close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 yelken açıklamalar

embedDownload
OKUL SPORLARI YELKEN AÇIKLAMALAR
1. YarıĢmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri YarıĢma Yönetmeliği,
Uluslararası Oyun Kuralları ve YarıĢma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi
BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.
2. YarıĢmalar mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde, Kız-Erkek sporcular arasında ayrı
ayrı olmak üzere Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılacaktır.
3. Doğum tarihleri:
KÜÇÜKLER
2002-2003 OPTĠMĠST
YILDIZLAR
2000-2001 OPTĠMĠST
GENÇLER
1996-1997-1998-1999 LAZER+Tekno 293-4.7
4. a) Türkiye birinciliği yarıĢmalarına katılacak ferdi öğrenci sporcu sayısının;
1-6 olması halinde 1 çalıĢtırıcı;
7-13 olması halinde 1 çalıĢtırıcı, 1 idareci veya 2 çalıĢtırıcı;
14-20 olması halinde 2 çalıĢtırıcı, 1 idareci veya 3 çalıĢtırıcı;
21 ve üzeri olması halinde ise il müdürlüğünce belirlenecek yeterli sayıda idareci ve
çalıĢtırıcıya yasal harcırahları ödenir.
b) Mali konularla ilgili diğer hususlarda Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri
Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine göre iĢlem yapılır.
c) Ġlan edilen Türkiye birinciliği yarıĢma programlarına göre müsabakaları erken sonuçlanan
veya tamamlanan sporcuların yasal harcırahları organizasyonu düzenleyen il müdürlüğünce
hazırlanan ayrılıĢ evrakında belirtilen tarihe göre ödenecektir.
ç) Avans kapatma iĢlemleri kafile idarecisi veya çalıĢtırıcısı tarafınca yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. a) Mahalli yarıĢmalarda ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya, dereceye giremeyen
sporculara ise katılım belgesi verilir.
b) Türkiye birinciliği yarıĢmalarında ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya,
yarıĢmalara katılan tüm sporculara baĢarı belgesi verilir.
6. a) Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına katılacak
sporcu sayıları, Daire BaĢkanlığımızca içinde bulunulan öğretim yılında mahallinde ki fiili
katılım sayıları dikkate alınarak tespit edilecek kontenjanlar doğrultusunda ilan edilecektir.
b) Kafile onayında 4 üncü maddenin (a) fıkrasında yer alan sporcu, idareci ve çalıĢtırıcı
sayısından fazla kiĢi yer alamaz.
7. a) Tertip komiteleri yarıĢmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Spor Genel
Müdürlüğü tarafından yayınlanan yarıĢma programına göre müsabaka programını belirlemek
ve uygulamakla yetkilidir.
b) Spor Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde yarıĢma programı ve usulleri gibi
hususları değiĢtirmede yetkilidir.
8. Ġtirazlar, tertip komitesine yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre
yapılır. Ġtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen il müdürlüğünün
hesabına 250 TL ücret yatırılır.
9. Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıĢtırıcı dıĢında bir baĢkasının yarıĢma alanına
girmesine, yöneticilik ve çalıĢtırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.
10. Yarışmalar:
a) YarıĢmalara isimleri yazılı 31 il katılacaktır.
b) YarıĢmalar ferdi olarak yapılacak.
c) YarıĢma Kurulu sporcu sayısına göre gruplandırma yapabilecektir.
d) Optimist ve lazer sınıfında yarıĢlar yapılacaktır.
e) YarıĢmaya katılan tüm yarıĢmacıların yüzme bilmesi zorunludur.
11. Yarışma Programı:
a) Teknik toplantı yarıĢmaların yapılacağı günün sabahı saat 10’da yapılacaktır.
b) YarıĢmalar saat 12.00’de baĢlayacaktır.
c) Ġkinci, üçüncü ve final yarıĢmaları startı 1 gün önceden bildirilecektir.
d) Final yarıĢmaları saat 10.00’da baĢlayacaktır.
e) Ödül törenleri yarıĢmaların bitiminden hemen sonra yapılacaktır.
f) Hava Ģartlarının uygunluğuna göre günde 3 yarıĢ yapılabilecektir.(GYT Madde 8.3’e göre)
12. Ölçü ve Güvenlik Kontrolleri: YarıĢmada kullanılacak Optimist, Lazer 4.7 teknelerde
sınıf kurallarının öngördüğü güvenlik donanımı bulunacaktır. Kurallara uygun numarası
olmayan yarıĢmaya alınmayacaktır. Aynı yelken numarasını taĢıyan tekneler olduğunda
teknelerin plaka numaraları esas alınacaktır.
13. Yarış Talimatları
: YarıĢ ofisinden duyuru yapılacaktır.
Yarış üssü ve irtibat
:
Uygulanacak rotalar
: YarıĢ talimatı ile birlikte duyuru panosunda ilan edilecektir.
Ceza sistemi
: RRS bölüm 2 kurallarının ihlalinde, kural 44 uygulanacaktır.
Puanlama
: TYF genel yarıĢma talimatı madde 20 uygulanacaktır.
1. Destek botları
2. Tekne parkı
3. Sorumluluk
4. Telsiz iletiĢimi
5. Ödüller
YarıĢmacılar tamamen kendi Ģahsi sorumlulukları altında yarıĢmaya katılacaklardır.
14. Yarışmaların yapılacağı pilot iller:
Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Burdur, Bursa,
Çanakkale, Edirne, Hatay, Isparta, Ġstanbul, Ġzmir, KahramanmaraĢ, KırĢehir, Kocaeli,
Mersin, Muğla, Rize, Samsun, Sinop, ġanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova, Zonguldak,
Bitlis, Edirne
Türkiye Birinciliği:
Yarışma merkezi
: MUĞLA-BODRUM
Yarışma tarihi
: 06-08 HAZĠRAN 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content