sayýsýnýn da hýzla
artmasýna sebep olduðunu söyledi.
Keklik, çulluk,
karga gibi göçmen
kuþlarýnda keneleri
baþka alanlara taþýnmasýnda etkili olduðunun bilindiðini dile
getiren Moray, “Keneler, kurak ve yarý kurak bozkýr iklimini
sevmekte kuru taban
örtüsüne sahip bodur
ormanlýk alanlarda
yaygýn görülmektedir.
Hastalýk insanlara kenelerin ýsýrmasý veya
kenelerle temas sonucu bulaþýr. Yabani kemirici hayvanlar, kuþ-
lar ve keneler hastalýðýn doðadaki saklayýcýsý durumundadýrlar.
Keneler beslenmek
için bu hayvanlardan
kan emerler, kan emme sýrasýnda aldýklarý
virüsü; insanlardan
kan emerken bulaþtýrýrlar. Hastalýk daha
çok hayvancýlýkla uðraþanlarda, mezbaha
çalýþanlarýnda ve kýrsal alanda yaþayanlarda görülebilmektedir.
Enfekte hayvanlarýn
kan ve dokularý ile temas sonucu da geçiþ
olabilmektedir. Ayrýca
hastane kaynaklý enfeksiyon oluþturma
riski de bildirilmektedir. Kene ýsýrmasý veya kene ile temas hikayesi varsa, çalý, çýrpý, su kenarlarý veya
gür otlarýn bulunduðu
alanlara piknik amaçlý
veya diðer bir sebeple
gitmeleri söz konusu
ise, hayvanlarýn kanlarýna, vücut sývýlarýna
veya diðer dokularýna
temaslarý var ise, bu
hastalýða yakalanmýþ
kiþilerin kan ve vücut
sývýlarýna bir temaslarý
olmuþ ise Kýrým Kongo Kanamalý Ateþinden þüphe edilmeli ve
vakit geçirmeden en
yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr”
dedi.
Ateþ, ani baþlayan baþ aðrýsý, kas aðrýsý, halsizlik, karýn
aðrýsý, kusma, ishalin
KKKA hastalýðýnýn
belirtileri arasýnda yer
aldýðýný açýklayan Moray, hastalýðýn en belirgin özelliðinin ise
iþtahsýzlýk olduðunu
ifade etti. Hastalýðýn
görüldüðü kiþilerde ilk
günlerde yüzde ve göðüste kýzarmalar, gözlerde ise kanamalar
ortaya çýkabildiðini
anlatan Moray, göðüs
ve karýndan baþlamak
üzere vücuda yayýlan
küçük nokta þeklinde
kanamalar olabildiðini, kanamalara burun
ve diþeti kanamalarýnýn da eþlik edebileceðini kaydetti.
Vücuduna kene
yapýþanlarýn 10 gün
boyunca ani baþlayan
ateþ, baþ aðrýsý, halsizlik, bulantý, kusma gibi þikayetler yönünden
kendini izlemesini isteyen Moray, bu tür þikayetlerin olmasý durumunda, en yakýn
saðlýk kuruluþuna baþvurmalarýný istedi.
KKKA virüsü taþýyan kenelerden korunma yollarý ile ilgili
de bilgi veren Moray,
þunlarý kaydetti;
“Kene riski olan
yerlerde bulunulduðunda vücudu tamamen örtecek giysiler
giyilmeli ve açýk renkli elbiseler tercih edilmelidir. Kenelerin vücuda gireceði açýklýklar
kapatýlmalýdýr.
Özellikle göðüs çevresi, kulak arkasý, diz arkasý, koltuk altlarý, ense, saç dipleri ve ka-
Dr. Hüseyin Moray
sýklar kontrol edilmelidir. Vücut üzerinde
keneler öldürülmemeli patlatýlmamalý çýplak el ile dokunmadan
en kýsa sürede, varsa
eldiven takarak veya
uygun bir bez parçasý,
naylon, yaprak ile tutarak
çýkartýlmalýdýr.Keneleri vücuttan
uzaklaþtýrmak amacýyla sigara basmak
veya kolonya ve gazyaðý dökmek gibi yöntemlere baþvurulmamalýdýr. Ýnsanlarýn veya hayvanlarýn kanla-
rýna korunmasýz temas
edilmemelidir. Hayvan sahipleri hayvanlarýný kenelere karþý
uygun akarisitlerle
ilaçlamalý, hayvan barýnaklarý kenelerin yaþamasýna imkân vermeyecek þekilde olmalýdýr.Çatlaklar ve
yarýklar tamir edilmeli, badana yapýlmalýdýr. Kene vücuttan ne
kadar çabuk çýkarýlýrsa
hastalýk riski de o kadar
azalmaktadýr”(ÝHA)
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Milli Eðitim Bakanlýðý ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn ortaklaþa hazýrladýklarý proje kapsamýnda Geleneksel Çocuk Oyunlarý Þenliði'nin ilki gerçekleþtirildi.
Geleneksel Çocuk Oyunlarý Þenliði
Mustafa Demirer
Öðretmen Yetiþtirme ve Geliþtirme Genel Müdürü Doç. Dr. Ali Yýlmaz, açýþ konuþmasý yaptý.
Öðrenciler geleneksel çocuk oyunlarýný oynadý.
Sultan Selim Ortaokulu Halk Oyunlarý ekibi gösteri yaptý.
Geleneksel Çocuk Oyunlarý Þenliði'nin ilki gerçekleþtirildi.
Milli Eðitim Bakanlýðý ile Gençlik ve
Spor Bakanlýðý'nýn ortaklaþa hazýrladýklarý
proje kapsamýnda Geleneksel Çocuk Oyunlarý Þenliði'nin ilki
gerçekleþtirildi.
Dün
saat
14.00'de Atatürk Spor
Salonu'nda gerçekleþtirilen Geleneksel Çocuk Oyunlarý Þenliði'ne Öðretmen Yetiþtirme ve Geliþtirme
Genel Müdürü Doç.
Dr. Ali Yýlmaz, Vali
Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali Büyük, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü
Haþim Eðer, Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, öðrenciler, öðretmenler
ve çok sayýda veli katýldý.
Saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda, Öðretmen Yetiþtirme ve Geliþtirme
Genel Müdürü Doç.
Dr. Ali Yýlmaz, kýsa
bir selamlama konuþmasý yaptý. Doç. Dr.
Yýlmaz'ýn konuþmasýnýn ardýndan öðrenciler hazýrladýklarý gösterileri ve geleneksel
oyunlarý sergilediler.
Geleneksel
Çocuk
Oyunlarý Þenliði
Þenlik
Yavuz
Sultan Selim Ortaokulu Halk Oyunlarý ekibinin gösterisi ve çocuk þarkýsý eþliðinde
oyun gösterisi, Atatürk Ýlkokulu öðrencilerinin Yað SatarýmBal Satarým adlý oyun
gösterisi, Ziya Gökalp
Ýlkokulu öðrencilerinin Mendil Kapmaca
adlý oyun gösterisi,
Fatih Sultan Mehmet
Ýlkokulu öðrencilerinin Yakan Top adlý
oyunlarý ile devam etti.
Bir çok çocuk oyunu yeniden canlandýrýldý.
Emniyet’ten anne-babalara uyarý
Þenlikte Yað Satarým-Bal Satarým, Mendil Kapmaca, Yakan Top adlý eski oyunlar oynandý.
Emniyet Genel Müdürlüðü, son zamanlarda sýk
yaþanan kayýp çocuk olaylarýyla ilgili uyarýlarda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüðü, kaybolan çocuklar
için 24 saat beklemek gerektiði bilgisinin yanlýþ olduðunu, çocuðun kaybolduðuna dair en küçük bir þüphede önce 155 ihbar hattýna, sonra da en yakýn karakola baþvurulmasý gerektiðini açýkladý.
YAPILACAK ÝLK ÝÞ POLÝSÝ ARAMAK
Emniyet Asayiþ Daire Baþkanlýðý yetkililerinden alýnan bilgiye göre, çocuðun kaybolduðu kanýsý oluþtuðu ilk andan itibaren
aile ve yakýnlarýn aramaya baþlamadan önce polise baþvurulmasý, çocuðun bulunmasýnda büyük önem taþýyor.
ARACIN PLAKA VE MODELÝNÝ POLÝSE VERÝN
Özellikle 0-6 yaþ aralýðýndaki çocuklarla ilgili kayýp olaylarýnda, mümkün olduðunca hýzlý þekilde polise çocuðun eþgalinin,
eðer bir araca bindirildiði görüldüyse aracýn modeli ve plaka bilgisinin verilmesi gerekiyor.
Kayýplarda ön yüzden çekilmiþ son fotoðrafýn ekiplere ulaþtýrýlmasý önemli olurken, 155'e ilk ihbarýn gelmesiyle kayýp çocukla ilgili polis telsizine anons geçiliyor, böylece bölgedeki en
yakýn devriye polis ekibi çalýþmalara en hýzlý bir þekilde baþlýyor.
KAYIPLARIN YÜZDE 98'Ý BULUNDU
Türkiye'deki tüm þehirlerde çocuk þube müdürlükleri kapsamýnda yaklaþýk 5 bin personelin görev yaptýðý, polis bölgesindeki kayýplarýn yüzde
98'inin bulunduðu
belirtiliyor.
Bölgedeki ekiplerin yeterli
olmadýðý
durumlarda
Emniyet
Genel Müd ü r l ü ðü'nden
özel ekip
gönderiliyor, çalýþmalarda insaný kokusundan takip edebilen, iz takip
köpekleri
de görev
alýyor. Polislere, her
yýl konuyla
ilgili uzman akade-
misyenlerce hizmet içi eðitim veriliyor.
ALINACAK HAYATÝ ÖNLEMLER
Emniyete göre, "kayýp çocuk", hangi ortamdan
kaybolursa kaybolsun, nerede olduðu ebeveynleri tarafýndan veya yasal temsilcileri tarafýndan bilinmeyen ve hakkýnda kayýp ihbarý yapýlmýþ çocuk" olarak
tanýmlanýyor. Kaybolduðu yer ve saati, kaybolmadan
önce yaptýklarý, görüþtüðü kiþiler, yaþadýðý tartýþma,
kavga ilk etapta önem arz ediyor. Çocuðun en son nerede ve ne zaman kiminle birlikte ne yaparken görüldüðünün de
belirlenmesi gerekiyor.
Çocuðun önceden yüz yüze, internet, telefon ile yaptýðý görüþmeler, yakýn ve uzak kiþiler, onlarýn suç iþleme potansiyeli,
daha önce yanlarýnda yatýya kaldýðý, sýk sýk görüþtüðü, aþýrý baðlý olduðu akrabalarý gibi kiþilerin ve bunlarýn adres ve irtibat bilgilerinin de bilinmesi tavsiye ediliyor.
GEREKÝRSE UZMAN DESTEÐÝ ALIN!
Anne ve babalarýn çocuk davranýþý hakkýnda eðitim, gerekiyorsa uzman desteði almasýný öneren emniyet yetkilileri, çocuklara anne babasýnýn isminin, basit ev adresinin, telefon numaralarýnýn öðretilmesini tavsiye ediyor. Ayrýca çocuklarýn yabancýlara
mesafe koymasýný bilmesi gerektiði de vurgulanýyor.
Çocuklara karþý iþlenen suçlarda cezanýn aðýrlaþtýrýlarak verildiðini belirten emniyet yetkilileri, basýnýn da çocuk haberlerini
sunarken önleyici bir dil kullanmasýnýn önemine iþaret ediyor.(AA)
BAYRAMOÐLU ÝNÞAAT’TAN
SÜPER LÜKS DAÝRELER
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen þenliðe öðrencilerin ilgisi yoðun oldu.
0 364 213 19 48
0 532 245 42 04
(Ç.HAK:1006)
Atatürk
Lisesi
arkasýnda
3. ve 5. Stad
Sokak’a
cepheli
süper lüks
3+1
daireler.
4
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum’da en fazla ölüm
dolaþým bozukluðundan
TÜÝK 2013 yýlý ölüm nedeni istatistiklerini açýkladý.
Buna göre, Çorum'da dolaþým bozukluðunnu neden olduðu ölüm oraný yüzde 43 olarak tespit edildi.
Ölüme sebep olan ilk altý hastalýk grubu
sýrasýyla; dolaþým sistemi hastalýklarý (%39,8),
iyi huylu ve kötü huylu tümörler (%21,3), solunum sistemi hastalýklarý (%9,8), endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalýklar
(%5,6), dýþsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler (%5,5) ile sinir sistemi ve duyu organlarý hastalýklarý (%4,1) oldu.
Samsun'da %44,2, Tokat'ta %41,4, Çorum'da %43,0 ve Amasya'da %42,2 ile ölüm
nedenleri dolaþým sistemi hastalýklarýndan kaynaklandý.
2013
Ülkemizde trafiðe kayýtlý araç sayýsý Þubat
ayý sonu itibarýyla 18 094 581 oldu.
Samsun'da 273 508, Tokat'ta 143 103, Çorum'da 144 724 ve Amasya'da ise 91 192 araç
trafiðe
kayýtlýdýr.
Uluslararasý Standart Kitap Numarasý
(ISBN) Ýstatistikleri, 2013
Ülkemizde 2013 yýlýnda 42 655 kitabýn
%26,5'i eðitim konusu üzerine yayýmlandý.
2014
Yurt Dýþý Üretici Fiyat Endeksi aylýk
%0,18 arttý. En yüksek aylýk artýþ diðer mamul
eþyalar sektöründe gerçekleþti.
Katý Yakýtlar, IV. Çeyrek: Ekim-Aralýk,
Katý yakýtlarýn 2013 yýlý dördüncü çeyreðinde toplam satýlabilir üretim miktarlarýna bakýldýðýnda; taþkömürünün 531 498 ton, linyitin
12 011 227 ton ve taþkömürü kokunun 1 169
694 ton, teslimat(1) miktarlarýna bakýldýðýnda
ise; taþkömürünün 8 470 464 ton, linyitin 13
586 298 ton ve taþkömürü kokunun 1 292 755
ton olarak gerçekleþtiði görüldü.
Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2014
TÜFE'de (2003=100) 2014 yýlý Mart
ayýnda bir önceki aya göre %1,13, bir önceki
yýlýn Aralýk ayýna göre %3,57, bir önceki yýlýn
ayný ayýna göre %8,39 ve on iki aylýk ortalamalara göre %7,70 artýþ gerçekleþti.
Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerini
kapsayan bölgemizde ise bir önceki aya göre %
1,05 ve bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %8,70
artýþ gerçekleþti.
Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2014
Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE),
2014 yýlý Mart ayýnda bir önceki aya göre
%0,74, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre
%5,52, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %12,31
ve on iki aylýk ortalamalara göre %6,95 artýþ
gösterdi.
Ýnþaat Ciro ve Üretim Endeksleri, IV.
Çeyrek: Ekim-Aralýk, 2013
Çorum’da ölümlerin en önemli nedeni dolaþým bozukluðu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ Ýnþaat Ciro Endeksi 2013 yýlý IV. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre %5,4 oranýnda azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ Ýnþaat Ciro
Endeksi ise bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre %0,9 oranýnda azalýrken, 2013 yýlýnda bir
önceki yýla göre %10,9 oranýnda arttý.
Seragazý Emisyon Envanteri, 2012
CO2 eþdeðeri olarak 2012 yýlý toplam seragazý emisyonu 1990 yýlýna göre %133,4 artýþ
gösterdi. 1990 yýlýnda kiþi baþý CO2 eþdeðer
emisyonu 3,4 ton/kiþi olarak hesaplanýrken, bu
deðer 2012 yýlýnda 5,9 ton/kiþi olarak hesaplandý.
Sanayi Üretim Endeksi, Þubat 2014
Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi geçen yýlýn ayný ayýna göre %4,9 arttý.
Finansal Yatýrým Araçlarýnýn Reel Getiri
Oranlarý, Mart 2014
En yüksek aylýk reel getiri, Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) ile indirgendiðinde
%2,20, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiðinde ise %1,81 oranlarýyla külçe altýnda gerçekleþti.
2014
Perakende Satýþ Hacim Endeksi, Þubat
Saðlýk için uyku
Saðlýklý olabilmek için kaliteli bir uyku
þart! Tedavi edilmeyen uyku hastalýklarý, iþ
verimliliðinde azalma, saðlýk harcamalarýnda artma, iþ ve trafik kazalarý gibi problemlere de yol açýyor.
Fiziksel, zihinsel ve psikolojik iyilik
halinin ancak saðlýklý bir uyku ile mümkün
olduðunu söyleyen Uyku Kliniði Uzmaný
Prof. Dr. Derya Karadeniz, uyku hastalýklarýnýn tedavi edilmediði takdirde kalp, tansiyon, obezite, mide-baðýrsak hastalýklarý ve
psikiyatrik bozukluklara yol açtýðýna dikkat
çekiyor. Bu nedenle saðlýklý ve kaliteli bir
uyanýklýk için kaliteli uykunun þart olduðunu
söylüyor.
Kronik uykusuzluk, yaþam kalitesini
bozmasýnýn yaný sýra yaþamý tehdit eden bazý hastalýklara da zemin hazýrlýyor ayný zamanda yaþam süresini de etkiliyor.
Teþhis uyku tetkiki ile konuyor
Uyku tetkiki (Polisomnografi), birçok
uyku hastalýðýnýn tanýsýnýn kesinleþmesi ile
buna paralel olarak doðru ve etkin tedavi
planlamasý yapýlabilmesi açýsýndan, tüm gece boyunca, uyku sýrasýnda vücuttaki birçok
fonksiyonun kaydedilmesi ve deðerlendirilmesi iþlemidir.
Uyku tetkiki, tüm gece boyunca, uyku
merkezimizde, uyku hastalýklarý konusunda
eðitim almýþ ve uzmanlaþmýþ bir uyku teknisyenin gözetmenliði altýnda yapýlýr. Bazý
uyku hastalýklarýnda, gün içinde de ilave tetkik gerekebilir. Uyku tetkikinde, vücudun
belli bölgelerine yerleþtirilen sensörler aracýlýðý ile, beyin aktivitesi, kalp ritmi, nabýz,
aðýz-burun solunumu, göðüs ve karýn solunum hareketleri, kan oksijen düzeyi, vücut
hareketleri kaydedilerek baþta uyku evreleri
Yurt Dýþý Üretici Fiyat Endeksi, Mart
ve uyku döngüsü olmak üzere tüm vücut
fonksiyonlarý ölçülüyor. Kaydedilen veriler,
uluslararasý standartlara uygun olarak, uyku
konusunda uzmanlaþmýþ bir hekim tarafýndan deðerlendirilerek taný ve tedavi yapýlýyor. Uyku hastalýklarýnýn tedavisinde, hastalýðýn tipine göre, ilaç tedavileri, solunum cihaz tedavileri veya Kulak Burun Boðaz ve
Diþ Hekimliði tedavileri uygulanýyor.
Uyku hastalýklarý hangi belirtileri
gösterir?
Gündüz belirtileri
Gündüz uyku isteði veya uyuklama
Yorgunluk
Konsantrasyon ve dikkat bozukluðu
Ýsteksizlik ve mizaç bozukluðu
Motivasyon ve enerji azlýðý
Unutkanlýk ve bellek bozukluðu
Sabah baþ aðrýsý
Sabah aðýz kuruluðu
Sabah ses kýsýklýðý
Huzursuzluk, gerginlik ve depresyon
belirtileri
Cinsel istek veya fonksiyonlarda bozulma
Ýlerleyici kilo alýmý veya kilo verememe
Mide ve baðýrsak rahatsýzlýklarý
Gece Belirtileri
Huzursuz ve kalitesiz gece uykusu
Horlama
Yakýnlarýn fark ettiði soluk durmalarý
Gece sýk idrara kalkma
Gece, baþ, boyun ve göðüste terleme
Reflü
Karabasan veya
canlý rüyalar
Uykuda aðlama,
inleme, yürüme, baðýrma, konuþma, þaþkýn
bakma, yemek yeme,
altýný ýslatma, istemsiz
vücut hareketleri, kendine veya yanýndakine
zarar verici davranýþlar
Bacaklarda veya
ayaklarda hareket, germe
Diþ
gýcýrdatma(Haber Merkezi)
Perakende satýþ hacmi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %7,0 arttý.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Þubat 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ
seriye göre; ticari süt iþletmeleri tarafýndan üretilen içme sütü miktarý 2014 yýlý Þubat ayýnda
bir önceki aya göre %0,9 artýþ, inek peyniri üretimi %0,1 azalýþ, koyun, keçi, manda ve karýþýk
sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise %10,7
artýþ gösterdi.
Bina Ýnþaatý Maliyet Endeksi, I. Çeyrek:
Ocak - Mart, 2014
Bina Ýnþaatý Maliyet Endeksi bir önceki
çeyreðe göre %5,8 arttý.
Ýstatistiklerle Çocuk, 2013
Çocuk nüfus oranýnýn 2075 yýlýnda
%17,6'ya düþeceði tahmin edildi.
Konut Satýþ Ýstatistikleri, Mart 2014
Kümes Hayvancýlýðý Üretimi, Þubat 2014
Türkiye'de 2014 yýlý Mart ayýnda 87 617
konut satýldý. Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerini kapsayan Bölgemizde ise konut satýþ
sayýlarý; Samsun'da 1213, Tokat'ta 282, Çorum'da 509 ve Amasta'da 254 olarak gerçekleþmiþtir.
Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ
yumurta üretim miktarý bir önceki aya göre
%1,2 arttý.
Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ hizmet
sektörü güven endeksi %2,5 azaldý.
Dýþ Ticaret Endeksleri, Þubat 2014
Ýhracat birim deðer endeksi %2,4 azaldý.
Tarým Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi,
Mart 2014
Tarým ÜFE, 2014 yýlý Mart ayýnda bir önceki aya göre %0,82, bir önceki yýlýn Aralýk
ayýna göre %2,50, bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre %10,34 ve on iki aylýk ortalamalara göre
%3,09 artýþ gösterdi.
Sanayi Ciro Endeksi, Þubat 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ
toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre
%0,2 azaldý.
Ýl Düzeyinde Yaþam Memnuniyeti, 2013
Mutlu olduðunu beyan eden bireylerin
oraný 2013 yýlýnda %59 olarak tahmin edildi.
Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerini
kapsayan bölgemizde ise en mutlu il %66,0 ile
Amasya, %61,0 ile Samsun, %59,3 ile Tokat ve
%56,6 ile Çorum'dur.
Hanehalký Ýþgücü Ýstatistikleri, Ocak 2014
Türkiye genelinde iþsiz sayýsý 2014 yýlý
Ocak döneminde geçen yýlýn ayný dönemine
göre 49 bin kiþi azalarak 2 milyon 841 bin kiþi
olarak gerçekleþti.
Doðum Ýstatistikleri, 2013
oldu.
2013 yýlýnda toplam doðurganlýk hýzý 2,07
Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerini
kapsayan Bölgemizde ise doðurganlýk hýzýnýn
en yüksek olduðu il 1,88 ile Çorum, 1,81 ile
Samsun, 1,78 ile Tokat ve en düþük 1,76 ile
Amasya ilimizdir.
Sektörel Güven Endeksleri, Nisan 2014
Canlý Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatlarý ve Üretim Deðeri, 2013
Ýnek sütü fiyatý 2013 yýlýnda bir önceki yýla göre %5,3 oranýnda artarak 0,93 TL, koyun
sütü fiyatý ise %14,5 oranýnda artarak 1,69 TL
oldu. Kýrmýzý et fiyatlarýna bakýldýðýnda, sýðýr
eti %9,6 azalarak 15,83 TL, koyun eti ise %7,6
azalarak 18,14 TL olarak gerçekleþti.
Tüketici Güven Endeksi, Nisan 2014
arttý.
Genel ekonomik durum beklentisi %11,6
Turizm Ýstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak Mart 2014
Ziyaretçilerin kiþi baþýna ortalama harcamasý 949 $ oldu.
Dýþ Ticaret Ýstatistikleri, Mart 2014
Ülkemizde ihracat %12,4 arttý, ithalat %3
azaldý. 2014 Mart ayýnda, Samsun'da; ihracat
38,4 milyon dolar, ithalat 49,1 milyon dolar,
Tokat'ta; ihracat 1,8 milyon dolar, ithalat 1,7
milyon dolar, Çorum'da; ihracat 27,6 milyon
dolar, ithalat 5,1 milyon dolar, Amasya'da; ihracat 13,2 milyon dolar, ithalat 4,9 milyon dolar
oldu.
Ölüm Ýstatistikleri, 2013
Ülkemizde ölüm sayýsý 2013 yýlýnda
372.094 oldu. Samsun'da 7.350, Tokat'ta, 4
136, Çorum'da 3.799 ve Amasya'da 2.386 olarak gerçekleþti.
Motorlu Kara Taþýtlarý, Þubat 2014
Hayrettin
Karaman
Bir mübarek gecenin
gündüzünde Bir Mayýs
19. Yüzyýl'ýn ortalarýndan itibaren
yasaklamalara raðmen iþçiler, birçok ülkede ve
yerde haklarýný aramak ve seslerini duyurmak
için toplantý ve yürüyüþ yapmýþlar. 1421Temmuz 1889'da toplanan 2.
Enternasyonal'de Fransýz bir iþçi temsilcisinin
önerisiyle 1 Mayýs gününün tüm dünyada
'Birlik, mücadele ve dayanýþma günü' olarak
kutlanmasýna karar verilmiþ.
Bu iktidar zamanýnda, 2008 Nisan'ýnda, 1
Mayýs'ýn 'Emek ve Dayanýþma Günü' olarak
kutlanmasý kabul edilmiþtir. 22 Nisan 2009
tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1
Mayýs resmi tatil ilan edilmiþtir. Yani bu iktidar
1 Mayýs'a da, iþçilerin seslerini duyurmalarý ve
haklarýný aramalarýna da karþý deðil, aksine
teþvikçidir.
Hukuk devletinde kanunlar, hukukun
genel ilkelerine aykýrý olsa bile deðiþinceye
kadar uygulanýrlar ve her vatandaþ bunlara itaat
ile mükelleftir.
Demokrasilerde sivil itaatsizlik, insan
haklarýna aykýrý olan veya böyle kabul edilen
mevzuat ile idari karar ve uygulamalarýn
deðiþtirilmesi için yapýlýr, ancak bu hakkýn
kötüye kullanýlmasý, baþkalarýnýn hak ve
özgürlüklerine, ülkenin korunmasý gereken
deðerlerine zarar vermesi kabul edilemez.
Ýstanbul'da her yýl 1 Mayýs yaklaþýnca
âdeta yaþanacak bir savaþ günü konuþulmaya
baþlanýyor. Bütün iþçiler ve bütün sendikalar
deðil, birkaç sendika, kendi beyanlarýyla
'hükümeti yýkmak, zafer kazanmak' için Taksim
Meydaný'nda toplanmayý dayatýyorlar.
Hükümetin buna izin verdiði yýllar da oldu. Bu
yýl ise açýklanan makul gerekçelerle baþka bir
meydan tahsis edildi. Ýdeoloji savaþçýlarý yine
itiraz ettiler, savaþ hazýrlýklarý yaptýlar ve
tevafuk olarak mübarek bir gecenin
gündüzünde huzuru ve günün manevi havasýný
bozdular, mala ve cana zarar verdiler, insanlarý
endiþeye sevk ettiler.
Bir sendika baþkanýnýn Kayseri'de yaptýðý
konuþmayý dinledim; muhtevalý, yapýcý, insaflý,
tarafsýz (hakkýn ve hukukun yanýnda), hem
ülkede hem dünyada yaþanan önemli olaylara
ve haksýzlýklara, vukuflu bir çerçevede temas
eden bir konuþma idi. O sendikanýn üyeleri ne
yaktýlar, ne yýktýlar, ne devlete ve güvenlik
güçlerine savaþ ilan ettiler; onlarýn günü güzel
bir dertleþme ve kutlama günü olarak
gerçekleþti.
Ülkesini ve milletini seven bütün
insanýmýzýn þu hususlarý bir daha
hatýrlamasýnda ve düþünmesinde fayda (hatta
zaruret) var: Biz büyük bir devletin, yüce bir
milletin; mirasýna sahip çýkamamýþ,
topraklarýnýn yaklaþýk yirmide ondokuzunu
kaybetmiþ, bir karýþýný feda etmemizin imkaný
bulunmayan 'küçülmüþ yurdumuz'da yaþayan,
farklýlýk içinde birlik, beraberlik ve huzuru
gerçekleþtirmekten baþka makul ve meþru yolu
bulunmayan çocuklarýyýz. Farklý inanç,
düþünce, hayat tarzý sahiplerinin, ötekini yok
ederek bu ülkede tek baþýna yaþamasý mümkün
deðildir. Öyle ise savaþ yerine barýþý, nefret
yerine sevgiyi, bencillik ve zulüm yerine
özgecilik ve adaleti tercih ederek, kavga
etmeden konuþarak, özel düþünce ve
deðerlerimizi farklý olanlara anlatmaya
çalýþarak yaþamaktan baþka yolumuz yoktur.
Baþka (makul ve meþru olmayan) yollara
sapanlara karþý cumhurun tavýr koymasý, ülkeye
ve millete zarar verenlere cesaret verilmemesi
de önemli tedbirler arasýndadýr.
'Reðaib Kandilimiz hayýrlara vesile olsun'
duamýz, umarýz güzel günlere çýkmamýza da
vesile olur.
Ýþte kadýn ölümü ve tecavüz raporu
CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlýaka, 2014 yýlýnýn ilk üç ayýnda
60 kadýnýn öldürüldüðünü, 13 kadýna tecavüz edildiðini, 145 kadýna þiddet uygulandýðýný, 12 kadýnýnýn tacize uðradýðýný, ilk dört ayda ise 13 küçük çocuðun ölü olarak bulunduðunu açýkladý.
Nazlýaka, Mart Ayý Kadýnýn Durumu Raporu'na iliþkin TBMM'de
basýn toplantýsý düzenledi.
-"ERKEKLER MART'TA 24 KADIN ÖLDÜRDÜ"-
2014 yýlýnýn kadýnlar açýsýndan zorlu bir yýl olarak geçtiðini ifade
eden Nazlýaka, þöyle dedi:
"2014 yýlýnýn ilk üç ayýnda erkekler 60 kadýn öldürdü; 13 kadýna tecavüz etti; 145 kadýna þiddet uyguladý; 12 kadýný taciz etti.
Bianet'in derlediði verilere göre erkekler Mart'ta 24 kadýn öldürdü;
iki kadýna tecavüz etti; 54 kadýna þiddet uyguladý / yaraladý; iki kadýný taciz etti. Erkekler Mart'ta 17 ilde 24 kadýný ve dört çocuðu öldürdü.
Kadýnlarýn yüzde 25'i boþanmak istedikleri için öldürüldü. Yüzde
20,8'i çýkarttýklarý koruma tedbir kararlarýna raðmen öldürüldü. Cinayetlerden ikisi adliye binalarýnda gerçekleþti. Kadýnlarýn yüzde 58.3'ünü eþleri öldürdü. Yine Mart ayýnda Adana, Urfa ve Çorum'da eþlerinden sistematik þiddet gören üç kadýn intihar giriþiminde bulundu. Aralarýndan birinin beþinci intihar giriþimiydi. Diðer ikisi kocalarýnca dar edilmelerinin
hemen ardýndan intihara teþebbüs etti."
