close

Enter

Log in using OpenID

14 Haziran Jandarma Günü Kutlamaları

embedDownload
T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-154566
Sayı : 86555309.310.01/
01/04/2014
Konu : 14 Haziran Jandarma Günü
Kutlamaları
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 28/03/2014 tarih ve 68531273/821.02/1293195 sayılı yazıları ekinde
gelen İl Jandarma Komutanlığının 24/03/2014 tarihli ve 1610-21090-14 sayılı Jandarma Teşkilatının
Kuruluşunun 175.Yıldönümü kapsamsında 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik
“Hayalindeki
Jandarmayı Renkler ile Anlat” konulu resim yarışması ile ilgili yazıları müdürlüğümüz web sayfasında
yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, yazının ilgili sayfadan indirilerek okulunuz öğrencilerine duyurunun yapılmasını rica
ederim.
M m tâ ıa u Z E R
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim ŞMVld
Ek: Yazı ( 5 Sayfa)
DAĞITIM : Tüm Orta Okul Müdürlüklerine
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/821.05/1293195
28/03/2014
Konu : 14 Haziran Jandarma G iinii
Kutlamaları
...............................K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü)
İlgi
:İI Jandarma Kom utanlığının 24/03/2014tarihli ve 1610-21090-14 sayılı yazısı.
Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 175. Kuruluş Yıldönüm ü kapsamında 5,6,7 ve 8.
S ın ıf öğrencilerine yönelik "Hayalindeki Jandarmayı Renkler ile A nlat" konulu resim
yarışması düzenlendiği ilgi yazı ile b ild irilm iştir.
İlg i yazı ve ekindeki yarışma şartnamesi ekte gönderilm iş olup, ilçeniz öğrencilerine
gerekli duyurunun yapılmasını ve şartnamede b elirtildiği üzere okulunda dereceye giren ilk
üç eserin İl Jandarma Kom utanlığına gönderilmesini rica ederim.
H alil S A N LI
V ali a.
İl M illi Eğitim M ü d ıir V.
EK:
İlg i Yazı ve Ekleri (4 Sayfa)
D A Ğ IT IM :
Tüm Kaym akam lıklara (İlçe M E M )
B u b e l g e . 5 0 7 0 s a y ıl ı E l e k t r o n i k İ m / a K a n u n u n u n 5 in c i m a d d e s i g e r e ğ i n c e g ü v e n l i e l e k t r o n i k i m z a ile i m z a l a n m ı ş t ı r
E v r a k le y idi h t t p : / / e v r a k s o r g u . m e b . g o v . t r a d r e s i n d e n dfi î7-c 21 c - 3 4 d 4 - a l 21 -1376 k o d u ile y a p ıla b ilir .
İl M il li F.ğitim M ü d ü r l ü ğ ü A y ş e F i t ı ı a l İ l a n ı m . C d .
E l e k t r o n i k A ğ : h a l a y . m e b . g o v . İr - w w w . h a t a y m e b . g o v . tr
E-posta
: lia ta y m c n iii7 jm e b .g o v . ir
l 4 . S o k . ( Ö z b u ğ d a y L ise si Y a n ı ) A ı ı t a k y a / l l a t a y
Ayrıntılı Bilgi :l I.KAI IİI.OGIJEEARI
l'lf.
: 0 326 - 2276868- ( Çoklu IIA T )
Faks
: 0 3 2 6 - 2276969
HİZMETE ÛZEL
TC
JANDARMA GENEL K0MUTKANL1ĞI
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
HATAY
HRK: 1610-21090-14/Hrk ve Eğt Ks.
■2/^Mart 2014
KONU. 14 Haziran Jandarma Günü Kutlamaları
HATAY VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğüne)
İLGİ
(a) JGY 55-1 J.Gn.KJığı Kuruluş Yıldönümü Kutlama Törenleri Yönergesi.
(b) l! J.K.lığının 21 Mart 2014 tarihli, HRK. 1610-19862-14/Hrk. ve Eğt.Ks. sayılı ve “14
Haziran Jandarma Günü Kutlamaları“ konulu Valilik Olum
1 Hatay il Jandarma Komutanlığınca ilgi yönerge esasları çerçevesinde icra edilecek olan
Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 175'inci Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları kapsamında orta
öğretim ve lise öğrencileri arasında etkinlik düzenlenmesi planlanmaktadır.
2 Söz konusu etkinlik kapsamında 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik "Hayalindeki Jandarmayı
Renkler İle Anlat” resim yarışması ve 9,10, 11 ve 12’nci sınıflara yönelik ‘'Jandarma” konulu
şiir yarışmaları düzenlenecektir
3. Düzenlenecek etkinliklerin Antakya merkezi tüm ortaöğretim okullarına ve liselere
duyurulmasını, yarışma değerlendirme kurulunda görevlendinlmek üzere 2 Resim, 2 Türkçe, 2
Edebiyat öğretmeni isimlerinin belirlenerek, irtibat bilgilerinin Hatay II Jandarma Komutanlığına
bildirilmesini arz ederim.
H^TAYVAUUO«_
lî M ili " g U ırp
*u
EKLER
:
EK-A (1 Adet Valilik Oluru)
EK-B (1 Adet Şiir Yanşması Şartnamesi)
EK-C (1 Adet Resim Yarışması Şartnamesi)
HİZMETE ÖZEL
Bağlantı Noktası Hrit.tfB EğLKs A Kd BÇV3-A.CAMUZCU ( 0 326 221 02 94-8M2)
HİZMETE ÛZEL
TC
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
HATAY
HRK : 1610-19862-14/Eğt.Ks.
17 Mart 2014
KONU: 14 Haziran Jandarma Günü Kutlamaları.
