close

Enter

Log in using OpenID

Aracı Kurum Tarafından Yayınlanan Fiyat Tespit

embedDownload
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
DEĞERLENDİRME RAPORU
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
hazırlanmıştır.
28.02.2014
1
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin (4) numaralı fıkrası
uyarınca Payları GİP’te işlem gören ortaklıkların halka arzında görev alan yetkili kuruluş veya piyasa
danışmanının yayınlaması gereken değerlendirme raporu.
Raporun Gerekçesi:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin (4) numaralı fıkrası
uyarınca “Payların ilk halka arzında fiyat tespit raporunu hazırlayan halka arzda satışa aracılık eden
kuruluşun, payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az iki değerlendirme
raporu hazırlaması zorunludur. İki değerlendirme raporunun düzenlenmesi durumunda; ilk raporun
payların borsada işlem görmeye başlamasından altı ay sonra yapılması ve ikinci rapor ile ilk rapor
arasındaki sürenin asgari olarak dört ay olması ve bu raporlarda halka arz fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki
farklılıkların nedeni hakkında değerlendirmelerde bulunulması zorunludur. İkiden fazla beşten az
değerlendirme raporu düzenlemesi durumunda ise, bu raporlar arasında asgari olarak üç ay bulunması
zorunludur. Bu fıkra çerçevesinde hazırlanan raporların KAP’ta ortaklığa ilişkin bölümde ve halka arzda
satışa aracılık eden yetkili kuruluşun internet sitesinde yayımlanması zorunludur. Payları GİP’te işlem
gören ortaklıkların halka arzında görev alan yetkili kuruluş bulunmaması durumunda bu yükümlülük
piyasa danışmanı tarafından yerine getirilir.”
Şirketin Halka Arzına İlişkin Bilgiler
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket, Rodrigo) izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun
16.07.2013 tarih ve 2013/24 sayılı kararı ile onaylanmış, 2.000.000 TL nominal değerli şirket payları 3031 Temmuz 2013 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada halka arz edilmiş, söz konusu paylar
13.08.2013 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmeye başlamıştır.
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sermaye piyasası mevzuatı ve taraflar arasındaki aracılık sözleşmesi
çerçevesinde Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına aracılık etmiştir. Neta
Yatırım ayrıca Gelişmekte Olan İşletmeler Piyasası Yönetmeliği hükümleri ve taraflar arasındaki piyasa
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin piyasa danışmanı
olmuştur.
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ilişkin
izahnamesinin hazırlanması hususunda görevini ifa etmiş, ayrıca piyasa danışmanı raporunu ve fiyat tespit
raporunu da hazırlamıştır. İzahname, fiyat tespit raporu, piyasa danışmanı raporu ve diğer ilgili belgeler
halka arzdan önce,
24.07.2013 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda (www.kap.gov.tr)
yayınlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 29. Maddesinde belirtilmiş olan
“değerlendirme raporu”nun hazırlanması halka arza ilişkin fiyat tespit raporunu hazırlayan, payların halka
arzına aracılık eden ve piyasa danışmanı olan Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yükümlülüğü olarak
işbu raporla yerine getirilmektedir. Şirket ile varılan karşılıklı anlaşma neticesinde söz konusu içerikteki
raporun bir yıl içinde iki defa hazırlanmasına karar verilmiştir. İşbu rapor söz konusu raporların ilki olarak
halka arz tarihinden altı aya yakın bir süre geçtikten sonra hazırlanmıştır.
2
Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Varsayımlar Gerçekleşme Durumu ve Şirketin Mali Performansı
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkililerinin ciro ve
karlılık öngörüleri temelinde hazırladığımız ve 24.07.2013 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda
(www.kap.gov.tr) yayınlanan halka arza ilişkin fiyat tespit raporunda şirketin satışlarının 2013 yılının
tümünde 11.750.660 TL’yi bulacağı öngörülmüştü. 2013 yılı için brüt kar, esas faaliyet karı ve net kar
tahminleri ise sırasıyla 2.733.917 TL, 818.973 TL ve 412.098 TL olarak belirlenmişti.
Gelir Tablosu Projeksiyonu - TL
Net Satışlar
2011
2012
2013T
7.320.326
8.704.196
11.750.665
-
18,9%
35,0%
1.378.845
1.997.600
2.733.917
18,8%
22,9%
23,3%
146.802
(701.203)
412.098
2,0%
-8,1%
3,5%
319.069
575.228
923.234
4,4%
6,6%
7,9%
Satışlardaki Büyüme(%)
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Dönem Net Karı
Net Kar Marjı
FVAÖK
FVAÖK Marjı
Şirketin 14.02.2014 tarihinde yayınlanan bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarına göre