-"2014'ÜN ÝLK DÖRT AYINDA 13 KÜÇÜK ÇOCUK ÖLÜ OLARAK BULUNDU"2014'ün ilk dört ayýnda 13 küçük çocuðun ölü olarak bulunduðuna
iþaret eden Nazlýaka, "Bu çocuklardan bazýlarý kaçýrýldý, tecavüze uðradý,
boðuldu. Kimi okula giderken kan davasýnýn kurbaný oldu" dedi.
-"377 ÇOCUK CÝNSEL ÝSTÝSMARA UÐRADI"-
Uluslararasý Çocuk Merkezi'nin Türkiye'de Ocak 2010 ile Kasým
2013 arasýnda 377 çocuðun cinsel istismara uðradýðýný açýkladýðýný belir-
ten Nazlýaka, þunlarý kaydetti:
"Her üç evlilikten birini çocuk evliliði oluþturuyor. 12-17 yaþlarýnda
1 milyon 649 bin çocuk cezaevinde. Birleþmiþ Milletler Yoksulluk Endeksine göre, yoksul çocuk sayýsý yaklaþýk 6 milyon, Çocuk Ýþgücü Araþtýrmasý'na göre 6-14 yaþ grubundaki çalýþan çocuk sayýsý 1.07 milyon. Çalýþan çocuklarýn yüzde 50'si eðitimlerini sürdürmek istedikleri halde eðitim hakkýndan yoksun olup okula gidemiyor."
2012 yýlýnda çocuk iþçi sayýsýnýn 893 bine ulaþtýðýný ifade eden Nazlýaka, "Ýstihdam içinde deðerlendirilmeyen ev iþlerinde çalýþan çocuk sayýsý 2012 yýlýnda 7 milyon 503 bine yükselmiþtir. Böylelikle 5-17 yaþ arasý toplam çalýþan çocuklarýn (istihdama katýlan ve ev içinde çalýþan) sayýsý 8 milyon 397 bine ulaþmýþtýr" dedi.
Nazlýaka, Ýstanbul Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisi verilerine göre 2013 yýlýnda yaþamýný yitiren 1235 iþçinin 59'unun çocuk iþçi olduðunu kaydetti.
Nazlýaka, "Çýðlýk atmayý öðretin" tavsiyesinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný'nýn "akýl ve vicdan tutulmasý" içinde olduðunu iddia etti.
-MOBÝL KALE'YE ELEÞTÝRÝ-
Ýdam cezasýna iliþkin bir soruya Nazlýaka, "Yaþama hakký bireylerin
en temel hakkýdýr. Dolayýsýyla bireylerin en temel hakkýnýn engellenmesine her koþulda karþýyýz. Ýdam cezalarýna her koþulda karþýyýz" yanýtýný
verdi.
1 Mayýs'ta Ankara'ya kurulan "mobil kale"ye iliþkin soruya da Nazlýaka, "Bu vatandaþlarýn en temel hakký olan hareket etme özgürlüðünün
bire bir engellenmesidir. Onu görünce hem çok þaþýrdým hem çok garipsedim ama bir yandan da içinde bulunduðumuz AKP iktidarý dönemiyle
çok uyumlandýrdým" dedi. ANKA
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
5
'Ýþ kazalarý
önlenebilir'
Recep Mebet
Ýþ Saðlýðý ve Ýþ
Güvenliði Haftasý
nedeniyle iþ kazalarý, meslek hastalýklarý, iþverenin ve
çalýþanlarýn sorumluluklarý konusunda
bilgilendirme konferansý düzenlendi.
Çalýþma Bakanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen konferanslar Çorum'un
yaný sýra Sinop,
Samsun, Çankýrý,
Kastamonu, Yozgat,
Kýrýkkale'de de gerçekleþtiriliyor.
Çorum'da düzenlenen konferans
dün saat 15.00'de
Anitta Otel'de gerçekleþtirildi.
Konferansa konuþmacý olarak katýlan Özel Medibafra Hastanesine hizmet sunan Ýþ Güvenliði ve Saðlýðý
(ÝÞGÜSA) AÞ. Ortak Saðlýk Güvenlik
Birimi
Yönetim
Kurulu
Baþkaný
Uzm. Dr. Sevda
Tanrýverdi Kýlýç'ýn
yaný sýra bazý sendika temsilcileri ile
iþletme
sahipleri
katýldý.
Ýþ kazalarý istatistiklerinde Türki-
ye’nin Avrupa'da ilk
sýrayý, Dünyada ise
3. sýrayý aldýðýný belirten
ÝÞGÜSA
Uzm. Dr. Sevda
Tanrýverdi
Kýlýç,
"Ülkemizde her 6
dakikada bir iþ kazasý olmakta, her 6
saatte bir de iþçi hayatýný kaybetmekte.
Bu evlerinden çýkan
ve çocuklarýnýn geçimlerini saðlamak
için çalýþmaya giden 4 kiþinin akþamlarý evlerine dönememeleri anlamýna gelmekte. Her
2,5 saatte l iþçinin iþ
göremez hale gelmesi demek." dedi.
Ýþ Güvenliði ve Saðlýðý (ÝÞGÜSA) AÞ. Ortak Saðlýk Güvenlik
Birimi Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm. Dr. Sevda Tanrýverdi Kýlýç bilgi verdi.
Etkinliðe bazý sendika temsilcileri ile iþletme sahipleri katýldý.
ÝÞ
SAÐLIÐI
VE GÜVENLÝÐÝ
ÇALIÞMALARININ AMACI
“Çalýþanlarýn
korunmasý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði çalýþmalarýnýn
asýl
amacýný oluþturur.
Çalýþanlarý iþ
yerlerinin olumsuz
etkilerinden korumak, rahat ve güvenli ortamlarda çalýþmalarýný saðlamak, baþka bir ifadeyle çalýþanlarý iþ
kazalarý ve meslek
hastalýklarýna karþý
koruyarak ruh ve
beden bütünlüklerinin
saðlanmasý
amaçlanmakta.
Üretim güvenliðinin saðlanmasý;
Bir iþ yerinde üretim
güvenliðinin
saðlanmasý beraberinde verimin artmasý sonucunu doðuracaðýndan özellikle ekonomik açýdan önemli.
Ýþ yerinde çalýþan iþçilerin korunmasý ile meslek hastalýklarý ve iþ kazalarý sonucu ortaya
çýkan iþgücü ve iþgünü kayýplarý azalacak
dolayýsýyla
üretim korunacak
ve daha saðlýklý ve
güvenli çalýþma ortamýnýn iþçiye verdiði güvenle iþ veriminde artma olacak.
Ýþletme güvenliðinin saðlanmasý;
Ýþ yerinde alýnacak
tedbirlerle, iþ kazalarýndan veya güvensiz saðlýksýz çalýþma ortamýndan
dolayý doðabilecek
makine arýzalarý ve
devre dýþý kalmalarý, patlama olaylarý,
yangýn gibi iþletmeyi tehlikeye düþüre-
bilecek
durumlar
ortadan kaldýrýlacaðýndan iþletme güvenliði saðlanmýþ
olur.
Ýþ saðlýðý ve güvenliði için alýnacak tedbirler, bir
maliyet olarak deðil, iþyerlerinin daha huzurlu, çalýþanlarýn daha mutlu ve
iþletmelerin daha
verimli olabilmesi
için bir öncelik olarak
görülmelidir.
Dünyanýn
iþleyiþ
þeklinin incelenmesi ve ülkemizde doðan bu ihtiyaçtan
hareketle tüm sosyal taraflarýn da görüþü alýnarak 6331
Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Kanunu
hazýrlanmýþ. Çalýþma
hayatýmýzda
olumlu
etkilerini
her geçen gün daha
fazla
gösterecek
böyle bir kanunun
hayata geçirilmiþ
olmasýný çok önemsemeliyiz. Ancak
hazýrladýðýmýz kanun ne kadar iyi
olursa olsun, kanunun amacýna ulaþmasý ancak ilgili
bütün paydaþlarca
benimsenmesi ve
uygulamaya geçirilmesi ile mümkün
olacak ve avantajlarý görülecek.
Yapýlan Araþtýrmalarda iþ kazalarýnýn % 50'si kolaylýkla önlenebilecek
kazalar. % 48'i sistemli bir çalýþma ile
önlenebileceði, %
2'sinin ise önlenemeyeceði
ortaya
çýkmýþ. Yani iþ kazalarýnýn % 98'i önlenebilir.
Tüm
meslek
hastalýklarý ise önlenebilir hastalýklardýr.”
Yeni Büyükþehir Belediye Baþkaný Menderes Türel,seçimden
sonra da Oktoberfest ile ilgili düþüncesinin deðiþmediðini bildirdi.
Bu festivale artýk izin yok
Antalya’da CHP’li Mustafa Akaydýn döneminde 5 yýldýr düzenlenen ve seçim öncesinde
tartýþmalara neden olan Almanlarýn hasat bayramý Oktoberfest’in organizasyon firmasý, festivalin devam etmesi için yeni seçilen Ak Partili belediyeye baþvuruda bulunacaðýný açýkladý. Firma
sahibi Özgür Emeklioðlu, "Uygun bir zamanda
randevu talep ederek düþüncelerini öðrenmek ve
olasýlýklarý görüþmek isteriz" dedi.
TÜREL ÝZÝN VERMEYECEÐÝNÝ AÇIKLADI
CHP’li Mustafa Akaydýn, Oktoberfest nedeniyle Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan dahil çok
sayýda üst düzey AK Partili tarafýndan eleþtirilmiþti. Yeni Büyükþehir Belediye Baþkaný Menderes Türel, seçim öncesinde baþkan seçildiði
takdirde bu festivale izin vermeyeceðini açýklamýþtý. Baþkan Türel, seçimden sonra da Oktoberfest ile ilgili düþüncesinin deðiþmediðini bildirdi.
Antalya’da CHP’li Mustafa Akaydýn’ýn baþkanlýðý döneminde Büyükþehir Belediyesi’nin izniyle 5 yýldýr belediyeye ait Cam Piramit alanýnda sonbahar aylarýnda düzenlenen Almanlarýn
hasat bayramý ve bira festivali Oktoberfest’in bu
yýl da yapýlabilmesi için, 30 Mart’ta seçilen AK
Partili Büyükþehir Belediyesi’ne baþvuru yapýlacak.
Oktoberfest’i düzenleyen Turset Project
Management firmasý sahibi Özgür Emeklioðlu,
yerli ve yabancý turistler açýsýndan ses getiren
Oktoberfest’in sürmesini istediklerini söyledi.
Emeklioðlu, þunlarý söyledi:
"Fakat yerel yönetimlerimiz ve devlet büyüklerimizin hassasiyetlerini de anlýyor ve makul
karþýlýyoruz. Sonuçta þehri yöneten iradeye ve
kararlarýna saygý duyuyoruz. Yerel yönetimin þu
an yoðun bir gündemi ve öncelikleri olduðunu
düþünüyoruz. Tabii ki uygun bir zamanda randevu talep ederek, kendilerinin düþüncelerini öðrenmek ve olasýlýklarý görüþmek isteriz. Eðer
mümkünse festivalimizi devam ettirelim, verdiðimiz emek ve çaba ziyan olmasýn. Ama mümkün deðilse bize imkan versinler Antalya’yý dünyaya tanýtacak yeni bir festivali, Antalya City
Fest’i oluþturalým."
Milyonlarca kiþinin
beklediði torba yasa tasarýsý, önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacak.
Çalýþma hayatý ve
sosyal güvenlik alanýnda
önemli düzenlemeler
için geri sayým devam
ediyor. Milyonlarca kiþinin beklediði torba yasa
tasarýsý,
önümüzdeki
günlerde TBMM'ye sunulacak. Sendikalar tarafýndan Toplu sözleþme
masasýnda gündeme getirilen ancak Kamu Personeli Danýþma Kurulu'na býrakýlan sorunlardan biri öðretmenlere
nöbet ücreti konusuydu.
Öðretmen ve idareciler
dýþýnda diðer kamu kurumlarýnda nöbet tutan
personellere ücret ödeniyor.
Torba yasa tasarýsýnýn içerisinde öðretmene
nöbet görevi için 4 saat
ek ders ücret verileceðine dair madde yer alýrsa
öðretmenler ayda en az
16 saat daha fazla ek ders
ücreti almýþ olacak. Yani
öðretmenlerin ek derslerinde 145 TL artýþ olacak. Bazý aylarda nöbet
artýþý 180 TL'yi bulacak.
Nöbet ücreti öðretmenler
dýþýnda okul idarecilerine de verilecek. Ücretli
öðretmenler de nöbet ücreti alacak.
NÖBET ÜCRETÝ
4 SAATTEN FAZLA
ÖDENMEYECEK
Milyonlarca kiþinin beklediði torba yasa tasarýsý,
önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacak.
Öðretmene nöbet
görevi için haftada en
fazla 4 saat ek ders ücreti verilecek. Haftada 2
defa nöbet tutan idareci
ve öðretmenlere ayrýca
ikinci nöbet ücreti ödenmeyecek. Yani iki defa
nöbet öðretmene 8 saat
ek ders ücreti ödenmeyecek.(Yaygýn basýn)
ÝZÝN VERÝLMEZSE B PLANI YOK
Yeni Büyükþehir yönetiminin izin vermemesi halinde festivalin belediyeye ait olmayan
bir alanda düzenlenmesi formülü üzerinde durulabileceðini ancak bunu tercih etmeyeceklerini
dile getiren Emeklioðlu, þöyle devam etti:
"Mutluluk, müzik, dans ve sosyal etkileþim
adýna oluþturulmuþ festivalin devamlýlýðý için bir
plana, farklý çözüm tekniklerine ihtiyaç duyuluyorsa bir yerlerde yanlýþ yapýyoruz demektir.
Zorlamanýn gereði yok diye düþünüyorum. Sonuçta þehri yöneten kurumlarýn ve kiþilerin bizden çok daha önemli gündemleri var, meþgul ettiðimiz yeter."
RI
OKTOBERFEST’ÝN KENTE FAYDALA-
Festivalin Antalya’ya faydalarýný da anlatan
Özgür Emeklioðlu, bunun baþýnda kentin imajýnýn geldiðini söyledi. Emeklioðlu, bugün dünyanýn 30’dan fazla marka þehrinde Oktoberfest’in
yapýldýðýný, Antalya’da da yapýlabiliyor olmasýnýn kentin markalaþma sürecine etkisi bulunduðunu ve çok kültürlü olduðunu gösterdiðini belirtti. Oktoberfest’in iç ve dýþ turistleri çekecek
önemli bir aktivite olduðunun altýný çizen Emeklioðlu, bu festivalin yaklaþýk 50 bin kiþilik bir hareket oluþturduðunu, yüzlerce sektöre gelir yarattýðýný kaydetti. Özgür Emeklioðlu, ayrýca bu festivalin toplum açýsýndan moral saðlama, farklý bir
þehirde üniversiteye baþlayan gençlerin kaynaþmasý gibi yararlarý olduðunu anýmsattý.
(Kaynak: Hürriyet)
Akaydýn kaybedince
festivalden çekilmiþ
KOnferanslar Çorum'un yaný sýra Sinop, Samsun, Çankýrý, Kastamonu, Yozgat, Kýrýkkale'de de gerçekleþtiriliyor.
Öðretmenlere ek 145 TL.
BELEDÝYE DESTEÐÝ ALINMADI
Oktoberfest’in hiçbir siyasi yapý ya da yerel
yönetime ait bir festival olmadýðýný, bunu her
platformda dile getirdiklerini anlatan Emeklioðlu, önceki belediye yönetiminden de destek görmediklerini kaydetti. Emeklioðlu, "Hepsi yazýlý
olarak bizde mevcut. Hatta kendi imkanlarýmýzla
yaptýrdýðýmýz reklam pankartlarý ve asmýþ olduðumuz afiþler, önceki dönem belediye yetkilileri
tarafýndan söküldü. Biz tüm bunlarý sinemize
çektik, yani bir tartýþma malzemesi yapmadýk.
Ayrýca festivali yaptýðýmýz alan için dahi kira bedeli ödedik. Bize hiçbir þey hibe edilmedi" diye
konuþtu.
Piyanist Fazýl Say, Antalya'da AK Parti'nin kazanmasýnýn ardýndan, piyano festivalinden çekildiðini açýkladý.
Türkiye'nin dünya çapýndaki piyanist bestecisi
Fazýl Say, "Hiçbir AKP'li dostum olamaz" diyerek
AKP'li yeni belediye nedeniyle 15 yýldýr genel sanat yönetmenliðini üstlendiði ve Kadir Dursun'la
birlikte organize ettiði Antalya Piyano Festivali'nden çekildiðinin sinyalini verdi.
Antalya'nýn markasý olarak nitelendirdiði festivalle ilgili bir açýklama yapan Fazýl Say, þu ifadeleri kullandý:
"Antalya Piyano Festivali, Türkiye'nin en büyük festivallerinden biri. Ve Avrupa 'nýn da en iyilerindendir. 15'inci yýlýna girdiðimiz Antalya'nýn markasý Piyano Festivali sürecinde 4 belediye baþkaný
gördük. Festivali 15 yýldýr beraber organize ettiðimiz kadim dostum Kadir Dursun, ben olmazsam
kendisinin de çekileceðini belirten bir yazýlý basýn
açýklamasý yaptý."
"HÝÇBÝR AKP'LÝ DOSTUM OLAMAZ"
"Çünkü bugünkü belediye baþkaný þahýs, festivalin Fazýl Say'lý ya da Fazýl Say'sýz devam edeceðini ima etmiþ basýna. Þu bir gerçektir: Suçsuz yere
yargýlandýðým ve 10 ay ceza aldýðým için hiçbir
AKP'li dostum olamaz. Yanýmda bile duramaz! Bu
þartlarda AKP belediyesinin kazandýðý bir þehirde
bir aydýnlanmayý temsil eden bizim festivalimize ne
olacak ben de merak ediyorum."
"Filanca kiþinin filanca þartýný kabul edecek
kiþiler deðiliz. Ýstenmediðimiz yerde duracak da deðiliz. Benim artýk yanýmda bile duramayacak olan o
þahýs kararý kendi verecek. Antalya'nýn medar-ý iftiharý bir festivale devam etmek istiyorsa bu þartlarda buyursun etsin. Bu festival aydýnlanmadýr. Festivali Antalya'nýn ilçelerine ve okullarýna ve kenar
mahallerine kadar taþýdýk. Biz gurur duyuyoruz Antalya Piyano Festivalimizle"
(Yaygýn Basýn)
Bugün var, yarýn yok
yor.
Yaðýþlý hava yurtta etkili olmaya devam edi-
Meteroloji Müdürlüðü'nden edinilen bilgiye
göre Çorum'da yaðýþlý hava önümüzdeki bir kaç
gün daha etkili. Bugün ve pazartesi günü ara ara saðanak yaðýþ bekleniyor. Pazar günü ise hava bulutlu.
Sýcaklýk ülkenin doðu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacak. Ülke genelinde mevsim normalleri civarýnda seyredecek. Çorum'da isebugün 23 derece,
pazar günü 26 derece sýcaklýk olmasý tahmin ediliyor. (Haber Merkezi)
6
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
1 Mayýs’ý Diyarbakýr’da kutladýlar
Enise Aðbal
Memur Sendikalarý
Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 Mayýs Emek
ve Dayanýþma Bayramý’ný ‘emek, dayanýþma, kardeþlik ve medeniyet buluþmasý’ temasýyla Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný’nda kutladý.
Memur-Sen
Ýl
Temsilcisi ve SaðlýkSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci, þube
baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen ve on binlerce kiþinin katýldýðý 1
Mayýs kutlamalarýnda
halaylar
çekildiðini,
grup yürüyüþ konseri ile
alanýn coþtuðunu ve 4
dilde yayýnlanan bildiriyle emek, dayanýþma
ve kardeþlik mesajlarý
verildiðini söyledi.
‘Ýnsanlýk onurunu
korumak için buradayýz’
Diyarbakýr’da yapýlan kutlamada bir konuþma yapan MemurSen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, MemurSen olarak kurulduklarý
günden itibaren emeðin,
ekmeðin, hakkýn, özgürlüðün, barýþýn, milli iradenin ve demokrasinin
mücadelesini verdiklerini ve vermeye de devam
edeceklerini vurguladý.
Gündoðdu, konuþmasýnýn devamýnda þu hususlara deðindi;
“Ýslam coðrafyasýnýn ýzdýrabýný yüreðimizde hissettik, dünya
mazlumlarýnýn maðduriyetini
vicdanýmýzda
duyduk. Sadece duymakla da kalmadýk, tüm
mazlumlara yardým eli
uzattýk, yaralarýný sarmaya çalýþtýk. Çünkü
Memur-Sen'in sendikal
anlayýþýnýn merkezinde
insan var. Ýnsan emeði
var. Ýnsan haklarý var.
Ýnsan onuru var. Saygýn
iþ var. Kardeþlik hukuku
var. Dayanýþma var. Bu
anlayýþla geçen yýl hak,
emek, barýþ ve kardeþlik
yolunda Çanakkale'deyiz demiþtik. Bu yýl ayný
inançla emek, dayanýþma, kardeþlik ve medeniyet buluþmasý için Diyarbakýr'dayýz. 1 Mayýs'ý
kavga nedeni olmaktan
çýkarmak,
þiddetten
arýndýrmak, asýl amacýna
uygun bayram olarak
kutlamak için buradayýz. 1 Mayýs üzerinden
toplumun iradesine ipotek koymak isteyenlerin
aksine biz evrensel hukuk, ebedi kardeþlik için
buradayýz. Kadim medeniyetin ortak varisleri
olarak medeniyetimizin
yeniden inþasý için buradayýz. Temel hak ve özgürlüklerle insanlýk onurunu korumak için buradayýz. Her türlü ýrkçýlýkla mücadele etmek için
buradayýz. Bir daha iþkencelerin olmamasý,
faili meçhullerin yaþanmamasý, kireç kuyularýnda insanlarýn yakýlmamasý, kan ve gözyaþýnýn durmasý için buradayýz. Ýnþallah buluþmamýz Anadolu'nun birliðinin zemini, Ýslam dünyasýnýn dirliðinin mayasý, dünya barýþýnýn harcý
olacak. Büyük Türkiye'nin, bölgesel ve küresel vizyonunun yeni ufku olacak. Allah Anadolu'nun birliðini ve dirliðini bozmasýn inþallah.
‘1 Mayýs ayrýlýk
deðil kardeþlik bayramýdýr’
Bugün hafýzalarýmýzý tazelemek, kadim
medeniyet deseninde bir
ve beraber olduðumuzu
haykýrmak için Diyarbakýr'a misafir olduk. Bu
topraðýn desen desen örgüsünün birbirine sýký
sýkýya baðlý olduðunu
bilmeyenler ya da unutanlar neden Diyarbakýr'dasýnýz diye soruyorlar. Yeniden büyük Türkiye, yeni bir uygarlýk
katký yapmaktýr.
‘Twitter'in menfaatini deðil, milletin hakkýný koruyun’
Memur-Sen'in yeri
milletin yanýdýr, milletle
beraberdir.
MemurSen'in yeri milletin deðerlerini savunan, milletin hukukunu koruyan,
darbenin ve vesayetin
her çeþidiyle mücadele
edenlerin yaný baþýdýr.
Biz her türlü vesayete,
derin yapýlara ve paralel
oluþumlara, bunlarýn yatay ya da dikey uzantýlarýna karþýyýz. Ýllegal oluMemur Sendikalarý Konfederasyonu Baþkaný Ahmet Gündoðdu, 1 Mayýs’ta konuþtu. þumlar deþifre edilmeli,
yargý önünde hesap vermeleri saðlanmalýdýr.
Kayýt dýþý siyasete müdahale edilmeli herkes
kendi iþini yapmalýdýr.
Ucu nereye giderse gitsin derin þebekelerin,
paralel yapýlarýn arkasýndaki güçler de deþifre
edilmelidir. Bu yapýlarla
hukuk içinde kalarak
mücadele edilmelidir.
Biz hukukun üstünlüðünden yanayýz. Hukuk
adamlarýnýn kararlarýna
saygýlýyýz. Ancak hukukçularýmýzýn uluslar
arasý þirketlerin deðil
1 Mayýs Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný’nda kutlandý.
milletin sözcüsü olmasýný beklemek en doðal
talebimizi haykýrmak
larla ayný zemini paylaþðýz. Filistin topraklarýhakkýmýz. Buradan yükiçin Diyarbakýr'dayýz.
mayýz. Taksim'i millet
nýn iþgal edilmesine,
sek yargýçlarýmýza sesleKüresel adalet, ebedi
ve çalýþanlarla deðil
Mescid-i Aksa'nýn baský
niyoruz: Twitter'in menkardeþlik ve kadim meAB'nin çifte standartlý
altýna alýnmasýna göz
faatini deðil, milletin
deniyet çaðrýsý için Dikuruluþlarýyla paylaþanyummayacaðýz. Batýlýlar
hakkýný koruyun. Yasakyarbakýr'dayýz.
Hz.
larla bir olmayýz. DarbeTwitter ve Gezi Olaylalarý savunmuyoruz ama
Adem'in kardeþliðini,
lere, zulümlere alkýþ turýna gösterdikleri duyarAnayasa
MahkemeHz. Ýbrahim'in dostluðutup, emek örgütlerinin
lýlýðýn yüzde birini, bir
si'nin vatandaþýn hakkýnu, Hz Muhammed'in
kürsülerini iþgal edencelsede 529 kiþinin, yine
ný korumasý gerekirken,
önderliðini ve örnekliðilerle ayný yerde durmabaþka bir celsede maaleTwitter'ý korumak için
ni yeniden inþa etmek
yýz. Biz yasaklarý sevsef 683 kiþiye verilen
seferber olmasýný kabuliçin buradayýz. 15 asýrlýk
miyoruz. Biz kliþeleri
hukuk dýþý idam kararlalenmiyoruz, kabulleneskimeyen deðerlerin
kabul etmiyoruz. Biz
rýna göstermiyorlar. Bu
meyeceðiz. Anayasa
cem olduðu kadim mestatükoyu onaylamýyodarbenin görünürdeki
Mahkemesi'nin muhaledeniyetin çatýsý altýnda
ruz. Biz dayatmalarý
hedefi Müslüman karfet partilerinin yerine
bir ve beraber olduðureddediyoruz.
deþler olsa da gerçekte
geçmek, muhalefet boþmuzu tüm dünyaya hayMüslümanlýðýmýz
ve
Memur-Sen karluðunu doldurmak gibi
kýrmak için buradayýz.
kardeþliðimizdir. Ýdam
deþlik hukuku noktasýnbir anayasal görevi yokVe buradan tüm Türkikararlarýnýn hedefi 1212
dan bakýldýðýnda Türkitur. Bu kapsamda, kimye'ye tüm dünyaya seskiþi
deðil,
insanlýktýr.
ye'nin model sivil topsenin durumdan bir valeniyoruz; 1 Mayýs ayrýBunun için mesele Ümlum kuruluþudur. Erzife çýkarmaya, kendini
lýk deðil kardeþlik baymetin
meselesidir,
indemliler
hareketidir.
baþka kurumlarýn yerine
ramýdýr. Çatýþma deðil,
sanlýðýn meselesidir.
Memur-Sen Türkiye'nin
koymaya ve millet iraemek ve dayanýþma
Emperyalizmle, Siyoher yerinde vardýr, herdesinin üstüne çýkmaya
bayramýdýr. Kutuplaþma
nizm'le
mücadele
mesekesle birliktedir. Çözüm
hakký da yoktur, haddi
deðil bütünleþme bayralesidir. BM'nin deðil birsürecinin kalýcý olmasý
de deðildir.
mýdýr.
leþmiþ yüreklerin meseiçin, kan ve gözyaþýnýn
Hükümetin ‘3 Y’
lesidir.
‘Mekân dayatmasý- ebediyen durmasý için,
ný da, kutlama þekli da- Hz. Ýbrahim'in ateþine
‘Türkiye en çok sloganýna bir ‘Y’ daha
Memur-Sen olarak,
yatmasýný da reddediyo- su taþýyan serçe misali darbelerden, vesayetten
kimseye yetimin hakkýruz’
barýþa, kardeþliðe, birçekti’
na el uzattýrmayýz. Bu
likte
yaþamaya
katký
yaÜlkemizin ve dünBir ülkede her þey
nedenle yolsuzluk iddipýyoruz. Çözüm süreyanýn tüm alanlarý 1 Mavar, adalet yoksa o ülkealarýnýn sonuna kadar
cinde yaptýðýmýz açýklayýs Emek ve Dayanýþma
de huzur ve refah olaüzerine
gidilmesini
malarda,
Memur-Sen'in
alanýdýr, barýþ alanlarýmaz. Adaletin mülkün
önemsiyoruz. Ýktidarýn
iki kýrmýzý çizgisi var
dýr, kardeþlik alanlarýdýr.
temeli olduðu anlayýþýy‘3 Y’ sloganý var. Yoldedik.
Biri,
þehitlerin
ruGündem Taksim deðil,
la sendikacýlýk yapýyosuzluk, yoksulluk ve yahu ile þehit yakýnlarýnýn
gündem bayramýn nereruz. Tarafsýz ve adil olsaklar. Ben buna bir Y
ve gazilerin incitilmede kutlanacaðý deðil;
masý gereken yargý mendaha ekliyorum. O da
mesiydi.
Hamdolsun,
gündem emek, dayanýþsuplarý 28 Þubat'ta kýþlayaðcýlýk. Yaðcýlýkla da
bugün artýk þehit cenama ve kardeþlik olmalýdan aldýklarý brifinglerle
mücadele edelim. Yaðzeleri gelmiyor. Akil Ýndýr. Memur-Sen olarak,
haksýz yere masum incýlýkla bir yere gelenlesanlar
Heyeti
içinde
akmekân dayatmasýný da,
sanlarý cezalandýrdýlar,
rin millete tuzak kurmatif sorumluluk alarak bu
kutlama þekli dayatmagörevlerinden attýlar, eksýna da izin vermeyiz.
olumlu
geliþmede
payýsýný da reddediyoruz.
meklerini ellerinden alMilletin kuyusunu kazmýz olduðu için mutluMemur-Sen olarak, üldýlar. Bu kararlarý yok
masýna müsaade etmeyuz. Ýkinci kýrmýzý çizkemize ve milletimize
hükmünde sayýyoruz ve
yiz. Küresel güçlerin
gimiz,
çalýþanlarýn
iþ
gükarþý kurulan komplolahaksýzlýða uðrayanlarýn
oyuncaðý olanlarý affetvencesidir dedik. Bu
ra asla boyun eðmeyehaklarýnýn iadesini istimeyiz. Affetmiyoruz.”
hassasiyetlerimizi hayceðiz. Anadolu insanýný
yoruz. Bunlar Allah'ýn
kýrmaya
devam
edeceKonuþmasýnda
kurda kuþa yem etmeyeizniyle, bizim gayretigençlere de seslenen
ðiz.
ceðiz. Ümmeti ve ümmizle olacak. Türkiye en
Gündoðdu;
“Dünyaya
metin geleceðini küresel
‘Mesele ümmetin çok darbelerden, vesa- vicdan kazandýrmýþ
bir
darbecilerin eline býrakmeselesidir’
yetten çekti. Halen çekmedeniyetin varisleri
mayacaðýz. Ulus ötesi
meye
devam
ediyor.