HATAY VALİLİĞİNE
İLG!
JGY: 56-1 J Gn K.lığı Kuruluş Yıldönümü Kutlama Törenleri Yönergesi.
1 Hatay İl Jandarma Komutanlığınca ilgi yönerge esasları çerçevesinde icra edilecek olan
Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 175’inci Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları kapsamında orta
Öğretim ve lise öğrencileri arasında etkinlik düzenlenmesi planlanmaktadır
2
Söz konusu etkinlik kapsamında;
a. 5, 6, 7 ve 8'ıncı sınıflara yönelik “Hayalindeki Jandarmayı Renkler İle Anlat* resim yarışması
ve 9,10,11 ve 12’ncı sınıflara yönelik "Jandarma" konulu şiir yarışması düzenlenmesi,
b Düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde, yarışma değerlendirme kurulunda görevlendirilmek
üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2 Resim, 2 Türkçe, 2 Edebiyat öğretmeninin görevlendirilmesini,
Gereğini olurlarınıza arz ederim.
O L U R ^ İ ./03/2014
Baglaniı Noktası Hrk ve Eğt Ks A K d Bçvş.A CAMUZCU ( 0 326 221 02 94 - 8142)
HİZMETE ÛZEL
EK-C
HRK. : 1610-21090-14/Hrk. ve Eğt.Ks
21 Mart 2014
JANDARMANIN 175’İNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Yarışmanın Adı
Yarışması.
: Jandarma Teşkilatının 175’ıncı Kuruluş Yıldönümü Resim
Yarışmanın Konusu
: “JANDARMA"
Yarışmanın Türü
: RESİM
Yarışmanın Amacı
: 14 HAZİRAN 2014 tarihinde yapılacak olan Jandarma
Teşkilatının 175. Kurutuş Yıldönümü nedeniyle Jandarma mesleğini sevmelerine katkıda
bulunmak, teşkilatımıza yönelik duygu, düşünce ve beklentilerini resim yoluyla anlatmalarım
sağlamak amacıyla düzenlenmiştir
Yarışmanın Hedef Kitlesi
öğrencileri katılabilecektir
Yarışma Tarih!
: Hatay merkezi tüm ortaöğretim okullarının S, 6,
7
ve 8’tnci
s tn ıi
01 Nisan -15 Mayıs 2014
Yarışma Koşullan
: Yarışmaya katılım için, öğrenciler eserlerini kendi okullarına
verecekler ve okul yönetimi tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, okulunda
dereceye giren ilk üç eser Hatay İl Jandarma Komutanlığına gönderilecek olup, gönderilen
eserlerin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Eserin
herhangi bir yayında daha önce yayınlandığının tespit edilmesi halinde ödül iptal edilir.
Çalışma tekniği serbesttir. (Karakalem, suluboya, yağlıboya, guaj boya )
Eserlere ait tüm kişisel hakları süresiz, koşulsuz ve bedelsiz olarak Hatay İl Jandarma
Komutanlığına devredilmiş olup, katılımcı bu konuda herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır
Yarışmaya katılanların eser ile birlikte mutlaka,
Yazılacaktır Ayrıca katılımcılar yarışmaya katılırken, tüm katılım şartlanm kabul etmiş
sayılmaktadırlar
HİZMETE ÖZEL
HİZMETE ÛZEL
HRK
EK-C
161Q-21090-14/Hrk. ve Eğt.Ks.
21 Mart 2014
Başvuru Adresi
; Yarışmacı öğrenciler 15 Nisan - 15 Mayıs 2013 tarihleri
arasında kendi okullarına başvurulabileceklerdir
Değerlendirme Kurulu
: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendireceği 2 resim
öğretmem ve II Jandarma Komutanlığında görevli 1 Subay'dan oluşmaktadır.
Değerlendirme Şekli
: Yarışmanın konusuna uygunluğu, teması, yarışma katılım ve
yarışma şartlarında belirtiler kriterlere bağlı olarak, Türk Milli Eğrtim Sistemini düzenleyen
genel esaslar çerçevesinde Değerlendirme Kurulunun resimlen inceleyip değerlendirmeleri
yaptıktan sonra puanlaması ile gerçekleştirilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ
RESİMLERİN SON TESLİM TARİHİ
: 15 MAYIS 2014
RESİMLERİN ÖN ELEME TARİHİ
: 21 MAYIS 2014
DEĞERLENDİRME KURULU
: 23 MAYIS 2014
Ödüller: Yarışmada;
Birinci olan eser sahibi öğrenciye 1 adet kol saati,
İkinci olan eser sahibi öğrenciye 1 adet ikili kalem Takımı,
Üçüncü olan eser sahibi öğrenciye 1 adet kitap hediye edilecektir.
Ayrıca yarışmada dereceye 9İren her öğrenciye JANDARMANIN 175'incl KURULUŞ
YILDÖNÜMÜ anısına hediyeler verilecektir.
Ödül Töreni: yarışmayı kazanan öğrencilere ödülleri 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ günü
Hatay İl Jandarma Komutanlığında icra edilecek JANDARMANIN 175’İNCİ KURULUŞ
YILDÖNÜMÜ kutlamaları esnasında verilecektir. Yarışmada birinci seçilen öğrenci eserinin
ana temasını ve resimde anlatmak istediği hususu törende açıklayacaktır.
iletişim Bilgileri:
Adres : Hatay İl Jandarma Komutanltğı 1Antakya I HATAY
Telif Hakkı : Halen yürürlükte oian Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen öğrencilenn
veli veya vasilerinden alınacak bir beyanla saklanacaktır.
HİZMETE ÖZEL
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content