close

Enter

Log in using OpenID

39179988-150-1331 17/09/2014 Konu : Boş Konutların Değ

embedDownload
T.C.
ATAKUM KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 39179988-150-1331
Konu : Boş Konutların Değerlendirilmesi
17/09/2014
A T A K U M İLÇE M İLLİ EĞİTİM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
Ja n d a rm a G enel K o m utan lığın ın 11.09.2014 tarih v e 4 4 4 7 2 sayılı yazısı ekinde alınan,
S a m s u n İl J a n d a rm a K o m u ta n lığ ı ta ş ın m a z k ayıtların d ak i boş o lan 34 ade t k o n u ta ait liste
ilişikte g ö n d e rilm iş tir. B oş o lan k o n u tların K a m u K u ru m ve K u ru lu ş la r ın d a görevli K a m u
Personelinin m üracaatı halinde şartlı olarak tahsisi yapılacaktır.
K u r u m u n u z d a gö re v y a p a n k a m u p e rs o n e lin e d u y u ru la r a k K o n u t ta le b in d e b u lu n a n
personelin m üracaatlarının Sam sun İl Jandarm a K om utanlığına yapılm asını rica ederim.
A h m et N A R İN O Ğ L U
K aym akam V.
EK:
Ek-1 B oş K o n u t Listesi (1 adet)
D A Ğ ITIM :
A takum
Gıda Tarım ve H ayvancılık İlçe M üdürlüğüne
A taku m İlçe G ençlik ve S por M üdü rlü ğ ü n e
A tak u m İlçe E m n iy et M ü dürlü ğ ü n e
A tak um Tap u Sicil M üdü rlü ğ ü n e
A taku m İlçe N ü fu s M ü dürlüğü ne
A taku m İlçe Milli Eğitim M üd ürlüğü ne
A taku m M alm ü d ü rlü ğ ü n e
A taku m İlçe M üftülü ğü ne
A taku m İlçe Sağlık M ü dü rlü ğün e
A takum Top lum Sağlığı M erkezine
A tak u m Sosyal H izm et M erkezi
A takum İlçe Jan darm a K om utanlığına
A takum Sosyal Y ardım laşm a ve D ay anışm a Vakfı Başkanlığına
sayılı Kanun gerekince
i imzalandığı tasdik olunur.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama/adresine
girerek ( K 5 0 X 9 5 - k jl Y i C - D l a A e d - J 5 Q 9 E t- J J s o f k o z ) kodunu yazınız.
Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvan No: 114 Kat 3 55200 Ayrıntılı bilgi için irtibat:N.İMER AKTAŞ
Telefon: (362)438 65 10 Faks: (362)438 65 48
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: https://www.icisleri.gov.tr
SAMSUN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BOŞ KONUT LİSTESİ
S.
NO
LOJMAN ADI
ADRESİ
DAİRE NO YAKIT TÜRÜ
BAHÇELİ EVLER MAH. ADATEPE GEÇİDİ
İLKADIM/SAMSUN
1
ŞEHİT J.ASTSB TUNCAY KOÇBAŞ
LOJMANI-İLKADIM
1
KALORİFER
2
ŞEHİT J.ER ÜNAL ERTÜRK LOJMANIİLKADIM
10
SOBALI
HÜRRİYET MAH. TURGUT REİS SOK. NO:21
İLKADIM/SAMSUN
3
ŞEHİT J.ER ÜNAL ERTÜRK LOJMANIİLKADIM
5
SOBALI
HÜRRİYET MAH. TURGUT REİS SOK. NO:21
İLKADIM/SAMSUN
4
ŞEHİT J.ER ÜNAL ERTÜRK LOJMANIİLKADIM
4
SOBALI
HÜRRİYET MAH. TURGUT REİS SOK. NO:21
İLKADIM/SAMSUN
5
ŞEHİT J.ER ÜNAL ERTÜRK LOJMANIİLKADIM
9
SOBALI
HÜRRİYET MAH. TURGUT REİS SOK. NO:21
İLKADIM/SAMSUN
6
ŞEHİT J ER ÜNAL ERTÜRK LOJMANIİLKADIM
8
SOBALI
HÜRRİYET MAH. TURGUT REİS SOK. NO:21
İLKADIM/SAMSUN
7
ŞEHİT J ER.MAHİR EMEN LOJMANIASARCIK
2
KALORİFER ASARCIK/SAMSUN
8
ŞEHİT UZM.J.V.KAD.ÇVŞ.ÜMİT EKER
LOJMANI-HAVZA
1
KALORİFER
25 MAYIS MAH. ORTAOKUL SOK. ŞEHİT J.ONB