BuBiz Bosna'ya sýrtýolarak insanlýðý içine
darbecilerle de, taþerongün yargý vesayeti oluþdüþtüðü buhranlardan
mýzý dönemeyiz. Surilarýyla da demokratik
turulmak isteniyor. Vekurtarmaya var mýsýnýz?
ye'den bana ne diyememücadelemizi son darsayetin tamamen bitirilSelahattin-i Eyyubi'nin
yiz. Baðdat'a duyarsýz
torunlarý olarak Filistin
beci de pes edinceye kamesi için mevzuatlardan
kalamayýz. Arakan mazdavasýna sahip çýkmaya
dar sürdüreceðiz. Bazý
darbelerin izinin silinlumlarýna gözlerimizi
var mýsýnýz? Ýnsanlýða
kendini bilmezler 1 Mamesi, uygulamadaki kakapatamayýz. Mýsýr'daki
barýþ ve huzur aþýlamaya
yýs'ý Diyarbakýr'da kutlalýntýlarýnýn tamamen
Esmalar’ýn çýðlýðýna
var mýsýnýz? Erdemli bir
ma kararýný kiminle alkaldýrýlýp
atýlmasý
geresessiz kalamayýz. Filistoplumun yeniden inþasý
dýnýz diyorlar? Biz gükiyor. 28 Þubat darbesitinli kardeþlerimizin feriçin sorumluluk almaya,
cünü üyesinden ve çalýnin soruþturmasý tam
yadýna kulak týkayamabunun için gece gündüz
þanlardan alan bir Konolarak
yapýlmadý.
Darçalýþmaya var mýsýnýz?
yýz. Bu anlayýþla Mýfederasyonuz. Uluslarabenin medya, sermaye,
sýr'daki darbeci düzenin
Bu düþünce ve
rasý sendika konfederassivil toplum ayaðýna
idam kararlarý hükümduygularla günümüz
yonlarýnýn isteðine göre
inilmedi. O süreçte darsüzdür dedik. Katil SÝSÝ
kutlu olsun. 1 Mayýs
yer belirlemeyiz. Biz
beye destek veren herMýsýr halkýna hesap verEmek ve Dayanýþma
küresel güçlerin tezgâhýkese dokunulmalý diyomelidir dedik. Asýl yarBayramý Türkiye'miz
na, tuzaðýna, planýna ve
ruz, demeye devam edegýlanmasý gereken SÝiçin, Diyarbakýr'ýmýz
senaryosuna göre miting
ceðiz. Özgürlükçü, katýSÝ'dir dedik. Bugün de
için, çalýþanlar için, milyapmayýz. Biz milletin,
lýmcý,
sivil
ve
demokraSÝSÝ çetesine, SÝSÝ çeteletimiz için, ümmet için,
çalýþanlarýn beklentileritik bir anayasa yapmýþ,
sinin zulümlerine karþý
insanlýk için, demokrane göre yer belirleriz.
eski Türkiye'nin alýþkandurmaya, katil Esat'ýn,
simiz için, hak ve özBiz kangren olan sorunlýklarýndan kurtulmuþ
katliamlarýný lanetlemegürlükler için hayýrlý ollarýn çözümü için, çözüyeni bir Türkiye istiyoye, Terörist devletin sözsun. Bayramýmýz karmüne katký yapmak için
ruz.
Erdemli
yeni
bir
de lideri Netanyahu'nun
deþliðe, barýþa, özgürlüalan belirleriz. Bu nedünyanýn kurulmasýnda
insanlýk dýþý uygulamaðe ve müreffeh yarýnlara
denle; Gezi'de kapitaöncü olan demokratik
larýný kýnamaya devam
kapý olsun, yol olsun,
listlerle, faiz lobileriyle,
güçlü
bir
Türkiye
istiyoediyoruz. Bundan sonra
ýþýk olsun, umut olsun.
emperyalistlerle kol koruz. Bütün çabamýz büda baþta çocuklar, kaAllah yar ve yardýmcýla olanlarla, ayný yerde
yük Türkiye idealini yadýnlar, yaþlýlar olmak
nýz olsun.” þeklinde koolmadýk, olmayýz. 17
kalamak, insanýmýzýn ve
üzere Suriye halký bomnuþtu.
Aralýk'ta sus pus olaninsanlýðýn mutluluðuna
balanýrken susmayaca-
Ahmet Saatci’den yalanlama
Enise Aðbal
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatci, Memur Sen Konfederasyonu’nun Diyarbakýr’da
yaptýðý 1 Mayýs kutlamalarýnýn
Cihan Haber Ajansý tarafýndan
kamuoyuna yanlýþ lanse edildiðini iddia etti.
Cihan Haber Ajansý’nýn Ýstasyon Meydaný’nda yapýlan kutlamaya bin kiþinin katýldýðýna
iliþkin haberinin doðru olmadýðýný ifade eden Saatci, açýklamasýný þöyle sürdürdü; “Bu iddia yalandýr, iftiradýr. Emek, dayanýþma, kardeþlik ve medeniyet buluþmamýza sadece Diyarbakýr dýþýndan yüzlerce otobüsle katýlým
saðlanmýþtýr. Diyarbakýr MemurSen üyeleri ve gönüllerinin katýlýmýyla on binlerce kiþi Ýstasyon
Meydaný'ný doldurmuþtur. Anadolu Ajansý ve Ýhlas Haber Ajansý tarafýndan üyelerine servis edilen fotoðraflar da incelendiðinde,
söz konusu ajansýn operasyon
mantýðý ve diliyle hareket ettiðini
gözler önüne sermektedir.”
Ajansýn; “Memur-Sen, bayraklarýný alýp sallayacak sendika
üyesi bile bulamadý” þeklinde
kullandýðý ifade de yalandýr. Kayýt altýnda olan görüntüler incelendiðinde alaný dolduran Memur-Sen üyelerine, program sunucusunun sýklýkla taþýnan bayraklarýn sahnenin görünmesine
engel olduðu için ‘indirilmesi’
yönünde anonslar yaptýðý görülecektir. “Alanda ilk baþlarda 500
kadar kiþinin olmasý nedeniyle
Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu konuþmasýna biraz gecikmeli baþladý” þeklindeki
ifadeleri de çirkin bir saptýrmadýr. Dezenformasyon ile MemurSen Medeniyet Buluþmasý’ný itibarsýzlaþtýrmaya çalýþan ajansýn
iddiasýný yalanlayan bilgiler kendilerine gönderilen basýn bültenimizde de mevcuttur. Program
öncesi medya kuruluþlarý ve söz
konusu ajans ile paylaþtýðýmýz etkinlik akýþý 1 dakika bile sapmaya uðramamýþtýr. Buna programý
takip eden tüm medya kuruluþlarý da þahittir. Memur-Sen Genel
Baþkaný Ahmet Gündoðdu'nun
program akýþýndaki konuþma saati 12.30 olarak bildirilmiþ ve
Gündoðdu belirtilen saatte kürsüdeki yerini almýþ, alana seslenmiþtir.
Türkiye'nin en büyük emek
hareketi olan Memur-Sen'in, ülkenin en büyük sorunu olan Kürt
sorununun çözümüne ve dünyada ILO standartlarýna uygun bir
çalýþma düzeninin kurulmasý için
mücadelesine gölge dönüþtürmeye yönelik bir art niyet sezilmektedir. Kirli operasyon sonucunda
kamuoyunda uyanan yanlýþ kanaatlerin düzeltilmesi amacýyla
tekzip metninin tarafýmýzca yayýnlanmasýný zaruri kýlmýþtýr. Kamuoyuna saygý ile duyurur, hukuki tüm haklarýmýzý kullanacaðýmýzýn bilinmesini isteriz.”
2B arazilerinde baþvuru
ve ödeme süresi uzatýldý
Çorum Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, yaptýðý
açýklamada 2B arazilerinde baþvuru ve ödeme
sürelerinin uzatýldýðýný
açýkladý.
Özbay, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý kaydetti; “Kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfýný kaybetmiþ arazilerin satýþýnda, satýn almak için 6 aylýk baþvuru süreci 2012
Mayýs ayýnda baþlamýþ
ve 30 Ekim 2012 tarihinde sona ermekte iken
28 Ocak 2013 tarihine
uzatýlmýþtýr. Daha sonra
da 28 Ocak 2013 olan
son baþvuru tarihine l ay
daha eklenerek 28 Þubat
2013 tarihine kadar ertelenmiþtir. Tanýnan haktan çeþitli nedenlerle yararlanamayanlara bu tarihi fýrsattan yararlanmalarýný saðlamak amacýyla 01.03.2014 tarihinden itibaren 6 aylýk baþvuru ve ödeme süresi
daha verilmiþtir.
01.03.2014 tarihi
itibariyle 2/B arazilerinde hak sahibi olduðu
halde suresinde satýþ bedelini; idarece yapýlan
yazýlý tebligat tarihinden
itibaren en geç üç ay
içinde ödemeyenlere de
altý aylýk ek ödeme süresi getirildi.
Önceden belirlenen
satýþ bedelleri geçerli
olup idarece yeniden rayiç bedel hesaplamasý
Çorum Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay
yapýlmayacaktýr. Sadece
daha önce faydalananlarla yeniden 6 aylýk ek
süre verilenler arasýnda
adaletsizlik yaratmamak
amacýyla önceden belirlenen bedellere; idareye
yapýlan satýn alma baþvuru süresini takiben
idarece yapýlan tebligat
tarihinden itibaren 3 aylýk süreninin sonundan
baþlayarak, 01.03.2014
tarihinden sonraki altý ay
içinde idarece tespit edilen satýþ bedelini itiraz
ve dava konusu etmeksizin kabul ederek ödeme
yapmak amacýyla idareye baþvurduðu güne kadar geçecek süre için satýþ bedeli Türkiye Ýstatistik Kurumunun her ay
için belirlediði tüketici
fiyatlarý endeksi aylýk
deðiþim oranlan (TÜFE)
toplamýnda artýrýlarak
hesaplanacaktýr, yapýla-
cak hesaplamalarda Türkiye Ýstatistik Kurumunun her ay için belirlediði tüketici fiyatlarý endeksi aylýk deðiþim
oranlarý toplamýnda artýrýlmasýnda ay kesirleri
dikkate alýnmayacaktýr.
Hak sahiplerinin;
mirasçýlarýnýn ve kanun
yürürlüðe girdiði tarihten sonra noterde düzenlenen muvafakatname
verdikleri akdi haleflerinin satýn alma hakký devam etmektedir.
Hazineye ait tarým
arazilerinin kiracýsý,
paydaþý ve kullanýcýlarýnýn doðrudan satýn almalarý için öngörülen 2
yýllýk müracaat süresi 1
yýl daha uzatýldý
6292 sayýlý Kanunun 12. Maddesi kapsamýna giren, Belediye ve
mücavir alan sýnýrlarý dý-
þýndaki tarým arazilerinin, 31.12.2011 tarihinden önce 3 yýl süre ile
fiilen tarýmsal amaçla
kullanan ve halen kullanýmý devam eden kiracý/kullanýcý/ hissedarlarýndan, Bu tarihi fýrsattan yararlanmak isteyenlerinin
en
geç
27.04.2015 tarihine kadar (6527 sayýlý Yasa ile
baþvuru süresi bir yýl
uzatýlmýþtýr)
Çorum
Defterdarlýðý Milli Emlak Müdürlüðü’ne, taþýnmaz ilçede ise ilgili
Malmüdürlüðü’ne baþvurmalarý gerekmektedir.
Satýþlarda rayiç bedelden % 50 indirim
imkâný bulunmaktadýr.
Satýþ bedelini peþin veya
taksitle ödeme imkaný
olmasý nedeniyle satýþ
bedelinin tamamýnýn peþin ödenmesi halinde satýþ bedelinden ayrýca %
20, en az yarýsýnýn peþin
ödenmesi halinde satýþ
bedelinden ayrýca % 10
indirim
yapýlacaktýr.
Taksitli ödemelerde bedelin; % 10'u peþin ödenecek, kalaný ise en fazla 6 yýlda 12 eþit taksitle
faizsiz olarak (vadesi
geçen taksite gecikme
zammý uygulanýr) ödenebilecektir. Ayrýca varsa, son 5 yýl için tahsil
edilen ecrimisil veya kira bedelleri satýþ bedelinden indirilecektir.”
(Haber Merkezi)
ALS sonuçlarý açýklandý
Türk Silahlý Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazýrlama Okulunda Öðrenim Görecek Öðrencileri Seçme Sýnavý'nýn
(ALS) sonuçlarý açýklandý.
ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 20 Nisan'da yapýlan ALS'nin deðerlendirme iþlemleri tamamlandý.
Adaylar
sonuçlarýný
ÖSYM'nin https://sonuc. osym
.gov.tr adresinden TC kimlik
numaralarý ve þifreleriyle öðrenebilecek. Sýnav sonuç belgesi
basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine
gönderilmeyecek.
(Yaygýn Basýn)
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
7
ÇESOB’ta seçim günü
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) seçimleri bugün
yapýlacak.
Saat 13.00’de Esnaf Sarayý’nda
düzenlenecek kongrede mevcut baþkan
Mobilyacýlar Odasý Baþkaný ve halen
ÇESOB Baþkanlýðý görevini yürüten
Yalçýn Kýlýç, Bakkallar ve BAyiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal ile eski Aþçý ve
Lokantacýlar odasý Baþkaný Yusuf Tu-
ran yarýþacak.
Seçimlerde il ve ilçe oda baþkanlarý ile yönetim kurulu üyesi 300 delegenin oy kullanmasý bekleniyor.
‘Sözde deðil özde iþ’
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
olmayýp, herkesle iyi geçineceðiz. Ayrýþtýrýcý
Birliði (ÇESOB) Baþkan Adayý ve Çorum
deðil her zaman birleþtirici olacaðýz. Kamu
kurum ve kuruluþlardan, Konfederasyondan
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný
aldýðýmýz destekleri esnafýn yararýna olmasý
Özkan Þanal, ÇESOB'u tek bir baþkan olarak
için elimizden gelen gayreti göstereceðiz"
deðil, tüm oda baþkanlarý ile yönetmek için
þeklinde konuþtu.
aday olduðunu söyledi.
‘Söz verdiðimiz iþleri tamamlayacaðýz’
"Hesabýný veremeyeceðimiz hiçbir iþin
altýna elimizi koymayacaðýz" diyerek yola
Hiçbir zaman vaat edip altýndan kalkaçýktýklarýný belirten Þanal, "3 Mayýs 2014 tarmayacaklarý iþlere kalkýþarak esnafý kandýrihinde yapýlacak olan Birlik Baþkanlýðý
mayacaklarýný belirten Özkan Þanal, yeri
seçimlerinin baþta esnaf ve sanatkarýmýz
belli olmayan Ahi Evran Projesi gibi proje
olmak üzere odalarýmýz, birliðimiz ve
üretmediklerini vurguladý ve "ÇESOB'un
Çorum'umuz için hayýrlara vesile olmasýný
güvenini sarsmayacaðýz" ifadelerini kulve bunun yanýnda tüm esnaf kardeþlerimize
landý.
ve Çorum halkýna Regaib Kandili’nin hayýr‘ÇESOB herkese açýk olacak’
lar getirmesini Cenab-ý Allah'tan diliyorum"
ÇESOB'un birkaç kiþinin tekelinden
dedi.
çýkýp, her esnafýn ve Çorum insanýnýn
Tüm esnafýn sorunlarýnýn kendi sorunÖzkan Þanal
rahatlýkla gelebileceði yer olacaðýný anlatan
larý olduðunu kaydeden Þanal, aldýðý aile
Þanal, ÇESOB'un sadece birkaç kiþinin çið
kültürü sebebiyle her zaman sözde deðil özde iþ yaptýðýný söyledi.
köfte partisi yaptýðý yer olarak kalmayacaðýný ifade etti.
‘Hesabýný veremeyeceðimiz iþ yaðmayacaðýz’
Aday olmasýndaki en büyük etkenin çeþitli vaatlerle kandýrýlan
esnafa, bundan sonra kapalý kapýlar arkasýnda iþ yapmadan açýk þeffaf
bir yönetim gösterecekleri vurgulayan Þanal, hesabýný veremeyecekleri hiçbir iþi kimsenin yaptýramayacaðýný ve bunun içinde yapacaklarý
her iþi kamuoyu ile paylaþacaklarýný ifade etti.
‘Her kurumla iliþkileri sýcak tutacaðýz’
Þanal, "Esnafýn menfaati için onlara faydalý olabilmek amacýyla
Valilik, Belediye gibi bütün kamu kurum ve kuruluþlarla kavgalý
‘Esnafýmýz için yeni projeler üreteceðiz’
AR-GE çalýþmasý kapsamýnda OKA ve Avrupa Birliði projelerinden esnafý faydalandýrabilmek için tüm çabalarýmýzý göstereceklerini söyleyen Özkan Þanal, 3 Mayýs'ta yapýlacak olan seçimlerin
Çorum esnaf ve sanatkarlarý için hayýrlara vesile olmasýný dileyerek,
oy kullanacak tüm oda baþkan ve yöneticilerini de akli-selim davranarak kendisine destek vermeye davet etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis üyeleri Baþkan Külcü’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Külcü’ye nezaket ziyareti
Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP)
Belediye Meclis üyeleri Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'ye
nezaket ziyaretinde
bulundu.
CHP Belediye
Meclis grubu adýna
konuþan Grup Baþkaný Ayhan Þamlý,
Baþkan
Külcü'ye
geçmiþ olsun dileklerini iletti. Baþkan
Külcü'nün kayýnbiraderi Murat Demirezen'in geçirdiði üzücü kazadan dolayý
üzüntülerini dile getiren Ayhan Þamlý,
"Murat Demirezen'e
CHP Belediye Meclisi Grup Baþkaný Ayhan Þamlý,
Külcü’ye geçmiþ olsun dileklerini iletti.
Allah saðlýk afiyet
versin. Allah, sevdiklerine, çocuklarýna
baðýþlasýn. Kendisine
acil þifalar diliyoruz." dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
CHP Belediye Meclis üyelerinin ziyareti
ve geçmiþ olsun dileklerine teþekkür
ederek, meclis üyelerine Murat Demirezen'in saðlýk durumu
ile ilgili bilgi verdi.
(Haber Merkezi)
(Haber Merkezi)
Mahmut Evkuran yeni görevine atandý
Mustafa Demirer
Kamuda atamlar devam ediyor.
Þimdiye kadar yapýlan atamalar içerisinde en kapsamlý olaný
bugün gerçekleþti.
Buna göre toplam 11
bakanlýk ve Hazine
Müsteþarlýðý'nda
50'den fazla üst düzey atama gerçekleþti, bir çok bürokrat
da görevden alýndý.
Konuyla ilgili
Mahmut Evkuran
atama kararlarý bugünkü Resmi Gazete'de yayýnlanarak
yürürlüðe girdi. Yapýlan atamalar arasýnda Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðýnda, açýk bulunan
Strateji Geliþtirme
Baþkanlýðýna, Kültür
ve Turizm Bakanlýðý
Strateji Geliþtirme
Baþkaný hemþehrimiz Mahmut Evkuran'ýn atamasý yapýldý.
Çikolata ve gazozda ilaç tehlikesi
"Performans artýrýcý enerji yüklü" diye satýlan çikolatalarda, gazlý
ve meyve aromalý içeceklerde sildenafil ve
verdanafil tespit edildi.
Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn insan saðlýðýna zararlý olduðunu açýkladýðý gýdalardaki ilaç etken
maddeleriyle ilgili eczacýlardan uyarý geldi.
Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS)
Genel Baþkaný Nurten
Saydan, çikolata, ginseng ve meyve aromalý
içecekte cinsel gücü artýrýcý iki ayrý ilaç etken
maddesi, gýda takviyesinde ise doktor kontrolünde kullanýlmadýðýnda ölüme yol açan "sibutramin" bulunmasýný
eleþtirerek, bunlarýn ilaç
olduðunu, rastgele satýlamayacaðýný söyledi.
TEÝS Genel Baþkaný Saydan, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn, insan hayatýný ve saðlýðýný tehlikeye
düþürecek þekilde bozulmuþ, deðiþtirilmiþ
gýdalarda bulunduðunu
açýkladýðý ilaç etken
maddeleriyle ilgili uyarýlar dile getirdi.
Saydan, "Performans artýrýcý enerji yüklü" diye satýlan çikolatada, limon aromalý gazlý,
"Performans artýrýcý enerji yüklü" diye satýlan çikolatalarda,
gazlý ve meyve aromalý içeceklerde sildenafil ve verdanafil tespit edildi.
meyve aromalý ve bitki
karýþýmlý içeceklerde,
kahvede, bitkisel karýþýmlý macunda ve gýda
takviyesinde iktidarsýzlýk tedavisinde kullanýlan iki ayrý ilacýn etken
maddeleri "sildenafil"
ve "verdanafil" tespit
edildiðini, yine gýda
takviyesi diye satýlan
bir üründe ise doktor
kontrolünde kullanýlmadýðýnda ölüme yol
açan, obezite tedavisinde kullanýlan "sibutramin" bulunduðunu belirtti.
Eczacýlar olarak,
"Takviye edici gýda"
baþlýðý altýnda toplanan
"Bitkisel ilaçlarýn" yarattýðý, yaþattýðý sorun
ve sýkýntýlarý endiþe,
hayret ve üzüntüyle ta-
kip ettiklerini kaydeden
Saydan, bu ürünlerin
kontrolsüzce, her ortamda satýldýðýna dikkati çekti.
Türkiye'nin saðlýktan ve ilaçtan sorumlu
tek yetkili saðlýk otoritesinin Saðlýk Bakanlýðý
olduðunu anýmsatan
Saydan, þunlara iþaret
etti:
"Defalarca bunlarýn ilaç, ilacýn yerinin
eczaneler, yetkili kurumun da Türkiye Ýlaç ve
Týbbi Cihaz Kurumu olduðunu ifade ettik. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn bu ilaçlarla ne iþi olabilir? Sildenafil ve verdanafil iktidarsýzlýk tedavisinde
kullanýlan ilaç etken
maddeleridir. Yani ilaçtýr. Rastgele çikolata,
gazoz içine konulup satýlmaz. Bir ülkede baþka
bir bakanlýðýn yetki alanýnda iþ yapmaya çalýþan bakanlýklar olursa
gýda ile ilaç birbirine
karýþýr."
Saydan, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn çok önemli
görevleri olduðunu, bu
bakanlýðýn asli görevlerine dönmesi gerektiðini vurgulayarak, "Takviye edici gýdalar ismi
verilerek 'gýda" gibi
gösterilen bitkisel ilaçlarýn Saðlýk Bakanlýðýna devredilmesi gerekir" dedi.
Bu ilaçlar masum
deðil
Yaz aylarýnda zayýflama ilaçlarýna olan
ilginin arttýðýný, bu tür
ilaçlarýn bilinçsizce kullanýmý sonucu geçmiþte
pek çok vatandaþýn hayatýný
kaybettiðini
anýmsatan Saydan, "Vatandaþlarýmýzýn saðlýðýný bozan, hayatýný kaybetmesine neden olan
bu tür bitkisel ilaçlarýn
sadece eczanelerimizde
ve eczacý kontrolünde
satýlmasý gerekir. Vatandaþlarýmýz bu tür ilaçlarý masum görmesin"
uyarýsýný dile getirdi.
Saydan, bir ürüne
ilaç þekli verilmiþse, dozu belirlenmiþ veya ilaç
etken maddesi katýlmýþsa izni ve kontrolünün
Saðlýk Bakanlýðýnda,
satýþýnýn ise eczanelerde
olmasý gerektiðini ifade
ederek, "Çocuk bezinin,
oyuncaklarýn iznini bile
veren bakanlýðýn niçin
bitkisel ilaçlar için yetki
almadýðýný anlamýyoruz" ifadesini kullandý.
Vatandaþlarýn saðlýðýný çok önemsediklerini kaydeden Saydan,
"Lütfen bu ürünlere
raðbet etmesinler, bunlarý kullanýp saðlýklarýndan olmasýnlar. Hele internetten asla ilaç satýn
almasýnlar. Ýlaç internetten alýnacak kadar
basit bir ürün deðildir"
uyarýsýný dile getirdi.(AA)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile Ýl
Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri Halil Ýbrahim Kaya’yý kutladý.
CHP’den Kaya’ya tebrik
Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile Ýl
Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri, Ýl
Genel Meclisi Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya'ya
kutlama ziyaretinde
bulundular.
30 Mart Mahalli
Ýdareler Genel Seçimlerinden sonra Ýl Genel
Meclisi Baþkaný olarak
göreve baþlayan Halil
Ýbrahim Kaya'ya hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor.
Bu
kapsamda
CHP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas ile CHP Merkez
Ýlçe Ýl Genel Meclisi
Üyesi Yýldýz Bek ve
Belediye Meclisi CHP
Grup Baþkaný Ayhan
Þamlý, Belediye Meclis
Üyeleri Levent Çöphü-
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya,
ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
seyinoðlu, Özgür Kýlýç,
Mehmet
Tahtasýz,
Ogün Meroðlu, Semrin
Kaleli, Ertuðrul Demirhan ve Sezer Yalçýnkaya yeni Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbra-
him Kaya'ya bir ziyaret
gerçekleþtirdi. Karþýlýklý görüþ alýþveriþinde
bulunulan ziyarette Çorum için hep beraber
hizmet edileceði ifade
edildi.
Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya, ziyaretten dolayý
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek teþekkür
etti.
(Haber Merkezi)
TUBÝTAK’tan doktora bursu
TUBÝTAK’tan
doktora bursu Hitit
Üniversitesi Doktora öðrencisine TÜBÝTAK doktora bursu
verildi.
Tüm
Türkiye’den yapýlan çok
sayýdaki baþvuru arasýndan yapýlan deðerlendirmeler sonucunda; Ýlahiyat Fakültesi öðretim elemaný, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora
öðrencsi Araþtýrma
Görevlisi
Ömer
Dinç, 2211-A Yurt içi
Genel Doktora Burs
Programý kapsamýn-
Hitit Üniversitesi Doktora öðrencisine TÜBÝTAK doktora bursu verildi.
da burs almaya hak
kazanan 181 öðrenciden birisi oldu.
Hitit Üniversitesi
TUBÝTAK’tan
doktora bursu alma-
ya hak kazanan Araþtýrma
Görevlisi
Ömer Dinç’i kutladý.
8
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
Mustafa Kýlýç’tan hayýrlý baðýþ
Bayan mescidi olmasý
için iþyerini baðýþladý
Erol Taþkan
Sima Otomotiv Sahibi Mustafa Kýlýç, Zafer
Çarþýsý Mescidi yanýnda bulunan iþyerini, bayan
mescidi olmasý için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na
baðýþladý.
Bayanlarýn namaz kýlma yeri konusunda ciddi
sorunlar yaþadýðý Zafer Çarþýsý'nda, hem çarþýya
gelen bayanlarý, hem de çarþý esnafýný memnun
eden baðýþ, büyük takdir topladý.
Zafer Çarþýsý yönetimi ve esnafý tarafýndan
düzenlenen Kutlu Doðum Programý'nda, bizzat Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in
imzasýný taþýyan teþekkür belgesi, Müftü Mehmet
Aþýk tarafýndan hayýrsever iþ adamý Mustafa Kýlýç'a teslim edildi.
Hac ve Umre Þube Müdürü M.Vehbi Köklükaya, Zafer Çarþýsý Ýmam Hatibi Hasan Þener, çarþý yönetimi ve esnafýnýn katýldýðý törenle, teþekkür
belgesini takdim eden Müftü Mehmet Aþýk, örnek
bir fedakarlýk ve anlamlý bir baðýþ olarak nitelendirdiði bayan mescidi için Mustafa Kýlýç'a teþekkür
etti.
Kahraman itfaiyeciler her yerde göreve hazýr
Hoca’nýn dikkati itfaiyenin
duyarlýlýðý olasý bir faciayý önledi
Erol Taþkan
Borç taksidi 24’ten 36 aya çýktý
Maliye Bakanlýðý 48.
Büyük Mükellefler
madde kapsamýndaki borçVergi Dairesi Baþkanlýlarýn taksitini 24 aydan 36
ðý'nýn yetkisinde olan tutar
aya çýkardý.
2 milyon liradan 3 milyon
liraya yükseltildi.
Çeþitli sebeplerle ekonomik güçlüðe girerek,
Vergi dairelerinin
devlete olan vergi yükümlüyetkisinde olan tutarlar illüklerini yerine getiremeden ile deðiþiyor
yen mükellefl ere yönelik
Ankara, Ýstanbul ve
uygulanan ödeme kolaylýðý
Ýzmir Vergi Dairesi Baþve taksitlendirme iþlemlerikanlýklarý için bu tutar 1.5
nin bazý koþullarý, Maliye
milyon liradan 2 milyon
Bakanlýðý tarafýndan yayýn250 bin liraya çýkarýldý.
lanan bir iç genelge ile müAdana, Antalya, Burkellef lehine deðiþtirildi.
sa, Kocaeli, Mersin ve
Maliye Bakanlýðý bir
Konya Vergi Dairesi Baþsüre önce yayýnladýðý bir iç Maliye Bakanlýðý 48. madde kapsamýndaki borçlarýn taksitini 24 aydan 36 aya çýkardý. kanlýklarýnýn yetki sýnýrlagenelge ile mali yönden zor
rý 1 milyon liradan 1.5 mildurumda bulunan borçlu mükellefl erin Amme Alacaklarý Hakkýnda
yon liraya, diðer vergi dairesi baþkanlýklarýnýn sýnýrlarý da 750 bin liKanun'un 48'inci maddesi kapsamýnda, borçlarýnýn taksite baðlanmaradan 1 milyon 250 bin liraya çýkarýldý.
sýna iliþkin esaslara açýklýk getirdi. Borçlarýn taksitlendirilmesine
Borcu yoktur yazýsý yüzde 10 ödendikten sonra
iliþkin süre 24 aydan 36 aya çýkarýlýrken, vergi dairelerine tanýnan teYürürlükteki mevzuat uyarýnca vergi daireleri, tecil edilen borç
cil ve taksitlendirme yetkisi tutarlarý yüzde 50 oranýnda artýrýldý.
tutarýnýn yüzde 10'u ödenmeden mükellefe borcu yoktur yazýsý ver6183 Sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsili Hakkýnda Kanun'un
miyor. Tecil ve taksitlendirme iþlemine tabi tutulan mükellefl erden
48'inci maddesi, borcun zamanýnda ödenmesi veya haciz yapýlmasý
de bu durumun kabul edildiðine dair imza alýnmadan iþlem baþlatýlhalinde zor duruma düþeceði tespit edilen mükellefl erin borçlarýnýn
mýyor.
36 aya kadar taksitlendirilebileceðini öngörüyor.
