close

Enter

Log in using OpenID

26.03.2014 17:10:45 Özel Durum Açıklaması (Genel)

embedDownload
YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 26.03.2014 17:10:45
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
MUSTAFA TEOMAN
ÇELEN
2 MUSTAFA ÇİNER
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay
Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama
Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
YAPI KREDİ SİGORTA
A.Ş.
YAPI KREDİ SİGORTA
UZMAN
A.Ş.
MÜDÜR
26.03.2014
17:06:51
26.03.2014
17:09:00
: Büyükdere Cad. YapıKredi Plaza A Blok Levent-İstanbul
: 0212 336 06 06 - 0212 336 08 08
: [email protected]
: 0212 336 08 41 - 0212 336 08 59
: Hayır
Borsa kotundan çıkmayı takip eden üç yıl boyunca, pay alım
teklifine cevap vermeyen ortakların paylarının satın alınacağına
:
ilişkin tesis edilen işlemler ile bu süre boyunca Takas Bank
nezdindet utulacak blokaj
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Borsa kotundan çıkmayı takip eden üç yıl
boyunca, pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarının satın alınacağına
ilişkin tesis edilen işlemler ile bu süre boyunca Takasbank nezdinde tutulacak blokaj
Şirketimiz pay sahiplerinin 7 Şubat 2014 tarihli genel kurul toplantısında borsa
kotundan çıkılması yönünde aldıkları karara istinaden ve Önemli Nitelikteki İşlemlere
İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Seri II, No:23.1) (Önemli Nitelikteki
İşlemler Tebliği) uyarınca AllianzSE'nin diğer ortaklara ait Yapı Kredi Sigorta A.Ş.
paylarının alımı için Pay Alım Teklifi Tebliği (Seri II, No:26.1) çerçevesinde 12 Mart
2014 - 25 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen pay alım teklifi işlemi
sonrasında hakim ortağımız Allianz SE dışındaki ortaklarımız tarafından sahip olunan
payların nominal değeri 224.021,47 TL'ye düşmüştür.
Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca pay alım süresi içinde çağrıya cevap
vermeyen ortaklara, Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasından sonra paylarını
satmak isteyebilecekleri dikkate alınarak, Şirket paylarının kottan çıkarılmasına ilişkin
Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıl boyunca paylarını satmak üzere
başvurma hakkı tanınmıştır.
Bu kapsamda diğer ortaklarımıza ait 224.021,47 TL nominal değerli payların pay
teklifi bedeli üzerinden hesaplanan 4.214.157,41 TL,pay alım teklifine cevap
vermeyen ortaklarımızın sahip olduğu payların 3 yıl süre içerisinde AllianzSE'ye
satılabilmesini teminen, Allianz SE tarafından Takasbank nezdinde açılan ***8420DGR1-1 nolu SPK-GRM-YKSGR ÇAĞRI İŞLEMLERİ BLOKE HESABI'na (IBAN:TR53
0013 2000 0000 0000 0230 06) yatırılmıştır.
Gerçekleşen pay alım teklifi işlemine aracılık eden Garanti Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş., Borsa kotundan çıkarılan Yapı Kredi Sigorta A.Ş. paylarının işbu 3 yıllık süre
zarfında Allianz SE tarafından satın alınmasına da aracılık edecektir.
Şirket paylarının kottan çıkarılmasına ilişkin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden
itibaren işleyecek 3 yıllık sürenin sonunda, Takasbank nezdinde tutulan özel hesabın
üzerindeki blokaj kaldırılacak ve AllianzSE'nin bu sürenin bitiminden sonra başvuran
ortakların paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
187 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content