close

Enter

Log in using OpenID

2014 Haziran Dönemi Hafızlık Tespit Sınavlarına Başvuru

embedDownload
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı : 45796484-260/607
Konu : 2014 Haziran Dönemi
Hafızlık Tespit Sınavlarına BaĢvuru.
27/03/2014
……………… VALĠLĠĞĠNE
(Ġl Müftülüğü)
Ġlgi
: (a) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Kur‟an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar Ġle Öğrenci Yurt
ve Pansiyonları Yönetmeliği
BaĢkanlığımızca ilgi yönetmeliğe göre hafızlığını Kur‟an kurslarında ya da dıĢarıdan kendi
imkanlarıyla tamamlayan vatandaĢlarımıza yönelik olarak Haziran (III. Dönem) ayında, belirlenecek
ve daha sonra bildirilecek olan bölge illerde hafızlık tespit sınavları yapılacaktır.
Bu itibarla;
1) Ġl ya da ilçe müftülüklerinde hafızlık tespit sınavı kayıt iĢlemleri için görevlendirilen personel
tarafından; Kur‟an kurslarımızda eğitim gören öğrenciler ile hafızlığını dıĢarıdan kendi
imkanlarıyla tamamlayanlar arasından III. Dönem (Haziran 2014) hafızlık tespit sınavına
katılacakların müracaatları; 01.04.2014 – 02.05.2014 tarihleri arasında mesai saati bitimine
kadar BaĢkanlığımız https://ehys.diyanet.gov.tr/ internet adresinden alınacaktır.
2) Kur‟an kurslarımızdan hafızlık tespit sınavlarına katılacak öğrencilerin kayıt iĢlemlerinin
yapılabilmesi konusunda dikkat edilecek hususlar aĢağıdadır.
a) Sınava girecek öğrencinin Hafızlık Eğitim Türü sekmesinin „Hafızlık‟ olması
gerekmektedir. Hafızlık Eğitim Türü sekmesi „Hafızlık Temel‟ ve „Hafızlık Hazırlık‟ olarak
iĢaretlenen öğrenciler hafızlık sınavlarına katılamayacaklardır.
b) Kurs yöneticilerinin öğrencileri takip komisyonu onayına gönderebilmesi için, il/ilçe
müftülük personelinin, sistemde “hafızlık takip komisyonunu” müracaat edilecek
hafızlık sınavına tanımlaması gerekmektedir. Bu amaçla „Hafızlık Takip Komisyon
Tanımlama ĠĢlemleri‟ bölümünde yer alan „Komisyon Sınav Görev ĠĢlemleri‟ nden,
müracaat edilecek hafızlık tespit sınavına tanımlama iĢlemi yapılacaktır.
c) Yapılan bu iĢlemden sonra Kurs yöneticisinin, sınava girecek öğrenciyi kendi ekranında yer
alan „Sınava Gönder‟ butonuyla “hafızlık takip komisyonu” onayına göndermesi
gerekmektedir.
d) Kurs yöneticisi; sınava girecek öğrenciyi onaylaması için, bağlı bulunduğu müftülük takip
komisyonuna göndermesi gerekmektedir. Takip komisyonu bulunmayan birimlerde kurs
yöneticisi kendilerine en yakın birimde oluĢturulmuĢ olan takip komisyonuna, önceden
haber vererek öğrenci gönderebilecektir. (Takip komisyonu onayında bekleyen öğrenciler
Hafızlık Sınav BaĢvuru ĠĢlemleri sekmesinin Öğrenci Sınav BaĢvuru Durumu bölümünde
Takip Komisyonu Onayı Bekliyor iĢaretlenerek görüntülenebilmektedir.)
e) Hafızlık Takip Komisyonu, sınava girecek öğrenciyi onayladıktan sonra öğrencinin sınav
baĢvurusu alınmıĢ olacaktır.
f) Hafızlık takip komisyonunun onaylamadığı öğrencinin hafızlık tespit sınavına girmesi
mümkün değildir. Bu nedenle kurs yöneticisinin onaya gönderdiği öğrencinin durumunu