KDV, ÖTV, ÖÝV, harçlar ve fonlar tecil edilemeyecek
Madde uyarýnca tecil iþlemine tabi tutulacak borcun 50 bin liraDüzenleme kapsamýnda tecil edilemeyecek alacaklar ise þöyle
ya kadar olan kýsmý için teminat þartý aranmýyor, borcun 50 bin lirasýralandý: Katma deðer vergisi, geçici vergi, özel tüketim vergisi,
yý aþan kýsmý için ise borç tutarýnýn yarýsý kadar teminat isteniyor.
banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletiþim vergisi, harçlar
Madde Bakanlar Kurulu'na bu tutarý on katýna kadar artýrmaya, yarý(ikmalen tarhiyata dayanan tapu harçlarý hariç), fonlar, paylar (eðitisýna kadar indirme yetkisi de veriyor.
me katký payý ve buna ait gecikme zammý dahil), haklar, ecrimisil, ek
Önceki uygulamada taksit 24 ay ile sýnýrlýydý
vergiler.
Bir mükellefin zor durumda olduðuna iliþkin tespit ise varlýklaMTV ve trafik cezalarýnda sýnýr yok
rýn borçlara bölünmesiyle bulunacak likidite oranýna göre yapýlýyor.
Motorlu taþýtlar vergisi ve gecikme cezalarý, trafik cezalarý ve
Tecil ve taksitlendirme uygulamasýndan, likidite oraný 1'in altýnda
faizleri, kaçak geçiþ cezalarý ile kredi ve harç borçlarý, tutarlarýna baolan mükellefler yararlanabiliyor. 6183 sayýlý yasanýn 48'inci maddekýlmaksýzýn ilgili vergi dairelerince sonuçlandýrýlacak. 6183 sayýlý
si borçlarýn 36 aya kadar taksitlendirilebileceðini hükme baðlarken,
Kanunun 48. maddesine istinaden borçlarýnýn tecil ve taksitlendirilMaliye Bakanlýðý bugüne kadar taksit sayýsýný 24 ay ile sýnýrlý tutumesini talep edenlerin, Gelir Ýdaresi internet sitesindeki "Tecil ve
yordu. Yeni yayýnlanan iç genelge ile 24 aylýk sýnýrlama 36 aya yükTaksitlendirme Talep Formu" ile baþvuracaklar. Genelge kapsamýnseltildi.
daki kurumlar tecil sürelerini tespit ederken þu hususlara dikkat edeTaksitlendirme yetkisi tutarlarý yüzde 50 artýrýldý
cekler: Borçlunun öteden beri borç ödemede iyi niyetli olup olmadýGenelge ile vergi dairesi baþkanlýklarý, defterdarlýklar, vergi daðý, borç tutarýnýn az veya çok oluþu, daha önce tecil edilen borçlarýný
iresi müdürlüklerine tanýnan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutarlarý
tecil þartlarýna uygun ödeyip ödemediði ve ödeme gücü.(DÜNYA
da yüzde 50 oranýnda artýrýldý.
GAZETESÝ)
Zafer Çarþýsý Camii Ýmam
Hatibi Hasan Þener'in dikkati, itfaiye ekiplerinin
de görev sorumluluðu ile birleþince, olasý bir
facia önlendi.
Þener'in gazetemizi ziyareti
sýrasýnda, düþmek üzere olan
beton parçasýný
farketmesiyle
baþlayan süreç,
tek bir telefon ihbarý ile kýsa sürede itfaiye erleri
tarafýndan tamamlandý.
PTT arkasýnda bulunan binada çatlayan
beton parça, itfaiye erleri tarafýndan olasý bir faciaya fýrsat verilmeden alýndý.
Olay yerine
gelen itfaiye aracýnýn merdiveni
ile binanýn üst
katýna ulaþan görevli, parçayý aldýktan
sonra,
kendisini görüntüleyen muhabirimize el sallayýp, haber verildiði için teþekkür
ederek görevini
tamamladý.
‘Ýslâmsýz Türk milleti olmaz’
Mustafa Demirer
Günümüzde dünya üzerinde
yaþayan bütün Ýslam coðrafyasýnýn
Çorum Alperen Ocaklarý Eðiiçinde bulunduðu durum iyi deðertim Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl
lendirildiðinde, Türk milletinin tariBaþkan Yardýmcýsý Ýnan Aktaþ, Ýshi misyonuna, Türk'ün ruh yapýsýný
lamsýz bir Türk milleti olamayacaðýtekrar diriltilmeye ihtiyaç duyulduðu
ný bildirdi.
aþikardýr. Türkçülük adý adý altýnda,
3 Mayýs Türkçülük Bayramý neTürk'ü ruh yapýsýndan, Ýslam'dan
deniyle yaptýðý açýklamada, 3 Mayýs
ayýrma çabalarýnýn zirvede olduðu
idealistlerini rahmetle anan Aktaþ,
dönemde, Ýslamsýz Türk milleti olaþöyle dedi; "Türk milletinin ve devmaz. Bizler; geleceðimize ýþýk tutan
letinin bekasý fikrine sahip aydýnlar
tarihin þeref levhalarý hükmünde
ve onlarýn izindeki gençler olarak,
olan liderlerimizi; bir taraftan rahbasýn ve üniversite kadrolarýna sýzan
Ýnan Aktaþ
met ve þükranla anarken diðer tarafve kendilerini cumhuriyetin gerçek
tan da onlarýn inançlarý, idealleri uðsahibi diye gösteren dönme-devþirruna çektiði çileleri unutmamalýyýz. Geçmiþimizme þer ittifakýnýn oyunlarýna karþý çýkanlarý rahden ibret alarak gelecekte karþýlaþabileceðimiz
metle anýyoruz. 3 Mayýs 1944 hareketinin 70. yýlzorluklara, hýyanetlere hazýrlýklý olmalýyýz. Tadönümündeyiz. Kendi vatanýnda; vatan ve millebutluklara atýlan, iþkence gören, Türklüðün detine baðlýlýðýný en açýk þekilde ifade eden insanðerlerine direnen 3 Mayýs idealistlerine buradan
lar, bu sevginin bedelini en aðýr þekilde ödemiþrahmet diliyoruz."
lerdir.
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
Vergi Müfettiþlerinden teþekkür
Mustafa Demirer
Rutin vergi incelemeleri kapsamýnda Çorum’a gelen Maliye Bakanlýðý Vergi Müfettiþleri, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler
Odasý (SMMM)’ný ziyaret etti.
Ekip
Baþkaný
Ömer Aydýn, Vergi Müfettiþleri Yahya Kemal
Bahçe, Tolga Dedetürk,
Metin Öðreten, Muhlis
Taþkýran, Hüseyin Erözyürek, Raif Ceylan,
Eray Önok ve birkaç ay
öncesine kadar Vergi
Müfettiþliðinde görev
alan þimdi ise Yeminli
Mali Müþavir olarak
mesleðini icra eden Kaan Kaleli’ni, Çorum
SMMMO Baþkaný Mu-
Maliye Bakanlýðý Vergi Müfettiþleri SMMMO’yu ziyaret etti.
zaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu tarafýndan
karþýlandý.
Ziyarette; vergi kayýp kaçaðýnýn önlenmesi, kayýtdýþý ile alakalý
önlemler konusunda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Vergi Müfettiþleri,
vergi incelemelerinin
her yýl mutad olarak en
az iki turne programý
kapsamýnda toplam 6 ay
yapýlacaðýný belirttiler.
Çorum’da yapýlan incelemelerde meslek mensuplarýnýn diðer illere
oranla çok özverili ve titiz olduklarýný ve mesleki kalitenin de il gene-
linde yüksek olduðunu
belirten Müfettiþler, bu
nedenle meslek mensuplarýna teþekkür ettiler.
SMMMO’nun yeni binasýný gezen Vergi
Müfettiþleri, Oda’yý çok
beðendiklerini ve Çorum’a yakýþýr bir Oda
olduðunu ifade ederek
emeði geçen herkese teþekkür ettiler.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ve teþekkür eden
Oda Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým, mesleki faaliyetlerde mesleki eðitimlere önem verdiklerini
ve meslek mensuplarýna
güncel mevzuatla ilgili
bilgi aktarýmý yapýldýðýný söyledi.
Türkiye’nin baþý bu hastalýklarla dertte
Oda Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, mesleki faaliyetlerde mesleki eðitimlere önem verdiklerini belirtti.
Türkiye'nin en ciddi saðlýk sorunlarýný tütün, alkol, obezite ve hareketsiz yaþam olarak
sýralayan Saðlýk Bakaný
Mehmet Müezzinoðlu,
saðlýklý yaþam için Ankara'da yüzüp, Ýstanbul'da yürüyor.Obeziteyle mücadele günü deðil, yýlý ve yýllarýnýn olmasý gerektiðini ifade
eden Müezzinoðlu, her
ayýn son pazar günü 81
ilde, toplumun farklý dinamikleriyle biraraya
geldiklerini anýmsattý.
Müezzinoðlu, evhanýmlarý, üniversite
öðrencileri, bürokratlar
ile sabah yürüyüþleri
yaptýklarýný anlatarak,
toplumun diðer kesimleriyle de bunu gerçekleþtireceklerini dile getirdi. Müezzinoðlu, bunlardan birinin esnaf ve
19 Mayýs dolayýsýyla da
gençler olacaðýný kaydetti.
Müezzinoðlu, 77
milyona bir kültürü
edindirmeye çalýþtýklarýný vurgulayarak, "Saðlýðým için hareket etmeliyim. Saðlýðým için
obez olmamam için bu
gerekli" anlayýþýný yerleþtirmek istediklerini
kaydetti. Müezzinoðlu,
"Saðlýklý beslenme, hareket yýlý ve yýllarý, bundan sonra hep gündemimizde olacak" diye konuþtu.
5 gün boyunca harekat
Türkiye için en
ciddi saðlýk sorunu olarak neyi gördüðü sorusuna Müzezzinoðlu, þu
karþýlýðý verdi:
"Dört temel baþlýk
var: Bir, tütün ve tütün
ürünleri, buna nargile de
dahil. Ýki, alkol. Alkolde
dünya geliþmiþ ülkelerine göre daha iyi durumdayýz. Ama duyarlýlýðý-
di"
Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu
mýzý artýrmamýz lazým,
olduðumuz konumun
gerisine gitmemiz lazým. Üç, saðlýksýz beslenme ve obezite. Dört,
hareketsiz yaþam. Bu
dört baþlýk, en çok
ölümlerin nedeni olan
kanser ve kardiyovasküler hastalýklarýn da ana
dört nedenidir. Bunlarý
ne kadar kontrol altýna
alabilir, azaltabilirsek o
kadar saðlýklý toplumumuz olacak."
Kendisinin spor
yapýp yapmadýðý sorusu
üzerine Müzezzinoðlu,
haftanýn 5 günü yarým
saat hareket ettiðini anlattý. Müezzinoðlu, Ankara'da yüzdüðünü, Ýstanbul'da yürüdüðünü
dile getirdi.
"Bir cümle eklen-
Saðlýk
Bakaný
Mehmet Müezzinoðlu,
bakanlýðýndaki görevden almalara iliþkin haberlerin sorulmasý üzerine, þu ana kadar kimseyi görevden almadýðýný
bildirdi.
Hastanelerden randevu almak için oluþturulan Alo 184 hattýna
iliþkin bir soru üzerine
Müezzinoðlu, "Orada
bir eksik kelime var.
'Bütün operatörler meþgul' diyor. Ýlkesel olarak
1 dakika içinde cevap
verme kuralýmýz var.
Ama vatandaþa, o 1 dakika içinde cevap verileceði orada söylenmiyor.
Operatörler meþgul denilince, telefonu kapatýyor. 'Biraz bekleyin en
geç 1 dakika içinde size
cevap verilecektir' cümlesi ilave oldu" diye konuþtu.(AA)
ALES giriþ belgeleri internette
Akademik Personel ve Lisansüstü
Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ilkbahar dönemi sýnav giriþ belgeleri eriþime açýldý.
ÖSYM, 11 Mayýs'ta yapýlacak 2014ALES ilkbahar dönemi sýnavýna baþvuran
adaylarýn, sýnava girecekleri bina ve salonlara atanma iþlemlerinin tamamlandýðýný
duyurdu.
ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre
adaylar, sýnava girecekleri yer bilgisini
gösteren sýnava giriþ belgesini, TC kimlik
numaralarý ve aday þifreleri ile
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden
edinecek. Belgenin üzerinde adayýn sýnava
gireceði merkez, bina, salon bilgileri ile
adayýn fotoðrafý bulunacak. Adaylar, bu
belgelerinin yazýcýdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoðraflarýnýn görünür
olmasýna özen göstermeli. Ayrýca bu belgelerinin renkli ya da siyah beyaz çýktýlarýný
sýnav günü yanlarýnda bulundurmak zorunda. Belgenin ön ve arka yüzünde
ÖSYM'nin belirlediði bilgiler dýþýnda her-
hangi bir yazý, resim, iþaret vb. bulunmamalý. Sýnava giriþ belgesini (fotoðraf görünür bir þekilde) yanýnda bulundurmayan
adaylar sýnava alýnmayacak. Adaylara sýnava giriþ belgesi gönderilmeyecek.
Sýnava giriþ belgesi olmayan aday sýnava alýnmayacak
Adaylarýn sýnava girebilmeleri için sýnava giriþ belgesinden baþka fotoðraflý ve
onaylý özel kimlik belgelerini de yanlarýnda bulundurmalarý zorunlu olacak.. Nüfus
cüzdaný, pasaport, zorunlu askerlik görevini yapan er/erbaþlar ile askerî öðrenciler
için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum,
muvazzaf askerler için geçerli deðil), tutuklu/hükümlü adaylarýn bu durumlarýný
kanýtlayan fotoðraflý resmi belge, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait pembe/mavi
kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul
edilecek. Bunlarýn dýþýndaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý ve diðer tüm belgeler sýnava giriþ için geçerli sayýlmaya-
cak. Nüfus cüzdanýnda soðuk damga basýlý
olacak. Sýnav görevlilerinin adayý kolaylýkla tanýyabilmelerini saðlayacak nitelikte
güncel bir fotoðraf ve üzerinde TC kimlik
numarasý bulunacak. Pasaportun süresi geçerli olacak. Bu özellikleri taþýmayan belgeler ise kabul edilmeyecek.
Sýnav günü sýnav görevlilerinin, fotoðrafýndan adayýn kimliðini belirlemede
güçlük çektiði durumda adayý sýnava almayabileceði veya sýnavýnýn geçersiz sayýlabileceði göz önünde bulundurulacak. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun,
sýnava alýnmayacak. Sýnava alýnsa bile sýnavý geçersiz sayýlacak.
Nüfus cüzdaný olmayan veya nüfus
cüzdanýnda TC kimlik numarasý, soðuk
damga veya güncel bir fotoðrafý bulunmayan adaylarýn, kimlik belgesi nedeniyle sýnavda bir hak kaybýna uðramamalarý için
sýnav kurallarýna uygun kimlik belgelerini
edinerek sýnava girmeleri gerekiyor.(AA)
9
Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) personeli dil eðitimi alýyor.
RAM personeline dil eðitimi
Enise Aðbal
Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) personeli, Leonardo da VinciAvrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý
Hareketlilik (Mobility) projeleri kapsamýnda uygulanacak
‘Avrupa Ülkelerinde
Özel Eðitime Muhtaç
Bireylerin Eðitimlerindeki Yeniliklerin
Ýncelenmesi’ adlý proje için yabancý dil eðitimi alýyor.
Projenin uygulama ülkeleri Almanya
ve Ýspanya'da gerçekleþtirilecek olan çalýþmalar için katýlýmcýlarýn temel düzeyde pedagojik, kültürel ve
dil eðitimi çalýþmalarýna baþlandý.
Proje kapsamýnda Çorum Rehberlik
ve Araþtýrma Merkezi
ile yerel ortaklarý; Çorum Bilim ve Sanat
Merkezi, Çorum Eðitimciler Birliði Sendikasý, Çorum Gül
Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma
Derneði (GÜL-DER),
Sungurlu Rehberlik
ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý bünyesinde bulunan tüm
katýlýmcýlara yönelik
40 saat sürecek olan
dil eðitimi veriliyor.
Finansmaný Avrupa Birliði Bakanlýðý'nca saðlanan dil
eðitimine katýlýmcýlarýn yoðun ilgisinin,
projenin amacýna ulaþacaðýna dair inancýn
güzel bir göstergesi
olduðunu ifade eden
Çorum Rehberlik ve
Araþtýrma Merkezi
Müdürü Tahir Demir,
Amerikan
Kültür
Derneði tarafýndan
verilen hazýrlýk eðitiminde katýlýmcýlarýn
yabancý dil anlama ve
konuþma becerilerinin artýrýlmasýnýn hedeflediðini söyledi.
Yurtdýþýnda karþýlaþýlabilecek durumlarla
baþ edebilmeye yönelik çözümlerin yaný
sýra, Almanya ve Ýspanya'nýn genel kültürel özellikleri, yapýlarý ve toplumsal farklýlýklarýnýn da katýlýmcýlara anlatýlacaðýný
kaydeden Demir, kurs
sonunda katýlýmcýlara
katýlým belgesi verileceðini, katýlýmcýlarýn
yurt dýþýna çýktýklarýnda almýþ olduklarý
dil eðitiminin pratik
uygulamasýný yaparak
kendilerini geliþtirecek fýrsatlarý elde edeceklerini dile getirdi.
Proje kapsamýnda 34 kiþiden oluþan
katýlýmcý grup, iki
hafta süreyle Avrupa
ülkeleri Almanya ve
Ýspanya'da özel eðiti-
me muhtaç zihinsel
engelli çocuklarýn tanýlama süreciyle ilgili
yenilikleri ve farklý
metotlarý yerinde görecek. Mesleki ve bireysel
geliþimlere
yüksek katký sunmasý
beklenen proje doðrultusunda katýlýmcýlar, konuya iliþkin inceleme ve araþtýrmalarda bulunarak, gözlenen yeniliklerin bölgemize adapte edilmesi için çalýþmalar
yapacak.
Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir
Projenin uygulama ülkeleri Almanya ve Ýspanya'da
gerçekleþtirilecek inceleme öncesi dil eðitim baþladý.
Dil eðitimi 40 saat sürecek.
Mesleki ve bireysel geliþimlere yüksek katký sunulacak.
10 CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
Regaib Kandili’nde manevi ziyafet
Recep Mebet
Çorum Müftülüðü tarafýndan hazýrlanan programda Kuran ziyafeti sunuldu.
Regaib Kandili dolayýsýyla önceki akþam Ulu
Camii’de program düzenlendi.
Çorum Müftülüðü tarafýndan hazýrlanan
program manevi ziyafete dönüþtü.
Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði program
akþam namazýnýn ardýndan baþladý. Ulucamii Ýmam
Hatibi Hafýz Mustafa Bozduman’ýn Kuran-ý Kerim
tilavetiyle baþlayan programda mevlid-i þerif de
okundu.
Müftü Mehmet Aþýk’ýn ‘Üç Aylar’ý konu alan
vaazýnýn ardýndan Regaib Kandili dolayýsýyla
okunan hatm-i þeriflerin duasý yapýldý.
Türkiye ve dünyanýn dört bir yanýndaki
Müslümanlar için yapýlan dualara, vatandaþlar
‘âmin’ diyerek eþlik ettiler.
Camilerin dolup taþtýðý geceyi ibadetle geçiren
Çorum halký, Üç Aylar’ýn ilk kandilini idrak
etmenin mutluluðunu yaþadýlar.
Dünyanýn dört bir yanýndaki Müslümanlar için yapýlan dualara, vatandaþlar ‘âmin’ diyerek eþlik ettiler.
Çitli Köyü’nde ilginç durum
Din görevlileri, program sonrasý tebrikleri kabul ettiler.
Müftü Mehmet Aþýk cemaate vaaz etti.
TSO’dan ‘Çorum Sanayi’
konulu fotoðraf yarýþmasý
Ticaret ve Sanayi
otomotiv yan sanayi, otoOdasý (TSO), ‘Çorum Saradyatör ve oto kaloriferi,
nayisi’ konulu fotoðraf yavitrifiye ve seramik ürünrýþmasý düzenliyor.
leri, iplik, tekstil, ayakkabý, dokuma, þýrýnga, cerraTSO Genel Sekreteri
hi eldiven, medikal cihaz
Murat Zeybel ve Basýn
ve ekipmanlar, kâðýt, amDanýþmaný Kemal Ceylan
balaj, mukavva karton kudün Çorum Gazeteciler
tu ve viol, yem, kümes
Cemiyeti Baþkan Yardýmhayvancýlýðý ve yumurtacýsý Sadýk Örgel'i ziyaret
cýlýk, makarna, þeker, süt
ederek yarýþma hakkýnda
ve süt ürünleri, lavaþ ekbilgiler verdiler.
meði, gýda paketleme ve
Yarýþmanýn Seçici
ambalaj, kereste-mobilya,
Kurulunun Bülent Özkalepalet, kilitli parke taþý,
li, Engin Býyýkoðlu, Ercan
bordur ve büz, blok merAyan, Mehmet Güley ve
mer, hazýr beton tesisleri,
Turgut Ýlgü'den oluþtuðuderz dolgu (beyaz kalsit)
Murat Zeybel ve Kemal Ceylan, Cemiyet Baþkan Vekili Sadýk Örgel’le görüþtü.
nu kaydeden Murat Zeyseramik ve fayans yapýþtýbel, son baþvuru tarihinin
rýcý, kireç, çimento, paketleme tesisleri, kimyasal cam dübel, tem11 Temmuz olduðu yarýþmanýn deðerlendirme toplantýsýnýn 12-13
perli (þekilli) cam, kozmetik gibi 450'ye yakýn imalat sanayinde çok
Temmuz, sonuç bildirgesinin 14 Temmuz ve bir aksaklýk olmamasý
deðiþik sektörlerde güçlü bir üretim þehri olmuþtur.
halinde ödül töreninde basýndan sansürün kaldýrýlýþ tarihi olan 24
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý olarak, ilimizdeki medya menTemmuz’da yapýlacaðýný bildirdi.
suplarýmýzýn ilgisini sanayimize daha fazla çekmek, sanayi kuruluþBaþvurular Gazi Caddesi numara 18'de bulunan Çorum Ticalarýmýzýn gerek yapýsý, gerekse ürettikleri ürünlerin daha fazla ön
ret ve Sanayi Odasý'na yapýlacak. Yarýþmada dereceye girenlerden
plana çýkmasýný saðlamak amacýyla, yalnýzca basýn mensuplarýmýbirinciye 2 bin, ikinciye 1.500, üçüncüye 1.000 TL, mansiyon ödüzýn katýlabileceði 'Çorum sanayisini en güzel anlatan fotoðraf baþlü kazanan 3 yarýþmacýya ise 500 TL para ödülü verilecek. Özel
lýklý bir fotoðraf yarýþmasý düzenlemiþ bulunmaktayýz. Gazetecilik,
ödüller ise ayrýca açýklanacak.
zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Amacýmýz, özelÇORUM SANAYÝSÝNÝN POTANSÝYELÝ TANITILACAK
likle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da yazýlý bir açýklamada buetmek, ayný zamanda ilimiz sanayisine ait fotoðraflardan oluþan bir
lunarak yarýþma hakkýnda bilgiler verdi. Çorum sanayisinin potanenvanter çýkartmaktýr.
siyelini tanýtmak ve belgelemek adýna bir fotoðraf yarýþmasý düzenlediklerini, bu yarýþma ile Çorum sanayisini anlatan bir arþiv oluþ‘Çorum Sanayisini Anlatan En Güzel Fotoðraf’ yarýþmasýyla
turmayý planladýklarýný dile getiren Baþaranhýncal, bunun en iyi
Çorum'un sanayisi, ekonomisi, üretim yapýsý, sanayi üretimi anlayollarýndan birisinin de fotoðraf yarýþmalarý olduðunu ifade etti.
mýnda benzeri illerden farklarý gibi özelliklerinin ortaya çýkarýlarak
paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Yarýþmaya gönderileYarýþmaya sadece gazetecilerin katýlabileceðini kaydeden Bacek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Odamýz için arþaranhýncal, açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Ýlimiz sanayisi, bölgeþiv oluþturabilecek özelliklerdir' olmasý yönleriyle de deðerlendirimizdeki illerle kýyaslanamayacak düzeyde, gerek üretim yelpazesi,
lecektir. Yarýþmamýza göstereceðiniz ilgiden dolayý þimdiden teþekgerekse nitelikli ürünleri ile ilimizin marka deðeridir.
kür ediyor, saygýlarýmý sunuyorum" (Haber Merkezi)
Kiremit-tuðla ile baþlayýp, un ve bunun da ötesinde makine sanayi, demir-çelik döküm, bakýr-çinko ve magnezyum alaþýmlarý,
Elektrik kesilince
köylü susuz kaldý
Recep Mebet
Mecitözü’ne
baðlý Çitli Köyü’nün
þebeke suyu, elektrik
faturasý ödenmediði
için kesildi.
Köyün
içmesuyu ihtiyacýný
karþýlayan depodaki
elektrikli pompanýn
devre dýþý kalmasý
nedeniyle
vatandaþlarýn susuz
kaldýðý öðrenildi.
Haber
Merkezimizi
arayarak konuyla
Susuz kalan köylüler, yetkililerden çözüm bekliyorlar.
ilgili þikâyetlerini
dile getiren
destekleyenlerin köyün ortak borcunu ödemeye
vatandaþlar, köyün suyunun 30 Nisan 2014
yanaþmadýðýný bildirdiler.
tarihinde kesildiðini belirterek hayvanlarýnýn dahi
Ortaya çýkan garip durum nedeniyle 5 bin
susuz kaldýðýný kaydettiler.
500 TL civarýndaki elektrik faturasý ödenemediði
Deponun elektrik faturasýnýn ödenmemesi
için su deposunun elektriðinin kesildiðini anlatan
nedeniyle böyle bir problemle karþýlaþtýklarýný
köylüler, yetkililere seslenerek acilen çözüm
dile getiren vatandaþlar, yerel seçim sonrasý
beklediklerini dile getirdiler.
muhtarlýk yarýþýný kaybeden adayý
Gazeteciler Cemiyeti’nin
‘Çocuk Þenliði’ bugün
Recep Mebet
Çorum Gazeteciler
Cemiyeti’nin
düzenleyeceði 'Çocuk
Þenliði', bugün saat
10.00-12.00 arasýnda
Oyun Gezegeni’nde
gerçekleþecek.
‘Haydi Çocuklar
Eðlenceye’ sloganýyla
organize edilen program
hakkýnda açýklama yapan
Çorum Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný Þevket
Erzen, “Yerel basýn
çalýþanlarýnýn çocuklarýna
yönelik olarak
Cemiyet’in Çocuk Þenliði bugün Oyun Gezegeni’nde
düzenleyeceðimiz
etkinliðe tüm üyelerimiz
ailecek davetli” diye
konuþtu.
Yarýþmalar ve renkli
gösterilerin yer aldýðý
programla ilgili bilgiler
veren Þevket Erzen,
çocuklar için sürpriz
hediyeler ve özel
eðlenceler hazýrlandýðýný
açýkladý.
Erzen, sponsor
kuruluþlarýn katkýlarý ile
renk katacaðý etkinlikte
çocuklarýn yaný sýra
aileleri buluþturmayý
amaçladýklarýný sözlerine
ekledi.
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
11
‘Alevilik ve Sünnilik
birbirinin karþýtý deðil’
Recep Mebet
Prof. Dr. Ahmet Taþðýn, Alevilik ve Sünniliðin birbirinin karþýtý olmadýðýný söyledi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve
Beþeri Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Taþðýn, “Alevilik ve Sünnilik birbirinin
karþýtý deðil” dedi.
Hitit Akademi Derneði tarafýndan düzenlenen
‘Alevilik ve Bektaþilik’ konulu konferansta konuþan
Ahmet Taþðýn, kavramlar üzerinden insanlarýn
zihinlerinin kontrol edilmeye çalýþýldýðýna dikkat
çekti.
Sünnilerin kafasýnda gerçeklerle baðdaþmayan
bir Alevilik icat edilmeye çalýþýldýðýna iþaret eden
Prof. Dr. Taþðýn, asýl konuþulmasý gerekenin
Sünniler’in kafasýndaki ‘Alevilik’ anlayýþý olduðunu
söyledi.
Çorum’un, Alevilik ve Sünnilik konusunda
kültürel zenginlik açýsýndan Anadolu’nun güzide
þehirlerinden biri olduðunu vurgulayan Taþðýn, þöyle
konuþtu:
“Çorum, kültür, tarih ve Ýslâm tasavvufu
açýsýndan Anadolu’nun önemli þehirlerinden biri.
Sahip olduðu kültürel zenginlik nedeniyle Çorum
üzerine yapýlan hamlelelerin gelecekte de sonu
gelmez. Anadolu’nun Türkleþmesi ve
Ýslâmlaþmasýnda önemli deðerleri baðrýnda
bulunduran Çorum, bu alanda eþsiz bir birikime
sahip. Bu birikimler günümüz halký tarafýndan
muhafaza edilerek yaþatýlýyor. Çorum bu açýdan
Anadolu’nun korunmuþ illerinden.
‘OLAYLAR, ÇORUM
ÝÇÝN TRAVMA OLDU’
Çorum Olaylarý’nýn þehrin geliþimine sekte vurduðu kaydedildi.
Düzenlenen konferansta Alevilik ve Bektaþilik konusunda açýklamalar yapýldý.
Alevilik denince pek çok kimsenin aklýna
‘Çorum Olaylarý’ geliyor ve bu bir kara leke gibi
sunuluyor. Bu hadiseler gerçekten Çorum için ciddi
bir travma oldu. Çorum, o günlerden bu yana
küçültülme baskýsý altýnda kaldý. Bu topraða sahip
çýkanlar, kültürel zenginliði yaþatanlar olduðu
müddetçe Çorum, yediði tüm sillelere raðmen
geliþmeye devam eder.
Sanayileþmeyle birlikte Türkiye’de
modernleþme ve büyükþehir algýsý hakim olmaya
baþladý. Geleneksel þehirlerde ise kýrsal boþaltýlarak
þiþirilmiþ þehirler oluþturuluyor. Türkiye buna baðlý
göçlerle birlikte ciddi bir kriz yaþýyor.
Büyükþehirlere yaslanmadan kadim þehirlerin
ruhunu muhafaza etmemiz lazým. Türkiye’de kýrsal
boþalýyor, toplum mühendisliði ile büyükþehirlerde
kimliksiz, kültürsüz insanlar topluluðu
oluþturuluyor. Taþradaki birikimler heder oluyor.
Alevilik, kentlerde þekillenen ve içi yeniden
doldurulan bir kavram olarak ideolojik çatýþmalarýn
odaðýnda gösteriliyor. Türkiye’de en fazla
gündemde yer alan meselelerden biri haline gelen
Alevilik, Sünniliðin karþýtý deðildir. Üstelik bu iki
kavramýn kulvarlarý da tamamen farklýdýr.”
‘Alevilik ve Bektaþilik’ konferansýnda konuþan Taþðýn, kavramlar üzerinden insanlarýn zihinlerinin kontrol edilmeye çalýþýldýðýna dikkat
Medya ve Ýletiþim Topluluðu’nun
kitap okuma etkinliði bugün
Recep Mebet
Hitit Üniversitesi ‘Medya Ýletiþim Topluluðu’ tarafýndan
düzenlenen kitap okuma etkinliði bugün 12.30-14.00 saatleri
arasýnda Hürriyet Meydaný’nda gerçekleþecek.