BESİM KAZAR CAD. HAZVA/ SAMSUN
9
ŞEHİT UZM.J.V.KAD.ÇVŞ.ÜMİT EKER
LOJMANI-HAVZA
4
KALORİFER
25 MAYIS MAH. ORTAOKUL SOK. ŞEHİT J.ONB.
BESİM KAZAR CAD. HAZVA/ SAMSUN
10
ŞEHİT UZM.J.V.KAD.ÇVŞ.ÜMİT EKER
LOJMANI-HAVZA
5
KALORİFER
25 MAYIS MAH. ORTAOKUL SOK. ŞEHİT J.ONB.
BESİM KAZAR CAD. HAZVA/SAMSUN
11
ŞEHİT UZM.J.V KAD.ÇVŞ.ÜMİT EKER
LOJMANI-HAVZA
6
KALORİFER
25 MAYIS MAH. ORTAOKUL SOK. ŞEHİT J.ONB
BESİM KAZAR CAD. HAZVA/ SAMSUN
12
ŞEHİT J ER ABDULLAH ERKAN LOJMANISALIPAZARI
1
KALORİFER
BEREKET MAHALLESİ ÇARŞAMBA CADDESİ
SALIPAZARI\SAMSUN
13
ŞEHİT J.ER ABDULLAH ERKAN LOJMANISALIPAZARI
4
KALORİFER
BEREKET MAHALLESİ ÇARŞAMBA CADDESİ
SALIPAZARI\SAMSUN
14
ŞEHİT J.ER ABDULLAH ERKAN LOJMANISALIPAZARI
7
KALORİFER
BEREKET MAHALLESİ ÇARŞAMBA CADDESİ
SALIPAZARI\SAMSUN
15
ŞEHİT J.ER ABDULLAH ERKAN LOJMANISALIPAZARI
8
KALORİFER
BEREKET MAHALLESİ ÇARŞAMBA CADDESİ
SALI PAZAR l\SAMS UN
16
ŞEHİT J ER ABDULLAH ERKAN LOJMANISALIPAZARI
9
KALORİFER
BEREKET MAHALLESİ ÇARŞAMBA CADDESİ
SALIPAZARI\SAMSUN
17
J ASTSB.ÇVŞ. ABDULLAH OZIŞIK
LOJMAN l-VEZİRKÖPRÜ
7
KALORİFER
CUMHURİYET MAH. GENÇLİK CAD.
VEZİRKÖPRÜ-SAMSUN
18
ŞEHİT UZM.ERB.AHMET AYDOĞDU
LOJMANI-ÇEKALAN
1
KALORİFER ÇEKALAN KÖYÜ-VEZİRKÖPRÜ/SAMSUN
19
ŞEHİT UZM.ERB AHMET AYDOĞDU
LOJMANI-ÇEKALAN
3
KALORİFER ÇEKALAN KÖYÜ-VEZİRKÖPRÜ/SAMSUN
20
KÖPRÜBAŞI KÖYÜ J.KRK.KLİĞİ LOJMANIVEZİRKÖPRÜ
1
KALORİFER KÖPRÜBAŞI KÖYÜ - VEZİRKÖPRÜ/SAMSUN
21
ŞEHİT J.ER ERDOĞAN ALTINEL LOJMANIYAKAKENT
5
KALORİFER
MERKEZ MAHALLESİ ÇAY SOKAK NO: 18
YAKAKENT/SAMSUN
22
ŞEHİT J ER ERDOĞAN ALTINEL LOJMANIYAKAKENT
4
KALORİFER
MERKEZ MAHALLESİ ÇAY SOKAK NO: 18
YAKAKENT/SAMSUN
S
LOJMAN ADI
NO
DAİRE NO YAKIT TÜRÜ
ADRESİ
23
ŞEHİT J.ER ERDOĞAN ALTINEL LOJMANIYAKAKENT
2
KALORİFER
MERKEZ MAHALLESİ ÇAY SOKAK NO:18
YAKAKENT/SAMSUN
24
ŞEHİT J.ER ERDOĞAN ALTINEL LOJMANIYAKAKENT
1
KALORİFER
MERKEZ MAHALLESİ ÇAY SOKAK NO: 18
YAKAKENT/SAMSUN
25
ŞEHİT J.ER ÖZGÜR EKİNCİ LOJMANIÇAYIRKENT
4
KALORİFER
GÛKÇEPINAR KÖYÜ /ÇAYIRKENT J.KRK.K.LIĞI
CANİK/SAMSUN
26
ŞEHİT J.ER ÖZGÜR EKİNCİ LOJMANIÇAYIRKENT
5
KALORİFER
GÛKÇEPINAR KÖYÜ /ÇAYIRKENT J.KRK.K.LIĞI
CANİK/SAMSUN
27
ŞEHİT J ER ERKUT YILMAZ LOJMANIBÜYÜKLÜ
1
KALORİFER BÜYÜKLÜ BELDESİ TEKKEKÖY/SAMSUN
28
ŞEHİT J.ER ERKUT YILMAZ LOJMANIBÜYÜKLÜ
2
KALORİFER BÜYÜKLÜ BELDESİ TEKKEKÖY/SAMSUN
29
ŞEHİT J.ER ERKUT YILMAZ LOJMANIBÜYÜKLÜ
3
KALORİFER BÜYÜKLÜ BELDESİ TEKKEKÖY/SAMSUN
30
ŞEHİT J.KUR.BNB.K.KORHAN KOÇ
LOJMANI-TERME
3
KALORİFER
FENK MAHALLESİ ÇARŞAMBA CADDESİ
TERME/SAMSUN
31
ŞEHİT J KUR BNB.K.KORHAN KOÇ
LOJMANI-TERME
2
KALORİFER
FENK MAHALLESİ ÇARŞAMBA CADDESİ
TERME/SAMSUN
32
ŞHT.J.ER SELÇUK DEMİR LOJMANIALAÇAM
8
KALORİFER
FATİH MAH. YAKAKENT CAD. İLÇE J.K.LIĞI
ALAÇAM/SAMSUN
7
KALORİFER
AYVACIK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI AYVACIK/SAMSUN
1
KALORİFER KUŞLAĞAN J.KRK.K.LIĞI-BAFRA/SAMSUN
33
ŞEHİT J.ER ADEM ALTUNTAŞ LOJMANI-
AYVACIK
34 KUŞLAĞAN J KRK.LOJMANI - KUŞLAĞAN
(İMZALI)
Cengiz ÖRCÜN
J.Astsb.Kd.Bçvş.
Per.Ş.Md.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content