01.01.2013-31.12.2013 döneminde satış hâsılatı 7.656.284 TL olarak gerçekleşmiştir. Kamuyu
aydınlatma platformunda, 11.11.2013 tarihinde yayınlanan, 2013 yılı 3. dönem kurumlar geçici vergi
beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan, Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanmış olan
01.01.2013-30.09.2013 dönemine ilişkin gelir tablosunda net satışlar 6.317.809 TL olarak
gerçekleşmiştir.
Şirket’in halka arzdan sonra yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere açmayı planladığı mağazalar, özellikle yılın
ikinci yarısından itibaren başlayan ekonomik dalgalanmalar neticesinde gerçekleşememiş olup, bu
durum Şirket’in mali performansına olumsuz yönde yansımıştır.
Şirket bu dönemde ağırlıklı olarak kısa dönemli finansal borçlarını kapatmıştır. 31.12.2012 tarihinde
Şirkete ait kısa vadeli yükümlülükler 3.529.886 TL iken %27,26 oranında azalarak 31.12.2013 finansal
yükümlülükleri 2.787.857 TL olmuştur.
(TL)
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
31.12.2012 31.12.2013
7.312.501 10.244.925
233.344
1.242.179
7.545.845 11.487.104
3.547.939
2.787.857
78.652
101.762
3.919.254
8.597.485
3
Yatırımlarla İlgili Gelişmeler
Halka arzına aracılık ettiğimiz, Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzdan elde edilen gelirin
kullanım yerlerine ilişkin bilgiler, 24.07.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan
izahnamenin 8.18 numaralı maddesinde belirtilmiştir.
Rodrigo Tekstil’in halka arzdan elde edilen gelir ile;
- 30 /06/2013 tarihinde 1.674.920,83 TL olan kredi bakiyesinin 1.398.301,15 TL tutarı
kapatmıştır. Kalan kredi taksitli olması sebebi ile kapatılmamış olup, vadeleri geldikçe
kapatılacaktır.
- Halka arz sonrası spor giyim çeşitliliği arttırma amaçlı hammadde, yardımcı malzeme ve
mamul alımı yapılmış bunun için toplamda 1.252.007,18 TL harcama yapılmıştır.
- Vadesi gelen Şirket çeklerine 913.748,14 TL ödeme yapılmıştır.
- Satıcılara yaklaşık olarak 596.013 TL ödeme yapılmıştır.
Fiili Performansın Fiyat Tespit Raporundaki Tahminlerle Karşılaştırılması
Vergi Usul Kanunu’na
Göre Hazırlanmış Gelir
Tablosu (9 Aylık)
01.01.2013-30.09.2013
Dönemi
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Finansal
Tablolar 01.01.201331.12.2013 Dönemi
Fiyat Tespit Raporuna
Temel Teşkil Eden
Tahminler (12 Aylık)
01.01.2013-31.12.2013
Dönemi Tahmini
Net Satışlar
Brüt Satış Karı
veya Zararı
6.317.809
1.132.141
7.656.284
1.332.964
11.750.665
2.733.917
Faaliyet Karı veya
Zararı
Dönem Net Karı
veya Zararı
123.566
(1.085.631)
818.973
2.105
(1.004.387)
412.098
(TL)
Payların İşlem Gördüğü Fiyat ve Halka Arz Fiyatının Karşılaştırılması
Rodrigo Tekstil paylarının tahmini pay başına değeri fiyat tespit raporu ile 2,69 TL olarak belirlenmiş,
halka arz iskontosu ertesinde halka arz fiyatı 2,35 TL olarak tespit edilmiş ve payların halka arzı 30-31
Temmuz 2013 tarihlerinde söz konusu fiyattan gerçekleştirilmiştir. Rodrigo Tekstil paylarının (RODRG)
halka arz günü (13.08.2013) kapanış fiyatı 2,61’dir. 27.02.2014 tarihi itibariyle pay kapanış fiyatı 2,33 TL
olmuştur. Halka arz kapanış fiyatı ile karşılaştırdığımızda %10,72 oranında değer kaybı söz konusudur.
Aynı tarihler arasında BIST 100 kapanış endeksi 75.514 iken, 27.02.2014 tarihinde kapanış değeri
arasında %18,18 değer kaybı ile 61.779 olmuştur.
Dış piyasadaki gelişmeler ve iç piyasada yaşanan dalgalanmalar neticesinde Rodrigo Tekstil pay fiyatının
13 Ağustos 2013 ile 27 Şubat 2014 tarihleri arasında kapanış fiyatları kıyaslandığında %10,72 oranında
değer kaybettiği görülmektedir. Fiyatı etkileyen en büyük faktör aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
4
Ülkemizde ekonomik dalgalanmanın başlangıcı 22 Mayıs 2013 tarihinde FED Başkanının tahvil alımlarını
Eylül’den başlayarak azalabileceğini açıklamasıyla başlamıştır. 22 Mayıs 2013’de 93.179 düzeyinde olan
BIST 100 endeksi, inişli çıkışlı gibi görünse de asıl olarak iniş yönünde izleyerek yılı 67.802 düzeyinde
kapatmıştır. Haziran ayından başlayarak ülkemizde yaşanan toplumsal olayların ortaya çıkması,
piyasalardaki dalgalanmaya sebebiyet vermiştir. Gezi Parkı protestoları ve protestolara yapılan
müdahalenin piyasalar üzerindeki etkisi büyük olmuştur. Mayıs ayında piyasada yaşanan olumlu
dinamikler yerini dalgalanmaya bırakmıştır. Ülkemizde yaşanan olayların piyasalara dalgalanma etkisi
devam ederken, 17 Aralık 2013 tarihinde yaşanan siyasal olumsuzlukların başlaması ile ülke ekonomisi
negatif olarak etkilenmiştir.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content