‘Kitap Her Yerde’ sloganýyla düzenlenen etkinlik hakkýnda
bilgi veren Topluluk Baþkaný Miyeser Kýlýnç, okuma
alýþkanlýðýnýn önemine dikkat çekmeyi amaçladýklarýný
vurguladý.
Kitaplarýn insan hayatýndaki yerine de iþaret eden Kýlýnç,
tüm kitap kurtlarýný düzenledikleri etkinliðe davet etti.
Hafýzlýk ve Ezan Okuma
Yarýþmasý Bölge Finali yarýn
Recep Mebet
‘Ýmam Hatip Liseleri Hafýzlýk ve Ezan Okuma
Yarýþmalarý Bölge Finali’ yarýn Çorum’da yapýlacak.
Milli Eðitim Bakanlýðý Din Öðretimi Genel
Müdürlüðü tarafýndan organize edilen bölge finali,
Pazar günü saat 10.00’da Çorum Devlet Tiyatro
Salonu’nda gerçekleþecek.
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL)’nin
evsahipliðindeki bölge finaline tüm Çorum halkýnýn
davetli olduðu bildirildi.
Sunuculuðunu Mustafa Ceylan’ýn üstlendiði programda konuyla ilgili sunumlar yer aldý.
Hitit Akademi’den ‘Alevilik
ve Bektaþilik’ konferansý
Recep Mebet
Hitit Akademi
Derneði tarafýndan
düzenlenen ‘Alevilik ve
Bektaþilik’ konulu
konferans dün
gerçekleþti.
Necmettin Erbakan
Üniversitesi Sosyal ve
Beþeri Bilimler
Fakültesi Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet
Taþðýn’ýn konuþmacý
olarak yer aldýðý
konferansta, Anadolu
kültür ve medeniyetinde
Alevilik ve Bektaþiliðin
yeri anlatýldý.
Turgut Özal Ýþ
Merkezi Belediye Kültür
Salonu’nda gerçekleþen
konferansa Hitit
Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Dekaný Prof. Dr.
Mehmet Demiryürek,
Kültür ve Turizm
Müdürü Ali Özüdoðru,
bazý sivil toplum
kuruluþu temsilcileri,
akademisyenler ve
üniversite öðrencileri ile
çok sayýda davetli
katýldý.
Sunuculuðunu
Mustafa Ceylan’ýn
üstlendiði programýn
açýþ konuþmasýný Hitit
Akademi Derneði
Baþkaný Öðretim
Görevlisi Zekeriya Iþýk
yaptý.
Alevi-Sünni itikada
sahip Anadolu insanýnýn
pek çok ortak noktasýnýn
bulunduðuna dikkat
çeken Zekeriya Iþýk, “Bu
meselenin sürekli
ayrýþtýrýcý bir zeminde
konuþulup
tartýþýlmasýnýn anlaþýlýr
bir yaný yok” dedi.
Hacý Bektaþ-ý
Veli’nin, “Özünü
bilirsen, özürden
kurtulursun”, “Dili, dini,
rengi ne olursa olsun,
iyiler iyidir” sözlerini
hatýrlatan Iþýk, insanlarý
olduklarý gibi anlayan ve
kabullenen tarihi bir
tecrübeyi yeniden
canlandýrma düþüncesi
ve sorumlu bir STK
bilinciyle böyle bir
konferans
düzenlediklerini
açýkladý. Iþýk,
konuþmasýnda þu
mesajlara yer verdi:
‘KARÞILIKLI
EMPATÝ
KURABÝLMELÝYÝZ’
“Anadolu, tarih
boyunca gelenlerin,
gidenlerin ve kalanlarýn
bir birine karýþtýðý
sosyo-kültürel
etkileþimin en yoðun
yaþandýðý uluslararasý
göç kavþaklarýndan
birisidir. Bu nedenledir
ki Anadolumuz tarihin
en eski dönemlerinden
günümüze kadar uzanan
zengin bir miras
devralmýþtýr.
Bu miras dini ve
kültürel bir zenginliðe
ve de renkliliðe
dönüþmüþse de bu
çeþitlilik zaman zaman
sosyal hayatýn önüne
geçen bazý sebeplerle bir
tehdit olarak algýlanmýþ,
adresi neresi olursa
olsun ama zamanlarý
farklý olmak üzere
topluluklar üzerinde
otoriter baskýlar
kurulmaya çalýþýlmýþtýr.
Bugün önemli olan tarihi
tecrübelerden
yararlanarak bu milletin
ve bu coðrafyanýn
sinesinden çýkmýþ bütün
kültürel çevreleri
tanýmak, anlamak ve
karþýlýklý bir empati
kurabilmektir.
Anadolu'nun etnik,
dini, mezhebi
çeþitliliðinin ayný
zamanda bizlere
geçmiþten günümüze
birlikte yaþama
konusunda engin
tecrübeler kazandýrdýðýný
unutmamamýz gerekir.
Hal böyle iken
asýrlardýr Anadolu'nun
baðrýnda koyun koyuna
yaþayan, birlikte aðlayýp
birlikte gülen, ayný
cephede þehitler veren,
ayný türkülerle eðlenip
Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk
hüzünlenen, ayný dili
konuþup ayný dine
inanan, et ile týrnak
misali daha baþýndan
beri hemen her alanda
bir birinin özdeþi ve
kardeþi olan Alevi-Sünni
itikada sahip insanýmýzýn
bunca ortak noktaya
raðmen, sürekli
ayrýþtýrýcý bir zeminde
konuþulup
tartýþýlmalarýnýn anlaþýlýr
bir yaný yok. Bu
patolojik yaklaþýmýn
sona ermesi, yerini
saðlýklý ve bilimsel
zemindeki aydýnlanmaya
dayalý tartýþmalara
býrakmasýnýn milli birlik
ve bütünlüðümüze
kardeþlik hukukumuza
önemli katkýlar
sunacaðýný
düþünüyoruz.”
Açýþ konuþmasýnýn
ardýndan kürsüye gelen
Prof. Dr. Ahmet Taþðýn,
‘Alevilik ve Bektaþilik’
konulu bir sunum yaptý.
Katýlýmcýlarýn
büyük ilgi gösterdiði
konferans, plaket
takdimiyle sona erdi.
‘Alevilik ve Bektaþilik’ konulu konferans dün gerçekleþti.
Anadolu kültür ve medeniyetinde Alevilik ve Bektaþiliðin yeri anlatýldý.
Konferans Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kültür Salonu’nda düzenlendi.
12 CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
‘1 Mayýs’ý kâbusa
dönüþtürdüler’
Mustafa Demirer
Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, 1 Mayýs
Emek ve Dayanýþma
Günü'nü SkyTürk360
ekranlarýnda Sedat Yazýcýoðlu'na ve A Haber'de
Zeynep
Bayramoðlu'nun sunduðu Kadraj
programýnda deðerlendirdi.
1 Mayýs'ý kâbus haline
dönüþtürenlerin
özellikle Ýstanbul'u yaþanmaz hale getirdiklerini belirten Uslu, "1 Mayýs'ý kaldýrým taþlarýný
sökerek, özel sapanlar
kullanarak taþ atýlan, bir
kýsým kriminal vakalarla
anýlan gün haline getirmeleri 1 Mayýs'a, 1 Mayýs'ýn ruhuna yapýlan
haksýzlýktýr ve 1 Mayýs'ý
anlamamaktýr. Baþka bir
anlatýmla 1 Mayýs'ý anladýklarý halde kendi ideolojik aidiyetlerinin, siyasal görüþlerinin dolgu
malzemesi haline getirmektir" dedi.
Ýstanbul'da ýsrarla
Taksim'e çýkma konusunda bir inat içerisinde
olunmasýnýn tek bir sebebi olduðunu vurgulayan Uslu "Taksim'i kurtarýlmýþ bir bölge olarak
görmek istiyorlar. Taksim'i kazanmak suretiyle
oradan politik bir pozisyon üretmeye çalýþýyorlar. Ayný zamanda hükümetle bir hesaplaþma
içindeler. 30 Mart'taki
hesaplaþmada halkýn
tercihi, onlarý tatmin etmemiþtir. Halkýn tercihinden tatmin olmayanlar, halkýn sandýkta yaptýðý tercihi verdiði mesajý anlamayanalar, okuyamayanlar gezi olaylarýný
devam ettirmek suretiyle 1 Mayýs üzerinden
Taksim tartýþmasý yaratarak 1 Mayýs'ý ikinci
plana ötelemek suretiyle
Taksim fetiþizmi ile orada bir terör ve korku yaratmak istiyorlar. Onlarýn derdi 1 Mayýs'ý kutlamak deðil. Geçmiþ yýllarda da böyle oldu." Diye konuþtu.
Taksim'in siyasi bir
tercih olduðunu söyle-
Salim Uslu, SkyTürk360 ekranlarýnda Sedat Yazýcýoðlu'nun sorularýný cevaplandýrdý.
Uslu, 1 Mayýs’ý kabusa dönüþtürenlere sert bir dille eleþtirdi.
Uslu, A Haber'de Zeynep Bayramoðlu'nun sunduðu
Kadraj programýnda deðerlendirmelerde bulundu.
yen Uslu, "1 Mayýs'ýn
nuþtu.
yarsanýz, orada bir uzTaksim de kutlanmasýna
laþma olmaz, Taksim'de
Uslu, 1 Mayýs'ýn
iddia ediyorum DÝSK ve
kutlama olmaz.
bayram havasýnda kutKESK karar vermiyor.
lanmasý için bir uzlaþýya
Bugün meydana çýOnlarýn ýsrarla Taksim'e
ihtiyaç olduðunu belirtekanlar demokrasi kültüçýkmasýný talep eden,
rek, þöyle dedi; "Uzlaþýründen ve geleneðinden
eylemcilerin alýnlarýnyý iþçi sýnýfý birbiri ile
nasibini almýþ olsalardý
dan öpen, teþvik eden
yapar. Çünkü birlik ve
bugün alanlarda meydan
muhalefet partileri var.
dayanýþma günüdür 1
kavgasý deðil, iþçilerin
Kendi siyasi acizlikleriMayýs. Ama siz illegal
sorunlarý, geçici, mevni, beceriksizliklerini bu
örgütleri, yoldaþlarý kensimlik, taþeron iþçileriörgütleri taþeron olarak
dinize yol arkadaþý edinin, 4 C'lilerin, emeklikullanarak hükümeti könirseniz ve sýnýf kardeþlik haklarýný kullanamaþeye sýkýþtýrmak, topluliðini ýskalarsanýz, doðal
yanlarýn sorunlarý günma mesaj vermek istemüttefiklerinizi yok sademe gelirdi, ama günyenler var." Þeklinde ko-
deme gelen Toma'larýn
sýktýðý su ya da CHP'li
bir milletvekilinin elinde
kullanýlmamýþ mermi
,bu milletvekilinin polise attýðý yumruk akýllarda kalacak ve tartýþýlacak. Dolayýsýyla iþçisiz
ve emeksiz 1 Mayýs kutlamasý olmuþtur.
Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, "Hak-Ýþ sayesinde, saðladýðý meþruiyetle ve açtýðý yoldan
Taksime girenlerin Taksim'i sahiplenmesini, tekellerinde görmeye çalýþmalarýný 1 Mayýs üzerinde vesayet oluþturmaya çalýþýlýyor olmasýný
anlamam ve de haklý
bulmam.
DÝSK'in Taksim'de
76-77 yýllarý dýþýnda tek
baþýna 1 Mayýs kutlamasý yoktur. Hak-Ýþ ve
Türk-Ýþ ile beraber Taksim'e çýkabilmiþtir. HakÝþ ve Türk-Ýþ olmadan
da bugünkü gibi Taksim'e
çýkamamýþtýr.
DÝSK'e Taksim'de miting yap deseniz sadece
ve sadece kendi üyeleri
ile gelse bir miting gerçekleþtiremez. Bu kadar
üyesi ve örgütlülüðü
yok.
Taksim konusunda
ýsrar etmek 1 Mayýs'ýn
ruhuna aykýrýdýr. 1 Mayýs'ta ifade edilmesi gereken çalýþanlarýn sorunlarý, talepleri, beklentileri, ihtiyaçlarý ve çözümlerinin dile getirilmesidir. Ýþçi hareketine bu 1
Mayýs'ta da yazýk olmuþtur.
Taksim'i 1 Mayýslarýn olmazsa olmazý
zannedenler, Þiþli Abide-i Hürriyet, Saraçhane, Kadýköy, Ankara,
Diyarbakýr, Ýzmir, Kayseri, Mersin ya da Çorum mitinglerini hangi
yetki ve cüretle yok hükmünde sayacaklar? 1
Mayýs'ýn hangi yerde
kutlanmasý halinde geçerli olacaðýna karar
verme yetkisini kimden
ve nereden alýyorlar?
Böyle bir saçmalýk olmaz. Karar yetisini kendinde mündemiç görmek hayal ve saplantýsýndan kurtulmak gerekir.”
Tahsin Þahin’e ziyaretler sürüyor
Enise Aðbal
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin’e kutlama ziyaretleri sürüyor.
Þahin’i son olarak Ulukavak Mahalle
Muhtarý Hanefi Özdemir ile Dodurga Esnaf
Kefalet Kooperatifi Baþkaný Fahrettin Karademir, Dodurga Esnaf Odasý Baþkaný Nafer Karabacak, Baþkan Vekili Mehmet Ercan, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Þimþek, Fahri Üye
Elvan Ercan ve Dodurga Esnaf Kefalet Kooperatifi Müdürü Kasým Çakýcý ziyaret ederek, görevinde baþarýlar dilediler.
Enerji
kesintisi
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin’e kutlama ziyaretleri sürüyor.
Gülesin Aðbal Demirer
Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Mecitözü ilçesinde TEÝAÞ’ýn isteði ile 380 kV iletim hattý çekimi yapýlacaðýndan Konaþ Köyü'nde enerji kesinti yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden verilen bilgiye göre,
kesintiler 5, 6 ve 7 Mayýs 2014 tarihlerinde 07.0017.00 saatleri arasýnda yapýlacak.
Ulukavak Mahalle Muhtarý Hanefi Özdemir, Tahsin Þahin’i kutladý.
Çorum’un demiryolu
talebi TOBB’a gitti
Çorum TSO’nun TOBB'dan talep ve önerileri dinlendi.
rer
Mustafa Demi-
Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliði
(TOBB) Yönetim
Kurulu Üyesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu
ve TOBB Odalar ve
Borsalar Daire Baþkanlýðý Uzman Yardýmcýsý Tahir Argüç,
Çorum ve bölgemizin, iþ dünyasýnýn ve
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý'nýn
TOBB'dan talep ve
önerilerini dinlemek
üzere Oda'yý ziyaret
etti.
Ziyarette açýklamalarda bulunan
Türkiye Odalar ve
Borsalar
Birliði
(TOBB) Yönetim
Kurulu Üyesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu,
TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri olarak
kendi bölgelerindeki oda ve borsalara,
TOBB'dan talep ve
önerilerini öðrenmek amacýyla ziyaretler düzenlediklerini söyledi.
Bu kapsamda
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý'ný ziyaret ettiklerini belirten Murzioðlu,
"Bu
ziyaretlerde
yaptýðýmýz bilgi sahibi olduðumuz talep ve önerileri rapor haline getirerek
Sayýn Baþkan'a sunacaðýz" dedi.
Ziyarette Çorum TSO Baþkaný
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, demiryolu talebimizi gündeme getirdi.
Çorum’un istekleri TOBB’a rapor halinde sunulacak.
Çetin Baþaranhýncal, Salih Zeki Murzioðlu'na ilimizin ve
iþ dünyasýnýn talepleri hakkýnda bilgiler verdi. Çorum'un
en önemli talebinin
demiryolu olduðunu
vurgulayan Çetin
Baþaranhýncal,
"Esasýnda demiryolu yalnýzca Çorum'un deðil, bölgenin talebidir. Çorum
üzerinden Samsun
ile Ankara arasýnda
kurulacak bir demiryolu aðý, Karadeniz
Bölgesi'ni Ege ve
Akdeniz Bölgesi'ne
baðlayacak mahiyettedir. Demiryolu
talebimizi Çorum
TSO olarak her fýrsatta dile getiriyoruz. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliði'nin demiryolu talebimizi gündeme
getirmesini ve yetkili mercilere iletmesini talep ediyoruz" dedi.
TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Salih
Zeki Murzioðlu da,
mevcut demiryolu
aðýnýn 170 kilometre kadar revize edilerek yeniden planlanmasýyla Türkiye'nin iki ucunun
birbirine baðlanacaðýný belirterek "Yapýlan teknik incele-
meye göre güzergah
üzerindeki coðrafi
yapý oldukça elveriþlidir. Dolayýsýyla
bölgemize yapýlacak bu demiryolunun devlete ciddi bir
maliyeti olmayacaktýr" diye konuþtu.
Salih Zeki Murzioðlu, baþta demiryolu talebi olmak
üzere Çorum TSO
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn belirttiði talepleri rapor haline getirerek TOBB
Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'na ileteceklerini ifade etti.
Proje kapanýþ toplantýsý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen ve Saðlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan
yürütülen Sessiz Dil Projesi’nin kapanýþ
toplantýsý yapýlacak.
Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve
Araþtýrma
Hastanesi
Konferans Salonunda yapýlacak toplantý,
5 Mayýs 2014
Pazartesi günü
saat 15.30’da
baþlayacak.
Sessiz Dil Projesi’nin kapanýþ toplantýsý yapýlacak.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:4
Receb: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:20 Nisan 1430 Kasým:177
3
2014
MAYIS
En kýymetli ibâdet, Allahü
teâlânýn dînini, O'nun kullarýna yaymaktýr.
Ýmâm-ý Rabbânî
"Rahmetullahi aleyh"
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
04.02
05.39
12.45
16.31
19.39
21.07
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
BAHAR
YAVRUTURNA
ABDALATA
AKKENT
BÜYÜKDÜVENCÝ
ÝKBAL
KONAKLI
HÝTÝTEVLER
BUHARA
HÝTÝTEVLER
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
221-2008
212-3232 - 213-4242
268-9383
214-5494
248-6213
278-5757
237-8767
226-3434 - 227-7080
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
227-7781
Salý günü Ýskilip'teydim.
Benim için nostalji olan ÝskiMustafa Yolcu
lip'in çarþýsýnda, sokaklarýnda
[email protected]
gezerken, çocukluðumdan itibaren geçen 20 yýlý hatýrlar,
adeta o günlere dönerim.
Üzerinde yürüdüðüm yollar, evlerin duvarlarý bana bir
þeyler söyler, söylenenleri duyar gibi olurum. Karþýlaþtýðým
tanýdýklar, film þeridini baþa
alýr, onlar ile ilgili yaþadýklarýmýzý hatýrlamaya çalýþýrým. Her
gidiþimde Ýskilip'te yaþayan tanýdýklarým biraz daha azalmakta, mezarlýkta tanýdýklarým çoðalmaktadýr.
Ailem Hacýkarani mezarlýðýnda bulunmaktadýr. Ayrýca
çocukluk arkadaþým Ömer Söylemez, Cemil Çorumluda bu
mezarlýktadýr. Zübeyir Kemelek kardeþimde Hacýkaraniye defin olur diye düþünmüþtüm ama o Gülbaba mezarlýðýna defin
olundu.
Pirinç pazarýnda bulunan dükkânýmýz, Kocali eniþtemin
otobüs yazýhanesi, Sefer eniþtemin kasap hali giriþindeki
üzüm incir sattýðý dükkâný, dayýmýn din görevlileri lokali altýndaki saraç dükkâný, dayýmýn oðlu Osman Çorsuzun nalbur
dükkâný hepsi tek tek hafýzamda bulunmakta, dükkânlarýn
önünden geçerken geçmiþi, yaþadýklarýmýzý hatýrlýyorum.
Önceden fýrýn olarak kullanýlýp, þimdi kullanýmý deðiþen,
eski sahiplerinden eser kalmayan dükkânlar, eski zenginliðinden iz kalmayan insanlar, gözümün önünden geçip giderler.
Babasý vefat eden Nurettin Kulalý arkadaþýmýn evine baþ
saðlýðýna gittim. Nurettin Bey, rahmetlik babasý Ahmet Bey
hakkýnda çok güzel þeyler anlattý. Hayýrlý evlat olan Nurettin,
her gün en az üç kere babasýný telefonla arar, hatýrýný sorarmýþ.
Ben oldum olasý, anne babasýna hayýrlý olan insanlara hayranlýk duyarým. Anamýz babamýz gönül tahtýmýzýn sultanýdýrlar.
Onlarý kaybedince, deðerlerini daha iyi anlýyoruz.
Bir dostum, Ýskilip'te yaþanmýþ olan bir olayý anlattý. Mahallelerinde aða olarak anýlan bir zat, çarþýda pazarda karþýlaþtýðý insanlara selam sabah vermeden, yoluna devam edermiþ.
Ýnsanlar onunla konuþmaya da çekinirlermiþ. Ayný mahalleden nüktedan bir komþularý, anýlan aðanýn yanýndan geçerken-" Aða aramýzda 150 kuruþ fark var. Uðurlar ola." Demiþ.
Aða bu konuþulaný hiç duymamýþ gibi yoluna devam edip,
evine gitmiþ. Kendisine hitaben
söylenen, aramýzda 150 kuruþ
fark var sözü içine büyümüþ.
Komþu bu lafý bana niye söyledi, sebebi neydi diye düþünmeye baþlamýþ. Hanýmýna- " yarýn
sabah birisini kahvaltýya çaðýracaðým, ona göre hazýrlýk yap ."
demiþ.
Ertesi günü sabahleyin çocuðunu komþusunun evine göndererek, kahvaltýya davet etmiþ.
Komþusu eve gelince birlikte
kahvaltýya oturmuþlar. Kahvaltý
sýrasýnda komþusuna- " Dün bana bir laf söyledin, söylediðini
aklýmdan çýkaramadým. Aramýzda 150 kuruþ fark var demekle neyi kastettin?" Demiþ.
Komþusu'da- " Aðam, ben ölünce bana metresi 25 kuruþluk, altý metrelik patiskadan kefen yaparlar. Sen ölünce metresi 50 kuruþluk altý metre patiskadan kefen yaparlar. Mezara
girerken aramýzda 150 kuruþluk fark olur. Sen karþýlaþtýðýn insanlara selam sabah vermeden, geçip gidiyorsun. Aðam bu
maðrurluðun sebebi ne?"demiþ. Aða, derin derin düþünmüþ ve
haklýsýn komþum, sen bana hayat dersi verdin demiþ.
Ýskilip'te önceden aileler geniþ aile düzeninde yaþar, bir
öðünde iki üç sofra kurulup yemek yenilirdi. Bu aileler ile ilgili çok hoþ tespitlerim var. Daha sonraki yazýlarýmda bu tespitlerimi sizlerle paylaþacaðým.
Þimdi boþ duran evlerde, önceden 20- 30 kiþilik geniþ aileler otururdu. O evlerin önünden geçerken, kalabalýk ailenin
seslerini duyar gibi oluyorum. Þimdi geldiðimiz noktada, bir
evde iki kiþi kalmýþ, karý koca birbirlerinin yüzüne bakýp oturuyorlar. Ýnsanlar önceden mi mutlulardý? Þimdimi mutlular?
Eskiye göre daha iyi yaþam tarzý içindeler ama bu insanlarý
mutlu ediyor mu? Komþuluk iliþkileri, akraba iliþkileri, büyük
küçük davranýþlarý nasýl? Bu sorulara olumlu cevap alamýyoruz.
Yukarýdaki hatýrada anlattýðým gibi, zenginle fakirin arasýndaki fark 150 kuruþ. Bu dünya'da oyun oynadýðýmýzý unutup, gerçek sanýyoruz. Bu dünyayý bitmeyecek sanýyoruz.
Ölümden ibret almýyoruz. Bu dünyanýn malýný biriktirmeyi
maharet sanýyoruz. Ne kadar hýrslanýrsak hýrslanalým, zenginle fakirin arasýndaki fark 150 kuruþtur unutmayalým.
Aramýzdaki fark
150 kuruþ aðam
13
Mehmet Tahiri Mutlu 5
Daha sonra bir seyahat esnasýnda ayný vasýtada bulunan evleneceði hanýmý görür ve evlendiði eþine ne kadar sýkýntýlar
çektirdiðine þahit olur ve Rabbi- Tefekkür
ne hamd ve üstadýn ne kadar Dünyamýz
haklý olduðuna þükreder.
Üstadýn vefatýndan sonra
da
hizmetlerine
devam
eder.Zübeyir aðabey kendisinin
Ýstanbula
gelmesini
arzu
eder.Ve ,Tahiri aðabey bu davete tereddüdsüz avdet eder.
Sýk sýk Zübeyir aðabey ile
Raþit Yücel
görüþür ve hizmetleri beraber
rasityü[email protected]
tedvir ederlerdi.
corumhakimiyet. net
Zübeyir aðabey ile aralarýnda yirmi yaþ olduðu halde ona karþý saygý ve
baðlýlýðý bir baþka idi.
Ziyaretinde kapýya dönerek gitmez ,Zübeyir aðabeyin huzurundan el pençe geri geri gittiðinin canli þahitleri vardýr.
"Niçin böyle yaptýðýný soranlara:
"O bizim üstadýmýz zamanýndada kumandanýmýzdý,üstadýn birinci muhatabý o idi." Derdi.
Ýstanbul da Koca Mustafa Paþa semtinde
kalýrdý.
Asansörsüz bir bina olduðu ve katý yüksel
olduðundan "Seba semavat" denirdi kaldýðý
dershaneye.
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
KAYA
GÖÐÜS HASTANESÝ
KARÞISI 224 08 14
YAÞAM
BAHABEY CAD. NO :
1/13 221 33 83
ELÝF
GAZÝ CAD. 11/B
( BELEDÝYE KARÞISI)
224 57 42
KARAOÐLU
ULUKAVAK MH. VARÝNLÝ CAD.
NO :34/A YILDIRIM BEYAZIT
ÝLKOKULU YANI 227 32 27
PAZAR
Bu iki kelime çok kullaÞahin ERTÜRK
nýlmýþtýr son yüz elli yýlda.
19.yüzyýlda baþlayan yenilik arayýþý, deðiþim çalýþmasý biçiminde þekillenir. Fikri
düzeydeki öneri ve yorumlar
uygulama alaný buldukça, deðiþim yaþamýn farklý alanlarýnda kendini gösterir. Yirminci yüzyýlda iki kez dünya
ölçekli savaþýn yaþanmasý, sanayi toplumuna geçiþ, þehirleþme ve teknolojik yoðunlaþma, küresel ýsýnma ve çevre kirliliði gibi evrensel durumlar, deðiþim düþüncesine hüzünlü
algýlamayý eklemledi bir bakýma.
Deðiþim ve
Hüzün
Felsefe kadar sanat da deðiþimden çok faydalanýr. Onu
farklý temalara büründürerek eserlerinde iþleyen sanatçýlar,
toplumsal yansýmalarýný dönemin belli baþlý estetik üsluplarýný kullanarak esere dönüþtürürler.
Deðiþim ve hüzün.
Sanatýn iki temasýdýr bunlar. Deðiþimi anlatan her eserde, her dilde deðiþim cabasý, heyecaný, iradesi vardýr. Bunun
yaný baþýnda da geride kalanýn inceden inceye hüzün temasý
dillendirilir þarkýlarda, türkülerde ve de özellikle þiirlerde.
Bakýnýz uzaktan yakýna doðru gelen filmlere, müzikal dönemlere, belli baþlý þiir üsluplarýna. Hep deðiþim adýna yenileþme, yeniyi arama, yeniliði benimseme vardýr. Ya hüzünlü
duruþ. Hüzün, bir iç çekiþ, duygulanýp göz yaþarmasý, bir köþeye çekilip dýþa kapanma gibi hallerle yansýr. Batýdaki sanat
eserlerinin neredeyse hep ayný kalan bir hüzün hava vardýr ki,
bu durum yer yer eserin kompozisyonunda elektrikli bir arka
fon oluþturur: Korkunun, kaçýþýn, saklanmanýn, uzak duruþun, karþý çýkýþýn, sürekli farklý diyarlarý geziþin bir tarafýyla
bu temaya baðlanabileceðini düþünmek mümkün.
Deðiþim, bir iradedir; ilerlemeyi içerir. Hayatýn özünde
saklýdýr bu enerji. Çaða ayak uydurma mecburiyetini ifade eder.
Her nesil farklý ihtiyaçlar aleminin ortamýnda büyür ve benliði
bu baðlamda idrak ettiði için,
yolunu ve yolculuðunu bu hal
üzere düzenleme gereðini hisseder.
Ahmet Haþim (1884-1933)
þairdir. Hüznün þairidir. Ki geçen yüz yýlýn kültürel dokusunun duyarlýlýðýný þiirleþtiren
önemli bir estetik bakýþtýr o.
Sembolleri þiirlerinde baþarýyla kullanabilen bu yalnýzlýk þairi " O Belde" þiirinde: "Melali anlamayan nesle aþina deðiliz" dizesiyle estetik bir tavýr ortaya koyar ki, aslýnda kuþaklar arasýndaki anlayýþ farkýný kavrayýþtýr. Bilinç oluþumunda
sýkýntýlarý fark edip, onlarý kavrayarak ona göre estetik tavýr
oluþturmanýn gereðine inanan Ahmet Haþim, Merdiven þiirinde de modern insanýn fanilik algýsýyla iç sýkýntýyý dile getirmiþtir.
Arabesk müzik anlayýþýnda da deðiþim ve hüzün örtüþük
bir üslup oluþturur. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi
Tayfur üçlüsünün baþýný çektiði arabesk þarkýlar, hüzün temasý aðýrlýklý olsa da deðiþim isteðini barýndýr içinde. Yeþilçam yaklaþýk yüz yaþýnda. O da genel eðilimler itibarýyla deðiþim ve hüznün harmanlandýðý filmlerin meydana getirdiði
bir sinema anlayýþýnýn toplamý sayýlabilir. Batý dünyasýnda da
öyle yaklaþýk olarak. Falknur'dan T.S. Eliot'a, A.Çehov'dan
Marguez'e deðin eserleriyle ayný hüzünlü yaþayýþýn tasviriyle anlatýrlar hikayelerini. Dünya sinemasýnýn karakteristik
film örnekleri de deðiþimle hüznü ayný perdede renk karýþýmlarý olarak kullanmayý yeðlemiþlerdir. Dünya mizahýnda bile
hüzünlü bir gülümseme sezilir bu zaman diliminde.
Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpýnar, Oðuz Atay, Orhan Pamuk, Mustafa Kutlu, Sezai Karakoç, Nazan Bekiroðlu bizde bu iki temayý en yoðun biçimde kullanan önemli sanatçýlar arasýndadýr.
DEÐÝNMELER
KULE
ÇORUM DEVLET HAST.