sistemden takip etmesi gerekmektedir.
3) Hafızlığını dıĢarıdan kendi imkanlarıyla tamamlayanlar için ise https://ehys.diyanet.gov.tr/
internet adresinin Kur‟an Kursu Hizmetleri, Eğitim Türleri, Hafızlık, Sınav ĠĢlemleri, Hafızlık
Sınav BaĢvuru ĠĢlemleri sekmeleri takip edilmek suretiyle kayıt alma iĢlemi il/ilçe
müftülüklerince yapılacaktır. Kayıt alınırken baĢvuru yapanlara ait iletiĢim bilgilerinin (telefon
numarası, açık adres, e-mail vb.) doğru girilmesine, sınava girecek Ģahsın mağdur olmaması için
fotoğrafsız kayıt alınmamasına ve eklenen fotoğrafların yüz kısmının tam olarak görülmesine
dikkat edilecektir.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı : 45796484-260/607
Konu : 2014 Haziran Dönemi
Hafızlık Tespit Sınavlarına BaĢvuru.
27/03/2014
4) Müracaat tarihinden sonra bölge merkezi iller ve sınav komisyonları oluĢturulacağından
kesinlikle yeni kayıt alınmayacaktır. Bu konuda BaĢkanlığımıza gönderilen dilekçeler de iĢleme
konulmayacaktır.
5) Hafızlık tespit sınavlarına katılarak başarılı olanların belgeleri sistem üzerinden otomatik
olarak döktürüldüğünden hafızlık sınavına alınacak kayıtlar büyük önem arzetmektedir.
Kur’an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi dışarıdan olarak hazırlanamayacağı gibi
dışarıdan olarak kayıt altına alınan bir öğrencinin belgesi de –resmi yazı yazılsa dahiKur’an kursundan olarak hazırlanamaz. Bu nedenle alınan kayıtlarda ilgili personelin ve
kurs yöneticilerinin/öğreticilerinin son derece titiz olmaları gerekmektedir.
6) Sınava baĢvuranların sınav yeri, tarihi ve sırasını gösterir „Hafızlık Sınavı GiriĢ Belgeleri‟nin
verilmeye baĢlanacağı zamanın BaĢkanlığımızca Mayıs ayı içinde bilahere duyurulacağının
ilgili kiĢilere bildirilmesi, Ġl/ilçe müftüklükleri
https://ehys.diyanet.gov.tr/hafizlik/hafizliksinavsonucusorgulama.aspx internet adresinden
müracaat eden herkese onaylı hafızlık sınavı giriĢ belgesi vermekle yükümlüdür.
7) Fotoğraflı ve onaylı “Hafızlık Sınavı GiriĢ Belgesi” ile “Nüfus Cüzdanı” yanında olmayanlar,
sistemde kayıtlı olsalar dahi sınava giremeyeceklerdir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
İ M Z A
Prof. Dr. Ali ERBAġ
BaĢkan a.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü
Dağıtım :
81 Ġl Valiliğine (Ġl Müftülüğü)
Bilgi :
15 Ġl Valiliğine (Eğitim Merkezi Müdürlüğü)
4 Ġl Valiliğine (Dini Yüksek Ġhtisas Merkezi Müdürlüğü)
Not: İl Müftülükleri bu yazıyı ilçe müftülüklerine ivedilikle duyurup kayıt alma işlemlerine
hemen başlayacaklardır.
…./03/2014
…./03/2014
…./03/2014
…./03/2014
V. H. K. Ġ.
Eğt. Uzmanı
ġb. Md.
D. BĢk.
: M. ÇAYIROĞLU
: Y. DOĞAN
: Ġ. TOSUN
: B. KONARILI
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Cd. No: 147/A 06800 Çankaya / ANKARA
Telefon (0 312) 295 80 75/76
Faks : (0 312) 287 68 59
Bilgi için irtibat : M. ÇAYIROĞLU V. H. K. Ġ:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
133 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content