YANI - DOÐUM EVÝ
KARÞISI 223 13 08
METEOROLOJÝ
2.8992
2.9005
2.0982
2.0974
Gram
ALIÞ
86,41
SATIÞ
86.46
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6884
3 MAYIS 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
VEFAT EDENLER
ERMAN
U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI
YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ
KARÞISI 227 11 20
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
1-Kýnýkdeliler Köyü' nden gelme, Devlet Hastanesi' nden emekli, Fatih ÇAKMAK' ýn babasý; Mustafa ÇAKMAK.
2-Þeyhhamza Köyü' nden gelme, Bekir BAÐLI,
Þeref GÜCCAN, Hüseyin SÖNMEZ, Ahmet SÖNMEZ ve Ünal ÖZKÝREMÝTÇÝ' nin kayýnpederi; Etem
SÖZMEZ.
3-Burun Köyü' nden gelme, Çorum Müze Müdürlüðü' nden emekli Merhum Mehmet BAYKAL' ýn
eþi, Fahri, Emine, Hacer, Ayþe ve Kahveci Esnafýndan Osman BAYKAL' ýn annesi; Gülbeyaz BAYKAL.
4-Çimento Fabrikasý' ndan emekli Merhum Abdulkadir DAMAR' ýn kýzý, Nakliyeci Esnafýndan Durak ÖZTÜRK' ün eþi, Melih ve Semih ÖZTÜRK' ün
annesi; Ayfer ÖZTÜRK.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
Osmancýk hükûmet
konaðý yýkýlýyor
Çorum
Osmancýk'ta 1949 yýlýnda yaklaþýk 5 bin metrekare arsa üzerine inþa edilen ve
55 yýl kamu kurumlarýnýn hizmet verdiði Osmancýk Eski Hükümet
Konaðý binasýnýn yýkýmýna baþlandý.
Osmancýk Belediyesi Fen Ýþleri Müdürü
Ahmet Dibek 610 metrekarelik binanýn 25 gün
içinde yýkýlacaðýný söyledi.
Binanýn 2004 yýlýndan beri kullanýlmadýðýný ve metruk bir yapý haline geldiðini belirten
Dibek; “Binanýn metruk
bir yapý olmasý nedeniyle yýkým kararý vardý.
Ýhale ettik ve yýkým ça-
Osmancýk Eski Hükümet Konaðý binasýnýn yýkýmýna baþlandý.
lýþmalarý baþladý. 25
günde yýkým çalýþmalarýný tamamlayacaðýz”
dedi.
YERÝNE
YENÝ
BELEDÝYE BÝNASI
YAPILACAK
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yýkýlan eski hükü-
met konaðý binasýnýn
yerine yeni belediye binasý yapýlacaðýný söyledi.
Binanýn yaklaþýk 5
bin metrekare arsaya sahip olduðunu ifade eden
Karataþ; “Eski Hükümet
Konaðý Binasý büyük bir
metruk yapý olarak ilçemizin merkezinde çevre
açýsýndan olumsuz bir
görünüm oluþturuyordu.
Tadilatla kullanýlma gibi
bir ihtimali de kalmamýþ
bir yapýydý. Bina kullanýlmadýðý için arsasý da
deðerlendirilemiyordu.
Yýkmaya karar verdik.
Mevcut belediye binamýz þu anda yetersiz kalýyor. Bu nedenle yerine
yeni belediye binasý inþa
etmeyi düþünüyoruz.
Osmancýk’ýn 80 bin nüfusa kadar ihtiyacýný
karþýlayacak bir belediye binasý projemiz var”
dedi.(Haber Merkezi)
Zirve Pide ve Kebap Salonu dün düzenlenen törenle hizmete açýldý.
Zirve Pide ve Kebap
Salonu hizmette
Emre Kut
Osmancýk Belediyesi Fen Ýþleri Müdürü Ahmet Dibek, 610 metrekarelik binanýn 25 gün içinde yýkýlacaðýný söyledi.
Baþkan iþçilerle yemek yedi
Çorum’un Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ, belediye iþçileriyle yemekte bir araya geldi.
Yemeðe Baþkan Hamza Karataþ’ýn yaný sýra Fen
Ýþleri Müdürü Hakan Çýplak ile birim müdürleri de katýldý. Yemek sonrasý iþçilerle sohbet eden Baþkan Karataþ, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.
Belediyenin þu anda kendi öz kaynaklarýný tam
manasýyla kullanabilir bir durumda olmadýðýný dile getiren Karataþ, “Belediye olarak emin adýmlarla ilerleyebilmemiz için öz kaynaklarýmýzý kullanabilir hale
gelmemiz gerekiyor. Bu aþamada hepimize büyük görevler düþüyor. Göreve geldiðimizden bugüne kadar
yaklaþýk bir aylýk zaman geçti. Bu zaman zarfýnda gördüm ki sizler özverili bir þekilde çalýþýyorsunuz. Bundan dolayý hem sizlere teþekkür etmek, hem de bir araya gelerek sohbet etme fýrsatý oluþturmak için bu yemeði organize ettik. Osmancýk’ýmýz için yapmýþ olduðunuz özverili çalýþmalarýnýzdan dolayý siz deðerli mesai arkadaþlarýma teþekkür ederim”(ÝHA)
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, belediye iþçileriyle yemekte bir araya geld
Þerif Bozkurt ve Osman
Kabasakal'ýn sahibi olduðu Zirve
Pide ve Kebap
Salonu dün düzenlenen törenle
hizmete açýldý.
Küçük Sanayi Sitesi 79.
Sokak No:2/A'da
hizmete giren iþyerinin açýlýþýna
sanayi esnafý ve
çok sayýda davetli katýldý.
Þerif Bozkurt ve Osman
Kabasakal, ýzgara
çeþitleri, kiremit
çeþitleri, lahmacun ve pide çeþitleri, çorba, sulu
yemek çeþitleri
ile sanayi esnafýna hizmet vermeye hazýr olduklarýný söyledi.
Açýlýþ sonrasý davetlilere
ikramda bulunuldu.
Þerif Bozkurt ve Osman Kabasakal'ýn sahibi olduðu
salonun açýlýþý Cuma Namazý sonrasý gerçekleþtirildi.
Açýlýþ sonrasý davetlilere ikramda bulunuldu.
Facebook
arkadaþlarý
kavga etti
Facebook üzerinden tanýþan gençler kavga etti.
N.Y. isimli genç, sosyal paylaþým sitesi Facebook
üzerinden tanýþan Ö.Ç. ile iþyerinden tanýdýðý A.A. ile
Cemilbey Caddesi’nde karþýlaþtý. Genç kýz, Ö.Ç.’ye
kendisiyle bir daha görüþmek istemediðini söyledi. Bunun üzerine Ö.Ç. silah gösterip genç kýzý tehdit etti.
Genç kýz Ö.Ç.’dan þikâyetçi oldu. (Haber Merkezi)
Mantar hastanelik yaptý
Yemek sonrasý iþçilerle sohbet eden Baþkan Karataþ, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.
Mecitözü ilçesinde, yediði mantardan zehirlenen
kiþi, tedavi altýna alýndý.
Edinilen bilgiye göre, Hýdýrlýk Mahallesi'nde yaþayan Dursun Adem A. (42) adlý kiþi, arazide topladýðý
mantarý evinde piþirip yedikten kýsa süre sonra fenalaþtý.
Yakýnlarý tarafýndan Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Dursun Adem A, buradaki ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yetkililer, Dursun Adem A'nýn yediði mantardan
dolayý zehirlendiðinin belirlendiðini, tedavisinin devam ettiðini belirtti. (AA)
Orta refüje çarptý
Belediye iþçileri Baþkan’ýn ziyaretinde mutlu oldu.
Osmancýk’ta meydana gelen kazada, araç refüje
çarpýp takla attý.
B.K. aracýyla giderken Burhan Uludað Caddesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce refüje
çarpan araç sonra takla attý. Kazada sürücü ve araçtaki
H.K. isimli genç yaralandý. Yaralýlar hastanede tedavi
altýna alýndý. (Haber Merkezi)
Firma, ýzgara çeþitleri, kiremit çeþitleri, lahmacun ve pide çeþitleri,
çorba, sulu yemek çeþitleri ile sanayi esnafýna hizmet veriyor.
Uður Tel Örgü açýlýyor
Hanifi Uður’un sahibi olduðu Uður Telörgü törenle hizmete açýlacak.
Ýskilip Caddesi No:143’teki iþletmenin
açýlýþý nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasýnda Ýskilip Dolmasý ikram edilecek. Açýlýþa
davetliler katýlacak.
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
15
OKA projesinde sertifika heyecaný
Çorum Eðitim Sen Fotoð
raf Topluluðu’nun yeni
fotoðraf çekim konusu 1
Mayýs oldu.
Objektiflerde ‘1 Mayýs’
Çorum Eðitim Sen Fotoðraf
Topluluðu’nun yeni fotoðraf çekim
konusu 1 Mayýs oldu.
Önceki gün Saat Kulesi ve çevresinde yapýlan 1 Mayýs mitingini fo-
toðraflayan topluluk üyeleri, miting
sonunda da belediye binasýnýn altýndaki havuzlu parkta güvercinleri fotoðrafladý.
(Haber Merkezi)
Samsun'un Bafra
Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan organize edilen, “Bakýma Muhtaç
Bireylerin Yaþam Kalitesini Arttýrma Projesi”ni baþarýyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.
2013 Yýlý Dezavantajlý Gruplara Yönelik Sosyal Ýçerme
Mali Destek Programý
kapsamýnda Orta Karadeniz
Kalkýnma
Ajansý(OKA) tarafýndan finanse edilen,
Bafra Kaymakamlýðý’nca
düzenlenen
projenin belge töreni
ve kapanýþ toplantýsý
Öðretmenevi konferans salonunda gerçekleþtirildi. Programa
Kaymakam Ali Katýrcý, OKA Genel Sekreteri Mevlit Özen, Ýlçe
Emniyet
Müdürü
Mustafa Yiðit, Ýlçe
Saðlýk Müdürü Aytaç
Akýn, Halk Eðitim
Merkezi Müdürü Yalçýn Ak, kursiyerler ve
kursiyer yakýnlarý katýldý.
OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen
yaptýðý konuþmada,
Orta Karadeniz Kalkýnma
Ajansý'nýn
Amasya,
Çorum,
Samsun ve Tokat’tan
oluþan 4 ilde yaklaþýk
3 milyon nüfusun bulunduðu bölgeye sosyal ekonomik, kültürel
katký saðlamak için
çalýþtýðýný
söyledi.
Özen, “Yalnýzca ekonomik geliþmeyi saðlamak, fabrikalara ve
makinelerin alýnmasýna destek vermek bir
bölgenin geliþmesi
için yeterli deðil. Ýnsan
kaynaklarýnýn geliþtirilmesi, kadýnlara ve
gençlere yapýlacak yatýrýmýn bütün bu ekonomik geliþmeden çok
daha fazla deðer ifade
ettiðini düþünüyorum.
Bu proje kendi içerisinde en az ekonomik
yatýrýmlar
kadar
önemli” dedi.
Kaymakam Ali
Katýrcý ise kursiyerlere
hitaben yaptýðý konuþmada, “Bu kurs vesilesiyle dostluklar edindiniz. Sizlerin bu eðitimler sayesinde öncelikle kendi bakýmýný
üstlendiniz insanlara,
anne babalarýnýza, çocuklarýnýza, yakýnlarýnýza bu eðitimler sonunda daha titiz ve
dikkatli bakacaðýnýza
inanýyoruz” ifadelerini
kullandý.
Konuþmalarýn ardýndan, 9 Eylül 20132 Nisan 2014 tarihleri
arasýnda 7 ay süren
560 saatlik kursu baþarýyla tamamlayan 54
kursiyere protokol tarafýndan belgelerin verilmesiyle program
son buldu.
‘Bakýma Muhtaç Bireylerin Yaþam Kalitesini
Arttýrma Projesi’ sertifika töreni düzenlendi.
Emekliler için
intibak hazýrlýðý
Yaklaþýk 2 milyon SSK emeklisinin maaþlarýna, çýkarýlan intibak düzenlemesiyle 355 lirayý bulan artýþ yapýldý.
Þimdi ise 2000 yýlý ve sonrasýnda emekli olanlar için de yeni bir intibak çalýþmasý gündemde.
Türkiye'de 10 milyondan fazla
emekli bugünlerde farklý bir heyecan
yaþýyor. Maaþlar arasýndaki düzensizliði
ortadan kaldýran intibak düzenlemesiyle
ilgili çalýþmalar hýz kazandý. Daha önce
2000 yýlýndan önce SSK'dan emekli olmuþ yaklaþýk 2 milyon kiþi, çýkarýlan intibak yasasý ile maaþlarýnda artýþ yaþamýþtý. Bu düzenleme ile emeklilerin maaþlarýna 355 lirayý bulan zam yapýldý.
2000 yýlýnda ve sonrasýnda emekli olanlar da kendileri için bir intibak çalýþmasý yapýlmasýný bekliyor. Bu konuda hazýrlanan dosyalar, ilgili kurumlarla paylaþýldý ve 2000 yýlý sonrasý emekli olan
SSK'lýlar ile birlikte Bað- Kur emeklilerinin de intibaka ihtiyaç duyduðu rakamlarla anlatýldý. Konu, Kamu Denetçiliði Kurumu'nun da gündemine geldi.
Bu konudaki çalýþmalar ise devam ediyor. Yetkili kurumlar bu talepleri deðerlendirdikten sonra bir sonuca varacak.
ÜCRETLER ARTACAK
2000 yýlý ve sonrasýnda emekli
olanlar, intibak konusunda umutlu olduklarýný söylüyor. Emekliler, þunlarý
söylüyor: "Ayný þartlarla emekli olanlar
eþit maaþ almalý. Bunu saðlamanýn yolu
da intibak zammýndan geçiyor. Bu konuda yasal bir düzenlemenin çýkarýlmasýný istiyoruz." Yeni intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi durumunda
2000 yýlý ve sonrasýnda emekli olanlarýn
maaþý artacak. Ýkinci intibakta da zam
oranlarýnýn 20 ila 355 lira arasýnda olmasý bekleniyor.
Emekliye torba müjdesi
Memur emeklilerine müjdeli haberler var. Torba yasa çerçevesinde;
emeklilik ikramiyesi sýnýrý 30 yýldan 35
yýla çýkartýlýrken, aile ve çocuk yardýmlarýnýn ödenmesi de gündemde. Emekli
olunca, memurluk yaptýklarý dönemden
daha düþük maaþ alan memur emeklileri için toplu sözleþmede aile yardýmlarý
gündeme gelmiþ ama bu konuda anlaþma saðlanmamýþtý. Bu gerçekleþtiðinde,
memurlar emekli olduklarýnda da aile
ve sosyal yardýmlarý almaya devam edecek. Ayrýca ek gösterge yükseltilmesi de
maaþlara zam olarak yansýyacak. Memurlarýn emekli aylýðý ve ikramiyesinin
hesaplanmasýnda önemli rol oynayan ek
gösterge, 1995 yýlýnda artýrýlmýþtý. Ek
göstergelerin artmasýna yönelik beklentiler o dönemden bu yana sürüyordu.
Geçen yýlki düzenleme ile ek gösterge
artýþý yalnýzca daire baþkanlarýný kapsamýþtý.
Temmuz'da zam var
Türkiye'de emeklilerin maaþ artýþlarýyla ilgili farklý yöntemler uygulanýyor. Memur emeklileri, yani Emekli
Sandýðý emeklileri; memurlar için yapýlan toplu sözleþme görüþmelerindeki
kararlar neticesinde zam alýyor. Bu yýl
Emekli Sandýðý emeklileri, toplu sözleþme gereði Ocak ayýnda tek bir seyyanen
zam aldýlar. Yine bu karar gereði bu yýl
memur emeklileri ayrýca bir enflasyon
farký almayacak. SSK ve Bað-Kur
emeklileri ise altý ayda bir enflasyon
oraný kadar zam alýyor. Ocak ayýnda
7 ay süren 560 saatlik kurs tamamlandý.
enflasyona baðlý olarak yüzde 3.27 zam
alan SSK ve Bað- Kur emeklilerinin
maaþlarý, Temmuz'da da bu yýlýn ilk altý
aylýk döneminde gerçekleþen enflasyon
kadar artacak. Bugüne kadar çýkan enflasyon oranlarýna bakýldýðýnda, Temmuz'da verilecek zam oranýnýn yüzde 5'i
bulmasý bekleniyor. Böylece SSK ve
Bað- Kur emeklilerinin 2014 yýlý zamlarý yüzde 8.27 oranýný bulmuþ olacak.
Enflasyon oraný yýlýn ilk altý ayýnda ve
son altý ayýnda ayrý ayrý yapýlýyor. Böylece emekliler yýlda iki kez bu artýþtan
yararlanýyor.(Sabah)
54 kursiyere protokol tarafýndan belgeleri verildi.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme
akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
ÖDÜLLER:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
16 CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
Hyundai Assan’dan
eðitime katký
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
MAHMUT TUNABOYLU 2014/7. ÖYKÜ YARIÞMASI
KONU: 'EN GÜZEL ÖYKÜ'
KATKILARIYLA
AMAÇ: Genç yaþta kaybettiðimiz merhum Gazeteci- Yazar Mahmut Tunaboylu adýna düzenlenen yarýþmayla Ýlimizde yazýlý edebiyatýn geliþmesine katký saðlamak, estetik yönü olan öykülerin üretimine destek vermek, böylece, ilimizde kültür ve sanatýn kalýcý eserlerle zenginleþmesine hizmet etmek, ayrýca genç yeteneklerin
gün yüzüne çýkmasýný saðlamak.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1. Yarýþmaya jüri üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece
yakýnlarý ve daha önce yarýþmaya katýlýp derece alanlar
dýþýnda herkes katýlabilir.
2. Yarýþmaya katýlan eserler telif olacaktýr.
3. Konu serbesttir.
4. Yarýþmaya katýlan eserler daktilo ya da bilgisayarda
A4 kaðýdýna yazýlmýþ olacaktýr. Yazý büyüklüðü 12 puntodan küçük olmayacaktýr. Ayrýca, eserler CD'ye alýnmýþ haliyle de teslim edilecektir.
5. Eserler en fazla beþ sayfa olabilir.
6. Bir yarýþmacý en fazla üç eseriyle katýlabilir.
7. Eserler 8'er nüsha olarak teslim edilecektir.
8. Yarýþmaya katýlan eserlerde milletimizin sosyo-kültürel yapýsý dikkate alýnarak, ortak deðerleri incitici yorumlara yer verilmeyecektir. Toplumsal barýþ ve hoþgörüye saygý esas alýnacaktýr.
9. Eserlerin arka sað alt köþesine rumuz yazýlacaktýr.
10. Yarýþmaya katýlan eserler daha önce herhangi bir
yarýþmada derece almamýþ olmalýdýr.
11. Yayýmlanmýþ bir kitapta yer almamalýdýr.
12. Bir yarýþmacýnýn birden fazla ödül almasý halinde
büyük ödülü geçerli olacaktýr.
13. Katýlým formu eksiksiz bir þekilde doldurularak ayrý bir zarf içine vesikalýk bir fotoðraf ile birlikte konulaKoordinatör: Gülesin Aðbal DEMÝRER
ADRES: Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný No:109 Kat:4 - ÇORUM
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým : 01.08.2014
Sonuç Deðerlendirmesi : 16.09.2014
(Ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacak)
Bilgi ve baþvuru için:
(0 364) 224 24 00 Dahili: 117
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Mahmut Tunaboylu 2014/ 7. Öykü Yarýþmasý
cak ve zarfýn üzerine sadece rumuz yazýlacaktýr.
14. Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle gazetelerde yayýnlanabilecektir. Eserler kitaplaþtýrýldýðýnda telif hakký ödenmez.
15. Eserler iade edilmeyecektir.
16. Ödül törenine yarýþmacýnýn katýlýmý þarttýr. Vekâlet
ya da posta yoluyla ödül teslimi yapýlamayacaktýr.
17. Yarýþmaya posta ya da elden müracaat edilebilir.
Baþvuru adresine ulaþmayan postalardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu deðildir.
JÜRÝ:
Yrd..Doç.Dr Elif Ayan NÝZAM
Yrd.Doç.Dr. Hiclal DEMÝR
Turhan CANDAN
Þahin ERTÜRK
Kenan YAÞAR
Hasan Hüseyin HASTAOÐLU
Halit YILDIRIM
ÖDÜLLER
1- 2.000 TL
2- 1.500 TL
3- 1.000 TL
MANSÝYONLAR
1- 500 TL
2- 500 TL
3- 500 TL
Hyundai Assan, eðitim
ve öðretime aðýrlýk vererek
öðrencilere fayda saðlayacak
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
projelerini gerçekleþtirmeye
devam ediyor. Satýþa sunduðu yeni modelleriyle birlikte
son yýllarda yapmýþ olduðu
baðýþlarla da bir adým öne çýkan Hyundai Assan, geçtiðimiz günlerde 3 adet Yeni
Hyundai i10’u öðrencilerin
eðitimi için hediye etti.
Hyundai Assan, Ýzmit’in
Ali Kahya Bölgesi’ndeki Þehit Öðretmen Ergin Komut
Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’ne baðýþta bulunarak
öðrencilerin bilgi ve becerilerinin geliþimine ortak olacak.
Okul Müdürü Selami
Tuðlacý, Müdür Yardýmcýsý
Kemal Günaydýn ve öðrenciler, Yeni i10’larý Hyundai Assan Fabrika Müdürü B.J
Jin’in elinden teslim aldýktan
sonra hep beraber bir hatýra
KATILIM FORMU:
Çorum il, merkez ilçe,
2884 ada no, 13 parsel
no, 3010 sayfa, 31 ciltte
Çoraklýk
Mahalle/Mevkii, 1
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
65.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
7 MAYIS
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Emniyet Müdürlüðü ana
hizmet binasý iletiþim
altyapýsý için omurga
swich (anahtarlama
cihazý) ve kablolama
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Emniyet Müdürlüðü
Hizmet Binasý 3. kat
Lojistik Þube
Müdürlüðü, Satýnalma
Büro Amirliði
Saat: 10.30
***
8 MAYIS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
69 AP 069 plakalý, 2011
model Renault marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
50.000
Yer: Sima Otomotiv
Ankara Yolu 2. Km
Çorum
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Plan Proje Yatýrým ve
Ýnþaat Müdürlüðü
Çorum Özel Eðitim
Meslek Lisesi onarým
inþaatý yapým iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
9 MAYIS
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2014-2015 yýlý 35 kalem
ilaç alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 TK 299 plakalý, 2009
model Citroen marka
aracýn satýþý iþi.
Muhamen bedel: 28.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
12 MAYIS
Çorum Özel Ýdaresi
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüðü
Ýncesu Kanyonu kaya
bariyeri inþaatý yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
13 MAYIS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
05 FM 472 plakalý, 1997
model Mercedes marka,
gri renkli, beyaz kasalý,
mavi tentelli kamyonun
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
50.000
Yer: Ýskilip Caddesi
Kültür Otoparký Çorum
Saat: 14.30-14.40
(Haber Merkezi)
YARIÞMACININ
Adý :
Soyadý :
Adres :
Tel :
Gsm :
Gönderilen eserin rumuzu, adý:
1…………..
……...........
2………….
…….........
3………….
…….........
Þartlarý kabul ediyorum.
Ad, Soyad ve Ýmza:
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
5 MAYIS
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
fotoðrafý çektirdiler. Törenin
ardýndan araçlarý inceleyen
öðrenciler daha sonra hep
birlikte Hyundai Assan Fabrikasý’ný ziyaret ederek otomobillerin üretim aþamalarýna
þahit oldular.
Hyundai Assan bu baðýþla birlikte, gelecek yýllarda
sektöre tecrübeli, bilgili ve
kalifiye personel yetiþtirilmesi hususunda çalýþmalarýný
sürdürürken ayný zamanda
uygulamalý teknik eðitim
derslerinde öðrencilerin çok
daha verimli bir öðretim yýlý
geçirmeleri de saðlanmýþ oluyor.
Yapýlan araç baðýþý ile ilgili, Þehit Öðretmen Ergin
Komut Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi Müdür Yardýmcýsý Kemal Günaydýn,
eðitim ve öðretime katýkýlarýndan dolayý Hyundai Assan
üst düzey yöneticilerine teþekkürlerini iletti.
***
15 MAYIS
Çorum Þeker Fabrikasý
Müdürlüðü
Personel taþýma hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Þeker
Fabrikasý Ankara Yolu 4.
Km
Saat: 14.00
16 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Sapa köyü Killik
mevkiinde muhtelif yer
ve fiyatlarla satýlmasýna
karar verilen 16 adet
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 09.30-12.02
***
20 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Bahçelievler
Mahallesinde 795 ada,
34 parselde 481,28 m2
yüzölçümlü kargir ev ve
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
209.839,66
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Mezat Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
22 MAYIS
Hitit Üniversitesi Yapý
Ýþleri ve Teknik Daire
Baþkanlýðý
Hitit Üniversitesi Kuzey
Kampüsü 1. Etap
Kampüs Altyapýsý (Yol,
Su, Atýksu, Yaðmur
Suyu, Isý ve Enerji
Merkezi), Ýktisadi ve
Ýdari Birimler Fakültesi,
Ýlahiyat Fakültesi,
Merkez Yemekhane ve
Kapalý Spor Salonu
binalarý yapým iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve
Teknik Daire Baþkanlýðý
Ýhale Salonu
Saat: 14.00
***
11 HAZÝRAN
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum ili, merkez ilçe,
Gülabibey Mahallesi,
2797 Ada No, 321 Parsel
Nolu, 548,26 m2
yüzölçümlü arsa
niteliðindeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
164.478,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mahallesi,
3738 Ada No, 1 Parsel
Nolu, 646,01 m2
yüzölçümlü arsa
niteliðindeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
478.175,08
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
13 HAZÝRAN
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Meydan Arifbey
Mahallesi, 321 Ada No,
11 Parsel Nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
51.055,50
Yer: Ýskilip Belediyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.10
***
26 HAZÝRAN
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Bahçelievler Mahallesi,
2183 Ada, 9 Parseldeki
351,40 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
52.710,00
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Mezat Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
27 HAZÝRAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçesi,
Yeniyol Mahallesi, 417
ada, 84 parsel, -/3/baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
18 TEMMUZ
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Karakeçili Mah., Ahçýlar
Mevkii, 143 ada no, 18
parsel no, 40 cilt no,
3873 sayfa no, 13 nolu
baðýmsýz bölümde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
AGD’den
ödül töreni
Enise Aðbal
Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi’nin liseli öðrenciler arasýnda düzenlediði Siyer-i Nebi Yarýþmasý ödül töreni 9 Mayýs 2014
Cuma günü saat 20.00’de Afra 2 Düðün Salonunda yapýlacak.
26 Nisan 2014 tarihinde yapýlan yapýlan
yarýþmaya 9 ilçe ve merkez okullardan 2500 liseli öðrencinin baþvuru yaptýðýný belirten Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Liseler
Komisyonu Baþkaný Bekir Uyanýk, “Ýnsanlarýn
en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr’ düstürü
ile hareket eden Anadolu Gençlik Derneði kurulduðu günden bu yana insanlýðýn iki saadeti
için çalýþmýþ ve çalýþmalarýna devam edecektir.
Özellikle ülkemizdeki ahlaki yozlaþmaya karþý
yaptýðýmýz eðitim ve sosyal programlarla bunu
ortaya koymaktayýz. Bir toplumun gücü topu
ve tüfeði deðildir, onun inançlý ve imanlý gençliðidir. Amacýmýz, lise öðrencilerinin aidiyet
duygularýný pekiþtirmek, Peygamber efendimizin hayatý hakkýnda daha hassas ve daha ayrýntýlý bilgi edinmelerini saðlamayý ve örnek bir
nesil yetiþtirmeyi saðlamaktýr.” dedi.
Uyanýk, yarýþmada emeði geçen öðretmenlere, Siyer-i Nebi Komisyonuna ve ödüller
için yardýmcý olan esnafa da teþekkür etmeyi
ihmâl etmedi.
DÜZELTME ÝLANI
ÇORUM OSMANCIK ÝLÇESÝ DANÝÞMENT KÖYÜ ORTAOKULU BAHÇESÝ BETON KÝLÝT PARKE
DÖÞEME ÝÞÝ ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ
ÇORUM OSMANCIK ÝLÇESÝ DANÝÞMENT KÖYÜ ORTAOKULU BAHÇESÝ BETON KÝLÝT PARKE
DÖÞEME ÝÞÝ
ihale edileceði ilan edilmiþtir. Ancak 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 26 ncý maddesine göre aþaðýdaki
hususlarda , düzeltme ilaný yayýmlanmasýna karar verilmiþtir. Tekliflerin hazýrlanmasý ve sunulmasýnda düzeltilen maddelerin esas alýnmasý gerekmektedir.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/49236
l- Ýdarenin
a)Adresi
:Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No:167-19100 MERKEZ/ÇORUM
b)Telefon ve faks numarasý
: 3642257400 - 3642101086
c)Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) Ön yeterlik/Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu Ýlanýn Yayýmlandýðý
a)Kamu Ýhale Bülteninin tarih ve sayýsý
: 02.05.2014 - 2594
Çorum Hakimiyet Gazetesi ve
b)Gazetenin adý ve tarihi (yayýmlanmýþ ise) : Osmancýk Gazetesi - 30.04.2014
3- Düzeltilen [madde/maddeler] þunlardýr
Ýhale ilanýnýn 3/b maddesi: Ýhale (son teklif verme) tarihi: 15/05/2014 þeklinde deðiþtirilmiþtir.
Ýhale ilanýnýn 4.4.1 maddesi: "Bu Ýhalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN AV GRUB
ÝÞLER VEYA AXVIII ÝÞLER KABUL EDÝLECEKTÝR, þeklinde deðiþtirilmiþtir.
Ýhale ilanýnýn 13. maddesi: "Ýhalede uygulanacak sýnýr deðer katsayýsý (N)=l,20" þeklinde deðiþtirilmiþtir.
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
(Basýn: 466)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
Tanýmý
Alem: Animalia (Hayvanlar)
Þube: Chordata (Kordalýlar)
Sýnýf: Aves (Kuþlar)
Takým: Ciconiiformes (Leyleksiler)
Familya: Ardeidae (Balýkçýlgiller)
Cins: Bubulcus
Bonaparte, 1855
Tür: B. ibis
Sýðýr balýkçýlý (Bubulcus ibis), balýkçýlgiller (Ardeidae) familyasýna ait bir kuþ türü.
Bodur bir türdür, 45-53 santimetre uzunluðunda, 200-600
gram aðýrlýðýndadýrlar.
Kýsa kalýn gagalarý vardýr.
Üreme dönemi kuþ tüylerine sahip olmayan eriþkinin, bütün tüyleri beyazdýr, sarý bir gaga ve grimsi-sarý bacaklarý vardýr.
Eþeyler benzerdir, yavru kuþlarýn gagalarý siyahtýr.
Sýð suda görülen balýkçýllardan farklý olarak kuru otlu habitatlarda bulunurlar.
Küçük, beyaz bir balýkçýldýr. Gagasý kýsa ve kalýndýr.
Alný ve boðazý yuvarlaktýr, boynu oldukça kýsadýr.
Çoðunlukla beyazdýr.Ýlkbaharda sýrtý ve göðsü koyu, parlak
altýn sarýsýsarýmsý kahverengi renkli olur.
Gagasý sarý, bacaklarý ise mat ve koyudur, ilkbaharda daha
kýrmýzý olur.
Üreme giysisinde tepesi, göðsünün ortasý ve sýrtý kirli turuncudur.
Üreme dýþý giysisi bembeyazdýr.
Çoðunlukla çayýrlarda otlayan hayvanlarýn çevresinde beslenir.
Daðýlým alaný kuzeye doðru geniþlemektedir.
Kýsaca balýkçýllara bir göz atalým:
Dünyanýn birçok yerinde yaygýn olarak bulunan yaklaþýk
52 tür kuþ balýkçýl adýyla anýlýr. Çünkü sulak alanlarda yaþayan
bu uzun bacaklý ve uzun boyunlu kuþlarýn en sevdiði yiyecek balýklardýr. Balabanlarla akraba olan balýkçýllar, baþta tropik bölgelerdeki sulak alanlar olmak üzere geniþ bir alana daðýlmýþtýr. Genellikle kalabalýk gruplar halinde su yakýnlarýndaki çalýlýk ve
aðaçlara yuva yapar, daha çok balýk ve böcekle beslenirler.
Balýkçýllarýn Türkiye'de en çok tanýnan türü Avrupa, Afrika
ve Asya'da yaþayan bayaðý balýkçýldýr (Ardea cinerea). Hemen
hemen yarýsý kuyruk ve boyun olmak üzere boyu 1 metreyi bulan bu kuþlarýn sýrtý boz renkte, karýnlarý, boyunlarý ve baþlarý beyazdýr. Baþlarýný uzun siyah tüylerden oluþan bir sorguç süsler.
Kýþ sonunda aðaç tepelerine çalý çýrpýdan geniþ bir yuva yapar ve
içine 45 yumurta býrakýrlar. Türkiye'nin hemen her bölgesinde
üreyen bayaðý balýkçýl kýþlamak için batý ve güney bölgeleri ile
Kýzýlýrmak deltasýna gelir. Kýþý Türkiye'de geçiren mor balýkçýl
(Ardea purpurea) da yavruladýktan sonra aðustosta Afrika'ya göç
etmeye baþlar.
En büyük balýkçýl türü
Afrika'da yaþayan dev
balýkçýldýr (Ardea goli-
tür = B. ibis
ikili_ad = Bubulcus ibis
ikili_ad_yazar = Linnaeus 1758
Ocak ayý içinde havasý daha sýcak olan Kýbrýs'ta bayaðý
kalabalýk bir topluluk þu an üremeye baþlamýþlar bile.(Birgök
Hocamýn gözlemi kaynaklý bilgidir.)
Ayancý’nýn objektifinden
Çorum’da yaþayan kuþ türleri
Göçü
Ercan AYANCI
[email protected] com
Beslenme
ath). 1,5 metre
Sulak alanboyundaki dev
larda yaþayan herbalýkçýlýn baþý ve
þeyi yerler.
boynu kýrmýzýmsý renktedir. KuSýðýr balýkçýzey Amerika'da
lý {Bubulcus ibiþ)
yaþayan büyük
balýk yemeyen bir
mavi balýkçýlýn
balýkçýl türüdür.
(Ardea herodias)
Sulak alanda boyu yaklaþýk
lar dýþýnda tarla,
1,2 metreyi, kabozkýr ve otlaklarnat açýklýðý 2
da da rastlanan bu
metreyi bulur. Bu
kuþlar sürüler hakuþlarýn ötüþü gýrtlaktan gelen acý çýðlýklar biçimindedir.
linde dolaþýr. Otlayan evcil hayvanlarý izleyerek onlarýn ürküttüGenellikle þafakta ve gece avlandýklarý için gece balýkçýlý
ðü böcekleri yer
denen bazý türlerin gagasý ve bacaklarý daha kýsadýr. Bayaðý gece
Bunlarýn içinde çeþitli böcekler, aðustos böcekleri, çekirgebalýkçýlý (Nycticorax nycticorax) Türkiye'nin bütün bölgelerinler, kabuklular, kurbaðalar,kertenkele ve hatta küçük kuþlar bile
deki büyük sulak alanlarda ürer ve Afrika'da kýþlar. Nankeen gebulunur.
ce balýkçýlý (Nycticorax caledonicus) Avustralya'dan Filipinler'e
Beslenmeleri genellikle büyük baþ hayvanlarýn ve traktörkadar uzanan daha dar bir bölgede yaþar.
lerin izlerini takip ederek gerçekleþtirirler.
Çoðu ak renkli olan Egretta cinsinden 12 tür balýkçýl, çiftSimbiyotik iliþkiler, ortak yaþam iliþkileridir.
leþme mevsimi boyunca erkeðin sýrtýnda ve göðsünde beliren inÝki ya da daha çok deðiþik canlý arasýnda her iki tarafýnda
ce, dantelimsi tüylerle öbür balýkçýllardan kolayca ayrýlýr. Bu
karþýlýklý yararlanmalarýna dayalý ortak iliþki geliþtirmektir.
tüyler eskiden elbise ve þapkalarý süslemek için kullanýlýrdý. Tüy
avcýlarý yüzünden, bütün dünyaya daðýlmýþ olan büyük ak balýkSimbiyotik iliþkiler mutualizm, komensalizm ve parazitizm
çýlýn {Egretta alba) soyu 1900'lerde neredeyse tükenmek üzereyolmak üzere üç þekilde görülür.
di. 80100 cm boyunda ve lekesiz süt beyazý renkte olan büyük ak
Mutualizm(ikili ortaklýk) farklý türden iki canlý varlýðýn
balýkçýl Türkiye'de Ereðli ve Hotamýþ gölleri ile Sultan sazlýðý ve
dengeli
ve sýký bir iþ birliði içinde yaþamasý, her birinin bu iþ birKýzýlýrmak deltasýnda yuvalanýp ürer.
liðinden yaralanmasý halidir.
Balýkçýllarýn avlanma yöntemleri türden türe çok deðiþir.
Yine
sýðýr balýkçýlý denen kuþlar, gergedan ve yaban domuBazýlarý suda hareketsiz durup bekler ve bir balýk gördüðü anda
zu,sýðýr gibi hayvanlarla bir araya gelir.
mýzrak gibi uzun, düz ve sivri gagasýyla avýný kýstýrarak yakalar.
Balýkçýl,bu hayvanlarýn bitleriyle beslenir. Buna karþýlýk
Bazýlarý da sularýn içinde hýzla saða sola koþuþturup ayaklarýyla
hayvanlarda zararlý böceklerden kurtulur.
sularý karýþtýrarak avlanýr. Ayrýca kanatlarýný baþlarýnýn üzerinde
bir çardak gibi tutarak suyun yüzeyine gölge düþüren balýkçýllar
Dünya savaþý sýrasýnda Amerikan askerleri Asya'nýn tropida vardýr. Uzmanlara göre, balýk, kurbaða gibi su hayvanlarý bu
kal bölgelerinde üslenmiþ ve sýðýr (öküz) balýkçýlýný sýkça görürgölgeliði güvenli bir yer sanarak
lerdi.
balýkçýlýn tuzaðýna düþerler. Bazý uzmanlar da balýkçýllarýn
Filipinlerde Luzonda büyük bir bataklýkta dev yapýlý su
ýþýk yansýmalarýný engelleyerek suyun içini daha rahat görmek
mandasý sürüsünde her hayvanýn üstünde 2-3 tane vardý.
amacýyla bu yöntemi seçtiklerine inanýrlar.
Etraflarýnda ve üstlerindeki kene ve bitleri toplayarak besSýðýr balýkçýlý {Bubulcus ibiþ)
lenirler.
Habitatý
Biyolojisi
Pirinç tarlalarý, akarsu ile beslenen bataklýklar ve çayýrlarda
Bodur bir türdür, ortalama 51 santimetre uzunluðunda,
bulunurlar.
200-600 gram aðýrlýðýndadýrlar. Kýsa kalýn bir gagalarý vardýr, sarý bir gaga ve grimsi-sarý bacaklarý vardýr. Eþeyler benzerdir, yavBalýkçýllar içinde su ile arasý çok iyi olmayan bir türdür.
ru kuþlarýn gagalarý siyahtýr
Çoðu zamanlarýný sulak alanlardan uzak kuru bölgelerde
Kuzey Amerika' da Nisan-Mayýs, Palearktik bölgede Nigeçirebilirler.
san-Temmuz, Avustralya 'da Eylül-Þubat ve Tropikal bölgelerde
Yerleþim yerlerine de sýkça yaklaþýrlar.
yýl boyu ürerler.
Yayýlýþý
Üreme koloniler halinde ve diðer türlerle karýþýk olarak
Son zamanlarda daha kuzeylerde ve Gediz deltasýnda da
gerçekleþir.
gözlenmeye baþlanmýþtýr.
Üreme dönemi kuþ tüylerine sahip olmayan eriþkinin, büÜlkemizde yýl boyu daha çok güneyde görülebilen bir batün tüyleri beyazdýr...
lýkçýldýr.
Yuvalarýný dere yataklarýnda, çalýlýklar ya da 20 metreye
Sulak alanlar dýþýnda tarla, bozkýr ve otlaklarda da rastlanan
kadar yüksek aðaçlarda hatta bazen su kenarýnda olmayan þehirbu kuþlar sürüler halinde dolaþýr.
lerde kurarlar.
Bu tür Konya'daki Yarma bataklýklarý ile Adana ve HaYumurta sayýsý 2-5 olup kuluçka süresi 22-25 gündür.
tay'da ürer, kýþlarý Çukurova'ya göçer.
Yavrularýn tüyleri beyaz renktedir.
Anayurdu Avrasya ve Afrika olan sýðýr balýkçýlý sonradan
Üreme döneminde tepesi, göðüs ortasý ve sýrtý kirli turuncu
Amerika ve Avustralya'ya kadar yayýlmýþtýr.55 milyon km karerenk alýr, ayaklarý sararýr yada hafif pembeleþir.
yi geçen bir alanda gözlemlenir...Kuzey bölgeler hariç güney ve
Ýlk inceleme ve adlarý;
orta dünya boylam ve eksenlerinde görülmektedir...
cins = Bubulcus
Sýð suda görülen balýkçýllardan farklý olarak kuru otlu habitatlarda bulunurlar.
cins_yazar = Bonaparte 1855
Yaklaþýk 16 yýldýr görevimiz icabý
yaptýðýmýz faaliyetlerle, rutin yazýlarýmýzla veya þiirlerimizle mahalli basýnda
Milli Eðitim Müdürlüðü
ve internet dünyasýnda yer almaktayým.
Sivil Savunma Uzmaný
Bana gelen maillerden, ikili sohbetlerden azýmsanmayacak kadar bir takip
kitlesinin olduðunu memnuniyetle görmekteyim. Diðer taraftan da sivil savunma veya sosyal içerikli yazýlarýmý okuyup hoþuna gittiðinde 'kimdir bu Mahir
Odabaþý, adam sanki yazýsýný tam BANA GÖRE YAZMIÞ. Bam telime dokundu. Oturdum aðladým' türü algýlayýp,
haklý olarak yazarý merak eden okuyucularýmýn olduðunu duyuyorum. Doðrusu okuduðum yazarlarýn hayat hikâyelerini bende hep merak etmiþimdir. Bu nedenle bu makaleyi 'isteyen istediði gibi YORUMLASIN / lakin biz niyetimizi biliyoruz boþa YORULMASIN' uyarýsýyla yazýmda beni tanýmayan okuyucularýmla tanýþmak
adýna özetle hayat hikâyemden bahsedeceðim.
1966 yýlýnda Osmancýk ilçesi seki köyünün göçköyün yaylasýnda üç
evli muhtar bir babanýn 10'ncu çocuðu olarak dünyaya gözlerini açtý. Çocukluk ve öðrencilik hayatý çileli geçti. Ýlkokula köyünde baþlayýp daha
sonra Ankara Çankaya Mithat Paþa Ýlkokulundan 1977 yýlýnda mezun oldu. Belki de ilkokul da öðrenciyken Ankara radyosuna bir programa dinleyici olarak katýlmasý basýna ilgi duymasýna sebep oldu. Köyde yayladan 4 yýl boyunca okula her gün 2 saat kýþta kýyamette daðdan yürüyerek
gidip geldi. Çocukluðundan beri hep köy hasretiyle yandý. Ortaokul, lise
yýllarýnda Osmancýkta hem Zeki abisinin evinde kaldý, hem de bakkal
dükkânýnda çalýþtý. Okula gitmeyen bakkal abisi, Mahir ve Muzaffer kardeþlerin okumasý için elinden geleni baba þefkatini aratmayacak þekilde
yaptý. Çocuk yaþlarda olmasýna raðmen 'simit satsam aç kalmam' misali
kendine güven geldi. Osmancýk ÝHL'de baþladýðý eðitimin son iki senesini 1984 yýlýnda Çorum'da tamamladý. Burada kâðýt, kalem, sabun, tarak
satýp harçlýðýný çýkardý. O zamanýn þartlarýnda, 10 çocuðum olsa birini
yatýlýya vermem diye ah etti.
Þiir yazmaya Abdulkadir OZULU hocanýn sabah kaldýrýrken kendini fýrçalamasýna kýzarak, 'hicivname' adýyla yazdýðý þiirle baþladý. M.
Akif, Necip Fazýl, A. Karakoç, A. Nihat Asya, Y.B. Bakiler gibi þairleri
severek okudu.1985 yýlýnda Kargý ilçesinde memuriyete baþlayýp koyunkýran ve karaboya köylerinde görev yaptýktan sonra, sýrayla Osmancýk ve
Mecitözü ilçelerinde 2001 yýlýna kadar görev yaptý. 1990 yýlýnda Ýþletme
Fakültesini bitirdi. 1991-1992 yýlýnda Ankara Mamak Muhabere Okulunda kýsa dönem olarak vatani görevini yaptý. Askere gittiði ilk akþam
400 askerin içinde (doçent - tarihçi vb. varken) Atatürk hakkýnda sorulan
soruya ilk önce cevap verip 2 gün izin kazandý.
1990 - 2000 yýllarý arasý çeþitli ilköðretim ve liselerde dýþardan Ýngilizce ve ilkyardým derslerine girdi. 1996 yýlýnda Suudi Arabistan'a 35
günlüðüne görevli gitti.12 Kasým Bolu depreminde kriz merkezinde görev yaptý. Sivil savunmanýn periþan halini orada analiz etme ve çözüm
üretme imkâný buldu. 2001 yýlýnda açýlan ve 321 kiþinin girdiði sivil savunma uzmanlýðý sýnavýný 7'nci olarak kazanarak Çorum'da göreve baþladý. Çorum milli eðitim müdürlüðünde ''Olasý afetleri, afiyette atlatabilmek'' düþüncesiyle, sivil savunma faaliyetlerini alýþýlmýþýn dýþýnda farklý
açýdan yapmaya çalýþtý. Yýlmadý, usanmadý, emeðini asla esirgemedi bazen ayaðýna takýlan çakýl taþlarýna aldýrmadý. Milli eðitim dýþýnda da res-
Mahir ODABAÞI
Sýðýr Balýkçýlý
mi veya özel davet edilen hiçbir programa GELEMEM demedi. Faydam dokunacaksa 7/24 emrinizdeyim dedi. Türkiye de ilk defa sinevizyonla Çorum Ulucami ve Alaca ilçesinde cuma namazý
öncesi deprem vaazý yaptý.
Kapýsýný çalmadýðý okul - yurt kalmadý. 2500 civarýnda öðretmene ikiþer
gün olmak üzere farklý üslupta hizmetiçi
semineri verdi. Bu sayede öðrencilere,
velilere, öðretmenlere, idarecilere sivil
savunmayý sevdirdi. 3.000 aþkýn verdiði
seminer ve konferanslarla yaklaþýk, 250
bin öðrenci -personel ve velilerin afet
eðitimi almasýný saðladý. Eðitim verdiði
gruplara yaptýðý anketlerde memnuniyet % 99 olumlu çýktý. Anaokulu
eðitiminde 'EÐLEN-ÖÐREN-UYGULA' formülünü ortaya koydu.Bu
faaliyetler bazý ulusal basýn (Hürriyet - Türkiye - Yeni þafak- Zaman Akit - Milat) ve Çorum mahalli basýnýnda sürekli haber olarak çýktý. Türkiye'de ilk defa Çorum'da Ýl - Ýlçe ve Köylerdeki tüm okullara yangýn
malzemesi (sedye - battaniye -ysc - megafon - geçme merdiven - el lambasý) daðýtýlmasýný saðladý. Çalýþmalarý Ýçiþleri Bakanlýðý (SSGM) ve
Milli Eðitim Bakanlýðýnca diðer illere örnek gösterildi. Yayýnlanmamýþ
450 civarýnda þiiri bulunmakta olup, bazýlarý KANAL 7 - KANAL A SAMANYOLU - HABER 55 - AKS TV'lerinde yayýnlandý. Özellikle
YAÞLI ANADAN OÐULLARINA MEKTUP þiiri internette dünyasýnda yüzbinlerce beðeni ve paylaþým bulup, ayný zamanda eski Sinop (Mardin) Valisi Dr. Ahmet CENGÝZ tarafýndan AYANCIK ÞÝÝR gecesinde
okundu. Makaleleri - þiirleri mahalli basýnda ve onlarca Internet sitelerinde yayýnlanmaktadýr. Özellikle sosyal hayata- yaþlýlara - köylülere dair
þiir ve yazýlarý raðbet görmekte olup, üretmeden tüketenlere eleþtirenlere
'benim þiirlerim Japon deðil Çin malý. Avam tabakasý okuyup mutlu olmalý' demektedir. Þiirlerine http://www.antoloji.com/mahir-odabasi/ sitesinden ulaþýlabilir.
Vefalý, duygusal, dost yanlý, birazcýkta sulu gözlüdür. Parayý amaç
deðil araç olarak algýlar. Haddini de - hesabýný da bilir. Çocuklarýnýn ifadesiyle maaþý da çok bereketlidir. 29 sene önce memuriyete baþladýðýnda
ilk sicil notunun deðerlendirilmesinde ilçe kaymakamý Mustafa ÜNLÜSOY (Kocaeli valiyrd) Bey : ' Zekâ ve kavramasý iyi, sebatkâr, dürüst,
güvenilir, beþeri iliþkileri iyi, menfaati düþünmez, yalan - dedikodusu
yoktur, kin tutmaz, kýskanç deðildir.' Diye yazmýþ olup, ayný zamanda
rahmetli babasýnýn memurluða gönderirken: ' Oðlum okumayý býrakma,
iþini en iyi þekilde yap, baþkasýnýn iþine karýþma ama baþkasýný da iþine
karýþtýrma' tavsiyelerine o günden bu güne sadýk kalmanýn gayreti içerisindedir.
Herkes gibi hayatýnda keþkeleri vardýr ama ne zaman morali bozulsa, haksýzlýk yapýldýðýný görse BUNDA DA VARDIR BÝR HAYIR REÇETESÝNÝ kullanýr. Herkesi sever. Menfaat için asla yalakalýk yapmaz.
Baþkasýnýn hakkýný yememeye gayret ederken doðru bildiði yolda kendi
hakkýný da aramaktan geri kalmaz. Önyargýlý olmayan eleþtirilere her zaman açýk olup, bir yetkili olsam 'yardýmcýlarýmdan birini muhaliflerden
seçerim' diyecek kadar da demokrattýr. Gezmekten, yazmaktan, konuþmaktan, çalýþmaktan ve güzel Çorum iline hizmet etmekten zevk alýr.
Evli ve 2 çocuk babasýdýr. (tel: 536 568 11 41)
'Bahçem kadar yaðmur / pencerem kadar güneþ / boþ ver yorulmadan - al maaþýný kardeþ' diyemez
Mahir Odabaþý
kimdir?
17
Tropical bölgelerde yaþayanlar dýþýndakiler üreme dönemi sonrasý geniþ bir alana yayýlýrlar. Ülkemiz ve Hazar denizi
arasýnda yaþayanlar Orta Doðu, Arabistan ve Ýran' a göçerler.
Popülasyonu
Dünyada %30 sayýlarý azalmýþ olsada hala yüksek sayýdalar ve 3.6 milyon-7.2miyon arasýnda bir sayýdalar...
Bir yýl içinde bir milyon balýkçýl kuþ ve 100 bin deniz memelisi ve deniz kaplumbaðasý, plastiklere dolanýp havasýzlýktan
ölmekte bu konuya çok dikkat edilmeli geliþig.
( www.benimblog.com/havvüzel naylon plastik atýklar saða sola fýrlatýlmamalý...aelif/page2/&thisy=&thism=&thisd=)
Ülkemizde populasyon nüfusu 500 ila 2000 arasýnda üremektedir...Yazýn ise bu sayý aþýrý çoðalsada daha çok güneyi tercih etmeleri tüm ülkede bolca gözlenmesini engeller...
Ben ilimizde Denizli de gözlemlediðim geçen seneki gözlemlerde Denizlide 40 civarý sýðýr balýkçýlýn yazýn burda geçirdiðini gördüm(Iþýklý gölü)...bu sayý 100 civarýna kadar bazý yýllar
deðiþim göstermiþ durumda...Acýgöle yakýn Çaltý köyündeki
Beylerli gölünde ve yakýnýndaki Ýnceler gölündede görülmektedir...bu kuþlar Iþýklý ve Gökgöl çevresinde B.Menderes kaynaðýnda söðütlüklerde üredikleri bölgelerdir...
Davranýþlarý
Tipik olarak hayvanlarýn ya da çöplüklerin etrafýnda küçük
gruplar halinde bulunurlar.
Aðaçlardaki büyük tüneklere doðru uçmak için daha büyük
gruplar halinde toplanýrlar.
Uçuþu oldukça hýzlý ve düzdür.
Tipik olarak çayýrlarda otlayan hayvanlarýn etrafýnda dolaþýr, üstlerine tüneyebilirler.
Yerel Adlar
Sýðýr balýkçýlýna Öküz Balýkçýlý da denir.
ilimizde rengi sebebiyle balýkçýlar,avcýlar ve çobanlar balýkçýl,ak veya beyaz balýkçýl da demektedir...
Local names Afrikaans: Bosluisvoël
Czech: Volavka rusohlavá
Italian: Airone guardabuoi
Greek: Geladáris
Hungarian: Pásztoegém
Portuguese: Garça-boieira, Garça-vaqueira
Romansh: Irun bultg
Ses-Ötüþü
Þarký veya çaðrý:
Genellikle sessiz ama
yuvalama sezonunda gaklayan
sesleri dile bilinmektedir.
Fotoðraf çorumda çekildi
Kaynak
Kaynaklar
Türkiye ve Avrupa'nýn
kuþlarý...(Doðal hayatý koruma
derneði)
www.oiseaux.net/oiseaux/fuligule.nyroca.html
www.okanbilge.com/sigir_balikcili.htm
w w w. n u v e f o rum.net/1716-genel-kulturb/63775-balikcil/
w w w. v e t e r i n e r a ra.com/tag/balikcil/page/2
www.trakus.org
Osman Bey'in aðabeyleri
Fikrin Ýleri
Hüsnü Salih CENAN
ve amcasý arasýndan sýyrýlýp da
Ufuklarýnda
"prima inter pares" yani "eþitler
arasýnda birinci" olmaktan çýkýp, bizzat beylik postuna oturmasý çok kolayca tahakkuk etmiþ bir hadise deðildir. Padiþah-ý Al-i Osman unvanýyla taltif edilecek bu azametli hanedanýn azalarý, birçok manada
bir "nevi þahsýna münhasýr"lýk
manzarasýný ferdan ferda temsil
eder. Osman Bey'in iki fiziki
hususiyeti vardý ki, bunlar daha
yerleþti ve Söðüt'ü kendi aþiretine kýþlak yapsonraki ahfadýna (torunlarýna) da bir "Osmantý.
lý mirasý" þeklinde intikal etmiþti. Bunlardan
Ýbn-i Bibi, Osmanlý'nýn soyunun Habiri nikris denen illet, diðeri ise "enf-i Osmarezmîlerden
geldiðini iddia eder. Bu, bugün
ni" diye tabir olunan "kemerli, karizmatik bukabul edilen bir tez deðildir. Ama Osman
run yapýsý" idi. Bunun yanýnda Osman Bey'in
Bey'in atasýnýn ve dedesini kim olduðu mesebir alamet-i farikasý daha vardý: Kollarýnýn çok
lesi münakaþalýdýr. Ahmedi, Selçuklu Sultaný
uzun olup, yanlardan yere doðru þakuli bir vaSultan Alâeddin ile Gündüz Alp'in irtibatýndan
bahseder ve hanedaný Selçukilerle rabýtalý
ziyette salýndýðýnda, diz kapaklarýnýn altýna
gösterir. Aþýkpaþazade'nin ve Oruç Beð'in ise,
kadar uzanmasý. Efsanevi Pers Ýmparatoru ArSüleyman Þah'tan bahsettiðini biliyoruz. Gündeþir-i Dýrazdest'in (Uzun elli Ardeþir) fiziki
düz Alp veya Gündüzalp, Osman Gazi'nin bahususiyetiyle týpatýp örtüþen bu bedeni farklýbasý olan Ertuðrul Gazi'nin soyundandýr. Günlýk, onun elinin ne çapta büyük fütuhat ufukladüz Alp, Enverî'nin "Düstûrnâme-i Enverî"
rýna doðru uzanacaðýnýn ve ne gibi bir deha
adlý eserine ve Karamani Mehmed Paþa'ya gösahibi olduðunun remzidir.
re Ertuðrul Gazi'nin babasýdýr. Hasan bin
Mahmûd el-Bayâtî'nin "Câm-ý Cem-Âyîn"
1240'lý yýllar, Selçuklu'nun büyük buhran
adlý eseri, Âþýkpaþazâde'nin Âþýkpaþazâde Taiçinde olduðu, Baba Ýlyas isminde bir rafýzinin
rihi adlý eseri ve Neþrî'nin Kitab-ý Cihannüma
baþýný çektiði Babai Ýsyanýnýn sürüp gittiði
adlý eserine göre ise Gündüz Alp, Ertuðrul Gademlerdi. Ýþte Al-i Osman'ýn ulu evladý, tam
zi'nin oðludur ve Osman Gazi'nin de kardeþidir. Lakin bugün tarihçilerin kahir ekseriyeti,
da bu çalkantýlý fetret devir idrak edilirken
onun Ertuðrul Gazi'nin babasý olduðunu kabul
(1220'lerden itibaren) Anadolu'ya geldiler.
eder.
Mahan ismiyle bilinen Cenubi Ýran'dan
Enveri, bir farklý tez daha ileri sürerek,
(Ýran'ýn güney kesimi) veya yine Ýran coðrafhanedanýn atasýnýn isminin Þah Melik olduðuyasýndaki Kirman þehrinden Ahlat'a (Bitlis) ve
nu söyler. Karamani Mehmed Paþa ise "Kayýk
Van Gölü'nün batýsýna geldiler. Mahan'a ise,
Alp" isminden birinden söz eder (Osmanlý'nýn
Harezm denen bölgeden (Özbekistan-KazaKayý boyundan geldiði tezinden hareketle).
kistan sýnýrýndaki Aral Gölü'nün güney kesiDiðer yandan bu ismin bir uydurma ad olduðu
mi) geldikleri kabul edilir.
fikri de vardýr (Çünkü Kadý Burhaneddin, Os1230'da Ahlat'ta vuku bulan "Yassýçemanlý'ya hýnç beslediðinden hanedaný tahkir
men Savaþý"nda Celaleddin Harzemþah'ýn oretmek gayesiyle "Siz Kayýkçý soyundansýnýz;
dusu, I. Alaeddin Keykubad'a maðlup oldu.
idari iþlerden anlamazsýnýz" derdi).
Bu harp neticesinde Anadolu'nun hâkimiyetinin tamamen Selçuklulara ait olduðu ispat ve
Osman Bey, beylik mefkûresi etrafýnda
tek'id edilmiþ (güçlendirilmiþ) oldu. Ýþte bu
gayret sarf ederken, dünyevi manada da bir temeydan muharebesinin olduðu Ahlat'a gelen
þebbüste bulunarak evlendi. Ömer Bey kýzý
Ertuðrul gazi ve onun ayan u eþrafýnýn bazýsý
olan Malhun Hatun (diðer adý Kameriyedir)
Erzurum ve Erzincan'a, bazýsý Halep'e döndü.
ile nikâhlandý. Þeyh Edebalý kýzý Bala HatunBuralardan da tekrar Ýran coðrafyasýna avdet
la nikâhý, bu ilk izdivaçtan sonra vuku bulettiler. Lakin Ertuðrul Gazi'nin ana gayesi
muþtur. Malhun Hatun'dan Orhan Gazi, Bala
Anadolu idi. Bu sebeple Ankara-Karacadað'a
Hatun'dan ise Alâeddin Bey doðmuþtur.
Osman Bey’in
idari dehasý ve
Osmanlý soyunun
Anadolu’ya geliþi
Haydi Hitit Off Road oyunlarýna
18 CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
HÝTOK Hitit Off Road Oyunlarý yarýn saat 13.30’da Mimar
Sinan 10. Cadde Küçük Sanayi Sitesi giriþinde hazýrlanan
parkurda yapýlacak.
HÝTOK’un yeni sezonun ilk organizesi Hitit Of Road Oyunlarý yarýn yapýlacak. Yarýn saat 13.30’da verilecek start ile
baþlayacak olan yarýþmalar bu yýl Çoroff
ve bölgedeki diðer Offroad kulüplerinin
katýlýmý ile yapacak.
HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç bu
yýl Of-Road oyunlarýnýn Jandarma Teþkilatýnýn kuruluþunun 175. yýlý kutlama etkinliklerine dahil ettiklerini belirterek kayýtlarýn devam ettiðini ve pazar günüde
süreceðini söyledi.
Hitit Medeniyetinin baþkenti Çorum’da diðer illerinde katýlýmlarýyla gerçekleþtirecekleri Offroad yarýþmalarýný
Hitit Off Road Oyunlarý adý altýnda düzenleyeceklerini belirten baþkan Mehmet
Özenç yarýþmalarýn beþ ayrý kategoride
yapýlacaðýný söyledi. Bu yarýþmalarýn Çorum’un tanýtýmý açýsýndan son derece
önemli olduðunu belirten Özenç, pazar
günü Mimar Sinan 10. Cadde yani Küçük
Sanayi Sitesi giriþinde yapýlacak parkurda
olacaðýný söyledi.
Yarýþmaya kayýtlarýn devam ettiðini
belirten Özenç son kayýtlarýn ise 4 Mayýs
pazar günü saat 12.30’da olacaðýný söyledi. Saat 13.00’de verilecek brifingin ardýndan startýn ise saat 13.30’da verileceðini
belirten Özenç Sýnýf 1’de 0-2000 cc, sýnýf
2’de 2001-3000 cc, sýnýf 3’de 3001-4000
cc ve sýnýf 4’de ise 4000 cc ve üzeri 4x4
araçlarýn mücadele edeceðini söyledi.
Parkurun dalma, çamur, tümsek, tepecik, italyan çukuru, tünel, su havuzu ve
çamur havuzu engelleri bulunan toplam
18 kapýdan oluþacaðýný belirten Özenç
parkur mesafisinin 1.2 Km uzunluðunda
olduðunu söyledi. Puanlamanýn parkurun
tamamlanma süresi esas alýnarak her bir
kapý için 60 sn süre cezasý eklenerek verileceðini belirten Özenç sürücü belgesini
sahip katýlýmcýlardan 150 lira ücret olacaðýný belirterek daha detaylý bilgi için 0506
201 77 25 ve 533 523 67 59 nolu telefonlarýn aranabileceðini söyledi.
Özenç, yarýn yapýlacak olan Of-Road oyunlarýna tüm Çorumlularý davet etti.
Ýskilip’e Spor Salonu çalýþmasý
Çorum’un Ýskilip
ilçesine spor salonu kazandýrýlmasý için çalýþ-
ma baþlatýldý.
Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma,
Ýl Gençlik ve Spor Müdürü Haþim Eðer’le
birlikte spor salonunun
Ýskilip’e yapýlmasý planlanan Spor Salonu için Ýlçe Belediye Baþkaný Recep Çatma
ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Eðer incelemelerde bulundu
yapýlmasý planlanan Ýskilip Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde incelemelerde
bulundu.
Spor salonu için
alternatif birkaç yer bulunduðunu bu yerlerden en uygun olanýn Ýskilip Endüstri Meslek
Lisesi’nin bahçesi olduðunu dile getiren
Çatma, “Ben bu okul
mezunuyum. Bu okulun ihtiyaçlarý içinde
gerekli çalýþmalarý yapacaðýz. Burada okul
için gerekli olan derslik
ihtiyacý ve gençlik merkezidir. Bu merkez tamamlandýðýnda içerisinde spor salonu ile
birlikte gençlerin sos-
yal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleþtirecekleri bir merkez olacak”
dedi.
Ýl Gençlik ve Spor
Müdürü Haþim Eðer
ise, gençlik merkezi
için en az 2.5 dönümlük bir alana ihtiyaç olduðunu, bu alanýnda
gençlerin kolay ulaþým
saðlayabileceði bir yer
olmasý gerektiðini belirterek, okul bahçesinin gençlik merkezi binasý için uygun olduðunu dile getirdi.
Ýncelemelerde Ak
Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýlçe
Gençlik ve Spor Müdü-
U 13 gruplarda son maçlar bugün
HÝTOK’un sezonun ilk yarýþmasý Off-Road Hitit Oyunlarý yarýn Küçük Sanayi Sitesi giriþinde yapýlacak
U 13’de gruplarda
son maçlar bugün oynanacak. Bugün oynanacak maçlar sonunda final grubuna yükselen üç
takým daha belli olacak.
A grubundan son
hafta maçlarý öncesinde
Alaca
Belediyespor
maçlarýný tamamladý lider durumda. Osmancýkspor, 1907 Gençlikspor ile Gençlerbirliði ise
Ulukavakspor ile oynayacaklarý maçlarý kazanmalarý halinde gruptan
çýkacak iki takým olacaklar. Bu iki takýmýn
kaybetmesi
halinde
gruptan çýkan takým
Alaca Belediyespor olacak.
B grubundan ise
Çorum Belediyespor
son maçlar öncesinde final grubuna garantiledi.
Gruptan çýkan ikinci takým ise Mimar Sinan
Gençlikspor veya Ýl
Özel Ýdarespor olacak.
2. Küme
play-off
baþlýyor
2. Amatör Küme
play-off mücadelesi
yarýn merkez de oynanacak iki maçla baþlýyor. Final grubu ilk maçýnda yarýn saat
13.00’de Mimar Sinan
sahasýnda Çorum Belediyespor ile Mecitözüspor takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan ise saat 15.00’de
HE Kültürspor ile Kargýgücüspor mücadele
edecekler.
Mimar Sinan gruptan çýkma yolunda büyük avantaja sahip konumda
Kurumlar Basketbol’da
gruplarda ilk maçlar oynandý
Gençlikspor: 60- Karþýyaka Ortaokulu: 42
SALON : Atatürk.
HAKEMLER: Furkan
Dursun Uðral.
Hakem Ankara’dan Gürel Uzuner
Çaðlar, Erdal, Esat, Bayram, Ýbrahim.
Alagöz,
GENÇLÝKSPOR :
Rýfat, Ýsmail,
Aydýn, Mustafa, Ali, Ýbrahim, Haþim,
KARÞIYAKA ORTAOKULU :
Ercan, Mete, Mehmet Ali, Bayram,
Murat, Ümit, Özgür, Taner, Eray, Erdinç .
Ýskilip Belediyespor- Ulukavavakspor baraj
maçýnýAnkara bölgesi hakemi yönetecek
Bölgesel Amatör Lig Baraj
maçýnda yarýn Ýskilip Belediyespor
ile Ulukavakspor arasýndaki maçý
Ankara bölgesi hakemlerinden Gürel Uzuner yönetecek.
Futbol Federasyonu Merkez
Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre yarýn saat 15.00’de 1
nolu sahada baþlayacak Ýskilip Belediyespor - Ulukavakspor maçýnda
Ankara Bölgesel hakemlerinden
Gürel Uzuner yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Vedat Hoþnam ve Ahmet Çaðatay yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Onur Bingöl, Maçýn gözlemcisi ise Kayseri’den Hasbi Alpaslan.
Emrah Kuþ
ödülünü aldý
Emrah Kuþ yýlýn güreþçisi belgesini site yöneticisinden aldý
Ýskilip Belediyespor’a moral yemeði
Yarýn Ulukavakspor ile BAL baraj maçýna çýkacak olan Ýskilip
Belediyespor’da moraller yerinde. Ak Parti
meclis üyeleri Mehmet
Derici ve Nejat Keserci
tarafýndan Atatürk Orman Çiftliði’nde verilen akþam yemeðinde
bir araya geldi. Yemeðe
AK Parti Ýlçe Baþkaný
Ali Koçkaya ve Belediye Baþkaný Recep Çatma’da katýldý.
Yemekte kýsa bir
konuþma yapan Baþkan
Çatma, zor þartlara raðmen bu zamana kadar
göstermiþ olduklarý üstün gayret ve performanslarýndan dolayý
futbolcular ve teknik
heyete teþekkür ederek,
hafta sonu oynanacak
Ulukavakspor maçý öncesi Ýskilip Belediyespor’a baþarý diledi ve
destek mesajlarý verdi.
Yemekten duyduðu memnuniyeti dile
getiren teknik heyet ve
futbolcular kendilerine
gösterilen yakýn ilgi ve
alakadan dolayý Ýlçe
Baþkaný Koçkaya’ya,
Belediye Baþkaný Çatma’ya, meclis üyeleri
Derici ve Keserci’ye
tek tek teþekkür ettiler.
Belediye Baþkaný Recep Çatma sporculara tek tek baþarýlar dileðinde bulundu
Grekoromen Güreþ’de yýlýn sporcusu seçilen Emrah Kuþ’a ödülü verildi. Turkeywrestling.com internet
sitesi tarafýndan yapýlan anket sonucunda Yýlýn Büyükler grekoromen güreþ dalýnda yýlýn sporcusu seçilen Emrah Kuþ’a site yöneticisi tarafýndan belgesini Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi’nde verildi.
2013 yýlý içinde Dünya üçüncüsü ve Akdeniz
Oyunlarý Þampiyonluðu, 32. Uluslararasý Vehbi Emre
grekoromen güreþ turnuvasýnda þampiyon, Ýtalya Sassari Milano turnuvasýnda ikinci olan Emrah Kuþ site okuyucularý tarafýndan yýlýn grekoromen stil güreþçisi seçildi.
Hakemler açýklandý
Ýl Hakem Komitesi amatör futbolda bugün ve yarýn
oynanacak maçlarý yönetecek hakemleri açýkladý. Yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve bu maçlarý yönetecek hakemler þöyle:
U 13 LÝGÝ: 1907 Gençlikspor - Osmancýkspor:
Serhat Sarkandý. HE Kültürspor -Çorum Belediyespor:
Baran Avcý. Ulukavakspor- Gençlerbirliði: Furkan Alagöz. PTT Gençlikspor - Ýl Özel Ýdarespor: Yüksel Basar.
U 11 LÝGÝ; Ulukavakspor - HE Kültürspor: Mehmet Tuðluk. PTT Gençlikspor - Çorum Belediyespor:
Ali Osman Susur. Alaca Belediyespor - Ýl Özel Ýdarespor: Abdullah Akkoyun. Çimentospor - 1907 Gençlikspor: Yalçýn Kara. Mimar Sinanspor - Osmancýkspor: Erdoðan Yandým. Hitit Gençlikspor- Gençlerbirliði: Barýþ
Karakuþ.
2. AMATÖR KÜME FÝNAL GRUBU: Çorum Belediyespor - Mecitözüspor: Özkan Kaya, Fatih Derviþoðlu, Yunus Dursun. HE Kültürspor - Kargýgücüspor:
Celal Bayraklý, Ahmet Ecevit, Furkan Alagöz.
Gençlikspor grubundaki ilk maçýndan galibiyetle ayrýldý ve iyi baþladý
Mehmet Akif Ersoy: 54 - Baro: 42
SALON : Atatürk.
HAKEMLER: Candan
Dursun Uðral .
Yýlmaz,
MEHMET AKÝF ERSOY ORTAOKULU : Vahit, Hakan, Ömer, Özkan,
Eraslan, Sait, Uysal, Hakan, Doðan,
Kürþat, Nurettin, Fatih .
BARO : Mahmut, Fatih, Dinçer,
Doðan, Selçuk, Ufuk, Vahap, Kasým, Eþref .
PERÝYOTLAR : 18-11, 9-14, 8-4,
19-13
Mehmet Akif Ersoy Baro önünde sonuca ikinci yarýda yarýda gitti
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
www.corumhakimiyet.net
19
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
YÝTÝK
1101-1150 nolu hiç
kullanýlmamýþ sevk irsaliyesini kaybettim. Hükümsüzdür.
Osman DEMÝR
Azim Ticaret
Gülabibey Mah. Ýnkýlap
Sok. No: 23/A
ÇORUM
Çorum VD No:
27562480194
(Ç.HAK:1199)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere PVC
usta ve kalfalarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Not: Ücret+SSK+Yemek
Ücret dolgundur.
Mür. Tel: 0 539 969 92 62
DEVREN SATILIK ELEMAN ARANIYOR
LOKANTA
Sancaktar Camii civarýnda Otel
Pithana karþýsýnda halen faal
durumda bulunan Lokanta
devren satýlýktýr.
0 536 848 91 58
0 536 244 94 63
0 544 351 92 06
Çorum merkezde bulunan üst
yapý þantiyemizde istihdam
edilmek üzere Mimar, Ýnþaat
Mühendisi ve Ýnþaat Teknikeri
alýnacaktýr.
CV için: [email protected]
(Ç.HAK:1035)
(Ç.HAK:1174)
Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan
adresimize yapýlmasý gerekmektedir.
ADRES: Organize Sanayi Bölgesi
Salih Aydýn Blv. No:14
TEL: 0 364 254 95 49
Özbay Danýþmanlýk
Çöplü Mah. Osmancýk Cad. Ölçek Ýþ
Merkezi No: 27/5
0 543 349 02 08
KAYIP
ARANIYOR
212 23 90 - 0537 818 86 58
Elemanlar Aranýyor
Plastik fabrikasýnda üretim bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Güney Geri Dönüþüm Plastik Ltd. Þti.
Adres: Ýskilip Yolu 1. Km. No: 41
Mür. Tel: 0 536 309 03 90
ELEMANLAR
ARANIYOR
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres:
Ankara 10. Km. ÇORUM
ELEMAN ARANIYOR
Yeni kurulan fabrikamýzda
(Ç.HAK:1037)
22 Nisan 2014 tarihinden bu yana kayýptýr.
38 yaþýndaki kayýp þahsý gören veya nerede
olduðunu bilenlerin ailesine ait irtibat
numaralarýna haber vermesi insaniyet
namýna rica olunur.
(Ç.HAK:1204)
Erden Ýlçi
çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý,
Taþlamacý ve yetiþtirilmek üzere
Vasýfsýz Elemanlar Alýnacaktýr.
Altunan Makina Ýmalat Sanayi
Ankara Yolu 8. Km. No:113
0 537 960 51 04
SATILIK BAÐ
Ýbrahim Çayýrý Baðlarýnda 1600 m2
bað içerisinde 2 katlý villa, kuyu suyu,
þehir suyu, elektriði, havuzlu bakýmlý
bað sahibinden satýlýktýr.
Parsel 109, Ada 661
0 554 855 46 72-0 506 708 90 55
Satýlýk Taksitli
Bað Parselleri
ELEMAN ARANIYOR
0 532 713 46 36-0 364 225 19 44
SEBAT MAKÝNA
Küçük Sanayi Sitesi 3. Cadde No: 16
234 73 07
Çorum þehir merkezine 16 km. mesafede
Harmancýk Köyü civarýnda, Çorum
manzaralý, elektrik, suyu mevcut, dýþ tel
örgüsü bulunan 800 m2 bað parselleri
sahibinden taksitli satýlýktýr.
Peþinat : 3.000.00
36 Ay Taksitx350.00 : 12.600.00
Toplam : 15.600.00
Eleman Aranýyor Elemanlar Aranýyor ELEMAN ARANIYOR
Gece Otel Resepsiyonu’nda
çalýþacak Emekli Bay eleman
alýnacaktýr.
- Kaynak Operatörleri
(Oksijen, gaz altý ve elektrik kaynaðý
yapabilen) Alýnacaktýr.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
bayan eleman alýnacaktýr.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere baybayan servis elemaný garson-komi
alýnacaktýr.
Ýnci Restorant
Özel Hastane Karþýsý
Mehmetçik Parký
227 05 15
(Otocad kullanabilen ,Tercihen SolidWorks,
Mastercam proramlarýný kullanabilen)
Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1171)
ELEMAN ARANIYOR
FÝRMAMIZIN BÜNYESÝNDE
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE;
- Teknik Resim Operatörleri
Bayan Eleman
Aranýyor
(Ç.HAK:1017)
(Ç.HAK:1032)
(Ç.HAK:1175)
Buharaevler 5. Cad. 4+1
sýfýr lüks daireler satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 286 36 15
ELEMANLAR ARANIYOR
Vestel beyazeþya maðazamýzda
çalýþtýrýlmak üzere, deneyimli bay
eleman alýnacaktýr.
Tel: 225 75 05
Karen Ticaret
Gazi Cad. Gazi 3. Sk. Belediye
arkasý No: 4/B ÇORUM
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak
üzere kaynakçýlar, tornacý, makina
ressamý ve ön muhasebe elemaný
alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1036)
Müracaatlarýn
þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu
Ýþhaný Kat: 1
No: 109 ÇORUM
Satýlýk Lüks
Daireler
Þehir Pastanesi
Ulu Camii Karþýsý
(Ç.HAK:1130)
Ücret
tatminkardýr.
Çepni mah. Ýskilip 12. Sok. No:12 ÇORUM /
TÜRKÝYE
Tel: 0 364 21 234 21
(Ç.HAK:1172)
Gazetemizin
daðýtým servisinde
görevlendirilmek
üzere Daðýtým
Elemaný
Alýnacaktýr.
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI
RICAOLUNUR
ASGARÝ ÜCRET + SSK +PRÝM
Askerliðini yapmýþ
Tezgahtar ve Garson
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn
þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ.
KÝRALIK veya
SATILIK DÜKKAN
(Ç.HAK:477)
PAPSÝ PÝZZA
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Düz dikiþ makinasý kullanmayý bilen
Bay- Bayan Eleman alýmý yapýlacaktýr.
(Ç.HAK:1129)
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
0 532 241 83 63
Daðýtým
Personeli
Aranýyor
Müracaat: Yurt Yapý
Hýdýrlýk Cad. No: 30 ÇORUM
Tel: 213 11 70
TEK KULLANIMLIK TEKSTÝL ÝML. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Bizimle Çalýþmak
Ýster misiniz ?
(Ç.HAK:803)
(Ç.HAK:1131)
Yurtben Yem Fabrikamýzda
çalýþtýrýlmak üzere LKS programý
bilen tecrübeli bay-bayan muhasebe
elemaný aranýyor.
0 532 693 62 44
0 544 925 03 03
(Ç.HAK:1198)
Küçük
Sanayi
Sitesi
31. Sok.
No: 6’da
461 m2
dükkan
satýlýktýr.
Mür. Tel:
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:1203)
(Ç.HAK:463)
SATILIK
DÜKKAN
HAYTEK MAKÝNA
K.S.SÝTESÝ 45.SK.NO:2 ÇORUM
TEL:0 364 234 88 89
ÝRTÝBAT TEL:
Çepni Mah. Kubbeli 2. Sokak No: 4’te Otel
Pithana karþýsýnda halen faal durumda
bulunan YÝÐÝT ET ve TAVUK ÜRÜNLERÝ
kasap dükkaný iþ deðiþikliði sebebiyle
devren satýlýktýr.
Not: Dükkanýmýz sigortalý olup, soðuk havasý,
klimasý, kamera sistemi ve güvenlik alark
sistemi bulunmaktadýr.
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:1019)
0 532 777 56 75
Azapahmet Sokak’ta 3+1,
kombili
Tel: 0 533 736 87 87
ÝNTERNET CAFE OLMAYA UYGUNDUR.
(GAZÝ CADDESÝ ÜZERÝNDE)
DEVREN SATILIK
KASAP DÜKKANI
KAYNAKCI VE TORNACI OLARAK
YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE VASIFLI VEYA
VASIFSIZ 17-25 YAÞLARINDA ERKEK
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ VE LÝSE
MEZUNU TERCÝH SEBEBÝDÝR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
RÝCA OLUNUR.
(Ç.HAK:1191)
* 3866 ada,
24 parsel,
183 m2
* 3878 ada,
7 parsel
147 m2
Mür. Tel:
(Ç.HAK:1201)
(Ç.HAK:1020)
Satýlýk
Ýþyeri
Arsalarý
(Ç.HAK:1029)
Kiralýk
Daire
Yeni
Hastane
karþýsýnda
(Ç.HAK:1024)
(Ç.HAK:1205)
25 SENEDÝR HÝZMET VEREN VE ÇOK
SAYIDA KURSÝYER POTANSÝYELÝ
BULUNAN KURSUMUZ;
14 ADET KURS ONAYI ALINMIÞ
SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI
22 ADET BÝLGÝSAYAR
1 ADET AKILLI TAHTA
1 ADET PROJEKSÝYON
1 ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI
2 ADET LAZER YAZICI
1 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI
1 ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ
BÜRO MASA VE KOLTUKLARI
BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU DEVAM
EDEN KURSÝYERLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÇOK
UYGUN FÝYATA DEVREDÝLECEKTÝR.
(Ç.HAK:1197)
DEVREN SATILIK
BÝLGÝSAYAR KURSU
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:1202)
(Ç.HAK:950)
(Ç.HAK:654)
(Ç.HAK:1044)
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Akþemseddin Caddesi’nde bulunan
500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr.
(Yurt Yapý karþýsý)
Tel: 0 544 858 12 64
‘Kazanýp geleceðiz’
Ligde son iki haftada kaybettikleri puanlarla iþlerini zora soktuklarýný belirten
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Altýndað, Erzurum
deplasmanýndan galibiyetle dönerek üzdükleri taraftarlarýný play-off sevincini
yaþatacaklarýný söyledi. Altýndað, futbolcularýna olan inancýnýn tam olduðunu ve
kazanacak güçte ve kalitede olduklarýný belirtti.
CUMARTESÝ 3 MAYIS 2014
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü
Mustafa Altýndað, son
iki haftada kaybettikleri
puanlarla zora soktuklarý
play-off’u Erzurum maçýný kazanarak telafi
edeceklerine inandýðýný
ve bunu baþaracak güçte
olduklarýný söyledi. Altýndað, takým olarak son
iki maçta inanýlmaz hatalar yaptýklarýný ve sonucunda da ellerindeki
bütün avantajlarý kaybettiklerini belirterek
‘Bu maçta artýk hata
yapma lüksümüz kalmadý.
Hafta boyunca bu
maça hazýrlandýk ve takým olarak kazanmaktan
baþka bir düþüncemiz
bulunmuyor.
Böyle
maçlar için motivasyona
gerek yok. Sonuçta iki
takýmda tam bir final
maçý oynayacaklar. Rakibimizi tanýyoruz ve
ona göre gerekli hazýrlýklarýmýzý yaptýk.
Kazým Karabekir’de final maçý
Çorum Belediyespor sezonun son ve en
kritik maçýnda yarýn Erzurum Büyükþehir Belediyespor deplasmanýnda
galibiyet arayacak. Sezona þampiyonluk parolasýyla baþlayan ve ilk
yarýda bu hedefe büyük
oranda yaklaþan Çorum
Belediyespor ikinci haftada inanýlmaz düþüþ yaþamýþ ve önce þampiyonluðu kaybetmiþ son
olarakta play-off þansýný
zora sokmuþtu.
Ligde son iki maçýndan maðlubiyetle ayrýlarak elindeki büyük
Sezonun son maçýnda yarýn Kazým Karabekir Stadý’nda Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile Çorum Belediyespor kendi
kaderlerini kendisinin çizeceði maçta saat 15.30’da karþýlaþacaklar. Kazanan takýmýn play-off biletini alacaðý maçta Çorum
Belediyespor’da sakat ve cezalý futbolcu bulunmuyor. Kýrmýzý Siyahlý takým ev sahibi olma ve 15 bin taraftar desteðini
arkasýna almasý beklenen rakibi önünde hem sahada mücadele hemde tribün baskýsýndan kurtularak kazanýp hedefine
ulaþmayý amaçlýyor.
avantajlarý kaybeden
Çorum Belediyespor
play-off’a yükselmek
için Erzurum deplasmanýnda kazanmak zorunda. Ev sahibi takýmýnda
kazanmasý halinde playoff biletini alacaðý maçta
iki takýmda kazanmak
zorunda.
Ýki takýmýn ligdeki
iç saha ve deplasman
performanslarýný bakýldýðý zaman ev sahibi olma avantajýyla Erzurum
Büyükþehir Belediyespor galibiyete yakýn görünüyor. Çorum Belediyespor’un ligin ikinci
yarýsýnda tek deplasman
galibiyeti almasý bu zorlu maç öncesinde en bü-
yük olumsuz tablo. Bu
maçta Çorum Belediyespor’un avantajý ise
geçtiðimiz yýllarda Çorumspor’un Erzurum
deplasmanlarýnda aldýklarý sonuçlar.
Çorum Belediyespor’da bu zorlu maç öncesinde sakat ve cezalý
futbolcu bulunmuyor.
Kýrmýzý Siyahlý takým bu
final maçý için iki gün
önceden Erzurum’a giderek hem þehrin havasýna alýþmayý hemde maçýn tam konsantresine
girmeyi amaçladý. Maçta Çorum Belediyespor’lu futbolcularýn sahadaki mücadelesi karþýsýnda tribünleri doldura-
cak yaklaþýk 15 bin taraftarýnda baskýsýndan
etkilenmemeleri gerekiyor.
Yarýn saat 15.30’da
Kazým Karabekir Stadý’nda baþlayacak Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maçý Ýstanbul bölgesi tecrü-
beli hakemlerinden Serhad Ürkmez yönetecek.
Maçýn yardýmcý hakemleri ise Sedat Etik ve Hakan Karayel. Dördüncü
hakemde Cüneyt Taner,
Maçýn gözlemcisi Abdullah Ayar, temsilcileri
ise Bülent Kantar ve Þenol Mollaoðlu.
Sonuçta sahada çok
isteyen iki takým mücadele edecek. Kazananýn
play-off biletini alacaðý
maçta az hata yapan takým hedefe ulaþacaktýr.
Biz kadro kalitemizi sahaya yansýttýðýmýz takdirde sahadan üç puanla
ayrýlacaðýmýza inanýyorum. Camiamýzý son
haftalarda üzdüðümüzü
biliyoruz. Erzurum maçýný kazanýp play-off biletini alarak Çorum’a
dönmek ve taraftarlarýmýzý mutlu etmek istiyoruz. Bu hedefe doðrultusunda Erzurum’a gittik.
Artýk söz sahada mücadele edecek futbolcularýn olacaktýr bende futbolcularýma güveniyorum’ dedi.
Erzurum’da
çalýþtýlar
Çorum Belediyespor, yarýn ligin son maçýnda oynayacaðý Erzurum
Büyükþehir Belediyespor
maçýnýn hazýrlýklarýný Erzurum’da tamamladý. Önceki gece Erzurum’a giden ve cuma sabah saatlerinde Palan Otel’e yerleþen kýrmýzý siyahlý takým
20 kiþilik kadro ile Erzurum’da dün yaptýðý taktik
çalýþma ile maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Bugün yapacaðý ter idmaný ile zorlu
maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacak olan kýrmýzý
siyahlýlar otelde maç saatini bekleyecekler.
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Çaðrýcan
Osman Ýmam Nedim Yakup
Eray M. Akif Okan Murathan
A. Buðra Emir
3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn
Erzurum BÞ - Çorum Bele.:Serhad Ürkmez (Ýstanbul)
Sakaryaspor-Hacettepe: Nuri Karahançer (Kayseri)
Darýca Gençler-E. Sandýklý: Emrah Yýlmaz (Balýkesir)
Sancaktepe-Balçova Bel: Niyazi Ýzgören (Þanlý Urfa)
Düzyurspor-Maltepespor : Yiðit Peþin (Ankara)
Evrenseki-Bursa Nilüfer: Gökhan Özbulut (Samsun)
Çýksalýnspor-Ünyespor: Özgür Sepin (Ýzmir)
Orhangazi-Bb Petrol: Serdar Akkocaoðlu (Ýstanbul)
Ýskilip Belediye-Ulukavak BAL aþkýna
Ýskilip Belediyespor iki yýldýr mücadele ettiði BAL’da önümüzdeki sezonda kalmak için yarýn kazanmak istiyor
Armutçu ‘BAL’ý sevdik ilçe
olarak orda kalmak istiyoruz’
Ýskilip Belediyespor Teknik
Direktörü Nihat Armutçu, yarýn
oynayacaklarý Ulukavakspor maçýnda önce dostluðun kazanmasýný sonra kazanan takýmýn Ýskilip
olmasýný arzu ettiklerini söyledi.
Armutçu, Bölgesel Lig’e sevdiklerini ve ilçe olarak bu ligde mücadeleye devam etmek istediklerini belirtti.
Armutçu takým olarak hazýrlýklarýný tamamladýklarýný sakatlýklarý bulunan Engin ve Yunus
Emre’nin yarinki maçta forma giyemeyeceðini diðer futbolcularýn
maça hazýr olduðunu belirterek
‘Ýlçe olarak BAL’ý sevdik ve bu
ligde mücadeleye devam etmek
istiyoruz.
Tabiki yarýnki maçta önceliðimiz dostluðun kazanmasý. Taraftarlarýn, futbolcularýn ve teknik
heyetlerin önceliði maçýn dostça
geçmesi için çaba göstermek. Sahada iki takýmda kazanmak için
mücadele edecektir. Ekonomik
olarak sýkýntýlar yaþasakta hafta
içinde kaymakam ve belediye
baþkanýmýzýn katkýlarý ile sorunlarý büyük oranda aþtýk ve takým
olarak çok moral bulduk.
Çalýþmalarýný bugün ter idmaný ile tamamlayýp Çorum’da
kampa gireceðiz. Dileðimiz önce
Çorum dostluðunun kazanmasý
sonrada Ýskilip Belediyespor’un
BAL’da Çorum’u temsil etmeye
devam etmesi’ dedi.
Önümüzdeki sezon
Bölgesel Amatör Lig’de
temsil edecek takým yarýn
Ýskilip Belediyespor ile
Uluvakspor takýmlarý arasýnda oynanacak baraj
maçýndan sonra belli olacak. Yarýn saat 15.00’de 1
nolu sentetik çim sahada
oynanacak Ýskilip Belediyespor ile Ulukavakspor
takýmlarý arasýndaki maçý
kazanan takým önümüzdeki sezon Çorum’u
BAL’da temsil etmeye
hak kazanacak.
Son iki sezondur
Bölgesel Amatör Lig’de
Çorum’u temsil eden Ýskilip Belediyespor bu sezon Çorumspor ile birlikte girdiði zorlu mücadeleyi kazanarak ligde kalmayý baþarýp barj maçý oynama hakkýný elde etti.
Geçtiðimiz sezon
þampiyonluk maçýný kaybederek baraj maçý oynama hakkýný kaybeden
Ulukavakspor bu sezon
hedefine ulaþtý. 1. Amatör
Küme Final Grubunda
Alaca Belediyespor ile
girdiði zorlu yarýþý ikili
averaj üstünlüðünü ile
önde tamamlayarak þampiyonluðu kazanan siyah
beyazlýlar yarýnki baraj
maçýný kazanarak Çorum’u BAL’da temsil etmek amacýnda.
Karþýlaþmanýn normal süresinin berabere
bitmesi halinde 15’er dakikalýk iki uzatma devresi
oynanacak yine eþitlik
bozulmadýðý takdirde ise
kazanan takýmý penaltý
atýþlarý belirleyecek.
Bölgesel Amatör Lig baraj maçý yarýn saat 15.00’de 1 nolu sentetik çim sahada
Ýskilip Belediyespor ile Ulukavakspor takýmlarý arasýnda oynanacak. Ýskilip
Belediyespor üçüncü sezonda da BAL’da mücadele etmek isterken Ulukavakspor
ise yeni sezonda Çorum’u BAL’da temsil etmek amacýnda.
Yarýn Ýskilip Belediyespor ile baraj maçýnda karþýlaþacak olan Ulukavakspor zorlu maçýn hazýrlýklarýný tamamladý
Özcan: ‘Yenersek teselli,
yenilirsek tebrik ederiz’
Yarýn BAL baraj maçýnda Ýskilip Belediyespor ile karþýlaþacak olan
Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan, sonuçta futbol oynayacaklarýný ve
her türlü sonuca açýk bu oyun sonunda yenersek rakibi teselli, yenilirsekde teselli edeceklerini söyledi.
Baþkan Özcan, kulüp olarak sezon baþý hedeflerine bir bir ulaþtýklarýný son hedeflerinin ise BAL’da mücadele etmek olduðunu belirterek
‘Þampiyonluðun ardýndan asýl hedefimiz olan BAL’da Çorum’u temsil etmek istiyoruz. Rakibimizde iki yýldýr BAL’da ilimizi temsil ediyor ve
güçlü bir kadroya sahip.
Çýkýp sahada kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz.
Sonucunda kazanýrsak seviniriz kaybedersekte dünyanýn sonu deðil önümüzdeki sezon ayný hedef doðrultusunda çalýþmalara baþlarýz. Biz sahada
Çorum’u temsil etmek isteyen iki takýmada saygu duyacaðýz ve centilmence bir maç olmasýný diliyoruz. BAL’da Çorum’u merkezden bir takýmýn temsil etmesini istiyoruz bu þansý biz yakaladýðýmýz içinde mücadelemizi vereceðiz. Centilmence bir maç geçmesi sahada dostluðun kazanmasýný diliyorum ve iki takýmada baþarýlar diliyorum’ dedi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
14 905 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content